Oxidation-reduktionPotentiometriDitionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.SpektrofotometriFerrocyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska ferrocyansyran H4Fe(CN)6.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Cytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Nitratreduktas (NADH)Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.NADFlavinerFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.DihydrolipoamiddehydrogenasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.PeptococcusFlavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.PolarografiNADPFlavoproteinerSulfitreduktas (Ferredoxin)Flavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Antimycin A: Ett antibiotiskt ämne från arter av Streptomyces. Det hämmar mitokondrierespiration och kan tömma cellens ATP-förråd. Antimycin A1 ha r använts som fungicid, insektsmedel och kvalstermedel.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Ubikinon1-naftylamin: En misstänkt industriell karcinogen. Dess N-hydroxymetabolit är starkt karcinogen och mutagen.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.NADH, NADPH-oxidoreduktaserDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Kinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Cytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Kaliumcyanid: En mycket giftig förening som blockerar många metaboliska förlopp och som visat sig vara en särskilt kraftfull hämmare av hemenzymer och hemproteiner. Den används i många industriprocesser.SulfhydrylföreningarMatematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.Chlorella: Orörliga, encelliga grönalger, som kan vara en värdefull protein- och B-vitaminkälla.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Cytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.MethemoglobinRhodospirillum rubrumLevermitokondrier: Mitokondrier i leverceller. Dessa har, som hos alla mitokondrier, ett yttre och ett inre membran som tillsammans bildar två separata mitokondriefack: ett inre, substansfyllt utrymme och ett smalt utrymme mellan membranen. I levermitokondrien finns uppskattningsvis 67% av mitokondrieproteinerna i den inre matrisen.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.UltraviolettspektrofotometriSyrgasMolybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.Paracoccus denitrificansOxidoreduktaserRiboflavinQuinone ReductasesJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.RotenonC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Elektrontransportkomplex IV: Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.SpektralanalysProteinbindningEtylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Elektrontransportkomplex IIIElektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.KemiKemiska fenomenFotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.ProteinkonfigurationSyrgasförbrukningKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.TermodynamikAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.ArtsspecificitetOxidativ stressTemperaturBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Råttor, inavlade stammarAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Struktur-aktivitet-relationAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.

*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Kaliumferricyanid
... är en kemisk förening med formeln k fe cn blodlutsalt framställning användning se även blodlutsalt när forna tiders alkemist er kokade blod tillsammans med pottaska fann de att det bildades ett vattenlösligt salt beroende på hur mycket syre som lösningen utsattes för under uppvärmningen så blev saltet antingen gult eller rött därav namnen rött respektive gult blodlutsalt framställning kaliumferricyanid framställs idag genom oxidering av kaliumferrocyanid med till exempel klor gas eller väteperoxid rm k fe cn cl rightarrow k fe cn kcl rm k fe cn h o rightarrow k fe cn koh användning en blandning av kaliumferricyanid och fenolftalein kallas ferroxylindikatorlösning lösningen är i normala fall färglös men blir blå genom bildandet av berlinerblått om det utsätts för fe joner och rosa i kontakt med hydroxid joner lösningen används för att upptäcka oxiderat järn på ytor av stål innan de leder till rost kaliumferricyanid används också inom fototeknik härdning och färgning se även kaliumferrocyanid berlinerblått...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumferricyanid
*  Klumpförebyggande medel
... antiklumpmedel tillsätts torra pulver för att grynen inte ska häfta vid varandra så att pulvret kan rinna även om det finns fukt en del är godkända som livsmedelstillsats er och används i salt florsocker såspulver och så vidare exempel e natriumferrocyanid e kaliumferrocyanid e kalciumferrocyanid e natriumaluminiumfosfat surt e kiseldioxid e kalciumsilikat e a magnesiumsilikat er e b talk e natriumaluminiumsilikat e kaliumaluminiumsilikat e kalciumaluminiumsilikat e bentonitlera e aluminiumsilikat e fettsyror magnesiumstearat fanns tidigare med i tillsatslistan med nummer e detta e nummer finns inte längre kvar livsmedelsverkets tolkning är att magnesiumstearat hör in under nummer e b som omfattar magnesiumsalter av fettsyror källor noter se även lista över e nummer kategori livsmedelstillsatser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klumpförebyggande_medel
*  Kaliumferrat
... kemibox vardagligt namn kaliumferrat bild potassium ferrate svg bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn kaliumferrat vi övriga namn kemisk formel k feo utseende mörkt rödlila kristall er cas nummer smiles o o molmassa densitet löslighetord olöslig smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt huvudfara nfpa kaliumferrat k feo är ett kraftigare oxidationsmedel än kaliumpermanganat kaliumferrat kan bara lagras när det är torrt i alkalisk lösning är saltet ganska stabilt men i neutral eller sur lösning sönderdelas det mycket snabbt när k feo sönderdelas under sura omständigheter bildas rost och ett kalium salt kaliumferrat kan användas för att döda bakterier i vatten det är svagt radioaktivt på grund av kaliumisotopen k historia kaliumferrat upptäcktes av georg ernst stahl när han hettade upp en blandning av järn pulver och kaliumnitrat och löste det överblivna saltet i vatten sedan upptäckte edmond frémy att om man hettade upp en blandning av kaliumhydroxid och järn iii oxid bildad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumferrat
*  Ferrocyanid
... miniatyr höger molekylmodeller både pinn och katott modeller av ferro ferri cyanid ferrocyanid och ferricyanid är negativa joner med formeln fe cn det enda som skiljer dessa båda joner åt är deras laddning ferrocyanid har laddningen och ferricyanid har laddningen det går att konvertera ferrocyanid till ferricyanid och tvärt om genom redox trots att de innehåller mycket av den giftiga cyanid gruppen är ferrocyanider och ferricyanider mycket mindre giftiga eftersom cyanidgrupperna är hårt bundna till järnet systematiskt namn för ferrocyanid är hexacyanoferrat ii och för ferricyanid hexacyanoferrat iii se även kaliumferrocyanid kaliumferricyanid kategori järnföreningar kategori cyanider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ferrocyanid
*  Ubikinol-cytokrom c-reduktas
ubikinol cytokrom c reduktas ubikinol cytokrom c reduktas thumb right px elektrontransportkedjan ubikinol cytokrom c reduktas koenzym q cytokrom c oxidoreduktas eller komplex iii är det tredje enzymatiska steget i elektrontransportkedjan det arbetar genom att oxidera koenzym q och med dessa elektroner reducera cytokrom c som utgör nästa steg i elektrontransportkedjan under processen transporteras protoner ut till intermembranutrymmet referenser kategori elektrontransportkedjan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ubikinol-cytokrom_c-reduktas
*  Cytokromer
... är hemproteiner som generellt är membranbundna innehåller hemgrupp er och bidrar till elektrontransportkedja n typer av cytokromer cytokrom a cytokrom b cytokrom c cytokrom d cytokrom f cytokrom p kategori hemoproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytokromer
*  NAD+
Denna nukleotid sammanlänkas genom två fosfatgrupper som binder till den femte kolatomen. vänster|miniatyr|Redoxreaktionen hos nikotinamidadenindinukleotid Inom metabolismen accepterar eller donerar koenzymet elektroner i en redoxreaktion. Reaktionen kan också lätt gå i båda riktningar eftersom NADH oxideras till baka till NAD + när det reducerar en annan molekyl. Detta betyder att koenzymet ständigt kan byta identitet mellan NAD + och NADH utan att själv konsumeras. Förhållandet mellan den oxiderade och den reducerade formen av NAD + kallas NAD + /NADH-kvoten. I friska däggdjursvävnader ligger uppskattningar av kvoten mellan fritt NAD + och NADH i cytoplasman oftast kring 700 vilket innebär att det finns 700 gånger så mycket fritt NAD + som fritt NADH. Den totala kvoten mellan NAD + och NADH är dock mycket lägre. Utöver dessa metalliska funktioner uppstår NAD + som en adeninnukleotid som kan släppas ut från celler både spontant och av reglerade mekanismer. Eftersom varje motiv binder till en nukleotid består...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NAD
*  .. Privatekonomi
Privatekonomi De flesta av oss har nog någon gång upplevt att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Och det händer inte enbart den som har lite pengar att röra sig med, utan handlar ofta om dålig planering och inte brist på pengar. Om du ser till att ta kontroll över din ekonomi blir du inte överraskad av dina löpande utgifter, och du kan också lättare bygga upp en beredskap för att klara av de utgifter som faktiskt är oförutsedda. Kan du sätta undan ett litet sparkapital varje månad, kommer det att stärka din privatekonomi på sikt. När det gäller att förbättra den privata ekonomin handlar det annars i första hand om att dra ner på onödiga utgifter. De flesta har inte möjlighet att påverka inkomsterna särskilt mycket, och då återstår bara att försöka minska utgifterna. Då ser du snart om det finns några utgiftsposter du kan minska, eller till och med helt få bort. Att göra upp en budget, och sedan följa den, är ett bra sätt att ta kontroll över pengarna, och de...
http://e-ku.eu/
*  XE.com ‒ NAD/USD-graf
... XE Currency Data API Home Overview Specifications Pricing FAQ Använd vårt innehåll. Introduktion till Forex Trading Valuta Encyklopedia Valuta tabeller Valuta glosbok Kostnadsfri valuta e-post Lär mer Blog. XE valutagrafer NAD/USD-graf. XE valutagrafer NAD/USD Namibisk dollar-till USA-dollar-graf Denna NAD / USD -graf låter dig se detta pars valutakurshistorik upp till tio år tillbaka. Behöver du överföra pengar. XE Valuta Transferering låter dig skicka och ta emot pengar med alternativ för gratis pengaöverföring och konkurrenskraftiga kurser. AUD - Australisk dollar CAD - Kanadensisk dollar CHF - Schweiziska franc CNY - Kinesisk yuan renminbi DKK - Dansk krona EUR - Euro GBP - Brittiskt pund HKD - Hongkong-dollar HUF - Ungersk forint INR - Indisk rupie JPY - Japansk yen MXN - Mexikansk peso MYR - Malaysisk ringgit NOK - Norsk krona NZD - Nyzeel #228;ndsk dollar PHP - Filippinsk peso RUB - Rysk rubel SEK - Svensk krona SGD - Singaporiansk dollar THB - Thail #228;ndsk baht TRY - Turkisk lira USD - USA-dol...
http://xe.com/sv/currencycharts/?from=NAD}&to=USD
*  Flavin
... image den tricykliska isoalloxazin av vilken flavinerna är derivat image riboflavin flaviner från latin flavus gul är ett samlingsnamn för en grupp organiska föreningar baserade på pteridin utgående från den heterocykliska isoalloxazin den biologiska källan är vitamin et riboflavin flavinets funktionella grupp förenas ofta med adenosindifosfat till flavin adenin dinukleotid fad och återfinns i andra sammanhang som flavinmononukleotid fmn en fosforylerad form av riboflavin det är i den ena eller andra av dessa två former som flavin förekommer som prostetisk grupp i flavoprotein er flavingruppen kan undergå redox reaktioner genom att antingen uppta en elektron åt gången i två steg eller ta emot två elektroner samtidigt reduktion sker genom bindning av väte atomer till två specifika kväve atomer i ringsystemet image fad fadh equlibrium png thumb px center jämvikt mellan den oxiderade till vänster och den fullständigt reducerade till höger formen av flavin källor voet d voet j g biochemistry uppl john wiley ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flavin
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Denaturering (DNA)
denaturering dna denaturering dna denaturering är ett koncept inom genetik en som avser den process då dubbelkedjat dna bryts ner till två enkelkedjor en annan vanligt använd beskrivning är att dna t smälter detta kan iakttas genom att absorptionen av uv ljus ökar drastiskt när dubbelsträngat dna denatureras kedjorna hålls samman av vätebindningar och precis som inom andra områden inom kemin så kan dessa bindningar brytas av ett flertal faktorer temperaturhöjning främsta orsaken till denaturering används exempelvis inom pcr tekniker jon koncentrationen eftersom de negativa fosfat grupperna i dna kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade dna strängar kemikalier som stabiliserar vätebindning ar såsom formamid eller urea extremt låga eller höga ph värden vilket kommer medföra att kvävebaserna i nukleotid erna protoneras eller deprotoneras vilket medför att de blir laddade och repellerar varandra utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Ditiotreitol
... dtt clelands reagens är en tiol erad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i protein er vid analys för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidation skänsliga enzymer vid oxidation erhålls en intramolekylär svavelbrygga vilket resulterar i en stabil sexring stabiliteten hos denna ringstruktur bidrar till att göra dtt till ett mycket starkt reduktionsmedel en fördel i biokemi är att varken substansen själv eller dess oxidationsprodukt är flyktiga eller illaluktande så som β merkaptoetanol vilken används för liknande ändamål och att de inte har någon tendens att inverka på biokemiska reaktioner annat än att skydda oxidationskänsliga biokemiska substanser substansen är irriterande med farokoderna r hudirriterande och r risk för allvarlig ögonskada ditiotreitol har en stereoisomer ditioerytritol dte med liknande egenskaper kategori tioler kategori alkoholer kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ditiotreitol
*  Kaliumcyanid
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Potassium-cyanide-phase-I-unit-cell-3D-SF.png Bildtext = Kristallstruktur Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Kaliumcyanid Övriga namn = Cyankalium Kemisk formel = K C N |Utseende = Färglösa kristaller med arom av bittermandel CAS-nummer = 151-50-8 SMILES =. |Molmassa = 65,1 Densitet = 1,560 Löslighet = 716 LöslighetTemp = 25 Smältpunkt = 634,5 Smältextra = |Kokpunkt = 1625 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. 'Kaliumcyanid' KCN, även 'cyankalium', är kaliumsaltet av syran vätecyanid HCN. Ämnet har varit vanligt som gift samt vid utvinning av guld. Egenskaper. thumb|left|Dödlig dos kaliumcyanid Kaliumcyanid bildar kristaller med bittermandel arom. Ämnet uppvisar god löslighet i vatten, men inte i alkohol. Endast i genomsnitt varannan människa kan förnimma den dödliga bittermandellukten. Kaliumcyanid framställs normalt genom att leda vätecyanid gas genom en lösning med kaliumhydroxid. : \rm HCN + KOH \rightarrow KCN + H 2O. Förr tillverkades kaliumcyanid ge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumcyanid
*  Nora May French
... thumb nora may french nora may french född i aurora new york död november i carmel kalifornien var en amerikansk poet hennes mest kända dikter ingår i boken the spanish girl som handlar om hopplös kärlek hon blev känd tack vare den postuma samlingsvolymen poems hon ingick i författargruppen carmel bohemians hon föddes i delstaten new york som dotter till edward french professor vid wells college och mary wells french morbrodern henry wells hade grundat wells college farfadern augustus c french hade varit guvernör i illinois av richard hughey nora may french org läst april hon begick självmord med kaliumcyanid hemma hos poeten george sterling och hans hustru carolyn carrie rand sterling george sterling begick självmord med kaliumcyanid av alan gullette läst april av jim fisher läst april carrie vid det laget sterlings ex fru hade begått självmord av peter kratzke läst april det var carrie sterling som upptäckte frenchs självmord det finns en myt om att alla i carmel bohemians bar kaliumcyanid med sig av c...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nora_May_French
*  Ourang Medan
Berättelsen påstås vara sann men man kan inte hitta någon rapport om olyckan, eller ens att ett sådant skepp någonsin funnits. Fartyget Olyckan Teorier Osäker frakt av farligt material. Förgiftning genom kolmonoxid. Ordet 'Ourang' även skrivet som 'Orang' är det malajiska eller indonesiska ordet för "man" eller "person", medan ordet 'Medan' är den största staden på den indonesiska ön Sumatra. Testamenten av skeppets förlisning har funnits i olika böcker och magasin, främst Forteana, men deras fakta är ifrågasättande, och inte verifierade. Man har dessutom inte funnit några uppgifter på när skeppet byggdes. Alla undersökningar har varit resultatlösa. Under juni 1947 fick två amerikanska fartyg ett nödmeddelande från det nederländska skeppet 'Ourang Medan'. En radiooperatör på 'Ourang Medan' rapporterade att hela besättningen var död, och avslutade meddelandet med orden "jag dör", innan det tog slut. Själva fartyget var oskadd, men det låg kroppar överallt. Osäker frakt av farligt material. Denna teori bygger p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ourang_Medan
*  Matematik - Wikibooks
... Matematik Från Wikibooks. Hoppa till: navigering, sök. Välkommen till Wikibooks matematikportal. Matematik handlar om växthusgas, livsmedel, världens hav och vindens hastighet. Matematiken hjälper oss att förstå verkligheten i kvantitativa termer. Utan matematiken så hade vi inte lämnat stenåldern. Grundskola. Matematik för skolår 1 Matematik för skolår 2 Matematik för skolår 3 Matematik för skolår 4 Matematik för skolår 5 Matematik för skolår 6 Matematik för årskurs 7-9. Gymnasieskola/Komvux lgy 11. Matematik 2 Gymnasieskola/Komvux lgy 94. Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Diskret matematik. Formelsamling. Folkhögskola/självstudium. Överslagsräkning, när man inte är beroende av gymnasiets läroplan. Roliga matematiska samband, några små tal avsedda att stimulera den matematiska nyfikenheten. Universitet. Envariabelanalys Fourieranalys Linjär algebra Topologi Flervariabelanalys. Hämtad från " https://sv.wikibooks.org/w/index.php?title=Matematik oldid=39395 " Kategorier :. Läromed...
https://sv.wikibooks.org/wiki/Matematik
*  Finansiell matematik
... är en gren av matematik en som sysselsätter sig med studiet av finansiella marknader i ämnet ingår både att modellera finansiella tillgångar och att prissätta derivat skrivna på en finansiell tillgång exempelvis så används flera olika stokastisk a modeller för att modellera framtida fluktuationer hos aktie priser och en finansiell matematiker använder statistiska metoder för att avgöra vilken modell som ligger närmast verkligheten men också stokastisk kalkyl för att avgöra hur mycket till exempel en option på den underliggande aktien är värd ett av de mest centrala resultaten inom finansiell matematik är black scholes prissättningsformel för europeiska optioner formeln bestämmer det pris en option måste ha för att inte införa möjlighet till arbitrage på marknaden de matematiska tekniker som används inom finansiell matematik är framförallt stokastisk kalkyl statistik differentialekvation er och funktionalanalys kategori tillämpad matematik kategori finansiell ekonomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finansiell_matematik
*  Matematik A
'Matematik A' är en gymnasiekurs som är ett kärnämne och därmed ett obligatoriskt ämne för alla elever i den svenska gymnasieskola ns första skolår. Kursen omfattar 100 poäng och läses under en termin av naturvetare och tekniker och under ett läsår av övriga ibland även över en längre tid på vissa skolor. Kursen består delvis av repetition av grundskola ns matematik. Delar av det som tidigare ingick i grundskolans särskilda kurs har dock numera överflyttats till Matematik A och B på gymnasiet, vilket gör att äldre personer lätt kan få intrycket att kursen domineras av repetition. Nya inslag i Matematik A är att lösa ut variabler i algebraiska uttryck, bråkräkning med godtyckliga nämnare, metoder för överslagsräkning samt grundläggande trigonometri. Eftersom elever på alla program läser samma kurs leder det till stor spridning i resultaten på de nationella proven. På det nationella provet vårterminen år 2005 fick exempelvis 83 % av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet VG eller MVG, medan 2 % fick IG. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matematik_A
*  Kombination (matematik)
kombination matematik kombination matematik en kombination är en unik delmängd med bestämt antal element en kombination brukar även definieras med tillägget att varje element endast kan väljas en gång kombinationen är en delmängd där man inte tar hänsyn till ordningen bland de utvalda elementen till skillnad från permutation er samma element kan inte väljas flera gånger såvida inte flera exemplar av denna typ av element ingår i mängden exempelvis är adf och fad samma kombination men är olika permutationer av tre valfria bokstäver ur alfabetet en hand i poker är en kombination då ordningen inte spelar någon roll i samband med kombinationslås menas vanligen permutationer det vill säga adf och fad är inte lika px left beräkning av antalet kombinationer antalet sätt att välja kombinationer av k element från en mängd innehållande n element är n choose k frac n k n k där n n fakultet är antalet permutationer av n element k är antalet permutationer av de för varje kombination utvalda k elementen och n k är antalet p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kombination_(matematik)
*  Suspension (matematik)
suspension matematik suspension matematik thumb suspension av en cirkel i algebraisk topologi är suspensionen av ett topologiskt rum m ett topologiskt rum som visualiseras som att en tub med m som tvärsnitt har hängts upp i två punkter konstruktionen är central inom homotopiteori definition givet ett topologiskt rum m så är sm suspensionen av m det topologiska rum som får genom att bilda produkten m times och sedan identifiera alla punkter på formen x till en punkt och alla punkter på formen x till en punkt egenskaper eftersom kontinuerliga avbildningar mellan två topologiska rum inducerar avbildningar på deras suspensioner är suspension en funktor homotopigrupp erna för ett topologisk m är relaterade till de högre homotopigrupperna för sm relationen beskrivs av freudenthals suspensionssats kategori topologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suspension_(matematik)
*  Matematik | Vetenskap | Sida 1
1000länkar.se - svensk bra länkkatalog för dig Länkkatalog, nya inlägg, nya länkar, gör din sida känd, helt gratis såklart. Marknadsföring för företag och privatpersoner. Barn och familj. Turism, resor & semester. - Matte-intensiven Matte-intensiven är en organisation som anordnar mattehjälp och mattekurser. Vi anordnar sommarkurser inför nästa års matte, intensivkurser inför de nationella proven sa... Köp väderstation, datalogger, och lösningar för fjärrsty Köp datalogger, temperaturregulator, pt1000 sensor och temperaturtransmitter och många andra liknande produkter här hos Acandia. Här tipsar vi om hjälp i matematik och hur man kan lyckas med sina matematikstudier. Din källa till kunskap Här hittar du fakta och läromedel för alla ämnen men framförallt ligger fokus på matematik och favoritämnen multiplikationstabellen. Länka tillbaka till oss och mejla oss så ordnar vi det. Vi har det mesta inom tandblekning och uppdaterar oss ständigt. Det finns idag en uppsjö av bloggar om ekologisk och naturlig hudvård, ...
http://1000lankar.com/vetenskap/matematik.html
*  Pär Kurlberg
... infobox forskare område matematik namn pär kurlberg bild royal swedish academy of sciences högtidssammankomst jpg födelsedatum institutioner institutionen för matematik kth alma mater stanford university msc phd pär martin kurlberg född maj är en svensk matematiker och professor vid kungliga tekniska högskolan i stockholm år fick han göran gustafssonpris i matematik för sina insatser i gränsområdet mellan dynamiska system och talteori speciellt har han framgångsrikt använt sig av talteoretiska metoder för att nå intressanta resultat inom kvantkaos dessa tekniker har även lett till nya framsteg inom den klassiska teorin för likformig fördelning i talteorin externa länkar kategori födda kategori män kategori svenska matematiker kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pär_Kurlberg
*  Parameter
... en parameter är en storhet som betraktas som konstant i en given situation men som kan anta andra konstanta värden i andra situationer parametrar används i matematiska formler inom programmering i parametriserade konstruktionsbeskrivningar i inställbara apparater med mera om en storhet ska klassas som parameter eller variabel beror ofta av sammanhanget inom datavetenskap och programmering benämns ibland samma företeelse både parameter och variabel det gäller speciellt argument i funktionsprocedurers argumentlista genom att anroparen ger argumenten värden eller adresser vid anropet bestäms i detalj vad funktionen ska göra just denna gång men samma funktion kan användas av olika anropare där den matematiska synen på vad som ska kallas variabel och parameter kan vara olika funktionen själv ser inte dessa sammanhang utan gör bara en isolerad beräkning varje gång någon anropar den i dess perspektiv kan argumenten lika gärna kallas parametrar som variabler ofta kallas de just argument och ges ibland till och m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parameter
*  Trippel
... med en trippel förstås i allmänhet tre av något ordet kan motsvara både par och dubbel ordnad trippel i matematik en är en ordnad trippel a a a en uppsättning av tre lika eller olika av något alltså en tipel det är mycket vanligt att trippler av reella tal används för att beteckna rymdkoordinaterna för en punkt med avseende på ett visst koordinatsystem eller koordinaterna för en vektor med avseende på en viss bas dessa reella taltrippler kan också uppfattas som vektorer i sig man adderar dem då koordinatvis och multiplicerar dem med ett reellt tal genom att multiplicera in detta se vidare under tipel reella taltiplar de tre posterna i en trippel är ofta av likartat slag men de kan också vara helt olika man kan till exempel definiera en ring som en trippel r där r är en mängd men och är binära operationer på r oordnad trippel i matematik en har också vid enstaka tillfällen oordnad trippel använts som beteckning på en mängd det vill säga en mängd med precis tre element se till exempel steinerskt trippelsys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trippel
*  Familj (matematik)
En 'familj' kan inom matematiken användas antingen i en speciell betydelse som en uppsättning av element med 'index', eller allmännare som synonym till mängd. Om det inte finns någon risk för flertydighet, så skriver man ofta 'a i ' 'I' i stället för 'a i ' 'i' 'I'. Många operator er på element till vissa typer av familjer ger upphov till operationer på familjer. Detta kan bland annat göras genom 'komponentvisa' operationer eller 'itererade' operationer. Det finns också operationer som på ett väsentligare sätt samspelar med indexmängden, som 'cartesiska produkter' och vissa typer av 'limes'. Det finns flera varianter av komponentvisa operationer. Om exempelvis för familjerna 'A' och 'B' som ovan i stället för varje 'i' 'I' både 'a i ' och 'b i ' ligger i en grupp 'G i ' med gruppoperationen o 'i', så kan man sätta :'A' o 'B' = 'a i ' o 'i' 'b i ' 'I'. I en del fall kan man utföra en operation som kombinerar samtliga element till ett enda element av samma typ som de ursprungliga. Ett annat exempel är den gener...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familj_(matematik)
*  Signalbehandling
... handlar om att representera manipulera och transformera signaler och den information som signalerna innehåller med hjälp av matematiska metoder den har således mycket besläktat med den gren inom matematik en som behandlar stokastiska process er och filter signalbehandling har väldigt många praktiska tillämpningar inom dataöverföring till exempel mobiltelefoni och datalagring till exempel cd dvd vilket inkluderar datakompression till exempel mp men även inom tolkning av naturliga signaler till exempel inom seismografi n och astronomi n matematiskt bygger signalbehandling på signalteori n som i sin tur bygger på statistik en och differential och integralkalkyl en kategorier av signalbehandling de tre stora typerna av signalbehandling är analog signalbehandling signalbehandling i diskret tid där tiden blivit kvantiserad digital signalbehandling osi modellen några definitioner till en signal x t finns dessa saker definierade signaleffekt x t signalenergi int infty infty x t dt medelvärde t int t x t dt medel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalbehandling
*  Affin avbildning
... en affin avbildning även kallad affin transformation eller affin funktion är inom matematik en sammansättning av en linjär avbildning och en translation geometriskt utgör de affina avbildningarna alla operationer som bevarar räta linjer ett grundläggande exempel utgörs av förstagradspolynomen på formen f x ax b om b så har vi specialfallet homoteti som i sin tur är ett specialfall av linjära avbildningar det faktum att grafen alltid är en linje gör alltså inte att villkoren för linearitet uppfylls annat än när b för en vektor x i det n dimensionella euklidiska rummet mathbb r n kan en affin avbildning y uttryckas på formen y x ax b där a är n n matrisen för en linjär avbildning och b är en translationsvektor även sammansättningen av två affina avbildningar är en affin avbildning eftersom c ax b d ca x cb d har samma form genom att lägga till en virtuell dimension kan en affin avbildning utföras genom enbart en matrismultiplikation detta utnyttjas ofta i datorsystem till exempel i opengl och postscript se...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affin_avbildning
*  Skevkropp
I matematik en är en 'skevkropp' eller 'divisionsring' en unitär ring, där varje element utom nollan har en multiplikativ invers. Informellt uttryckt är en skevkropp ett algebraiskt område där man kan räkna med plus, minus och gånger ungefär som man är van vid, utom att 'a' • 'b' inte alltid måste bli samma sak som 'b' • 'a'; och där dessutom alla element utom noll an är inverterbar a. Mer precist är en skevkropp 'K' en mängd tillsammans med två binära operationer : en addition som brukar betecknas med '+', sådan att 'K',+ utgör en abelsk grupp med neutralt element 0 och invers -'a' till 'a' i 'K', och en multiplikation ·, sådan att 'K',· utgör en monoid med neutralt element 1 ≠ 0, varje element 'a' ≠ 0 har en multiplikativ invers 'a' -1, och multiplikationen distribuera r additionen både från vänster och från höger. Division får man vara litet försiktigare med: Om 'b' ≠ 0, så finns det i allmänhet två olika tänkbara kandidater till "'a' delat med 'b'", nämligen 'ab' -1 och 'b' -1 'a', så alla "vanliga räkner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skevkropp
*  Carlesonmått
... är inom matematik ett mått som är av betydelse i harmonisk analys carlesonmåttet är uppkallat efter lennart carleson som definierade måttet för att bevisa koronasatsen definition carlesonmåttet är ett mått för att mäta storleken av en domäns rand i r n mer precist låt d subset r n vara en öppen mängd vars rand partial d neq varnothing ett borelmått mu till d är ett carlesonmått om det finns c så att för alla x in partial d och r mu d cap b r x leq c mathcal h n partial d cap b r x där mathcal h n är det n dimensionella hausdorffmått et och b r x är bollen med mittpunkt x och radie r ett n dimensionellt hausdorffmått är det mest naturliga måttet här eftersom det i r n mäter randens storlek referenser kategori måtteori kategori fourieranalys kategori normer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carlesonmått
*  Brouwers fixpunktssats
... inom matematik är brouwers fixpunktssats en sats gällande fixpunkter uppkallad efter matematiker n l e j brouwer satsen brouwers fixpunktssats säger att varje kontinuerlig funktion från det slutna enhetsklotet d n för heltal n enhetsklotet i mathbb r n till sig själv har minst en fixpunkt dvs för funktioner f d n to d n existerar ett x sådant att f x x egenskaperna som är inblandade i satsen kontinuitet fixpunkt är invariant a under homeomorfi er därför behöver inte definitionsmängd en vara just enhetsklotet utan något som är homoemorft med enhetsklotet går lika bra om definitionsmängden för funktionen är ett öppet klot är satsen falsk definitionsmängden måste alltså vara ett stängt klot historia satsen var en av de tidiga resultaten för algebraisk topologi och är grunden för mer generella fixpunktssatser som är viktiga inom funktionalanalys en satsen bevisades för n av piers bohl det allmänna fallet visades av jacques hadamard och av brouwer kategori satser inom topologi kategori fixpunktssatser kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brouwers_fixpunktssats
*  Linjär algebra
'Linjär algebra' är den gren av matematik en som studerar vektor er, linjära rum vektorrum, linjära koordinattransformationer och linjära ekvationssystem. Vektorer används för att representera fysikaliska storheter såsom kraft er och de kan adderas med varandra och multipliceras med skalär er och är ett första exempel på ett reellt vektorrum. Många av de användbara resultaten i två och tre dimensioner kan också användas i rum med ett godtyckligt antal dimensioner eller till och med i rum med ett oändligt antal dimensioner. Eftersom vektorer är ordnade listor med 'n' element, så kallade 'n'-tipplar, är det ofta lätt att summera ihop och manipulera grupper av data när man behandlar dem som vektorer. Ett grundläggande begrepp inom linjär algebra är vektorrum eller linjärt rum, en del av den abstrakta algebran. Olika begrepp inom linjär algebra är också av intresse för andra algebraiska strukturer, till exempel gruppen av matriser eller ringen av linjära avbildningar på vektorrum. För att definiera ett vektorrum ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linjär_algebra
*  Methemoglobin
... bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från fe till fe av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syre transporterande förmåga en ökad halt förekommer i en primär form som är genetiskt betingad eller sekundärt till förgiftning med någon oxiderande substans till exempel klorat er nitrat er nitrit er och sulfaföreningar kategori hemoproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Methemoglobin
*  Järnbrist
Mer än 2 miljarder människor i världen beräknas lida av järnbristanemi, och mer än 1 miljon människor dör årligen av sin anemi. Brist på järn påverkar hela kroppen och kan ge både kroppsliga och psykiska kognitiva symptom. Kroppen förlorar dagligen 1–2 mg järn genom cellavstötning i hud och tarmens slemhinnor. Det naturliga sättet att kompensera sina dagliga järnförluster är genom kosten. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt järnintag på 15 mg för kvinnor och 9 mg för män. Man räknar med att kroppen tar upp 25% av mängden hem-järn men endast 5–10% av icke hem-järn. Hem-järn är bundet till hemoglobin er och myoglobin er och därför lättare för kroppen att absorbera. För vegetarianer är det därför viktigt att vid varje måltid äta någon produkt som stimulerar upptaget av järn. Att maten tillagas i grytor eller stekpannor av gjutjärn är en fördel, eftersom de avger järn som kroppen tar upp. Det finns även ämnen som hämmar upptaget av järn. Nackdelen med järn i tablettform är att endast en liten del av järnet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnbrist
*  Järn(II,III)oxid
järn ii iii oxid järn ii iii oxid järn ii iii oxid eller svart järnoxid har den kemiska formeln fe o och är en av flera järnoxid er den förekommer naturligt i mineral et magnetit egenskaper framställning användning se även egenskaper ämnet innehåller både tvåvärt fe och trevärt fe järn det är ett svart pulver med kubisk struktur fe o är ferrimagnetisk t upp till sin curietemperatur c vid c sker en förändring av struktur konduktivitet och magnetism som kallas verwey övergång framställning järn ii iii oxid kan framställas genom att järn iii oxid bryts ner vid temperaturer på c rm fe o rightarrow fe o o det kan också framställas genom att oxidera järn i vattenånga vid temperaturer under c jämför järn ii oxid rm fe h o rightarrow fe o h ett tredje sätt är att direkt oxidera järn med syrgas vid mycket hög temperatur c rm fe o rightarrow fe o överskottet på syre minimerar mängden feo och temperaturen gör att den fe o som bildas sönderfaller till fe o användning som andra järnoxider i mineralform går den absolut stö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(II,III)oxid
*  järn - Wiktionary
... järn. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök. Böjningar av järn 1. neutrum Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. Genitiv järns. järnets. Böjningar av järn 2-4. neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. järn. järnen. Genitiv järns. järnets. järns. järnens. järn. ett metalliskt grundämne, betecknat med Fe i periodiska systemet. föremål som består av grundämnet järn vardagligt. sup boja ; metallanordning som används för att låsa fast någon. Av fornsvenska iærn, av fornnordiska járn jämför danska och norska jern, isländska járn, av urgermanska * īsarna- jämför fornengelska īsern engelska iron, medelnederländska iser nederländska ijzer, afrikaans yster, fornhögtyska isarn tyska Eisen, frankiska īsarn, gotiska eisarn. Det urgermanska ordet är troligen inlånat från urkeltiska * isarnon jämför forniriska. iarn, kymriska. haearn, galliska Isarno -, från urindoeuropeiska * is- e ro- med betydelsen "kraftfull" eller "helig" jämför sanskrit isirah, "k...
https://sv.wiktionary.org/wiki/järn
*  Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon... Fotografia de notícias | Get
Coleções de conteúdo editorial. Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Don Cheadle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Estelle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Sir Ben Kingsley attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Iron Man 3 - Special Screening - Arrivals Karwai Tang Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron...
http://gettyimages.pt/detail/fotografia-de-notícias/kimberly-wyatt-attends-a-special-screening-of-fotografia-de-notícias/166922441
*  Järn(III)oxid
Järn III oxid Järn III oxid. Fil:Bundesarchiv Bild 183-1983-0217-001, VEB Kali-Chemie, Eisenoxidgelb.jpg|miniatyr|upright|220px|Tillverkning av guldockra i VEB Kali-Chemies fabrik i Berlin. 'Järn III oxid' eller 'rödrost' har den kemiska formeln Fe 2 O 3 och är en av flera järnoxid er. Den förekommer naturligt i flera olika mineral er, framför allt hematit α-Fe 2 O 3, ferrihydrit 5Fe 2 O 3 '·'9H 2 O och maghemit γ-Fe 2 O 3. Egenskaper α-form. β-form. γ-form. ε-form. Användning Se även Källor. Egenskaper. α-form. Alfa-formen är den vanligaste formen av järnoxid och är också den som finns i hematit. Den är antiferromagnetisk upp till ca -13 °C och svagt ferromagnetisk upp till 677 °C Néel temperatur en. Vid temperaturer över 1550 °C sönderfaller den till Fe 3 O 4 och syrgas. β-form. Beta-formen är metastabil och konverterar till α-form om den upphettas till 500 °C. γ-form. Även gamma-formen är metastabil och konverterar till α-form eller ε-form om den upphettas. Den är ferrimagnetisk och är den form som återfin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxid
*  Järn(III)oxidhydroxid
järn iii oxidhydroxid järn iii oxidhydroxid fil ochra jpg miniatyr px en bäck med utfällningar av järnhydroxid järn iii oxidhydroxid är en förening av järn syre och hydroxid joner ibland brukar mono hydrat et feo oh h o förenklas till fe oh och kallas då järn iii hydroxid eller ferrihydroxid struktur α form alfa formen förekommer i mineral et goethit och kallas även brun järnmalm den har nålformade kristaller och förekommer i järnhaltig jord och sediment β form beta formen förekommer i mineralet akaganéit och bildas när magnetkis erroderas det har monoklina kristaller β feo oh har hittats i de månstenar som hämtades till jorden under apolloprogrammet det har även hittats i meteorit er γ form gamma formen förekommer i mineralet lepidocrocit och har ortorombiska kristaller den bildas när järn eller andra järnhaltiga mineral oxideras under vatten δ form delta formen förekommer i mineralet feroxyhyt och har hexagon ala kristaller den här formen förekommer endast på havsbotten där den bildas under högt tryck amorf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxidhydroxid
*  Norrbottens Järn
... var ett progg band från luleå och som var verksamt under talet bandets mest kände medlem var ted ström som tidigare spelat i bland andra gruppen contact han skrev också de flesta av norrbottens järns låtar de övriga bandmedlemmarna och betydande för arrangemangen av ströms låtar var bo sundberg ulf flu jonsson hans lindström hans rinander och maria rosén sundberg var gitarrist i norrbottens järn han har skrivit låtar som flugornas hage och farfars väst flugornas hage var ungdomsradions i luleå signaturmelodi under flera år på talet hmvtonkraft läst bandet turnerade flitigt och blev kända i hela landet en dokumentär om gruppen sändes i svt under norrbottens järn gav ut två lp innan gruppen upplöstes ström medverkade inte på den andra skivan järnet musiken är en blandning av rock jazz blues och country bandet återförenades i början av talet för att spela tillsammans en sista gång konserten fick lysande recensioner i tidningarna gruppen har återförenats fler gånger senast vid en konsert i piteå i början av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_Järn
*  Lantz Järn & Metall
lantz järn metall lantz järn metall faktamall företag företagsnamn lantz järn metall ab bild miniatyr px bildtext gatulucka i stockholm från tierps järnverk typ nummer sätesort stockholm nyckelpersoner bransch produkter tjänster antalanställda grundat grundare daniel sven lantz sammangående bolag avknoppat från uppköpt av gick upp i tidigare namn upplöst omsättning brutto netto tillgångar förvaltatkapital egetkapital ägare moderbolag dotterbolag avdelningar slogan webbplats fotnoter lantz järn metall ab är ett svenskt familjeägt handels och industriföretag lantz järn metall grundades som enskild firma av daniel sven lantz och har säte i stockholm det bedriver skrot och metallåtervinning i sollentuna årsta och boxholm företaget har en fragmenteringsanläggning i norrköping och tierps järnbruk i tierp är sedan ett dotterföretag till lantz järn metall tierps järnbruk tidigare aug stenborgs gjuteri fabriksaktibolag grundades av august stenborg och tillverkade jordbruksredskap som plogar och vältar och framför allt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantz_Järn_&_Metall
*  Puddelprocess
... thumb puddelugn puddelprocess var en metod att smälta järnmalm för att göra smidesjärn av tackjärn som kom till användning i kina redan i slutet av mingdynastin i västvärlden var det henry cort som fick stå som uppfinnare av denna järnframställning smetod skillnaden från andra metoder var att det bränsle som användes för att hetta upp järn et inte kom i direktkontakt med järnet i en särskild ugn placerades järnmalm eller järnrik slagg och sedan värmdes ugnen upp med generatorgas stenkol eller annat fossilt bränsle när detta järn smält fyllde man på ugnen med tackjärn som sedan fick smälta när allt järn smält rabblades det av ugnspersonalen puddlarna d v s man rörde om i massan med ett särskilt spett i syfte att få tackjärnet och det övriga järnet att blandas på detta sätt färskades järnet och bildade klumpar av smidesjärn dessa klumpar lyftes ut och bearbetades sedan under en hammare eller puddelklämma vilken pressade ut så mycket slagg som möjligt därefter valsades järnet till råstänger som i sin tur ga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Puddelprocess
*  Järn (olika betydelser)
järn olika betydelser järn olika betydelser järn kan ha flera betydelser järn är en metall med atomnummer järnmedalj brukar ibland delas ut för fjärdeplats ett glas sprit det vill säga en snaps eller shot järns socken i dalsland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn_(olika_betydelser)
*  Risskålen av järn
... kinesiska 铁饭碗 pinyin tiě fàn wǎn är den i kina populära benämningen på det statliga anställningssystemet som förr garanterade folk arbete inkomst bostad et cetera kinas väg mot marknadsekonomi har beskrivits som sönderslagandet av risskålen av järn själva uttrycket om än inte den verklighet som det syftade på kan jämföras med det numera sällan hörda svenska talessättet statens kaka är liten men säker kategori kinas samhälle kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Risskålen_av_järn
*  Framställning av järn
... redirect järn och stålproduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Framställning_av_järn
*  Härdat järn
... omdirigering järn och stålproduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Härdat_järn
*  Blod och järn
... omdirigering järn och blod...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blod_och_järn
*  Kupolugn
... en kupolugn är en ugn i form av ett cylindriskt schakt byggt av eldfast tegel infodrad med eldfast material kupolugnen är en ugn för kontinuerlig smältning av gjutjärn efter att man har tänt ugnen lastas järn och kol upptill detta kallas att beskicka efter ett tag när kolen har tagit sig blåser man in luft genom rör formor i den nedre delen av ugnen tills järnet börjar smälta därefter öppnar man ett mindre hål i botten på ugnen varur järnet rinner in i en skänk och efterhand som det smälta järnet rinner ur ugnen så fyller man på ugnen upptill med järn och koks samt en smula kalksten kalkstenen tillsätts för att separera slagg en från järnet kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kupolugn
*  Z-järn
z järn z järn px thumb z järn ett z järn är en varmvalsad profil som liknar ett z specificerad i din z järn är inte längre någon lagervara se även vinkeljärn differdingerbalk normalprofil källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Z-järn
*  Limonit
miniatyr|Myrmalm 'Limonit' eller 'järnockra' är en malmmineral {{bokref |efternamn=Price |förnamn=Monica |efternamn2=Walsh |förnamn2=Kevin |år=2005 |titel=Bergarter och mineral |serie=Bonniers Naturguider |övriga= Översatt av Erik Jonsson |utgivningsort=Stockholm |utgivare=Albert Bonniers Förlag |sid=128 |isbn=91-0-010458-2. bestående av en blandning av olika järnoxid er och den innehåller som högst 62 viktprocent järn. Man har i limonit påvisat mineralen ' goethit ', α-FeO OH, och 'lepidokrokit', γ-FeO OH, med samma sammansättning men olika kristallstruktur. Också ' ferrihydrit ', Fe 2 O 3 '·'1,4H 2 O äldre namn 'järn III -hydroxid', är vanligt i limonit. Limonit återfinns i naturen som 'brun järnsten, järnsandsten, sjömalm, myrmalm och rödjord '. Malmen kan anta olika former, den kan se ut som kornig rödsand, som ärtor, penningar eller ta formen av stora tjocka skivor som helt kan täcka botten på sjöar. Mångfalden av namn visar var man kan finna malmen. Jämte järnockra n som finns i den rödmull som bildas v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Limonit
*  Kopparverket
miniatyr|Kopparverket med kopparboden från 1819. 'Kopparverket' 'Riddarhyttans kopparverk' kallas platsen för det sista kopparverk et i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun. Det sista verket var i drift 1819–1873 men kopparhanteringen började redan på medeltiden. Området, som innehåller flera intressanta lämningar, ingår i Ekomuseum Bergslagen. left|miniatyr|220px|Riddarhyttan och Östergruvan 1864. miniatyr|Resterna efter en vattentub i trä. Koppar hanteringen i Riddarhyttan har medeltida anor, och kom tidigt att ske i kronan s regi. Redan 1437 omnämns 'Gambla riddarehytthen', men troligen har verksamheten pågått tidigare. Riddarhyttans kopparverk anlades 1616–1617 vid vattendraget mellan Övre och Nedre Skärsjön, och anses vara en fortsättning på det kronobruk som fanns i Skinnskatteberg. Upprätthållandet av kopparhanteringen ansågs som viktigt och järn hanteringen hade tillfrämsta uppgift att underlätta driften av "det ädlare verket" genom sin säkrare vinst. Vid Nedre Skärsjöns södra strand anlades redan 1...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparverket
*  Bessemermetoden
miniatyr|höger|stående|Bessemerblåsning vid Republic Steel:s stålverk i Youngstown, Ohio, USA 1941. Genom att blåsa luft genom smälta n oxid eras det kol, mangan och kisel jämte delar av järnet. Blästerröret genom vilket syre fördes in i smältan igensattes dock väldigt lätt, och redan 1855 kom Bessemer på tanken att använda rörliga ugnar för sin metod, och 1858 hade han den första ugnen av detta slag, den så kallade 'konvertern' färdig. För framställning av mindre kvantiteter, särskilt vid tillverkning av stålgjutgods användes en modifikation av Thomasprocessen, den så kallade lillbessermetoden, vilken använde konvertrar med inblåsning av luften från sidan. De första försöken med Bessemers process utfördes i Sverige genom grosshandlaren Pontus Kleman vid Dormsjö under ledning av John Leffler i början av 1857. Resultatet av detta försök blev klent, järnet blev alldeles för kallt och stelnade till största delen i ugnen. Till en början användes samma typ av ugn som vid Dormsjö, men sedan byggdes en ny ugn efter ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bessemermetoden
*  Järnfosfat
... finns i två olika former järn ii fosfat fe är ett fosfat av tvåvärt järn järn iii fosfat fepo är ett fosfat av trevärt järn för att bekämpa spansk skogssnigel är det järn iii fosfat som används kategori järnföreningar kategori fosfater...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnfosfat
*  T-järn
t järn t järn px thumb t järn t järn är en varmvalsad liksidig profil av stål med avrundad övergång och kant som liknar ett t specificerad i en se även vinkeljärn differdingerbalk normalprofil källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-järn
*  Suboxi
... innebär att det inte finns någon syrgas att tillgå för biokemi ska processer i till exempel marken så kallad syrgasbrist vid suboxi råder reducerande förhållanden men inte lika reducerande förhållanden som vid anoxi vid ph inträffar suboxi vid pe värdet och anoxi inträffar när pe värdet understiger vid suboxi reduceras först all nitrat i marken till antingen kvävgas eller ammonium av fakultativa anaerober sedan reduceras all mangandioxid i marken till tvåvärt mangan och allt trevärt järn reduceras till tvåvärt järn när det trevärda järnet håller på att ta slut sker en övergång från suboxi till anoxi se även oxi anoxi syrgasbrist kategori biokemi kategori geokemi kategori markvetenskap kategori mikrobiologi kategori syre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suboxi
*  Fordson.se • Visa tråd - Laga tank
11 inlägg Sida 1 av 1. ons mar 07, 2007 7:10 pm Jag har läst någonstans om att löda en tank så den blir tät min läcker i skarven mitt på framtill. Blästra först och sen värma upp den och på med karroseritenn. Jag är inte bara fet, jag är dryg också. Visst går det att mjuklöda, med en mindre blåslampa, grovt tenn och lödvatten, men jag inbillar mig att det är bättre att hårdlöda. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Jag är inte bara fet, jag är dryg också. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Vi har lagat en tank i en Opel Kadett med sånt en gång och det höll förvånansvårt många år. Jag hade tänkt blästa ganska försiktigt eftersom jag vet att det kan deformeras, men om tanken är så rostig att blästern blåser rakt igenom blir det till att svetsa i en bit. Är det stora skador på den är det nästan så att du skulle sett dig om efter en bättre tank. Månskensbonde med alldeles för många järn i elden.... Är det stora skador på den är det nästan så att du skulle sett dig om efter en b...
http://fordson.se/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=2178
*  Tackjärnsgalt
... galt tackjärnsstycke som erhålls vid gjutning ur masugnen av för färskning avsett tackjärn galtar gjuts i smala rännor uppformade i sand så kallade mått och har vid olika masugnar olika form och storlek övre ytans dimensioner bruka göras mm i längd och mm i bredd tjockleken mm för vallonsmide gjuts tackjärnet i form av långa halvrunda eller trekantiga galtar så kallade gösar en gös gjordes eller alnar lång det vill säga à m för martin och lancashiremetoderna återgjuts järnet i kokiller av gjutjärn vari det stelnar till platta tackor kategori järn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tackjärnsgalt
*  Livavstyvning
... miniatyr krökt balk med livavstyvningar en livavstyvning är en plåt eller liknande som svets as mellan fläns arna på en i balk då inte enbart livet räcker till för att föra laster mellan flänsarna eller i fält för att förhindra att livet bucklar och därmed kunna göra det tunnare än vad som vore möjligt utan livavstyvningar livavstyvningar återfinns vanligen över balkens stöd och där laster förs in lokalt i form av punktlaster numera är det vanligare att tillverka en balk med ett tjockare liv än att sätta livavstyvningar i fält då det idag anses vara den mest ekonomiska lösningen se även normalprofil byggteknik svetsad balk stålbyggnad längsavstyvning källor kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livavstyvning
*  HPC-balk
hpc balk hpc balk omdirigering svetsad balk hpc balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPC-balk
*  NSB-balk
nsb balk nsb balk omdirigering svetsad balk fsq balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NSB-balk
*  Plåtbalk
... omdirigering svetsad balk kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtbalk
*  Upplagsavstyvning
... omdirigering livavstyvning kategori järn kategori stålbyggnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplagsavstyvning
*  Tväravstyvning
... omdirigering livavstyvning kategori byggteknik kategori järn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tväravstyvning
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Selektiv katalytisk reduktion
... 'Selektiv katalytisk reduktion', 'SCR', är en teknik för att reducera kväveoxid er NOx i avgas er från motorer eller annat. En vätska som innehåller urea med handelsnamnet AdBlue och vatten sprutas in i avgasströmmen andra alternativ förekommer, till exempel fast urea. Denna vätska omvandlas till ammoniak under den temperatur som råder i avgasröret. NOx och ammoniak omvandlas till vatten och kväve i SCR-katalysatorn. SCR-katalysatorer används på fordon som lastbilar och personbilar, båtar men även inom industrin. På fordon sitter SCR-katalysatorn efter den vanliga katalysatorn och partikelfiltret. På personbilar brukar SCR-katalysatorn sitta mellan bälgen och kallsidan av avgassystemet. Transportsträckan mellan insprutningsmunstycket för urea och SCR-katalysatorn är av stor vikt eftersom det är på denna sträcka som urean ska ombildas till ammoniak. Därför sitter insprutningsmunstycket som kortast ca 15 cm framför SCR-katalysatorn men ofta nära den vanliga katalysatorn vid motorn för att garantera att ure...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiv_katalytisk_reduktion
*  Eaton Bray
... miniatyr eaton bray eaton bray är en ort i bedfordshire i england den ligger strax väster om dunstable cirka mil nordost om london folkmängden uppgick till invånare vid folkräkning en på en yta av km läst maj namnet eaton är vanligt i england och kommer från fornengelskans eitone som betyder gård vid en flod den fanns omnämnd i domesday book från som eitone suffixet bray syftar på sir reginald bray och familjen som en gång i tiden ägde en herrgård i området källor externa länkar kategori orter i bedfordshire...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eaton_Bray
*  Extremofil
Däremot kan organismer som lever i mer moderata miljöer betecknas mesofil er eller neutrofil er. Några typer av superbakterier har specialiserat sig på att äta oorganiska ämnen och kan därmed äta upp och livnära sig på extremt näringsfattiga material som aluminium, PET-plast och liknande. Under 1980 och 1990-talen, fann biologer att mikrobiellt liv har en fantastisk flexibilitet för att överleva i extrema miljöer - nischer som är utomordentligt varma, eller sura, till exempel - miljöer som skulle vara helt ogästvänliga till komplexa organismer. Den 17 mars 2013 rapporterade forskare uppgifter som antydde att mikrobiella livsformer frodas i Marianergraven, den djupaste punkten på jorden. Det finns många typer av extremofiler som sträcker sig över hela världen, var och en motsvarar hur dess miljömässiga nisch skiljer sig från mesofila förhållanden. Acidofil : En organism med optimal tillväxt vid pH-nivåer av 3 eller lägre. Alkalofil : En organism med optimal tillväxt vid pH-nivåer av 9 eller högre. Två subtyper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Extremofil
*  Oxidoreduktaser
De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner förflyttning av elektron. Det finns flera undergrupper, till exempel dehydrogenaser, som katalyserar oxidationen av alkoholer till aldehyd er. Oxidoreduktaser är klassificerade som ' EC-nummer 1'. De kan ytterligare klassificeras i 22 underklasser. EC 1.1 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-OH-gruppen hos donatorn EC 1.2 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med aldehyd eller oxo-gruppen hos donatorn EC 1.3 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-CH-gruppen hos donatorn EC 1.4 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH 2 -gruppen hos donatorn EC 1.5 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med CH-NH-gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med andra kvävehaltiga föreningar EC 1.8 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en svavelgrupp hos donatorn EC 1.9 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med en hemgrupp hos ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  FAD
I beta-oxidation ens andra steg och i citronsyracykeln s sjätte steg reduceras FAD till FADH 2. "Genetic control of biosynthesis and transport of riboflavin and flavin nucleotides and construction of robust biotechnological producers". Warburg arbetade med att koppla samman nikotinamid med hydridövergångar, upptäckten av flaviner öppnade dörrar för många forskare under 40- och 50-talet för att upptäcka komponenter i redox biokemi och hur de hänger samman i reaktioner som citronsyracykeln och ATP -syntes. Adenin är bundet till den ringformade ribosmolekylen vid kolatom nummer ett, medan fosfatet är bundet till den femte kolatomen. FAD kan reduceras till FADH 2 genom att två H + och två e- adderas. Beroende på oxidationsstadiet kan FAD anta ett antal olika färger i vattenlösning, vid fullt oxiderad form är FAD gul, vid halvt reducerad form är FAD blå eller röd beroende på pH, helt reducerad är den färglös. Ändring av molekylens form har en stor betydelse för andra kemiska egenskaper. I olika biologiska system k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/FAD
*  Äppelmos
... thumb px en skål med äppelmos äppelmos i sydliga dialekter kallat äpplemos tillagas oftast genom att skalade och urkärnade äpple n kokas alternativt tillsätter man socker eller annat sötningsmedel för sötmans skull enligt en alternativ tillagningsmetod kokas oskalade äpplen som delats i mindre bitar men har kärnhusen kvar och passeras efter kokning i exempelvis en hushållsassistent citronsyra tillsätts för färg och hållbarhet och socker tillsätts efter smak när moset har passerats antingen maskinellt eller i en passervagga askorbinsyra kan också tillsättas vilket gör att äppelmoset inte mörknar http receptfavoriter se recept aeppelmos html för att bibehålla vitaminer och dylikt så är det även fullt möjligt att helt enkelt mixa råa skalade eller oskalade äpplen i en mixer det finns färdiglagat äppelmos exempelvis på burk i handeln osockrat äppelmos används ofta som barnmat källor kategori äpplen kategori desserter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Äppelmos
*  Fytokemikalie
... en fytokemikalie av grekiska ns phyto är ett kemi skt ämne som finns i växter men inte är ett näringsämne ämnesområdet är gigantiskt existerande kemiska molekyler i växter kan vara av stort intresse för mänskligheten många fytokemikalier är allmänt kända i dag men det fanns en tid då de var okända sjukdomen skörbjugg behandlades av kloka gubbar och gummor kanske tusen år före vetenskapen hade klart för sig vad askorbinsyra är för något och hur det verkar i kroppen kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytokemikalie
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein
*  Kaimanawaponny
De härstammar från hästar som rymt eller släppts lösa på nya Zeeland under 1800-talet och har genom genetiska tester visat en stor genetisk likhet med den amerikanska Mustangen, de vilda Chincoteagueponny erna och till forskarnas förvåning, Zebra n. De första hästarna introducerades till Nya Zeeland så sent som 1814 av engelsmannen som även var känd för att ha introducerat kristendom en till landet. Det sägs att Exmoorponnyer hade släppts fria någon gång under den här tiden som bör ha korsats in med de vilda hästarna. Dessa bör sedan ha blandats ut med övriga hästar av importerad eller inhemsk stam som rymt eller släppts fria sedan tidigare. Det sägs även att de vilda hästarna förädlades något under 1960-talet med hjälp av arabiska fullblod. Men många bönder uppskattade inte hästarna som ofta förstörde plantagerna och hästarna fångades in och tämjdes eller sköts helt enkelt av. Föreningen lät hästarna testas genetiskt och hästarna visade sig ha samma genetiska uppbyggnad som de amerikanska mustangerna och Chi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaimanawaponny
*  Ridponny
... n har dock en del av ponnyns mera tilltalande lynne vilket innebär att de låter sig med förtroende hanteras av barn och räddhågsna vuxna samtidigt som den har den stora häst ens gångarter. Ridponnyernas historia börjar redan under slutet av 1800-talet i Storbritannien då sporten hästpolo blev mer och mer populär och efterfrågan på små, snabba hästar ökade. Poloponny n utvecklades även nu och 1899 fanns över 700 registrerade poloponnyer i den engelska föreningen för poloponnyer. Den ena föreningen, 'National Pony Society' satsade på utvecklingen av rena ridponnyer och när reglerna under mitten av 1920-talet ändrades och det blev tillåtet att tävla med ponny, ökade efterfrågan på sportigare ponnyer drastiskt. Under 1920-30-talet utvecklades den brittiska ridponnyn, tätt följd av den amerikanska ridponnyn. Under 1960-talet började man utveckla egna ridponnyraser i Tyskland och Holland med i regel samma bas som den brittiska ridponnyn. Den ' tyska ridponnyn ' tillsammans med den ' holländska ridponnyn ' har h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ridponny
*  Dartmoorponny
Det är en av Englands äldsta raser och än idag lever en flock i halvvilt tillstånd på Dartmoorhedarna även om majoriteten av världens Dartmoorponnyer föds upp privat och lever uppstallade och helt tama. De är helt säkert besläktade med varandra, men medan exmoorponnyn varit isolerad har dartmoorponnyn tillförts främmande blod och genom det fått en ridhästs långa linjer och rörelser. Dartmoorponnyns förflutna är dock något brokig men de anses härstamma från de hästar som fördes till Storbritannien av kelt erna och sedan även under den romerska ockupationen. En del dartmoorponnyer korsades även med större arbetshäst ar och körhäst ar som Hackneyhäst en, samt även Engelskt fullblod för att få fram transportdjur. Detta ledde även till att ridhästtypen av Dartmoor nästan helt försvann och man var tvungen att rädda rasen med hjälp av inkorsning med Welshponny er, Fell ponny och en poloponny vid namn Lord Polo. Då det inte fanns någon rasstandard eller gemensamt avelsmål bidrog detta också till oreda i aveln. Störst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dartmoorponny
*  Dig a Pony
... lennon mccartney är en låt av the beatles inspelad och utgiven låten och inspelningen denna låt blev den första man spelade in under det märkliga fiasko som filmen let it be artade sig till paul mccartney hade föreslagit att man skulle kunna spela in en konsertfilm för att gjuta nytt liv i gruppen man samlades i twickenham studios med ett filmteam där man började filma samtidigt som man planlöst jammade det hela sprack när mccartney förmanat george harrison en gång för mycket varvid denne gick hem en vecka senare försökte man på nytt och inledde med denna låt som man arbetade med under fem dagar januari februari januari framförde man låten live på taket till apples byggnad under ungefär en halvtimmes konsert i den kalla blåsten man gjorde därefter någon efterputsning februari men försökte i övrigt hålla fast vid konceptet om att låtarna skulle presenteras ärligt utan pålägg och alltför mycket micklande i studion låten var en ganska lättviktig historia skriven av john lennon åter med en ganska öppen text ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dig_a_Pony
*  CAM-fotosyntes
cam fotosyntes cam fotosyntes cam fotosyntes crassulacea acid metabolism är en form av fotosyntes som används av vissa växter exempel på växter ökenväxter och många kaktus ar även suckulent er använder detta system dessa växter behöver inte öppna klyvöppning arna alls under dagen då det är varmt utan de öppnar i stället klyvöppningarna och samlar in koldioxid en på natten sedan sparas koldioxiden inuti cellen tills det blir ljust och då bearbetas den vidare i calvin cykeln kategori växtfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAM-fotosyntes
*  Köttdjur
... miniatyr en ung tjur köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion till skillnad från mjölkkor som används för mjölk produktion nötkreaturens kött kallas nötkött när nötkreatur uppföds i en boskapsinhägnad för att äta upp sig kallas de gödboskap användning köttdjur nyttjas huvudsakligen för produktion av mat till människor och andra djur men de används också till läder och produkter som används i schampo och kosmetika exempel på köttdjursraser ras ursprung aberdeen angus skottland aubracko frankrike arouquesa portugal belgisk blå belgien charolais frankrike chianina italien hereford nötkreatur hereford storbritannien highland cattle skottland texas longhorn spanien eller england wagyu japan referenser kategori nötkreatur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttdjur
*  Påläggskalv
... är en term inom djurskötsel n kalv ar föds kontinuerligt i en kobesättning de skickas till slakt i varierande åldrar beroende på priser och efterfrågan men när äldre djur behöver ersättas eller besättningen utökas behåller man vissa kalvar man väljer då individer med god härstamning enligt genetik ens lagar dessa lägger man på d v s de får extra god omvårdnad för att de ska utvecklas till utmärkta produktiva vuxna djur jfr lägga på sig lägga på hullet numera används termen mest i överförd betydelse det är vanligen inom företag organisation er och idrotten som man talar om påläggskalvar då handlar det om unga och framåtsträvande personer som man vill utveckla till framstående medarbetare eller spelare gärna i ledande positioner kategori nötkreatur kategori näringsliv kategori svenska idiom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Påläggskalv
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Konformation
... en konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet en konformation som är ett lokalt energiminimum kallas en konformer inom kemi och materialfysik avses ofta en polymer kedjas form eftersom denna hela tiden rör sig eftersom protein er är polymerer används begreppet även om dessa i allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig än de andra på grund av interaktioner mellan de olika delarna av polymermolekylen när en konformationsförändring sker beror det på att någonting har ändrat förutsättningarna t ex ändrat ph eller temperatur så att en annan konformation blir mer energimässigt fördelaktigt se även konstitution konfiguration polymer proteinstruktur kategori kemiska egenskaper kategori polymerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformation
*  Affinitet
] 'Affinitet', från latin ska 'affinitas' släktskap, är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar med varandra, det vill säga bildar andra föreningar. Begreppet används och har använts i flera olika betydelser, men syftar oftast på specifika interaktioner, det vill säga att föreningar har olika starka interaktioner med vissa föreningar än andra. Affinitetsbegreppet var i vissa betydelser mer flitigt använt fram till början av 1900-talet än det varit sedan dess, och är i flera av dessa betydelser att betrakta som föråldrat. Det som successivt ledde till att affinitetsbegreppet ersattes av mer specifik terminologi var utarbetandet av en jämviktslära baserad på kemisk termodynamik från slutet av 1800-talet, och att man började skilja tydligare på jämviktsfenomen och reaktionskinetik. Affinitet som termodynamiskt begrepp Affinitet som kinetiskt begrepp Affinitet inom biokemi Källor. Affinitet som termodynamiskt begrepp. Affinitet so...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitet
*  Pilus
Den första egenskapen gör att bakterierna kan fästa vid olika ytor, såsom slemhinnor och vid andra bakterier. Den andra gör att de kan överföra genetiskt material från en bakterie till en annan och då kallas utskotten för f-pili eller konjugationspili. 'Bakterien som bär på plasmiden känner med hjälp av pilus av den andra bakterien. 2.' 'Pili från den ena bakterien fäster på den andra bakterien och blir en slags brygga mellan dem. De används för att överföra genetiskt material mellan bakterier med hjälp av plasmider, vid en process som kallas för konjugation. Då häftar F-pili vid en annan bakterie och blir en slags brygga mellan bakterieparet vilket gör att bakterierna kan byta genetiskt material med varandra. När den andra bakterien har fått arvsmassa från den första i form av plasmider, har den genen för att utveckla pili. Processen kan ske mellan samma arter men även mellan olika arter, vilket innebär att antibiotikaresistens från en specifik art kan spridas till mängder av arter och bidra till att resiste...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pilus
*  Antibiotikum
Den grundläggande utmaningen i utvecklingen av nya antibiotika är att identifiera och exploatera skillnader i cellstruktur och mekanismer mellan å ena sidan värdorganismens cell er och å andra sidan bakteriecellerna. Det är avgörande för ett antibiotikums värde som läkemedel att det har effektiv verkan mot en eller flera mikroorganismer, samtidigt som det utövar så lite skadeverkningar som möjligt på den värdorganism vars infektionssjukdom ska botas. Det blir ofta fråga om "kapprustning" mellan bakterier som förvärvar nya mekanismer för att komma runt antibiotikas verkan och sjukvårdens och forskningens försök att hitta nya vägar till behandling. En inte ovanlig missuppfattning är att människor och djur kan bli resistenta immuna mot antibiotika, men detta är inte möjligt. Resistens kan antingen uppkomma genom spontana mutationer i bakteriens genom, eller genom förvärvande av andra bakteriers resistensgener genom en av tre mekanismer:. Konjugation :Överföring av plasmid er mellan bakterier sker normalt mellan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antibiotikum
*  Rhamnos
... mini px α l rhamnos rhamnos c h o är en deoxi monosackarid med först söt och sedan bitter smak och som förekommer i bland annat pektin och xylan förekomst rhamnos är det mest kända exemplet på s k metylpentoser och förekommer naturligt i ett flertal glykosider vissa bakterier producerar heteropolysackarider med upp till rhamnoshalt användning rhamnos används som näringssubstrat källor bra böckers lexikon kategori deoxisocker kategori aldohexoser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhamnos
*  Fotoautotrof
... en organism kallas fotoautotrof om den med hjälp av ljus energi kan omvandla koldioxid vatten och närsalter oorganiska substans er till energirika kolhydrat er och andra biologiska byggstenar proteiner fetter alla gröna växt er och vissa bakterier t ex cyanobakterier är fotoautotrofer omvandlingen av koldioxid till kolhydrater med hjälp av ljusenergi kallas fotosyntes ljusenergin fångas upp av särskilda pigment klorofyll er och karotenoid er hos växterna finns fotosyntespigmenten i cellernas membran omgivna kloroplast er den gröna färgen hos fotoautotrofer beror på att de gröna våglängderna i det vita ljuset inte absorberas av klorofyllpigmenten de gröna våglängderna reflekteras bort från cellerna se även autotrof fotosyntes heterotrofi kemoautotrof trofisk kategori ekologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotoautotrof
*  Hvor lang tid..
Sedan fortsätter din mat ned till magen där det råder en otroligt sur miljö ph värde 2 vilket tar död på de flesta bakterier, dock inte de bakterier som bildas på gammal mat då det igentligen är gift inte bakterier. Din mage är övergår sedan till tuntarmen men imellan magen och tuntarmen sitter en ring muskel som öppnar sig i takt med att din mage har brutit ned maten i än ett steg.. När din mage har förberett fettet, proteinerna och kolhydraterna så töms detta och fortsätter att brytas ned i tuntarmen. du kan även ta upp vissa peptider men detta är väldigt begränsat Detta är orsaken till varför det inte är någon vitts att köpa dyra aminosyra tillskott då de går igenom exakt samma process och fungera hellt lika, allt blir fria aminosyror innan det går vidare från tuntarmen i alla fall. Den näring som du tar upp från tuntarmen går genom ett nät av blodkar till levern, allt du äter kommer att passera din lever och sedan gå ut i blodet. Men när det kommer till fettet så kan det inte passare ut och direkt in i bl...
http://trim.no/forum/index.php?topic=6316.0
*  Transmigrationskultur
... en transmigrationskultur är en kultur av en mikroorganism som utvecklar sig också på djupet i ett halvfast medium detta studerades redan av fischer som inokulera de bakterie kulturer på ytan av ett agar medium gjutet i provrör kulturens form och utbredning i djupled beror på mikroorganismernas beroende av syrgas från luften och rörlighet och är karakteristisk för en given bakteriestam utom för att karakterisera coli bakterier har tekniken använts bland annat för att identifiera antrax bakterier som utmärker sig genom sin relativa orörlighet referenser kategori mikrobiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transmigrationskultur
*  Ljus (olika betydelser)
ljus olika betydelser ljus olika betydelser ljus kan syfta på ett fysikaliskt fenomen se ljus ljus foto ett adjektiv motsatsen till mörk belysning en skiva av svenska black metal bandet woods of infinity se ljuset skiva ett föremål vanligen av talg vax paraffin eller stearin avsett att vid förbränning avge ljus se levande ljus titeln på en svensk tidskrift startad och dess förlag se ljus tidskrift och förlag se även artiklar vars titlar börjar med ljus det brinner ett ljus för en gammal sång en julsång det lilla ljus jag har en sång i kväll jag tänder ett ljus en julsång kristus är världens ljus en psalm ljud och ljus en metod inom teatern ljus av ljus o morgonstjärna en psalm ljus i öster en missionsorganisation monokromatiskt ljus nattens ljus en film natten tänder ljus på himlen en julsång polariserat ljus stadens ljus en film stad i ljus flera betydelser tre små ljus en julsång tända ljus en barnsång tänd ett ljus en julsång vad ljus över griften en psalm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus_(olika_betydelser)

Jacques Errera: Jacques Errera, född den 25 september 1896, död den 30 mars 1977, var en belgisk fysikalisk kemist.KaliumferrocyanidFerrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Koenzym Q10: Koenzym Q10, ubikvinon eller ubikinon är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av energiförsörjningen i kroppen.KaliumcyanidFibonomialkoefficient: Inom matematiken är Fibonomialkoefficienterna eller Fibonacci-binomialkoefficienterna tal definierade somBursaria: Bursaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bursaria ingår i familjen Pittosporaceae.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.JärnSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.MolybdenRotenon: miniatyr|höger|260px|StrukturformelAskorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidOxidativ fosforylering: Oxidativ fosforylering är en biokemisk process som förekommer i de allra flesta celltyper. Den överför energi till en form som är användbar för många processer i cellen.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Ubikinol-cytokrom c-reduktasDitiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Galoppsport: miniatyr|Engelska fullblodFotosyntes: Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och lagrar den i kemiska bindningar. Fotosyntesen i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med användning av solljuset.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.EclipsedBildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.VäxtbelysningKylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.LipopolysackariderMitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.EtylgruppProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.