Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.OxiderKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.ZinkoxidNG-nitroargininmetylesterNitriterArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Omega-N-metylargininEnzymhämmareNitraterAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.S-nitroso-N-acetylpenicillaminCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.NitroprussidPenicillaminNitrosföreningarKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Magnetit: Järnoxid (Fe3O4) av både tvåvärt och trevärt järn. Magnetit är ett i naturen rikligt förekommande, opakt mineral och viktig järnmalm med kraftig magnetism. Nanopartiklar och mikrosfärer av magnetit har många biomedicinska tillämpningar.Magnesiumoxid: En oorganisk förening (MgO) som förekommer naturligt i form av mineralet periklas. Den reagerar snabbt med vatten och bildar magnesiumhydroxid. Den används som syraneutraliserande och milt laxerande medel och har många icke-medicinska användningsområden.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Råttor, Sprague-DawleyGuanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.S-nitrosoglutationKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Aluminiumoxid: En oxid av aluminium (Al2O3) som förekommer naturligt i form av bauxit, korund osv. Den används som adsorberande medel, torkmedel, katalysator och i tillverkningen av t ex tandcement.Citrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Råttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.S-nitrosotiolerTungt vatten: En väteoxidisotop (vattenisotop), bestående av en förening av tungt väte (deuterium) och syre. Det används för olika studier av kemiska reaktioner eller kärnreaktioner, och även av biologiska processer.Biopterin: Ett naturligt ämne som anses fungera som tillväxtfaktor hos vissa insekter.Magnetite NanoparticlesLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.NADPH-dehydrogenasEnzyminduktionPeroxinitritIndazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.4-hydroxyaminokinolin-1-oxid: N-hydroxy-4-kinolinamin-1-oxid. En kraftig mutagen och karcinogen. En reduktionsprodukt av 4-nitrokinolin-1-oxid. Den binder till nu kleinsyror och inaktiverar såväl bakterier som bakteriofager.SuperoxiderOxadiazolerUtandningMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Renhållare, fria radikalerAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.RNA, budbärarLäkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Oxidation-reduktionSyrgasMöss, inavlade C57BLTidsfaktorerInhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Oxidativ stressSignalomvandlingKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.TriazenerMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Arginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Grafit: Ett mineral som utgör en av de fyra allotropa formerna av kol och en polymorf av diamant. Grafit har hexagonal kristallstruktur och är mycket mjuk, medan diamant har kubisk struktur och är det hårdaste av alla mineral. Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Regionalt blodflödeMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).Reaktiva syreradikalerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Inhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Interferon Type IIBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.EndotelcellerDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).Tumörnekrosfaktor-alfaHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.PeroxiddismutasBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.CellinjeIndometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Reaktiva kväveradikalerKinoxalinerAmidiner: Används som antiseptiska medel.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.NitrokinolinerArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Cykliska kväveoxiderNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Interleukin-1: En löslig faktor som produceras av monocyter, makrofager och andra celler, och som aktiverar T-lymfocyter och förstärker deras svar på mitogener eller antigener. IL-1 består av två distinkta former, IL-1 alfa och IL-1 beta, som har samma funktioner, men utgör distinkta proteiner. De biologiska effekterna av IL-1 omfattar förmågan att ersätta makrofagbehovet för aktivering av T-celler. Faktorn skiljer sig från interleukin-2.Cerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.Makrofager, peritoneala: Enkärniga fagocyter som härrör från prekursorceller i benmärgen, men som är belägna i bukhinnan.Manganföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller mangan som en fast beståndsdel av molekylen.Metallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.TennföreningarNanopartiklarNitroföreningarGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Cyklooxygenas 2Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.ProstaglandinendoperoxidsyntaserKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.TyrosinNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Dextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Kromföreningar: Oorganiska kromföreningar med krom som en fast beståndsdel av molekylen.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.NjurcirkulationSalpetersyraKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.NF-kappa BApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.OxidoreduktaserBiologiska faktorerCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.ProstaglandinerVasomotoriska systemetNitrerga neuronerFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.OxihemoglobinerGTP-cyklohydrolas: GTP-cyklohydrolas I eller pyrofosfatbildande GTP 7,8-8,9-dihydrolas (GTP-cyklohydrolas II). En enzymgrupp som hydrolyserar imidazolringen i GTP, varvid kol-8 frigörs som format. Två C-N-bindningar hydrolyseras, och pentasenheten isomeriseras. Detta är första steget i syntesen av folsyra från GTP. EC 3.5.4.16 (GTP-cyklohydrolas I) och EC 3.5.4.25 (GTP-cyklohydrolas II).NitritreduktaserOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Arsenikföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar innehållande arsenik.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.TioureaPersisterande fetal cirkulationUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.VäxtextraktLunghypertoniOxidanterAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.HyperemiUppregleringHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.StyrenerDinoproston: Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Spin TrappingSteriliseringFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.NervcellerBensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.SvaveloxiderPartikelstorlekPurinonerJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.SperminGasreningsutrustning: Apparatur för avlägsnande av utsläppta narkosgaser eller andra flyktiga medel, så att operationspersonal får minskad exponering för sådana ämnen, och så att risken för ansamling av explosiva gasblandningar i lokalerna elimineras.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.SyrgasförbrukningGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.NADPH-oxidasHemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.TitanXantinoxidasSulfhydrylföreningarLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Metyletrar: En grupp föreningar med den generella formeln R-OCH3.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.OrnitinReperfusionsskadaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5

*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Kväveoxider
'Kväveoxider' är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar:. Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, NO, kväve II oxid Kvävedioxid NO 2, käve IV oxid Dikväveoxid, lustgas, N 2 O, kväve -I,III oxid Nitrosylazid N 4 O, kväve -I,0,I,II oxid Nitrat radikal NO 3, kväve VI oxid Dikvävetrioxid N 2 O 3, kväve II,IV oxid Dikvävetetroxid N 2 O 4, kväve IV oxid Dikvävepentoxid N 2 O 5, kväve V oxid Trinitramid N NO 2 3, kväve III,V oxid. Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser 'kväveoxider' NO x NO och NO 2. Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N 2 O 3, N 2 O 4 och N 2 O 5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO 3, N 4 O, och N NO 2 3 är mycket reaktiva. N 2 O är stabil och tämligen icke-reaktiv i rumstemperatur, medan NO and NO 2 är rätt reaktiva men rätt stabila när de isolerats. Kväveoxiders inverkan på ozonskiktet Källor Se även. ' Dikväveoxid ', N 2 O Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png. ' Dikvävepentoxid ', N 2 O 5. 'NO x ' är ett samlingsnam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxider
*  Adblue
... miniatyr adblue i och liters förpackningar adblue formellt adblue är produktnamnet på en vätska innehållande urea urinämne karbamid som allt oftare används till moderna dieselmotor er för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver adblue en egen tank adblue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms scr katalysator n selective catalytic reduction där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak nh som i scr katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve adblue består av urea co nh i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om c kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Nox
... kan vara no x en term för kväveoxider na no and no nox stargate ett folkslag i tv serien stargate nox musikgrupp en ungersk musikgrupp nox datorspel ett action rollspel utvecklat av westwood studios nox en enhet för ljusstyrka vilket motsvarar lux kan även vara nyx det latinska ordet för natt och för nattens gudinna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nox
*  Zinkoxid – Wikipedia
Vid de i början använda tillverkningsmetoderna blev pigmentkornen runda, och målning med sådant pigment kunde krackelera redan vid hanteringen av en tavelduk. Målning med denna typ av zinkoxid har visat sig mindre krackeleringsbenägen än då pigment med runda korn används. Det är mycket svårlöst i neutralt till svagt alkaliskt vatten pH = 6…8 , men i surt eller basiskt vatten bildar det lösliga zink- eller zinkat -joner. Det beror på att en liten mängd syre frigörs vid uppvärmning och lämnar efter sig metallisk zink som får ämnet att skifta i gult eller orange. Om zinkoxid hettas upp till 1 975 °C kalcineras den och övergår helt i metallisk zink och syrgas. Det är inte lika effektivt som att använda järn II nitrat , men restprodukten blir vatten i stället för salpetersyra , vilket gör att det går att använda i till exempel deodorant. Ren zinkoxid framställs genom att metallisk zink hettas upp till ~1 000 °C zink kokar vid 907 °C. Förångad zink reagerar omedelbart med luftens syre och bildar en aerosol av zinko...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkoxid
*  Zinkvitt
Under 1800-talet började det gradvis att ersätta blyvitt även i hantverksmåleriet, eftersom man insåg att blyvitt var giftigt. 1860 förbjöds blyvitt för invändigt måleri och zinkvitt blev det dominerande vita pigmentet tills det kring 1900-talets mitt kom att ersättas av titanvitt. Idag används det främst i linoljefärg för kulturhus. Historia Egenskaper vid målning Övriga egenskaper Källor Noter. Men på den tiden var zinkoxid en dyrbar bristvara och impopulär bland målare genom hela medeltiden. Inte förrän i slutet av 1700-talet hade man lärt sig att framställa zinkoxid industriellt. Målning med zinkoxid visade sig medföra en del nackdelar:. Det torkar ytterst långsamt tar många dagar innan det blir dammtorrt, och veckor innan det blir någorlunda hårt. Så sent som 1848 hade en konstnär upptäckt att torktiden kunde minskas väsentligt genom tillsats av torkmedel, s.k. sickativ. De enskilda kornens form i pigmentet påverkar den mekaniska hållfastheten. Vid de i början använda tillverkningsmetoderna blev pigmentk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zinkvitt
*  Mineralsmink
... är smink gjort av endast mineraler de vanligaste mineralerna som används är titandioxid zinkoxid glimmer bornitrid vismutoxidklorid och olika järnoxider mineralsmink fungerar även som ett solskydd om mineralerna titandioxid och zinkoxid ingår det fungerar även för personer med känslig hy då den inte innehåller kemikalier som irriterar många med akne och andra hudirritationer får bättre hy av mineralsmink mineralsmink finns som foundation rouge ögonskuggor med mera mineralfoundation appliceras med en speciell borste som kallas kabukiborste lite puder skakas ut i burkens lock och arbetas in i borsten med cirklande rörelser jobbar man sedan in pudret i ansiktet resultatet blir naturligt samtidigt som det täcker som en vanlig flytande foundation vismut som finns i en del mineralsmink kan irritera speciellt vid värme och vismutoxidklorid kan ge reaktioner som klåda och rodnad kategori smink...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mineralsmink
*  Lysämne
... miniatyr lysämnepulver lysämne även kallat fosfor betecknar ett fast ämne som ger ifrån sig synligt ljus efter att det bestrålats med elektron er ultraviolett ljus eller mer kortvågigt synligt ljus beteckningen fosfor med betoningen på andra stavelsen pluralis fosforer kommer från engelskans phosphor den leder lätt till missförstånd då den kan ge intrycket att grundämnet fosfor ingår vilket sällan är fallet med moderna lysämnen ljusfenomenen beror på fluorescens omedelbar ljusemission vid belysning med kortvågig strålning fosforescens tidsfördröjd ljusemission efter kortvågig bestrålning katodoluminescens ljusemission vid beskjutning med elektroner lysämnen är ofta oorganiska kristallin a ämnen som har fåtts att ge ett tekniskt högt ljusutbyte genom att störställen införts i kristallgittret tillverkningen ställer krav på mycket hög renhet hos utgångsmaterialet upp till procent ljusämnena bygger för det mesta på sulfid er zinksulfid zink kadmium sulfid zinksulfid selen id och silikat er zinksilikat zink b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysämne
*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  Nitrosaminer
... thumb px nitrosaminer nitrosaminer eller n nitrosoföreningar förkortade noc av engelskans n nitroso compounds är en grupp kemiskt besläktade substanser där nitrosogrupp en no är bunden till en aminogrupp de flesta av dessa föreningar är cancerframkallande människor exponeras med för noc via ett antal vägar av vilka livsmedel utgör en noc kan även finnas i läkemedel och i kosmetiska produkter vissa yrken medför en yrkesmässig exponering och för rökare tillkommer tobak sspecifika noc som inandas med tobaksröken tobaksrök anses vara den största och mest spridda källan till humanexponering för noc nitrosaminer finns dessutom i mindre mängder i latex produkter som ballonger och kondomer källor läst statens livsmedelsverk denna artikel är delvis baserad på en översättning från kategori ämnesklasser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosaminer
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  ABB tar hem serviceavtal hos Dannemora Magnetit
... 2012-02-20 - Femårigt Full Service-avtal innebär att ABB får ett helhetsansvar för underhållsverksamheten. ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tecknat ett Full Service-avtal med Dannemora Magnetit AB inför nystarten av verksamheten i Dannemora. Avtalet, som har ett beräknat kontraktsvärde på 55 miljoner kronor, sträcker sig över fem år och innehåller en option på ytterligare fem år. ”En väl fungerande underhållsverksamhet är avgörande för de höga tillgänglighetskrav vi har för vår produktion här i Dannemora. ABB har presenterat ett heltäckande koncept som kommer att optimera driftsäkerheten och maximera anläggningens prestanda. ”Vi är mycket glada över detta viktiga avtal och det känns inspirerande att få vara med om denna offensiva satsning redan från start. Genom fullservicekonceptet kommer vi att bygga upp en långsiktigt hållbar struktur för underhållsverksamheten som ger rätt förutsättningar för hög tillgänglighet och ett optimalt utnyttjande av anläggningen”, säger Lars Enquist, sä...
http://abb.se/cawp/seitp202/b59bc087e40dd29bc12579aa00340284.aspx
*  Magnesiumoxid
... kemibox vardagligt namn bild magnesium oxide jpg bildtext magnesiumoxid bildbredd bild bild text systematiskt namn magnesiumoxid övriga namn magnesia kemisk formel mg o utseende vitt pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara inga nfpa ld magnesiumoxid mgo är en kemisk förening av magnesium mg och syre o magnesiumoxid har mycket låg löslighet i vatten och är basiskt trivialnamn et magnesia är emellertid tvetydigt eftersom magnesiumkarbonat också kallas magnesia magnesiumoxid bildas vid förbränning av magnesium i syre till detta krävs stor tillgång till energi samtidigt som stor mängd energi frigörs kj mol mgo användning magnesiumoxid är ett vitt eldfast ämne som ingår i form av periklas i deglar som ska motstå extrema temperaturer vid smältning av metall magnesiumoxid används för att neutralisera magsyra n om man har sura uppstötningar och det används också som kosttillskott det har e nummer magnesiumoxids optiska egenskaper gör at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnesiumoxid
*  Trivialnamn
... Ett 'trivialnamn', ibland 'vulgärnamn', är inom kemi och biologi ett icke-systematiskt namn, som inte förhåller sig till något specifikt regelsystem i en nomenklatur. Dessa namn brukar uppfattas som det mer vardagliga namnet på exempelvis växter, djur, kemikalier, sjukdomar, anatomi eller företeelser. Ett 'handelsnamn' är en, ofta skyddad, beteckning på en kemikalie, ett material eller någon annan produkt. Nylon och Masonit är två exempel på handelsnamn. Lista på trivialnamn inom kemin. I den följande listan upptas även några latinska benämningar, som man kan finna i äldre litteratur, särskilt alkemi relaterat. Trivialnamn Systematiskt namn. 1 Kalciumsulfat, CaSO 4 Jämför gips 2 Kalciumkarbonat kalksten, CaCO 3. Alun, Alumen. Ambrettmysk. 2,6-dinitro-3-metoxi-4- tertbutyl toluen. metylfenyleter metaoxibensen, C 6 H 5 ·O·CH 3. Blodlutsalt Se 'Gult blodlutsalt' resp 'Rött blodlutsalt '. Brunsten. Calcium carbonicum Hahnemanni. Pyridin-3-karboxylsyra-N,N-dietylamid. Askorbinsyra. Obestämd blandning av flera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trivialnamn
*  Kalciumhypoklorit
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = |Bildtext = |Bildbredd = |Bild2 = |Bild2text = |Systematiskt namn = Kalciumhypoklorit Övriga namn = |Kemisk formel = Ca ClO 2 Utseende = Vitt till grått pulver CAS-nummer = 7778-54-3 SMILES = .Cl .Cl |Molmassa = 142,983 Densitet = 2,35 Löslighet = 210 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 100 Smältextra = |Kokpunkt = 175 Kokextra = sönderfaller Huvudfara = |NFPA704 =. Kalciumhypoklorit är ett oxidation smedel och blekmedel. Det är stabilare än natriumhypoklorit och innehåller mer hypoklorit. Ämnet har en stark lukt av klor då det reagerar med luftens koldioxid och bildar kalciumkarbonat och klorgas. I förbränning med magnesium avger saltet ett starkt rödrosa sken, varför ämnet används inom pyroteknik. Kalciumhypoklorit kan framställas genom att leda klorgas genom en lösning av kalciumhydroxid under kylning. I samma process bildas förutom kalciumhypoklorit och kalciumklorid CaCl 2 även 'klorkalk' CaCl. Blekmedel baserade på kalciumhypoklorit innehåller ofta en blandning av alla dess...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumhypoklorit
*  Magnesiumacetat
... kemibox vardagligt namn bild thumb strukturformel bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn övriga namn ättiksyrad magnesia kemisk formel mg ch oo utseende vita hygroskopiska kristaller cas nummer tetrahydrat smiles molmassa anhydrat tetrahydrat densitet löslighet lösligt löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld magnesiumacetat eller ättiksyrad magnesia är ett vitt kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa som är lättlöslig i vatten och alkohol det delinkveras i fuktig luft och smälter vid c vid ytterligare upphettning avgår först ättiksyra och därefter aceton varvid magnesiumoxid återstår som glödgningsrest användning magnesiumacetat används i färgerier genom tillsättning av magnesiumoxid till en vattenlösning av magnesiumacetat bildas basisk ättiksyrad magnesia som kan användas för tillverkning av tandkräm och som antiseptiskt medel källor meyers varulexikon förum kategori magnesiumföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnesiumacetat
*  Förstenat trä
Grön, vit, röd, gul, brun, orange, svart, grå, Rosa färg. rosa. svag eller saknas. ingen. ingen. 'Förstenat trä,' även kallat 'förkislat trä' är ett mineral gjort på kiseoxid. Ibland är ämnet jaspis ibland kalcedon och i sällsynta fall opal. Det är inte träet i sig som förstenats utan varje del i trät har bytts ut. De bästa exemplaren har blivit till genom att finkornigt sediment täckt en bit trä snabbt efter att trädet dött. Därefter byts allt i trädet ut genom cirkulerande vatten som medför sediment. Detta gör att allt i trädet kan bevaras. Men även andra saker kan tillkomma från mineralet i denna kristaliseringsprosses. Färgen kommer från olika mineral. Den svarta färgen kommer från kol eller magnesium oxid. Grön och blå kommer från kobolt, krom eller koppar. Silikat gör en vit eller grå färg. Järnoxid färgar röd, brun eller gult. Och slutligen magnesium färgar rosa eller orange. thumb|Ett förstenat träd från Kalifornien|left 'Förekomst:'. Australien - Har stora bestånd av förstenat och opal isterat trä. A...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förstenat_trä
*  Nausta
... ortsfakta sverige ortnamn nausta alternativnamn form ort slogan smeknamn bild bildtext vapen landskap lappland län norrbottens län kommun jokkmokks kommun distrikt jokkmokks distrikt koordinat höjdläge lat g lat m lat s lat ns n long g long m long s long ew e areaort invort invnot invår täthet grundades postnummer riktnummer tätortskod positionskarta norrbotten positionskartnamn karttext fotnot nausta är en liten by i lappland den fick sin första bosättare år byn blev känd för den så kallade naustasmällen där utfördes en sprängning med resp ton bonyl för att se resultatet beträffande verkningarna av en motsvarighet till en mindre atombomb hela experimentet skildras i foa s års skrift numera är byn ett rekreationsområde för personal anställda vid rfn och ligger inom rfn s provområde sveriges första rymdraket avfyrades från nausta kl den augusti syftet var att med hjälp av en så kallad sonderingsraket undersöka fenomenet nattlysande moln tanken var att sonderingsraketen vid kilometer s höjd skulle kasta ut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nausta
*  Dränering
'Dränering' innebär att man gräver dike n för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och väg bygge. Vid dränering gräver man ned dräneringsrör för effektivare avrinning. Dräneringsrör skiljer sig från avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och är inte täta. I dag använder man plaströr eller slang med en dimension från cirka 50 till 150 millimeter. Det finns dräneringsrör med eller utan flätad kokos för att förhindra att dräneringsrören täpps igen av jord eller sand. De rör som inte har kokosväv lägger man grovt sågspån omkring, eller vad som är praxis vid grundläggning genom att omsluta rören och en del av makadam en med fiberduk. En källarvägg dräneras genom att man gräver ett cirka 1 meter brett dike intill källarväggen, och ned mot en halv meter under nivån under husets grund sula, husets lägsta punkt. Längst ned i dräneringen lägger man med ett litet fall ett perforerat dräneringsrör vilket ska leda bort b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dränering
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Ferrihydrit
... miniatyr ferrihydrit ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln fe o h o den är mycket vanlig i naturen och förekommer till exempel i b horisonten i podsol er och i myrmalm det är den järnoxid som fälls ut först när lösta fe joner hydrolyseras ferrihydrit utbildar inga stora kristall er och återfinns som extremt små partiklar därför är ferrihydritens specifika yta mycket stor mellan och m g vilket innebär att den har en stor förmåga att binda vissa lösta ämnen från vattnet se vidare järnoxid er efter en tid omvandlas ferrihydrit ofta till någon av järnoxiderna goethit eller hematit externa länkar http www webmineral com data ferrihydrite shtml kategori mineral kategori järnföreningar kategori oxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ferrihydrit
*  Aluminiumoxid
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Aluminium oxide.jpg Bildtext = Aluminiumoxid Bildvertikal = ja Bild2 = Corundum-3D-balls.png Bild2text = Kristallstruktur Systematiskt namn = Dialuminium III trioxid Övriga namn = Lerjord Kemisk formel = Al 2 O 3 Utseende = Vit keram |CAS-nummer = 1344-28-1 SMILES = O= O =O Molmassa = 101,9613 Densitet = 3,95 – 4,1 LöslighetOrd = Olöslig LöslighetTemp = |Smältpunkt = 2072 Smältextra = |Kokpunkt = 2980 Kokextra = |Huvudfara = Inga NFPA704 = |LD50 = >5000 mg/kg }}. 'Aluminiumoxid' kemisk formel Al 2 O 3 är en förening av aluminium och syre. Vidare har keramen god värmechockbeständighet, hög slitstyrka och hög draghållfasthet 150-200 MPa. Om kristallerna är tillräckligt rena för att vara genomskinliga klassas de som ädelsten ar och kallas då safir eller om det är missfärgat av krom rubin. Ämnet aluminiumhydroxid kalcineras genom att hettas upp till över 1000 °C varvid vatten avgår och aluminiumoxid bildas. Ytan på aluminiumföremål kan förses med ett skyddande lager av aluminiu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aluminiumoxid
*  Sapphire Grafikkort (PCI Express) - Hitta bästa pris, information och test
Sapphire Grafikkort PCI Express - Hitta bästa pris, information och test. Logga in. Meny. Grafikkort Datorer Delar Datorkomponenter Grafikkort. Datorkomponenter. Datorer Delar Hem. Sapphire Grafikkort PCI Express. Grafikkort PCI Express. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka denna filtrering. Spara denna filtrering i min lista. Den inbitne spelaren behöver ett kraftullt grafikkort - den del av datorn som genererar skärmbilden. Vi listar tillverkare som Sapphire, Asus, Gigabyte och XFX, med PCI Express-anslutning. Jämför priser från 112 butiker i denna kategori. Visa. Sök. Filter: 78. av 1097 produkter. Produktnamn. Alltid synlig. Grafikprocessor. GeForce. Radeon. FirePro. Millennium. Quadro. Ingår ej. Realizm 800. Visa kolumn:. Minnestyp. GDDR5. HBM. DDR3. DDR2. GDDR3. DDR. GDDR2. GDDR4. Visa kolumn:. Minneskapacitet. 4GB. 2GB. 6GB. 8GB. 1GB. 32MB. 64MB. 128MB. 256MB. 320MB. 512MB. 640MB. 1,5GB. 2,5GB. 3GB. 12GB. Visa kolumn:. Unified Shaders. - Visa kolumn:. Processorhastighet. - Visa kolumn:. Multi-GPU-teknik. SLI...
http://prisjakt.nu/kategori.php?m=350&t=1269
*  Koboltblått
... thumbnail glasets blå färg orsakas av koboltjoner x px koboltblått pigment blue c i är ett klarblått himmelsblått pigment med den kemiska formeln coal o framställt av kobolt och aluminium oxider artiscreation com david myers läst april koboltblått används också som färgnamn oavsett hur färgen har tillkommit bland html färgerna för bildskärmar finns en färg som kallas cobolt koordinaterna för den visas i boxen till höger egenskaper och användning källor se även externa länkar egenskaper och användning pigmentet tål hög värme mycket bra och har hög motståndskraft mot inverkan av ljus luft syra och alkalier det används därför till keramik och porslin s glasyr er blaafarveværket i norge framställde koboltblått genom en tillsats av något zinkoxid får färgen en mera rent blå eller grönaktig nyans på grund av sitt höga pris har färgen efter hand blivit undanträngd av syntetiskt ultramarin så att den numera endast används som keramisk färg och för konstmålning benämningen koboltblått används ibland också för and...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koboltblått
*  Snabbfilter
thumb|Sandkorn Snabbfiltrering är en typ av granulär filtration som används i ytvattenverk och grundvattenverk för att avlägsna flockar och partiklar ur vattnet. Snabbfiltrering är en typ av granulär filtration - en reningsprocess som används för att avlägsna oönskade partiklar från vattnet. Detta är möjligt tack vare att det granulära materialet är mer uniformt till storleken vilket ger en högre porositet som tillåter högre flöde. Utan detta försteg skulle de oönskade partiklarna i vattnet och de negativa partiklarna i filtermediet repellera varandra. Därmed skulle de oönskade partiklarna i vattnet kunna passera rätt igenom filtret utan koagulering. Reningsprocessen i ett snabbfilter kan delas in i filtrering och returspolning. Eftersom snabbfiltreringen ofta föregås av koagulering kan flockar med järn- eller aluminiumoxid som också behöver renas bort förekomma. Dels genom att sanden fungerar som en sil där större partiklar inte kan tränga igenom porerna samt genom att bädden samlar upp mindre partiklar geno...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Snabbfilter
*  Slipsten
... thumb slipsten är en anordning för skärpning av eggverktyg den består oftast av en roterande sten det finns två huvudtyper av slipstenar en snabbgående konststen med relativt liten diameter som används torr och en långsamgående natursandsten eller aluminiumoxidsten med större diameter som används med vatten den snabbgående stenen ger hög avverkning med risk för överhettning om inte egg en kyls regelbundet samt en viss konkav het i slipfasen den långsamgående stenen avverkar långsammare men kyler eggen hela tiden och ger obetydlig konkavhet i slipfasen naturslipstenar tas ur sandsten sbrott gotland och orsa i dalarna har levererat flertalet av landets slipstenar genom åren konstslipstenar tillverkas av smärgel aluminiumoxid eller andra hårda mineral slipning som kan utföras mot eller med slipstenens rotationsriktning görs för att återställa eggens vinkel och därmed skärpan efter slitage och upprepade bryningar eller för att åstadkomma en ny eggvinkel efter slipning behandlas verktyget med bryne och strige...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slipsten
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Tungt vatten
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Deuterium-oxide-2D.PNG Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Water molecule 3D.svg Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Deuteriumoxid Övriga namn = |Kemisk formel = D 2 O |Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = |SMILES = |Molmassa = 20,0274 Densitet = 1,1056 LöslighetOrd = Blandbar LöslighetTemp = |Smältpunkt = 3,81 Smältextra = |Kokpunkt = 101,42 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = |}}. 'Tungt vatten' eller 'deuteriumoxid' är vatten, H 2 O, där väteatomerna består av isotop en deuterium D, det vill säga, de har en neutron i kärnan förutom den vanliga proton en. Deuterium väger ungefär dubbelt så mycket som vanligt väte, vilket också får till följd att tungt vatten väger cirka 10 procent mer än vanligt vatten. Kemiskt är tungt vatten för det mesta ekvivalent med vanligt vatten, men har vissa unika egenskaper tack vare isotopen deuterium. Tungt vatten är mestadels känt som en effektiv moderator, det vill säga den kan minska hastigheten på snabba neut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tungt_vatten
*  SGHWR
... steam generating heavy water reactor sghwr är en tryckreaktor tungvatten modererad lättvatten kyld kärnreaktor sghwr är i princip samma som en kokvattenreaktor bwr men den använder tungt vatten som moderator och vanligt vatten som kylmedel designen liknar candu reaktorerna som använder tryckrör och separerar kylmedlet och moderatorn gentilly candu bwr prototypen var av en reaktor av denna typ det finns bara ett begränsat antal reaktorer av denna design den största låg i winfrith i dorset storbritannien det var en mw reaktor som togs ur drift efter års drift efter att ha nått slutet på sin designade livstid den ägdes av united kingdom atomic energy authority sghwr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SGHWR
*  Järnoxidsvart
... miniatyr järnoxidsvart järnoxidsvart pigment black c i artiscreation com david myers läst april även kallat marssvart är ett svart färgpigment tillverkat av järnoxid som konstnärs oljefärg rekommenderas färg en till undermålning ar framför elfenbenssvart eftersom järnoxidsvart torkar snabbare och kräver mindre olja i blandningen har mindre oljebehov inom byggnadsmåleriet är det vanligaste svarta pigmentet carbon black men i vissa färgtyper är järnoxidsvart lämpligare till skillnad från de lätta kolpigmenten är järnoxidsvart tungt och sjunker till botten i färgen och det har inte samma goda täckförmåga som carbon black vid blandning med vitt pigment ger det en viss rödhet medan svarta kolpigment som kimrök och carbon black ger en blågrå ton vid vitblandning se även marsfärger konstnärsfärger referenser kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnoxidsvart
*  Kategori:Gehörslära
kategori gehörslära kategori gehörslära gehörslära är pedagogiska metoder som avser att utveckla det musikaliska gehör et kategori musikteori kategori musikutbildning kategori hörseluppfattning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Gehörslära
*  Tumörsuppressorgen
... er är normala gen er som normalt förhindrar att en cell omvandlas till en cancercell i många cancerformer är tumörsuppressorgenerna utslagna och därmed kan cellen tillåtas genomgå multipla celldelningar mitos er och ackumulera genetiska avvikelser t ex mutation er exempel på tumörsuppressorgener är p som beräknas vara defekt i av alla cancerformer samt retinoblastomprotein rb protein et p tar emot och integrerar signaler om genetiska fel i arvsmassan och tar därefter beslut huruvida felet ska repareras eller om cellens programmerade celldöd apoptos ska aktiveras proteinet rb är defekt i runt av alla cancerformer och har en betydelsefull roll vid cellcykeln där rb hämmar cellcykelns fortskridande inaktiverade tumörsuppressorgener kan ärvas från förälder till avkomma vilket ger en ökad risk att utveckla cancer eftersom det endast krävs en mutation i den andra allel en för att en individ således helt ska sakna proteinet medicinering en icke fungerande tumörsuppressogen p kan ev förmås att fungera med hjälp a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tumörsuppressorgen
*  Kategori:Indazoler
kategori indazoler kategori indazoler kategori kväveheterocykler kategori enkla aromatiska ringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indazoler
*  Superoxid
I biologiska system är den giftig och används av immunförsvaret för att döda mikroorganism er. Superoxid framställs lättast genom att bränna rubidium eller cesium i syre. Motsvarande syras HO 2 är 4,88 så vid neutralt pH 7 har en överväldigande andel superoxid anjonformen O 2 −. I fagocyt er produceras superoxid i stora mängder av enzym et NADPH-oxidas för att användas i syreberoende mekanismer för att döda invaderande patogen er. Superoxid framställs också som en biprodukt av cellandning en i mitokondrie r. Superoxids giftverkan beror på dess förmåga att inaktivera enzymer med järn - svavel -komplex, som är nödvändiga för många biokemiska reaktionsvägar. Genom att göra detta frigörs järn, som kan genomgå Fenton-reaktioner som skapar den mycket reaktiva hydroxyl radikalen. Eftersom superoxid är giftigt har nästan alla organismer i syreinnehållande miljöer någon form av det superoxidnedbrytande enzymet superoxiddismutas, SOD. SOD är ett extremt effektivt enzym; det katalyserar oskadliggörande av superoxid näst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superoxid
*  Ahmet Cantekin
'Ahmet Cantekin' f. 1955 är en författare som skriver barnböcker och läromedel på kurmanci nord- kurdiska, han illustrerar även i sina egna verk. Ahmets namn när han illustrerar är "Cano" Tjano/Tchano och han är grundaren bakom förlaget HayKurd som betyder "Armeniskkurd". Bibliografi Verk som Ahmet medverkat i Verk som Ahmet översatt Verk som Ahmet verkat som illustratör i. Bibliografi. - Çapa yêkem. : ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. - 71 s. : ill. - Çapa yêkem. : ill. - 58 s.: ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. : ill. - Çapa yêkem. - 34 s. : ill. - 22 s. : ill. - Weshanên Haykurd ; 5 - ISBN 91-87508-04-4 Kurdî Şîrin E - Kolik : pirtûka xebatê. : ill. - 18 s. : ill. : ill. - 26 s. : ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. - 30 s. : ill. 5-34 : ill. - 22 s. - 24 s. : ill. Verk som Ahmet medverkat i. Tûte xanî çêdike / Gunilla Wolde ; wergera Kurdî: Ahmed Cantekin, kurmancî, Ferhad Shakely, soranî. : färgill. - ISBN 91-89014-02-2 Em bix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Cantekin
*  Makrofag
Fil:Macrophage.jpg|thumb|300px|En makrofag från mus som bildat utskott i förberedelse för att fagocytera en antigen. 'Makrofager' eller fagocyt är en typ av cell som ingår i det ospecifika immunförsvaret. Ordet betyder "storätare", och makrofager fungerar genom att äta upp främmande celler såsom bakterier, en process som kallas för fagocytos. Den främmande mikroorganismen omsluts av makrofagen, varigenom den utsätts för en rad nedbrytande processer däribland reaktiva syreföreningar och proteinnedbrytande enzym er. Även om makrofager enligt gällande konvention räknas till det ospecifika immunförsvaret är de en viktig kontaktlänk till det adaptiva immunförsvaret som består av B- och T-celler. Alla dessa egenskaper och uppgifter gör makrofagerna till en av de viktigaste typen av celler i immunförsvaret. Makrofager utvecklas från monocyt er i blodet, som lämnar blodkärlen och sedan differentieras till makrofager i kroppens olika vävnad er. Makrofager är även en sorts sensorer i vävnaderna mot främmande organismer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makrofag
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Desfluran
... är ett inhalations anestetikum som används både för barn och vuxna vid underhåll av inhalations anestesi med spontan eller kontrollerad andning medlet är en halogenerad metyletyleter desfluran har en god anestetisk effekt induktionstiden är kort och uppvaknandet sker snabbt desfluran säljs under varumärket suprane källor kategori generella anestetika kategori fluororganiska föreningar kategori etrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Desfluran
*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Signaltransduktion
thumb|right|500 px|Ett antal signaltransduktionsvägar och dess överkorsningar. 'Signaltransduktion' innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade secondary messengers inne i cellen. Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor:. G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptor er Cytokinreceptor er Notch-receptor er Ligandstyrda jonkanaler. Till signaltransduktionsvägarna hör:. När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i cellen, detta sker genom:. Fosforylering - kinas er fosforylerar proteiner så att de aktiveras/deaktiveras. Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen 3d-strukturen hos andra proteiner, vilket påverkar dess aktivitet. Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signaltransduktion
*  GSK3B
gsk b gsk b gsk β eller glykogensyntas kinas beta är ett enzym som kodas av gsk β gen en det är involverat i intracellulär signalering genom att påverka metabolism utvecklingen av nervceller samt utvecklingen av vissa kroppsdelar i foster det kan aktieras av flera signaltransduktionsvägar bland annat pi k akt mtor signaleringsvägen samt wnt signaleringsväg en glykogensyntas kinas är ett prolin styrt serin treoninkinas som inaktiverar glykogensyntas som är ett enzym som styr metabolismen av glukos inne i cellen det är även ett viktigt målprotein för läkemedel som påverkar sjukdomstillstånd epilepsi bipolär sjukdom samt schizofreni litium verkar dels genom att hämma gsk b dels genom att öka aktiviteten hos akt som i sin tur hämmar gsk b behandling med gsk b hämmande läkemedel ha dessutom visat sig öka nivåerna av igf man brukar kunna se låga nivåer av denna tillväxtfaktor i neurodegenerativa sjukdomar och att höja nivåerna kan ha en motverkande effekt på sjukdomsutvecklingen referenser kategori enzymer kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GSK3B
*  TGF-beta-signalvägen
tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen är en signaltransduktion sväg som aktiveras av ligander i tgf beta superfamiljen bland annat tgf beta eller transforming growth factor beta bmps eller bone morphogenetic proteins med flera den är involverad bland annat i cellöverlevnad celldifferentiering och celltillväxt bland annat hos utvecklande embryo men även hos mogna celler signalvägen är förhållandevis enkel jämfört med andra signaltransduktionsvägar bindande av tgf beta till en tgf beta typ ii receptordimer detta rekryterar även typ i receptorer bindingen aktierar receptorns fosforolytiska aktivitet varpå typ ii receptorerna fosforylerar typ i receptorerna detta skapar ett inbindningsställe för adapterproteinet sara sara gör att rsmad proteiner kan binda in till receptorkomplexet varpå de fosforyleras fosforylerade rsmad proteiner dissocierar från proteinkomplexet och binder till en co smad kallad smad rsmad cosmad komplexet uttrycker tillsammans en aktiv nls sekvens vilket gör att impor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TGF-beta-signalvägen
*  CAMP-beroende signaltransduktionsväg
camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsvägar är en form av intracellulär signaltransduktion sväg som regleras av alfa subenheten i vissa heterotrimera g protein er som aktiveras av g proteinkopplade receptorer gα s resp gα i aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat camp som i sin tur aktiverar andra proteiner bland annat serin treoninkinaset proteinkinas a pka pka i sin tur påverkar aktiviteten hos en rad andra enzymer och proteiner enzymer som omvandlar glykogen till glukos enzymer som påverkar dromotrop a och kronotrop a aspekter av muskelkontraktionen i hjärtat vilket bland annat ökar puls en transkriptionsfaktor er som styr genuttryck et referenser kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAMP-beroende_signaltransduktionsväg
*  MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
mapk erk signaltransduktionsvägen mapk erk signaltransduktionsvägen thumb right upright px mapk erk signaltransduktionsvägen med dess associerade proteiner och enzymer mapk erk är en signaltransduktion sväg som involverar aktivering av enzymet mapk som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer mapk erk vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptor er med associerade januskinas er jak ar som är en form av tyrosinkinas mapk är dock ett serin treoninkinas som endast fosforylerar vissa serin och treonin rester på proteiner signaltransduktion innebär att information om cellens yttre miljö överförs genom membranassocierade receptorer som påverkar cellens interna miljö genom en signaltransduktionskedja delreaktioner när en cytokin eller tyrosinkinasreceptor aktiveras kommer den att fosforyleras vilket gör att den kan rekrytera ett adapterprotein kallat grb grb förbinder receptorn med ett annat protein kallat sos som är en form av guaninutbytesfaktor grb aktiverar också sos sos kommer att påverka g prote...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
*  Fosfotyrosinbindande domän
... er är protein sekvenser som möjliggör inbindning till fosforylerade tyrosinrester samt n terminala aminosyror det är en form av domän som uttrycks bland annat på proteiner i signaltransduktion skedjor av olika slag och behövs för att binda samman olika proteiner och enzymer se även sh domän sh domän pleckstrinhomologidomän ph kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfotyrosinbindande_domän
*  Smörjmedel
'Smörjmedel' är torra eller våta substanser avsedda att minska friktion en mellan rörliga delar samt att minska nötningen av dessa. 'Syntetolja' är antingen en mineralolja som har manipulerats genom diverse tekniska processer, så att den har fått förbättrade egenskaper eller en syntetiskt framställd olja, till exempel från råvaran etylen. Viskositeten eller tätheten för oljans främsta verkningsområde mäts med siffror, tex; 5w10 till 15w50. Den första oljan är tunn och den sista mer trögflytande för användning i tex mc-motorer. 'Silikonfett' är ett smörjfett baserat på silikonolja och används lämpligen till smörjning av kul-, rull- och glidlager. Silikonfett tål relativt höga temperaturer och är ej elektriskt ledande, det härsknar ej och reagerar inte med omgivningen. Klassindelning kan göras även efter de arbetsförhållanden som råder vid smörjstället. Grafit, molybdendisulfid och PTFE är exempel på torrsmörjmedel. Grafitsmörjmedel kan bestå av enbart grafit eller blandas med talk för smörjning av lager utsatt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smörjmedel
*  Acheson-grafit
acheson grafit acheson grafit acheson grafit är en konstgjord grafit som uppfanns av amerikanen edward goodrich acheson den används i form av en massa för tillverkning av anod plattor dessa formas av malen koks och bränns inbäddade i kolpulver i en elektrisk ugn vid så hög temperatur att kolet blir grafitartat och koksens askbeståndsdelar förflyktigas anodplattorna har stor ledningsförmåga och motstår väl inverkan av klor och syre vid elektrolys enligt kloralkaliprocessen acheson grafit används även som värmebeständigt smörjmedel källor kategori kol kategori elektroder kategori tribologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acheson-grafit
*  Mildred Dresselhaus
Inom nanoteknik en har hon blivit välkänd för sin forskning på grafit, fulleren er och kolnanorör. Hennes föräldrar levde på socialbidrag, som många andra vid denna tid, och skolan hon gick på var därför inte av högsta klass. Hon var en flitig student, men som flicka i USA på 40-talet var hon väl medveten om att de enda akademiska yrkena hon kunde få var som lärare, sjuksköterska eller sekreterare. Hon tog examen med högsta betyg och reste till England för ett år på Newnham College, en institution för endast kvinnor vid Universitetet i Cambridge. Hon återvände till USA och tog sin mastersexamen 1953 vid Radcliffe College i Cambridge, Massachusetts och sin doktorsexamen 1958 vid University of Chicago. Det var här hon började studera supraledare, ämnet hennes doktorsavhandling handlade om. Hon valde en ny bana i sin forskning, magnetisk optik, men medan många andra forskare undersökte halvledare valde hon grafit istället. Många var skeptiska till hennes val, och det gick trögt i början. Men efter att ha upptäck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mildred_Dresselhaus
*  Carl Wilhelm Söderberg
'Carl 'Wilhelm' Söderberg', född 30 augusti 1876 i Göteborg, död 7 mars 1955 i Oslo, var en svenskfödd uppfinnare och ingenjör, som levde hela sitt liv i Norge. Söderberg gav namn åt 'Söderberg-elektroden', som han uppfann 1918 tillsammans med sina kolleger Mathias Sem och Jens Westly i Det norske Aktieelskap for Elektrokemisk Industri. Söderberg kom i ettårsåldern med sina föräldrar till Kristiania Oslo, där hans far representerade ett svenskt försäkringsbolag. Han avlade norsk studentexamen 1894 och studerade sedan vid tekniska högskolan i Hannover, där han tog examen som elektroingenjör 1903. Han var anställd vid Elektrokemisk 1913-33, då han förtidspensionerades på grund av sviktande hälsa. Söderberg-elektroden kommer till användning i elektriska smältverk vid framställning av ferrolegeringar. Den består av grafit, som omsluts av ett järnrör som är försett med hullingar som hindrar att grafitdelen faller ned i smältbadet. Såväl grafiten som röret förbrukas i smältprocessen, varför elektroden hela tiden må...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Söderberg
*  Allotropi
... thumb px diamant och grafit är allotroper av kol ovan visas fotografier av diamant vänster och grafit och under dem tillhörande kristallstruktur allotropi är fenomenet att vissa ämnen kan förekomma i olika former allotroper av grundämnet http www ne se allotropi nationalencyklopedin på nätet http www ne se sökdatum okt allotropi benämndes av berzelius och hade då inte en förklaring nu vet man att det handlar om hur grundämnernas atomer kan sitta ihop i olika strukturer och att det är denna skillnad som ger upphov till allotropernas olika egenskaper exempel på allotropi år kunde man fastställa att ozon en allotrop form av syre hade högre molekylmassa så att man drog slutsatsen att det handlade om o och o ett annat exempel är grafit diamant buckminsterfulleren och grafen som är fyra allotroper av kol järn förekommer som alfa och gammajärn internetsida http www rikstermbanken se rtb visatermpost html id rikstermbanken sveriges nationella termbank huvudinternetsida http www rikstermbanken se sökörd allotropi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allotropi
*  Pebble bed-reaktor
thumb|right|Skiss över en pebble bed-reaktor. 1 thumb|Bränslet inkapslad i en grafitkula. Den har fått sitt namn av att bränslet utgörs av sfäriska element något större än en biljardboll. thumb|right|Struktur och sammansättning av grafitkulan i en pebble bed-reaktor. Bränsleelementen är uppbyggda av tusentals små kulor kallade TRISO-partiklar bestående av en urandioxid kärna med en diameter av en halv mm omgiven av ett lager av poröst kol som tar upp fissionsprodukter och ett lager av pyrolytisk grafit grafit med kovalenta bildningar mellan kolplanen i grafitstrukturen därefter ett lager av kiselkarbid och ytterst ett lager med pyrolytisk grafit. Kylningen sker med helium och i vissa reaktorkonstruktioner har man tänkt sig att använda det till 900 °C upphettade heliumet direkt för att driva en turbin. Reaktorn kan drivas fortlöpande, eftersom bränsleelementen fylls på uppifrån och tappas ut nertill från reaktortanken. Bränsleelementen kontrolleras och om de inte är helt förbrukade och inte heller är skadade, ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pebble_bed-reaktor
*  Kinetik (kemi)
kinetik kemi kinetik kemi inom kemi betecknar kinetik läran om hur snabbt kemiska reaktioner och andra kemiska processer sker och på vilket sätt processerna sker kinetikens grundläggande idéer är allmängiltiga och kan tillämpas på proteinveckning fluorescens och adsorption såväl som på reaktioner kinetiska studier innefattar ofta experiment som studerar hur reaktionshastigheten beror på koncentration er av ingående specier denna information sammanfattas av en hastighetsekvation där reaktionshastigheten definieras som en derivata av en komponents koncentration över tiden ett exempel om a och b reagerar för att bilda c där betecknar koncentrationer reaktionshastighet frac d dt k a b k är hastighetskonstanten och exponenterna a och b anger reaktionsordningen med avseende på varje reaktant den totala reaktionsordningen ges av a b reaktionskinetik används också till att bekräfta eller avfärda mekanismförslag för kemiska reaktioner hur reaktioner sker vilka reaktanter eller intermediärer som deltar i olika steg avg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinetik_(kemi)
*  Gråjärn
... är en typ av gjutjärn som innehåller kol i grafit form det framställs från tackjärn den används framför allt i produkter där hårdhet en är viktigare än draghållfasthet en bland annat motorblock och dekorationssmide kategori järn fr fonte métallurgie fonte grise...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gråjärn
*  Stompf
... thumb stompf stompf eller stomp är ett konstnärligt verktyg som består av hårt rullat papper och till utseendet påminner om en penna som till exempel används för att bearbeta bilder verktyget används ofta för att skapa en skugg effekt i teckningar genom att smeta ut grafit eller kol kategori teckningsmaterial...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stompf
*  Aducering
'Aducering' av franska ns 'doux', söt, ljuv, mjuk är ett metallurgi skt tillvägagångssätt som är avsett att ge gjutna föremål större seghet och smidbarhet. Operationen används vanligen för gjutjärn, som är en typ av järn som till följd av sin höga kolhalt inte är smidbart i originalskick, men som på detta sätt kan få egenskaper som liknar stål ets., läst 2011-07-22 Aducering är en speciell form av anlöpning. Aducering av gjutjärn Aducering av brons Se även Källor. Aducering av gjutjärn. miniatyr|Rörkrökar är typiska föremål som tillverka de s av aducerjärn. Användningen av aducerjärn har minskat kraftigt, och kommer snart att betraktas som teknikhistoria., läst 2011-07-22. Aduceringen av gjutjärn går till på så sätt att de gjutna föremål, som skall aduceras, packas i järnkistor som rymmer 20–30 kg, tillsammans med oxiderande ämnen såsom hammarslagg eller blodstensmalm båda huvudsakligen järnoxid, varefter kistorna tillsluts med lock. Kistorna upphettas därefter under fem till sju dygn vid 700–900°C i flamugn....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aducering
*  Dragstång
Eftersom strängarna på en gitarr måste spännas relativt hårt för att ge ton kommer gitarrhalsen att utsättas för en dragkraft som vill kröka halsen mot strängsidan och därmed öka halsreliefen, något som man på ett eller annat sätt måste förhindra om inte gitarren till sist skall bli helt ospelbar. Denna består av en metall - eller grafit stång som monteras i ett spår inuti halsen och som strävar efter att kröka halsen bort från strängsidan att minska halsreliefen och därigenom motverkar dragkraften från strängarna. Den kraft som dragstången ger kan justeras vilket gör att man kan kompensera för förändringar i halsreliefen som kan uppkomma av tex ändrad luftfuktighet eller temperatur, eller av att man byter till strängar av annan dimension. miniatyr|400px|Genomskärning av gitarrhals som visar dragstångens placering. miniatyr|400px|Dubbelverkande dragstång. En tredje typ av konstruktion ger en dubbelverkande dragstång. När rundstången skruvas åt ena hållet kommer muttrarna att "skruvas loss" vilket innebär att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dragstång
*  Nikodem Caro
... född maj i łódź död juni i zürich var en tysk industrikemist caro var ledare för de bayerska kväve verken och fick professor s titel av största betydelse var hans upptäckt att kalkkväve eller kalciumcyanamid kan framställas genom att man leder luftens kväve över en glödande blandning av kalk och kol vid sidan av fritz haber s ammoniaksyntes utgör den av caro tillsammans med adolph frank utarbetade kalciumcyanamidmetoden det viktigaste förfarande varigenom man utnyttjar det atmosfäriska kvävet för lantbrukets behov bland andra viktiga insatser av caro kan nämnas hans metoder att framställa rent kväve ur luft att framställa ammoniak ur torv samt grafit ur acetylen och ur karbid er källor svensk uppslagsbok lund kategori tyska kemister kategori tyska professorer kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikodem_Caro
*  Carbex
... är ett svenskt företag som grundades i stockholm under namnet swenska dynamoborstfabriken grunden till företaget var trefas generator som kom några år tidigare för strömöverföring från rörliga delar i generator n till det fasta elnät et krävdes elektrisk kontakt så kallade elborstar dessa bestod av hårt sammanpressade koppar trådar under början av talet ersattes dessa koppartrådar av material som bestod av grafit och kopparpulver ett vanligt namn för detta idag är kolborstar flyttade carbex till vadstena i östergötland och var beläget i stadskärnan flyttade företaget vidare till sina nuvarande lokaler och ändrades namnet till carbex ab carbex arbetar idag på den globala marknaden med i första hand elborstar där höga tekniska krav ställs externa länkar kategori svenska tillverkningsföretag kategori elektroteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carbex
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Knockout
... thumb en boxare har blivit knockad och domaren räknar till knockout k o är en vinstgivande nedslagning i boxning och andra kampsport er ofta ges en räkning till tio om den som blivit nedslagen inte kan fortsätta efter det vinner motståndaren på knockout en knockout kan orsakas av ett slag mot kroppen likaväl som mot huvudet men i dagligt tal menar man ofta ett slag som är riktat mot huvud et och får en att tappa medvetandet tillfälligt ett sådant slag träffar oftast i ansiktet under en tänkt linje mellan öron och näsa detta område kan ibland kallas the button eller the temple man kan dessutom vinna på knockout genom att slå hårt mot tinningen och örat det beror dock sällan på att motståndaren tappar medvetandet utan på att slaget rubbar balanssinnet knockoutslag mot kroppen träffar oftast på lever n vilket sägs vara den mest smärtsamma knocken i karate kan man se knock out även mot benen då till följd av flera hårda sparkar mot låren begreppet teknisk knockout tko innebär att domaren avbryter matchen ris...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knockout
*  Bradykinin
... är en typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulation sproccesen då ett blodkärl går sönder det kan bildas på två olika sätt plasmavägen faktorxiia omvandlar prekallikrein till kallikrein kallikrein omvandlar i sin tur högmolekylärt kininogen till bradykinin vävnadsvägen prokallikrein omvandlas till vävnadskallikrein vävnadskallikrein omvandlar lågmolekylärt kininogen till kallidin och kallidin bryts ner till bradykinin av en aminopeptidas bradykinin verkar på b och b receptorer b receptorn finns inte normalt i vävnad utan tillverkas vid vävnadsskada och infektion b receptorn finns normalt sett i vävnad och då bradykinin påverkar den orsakar den till exempel vasodilatation och ökad genomsläpplighet i blodkärl eller smärta och ökad känslighet i smärt nerv er bradykinin bryts ned bl a av angiotensinkonverterande enzym ace ace hämmare är en blodtryckssänkande medicin där torrhosta beroende på bradykininansamlingar är vanlig kategori peptidhormoner kategori neuropeptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bradykinin

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Lamprofyr: Lamprofyr (från grekiskans lampros, gläsande) är en mörk, finkornig eruptiv bergart, huvudsakligen bestående av fältspat och mörka mineral och som gångar uppträdande i och strax utanför granitmassiv.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Ferrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.Perlit: Perlit är ett vulkaniskt glasmineral med relativt hög vattenhalt. När mineralet hettas upp till runt 1000 °C expanderar det och blir vitt och poröst, det ser ut ungefär som söndersmulad frigolit.CitrullinTungtvannsaksjonenGuanidin: Guanidin är ett vitt kristallint och starkt hygroskopiskt ämne med högt kväveinnehåll (CH5N3.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Grafen: Grafen /grafén/ är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt.EpoxidBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.