PiperazinerSpolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.Buspiron: Ett ångestdämpande medel och serotoninreceptoragonist av azaspirodekanediontyp. Preparatet är strukturellt obesläktat med bensodiazepinerna, men det har en effekt liknande den hos diazepam.Konstruerade läkemedel: Droger som är skräddarsydda och framställda för oftast olaglig hantering på gatan, genom modifiering av den ursprungliga kemiska sammansättningen (t ex amfetaminer). Av särskilt intresse är MTPT (en omvänd ester av meperidin), MDA (3,4-metylendioxiamfetamin) och MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin). Många av preparaten verkar på det aminerga systemet, dvs de fysiologiskt aktiva biogena aminerna.sigmareceptorerSerotonin Receptor AgonistsNematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.SerotoninreceptorerPyroninMitragyna: Ett växtsläkte av familjen Rubiaceae. Växterna innehåller indolalkaloider med antimalaria- och smärtstillande verkan.ProklorperazinSerotoninblockerare5-HT1-serotoninreceptorer8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin: 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tetrahydro-1-naftalenol. En serotonin 1A-receptoragonist som används experimentellt för att undersöka serotonineffekter.TrazodonKatatoni: En neuropsykisk störning kännetecknad av ett eller flera av följande drag: orörlighet, mutism, negativism (vägringsattityd), tillgjordhet, stereotypi, gestikulerande, grimaserande, upphetsning, ekolal i (efterhärmning av ord), ekopraxi (upprepande av rörelser), muskelstelhet och stupor, ibland med avbrott för våldsamma utbrott, panik eller hallucinationer. Tillståndet kan bero på psykisk sjukdom el ler organisk sjukdom (malignt neuroleptiskt syndrom, encefalit m fl).N-metyl-3,4-metylendioxyamfetaminDopaminupptagshämmare: Medel som blockerar transport av dopamin in i nervcellsutskotten eller in i vesiklar inuti utskotten. De flesta adrenerga upptagshämmare hämmar också upptag av dopamin.Delavirdin: En kraftfull, omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp med specifik verkan på HIV-1.Struktur-aktivitet-relationDopamin D3-receptorerMaskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.PyrantelPiperidinerSpolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.Serotonin 5-HT1 Receptor AgonistsTrimetazidinRadioligandanalysSerotonin5-HT1A-serotoninreceptorDopamin D2-receptorer: En klass dopaminreceptorer som kan identifieras genom sitt speciella sätt att binda syntetiska ligander, sin molekylärbiologi och, möjligen, sin verkningsmekanism.DopamintransportproteinerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Isocyanater: Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.Bisbenzimidazol3,4-metylendioxiamfetamin: Ett amfetaminderivat som hämmar upptagningen av katekolaminneurotransmittorer. Det är hallucinogent. Det är mindre toxiskt än det metylerade derivatet, men kan ändå i tillräckligt stora doser förstöra serotonerga nervceller och har använts experimentellt för detta ändamål.Monoacylglycerollipaser: Enzym som katalyserar hydrolys av glycerolmonoestrar från fettsyror med långa kedjor. EC 3.1.1.23.Anti-Anxiety Agents: Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.TetrahydronaftalenerDietylkarbamazin: Ett maskmedel som används i citratform för behandling av filariasis (filarios), särskilt vid infektioner med Wucheria bancrofti eller Loa loa.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.StereoisomerismDopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.Biogena monoaminer: Biogena aminer med endast en amindel. Till denna gruppen hör alla naturliga monoaminer som bildats genom enzymatisk dekarboxylering av naturliga aminosyror.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Råttor, Sprague-DawleyKokain: En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.Bidning, kompetitiv5-HT2A-serotoninreceptor1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin: En specifik proteinkinas C-hämmare, som hämmar frisättning av peroxid från humana neutrofiler (PMN) stimulerade med forbolmyristatacetat eller syntetisk diacylglycerol.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Alkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Vätskekromatografi: Kromatografimetoder som bygger på vätska som rörlig fas.Råttor, WistarBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Antiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Isokinoliner: En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).gamma-Aminosmörsyra: Den vanligaste blockerande nervsignalsubstansen i central nervsystemet.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.EnzymhämmareAntipsykosmedel: Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.Spectrometry, Mass, Electrospray IonizationMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Råttor, inavlade stammarHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.

*  Piperazine
... redirect piperazin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Piperazine
*  MCPP
kategori piperaziner kategori anxiogenika kategori ... mcpp mcpp mini strukturformel mcpp är en drog i europa och usa har den hittats i tabletter som saluförts som extacy drogen kan ge upphov till huvudvärk och kan hos personer med anlag för migrän utlösa migränanfall detta har bidragit till att begränsa användandet av drogen se även piperazin bzp källor kategori serotoninreceptoragonister kategori psykostimulantia kategori piperaziner kategori anxiogenika kategori klororganiska föreningar kategori narkotika...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MCPP
*  Piperazin
... kemibox vardagligt namn piperazin bild piperazine structural formula v svg bildtext strukturformel bildbredd px bild piperazine d balls b png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn piperazin övriga namn kemisk formel c h n utseende färglösa kristaller cas nummer smiles c cnccn molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt huvudfara nfpa piperazin är en cyklisk kolväte förening som består av en ring med fyra kol atomer och två kväve atomer piperazin har fått sitt namn p g a sin likhet med piperidin som finns i bland annat svartpeppar piperazin finns i eldmyra ns gift egenskaper piperazin fungerar som agonist på vissa isomer er av signalsubstans en aminobutansyra det gör att piperazin kan förlama maskar och andra parasit er piperazin påverkar inte ryggradsdjur eftersom deras aminobutansyra har en annan isoform användning piperazin ingår i antidepressiva läkemedel och antihistamin er men även i vissa drog er och i avlusningsmedel och avmaskning smedel till djur se...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Piperazin
*  Buspiron
... thumb buspirons molekylstruktur buspiron handelsnamn buspar är ett läkemedel som bl a används som långtidsbehandling av ångest och rastlöshet utan panikattacker det kan ej användas som direktverkande medel utan är endast avsett för behandling över lång tid dosering och tillförsel buspiron återfinns som filmdragerade tablett er under namnet buspar i styrkorna mg mg och mg samt i generisk form under namnen buspiron actavis och buspiron merck nm i styrkorna mg och mg dosering vuxna behandlingen inleds med mg gånger dagligen eller mg gånger dagligen efter en vecka ökas dosen till den effektiva underhållsdosen som för de flesta patienter är mg per dag uppdelat på doser klinisk effekt erhålls vanligen inom veckor vid behov kan doshöjning ske upp till en högsta dygnsdos av mg mer än mg bör ej ges vid ett och samma doseringstillfälle efter långtidsterapi kan behandling med buspar avbrytas utan nedtrappning och utan risk för abstinenssymtom biverkningar vanliga biverkning ar av buspiron är huvudvärk yrsel dåsighe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buspiron
*  Buspiron Mylan - FASS Allmänhet
... . Läs upp. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats. Gå till mobil.fass.se. Ordförklaringar. Textstorlek. FAQ. Söktips. Allmänhet. Läkemedel. Läkemedelsuppdateringar. Läkemedel och hälsa. Läkarbok. Kliniska prövningar. Övrigt. Ordlista. Länkar. Patientorganisationer. Webbshop. Webbkurser. Hjälpmedel. Söktips. Frågor och svar FAQ. Punktskrift. Ordförklaringar. Läs upp. Textstorlek. Om FASS. Kontakta FASS. Tjänster och funktioner. Cookies. Integritetspolicy. Företag A-Ö. Om LIF. Medlemmar. Presentation. Kontakta LIF. Stäng. Vårdpersonal. Läkemedel. Läkemedelsuppdateringar. Fakta för förskrivare. Kliniska prövningar. Ö...
https://fass.se/LIF/product?docType=7&specId=&userType=2&nplId=19990226000060
*  Idéprocesser för grafiska designers - Arkiv EX - Blekinge Tekniska Högskola
... Innehåll. Om BTH. Hälsa och vård. Program och kurser HT2015. Möt en BTH:are. Arkiv EX Arkiv EX startsida Om Arkiv EX About Arkiv EX Libris Uppsök Sök/Search Sök arbete/Search theses Arbeten/Theses Författare/Author Ämne/Subject Nivå/Level Program År/Year Lägg in arbete/Submit theses Lägg in/Submit För personal. Emma Brändmark och Linn Ericson, pp. DSN/School of Planning and Media Design, 2012. Emma Brändmark och Linn Ericson emma.brandmark@hotmail.com, linnericson88@gmail.com. Idéprocesser för grafiska designers. Idea process for graphic designers. Idag är grafisk designer det mest populära yrket för utbildade formgivare, det innebär stor press på de grafiska designerna att komma med innovativa idéer. Kandidatarbetet undersöker hur en idéprocess innehållande kreativa metoder kan se ut för grafiska designers. Från teori och branschdiskussioner har vi fått grundläggande information om kreativitet och om olika idéprocesser för att kunna genomföra en skriftlig intervju om idéprocesser med nio svenskbaserade ...
http://bth.se/fou/cuppsats.nsf/bbb56322b274389dc1256608004f052b/b31e61d73b119983c1257a21003da47f!OpenDocument
*  Två nya färger i OPI Designer Series vintern 2012 - P'ssion
Två nya färger i OPI Designer Series vintern 2012 - P ssion. Hem. Om pssion.se. Policy och PR. Recensioner. Bloggar jag följer. Kontakt . Välkommen till P ssion version 4.0. China Glaze Cirque du Soleil Worlds Away Collection. Två nya färger i OPI Designer Series vintern 2012 Naglar / 9 november 2012 / 0 kommentarer. Nu är det dags för OPI Designer Series att utökas med två stycken nya färger. Det är orangea Luxurious och ett mörkrött med gulskimmer med namnet Indulgence. Utifrån OPIs flaskbilder som i princip alltid är missvisande ser de båda lite trötta och dammiga ut och inget jag känner lust att titta närmare på. För mig stod Designer Series, DS, från början för holografiska nagellack. Jag vet inte varför OPI har valt att gå i från det konceptet och för mig är DS inte längre något speciellt. Mer fina nagellack med för hög prislapp. Jag låter det vara osagt om dessa är värda priset för de är verkligen fina, men det finns förmodligen billigare snarlika färger. Utifrån bilder jag hittade via google visade d...
http://pssion.se/nya-opi-designer-series-vintern-2012/
*  philips 46pfl5007t - priser & recensioner om philips 46pfl5007t
philips unga - två paneler samtida oljemålning stil härlig blommig gardin Stil: Designer; Färg: Enligt bilden; Skötse linstruktion: Maskintvätt, Blek inte, Stryk varmt; Tillbehör inkluderade: Gardinkrokar endast förgardiner med plisserad överkant, Inte... philips unga - två paneler samtida med flera färg minimalist cirklar gardin Stil: Designer; Färg: Enligt bilden; Skötse linstruktion: Maskintvätt, Blek inte, Stryk varmt; Tillbehör inkluderade: Gardinkrokar endast förgardiner med plisserad överkant, Inte... philips unga - två paneler samtida abstrakt zigenare bohemisk stil kalla färger blommig gardin Stil: Designer; Färg: Enligt bilden; Skötse linstruktion: Maskintvätt, Blek inte, Stryk varmt; Tillbehör inkluderade: Gardinkrokar endast förgardiner med plisserad överkant, Inte... philips unga - två paneler samtida abstrakt zigenare flerfärg blommig bohemisk stil gardin Stil: Designer; Färg: Enligt bilden; Skötse linstruktion: Maskintvätt, Blek inte, Stryk varmt; Tillbehör inkluderade: Gardinkrokar endast förg...
http://shopmania.se/shopping?q=philips 46pfl5007t&qc=tv&_from=missing_prod
*  NK-bo
nk bo nk bo nk bo och nk bo nu var en specialbutik inom varuhuset nordiska kompaniet nk i stockholm som fanns mellan och fram till slutet av talet hade nk stor betydelse för svensk konstindustri och svenska konsthantverkare genom att på sina utställningar visa upp nyheter främst glas keramik och textilier samt egna och andras möbler och inredningar textilkonstnären astrid sampe var chef för nk s textilkammare mellan och och inredningsarkitekt lena larsson var konstnärlig ledare för nk bo mellan och nk bo fanns under åren med ett kort avbrott år byttes namnet till nk bo nu verksamheten lades ner specialbutiken hade ett eget skyltfönster ut mot hamngatan direkt till höger om huvudentrén sortimentet var övervägande svenskt men med några internationella inslag fladdermusfåtölj en var tillsammans med stringhylla n lena larsson bidrog själv med egna skapelser men huvudsakligen var nk bo ett forum för unga formgivare där nya idéer och pro duk ter kunde testas och visas här öppnade lena larsson vägen för både etabler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NK-bo
*  Tartan
... den här artikeln handlar om mönstret tartan för beläggning på friidrottsbanor se tartan beläggning tartan är ett rutig t ylle tyg i olika färger som används i skotsk höglandsdräkt ne se läst oktober kilt ar har nästan alltid ett tartanmönster av något slag tartantyg vävs ibland i tuskaft men oftast i ett karakteristiskt fyrskaftsmönster fyrskaftad satin där sekvensen av trådfärger oftast är densamma i varp och inslag mönstringen kallas på svenska ofta skotskrutig tartanmönster har en lång historia i keltiska folkdräkter och fick en nyvunnen och stor popularitet under talet som en nationalsymbol för skottland i modern tid har olika tartanmönster blivit associerade med skotska klaner och familjer och i vissa fall institutioner som har en koppling till keltiska traditioner det finns hundratals officiellt registrerade tartanmönster vissa har historiska källor men flertalet är moderna varianter eller helt nya designer källhänvisningar kategori ylletyger kategori keltisk kultur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tartan
*  Karin Björquist
thumb|Kobolt från 1958. 'Karin Björquist', född 2 januari 1927 i Säffle, är en svensk keramiker och formgivare som verkade i över 40 år på Gustavsbergs porslinsfabrik. 120px|left thumb|Nobelservisen från 1991 Efter studier vid Konstfack 1945-50 under huvudläraren i keramik Edgar Böckman anställdes Karin Björquist 1950 som formgivare och konstnär på Gustavsbergs porslinsfabrik och var verksam fram till 1994. Hon var konstnärlig ledare mellan 1981 och 1986. Hon räknas vid sidan av Wilhelm Kåge och Stig Lindberg till en av 1900-talets mest betydande svenska formgivare och keramiker och det är främst genom de många servis erna hon har nått den stora publiken. Hon formgav cirka 20 serviser som 'Svart Ruter' 1953, 'Vardag' 1953, 'Kobolt' 1958, 'Röd kant' 1968, 'Stockholm' 1986 och 1900-talets svenska festservis ' Nobelservisen ' i benporslin som togs fram år 1991 till Nobelstiftelsen s 90-årsfirande tillverkas idag av Rörstrand. Hon formgav även en plastservis i klar orange färg med namnet 'Zoom' från 1968. Karin B...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karin_Björquist
*  Klässbols Linneväveri |
Klässbols Linneväveri. Skip to main content Skip to navigation. English Svenska. Start Produkter Formgivare Referenser Lin och linne Återförsäljare Om Klässbols. Välj produkter i vår Webbshop. Previous Nästa. Skogsstjärna. Läs mer. Läs mer. Läs mer. Stenbron i Karlstad. Läs mer. Läs mer. Tack för i år. Nu har vi bakat färdigt på Kaffekvarnen och vill tacka alla trevliga gäster och vänner. Välkomna tillbaka 2016. Möt oss på Bok Biblioteksmässan i Göteborg 24-27 september. Välkomna till Värmlandskvarteret och vår monter C04:39. Läs mer... Formgivare. "Valet av väveri var lätt. Klässbols besitter en enastående kunskap och kvalitetskänsla. Inte en meter går ur deras händer som inte är perfekt vävd!”. ”Starka färger ger mig en kick och jag vet inte hur jag lyckades övertala Klässbols att köpa in rosa garn.”. Pasi Välimaa. ”Jag älskar när textil ger den där blanka och svala känslan – något som bara linet kan!”. ”Det genuina hantverket och kvalitetstänkandet som utvecklats i generationer hos Klässbols är sällsynt oc...
http://klassbols.se/
*  Bengt Liljedahl
... född juni svensk silversmed och formgivare som utbildades vid högre konstindustriella skolan i stockholm bengt liljedahl är en av sveriges främsta silversmeder och finns representerad på nationalmuseum i stockholm arbetar mycket med brukssilver som till exempel silverkannor smycken och kyrk silver har tillverkat kyrksilver till ett stort antal svenska kyrkor till exempel gustaf vasa och hedvig eleonora kyrkor i stockholm är även formgivare till aftonbladet s och svenska fotbollförbundet s pris guldbollen svenska fotbollförbundet tilldelades prins eugen medaljen för framstående konstnärlig verksamhet referenser kategori födda kategori svenska formgivare kategori svenska silversmeder kategori män kategori levande personer kategori mottagare av prins eugen medaljen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Liljedahl
*  Metylendioxipyrovaleron
... mdpv systematiskt namn bensodioxol yl pyrrolidin yl pentan on summaformel c h n o är en psykoaktiv drog i höga doser har substansen rapporterats orsaka ångest attacker och abstinens symptom som liknar de för metamfetamin är vanliga mdpv är sedan februari narkotikaklassat och ingår i förteckning i i sverige men finns för närvarande inte upptagen i internationella narkotikakonventioner folkhälsoinstitutet utseende hydrokloridsaltet är ett väldigt fint kristallinpulver och hygroskopiskt saltet har lätt för att klumpas och kan därför likna potatismjöl eller florsocker färgen varierar från vitt till gulaktigt brun doften varierar med färgen a b c brandt simon d freeman sally sumnall harry r measham fiona cole jon analysis of nrg legal highs in the uk identification and formation of novel cathinones drug testing and analysis doi dta källor kategori katinoner kategori pyrrolidinofenoner kategori bensodioxoler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylendioxipyrovaleron
*  Konståret 1866
20 februari - Caleb Althin död 1919, svensk målare och grafiker. 13 mars - Paul Graf död 1903, svensk konstnär. 5 april - Charlotte Mannheimer död 1934, svensk konstnär och mecenat 16 april - Henri-Gustave Jossot död 1951, fransk konstnär och satiriker. 19 april - Jenny Osterman död 1934, svensk konstnär. 10 maj - Léon Bakst död 1924, rysk målare och scenograf. 1 juli - Ebba von Koch död 1943, svensk konstnär målare. 2 augusti - Gustaf Janson död 1913, svensk journalist, målare och författare. 31 augusti - Georg Jensen död 1935, dansk silver smed och designer. 22 september - Helmer Osslund död 1938, svensk konstnär. 12 oktober - Guglielmo Micheli död 1926, italiensk målare. 6 november - Axel Sjöberg död 1950, svensk konstnär och illustratör. 12 november - Carl Wilhelmson död 1928, svensk konstnär och professor. 13 december - Georg Stoopendaal död 1953, svensk målare och tecknare. 14 december - Roger Fry död 1934, engelsk målare, kritiker, pedagog, och museiman. 16 december - Vasilij Kandinskij död 1944, rysk ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konståret_1866
*  Bertel Gardberg
... thumb right bertel gardberg bertel richard gardberg född den augusti i ekenäs finland död den mars i karis var en finländsk silversmed och formgivare biografi gardberg fick sin utbildning i köpenhamn och startade sin egen verkstad i helsingfors i slutet av talet han arbetade i första hand med hushållsredskap bl a hackman karelenbestick och kyrkoföremål han medverkade också i inredningen av de flesta kyrkorna i helsingforsregionen i sitt arbete kombinerade han silver och stål sten och trä genom sina sakligt och sobert utformade nyttoföremål förnyade han radikalt det finska silversmidet han trodde starkt på den kreativa kraften i hantverk och förklarade hur allt ska komma från händerna gardberg fick lunningpriset och pro finlandia medaljen samma år vid triennalerna i milano belönades han tre gånger åren och med en guldmedalj och år med en silvermedalj år tilldelades han den nordiska prins eugen medaljen år förlänades han hederstiteln akademiker notoc källor litteratur bra böckers lexikon noter kategori föd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertel_Gardberg
*  Thorvald Bindesbøll
... thumb px thorvald bindesbøll thorvald bindesbøll född juli och död augusti var en dansk konstnär och konsthantverk sbefrämjare son till michael gottlieb bindesbøll miniatyr stående vänster kruka av thorvald bindesbøll på museet i koldinghus bindesbøll utbildade sig till arkitekt och lämnade betydande bidrag till danska arkitektur men gjorde sig främst känd som förnyare och impulsgivare inom konsthantverket genom sin rikedom på idéer och uppslag sin dekorativa fantasi och sin säkra ofta överraskande formgivning verkade bindesbøll som en inflytelserik formgivare på jugend tidens konstindustri särskilt inom keramik en och bokkonsten för den breda allmänheten är thorvald bindesbøll kanske mest känd som upphovsman till den art nouveau inspirerade logotypen som pryder flaskorna av det kända ölmärket carlsberg källor svensk uppslagsbok malmö externa länkar kategori danska arkitekter kategori danska formgivare kategori personer med verk i danmarks kulturkanon kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Bindesbøll
*  Otl Aicher
... miniatyr bokomslag designade av otl aicher otl aicher otto aicher född död tysk formgivare inom grafisk design aicher var med och grundade hochschule für gestaltung aicher gjorde designen för de olympiska sommarspelen aicher var ansvarig för hela designen av de olympiska spelen som var en tidig form av corporate design han tog bland annat fram de piktogram som användes för att hjälpa publiken att hitta rätt till de olika tävlingarna färgerna som användes symboliserar det bayerska landskapet blå för sommarhimlen grön för alpängarna silver för de speglande sjöarna och gul för stimulans aicher använde sig genomgående av univers aicher arbetade även för företag som lufthansa och erco aicher tillhör de främsta inom corporate design och corporate identity han tog fram typsnittet rotis som blivit populärt i tyskland gift med inge aicher scholl aicher avled när han blev påkörd av en motorcyklist när han arbetade i sin trädgård externa länkar kategori tyska formgivare kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otl_Aicher
*  .. Fler färgstarka stolar .. Post navigation .. [room] by sofie
fler fã rgstarka stolar februari comments var du en av de som nappade pã fã rra inlã gget och nu letar stolar i snygga fã rger bild elleinteriã r se fritz hansen vill inte vara sã mre ã n wegner nu kommer klassiska sjuanstolen i sju nya fã rger sju just nu omtalade formgivare har fã tt fria hã nder vi ser tuggumirosa aluminium och violett klicka hã r om du vill se alla formgivarna stolarna sã ljs i begrã nsad upplaga under priser frã n beroende pã utfã rande i eftermiddag ã ker jag och familjen pã minisemester till danmark nog ska jag insupa och inspireras av arkitektur inredning och design kram sofie gilla facebook twitter google pinterest gmail by sofie inredare stylist skribent more posts post navigation previous article y chair next article dots...
http://roombysofie.se/2010/02/fler-fargstarka-stolar.html
*  Ole Lynggaard
... född maj är en dansk smycke designer som sedan driver ett eget företag i köpenhamn med samma namn ole lynggaard gör smycken av hög kvalitet ole lynggaard och dottern charlotte är företagets två designers designen kännetecknas framför allt av enkla rena linjer den innefattar allt ifrån stjärnor planeter och djur till fantasifulla former känneteckande för de handgjorda smyckena är också de unika lösttagbara låsen som möjliggör att man kan använda samma lås till en mängd olika collier i silver guld men även av pärlor och stenar externa länkar kategori danska företag kategori danska konstnärer kategori män kategori födda kategori levande personer kategori företag bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ole_Lynggaard
*  Kråks stuga - Inredning, trend, trädgård & torparliv.: Bloggträffen formforum i Kosta och Boda
Kråks stuga - Inredning, trend, trädgård torparliv.: Bloggträffen formforum i Kosta och Boda. fredag 7 december 2012. Bloggträffen formforum i Kosta och Boda. Nu ska jag äntligen visa lite bilder från formforum, bloggträffen som hölls i helgen, i Kosta och i Boda. Formforum anordnades av Frida på Trendenser och Milk och vi var ca 30 bloggare som var på plats nere i glasriket.Ett ruskigt kul tillfälle att träffa alla andra bloggare, där många har blivit goda vänner genom åren. Dessutom möta nya bloggare som man verkligen vill lära känna. Kosta Boda Art hotel, där vi bodde, är ett fantastiskt hotel med väldigt mycket att ta in när det gäller glas och formgivare. Kanske lite mycket av det goda. Men alla fantastiska glasinstallationer och konstverk tar andan ur en när man ser sig omkring. Dagen startade med föreläsningar och information där bland annat Nordsjö Idé och design stod för färgkunskapen och trender. I receptionen hängen den lilla lampan som är 2,5 meter hög. Pris 2 500 00 kr. Visst är den fantastisk. G...
http://kraksstuga.se/2012/12/bloggtraffen-formforum-i-kosta-och-boda.html?m=0
*  Kråks stuga - Inredning, trend, trädgård & torparliv.: Bloggträffen formforum i Kosta och Boda
Kråks stuga - Inredning, trend, trädgård torparliv.: Bloggträffen formforum i Kosta och Boda. Bloggträffen formforum i Kosta och Boda. Nu ska jag äntligen visa lite bilder från formforum, bloggträffen som hölls i helgen, i Kosta och i Boda. Formforum anordnades av Frida på Trendenser och Milk och vi var ca 30 bloggare som var på plats nere i glasriket.Ett ruskigt kul tillfälle att träffa alla andra bloggare, där många har blivit goda vänner genom åren. Dessutom möta nya bloggare som man verkligen vill lära känna. Kosta Boda Art hotel, där vi bodde, är ett fantastiskt hotel med väldigt mycket att ta in när det gäller glas och formgivare. Kanske lite mycket av det goda. Men alla fantastiska glasinstallationer och konstverk tar andan ur en när man ser sig omkring. Dagen startade med föreläsningar och information där bland annat Nordsjö Idé och design stod för färgkunskapen och trender. På fredagskvällen var det vinglasprovning med fantastiska Erika Lagerbielke, en av de stora formgivare som håller till nere i Ko...
http://kraksstuga.se/2012/12/bloggtraffen-formforum-i-kosta-och-boda.html?m=1
*  Little miss fix it -
2008-09-28 @ 22:04:38 Permalink mina hem-ligheter Kommentarer 3 Trackbacks. Jag bloggar annars bara om inredning, hemmafix och design men måste göra ett undantag. 2008-09-24 @ 21:22:10 Permalink Personliga favoriter Kommentarer 0 Trackbacks. 2008-09-23 @ 22:22:32 Permalink mina hem-ligheter Kommentarer 2 Trackbacks. Nytt från Hay. 2008-09-22 @ 21:55:39 Permalink form & design Kommentarer 2 Trackbacks. och det är inget man går och köper på en kafferast inte jag i alla fall. Foto kollage: :.sara z. 2008-09-22 @ 13:06:56 Permalink Personliga favoriter Kommentarer 0 Trackbacks. I slutet av augusti lanserade Alcro ad.white, en hel kollektion med bara vita kulörer, inte mindre än 11 st, framtagen tillsammans med designern Eva Lilja Löwenhielm. Bilder: kollage av bilder från alcro.se. 2008-09-21 @ 20:42:13 Permalink mina hem-ligheter Kommentarer 1 Trackbacks. Foto: :.sara z. 2008-09-19 @ 12:48:51 Permalink inspiration & kreation Kommentarer 1 Trackbacks. 2008-09-19 @ 11:46:17 Permalink Saras personliga Kommentarer 2...
http://littlemissfixit.blogg.se/2008/september/
*  Erik Bergstrand (fysiker)
erik bergstrand fysiker erik bergstrand fysiker erik östen bergstrand född den juli i uppsala död den april i linköping fil dr och konstruktör av geodimeter n ett mätinstrument för avstånd baserat på ljusets hastighet ljushastigheten hade bestämts med en noggrannhet som lämpade sig för avståndsmätningar inom geodesi och lantmäteri geodimetern produktifierades av aga namnet är en sammandragning av geodetisk distansmätare ett avstånd av km kunde med geodimeter på tre kvällar mätas med mätfelet cm före tog samma mätning flera månader med vinkelinstrument och mätfelet cm bergstrand tilldelades rossbypriset han var från gift med folkskollärarinnan lisa torpson född dotter till seminarierektorn nils torpson hänvisningar en populärvetenskaplig beskrivning av geodimetern finns i när var hur sidan erik bergstrand measurement of distances with ghe geodimeter rikets allmänna kartverk meddelande från usa s national oceanic atmospheric administration externa länkar kategori svenska fysiker kategori svenska uppfinnare kate...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Bergstrand_(fysiker)
*  Hertha Bengtson
... född i blekinge och död var en svensk keramiker och glaskonst när porslinet nu läst hertha bengtson var verksam vid bland annat hackefors porslinsfabrik rörstrand höganäs keramik ab och strömbergshyttan under talet arbetade hon även i tyskland vid thomasfabriken inom rosenthal koncernen år skapade hon för rörstrand servis en blå eld som blev hennes genombrott som formgivare och koka källor noter kategori födda kategori avlidna kategori kvinnor kategori svenska keramiker kategori personer från blekinge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hertha_Bengtson
*  Forsmobron
... infobox bro namn forsmobron bild px bildtext ett grandnordic tåg passerar över forsmobron vilket är stambanan genom övre norrlands förbindelse över ångermanälven officiellt namn plats forsmo korsar ångermanälven tidigare bro nyare bro koordinater total längd m bredd höjd m konstruktionstyp öppningsmekanism antal brospann längsta spann pelare segelfri höjd material stål underhåll arkitekt konstruktör byggstart färdigställd öppnade rivningsdatum trafikslag tåg vägbanor tågspår fordonshöjd fordonsvikt trafik avgift inkomst forsmobron är en järnvägsbro längs stambanan genom övre norrland som korsar ångermanälven bron ligger i sollefteå kommun och är meter lång och meter hög den byggdes men det fanns en föregångare från talet bild järvägsbron öfner ångermanälfven vid forsmo jpg gamla bron från kategori järnvägsbroar i sverige kategori broar invigda kategori sollefteå kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forsmobron
*  Jan-Ewert Strömbäck
Han inledde sin författarbana med att skriva i Wahlström & Widstrand s debutantantologier Grupp 75 och Grupp 76 samt med två novellsamlingar. Därefter kom flera volymer sakprosa om bland annat alkohol frågor, folkrörelse historik, kulturpolitik, arbetsliv och migration. Våren 2016 gav Strömbäck ut sin artonde bok, 'Upp till kamp. Historien om första maj i Sverige och USA' LL-förlaget. På LO -kongressen 2012 belönades han av juryn för LO:s kulturpris med ett hedersomnämnande och 10 000 kronor för en nyskriven novell. Upp till kamp. Historien om första maj i Sverige och USA - LL-förlaget, 2016 Diagnos Bipolär - Pockettidningen R, temanummer, nr 4-5, 2013 Folke Fridell och arbetets ofrihet - H:ström – Text och Kultur Min farbror blev svenskamerikan - LL-förlaget, 2008 – att söka sina rötter Bortom brofästet – tankebok från en ö - Podium, 2008 Aldrig mera mobbning - LL-förlaget, 2002 Klänning av salt, noveller från 1950-talet - En bok för alla, red.; 2001 Seklets dagsverken - Arbetarskyddsstyrelsen, red; 1999 Ant...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan-Ewert_Strömbäck
*  7-hydroximitragynin
hydroximitragynin hydroximitragynin hydroximitragynin är en alkaloid som utvinns från mitragyna speciosa ett sydostasiatiskt träd som fått det svenska namnet kratom bladen från kratomträdet tuggas på samma sätt som kokabuske ns blad bladen innehåller flera aktiva substanser varav hydroxymitragynin numera anses vara den viktigaste drogen krypton har kratom som bas kategori indolalkaloider kategori opioider kategori my opioidagonister...
https://sv.wikipedia.org/wiki/7-hydroximitragynin
*  Acalolepta speciosa
... är en skalbaggs art som först beskrevs av charles joseph gahan acalolepta speciosa ingår i släkte t acalolepta och familjen långhorningar artens utbredningsområde är taiwan inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g gahan charles joseph xxxiii on longicorn coleoptera of the family lamiidæ the annals and magazine of natural history london pl xvi figs kategori långhorningar kategori acalolepta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acalolepta_speciosa
*  Glenea speciosa
... är en skalbaggs art som beskrevs av charles joseph gahan glenea speciosa ingår i släkte t glenea och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan revision der gattung glenea newman entomologischen arbeiten aus dem museum g frey tutzing bei münchen pls breuning stephan catalogue des lamiaires du monde col céramb verlag des museums g frey tutzing bei münchen kategori långhorningar kategori glenea...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glenea_speciosa
*  Katatoni
... faktamall hälsotillstånd name katatoni latinskt namn catatonia icd icd katatoni är ett allvarligt psykiatri skt och medicin skt syndrom som karakteriseras av förändrad muskelspänning och störd motorik symptom orsaker behandling se även symptom en kataton person kan ligga stel och stum mutistisk i kataton orörlighet stupor alternativt vara extremt överaktiv exciterad med ändamålslösa upprepade stereotyp a rörelser temperatur en puls frekvensen och blodtryck et kan vara förhöjda tillståndet är livshotande då den katatona personen inte dricker eller äter vilket leder till uttorkning och cirkulationskollaps orsaker utlösande orsaker kan vara malignt neuroleptikasyndrom schizofreni affektiva störningar i mani sk eller melankoli sk fas hjärninflammation status epilepticus epilepsi anfall som pågår en längre tidsperiod påverkan av narkotika eller gifter dessutom kan katatoni utlösas av ett stort antal andra psykiska störningar samt drogutlösta eller organiska psykiska störningar behandling behandlingen av katat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katatoni
*  Karl Ludwig Kahlbaum
thumb|right|Karl Ludwig Kahlbaum 'Karl Ludwig Kahlbaum', född 29 december 1828 i Driesen, död 15 april 1899, var en tysk psykiater som utövade medicin i Wehlau och Königsberg innan han blev chef för mentalsjukhus et i Görlitz i Preussen 1867. Han blev kvar i Görlitz under resten av sitt liv. Han är i första hand känd för den forskning han utförde i Görlitz med sin medarbetare Ewald Hecker rörande studier som utförts på unga psykotiska patienter. Kalhlbaum och Hecker var bland de första att beskriva och kategorisera psykiskt sjukas syndrom. De använde beskrivande termer som dystymi, cyklotymi, katatoni, paranoia och hebefreni i sina analyser. Genom att göra detta var de pionjärer i att tillämpa moderna kliniska metoder i studiet av mental hälsa. Den framstående psykiatern Emil Kraepelin såg deras arbete som ett framstående inflytande på sina studier av dementia praecox och bipolärt syndrom. Kahlbaum beskrev det som idag kallas schizofreni som 'Jugendliche Irresein' eller "ungdomligt vansinne", och betonade bet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Kahlbaum
*  Post-britpop musik — Lyssna gratis på Last.fm
... Föregående. Spela. Nästa. Spelar via Spotify Spelar via YouTube Spelar via Spotify Spelar via YouTube. Spotify. YouTube. Hoppa till YouTube-video Laddar spelare ... Gå med. Inloggning. . Avvisa. As your browser speaks English, would you like to change your language to English. Or see other languages. Last.fm-logga Växla navigering. Live. Vad är nytt. Spelningar. Musik. Funktioner. Inkorg. Inloggning. Gå med. Sök Sök. Sök. Dela... Dela denna tagg: Facebook. Twitter. . Post-britpop Relaterar till indie · experimental · dutch · groningen · faroese. Översikt. Artister. Album. Låtar. Wiki. Vi har ingen wiki här än ... Toppartister Elbow 943 756 lyssnare. Thirteen Senses 550 134 lyssnare. Doves 988 191 lyssnare. Starsailor 770 497 lyssnare. Embrace 491 899 lyssnare. Catatonia 174 451 lyssnare. Чебоза 28 327 lyssnare. Páll Finnur Páll 511 lyssnare. Rowan Emma 11 lyssnare. Vega 4 100 138 lyssnare. Fler artister. Topplåtar Rank Spela Älskad Artist och låtnamn 1. Sluta älska denna låt. Älska denna låt. Coldplay. —...
http://last.fm/sv/tag/post-britpop?setlang=sv
*  Mynta (häst)
mynta häst mynta häst mynta är en svensk hopphäst som reds av helena lundbäck mynta är den enda svenska häst som deltagit i en vm final i hoppning i modern tid då i jerez år och ekipaget tog då ett silver i laghoppning och kom på fjärde plats individuellt mynta har numera avslutat sin tävlingskarriär mynta och helena lundbäck har även ett grand prix guld göteborg år vunnit individuellt guld i em morsel belgien år samt placerats sjua i os år i sydney ekipaget har även fått guldmedaljer i internationella sammanhang mynta föddes och var ett svenskt halvblod efter hingst en robin z och undan sto et uttini mynta är halvsyster till malin baryard johnsson s häst butterfly flip som också är efter robin z källor kategori hopphästar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mynta_(häst)
*  Kategori:Bromorganiska föreningar
kategori bromorganiska föreningar kategori bromorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori bromföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bromorganiska_föreningar
*  Kategori:Fluororganiska föreningar
kategori fluororganiska föreningar kategori fluororganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori fluorföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fluororganiska_föreningar
*  Kategori:Jodorganiska föreningar
kategori jodorganiska föreningar kategori jodorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori jodföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Jodorganiska_föreningar
*  Isomeras
... är en grupp av enzym som katalys erar isomeriseringsreaktioner genom att omorganisera atom er inom föreningar utan att sätta till eller ta bort något kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isomeras
*  Union Carbide – Wikipedia
Union Carbide. Från Wikipedia. Hoppa till: navigering, sök. Protester mot Union Carbide. Union Carbide Corporation, amerikansk kemikoncern, med huvudkontor i Danbury, Connecticut. Bolaget grundades 1917. År 2001 köptes det upp av Dow Chemical. Bolagets verksamhetsområde är huvudsakligen produktion av baskemikalier och plaster. Union Carbide är numera mest känt för Bhopalkatastrofen, det stora utsläpp av gifter som skedde från anläggningen i Bhopal, i den indiska delstaten Madhya Pradesh, 1984. Tusentals dödsoffer krävdes. Dow Chemical har köpt upp Union Carbide Corporation. Externa länkar. Union Carbide Bhopal Information Center Officiell sida för Union Carbide och Dow Chemical The International Campaign for Justice in Bhopal. Denna artikel om ett amerikanskt företag är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Hämtad från " https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Union Carbide oldid=24389209 ". Kategorier :. Företagsstubbar-USA. Amerikanska tillverkningsföretag. Kemisk-teknisk industri. Föret...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Union_Carbide
*  Ingrid Eckerman tycker till: Aktivist
... Ingrid Eckerman tycker till. Här tycker jag till om miljö, kollektivhus, folkmusik, vår välfärd och många andra frågor. Här diskuterade vi allt från fred, miljöförstöring och preventivmedel till reinkarnation, hypnos och älvor. Jag lärde mig att många saker har två sidor och att det sällan är så enkelt som det ser ut. Helen Caldicot beskrev det ungefär så här: När vi har skickat upp en satellit och kommit underfund med att satelliter förstör ozon så skickar vi upp en till för att se hur mycket den förstör. När jag kom hem upptäckte jag att det just bildats en förening Svenska Läkare för Miljön och mot Miljöförstöring. Läkare för Miljön. I januari 1994 satte jag för första gången min fot i Bhopal en oförglömlig upplevelse. I december reste jag tillbaka på två månader. Äldsta barnbarnet, som då var ett år, besökte mig i Sverige för ett par år sedan. Just nu är jag ordförande i tre viktiga föreningar: - Läkare för Miljön kan ta hur mycket tid som helst - Kollektivhuset Sockenstugan där jag bor, kan ta nästa...
http://ingrideckerman.blogspot.com/p/om-mitt-engagemang.html
*  Kånkelmania
... är en hyllningsskiva från där olika grupper och artister främst inom punk en tolkar melodier ur onkel kånkel and his kånkelbär s repertoar låtlista stig vig de röjarna cp turk cry börja knarka börja böga njurmännen nazzepenis i führerns anus sun the fem gned pung white stains könssjukdomar hos homosexuella charta åka femtiotalsbil union carbide productions kromosom för mycket dom dummaste du är ett ägg doll squad ifö zonk fars avföring new clear family shit on the pitt landbeark helan halvan kokt i folie kånkelmania längd konk externa länkar kategori blandade artister kategori musikalbum kategori svenska tributalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kånkelmania
*  Anxiolytika
... är en medicin sk term som betyder ångestdämpande medel många anxiolytika fungerar också som sedativa och hypnotika anxiolytika alprazolam diazepam lorazepam midazolam oxazepam se även ataraktika barbiturat er läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anxiolytika
*  Läkemedel vid psykos - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Ångest kan ses som en sorts alarmsignal och kan utlösas av flera orsaker, till exempel att man blir skrämd av de vanföreställningar som kan vara en del av psykosen. För låga doser kan göra att effekten inte blir tillräckligt bra och för höga doser kan göra att man får besvärande biverkningar. Om man använder dessa läkemedel under längre perioder finns risk för att man blir beroende. Det finns andra sömnmedel som är särskilt lämpliga om man är orolig för att bli beroende av mediciner. Om man fortsätter att ha sömnsvårigheter under längre tid, även efter att psykossymtomen har minskat, kan det vara bra att prova ett annat antipsykosläkemedel som samtidigt gör att man blir trött. Om inte det fungerar kan man lägga till ett sömnmedel som inte gör att man blir beroende. Därför kan det vara bra att man får ångestdämpande medicin om man behöver det. Därför är det bra om man kan ta så lite som möjligt av dessa mediciner. Det är viktigt att sänka dosen om man besväras av biverkningar eller, speciellt om man går upp i ...
http://1177.se/Gotland/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-psykos/
*  Monoamin
... er av mono och amin är en grupp substanser som utgörs av en organisk molekyl med en amin r nh namnet syftar på att molekylen innehåller en amin en rad olika monoaminer syntetiseras i kroppen och fungerar som signalsubstanser till exempel serotonin eller hormoner till exempel noradrenalin en del monoaminer och andra ämnen som stimulerar frisättning eller bildande av monoaminer till exempel tryptofan finns även i livsmedel choklad anses till exempel av somliga vara stimulerande för att det innehåller fenetylamin aminosyror är en särskild kategori monoaminer som utgör byggstenarna i proteiner och förutom aminogruppen har en karboxylgrupp man tror att många psykiska sjukdomar till exempel depression manodepressiv sjukdom och psykos orsakas av en obalans i mängden monoaminer i hjärnan den så kallade monoaminteorin några läkemedel som verkar genom att påverka denna obalans är tricykliska antidepressiva ssri och mao hämmare det är inte helt klarlagt vad sjukdomarna beror på men biokemiska och funktionella studie...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monoamin
*  Tryptamin
... mini strukturformel tryptamin är en grupp biogena monoaminer och alkaloid er som finns i växter och djur en form av tryptamin är serotonin http mesh kib ki se swemesh show swemeshtree cfm mesh no d tool karolinska den bygger på en indol ring och är kemiskt besläktad med aminosyra n tryptofan från vilken den är ett derivat tryptamin finns som spårämne i hjärnan hos däggdjur och tros spela en roll som neuromodulator eller neurotransmittor det finns en hel grupp av kemiska ämnen som bygger på samma struktur som tryptamin och de kallas tryptaminer källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryptamin
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Tonus
... är beteckningen på den muskelspänning som normalt finns i en muskel och som ger ett motstånd mot en passiv påtvingad flexion eller extension i en led på så sätt är muskeltonus viktig för kroppshållningen avsaknad av tonus kallas för atoni atoni förekommer som ett normalt tillstånd under rem sömn för att förhindra att den sovande agerar ut sina dröm mar men förändringar i tonus både ökad och minskad tonus kan också förekomma vid olika neurologi ska sjukdomar även om man slappnar av helt i armen så finns det ett motstånd i armen den vill inte räta på sig ganska ofta kan man se en person som drabbats av en hjärnskada gå omkring med en böjd arm eller böjda fingrar eller med sträckt ben eller sträckt vrist osv kategori motorik kategori hälsokontroll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tonus
*  Kokain
'Se även Kokain bok .'. Det är ett centralstimulerande preparat som utvinns ur bladen från den sydamerikanska kokabuske n. Sedan dess har kokainets användning som medicinskt preparat mot lokalbedövning successivt trappats ner, men snart sagt alla senare lokalbedövningsmedel har efterliknat den kemiska strukturen hos kokain NE.se. Kokain har idag en mycket begränsad medicinsk användning, bland annat i Australien där det kan förskrivas för smärtlindring vid mun- och lungtumörer. Det används i viss utsträckning i mindre doser vid operationer av slemhinnor då det har en avsvällande effekt som hämmar blödningar till exempel vid näsoperationer .. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning uppger att priset i Sverige var runt 800 kr per gram 2007. Idag är drycken mer känd som Coca-Cola och drycken innehåller inte längre kokain då man år 1903 tog bort kokain från dryckens recept. http://www.youtube.com/watch?v=XpZshCwSPv0. På 1820-talet eller tidigare gav man kokain som uppiggande medel till afro-amerikans...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kokain
*  Cocaine (dryck)
cocaine dryck cocaine dryck för låten se cocaine låt cocaine är en energidryck som säljs av redux beverages och som utmärks av en mycket hög andel koffein drycken innehåller milligram koffein per liter mer än tre gånger så mycket som red bull och mer än vanligt starkt kaffe varje burk innehåller milligram koffein vilket är över sju gånger mer än eu s gränsvärde för när en varningstext om hög koffeinhalt krävs burkens innehållsförteckning säger också att den innehåller milligram taurin som är en vanlig ingrediens i energidrycker cocaine förbjöds i usa då fda avgjort att det var olagligt att marknadsföra den som både en drog och ett födosupplement coburn amendments to the family smoking and prevention act u s senate p i slutet av maj återinfördes den under namnet no name svenska inget namn med plats för köparen att skriva in ett eget namn på drycken drycken saluförs i många länder i europa och har där hela tiden hetat cocaine drycken har lanserats i sverige under november och livsmedelsverket hade samma månad i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cocaine_(dryck)
*  Kokain (bok)
kokain bok kokain bok kokain drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman är en bok av lasse wierup och erik de la reguera utgiven på norstedts bokref efternamn wierup förnamn lasse medförfattare de la reguera erik titel kokain drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman år utgivare norstedts utgivningsort stockholm språk swe isbn libris boken handlar om kokain och hur kokainhandeln har påverkat olika länder magnus linton var från början medförfattare men lämnade projektet och skrev i stället boken cocaina källor kategori svenskspråkig facklitteratur kategori facklitteratur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kokain_(bok)
*  Kokain: drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman
kokain drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman kokain drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman omdirigering kokain bok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kokain:_drogen_som_fick_medelklassen_att_börja_knarka_och_länder_att_falla_samman
*  Bensoylekgonin
... är en utvärtes applicerad analgetika och en metabolit historia farmakokinetik detektering av kokain källor noter historia bensoylekgonin är den huvudsakliga verksamma ingrediensen i esterom ett utvärtes applicerat läkemedel som lindrar muskelvärk farmakokinetik bensoylekgonin består av ekgonin och bensoesyra bensoylekgonin är den primära metaboliten för kokain detektering av kokain bensoylekgonin är det ämne som man främst söker efter i urinprov för att avgöra om en person har tagit kokain fann vetenskapsmän överraskande stora mängder bensoylekgonin i den italienska floden po och man använde den funna koncentrationen för att beräkna ungefär hur många som använde kokain i området genomfördes en liknande studie på avloppsvatten i den schweiziska skidorten sankt moritz källor noter kategori tropaner kategori bensoater kategori karboxylsyror kategori kokain...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bensoylekgonin
*  Cellsignalering
Receptorn ändrar den intracellulära miljön när den aktiveras genom en process som kallas signaltransduktion, som är en kaskad av händelser som påverkar cellens funktion. Liganderna som används i cellsignalering är ofta peptid er eller andra stora, hydrofila molekyler. Dessa kan inte ta sig över cellmembranet s hydrofoba miljö, och därför behövs receptorer för att överföra signalen från den extracellulära miljön till den cellens insida, där förändringarna äger rum. Dessa ligander binder till så kallade intracellulära receptorer. Dessa förändringar kallas metabola förändringar. En annan förändring av cellens funktion är inducering av funktioner som har med cellmotilitet att göra, receptorsignalering kan alltså få cellen att börja röra på sig i signalämnets riktning. Långsamma förändringar, som har med förändring i cellens genuttryck att göra. Detta innebär att transkription en av olika gener kan öka eller minska, vilket i regel tar längre tid än de snabba, metabola förändringarna. Ligand som påverkar transkript...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellsignalering
*  Ligand (biokemi)
ligand biokemi ligand biokemi för betydelsen inom kemi se ligand ligander från latinets ligandum bindning kallas de ofta mindre molekyler som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn fortplantar någon form av signal inne i cellen kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligand_(biokemi)
*  Alkylgrupp
... en alkylgrupp är en funktionell grupp som är uppbyggd av kol atomer och väte atomer formeln för en alkylgrupp erhålls genom att ta bort en väteatom från formeln för en alkan namngivningen följer på motsvarande vis alkanerna med ändelsen an ersatt med yl den alkylgrupp som motsvarar kolvätet metan ch är sålunda metylgrupp en ch exempel är alkyl bensen alkyl naften er alkyl aminer alkyl nitriler metylkvicksilver med mera kemiskt reaktiva molekyler kan reagera med en alkylkedja reaktionen kallas för alkylering ett exempel är alkylering av reaktiva olefiner alkener med paraffiner alkaner då fås teknisk alkylatbensin en ren och icke giftig besinsort teknisk alkylatbensin ska dock inte förväxlas med varumärket alkylatbensin som innehåller teknisk alkylatbensin men även andra rena tekniska bensinsorter samt butaner kategori funktionella grupper kategori kolväten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkylgrupp
*  ATC-kod S03: Medel vid ögon- och öronsjukdomar
atc kod s medel vid ögon och öronsjukdomar atc kod s medel vid ögon och öronsjukdomar s a antiinfektiva s aa antiinfektiva s b er s ba er s c er i kombination med antiinfektiva s ca er i kombination med antiinfektiva s d övriga medel vid och sjukdomar s a antiinfektiva s aa antiinfektiva s aa neomycin s aa tetracyklin s aa polymyxin b s aa klorhexidin s aa hexamidin s aa gentamicin s aa ciprofloxacin s aa chloramfenikol s aa antiinfektiva medel kombinationer s b glukokortikoid er s ba glukokortikoid er s ba dexametason s ba prednisolon s ba betametason s c glukokortikoid er i kombination med antiinfektiva s ca glukokortikoid er i kombination med antiinfektiva s ca dexametason och antiinfektiva s ca prednisolon och antiinfektiva s ca hydrokortison och antiinfektiva s ca fludrokortison och antiinfektiva s ca betametason och antiinfektiva s d övriga medel vid ögon och öron sjukdomar s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_S03:_Medel_vid_ögon-_och_öronsjukdomar
*  Kategori:Isokinoliner
kategori isokinoliner kategori isokinoliner kategori kväveheterocykler kategori enkla aromatiska ringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Isokinoliner
*  Lucifers kyrka
... är en kulturhistorisk plats nära samhället storå i lindesbergs kommun lucifers kyrka är bildad av en gran och har uppkommit genom vegetativ föryngring även kallat rotslagning platsen blev naturminne sförklarad eftersom den har ett kulturhistoriskt intresse och många sägner är kopplade till den den vårdas av skogsvårdsstyrelsen naturvårdsverket och länsstyrelsen referenser riksantikvarieämbetet kategori byggnader i lindesbergs kommun kategori naturskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucifers_kyrka
*  Saturation transfer
... är en nmr spektroskopi sk metod proceduren föreslogs först av sture forsén och ragnar hoffman och benämns också forsén hoffman metoden s forsén and r a hoffman j chem phys och j chem phys i saturation transfer används kärnmagnetisk resonans nmr för att mäta förhållandevis långsamma molekylära processer till exempel långsamma rotationer runt en kemisk bindning eller bindning av ligander de ligandbindningsprocesser som kan studeras har dissociationskonstant er i området m tekniken används för studier av bland annat kvantifiering av energimetabolismen i njurarna och att studera inbindningen av läkemedel till deras målmolekyler i lösning referenser kategori kärnmagnetisk resonans...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturation_transfer
*  Atypiska antipsykotika
Alla atypiska antipsykotika är godkända av läkemedelsverket för användning i behandling av schizofreni. Några har godkända indikationer, som akut mani, bipolär mani, psykotisk agitation, bipolär underhållsbehandling och andra indikationer. Metabola biverkningar med atypiska antipsykotika. De flesta forskare håller med om att definiera det karaktäristiska för ett atypisk antipsykotika som den minskade benägenheten för dessa medel att orsaka extrapyramidala biverkningar och frånvaro av långvarig prolaktin förhöjning. Det finns mycket bevis för att atypiska antipsykotika har lägre affinitet för D2-receptorer och mer affinitet för D4-receptorerna. Det är primärt därför atypiska antipsykotika är något mindre benägna att orsaka tardiv dyskinesi. Allmänt sett hoppas man att atypiska antipsykotika har en mindre sannolikhet för att utveckla tardiv dyskinesi än typiska antipsykotika, men eftersom detta tillstånd uppträder efter långtidsanvändning av antipsykotika, möjligen årtionden, är det inte verkligen känt om dessa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atypiska_antipsykotika
*  Typiska antipsykotika
Flufenazin och haloperidol är exempel på lågdos typiska antipsykotika. Lågdos antipsykotika tenderar att vara associerad med mer extrapyramidala bieffekter EPS och mindre histaminerga till exempel sedation, alfa adrenerga till exempel ortostas och antikolinerga till exempel muntorrhet biverkningar, medan högdos typiska antipsykotika tenderar att vara associerad med mindre EPS men mer H1, alfa1 och muskarinerga effekter. Några lågdos antipsykotika har formulerats som dekanoat-estrar till exempel flufenazindekanoat för att tillåta långsam frisättning av det aktiva läkemedlet, när det ges som djup, intramuskulär injektion. De äldsta depåpreparaten tillgängliga är haloperidol och flufenazin med flupentixol, perfenazin och zuklopentixol som senare tillskott. Nyligen har ett långverkande preparat av det atypiska antipsykotikan risperidon blivit tillgänglig och erbjuder ett nytt alternativ. Risperidon har fortfarande en högre incidens av extrapyramidala biverkningar än de andra atypiska antipsykotika som finns. Det ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Typiska_antipsykotika
*  Aripiprazol
Medicinen har nyligen blivit godkänd av amerikanska myndigheten FDA för behandling av akut mani, blandade episoder av bipolär sjukdom samt vid schizofreni hos ungdomar 13-17 år gamla förskrivning av neuroleptika till ungdomar har tidigare varit mer restriktiv, dels för att schizofreni hos ungdomar är extremt sällsynt, dels för att man ännu inte hade tillräckliga kunskaper om neuroleptikas effekter hos unga människor. Aripiprazol har en ny verkningsmekanism jämfört med andra atypiska antipsykotika till exempel klozapin, olanzapin, quetiapin, ziprasidon och risperidon. Dessutom utöver partiell agonist aktivitet vid D2 receptorn har också aripiprazol partiell agonism vid 5-HT 1A receptorn. Det kan få konsekvenser som att patienten får en plötslig mani, eller för att vid lång behandling gå ned i depression på grund av obalans i GABA-systemet och obalans i dopamin nivåerna orsakad av den moderata 5-HT 1A receptorn. I enlighet med detta kan aripiprazol interagera med mediciner som kan inhibera till exempel paroxeti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aripiprazol
*  Loxapin
... är en läkemedelssubstans med antipsykotisk effekt avsett för snabb kontroll av symtomen hos lätt till måttligt agiterade vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom preparatet har tillstyrkts av den europeiska läkemedelsmyndigheten ema s vetenskapliga kommitté chmp möte i december vilket betyder att preparatet snart kan finnas i eu loxapin är ett typiskt antipsykotikum och kemiskt sett besläktat med klozapin som är ett atypiskt antipsykotikum åtskilliga forskare hävdar att loxapin uppträder som ett atypiskt antipsykotikum amerikanska food and drug administration har godkänt loxapine för inhalation i pulverform under varumärket adasuve harrison pam inhalant approved for agitation in bipolar i schizophrenia medscape dec referenser källor kategori typiska antipsykotika kategori receptormodulatorer kategori piperaziner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Loxapin
*  Sertindol
... serdolect är ett atypiskt neuroleptikum som introducerades på den svenska marknaden av det danska läkemedelsföretaget lundbeck medlet får endast användas när minst ett ytterligare neuroleptikum har använts tidigare sertindol har funnits långt tidigare på utländska marknader men drogs in på företagets eget initiativ på grund av befarad risk för hjärtarytmier och plötslig död undersökningar visade dock inte att sertindol skulle medföra allvarlig risk så preparatet kunde återintroduceras dosering och tillförsel sertindol finns som tabletter om och mg under namnet serdolect alla patienter börjar med mg dagligen sedan kan dosen ökas om mg till underhållsdos vilket är mellan och mg dagligen ekg undersökningar före och under behandling med sertindol är ett krav då medlet kan orsaka hjärtrytmsrubbningar externa länkar kategori atypiska antipsykotika kategori indoler kategori tillbakadragna läkemedel kategori piperidiner kategori klororganiska föreningar kategori fluororganiska föreningar kategori karbamider kate...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sertindol
*  Ziprasidon
http://www.thepharmaletter.com/article/first-approval-for-pfizer-s-zeldox http://www.thepharmaletter.com/article/pfizer-gains-swedish-ok-for-intramuscular-zeldox http://www.icis.com/resources/news/2000/09/05/120098/sweden-approves-pfizer-s-antipsychotic-drug-zeldox-/. Till skillnad från många andra atypiska antipsykotika är ziprasidon mindre benäget att orsaka viktökning som biverkning vilket kan bero på att många användare får ett visst illamående med tabletterna och vilket dämpar aptiten. Dessutom uppges det att ökning av totalkolesterol eller glukos inte har setts vid behandling med ziprasidon. http://www.irf.dk/en/reviews/zeldox ziprasidone.htm Studier på människor som fått zeldox men som tidigare hade Zyprexan alternativt risperdal var mycket goda, dessa fick sänkta blodfettsnivåer och gick ned i vikt. Av bipolära maniska går bara 4,9 % av de som har Zeldox upp i vikt och går då vanligtvis upp 7 % av sin vikt http://www.geodon.com/about-schizophrenia. Av schizofrena går cirka 10 % upp i vikt av de som ha...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ziprasidon
*  Asenapin
... thumb px right asenapin asenapin sycrest är ett nytt atypiskt antipsykotikum som i eu den september godkändes för användning mot episoder av bipolär mani i usa heter preparatet saphris och är godkänd för användning mot akut mani och schizofreni preliminära data tyder på minimala antikolinerga och kardiovaskulära effekter liksom minimal viktuppgång källor kategori atypiska antipsykotika kategori receptormodulatorer kategori dibensoxepinopyrroler kategori klororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asenapin
*  Lurasidon
... ett atypiskt antipsykotikum utvecklat av dainippon sumitomo pharma det godkändes av usa s food and drug administration fda för behandling av schizofreni oktober under varunamnet latuda och har ansökt om godkännande för behandling av bipolär sjukdom i usa ansökan till eu om godkännande av latuda har inlämnats i oktober källor kategori atypiska antipsykotika kategori receptormodulatorer kategori piperaziner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lurasidon
*  Deffa
... är ett slanguttryck som används av kroppsbyggare och andra tränande för den process man går igenom för att tappa fett massa deffa är ett förkortat slang för definiera i detta fall muskler som ligger under fettet de flesta som deffar kan inte bygga muskler samtidigt utan behöver ett energiöverskott för att åstadkomma detta den motsatta processen kallas då för bulk huvudsakligen är det energiöverskott kontra energiunderskott som skiljer bulk från deff men det kan också skilja en del andra saker som varierar från person till person kardiovaskulär träning energifördelning etc skillnaden mellan att deffa och att banta är att när man deffar fokuserar man på att bevara musklerna så mycket som möjligt efter kroppsfett behöver män börja tänka på detta detsamma gäller för kvinnor vid innan det tar kroppen nästan enbart från fettet och låter musklerna vara att deffa betyder inte att man ligger på ett kaloriminus det är underskott att deffa betyder i klartext att definiera sin kropp med andra ord tappa fettmassa och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deffa
*  Antibiotikaresistens
Glykopeptider påverkar liksom betalaktamer uppbyggnaden av cellvägg hos bakterier genom att förhindra transpeptideringsreaktionen där en D-alaninrest spjälkas av från en peptidkedja för att det ska kunna bildas peptidbryggor mellan polysackaridkedjorna i cellväggen. Tetracykliner verkar genom att binda till bakteriens ribosomer och förhindra att tRNA-molekyler binder till ribosomen. Detta innebär en strukturändring av ribosomen som gör att tetracykliner inte kan binda till den, men som inte påverkar proteinsyntesen. Dock har dessa MRSA-stammar varit mottagliga för antibiotika utan betalaktamer, till skillnad från många av de MRSA-stammar man har problem med på sjukhus, som ofta är multiresistenta. 'S.pneumoniae' har utvecklat resistens mot penicillin och andra betalaktamer genom mutationer på de gener som kodar för de penicillininbindande proteinerna. Precis som 'E.coli' har 'K.pneumoniae' utvecklat resistens mot bredspektrum-penicilliner, men till skillnad från 'E.coli' bär bakterien genen som uttrycker beta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antibiotikaresistens
*  Marsvin - fakta, information, bilder, filmer - Zoonen.com - Allt om marsvin och lite till
... Djuren / Smådjur /. Blandraser. Korthåriga raser. Långhåriga raser. Strävhåriga raser. Ja det finns något sådant som utställningar för marsvin. Precis som inom andra djurslag så är vi många som tycker att det är kul att visa upp våra marsvin och samtidigt träffa andra människor med marsvinsintresse, både barn, ungdomar och vuxna. Svenska marsvinsföreningen anordnar cirka 30 utställningar per år, runt om i landet, där alla är varmt välkomna. Läs mer. Marsvinsburar Skall man verkligen ha marsvinen i bur. Läs mer. Bilder från Nordiska Mästerskapen 2010 Svenska Marsvinsföreningen har haft äran att arrangera Nordiska Mästerskapen 2010. Läs mer. Marsvin Läs mer. Allmäna skötselråd om marsvin Här har jag tagit ut det viktigaste man behöver veta för ett friskt och glatt marsvin. Läs mer. C-vitamin i grönsaker Hur mycket behöver ett marsvin äta av olika grönsaker för att få i sig dagsbehovet av c-vitamin. Läs mer. Det finns 76 artiklar om marsvin. Klicka här för att läsa. Den senaste undersökningen skapades 2012-...
http://zoonen.com/index.asp?cid=1569968
*  Djuraffärer! - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus
Djuraffärer. - Allmänt om marsvin - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Vi vet hur äldrerånarna arbetar - men bryr vi oss. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus x 6 Myter Om Sex. Skyddsbubbla. SM Kat A - För sent på året!. Intuitionsövning 6 oktober 2015. Researrangörer slutar med elefantridning. Microsofts event imorgon kl. 16. S 5/10 Tre campbellspojkar. S 5/10 Tre campbells dvärghamsterpojkar. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa mar...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d716855b9cb4622390796a5-djuraffarer
*  Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror & skador - Marsvin iFokus
Svullna testiklar - Sjukdomar, ohyror skador - Marsvin iFokus. . Om iFokus. iFokus-bloggen. Intressesajter. Starta en sajt. Support. Bli medlem. Logga in. Vill du starta en egen iFokus-sajt. Du kan vara igång om några minuter. Aktuellt iFokus: Vilken ledare väljer du. Inte längre Polisen som bestämmer. Telia driver mål mot förståndshandikappad. Inlägg Artiklar Om sajten. Lexikon. Länkar. Medlemmar. Sök. A A. Nya inlägg på iFokus Gerbiler i alla åldrar. Slipp skatta dubbelt på pensionssparandet. Klippa häck. Förändra Europa genom skolan. Höstrea hos Bokus. Hemmaapotek - innehåller... Rostskyddsbehandling. Hur vågar dom. - Visa fler -. Annons:. Annons:. Annons:. Annons:. Skriv ett nytt inlägg. Aktuellt just nu 4. Senaste inläggen. K marsvinsungar 5 svar. Nattis. 2015-10-05. Veterinär norra Skåne. 2 svar. maaika 2015-10-05. Hörnhus i trä. 0 svar. Anna O. 2015-10-05. dammigt hö = farligt. 3 svar. lissora 2015-10-05. Bra hemsida att beställa marsvinsaker på. 4 svar. Anna O. 2015-10-05. Sår på ryggen och nere vid...
http://marsvin.ifokus.se/discussions/4d713097b9cb4622270476ff-svullna-testiklar
*  John Hartley
'John Thorneycroft Hartley', född 9 januari 1849 i Wolverhampton, England, död 21 augusti 1935 var en brittisk domprost och tennisspelare, ihågkommen för sina två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen. Hartley vann två singeltitlar i Wimbledonmästerskapen 1879 och 1880. 'lawn tennis' var vid denna tid fortfarande en ny sport och turneringen 1879 på gräsbanorna vid Worple Road i Wimbledon var bara de tredje som dittills hade spelats. Hartleys inställning till tävlingarna den sommaren torde ha varit den, att det mer var fråga om trevlig underhållning än en verklig idrottstävling. Det berättas om turneringen 1879 att Hartley, efter att på lördagen ha vunnit kvartsfinalen, tog tåget hem till 'Burneston' och predikade som vanligt på söndagen. Därefter vakade han hela kvällen och natten till måndagen hos en döende församlingsmedlem. Efter att denne tidigt på morgonen avlidit, red Hartley på sin häst till stationen och tog tåget till London. I hästdroska n till Wimbledon bytte han sedan om till tenniskläder och vann ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Hartley
*  Olenecamptus porcellus
... är en skalbaggs art som beskrevs av dillon olenecamptus porcellus ingår i släkte t olenecamptus och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor dillon l s dillon e s a new species of olenecamptus coleoptera cerambycidae bulletin du musée royal d histoire naturelle de belgique bruxelles titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori olenecamptus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olenecamptus_porcellus
*  Löwensteinodling
... är en metod att genom odlingar av sputumprover upphostningprover diagnostisera förekomst av tuberkulos odlingen sker på marsvin och tar upp till sju veckor innan resultat kan avläsas metoden utvecklades av den österrikisk amerikansk e läkare n ernst löwenstein kategori medicinska undersökningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löwensteinodling
*  HPLC
... engelska high performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas system bilden visar hur apparaten fungerar px behållare med lösningsmedel olika beroende på vilka föreningar man vill lösa upp filter som tar bort luftbubblor kran där man ställer in proportionerna mellan de olika lösningsmedlen blandningsreservoar högtryckspump en växel där man ställer in inmatningsläge respektive arbetsläge här injiceras materialet som skall separeras i sina beståndsdelar utbytbart kolonnfilter där smuts fastnar på så sätt ökar man analysfiltrets livslängd mm långt analysfilter den har en innerdiameter på några millimeter och beroende på vad man vill rena fram innehåller den korn med olika polaritet oftast är det kiselkorn täckta med kolkedjor med eller kolatomer de upplösta ämnena i vätskan som vandrar genom kolumnen absorberas eller adsorberas till kiselkornen om föreninga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/HPLC
*  Affinitetskromatografi
Liganden är kovalent bunden till en matris oftast en gelmatris av typen agaros. Matrisen och liganden bildar tillsammans en stationär fas även kallad adsorbent. En lösning den mobila fasen pumpas förbi adsorbentet och speciella interaktioner sker så att ämnet i den mobila fasen adsorberas och blir immobiliserat genom en svag icke-kovalent bindning. Processen när det immobiliserade ämnet frigörs från liganden kallas eluering och kan utföras genom att ändra pH eller jonkoncentration. En tidig artikel 1967 av Axén, Porath & Ernback beskrev aktivering av Sepharose genom att använda en cyanogen-bromid CNBr -reaktion och att använda en distans spacer för att minska ett steriskt hinder, dvs. Den stationära fasen är typiskt en gelmatris, ofta av agaros, en linjär sockermolekyl vilken utvinns ur rödalger. En ligand med affinitet för molekylen kopplas genom kovalent bindning till matrisen och bildar därmed ett adsorbent. målmolekylen kommer att bindas till adsorbentet. Övriga molekyler i den mobila fasen kommer inte bi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetskromatografi
*  Eluering
... från latin ets eluere tvätta ur innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning det ämne som elueras kallas eluat och den mobila fas som innehåller eluatet kallas eluent kategori kromatografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eluering
*  Metabolit
... en metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne kroppen försöker oftast göra ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt för att det ska kunna avsöndras med urin en det kan bland annat ske genom att estrar och etrar bryts ned hydroxylgrupp er införs eller amin er oxideras sedan konjugeras det med någon kroppsegen syra se även metabolism kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolit

PiperazinBuspironSpice (drog): Spice är ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som ger ett väldigt starkt rus. Spice kan ha varierande sammansättning, och de aktiva substanserna utgörs av olika syntetiska cannabinoider.Mitragyna: Mitragyna är ett släkte av måreväxter. Mitragyna ingår i familjen måreväxter.Proklorperazin: Proklorperazin (Stemetil), neuroleptikum, som användes mest mot illamående och kräkningar.Tetralin: Tetralin är en benämning som står för tetrahydronaftalen, summaformel C10H12.Trazodon: Trazodon (varunamn: Desyrel, Molipaxin, Trittico) är en substans med sedativa, ångestlindrande och antidepressiva egenskaper. Substansen har mindre biverkningar än många andra antidepressiva av samma typ.Catatonia: Cardiff, Wales, StorbritannienEtylgruppMaskmedel: Maskmedel eller antihelminitikum (plural antihelminitika) är ämnen som används för att döda maskar. Vanligtvis när dessa parasiterar människor eller husdjur.PiperidinSpolmasksinfektionIsocyanat: Isocyanater är en grupp kväveföreningar som är flitigt använda inom kemisk industri. I Sverige finns reglering sedan 1980.MDE: MDE, MDEA eller N-etyl-MDA (N-etyl-3,4-metylendioxiamfetamin), även kallat eve, är ett centralstimulerande medel.Anxiolytika: Anxiolytika är en medicinsk term som betyder "ångestdämpande medel".Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Dopaminreceptorer: Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. Dessa receptorer finns framför allt i centrala nervsystemet.Cocaine (låt): Cocaine är en låt som skrevs och spelades in av JJ Cale 1976, men som är mest känd i form av en coverversion inspelad av Eric Clapton 1977 och som återfinns på dennes album Slowhand.Allmusic reviewCellmembrantransport: Celler behöver ibland ta in och ut ämnen genom sitt cellmembran, detta kallas cellmembrantransport.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Isocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar: ==S01A Antiinfektiva==Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Atypiska antipsykotikaEugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.