Postoperativa komplikationerBehandlingsresultatRetrospektiva studierIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.Preoperativ vårdTidsfaktorerReoperationKirurgisk häftning: En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.Prospektiva studierBlodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Postoperativ vårdKirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.RiskfaktorerPneumektomiSuturteknikerTorakotomiPankreatikoduodenektomiGastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Torr tandhåleinflammation: Ett tillstånd som ibland kan följa på tandutdragning, i synnerhet traumatisk (akut) sådan, där det i tandhålan exponerade benet ger ett torrt intryck, pga frånvaro av blodkoagel. Det är i grunden en lokal osteomyelit (inflammatorisk benröta) utan varbildning, och den åtföljs av svår smärta (alveolalgi) och dålig lukt.Kirurgisk såröppning: Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.Operative TimeHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.OperationerPostoperativ periodKolektomi: Kirurgiskt avlägsnande av någon del av eller hela tjocktarmen.Gynekologiska kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i kvinnans könsorgan.Rekonstruktivkirurgiska teknikerKirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.Elektrokoagulering: Elektrokirurgisk teknik för behandling av blödningar, avlägsnande av tumörer och slemhinnesår, och behandling av refraktära arytmier.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Bukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.Anastomotic LeakToraxkirurgiska teknikerObstetriska kirurgiska teknikerGastroenterostomi: En rad kirurgiska rekonstruktiva förfaranden för återställande av ett sammanhängande mag-tarmsystem. De två viktigaste standardmetoderna är Billroth I (gastroduodenostomi) och Billroth II (gastrojejunostomi).RiskbedömningPerioperativ omhändertagandePostoperativ blödningBlindtarmsoperation: Appendektomi. Avlägsnande av blindtarmsbihanget genom kirurgiskt ingrepp.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.HemorrojderBukabscess: Abscess lokaliserad i bukhålan.Kirurgiska instrument: Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Kolostomi: Kirurgiskt anlagd öppning mellan tjocktarmen och kroppsytan.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kirurgiska häftmaskiner: Häft- eller klammerapparater av stål-tantallegeringar för tillslutning av operationssår, särskilt i huden. Förfarandet minimerar risken för infektion genom att kroppen genom såret inte utsätts för främmande föremål.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Gallblåseoperation med laparoskop: Avlägsnande av gallblåsan genom snitt i bukväggen med hjälp av laparoskop.Esofagektomi: Kirurgiskt avlägsnande av del av (partiell) eller hela (total) matstrupen.Intraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.StygnSurvival RateKammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.VitrektomiStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Perioperative PeriodIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Urinvägskirurgiska teknikerLevertransplantationLjumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.SynskärpaPankreatektomiIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.TrabekulektomiLuftvägsfistel: En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.HerniorrhaphyProtesimplantationSmärta, postoperativBlindtarmsinflammation: Appendicit. Akut inflammation i blindtarmsbihanget.Toraxkirurgi, videostöddHysterektomi: Avlägsnande av livmodern.Mikrokirurgi: Kirurgiska ingrepp utförda med hjälp av mikroskop.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Rouxanastomos: Y-formad kirurgisk anastomos i någon del av matsmältningsapparaten, med dränering till tunntarmen.Lymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.RetroperitonealrumVentralbråckSjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Buk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.TorakoskopiFrakturfixering, intern: Användning av invändigt anbringade stödanordningar (metallplattor, spikar, stavar osv) för att hålla ett benbrott i rätt läge.Tarmvred: Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.Ortopediska teknikerRecurrenceGallblåseoperation: Operativt avlägsnande av gallblåsan. Syn. kolecystektomi.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.PankreatikojejunostomiGlaskroppsblödningUrinvägskirurgiska tekniker, mänGraviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Hemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.FakoemulsifieringFetma, sjuklig: Ett tillstånd där kroppsvikten är mer än två gånger idealvikten; övervikten kallas sjuklig därför att den är förknippad med många svåra, och till och med livshotande, sjukdomstillstånd.Hudfistel: En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Laryngektomi: Fullständigt eller partriellt kirurgiskt avlägsnande av struphuvudet.Age FactorsBukspottkörtelfistelSpinalfusionGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Benplattor: Implanterbara fixeringsanordningar som fästs vid benfragment med skruvar för att hålla ihop fraktursprickor och avlasta brottstället under tiden för benläkningen.Tarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.Glaukom, neovaskulärt: En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.BlodtransfusionGenerell anestesi: Narkos.TrakeostomiHjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Vätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).CPT-koderNeurokirurgiska teknikerIntraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.StentarKaplan-Meier EstimateHospitals, High-VolumeDagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Gallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.ProteskonstruktionHematom: Blodutgjutning i något organ, hålrum eller vävnad.SternotomyStatistik, icke-parametriskHjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.Benspikar: Stickor eller stavar av ben, metall eller annat material för fixering av fragment eller ändar av brutna ben.GaslaserIleostomi: Anläggande på kirurgisk väg av yttre öppning till ileum (tunntarmens nedre del) genom bukväggen för tömning av tarminnehåll. Denna ersättning av ändtarmsfunktionen genomförs oftast hos patienter med svår tarminflammation. De två vanligaste metoderna är reservoar (för kontinens) och tub (för inkontinens).PrognosSjukdomsgradsmåttRobotteknikUpper Extremity Deep Vein ThrombosisHöftledsplastik: Utbyte av höftleden.HjärtsjukdomarPeptiskt sår, perforeratHysterektomi, vaginal: Avlägsnande av livmodern genom slidan.Gastrostomi: Anläggande av yttre öppning till magen för näringstillförsel eller tryckbehandling av mag-tarmkanalen.RectumRectal ProlapseOphthalmologic Surgical ProceduresTarmfistel: Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Visdomstand: Den sista permanenta tanden att växa fram på var sida av överkäken och underkäken.GapsvårighetMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Preoperative PeriodBlödning: Läckage av blod från blodkärl.Inre fixturer: Invändiga anordningar för att vid läkning av benbrott hålla brottytorna/brottdelarna i rätt läge. Genom att tillämpa principer för biomedicinsk teknik kan kirurgen sätta in metallplåtar, spikar, skenor osv för att korrigera skelettdefekter.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.UtrustningsdesignKolorektalkirurgi: Kirurgisk specialitet för diagnos och behandling av sjukdomar och missbildningar i tjocktarmen, ändtarmen och analkanalen.Höftfrakturer: Frakturer i lårbenshuvudet, lårbenshalsen, benutskotten (trokanterna) eller i de intertrokantära eller subtrokantära områdena. Hit hör inte frakturer i höftledsskålen eller lårbensfrakturer nedanför benutskotten.Rectal NeoplasmsTrigeminal Nerve InjuriesKnäledsplastik: Utbyte av knäleden.TandutdragningSplenektomiJejunostomi: Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.LungsjukdomarProteser och implantatSeromBenskruvarOsteotomiNatural Orifice Endoscopic SurgeryTjocktarmssjukdomarEkinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Svettning, överdriven: Onormalt kraftig svettning, ffa på handflator, fotsulor, i armhålor, ljumskar och perineum. Svettningen tros ha emotionella orsaker. Generellt stark svettning kan orsakas av varm och fuktig omgivning, feber eller fysisk ansträngning.LaserterapiLårbenshalsfrakturer: Brott på den korta, sammandragna delen av lårbenet mellan lårbenets huvud och trokanter (benutsprång). Hit räknas inte intertrokantära brott, som hör till höftfrakturer.OddskvotNefrostomi, perkutanMag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.SvalgsjukdomarPatienturvalNefrektomiBukspottkörtelsjukdomarCystektomi: Teknik för avlägsnande av urinblåsan.Learning CurveBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Bråck: Utbuktning eller slinga på ett organ eller en vävnad genom en onormal öppning.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Prediktivt värde av tester

*  Omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående
komplikation i det postoperativa förloppet vilket kan leda till komplikationer, förlängd vårdtid och ökade kostnader....
https://dspace.mah.se/handle/2043/8329
*  Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig d
postoperativa komplikationer vid hysterektomi vari består ... postoperativa komplikationer vid hysterektomi vari består...
http://slideplayer.se/slide/2828613/
*  ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk smärta?
Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk ... Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk ... Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk...
http://slideplayer.se/slide/1944741/
*  ST-ARBETE GYNOP POLYPER Stefan Zacharias ST-läkare Hudiksvall Mats Löfgren docent, överläkare Um
och. Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består...
http://slideplayer.se/slide/2013153/
*  Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care
men även risken för komplikationer relaterade till stärkelsen i pudret. ... för postoperativa komplikationer Guide för handskpåtagning Lär dig ta på...
http://molnlycke.se/operationshandskar/latex-operationshandskar/biogel-surgeons/
*  Staffans tankar om lite av varje: juni 2011
Jag drack nog två liter saft under tiden jag väntade på postoperativa.. Jag mådde efter ... Får väl bara hoppas att det inte tillstöter några komplikationer nu.. Nu återstod ... Sedan fick jag ligga på postoperativa till klockan 18.00 då två trevliga tjejer från ......
http://savenfjord.blogspot.com/2011/06/
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Extended Stay America Portland - Tigard - Tigard | Hotels.com
Gästrum i enkel stil med kök i Tigard Gratis kontinental frukost, gratis wi-fi och gratis parkering. Se karta. Ange datum för att kolla priser Hotellinformation: ‎ 0771 404 128‎ från 690 SEK. ↑ Tillbaka till överst på sidan Rekommenderade hotell Se alla hotell i Tigard  Visa i lista  Visa på karta Se alla hotell i Tigard. Resa med andra Barn Ingen avgift tas ut för barn upp till 17 år som bor i samma rum som sina föräldrar eller vårdnadshavare om ingen extra sängutrustning krävs. Se karta. Villkor A valid credit card is required at check-in for incidentals/damages otherwise a US$100 cash deposit per stay, per room will be collected. Rum där husdjur är tillåtna kan bokas genom att kontakta hotellet på numret som anges på bokningsbekräftelsen. Obligatoriska avgifter Kontantdeposition: USD 100 per vistelse. Tilläggsval Städning en gång i veckan erbjuds; ytterligare städning erbjuds mot en avgift på USD 10 Husdjur tillåtna mot en avgift på USD 25 per boende, per dag max USD 150 per vistelse. "...
http://sv.hotels.com/ho164863/extended-stay-america-portland-tigard-tigard-usa/
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Sleeve gastrectomy
... vid en sleeve gastrectomy även kallad gastric sleeve tas ungefär delar av magsäcken bort och formas till ett smalare centimetertjockt rör där maten passerar till tarm en i sverige används denna metod för patienter med lätt till måttlig fetma bmi den övre och nedre magmunnen behålls intakta vid gastric sleeve är risken för så kallad dumping och vitamin och mineralbrist lägre än vid mindre gastric bypass samt att risken för tarmvred är obefintlig bakgrund ursprungligen var sleeve gastrectomy en del av operationen duodenal switch duodenal switch innebär en omfattande urkoppling av tunntarmen och för att minska riskerna delar man ofta upp duodenal switch till två separata operationstillfällen där man börjar med att göra en sleeve gastrectomy det har då visat sig att många patienter klarar sig med enbart det första steget och sleeve gastrectomy har därför på senare år börjat användas som en separat operation en stor fördel jämfört med gastric bypass är att magtarmkanalens normala hormonella signalsystem behål...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sleeve_gastrectomy
*  Gastrektomi
... är en medicinskt ingrepp där man avlägsnar hela eller delar av magsäck en ingreppet används primärt för magsår ulcus pentrerande skador på magsäcken och cancer och utfördes först av theodor billroth för att behandla just cancer eftersom magsår i allt högre utsträckning behandlas med antibiotika om de orsakas av helicobacter pylori eller med endoskopi utförs ingreppet alltmer sällan kategori gastroenterologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gastrektomi
*  Kontrollerad dränering
... eller reglerbar dränering innebär att grundvatten nivån i marken kan regleras efter behov själva regleringsmekanismen sitter i brunn arna som därför kallas för nivåbrunnar kontrollerad dränering används för att minska urlakning av näringsämnen främst fosfor och kväve samt minimera rostutfällning ar på sulfatjordar används reglerbar dränering för att förhindra oxidering av jorden och därmed minska försurning av vattendrag under vissa förhållanden ger det även ökad skörd systemen kan även användas för underbevattning genom att vatten pumpas eller leds in i systemet för att inte nivåbrunnarna ska stå alltför tätt på åkern fordras att marken är mycket plan det krävs ingen stor marklutning innan nivåbrunnarna står alldeles för tätt på åkern skötsel när lantbrukaren behöver köra på sina fält sänks nivåbrunnarnas utlopp några dagar innan körningen så att full bärighet hinner uppnås lagom till körningen när körningarna är klara höjs nivåbrunnarnas utlopp åter upp kategori hydrologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrollerad_dränering
*  Fiberduk
... är en typ av material som består av sammanpressade fibrer oftast cellulosa men beroende på användningsområde kan även andra fibrer förekomma t ex glasfibrer fiberduk är inte vävd utan räknas till de material som brukar gå under beteckningen non woven konsistensen brukar vara mitt emellan tyg och papper fiberduk är mer vattenbeständig än papper däremot släpper den oftast igenom vatten och till skillnad från tyg är den inte vävd vanliga användningsområden är som odlingsväv marktäckningsväv och som partikelfilter kring dränering ar och infiltrationsbädd ar kategori material...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiberduk
*  Glutamatreceptorer
... är en grupp receptorer som binder glutamat vid cellytorna på de celler där det ska verka det finns två klasser glutamatreceptorer jonotropa och g proteinkopplade receptorer glutamatreceptorerna är viktiga för centrala nervsystemet s synaptiska signalöverföring minne sbildning inlärning och nervreglering receptorerna är involverade i en rad olika degenerativa sjukdomar på grund av glutamatets koppling till excitotoxicitet överaktiva glutamatreceptorer och dess höga förekomst i hela centrala nervsystemet det finns två huvudtyper av glutamatreceptorer jonotropa glutamatreceptorer och metabotrop glutamatreceptor jonotropa glutamatreceptorer är ligandstyrda jonkanaler som glutamat fäster vid http mesh kib ki se swemesh show swemeshtree cfm mesh no d tool karolinska nmda receptorn kainsyrareceptorer ampa receptorn metabotropa glutamatreceptorer är g proteinkopplade och verkar genom det sekundära budbärarsystemet i centrala nervsystemet http mesh kib ki se swemesh show swemeshtree cfm mesh no d tool karolinska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutamatreceptorer
*  Burnout
... är en racingspelserie utvecklad av criterion games det som har kännetecknat burnout serien från början är den otroligt snabba hastigheten i spelet bilarna kör väldigt snabbt med hjälp av lustgas som man laddar upp genom att köra farligt i trafiken det vill säga tacklar bilar kör på fel sida av vägen och passerar tätt intill bilar i hög hastighet titlarna burnout finns till playstation xbox och gamecube burnout point of impact finns till playstation och xbox burnout takedown finns till playstation och xbox burnout revenge finns till playstation xbox och xbox burnout legends finns till nintendo ds och playstation portable burnout dominator finns till playstation och playstation portable burnout paradise finns till xbox playstation och pc kategori datorspelsserier lanserade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Burnout
*  Systemprogramvaran till Playstation 3
har lagts till under Spel. 'Inställningsändringar' har lagts till som alternativ under >. och har lagts till som alternativ under Inställningar > >. har lagts till som ny funktion under. DTS-HD-ljud kan nu spelas upp när du spelar Blu-ray 3D™-innehåll. 'Inställningsändringar' Deep Colour-utmatning HDMI ] har lagts till som ett alternativ under. 'Systemändringar' Nu kan du se en väns trophy-nivå genom att välja hans eller hennes avatar. Nu kan du använda ett femstjärnigt betygssystem till att utvärdera produkter du köpt på PlayStation Store. När du väljer det här alternativet kan du använda fjärrspelsfunktionen till att styra ditt PS3-system från framtida modeller av bärbara VAIO-datorer. Namnen på de trophies du inte har lyckats få ännu visas nu som istället för. En säkerhetskorrigering lades till som svar på sådana säkerhetsbrister som kan inträffa när videofiler i mp4-format spelas. 'Inställningsändringar' Inloggnings-ID och lösenord för PlayStation Network har lagts till som poster vilka du kan ta bort gen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Systemprogramvaran_till_Playstation_3
*  Singstar
'SingStar' är en TV-spel sserie för PlayStation 2, PlayStation 3 och PlayStation 4 lanserad av Sony Computer Entertainment och utvecklad av SCEE och London Studio. Spelen distribueras separat eller tillsammans med ett par USB-mikrofoner och är kompatibla med en EyeToy-kamera, som gör det möjligt för spelarna att se sig själva sjunga. miniatyr|höger|SingStarmikrofoner SingStar fungerar som en utvecklad karaoke -maskin, där man kan välja en sång och sjunga den. Det är dock mer avancerat än så: man kan också tävla om vem som håller den rätta tonen bäst. Däremot bedöms inte sångrösten, och därför säger resultatet inte nödvändigtvis hur "vackert" man sjunger. Ett liknande program finns även för Windows och Linux, se Ultrastar. Spelarna använder USB-mikrofoner och sjunger till musikvideor för att samla poäng. Texterna visas längst ner på skärmen. SingStar tillåter att man byter ut skivan under spelets gång mot en annan skiva i serien utan att behöva starta om konsolen. På så sätt får man tillgång till fler låtar. S...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Singstar
*  Valkyrie profile
... är ett rollspel utvecklat av tri ace och släpptes till playstation i japan den december och året efter även i usa den augusti men aldrig i europa den mars släpptes valkyrie profile lenneth en ombearbetning av spelet till playstation portable i japan och den juli även i usa spelet släpptes i europa den april spelet är baserat på den nordiska mytologin och spelaren tar rollen som valkyrian lenneth och ska föra krigare till valhalla för det slutgiltiga kriget ragnarök valkyrie profile lenneth har nu även fått en uppföljare till playstation under namnet valkyrie profile silmeria detta har redan släppts i japan och usa kategori datorrollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Valkyrie_profile
*  Info om Epson EH-TW3200 - Teknisk information och egenskaper - PriceRunner Sverige
Digital life. Ljusflödet mäts ofta i ANSI Lumen. Det finns många variabler i ljusflödet som ögat inte uppfattar och många saker som påverkar resultatet. Kontrast är förhållandet mellan ljusaste möjliga bild och mörkast möjliga. De flesta TV apparater och dataskärmar är av formatet 4:3, vilket betyder att bredden är 4/3 gånger större än höjden. Full-HD innebär att projektorn har visa videomaterial i upplösningen 1920x1080.Nästan allt utbud som finns på Blu-Ray stöder upplösningen 1920x1080. Avsikten med HDMI är att göra sammankoppling av hemelektronikutrustning så enkel som möjligt. Ett helt knippe kablar kan ersättas av en kabel, där både digitalt ljud och bild kan överföras. Standarden för bildöverföring är den samma som används i DVI och är alltså helt bakåtkompatibel mot DVI-standarden. datorn, PlayStation 3, DVD-spelare, HDTV-mottagare, A/V-receiver och den bildvisare du väljer att använda TV, projektor eller datorskärm. Produkter med HDMI-anslutningar är något mindre känsliga än DVI-produkter och därför ...
http://pricerunner.se/pi/98-2639634/Projektorer/Epson-EH-TW3200-produktinformation
*  Ichigo Marshmallow
... {{Infobox animanga/Manga skapare = Barasui |förlag = Media Works. 'Ichigo Marshmallow' 苺ましまろ, 'Ichigo mashimaro', Jordgubbsmarshmallow, i engelskspråkig utgivning 'Strawberry Marshmallow', är en komedi manga från 2001 - 2005, skapad av mangakan Barasui. Den handlar om fyra tjejer mellan 11 och 12 års ålder och en 16-årig storasyster, och hur de tar sig an problem dag för dag. Mangan har bearbetats till en anime, där storasysterns ålder är 20. Media Anime Avsnittslista. Referenser Externa länkar. Media. Animen har utkommit i 12 tv-avsnitt och mangan i 4 volymer. 2005 gjordes ett Playstation 2-spel. En tredelars OVA släpptes under 2007 och en tvådelars OVA under 2009. Anime. Avsnittslista. :{. width="500" cellspacing="1" class="wikitable" - bgcolor="#eeeeee" width="50%" align="center". 'Titel:' align="center". 'Lanseringsdatum:' width="150" align="center". 'Avsnitt' -. 'Birthday' バースディ align="center". 2005 - 07-14. align="center". 01 -. 'Ana' アナ align="center". 2005 - 07-21. align="center". 02 -. 'House Ca...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ichigo_Marshmallow
*  Info om Epson EH-TW480 - Teknisk information och egenskaper - PriceRunner Sverige
Vitvaror Visa alla kategorier. 87 recensioner. Ljusflödet mäts ofta i ANSI Lumen. Det finns många variabler i ljusflödet som ögat inte uppfattar och många saker som påverkar resultatet. Kontrast är förhållandet mellan ljusaste möjliga bild och mörkast möjliga. De flesta TV apparater och dataskärmar är av formatet 4:3, vilket betyder att bredden är 4/3 gånger större än höjden. Med optisk zoom kan avståndet mellan projektor och duk varieras inom ett intervall och ändå ge dig samma bildstorlek. Detta är den största vertikala vinklingen som projektorn kan kompensera för och ändå skapa en rektangulär bild. With a 3D ready projector you may require an HDMI 1.4 high speed connection to handle the large amount of data needed. Only SXRD and DLP / DILA projectors will work with 3D at the moment, LCD projectors are not yet compatible. For some projectors, you will also require a 3D adapter box so that the projector can read the signal. Full-HD innebär att projektorn har visa videomaterial i upplösningen 1920x1080.Nästan...
http://pricerunner.se/pi/98-2749538/Projektorer/Epson-EH-TW480-produktinformation
*  Sabine Braun
... nation sabine braun född juni i essen är en f d tysk friidrottare mångkampare braun tillhör de bästa sjukamparna genom historien hennes internationella karriär började i augusti då hon placerade sig som tvåa under europamästerskapet för juniorer vid os i los angeles blev hon sexa och åtta år senare vid os i barcelona slutade hon på bronsplats efter jackie joyner kersee från usa och irina belova från ryssland braun vann två vm guld i sjukamp respektive dessutom slutade hon tvåa efter jackie joyner kersee två em guld och ett em silver erövrade hon också hennes personliga rekord på poäng är från och sattes i götzis år avslutade hon sin idrottskarriär källor kategori födda kategori västtyska friidrottare kategori tyska mångkampare kategori världsmästare i sjukamp kategori kvinnor kategori levande personer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tyska olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från västtyskland kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sabine_Braun
*  Perioperativ omvårdnad
'Perioperativ omvårdnad' omfattar operation s- och anestesisjuksköterska ns omvårdnad i samband med patientens operation, dvs perioperativt. Begreppet perioperativ omvårdnad skapades under 1960-talet inom de amerikanska operationssjuksköterskornas riksförening för att patienter skulle erbjudas en individualiserad/personcentrerad, trygg och säker omvårdnad vid sin operation. Perioperativ omvårdnad följer omvårdnadsprocessen under den perioperativa perioden som indelas i tre faser: pre-, intra- och postoperativt. Preoperativt är tiden före kirurgiska behandlingen, dvs operationen eller undersökningen. från att patienten kommer in i operationsrummet tills dess operationen är avslutad och patienten transporterats till platsen för postoperativ vård. I varje fas genomför operations- och anestesisjuksköterskan omvårdnadshandlingar med utgångspunkt i sina respektive kompetensområden och för varje patients personliga förutsättningar för god vård och omvårdnad och medverkar till patientens mål för den kirurgiska behand...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perioperativ_omvårdnad
*  Robert Hahn
'Robert Hahn', född 1954, är en svensk läkare, forskningschef vid Södertälje sjukhus samt adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Linköpings universitet. Åren 1985-92 var Hahn medicinsk skribent för A-pressen s tidningsbyrå, åren 1987-94 arbetade han för veckotidningen Året Runt. Mellan 1998 och 2007 författade Robert Hahn fyra andliga böcker tillsammans med hustrun 'Marie-Louise'. Robert Hahn blev läkare vid Karolinska institutet 1980, legitimerades i Uppsala 1982 och specialist i anestesi och intensivvård 1986. Hahn disputerade 1987 vid Karolinska Institutet och blev docent 1990. Han var lektor 1993-97 samt professor vid Karolinska Institutet 1997-2006, vilket innefattade ett flertal administrativa fakultetsuppdrag, bland annat som vice ordförande prodekanus i Forskarutbildningsnämnden 1997-98, biträdande prefekt 1997-2002 samt studierektor för forskarutbildning en på Södersjukhuset 1998-2005. Han har utvecklat idén att beräkna infusionsvätskors omsättning med hjälp av modifierad farmakoki...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Hahn
*  Allt om hemorrojder, analklåda och analsprickor | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjuk
Allt om hemorrojder, analklåda och analsprickor. Fråga Doktorn. Ställ fråga Fråga Försäkringskassan Läs alla frågor. Allt om hemorrojder, analklåda och analsprickor. Analsprickor, analklåda och hemorrojder är ändtarmsbesvär som många drabbas av. Därför är det viktigt att inte gå obehandlad – eftersom det bara kan förvärra besvären.. Om man har hemorrojder är det vanligt att du känner igen något av följande symtom. Om det är fastställt att man har hemorrojder kan man få behandling med läkemedel. Sök vård om du... Har du hemorrojder kan det vara svårt att hålla rent runt ändtarmsöppningen och det kan klia. Receptfria läkemedel mot hemorrojder finns på apotek, fråga om du är osäker - du ska inte gå obehandlad.. Du kan själv undvika att drabbas av ändtarmsbesvär genom att till exempel förebygga risken för förstoppning.. En del av besvären kan undvikas genom att röra på dig om du har ett stillasittande jobb. Det finns receptfria produkter på apotek som kan hjälpa dig komma till rätta med dina besvär om du är drabb...
http://doktorn.com/artikel/allt-om-hemorrojder-analklåda-och-analsprickor
*  Tapperhet | Hormoner & hemorrojder | Sida 2
Tapperhet. Hormoner hemorrojder. Sida 2. Meny. Hormoner hemorrojder Om oss Kategorier Arkiv Mammapeppen Press. Tapperhet. Jag har ett barn som äter. hormonerhemorrojder. 31 augusti 2015. Jag har en ny erfarenhet i livet: att ha ett barn som gillar mat. Malte tvärvägrade konsekvent puréer, majskrokar, bananer, morotsstavar, russin och burk- såväl som hemlagad mat. Inget förutom välling gick ner innan vi efter tips från er. och en låång vårdresa senare slutligen fick en tid för borttagning av halsmandlar och näspolyp. Och efter det lossnade det. Lillmister började äta och dessutom sova, när han och vi äntligen slapp snarkningarna. Då hade han hunnit fylla tre bast. Så att ha ett matglatt barn är nytt för mig. Jag blir lika delar lättad som road av att Harpan öppnar bogvisiret på vid gavel när han ser skeden lastad med vad som helst, komma emot honom. Det ser ut som när seriekatten Gustaf äter lasagne. Han sitter och gungar och drämmer händerna mot bordet och börjar låta som en gammal gisten dörr om han tycker d...
http://blogg.mama.nu/hormonerhemorrojder/category/tapperhet/page/2/
*  Boken går till tryck! | Hormoner & hemorrojder
Boken går till tryck. Boken går till tryck. 25 januari 2013. Nu ni, har vår bok Hormoner och hemorrojder sanningen om småbarnslivet snart skickats i väg till tryckeriet. Boken är baserad på de bästa bitarna ur denna blogg, under året som gick. Förutom det har vi skrivit och plåtat nytt extramaterial som också kommer att ingå. Vill man förhandsboka kan man hålla utkik på till exempel Adlibris eller Bokus. Återkommer med vilka fler försäljningsställen det blir. 11 Responses to Boken går till tryck. Hormoner hemorrojder skriver: 26 januari 2013 kl. Ja vi fattar inte heller hur vi har fixat det men har man roligt så har man. tack igen. Jeanette skriver: 25 januari 2013 kl. Starkt jobbat med både jobb och småbarn vid sidan om bokproduktion, liksom. Maud skriver: 25 januari 2013 kl. Yvaine skriver: 25 januari 2013 kl. Inte för att det var nåt fel med mr Grey.. Kerstin skriver: 25 januari 2013 kl. Ve skriver: 25 januari 2013 kl. Allat skriver: 25 januari 2013 kl. Snabbmakaroner skriver: 25 januari 2013 kl. 10:47 Men...
http://blogg.mama.nu/hormonerhemorrojder/2013/01/25/boken-gar-till-tryck/
*  Operation av yttre hemorrojder
Visa endast. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Lägg till kommentar. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga f...
http://familjeliv.se/forum/thread/45844082-operation-av-yttre-hemorrojder
*  Ändtarm
... en eller stolgången latin rectum alternativt rektum är den sista biten av tarmkanal en ändtarmen mynnar på kroppens utsida via en cirka tre centimeter lång gång omgiven av slutande ringmuskler den så kallade analkanal en öppningen i sig kallas anus avföring samlas normalt upp i ändtarmen till dess att tömning kan ske ändtarmen drabbas ofta av olika medicin ska besvär till de vanligaste hör hemorrojder som cirka hälften av befolkningen över år lider av i större eller mindre grad en mer sällsynt men farlig åkomma är ändtarmscancer analkuddarna finns i nedre delen av ändtarmen och består av blodkärl och bindväv blodflödet till dessa störs vid hemorrojder se även stolpiller analsex källhänvisningar ne se läst augusti kategori mag och tarmsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ändtarm
*  Analöppning
... en eller anus latin ring ändtarm ens öppning varigenom avföring lämnar kroppen analöppning finns hos däggdjur fåglar fiskar kräldjur och kloakdjur har istället en kloaköppning analöppningen betraktas i de flesta kulturer som ett tabu belagt område och det finns ofta ett stort antal vulgära synonymer för analöppningen och de omgivande områdena anatomi analöppningen har två ringmuskler en yttre och en inre som tillsammans ser till att avföringen hålls tillbaka till dess att det är lämpligt endast den yttre kan kontrolleras med viljans kraft den andra styrs reflexmässigt klåda vid anus kan tyda på att man har inälvsparasit er hemorrojder vid och innanför anus kan orsaka smärtsamma blödningar många veneriska sjukdomar kan också angripa anusregionen se även kloaköppning hemorrojder utvecklingspsykologi anala fasen analsex kategori matsmältningssystemet kategori erogena zoner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Analöppning
*  May the chaos be with you! | Hormoner & hemorrojder
May the chaos be with you. May the chaos be with you. Häromdagen var vi och härjade lite på Fotografiska här i Stockholm. Den rakt igenom apcoola Isabelle McAllister bjöd in till lite häng och vi fick kolla in hennes nya bok Rum för kidsen som hon arbetat fram tillsammans med en precis lika grym fotograf som heter Jenny Brandt tillsammans har de bloggen Dosfamily. Med utgångspunkt i budskap som dessa kan man inte annat än älska boken och hela konceptet:. Boken är för en grafisk form-torsk som jag =Tessan typ att likställa med erotiska noveller. Typsnitten, fotografierna, kompositionen och färgpaletten får mig att gå upp i brygga. Ja, nu kan ju inte jag gå upp i brygga, men i teorin står jag i en perfekt bakåtböjning och vältrar mig i boken som är uppfriskande fri från orkideer i motljus, Carpe Diem-hjärtan och vita Howardsoffor. En av Stockholms mest pärlomorskimrande sötvattenspärlor som dessutom välkomnar barn och barnvagnar och sömnberövade föräldrar. Ser redan framför mig hur jag kommer att sitta där i bi...
http://blogg.mama.nu/hormonerhemorrojder/2014/03/28/may-the-chaos-be-with-you/
*  Mall:ATC-kod C
mall atc kod c mall atc kod c large infobox style font size ifeq large atc kod er c hjärta och kretslopp atc kod c medel vid hjärtsjukdomar c medel vid hjärtsjukdomar atc kod c antihypertensiva medel c antihypertensiva medel atc kod c diuretika c diuretika atc kod c medel vid perifera kärlsjukdomar c medel vid perifera kärlsjukdomar atc kod c medel vid hemorrojder och varicer c medel vid hemorrojder och varicer atc kod c beta receptorblockerande medel c beta receptorblockerande medel atc kod c kalciumantagonister c kalciumantagonister atc kod c medel som påverkar renin angiotensinsystemet c medel som påverkar renin angiotensinsystemet atc kod c medel som påverkar serumlipidnivåerna c medel som påverkar serumlipidnivåerna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:ATC-kod_C
*  Garvämnen
... utgörs av växtsubstanser som kan fälla ut protein er och göra dem olösliga i vatten utnyttjat till exempel vid beredningen av skinn till läder garvning de största grupperna innefattar gallotanniner och katekintanniner gallotanninerna är föreningar som innehåller garvsyra gallic acid på engelska och eller dess derivat ellaginsyra och hhdp hexahydroxydiphenic acid samt socker medan katekintanniner är föreningar som innehåller kondenserade flavoner och eventuellt socker gallotanniner kallas också för lösliga garvämnen eftersom svag syra eller bas bryter bindningarna och löser upp dem i vatten medan katekintanniner kallas olösliga garvämnen då de inte blir lösliga efter behandling med svag syra eller bas utspädda vattenlösningar eller uppslamningar av garvämnen har stor användning i skönhetsmedel då de är sammandragande adstringerande och bakteriedödande desinficerande dessa effekter används också medicinskt för behandling av exempelvis hemorrojder kategori skinn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Garvämnen
*  ATC-kod C: Hjärta och kretslopp
atc kod c hjärta och kretslopp atc kod c hjärta och kretslopp c hjärta och kretslopp c medel vid hjärtsjukdomar c antihypertensiva medel c diuretika c medel vid perifera kärlsjukdomar c medel vid hemorrojder och varicer c beta receptorblockerande medel c kalciumantagonister c medel som påverkar renin angiotensinsystemet c medel som påverkar serumlipidnivåerna c...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_C:_Hjärta_och_kretslopp
*  Brännskada
ICD10 = –{{ICD10|T|31||t|20}}. En 'brännskada' eller 'brännsår' är ett trauma en skada på hud en som oftast orsakats av värme. Kan komma som blåsor eller liknande. När man bränner sig blir huden öm och tar lång tid att återhämta sig, under den tiden kan vätskor komma från huden och hjälpa till, då huden blåser upp sig som ett skyddsnät runt såret. Kategorisering av brännskador Ytlig delhudsbrännskada första gradens brännskada. Djup delhudsbrännskada andra gradens brännskada. Fullhudsbrännskada tredje gradens brännskada. Ytlig delhudsbrännskada första gradens brännskada. Huden blir röd och svider. Djup delhudsbrännskada andra gradens brännskada. Det uppstår blåsor i huden och man upplever smärta. Fullhudsbrännskada tredje gradens brännskada. Känsel nerv erna är förstörda och tillståndet är inte smärtsamt, dock kan personen känna smärta men är då ej från området som är tredje gradens brännskadad. Att få tredje gradens brännskada av vatten tar 1 sekund vid 65 °C, 5–10 sekunder vid 57 °C, 1,5 minut vid 52 °C och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brännskada
*  Kolostomi
... även colostomi av grekiska kolon tjocktarm och stoma mun är en stomi som innebär att ändtarm en och sista delen av grovtarm en tas bort och grovtarmsmynningen läggs ut genom bukvägg en kolostomins placering är oftast på buken s vänstra sida kolostomi är en stomi som utgår från tjocktarmen på latin colon vid kolostomi är det viktigt att förhindra förstoppning då avföringen är fast efter operationen när avföringen åter blir fast har man en sluten påse som byts varje gång den är full tömningarna från denna stomi sker okontrollerat men eftersom avfallen kommer från colon sker det ofta regelbundet och är gasrikt med stark lukt se även stomi källor riksförbundet för stomi och reservoaropererade externa länkar kategori stomi kategori operationer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolostomi
*  Hartmann von Aue
... född cirka död cirka var en tysk författare hartmann von aue kom i hovtjänst hos den schwabiska adelssläkten ouwe åtnöt i rikt mått tidens bildning han deltog i korståg et som epiker är hartmann tillsammans med gottfrid från strassburg och wolfram von eschenbach den medelhögtyska blomstringstidens främste och prisas av många samtida skalder bland annat av gottfrid från strassburg som mästaren i förfinad diktkonst carlquist gunnar red svensk uppslagsbok malmö svensk uppslagsbok ab s förlag band s hartmann hämtar sitt stoff främst ur arthursagan s krets och nämner själv sin källa chrétien de troyes hit hör erec utgiven av m haupt andra upplagan riddaren som är i färd med att ligga av sig vid hemmets härd men åter beger sig ut på äventyr och iwein utgiven av georg friedrich benecke och karl lachmann e upplgana av l wolff som likaledes skildrar en riddares konflikt mellan hem och riddarlivet en fransk källa har hartmann även för sin fromma legend gregorius utgiven av karl lachmann medan han bygger sagan om d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hartmann_von_Aue
*  Eduard von Hartmann
Hartmanns filosofiska skrifter är så många, att bara några av hans största hithörande arbeten kunna nämnas här: 'Phänomenologie des sittlichen Bewusstens' 1879; 2:a upplagan 1886, som genom sina skarpsinniga karakteristiker av de olika etiska grundståndpunkterna äger ett beståndande värde, 'Die Selbstzersetzung des Christenthums' 1874, 'Das religiöse Bewusstsein der Menschheit' 1881 och 'Die Religion des Geistes' 1882, i vilka han utvecklar sin originella religionsfilosofi, 'Æsthetik', vars första del innehåller en kritisk framställning av den tyska filosofin efter Immanuel Kant, samt 'Das Grundproblem der Erkenntnisstheorie' 1889 och 'Kategorienlehre' 1896, två kunskapsteoretiska arbeten, av vilka särskilt det sistnämnda erkänts som en av sekelskiftet 1900:s betydelsefullaste insatser. Den omedvetna urgrunden måste därför vara vilja, men kan heller inte bestå i enbart vilja, ty utan idé är denna rent förnuftslös och har därför inget att rikta sig på så att den kan yttra sig i ett bestämt viljande. Hartmann m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eduard_von_Hartmann
*  MINA STYGN: Bildalbum
... Välkommen till MINA STYGN. Vi tolkar fritt, leker och utforskar stygn tillsammans "what if...". Bildalbum. Vi samlar alla våra kort på stygnen på Flickr. Så klicka bara på länken nedan så kan du se dem samlade. http://www.flickr.com/photos/stygn. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Startsida. Prenumerera på: Inlägg Atom. Etiketter. Anneli. annicka. Annika. Barbro Li. Bildalbum. broderiböcker. broderimönster. EvaL8. fabraholic. Gudrun. Karin. Katarina. Kerstin. länkar. Margareta. Metta. Mia. stygn 1 kedjestygn. stygn 10 flätsöm. stygn 11 renässansstygn. stygn 12 klyvsöm. stygn 13 plattsöm. stygn 14 stjälkstygn. stygn 15 kråkspark. stygn 16 palestrinastygn. stygn 17 korallstygn. stygn 18 nätbotten. stygn 2 knutar. stygn 3 langett knapphålsstygn. stygn 4 efterstygn. stygn 5 kärvstygn. stygn 6 läggsöm. stygn 7 y-stygn. stygn 8 korsstygn. stygn 9 förstygn. stygnbok. Ulla-Britt. Ändring av datum. Startsida Vill du delta. Bildalbum Våra stygn Nålar Länkar Böcker E-...
http://minastygn.blogspot.com/p/bildalbum.html
*  Sutur
Resorberbara och oresorberbara suturer. Suturer delas in i två kategorier, dels de som är 'resorberbara' och kommer att brytas ned av kroppen smärtfritt och med tiden försvinner av sig själva, utan ingrepp, och dels de som är 'oresorberbara' och manuellt måste tas bort om de inte ska sitta kvar permanent. Vanligtvis specialbehandlas dessa suturer eller tillverkas av specialmaterial och de är oftast oresorberbara för att minska risken för nedbrytning. Resorberbara suturer tillverkas av material som bryts ned hydrolys eras av vävnaderna efter en viss tidsperiod, vilken beroende på materialet kan variera mellan allt från ett par dagar till upp mot två år. Suturen behövs då inte längre och det faktum att den bryts ned är fördelaktigt då inga främmande material finns kvar i kroppen och därför finns det ingen anledning att avlägsna patientens stygn. miniatyr|höger|250px|Åtta oresorberbara suturer på en persons vänstra tumme. Oresorberbara suturer tillverkas av material som inte bryts ned av kroppens metabolism. De ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sutur
*  Robert Kessler
......
http://robertkessler.kinja.com/
*  Damascenerspets
... spets typ som upptsod i mitten av talet och bestod av knypplade honiton motiv och band spetstypen tillverkades både professionellt och av amatörer tillverkningen gick till som så att motiv och band tråckla des upp på ett fast underlag på vilket mönstret till den färdiga spetsen var uppritat sedan sammanfogade man motiven med tränsade stygn och spindlar till skillnad från de mer vanliga point lace spets arna så använde man här inte sydda spetsbottnar denna typ av spetsar var särskilt populära i england kategori spetsar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Damascenerspets
*  Ahmad Shamlu
... miniatyr ahmad shamlu ahmad shamlu persiska född december död juli diabetes var en iran sk poet och författare han debuterade som poet och publicerade sin första novell på talet var han fängslad i fjorton månader han skrev ungefär böcker under sin litterära karriär han reste flera gånger till sverige för att läsa sina dikter för landsmän som befann sig i exil vid ett tillfälle kom tvåtusen av dessa iranier i exil till folkets hus i stockholm för att lyssna på hans poesi erhöll han stig dagermanpriset men var alltför sjuk för att kunna komma och hämta sitt pris sven delblanc har kallat shamlu en levande legend vid hans död återfanns tusentals sörjande utanför det sjukhus i teheran där han avled och hundratals följde honom i ett sorgetåg till hans grav bibliografi utgivet på svenska allomfattande kärlek dikter om natten bortom kärleken om jag vore vatten priser och utmärkelser stig dagermanpriset externa länkar kategori iranistik kategori persiskspråkiga författare kategori iranska författare kategori pers...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shamlu
*  Ahmed Tidiane Souaré
... född är sedan i maj premiärminister i guinea månaden efter utnämndes souarés regering officiellt av president lansana conté måndagen den december meddelade nationalförsamlingens talman aboubacar somparé i en tv sändning att general conté dött efter en lång tids sjukdom ganska omgående förklarade en grupp militärer att de upplöst regeringen och istället tillsatt ett konsultativt råd nationalrådet för demokrati och utveckling cndd souaré höll då själv ett radiotal i vilket han utropade dagars landssorg uppmanade det modiga guineanska folket att hålla sig lugna förnekade militärkupp en och försäkrade att regeringen fortfarande styr souaré fick också stöd av landets högsta militärchef general diarra camara som försökte förhandla med rebellerna men under juldagen gav både camara och souaré upp och infann sig på en armébas herr president medlemmar av cndd vi tackar er och vi ställer oss till ett förfogande sade souaré till kuppledaren i en sändning över privatradiostationen liberte fm souarés moder aissatou sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Tidiane_Souaré
*  Efter kataraktoperation: Vad är nästa steg?
DINA GON Hur gat fungerar. Vad r gr starr. LASIK Synkorrektion med laser. Vad du kan f rv nta dig f re och efter gonkirurgi med LASIK. Vanliga fr gor om LASIK. Gr starrsoperation. S kerhet och risker med gr starrsoperation. Vanliga fr gor om gr starrsoperation. ALCON TECHNOLOGIES OptiLASIK synkorrektion med laser. AcrySof IQ ReSTOR IOL. AcrySof IQ torisk IOL. Gr starrsoperation. Efter en gr starrsoperation. S kerhet och risker med gr starrsoperation. Vanliga fr gor om gr starrsoperation. Efter en gr starrsoperation. Direkt efter en gr starrsoperation Du kan k nna dig omt cknad av lokalbed vningen. Du kanske ven f r en gonlapp. Du kan f recept p l kemedel och instruktioner om hur du ska sk ta om gat. L karen kanske ger dig solglas gon att ha under f rden hem. Du r inte till ten att k ra hem sj lv. Undvik att r ra vid eller gnugga i gat och ta inte bort skyddet. gat kan vara k nsligt och skava i ett par dagar. Du kanske ven ser lite reflexer eller halofenomen,. Undvik att lyfta tyngre n 6,5 kilo eftersom det ka...
http://forbattradinsyn.se/after-cataract-surgery.aspx
*  Boeltest
... boel provet blicken orienterar efter ljudet är ett prov på barn i månadersåldern för att diagnos tisera hörselskador barnet och undersökaren har först ögonkontakt därefter pinglar man bland annat med en bjällra placerad cm bakom barnet vid normal kommunikation vänder sig barnet mot ljudkällan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boeltest
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster br...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Glycorex Transplantation
... ab är ett svenskt bioteknikföretag glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att hindra att transplanterade organ stöts bort företagets produkt glycosorb abo är ett kolhydratbaserat filter för blod det gör det möjligt att transplantera organ trots att givare och mottagare har olika blodgrupp er genom att mottagarens blod renas från de blodgruppspecifika antikropp arna som kan ge problem andra produkter studeras till exempel metoder för att ta fram blodplasma som kan ges till patienter oavsett vilken blodgrupp de har och metoder för att möjliggöra xenotransplantation er från djur till människa företaget har sitt säte i lund och är noterat på nordic growth market sedan externa länkar kategori företag inom bioteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glycorex_Transplantation
*  Ljumskbråck
... {{Faktamall hälsotillstånd. Name = Ljumskbråck. latinskt namn= Hernia inguinalis. ICD9 = {{ICD9|550}}. OMIM =. DiseasesDB = 6806. MedlinePlus = 000960. eMedicineSubj = med. eMedicineTopic = 2703. eMedicine mult = eMedicine2|emerg|251 eMedicine2|ped|2559. MeshName = Hernia,+Inguinal. MeshNumber = C06.405.293.249.437. }} miniatyr|Ljumskbråck Ett 'ljumskbråck' är en försvagning av bukvägg en i ljumske n. Det yttrar sig som en omotiverad utbuktning av huden och kan vara helt obemärkt och besvärsfri länge, men kan också smärta mycket. I det senare fallet kan det röra sig om ett 'inklämt bråck', som måste opereras så snart som möjligt. Även början på ett bråck kan vara väldigt smärtsamt innan bukväggen har gett med sig. Ljumskbråck går inte tillbaka av sig självt, utan måste opereras förr eller senare om de orsakar för mycket besvär. Utbuktningen 'bråcksäcken' innehåller en del av tunntarm en och fettvävnad. Orsaken till ljumskbråck är försvagning av bukväggen som främst beror på ärftlighet, ålder, kön, röknin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljumskbråck
*  Bråck på stora kroppspulsådern i magen - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Symtom För det mesta kan man inte själv känna ett pulsåderbråck i magen. På grund av blödningen från stora kroppspulsådern kan man samtidigt komma i ett chocktillstånd. Bråck på stora kroppspulsådern Stora kroppspulsådern leder blodet från hjärtat ut i kroppen. Några av de vanligaste riskfaktorerna som kan bidra till bråck på stora kroppspulsådern är rökning ålder, över 60 år för män, över 70 år för kvinnor nära släktingar som har haft bråck på stora kroppspulsådern kärlkramp i hjärtat eller benen högt blodtryck. Om man röker och har ett bråck på stora kroppspulsådern i magen kan man minska risken att det blir större genom att sluta röka. Symtom och diagnos Oftast inga symtom Man kan ha ett bråck på stora kroppspulsådern i magen länge utan att ha något besvär av det. Det behöver inte betyda att man har bråck utan bara att man känner den friska kro...
http://1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Brack-pa-stora-kroppspulsadern-i-magen/
*  Synskärpa
... visus är ett mått på öga ts upplösningsförmåga d v s förmåga att urskilja små detaljer förkortas s eller v beroende på vilket av orden synskärpa eller visus som använts synskärpan är beroende av skarp bild på näthinnan ögats optiska system näthinnans konstruktion funktion receptorerna på näthinnan synbanorna och centrala nervsystemets funktion hjärnan synskärpan kan definieras och mätas på flera olika sätt vanligen mäter man ögats förmåga att känna igen vissa tecken optotyper vanligen bokstäver eller siffror man har definierat synskärpan till det inverterade värdet av synvinkeln mätt i bågminut er på grundstrecken av de minsta optotyperna som ögat kan urskilja optotyperna ska ha en bredd och höjd som är fem gånger grundstreckets bredd i sverige använder vi normalt en decimalskala där synskärpan anges från och uppåt standardsynskärpan i dagligt tal benämnt normal synskärpa normal visus sägs vara s men variationerna inom det normala kan vara s det finns vissa människor som ser s och några lite mer usa har ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Synskärpa
*  Synskärpa – Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök. Synskärpa visus är ett mått på ögats upplösningsförmåga, d.v.s förmåga att urskilja små detaljer. Förkortas S eller V beroende på vilket av orden synskärpa eller visus som använts. Synskärpan är beroende av. Skarp bild på näthinnan - ögats optiska system Näthinnans konstruktion/funktion - receptorerna på näthinnan Synbanorna och centrala nervsystemets funktion - hjärnan. Synskärpan kan definieras och mätas på flera olika sätt. Vanligen mäter man ögats förmåga att känna igen vissa tecken optotyper, vanligen bokstäver eller siffror. Man har definierat synskärpan till det inverterade värdet av synvinkeln, mätt i bågminuter, på grundstrecken av de minsta optotyperna som ögat kan urskilja. Optotyperna ska ha en bredd och höjd som är fem gånger grundstreckets bredd. I Sverige använder vi normalt en decimalskala där synskärpan anges från 0,1 och uppåt. Standardsynskärpan i dagligt tal benämnt normal synskärpa normal visus sägs vara S=1,0 men variationerna inom det normala kan vara S=0,6 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Synskärpa
*  Vinkeldiameter
... n hos ett objekt sett från en observatör är den visuella diametern hos objektet mätt som en vinkel inom astronomi n är storleken på objekt i stjärnhimmel n ofta uttryckta i form av dess vinkeldiameter sett från jorden snarare än deras faktiska storlek vinkeldiametern hos jorden s bana runt solen sedd från ett avstånd av en parsec är två bågsekund er från en observatör på ett avstånd av ett ljusår har solen en vinkeldiameter på och jorden beräkning thumb upright diagram över formeln för vinkeldiameter vinkeldiametern hos ett objekt kan beräknas genom följande formel delta arctan left frac d d right där delta är vinkeldiametern d och d är den visuella diametern och avståndet till objektet uttryckta i samma enheter när d är mycket större än d kan delta approximeras av delta d d där resultatet fås i radianer för ett sfär iskt objekt vars verkliga diameter är lika med d text act kan vinkeldiametern fås genom formeln delta arcsin left frac d text act d right i praktiska sammanhang är skillnaden mellan d och d t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinkeldiameter
*  Intraoperativ omvårdnad
... är den omvårdnad en anestesi eller operationssjuksköterska ger den kirurgi ske patienten under tiden från det att patienten kommer in i operationsrummet till dess att operationen är klar och tills att det är dags att patienten ska erhålla postoperativ vård den efterföljande postoperativa omvårdnaden ges av andra specialutbildade sjuksköterskor tex en intensivvårdssjuksköterska kategori patientvård kategori patientövervakning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intraoperativ_omvårdnad
*  Postoperativ smärta - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter m
... ed postoperativ smärta - Arkiv EX - Blekinge Tekniska Högskola. Om BTH. Hälsa och vård. Program och kurser HT2015. Möt en BTH:are. Arkiv EX Arkiv EX startsida Om Arkiv EX About Arkiv EX Libris Uppsök Sök/Search Sök arbete/Search theses Arbeten/Theses Författare/Author Ämne/Subject Nivå/Level Program År/Year Lägg in arbete/Submit theses Lägg in/Submit För personal. HAL/Sektionen för hälsa, 2012. Författare / Author:. Postoperativ smärta - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta. Sjuksköterskan arbetar nära patienterna och har en viktig roll att övervaka och bedöma patienternas postoperativa smärta. Bedömning av postoperativ smärta kan göras utifrån olika bedömningsstrategier och studier har visat att sjuksköterskor bedömer den postoperativa smärtan inadekvat. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten en fakt...
http://bth.se/fou/cuppsats.nsf/04c233cb0d90bad0c1256cec00325988/1132b9a5b018ab8dc12579cd00323da3!OpenDocument
*  Blindtarmsinflammation
De typiska symptom en innefattar magsmärta – som initialt ofta sitter centralt kring navel n men senare vandrar neråt och ut mot höger sida av buken – och vidare feber, illamående samt kräkning ar. Vanligtvis förvärras smärtan av rörelse, hosta och nysning. Om detta utlöser smärta talar det för att blindtarmen kan vara inflammerad. Rovsigns-tecken: palpation från nedre vänstra delen av buken längs grovtarmen som ett upp och ner vänt u, om detta utlöser stigande smärta när man närmar sig blindtarmen talar detta för inflammation i området. Obturatoris-tecken: Lyft högerben och samtidigt rotation i höften utlöser smärta vid inflammation då den underliggande muskeln musculus obturatorius i denna rörelse spänns och trycker på blindtarmen Dunphys-tecken: Hosta utlöser smärta över blindtarmen. Blumbergs-tecken: Tryck över nedre vänstra delen av buken med plötsligt släpp utlöser smärta över blindtarmen till höger vid inflammation. Vanligtvis tas på en akutmottagning ett batteri med blodprover som standard vid buksmär...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blindtarmsinflammation
*  Körtelbuk
Orsaken till körtelbuk är oftast en viral infektion, oftast adeno-virus, som skapar en inflammation i lymfkörtlarna i bukhålan i området kring övergången mellan tunntarm och tjocktarm blindtarmsområdet på höger sida buken. Symptomen liknar till mångt och mycket de vid blindtarmsinflammation appendicit och rent kliniskt kan de vara mycket svåra att skilja åt, ofta behövs blodanalyser och eventuellt radiologiska ultraljud eller datortomografi undersökningar för att utesluta blindtarmsinflammatíon. Symtomen hos barn med körtelbuk är feber och buksmärta, oftast förlagd nertill, höger i buken. Graden av smärta kan variera mycket mellan olika personer, både på grund av individuella skillnader var lymfkörtlarna sitter, hur nära bukhinnan de är belägna och hur pass svullna och inflammerade de är. Smärtan är oftast ihållande, men kan också ha inslag av intervallkaraktär, ifall lymfkörtlarna ligger an mot tjocktarmen. Det gör ofta ont att ta på magens nedre, högra del och en del barn kan få svårt att gå på grund av smä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Körtelbuk
*  Perman-Rovsigs tecken
perman rovsigs tecken perman rovsigs tecken perman rovsings tecken är ett medicinskt fynd som fås genom att man palperar trycker och känner på sidan av magen ovanför höftbenet permans tecken innebär ömhet på höger sida av buken vid palpation över vänster fossa iliaca indirekt ömhet permans tecken har fått namn av den svenske kirurgen einar perman rovsings tecken innebär ömhet vid snabbt släpp efter tryck i buken indirekt släppömhet rovsings tecken har fått sitt namn efter den danske kirurgen thorkild rovsing vid positiva tecken ökar misstanken om appendicit referenser kategori medicinsk diagnostik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perman-Rovsigs_tecken
*  Aika Mitsui
280 px|thumb|Aika Mitsui, 2010 'Aika Mitsui' 光井愛佳, född 12 januari 1993 i Otsu, Shiga, Japan, är en japansk sångerska som mest är känd för att ha varit medlem i den japanska popgruppen Morning Musume. Karriär Grupper som Aika Mitsui är och har varit medlem i Filmografi Fotoböcker. Aika blev medlem i Morning Musume den 10 december 2006 som den åttonde generationens enda medlem. Några månader senare skulle hon dock få sällskap av Li Chun Junjun och Qian Lin Linlin, som lades till gruppen som "utbytesstudenter" från Kina. Under sin audition sjöng hon i den första ronden Ayumi Hamasaki s ' Blue Bird ' och Morning Musumes ' Furusato ' och i den andra sjöng hon ' Osaka Koi no Uta '. Kusumi var också Aikas mentor under hennes första tid i Morning Musume. Gruppen Athena & Robikerottsu skapades i oktober 2007 med Aika som en av medlemmarna. Ledare för gruppen var Risa Niigaki, också från Morning Musume och de övriga medlemmarna var Saki Nakajima och Chisato Okai. I programmet Haromoni@, den 25 november 2007, tilldelad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aika_Mitsui
*  Moms. Allt du behöver veta om moms i enskild firma
... Enskild firma Moms När du driver en enskild firma är det stor chans att du är momspliktig. Att vara momspliktig innebär att du har till uppgift att dra in moms till staten. Det går till så här: Exempel: Du har en enskild firma och gör ett konsultjobb för 10.000 kronor. På fakturan lägger du till moms, som vanligtvis är 25 procent. Det blir 2.500 kronor. Din kund får en faktura på 12.500 kronor. Moms tillbaka När din enskilda firma är momspliktig, så innebär det att du har rätt att få tillbaka all moms som du betalar när du köper något till ditt företag. Exempel: Du köper en dator som kostar 5.000 kronor med moms. Momsen är 1.000 kronor. Den tusenlappen får du tillbaka av skatteverket. Du har med andra ord bara betalat 4.000 kronor för din dator. Redovisa moms Om du har en enskild firma som omsätter säljer för mindre än en miljon om året utan moms så kan du välja om du vill redovisa momsen en gång om året, eller en gång i månaden. Omsätter du mer, så är en gång i månaden det enda alternativet. Moms varje ...
http://enskildfirma.info/moms_enskildfirma.html
*  Hysterektomi
... av grekiska hystera livmoder och ektome utskärande är en operation där man tar bort livmoder n vanligtvis tas livmodern bort genom ett snitt i buk väggen så kallad abdominell hysterektomi livmodern kan även tas bort genom slida n så kallad vaginal hysterektomi kategori reproduktiv sterilisering kategori kirurgisk onkologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hysterektomi
*  Nyhetsarkiv – Omsorg & Stöd - Halmstads kommun
Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Se prognos för vädret i Halmstad. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. Dela sidan på sociala medier. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. 2012-03-27 Aktivitetsmässa ska minska psykisk ohälsa. Den som har en psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa kan behöva hjälp på vägen till att hitta meningsfulla aktiviteter och socialt umgänge. CLAVIS bjuder nu in till en aktivitetsmässa med representanter från lokala och regionala studieförbund, folkhögskolor, intresseorganisationer och kommunala verksamheter representerade som visar vad de kan erbjuda. Dagen varvas med föreläsningar och underhållning. 2012-03-23 Förstudie om eventuell ny upphandling av bostäder med särskild service. Socialnämnden har 20 bostäder med särskild service i upphandlad entreprenad. Avtalet löper ut i februari 2014 ...
http://halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivomsorgstod.862.html?start=20120301-00000000-AM&end=20120331-235959999-PM
*  Aortadissektion
... faktamall hälsotillstånd name aortadissektion icd icd aortadissektion är ett tillstånd då vävnadslagren i aorta väggen separeras vilket gör att blod leds parallellt med den normala blodströmmen i aorta ibland används termen dissekerande aortaaneurysm vilket dock bör undvikas eftersom det kan leda till förväxling med rupturerat aortaaneurysm som är ett annat tillstånd i aorta med annan sjukdomsmekanism det vanligaste symptomet vid aortadissektion är svåra och snabbt insättande bröst eller ryggsmärtor med eller utan cirkulatorisk påverkan symptomen kan således likna de vid en akut hjärtinfarkt tillståndet uppkommer vanligtvis spontant men riskfaktorer är ateroskleros hypertoni och vissa ärftliga tillstånd till exempel marfans syndrom vid misstanke om aortadissektion fordras snabb diagnos oftast med datortomografi dödligheten är mycket hög utan behandling behandlingen består i första hand att hålla blodtryck et strikt kontrollerat men i många fall krävs också operation källor kjellman ulf och svensson gunna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aortadissektion
*  Komorbiditet
... eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos nationalencyklopedin läst eller effekten av sådan ytterligare sjukdom eller diagnos källor kategori medicinsk diagnostik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Komorbiditet

Gastrektomi: Gastrektomi är en medicinskt ingrepp där man avlägsnar hela eller delar av magsäcken. Ingreppet används primärt för magsår (ulcus), pentrerande skador på magsäcken och cancer, och utfördes först av Theodor Billroth 1881 för att behandla just cancer.Dränering: Dränering innebär att man gräver diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge.Ovariotomi: Ovariotomi (av latin ovarium, äggstock, och grekiska tome, snitt), äggstockssnitt, utskärning av äggstock, en operation för borttagande av tumörer i buken, som ha sitt säte och sin utgångspunkt i äggstockarna.HemorrojderKolostomi: Kolostomi (även Colostomi) (av grekiska kolon 'tjocktarm' och stoma 'mun') är en stomi som innebär att ändtarmen och sista delen av grovtarmen tas bort och grovtarmsmynningen läggs ut genom bukväggen. Kolostomins placering är oftast på bukens vänstra sida.Agraff: Agraff (franska agrafe) är ett prydnadsspänne, en häkta, en krok eller dylikt, som appliceras för att hålla ihop två tygstycken, till exempel i gardiner eller plymer, eller helt enkelt som dekor. I Försvarsmakten används agraffer som gradbeteckning på fältmössor.GlaukomJacques Daviel: Jacques Daviel, född 11 augusti 1696 i La Barre-en-Ouche, departementet Eure, död 30 september 1762 i Genève, var en fransk ögonläkare.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.BråckBlindtarmsinflammationRedning: Redning (eller vid hänvisning till redning av mjöl och smör: roux) är inom matlagning ett medel för att göra en tunnare vätska mer tjockflytande och krämig, oftast vid tillagning av sås, stuvning, grytor eller kräm. Det kallas då att reda av.