ProdrugsEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.LäkemedelshållbarhetBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Anilinsenap: N,N-bis(2-kloretyl)anilin. Ett alkylerande antitumörmedel med effekt på vissa mustumörer.Ampyron: 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-3H-pyrazolon. En metabolit av aminopyrin med smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper. Den används som reagens i kemiska reaktioner som ger peroxider eller fenoler . Ampyron stimulerar levermikrosomer och används dessutom för att mäta extracellulärt vatten.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Aciklovir: Funktionell nukleosidguanosinanalog. Den har antimetabolisk verkan, isynnerhet hos virus. Används som antiviralt medel, särskilt vid herpesinfektioner.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Caco-2-celler: Humana tarmadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringsegenskaper typiska för mogna tarmceller, så som enterocyter och slemhinneceller. Dessa celler är värdefulla redskap för in vitro-studier rörande funktion och differentiering hos tarmceller.NukleosiderHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.OrganophosphonatesGammaglutamylhydrolas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av pteroylpolyglutaminsyror med gammabindning till pterolylmonoglutaminsyra och fri glutaminsyra. EC 3.4.19.9.SulfadimetoxinDipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Chemistry Techniques, SyntheticBiofarmaci: Undersökningar av fysiska och kemiska egenskaper hos läkemedel och deras doseringsformer vad avser anslag, varaktighet och intensitet av deras verkan.SulfamerazinBiologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.LöslighetNitroreduktaserFosforamidsenapKarboxylesterasAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Karboxylesterhydrolaser: Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.Fosforsyror: Oorganiska derivat av fosforsyra (H3PO4). De oorganiska salterna kallas fosfater, och de organiska estrarna utgörs av fosforsyraestrar.Adenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.Farmaceutiska hjälpämnenScreening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.

*  Kategori:Tioestrar
kategori tioestrar kategori tioestrar kategori estrar kategori svavelorganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tioestrar
*  Regionförbundet
... Folkhälsa. FoU-stöd. Politik och beslut. Om regionförbundet. Välj sida V r verksamhet Politik och beslut Om regionf rbundet Kontakt Kurser In english. Nu tar vi fram en ny regional utvecklingsstrategi. Enigt landstingsfullmäktige vill skicka regionansökan till regeringen 2015- 09- 30 Landstingsfullm ktige fattade p f rmiddagen beslut om att ans ka om att f bilda region fr n 2017. Det betyder att landstinget och regionf rbundet g r ihop i en och samma organisation som arbetar med b de h lsa och sjukv rd, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Även barnen i familjer med missbruk behöver stöd 2015- 09- 29 Barn och ungdomar i missbrukarfamiljer beh ver st d i samma m n som de vuxna. Det visar en intervjustudie som gjorts i ett projekt som regionf rbundet drivit tillsammans med Uppsala universitet. I startgroparna för arbetet med ny regional utvecklingsstrategi 2015- 09- 07 Regionf rbundet Uppsala l n har i samarbete med Landstinget i Uppsala l n inlett arbetet med att ta fram en ny regional utveckl...
http://regionuppsala.se/start
*  Kategori:Bromorganiska föreningar
kategori bromorganiska föreningar kategori bromorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori bromföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bromorganiska_föreningar
*  Kategori:Fluororganiska föreningar
kategori fluororganiska föreningar kategori fluororganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori fluorföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fluororganiska_föreningar
*  Kategori:Jodorganiska föreningar
kategori jodorganiska föreningar kategori jodorganiska föreningar kategori organiska halogenider kategori jodföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Jodorganiska_föreningar
*  Isomeras
... är en grupp av enzym som katalys erar isomeriseringsreaktioner genom att omorganisera atom er inom föreningar utan att sätta till eller ta bort något kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isomeras
*  Emtricitabin
... mini strukturformel emtricitabin som säljs under namnet emtriva är en nukleosidanalog nrti för behandling av hiv infektion läkemedlet agerar genom att hämma omvänt transkriptas ett enzym nödvändigt för replikation en av hiv emtricitabin är indikerat för behandling av hiv infekterade vuxna och barn i kombination med andra antiretroviral a läkemedel i kontrollerade kliniska prövningar har emtricitabin visat effektiv kontroll av hiv replikation när det kombineras med andra antiretrovirala läkemedel emtricitabin minskar hiv nivån i blodet i upp till veckor hos patienter som påbörjar antiretroviral behandling för första gången samt hos tidigare behandlade patienter med stabil virologi sk kontroll läkemedlet godkändes för försäljning inom eu av europeiska kommissionen oktober det lanserades i norden kategori virushämmande läkemedel kategori nukleosider kategori pyrimidoner kategori oxatiolaner kategori fluororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emtricitabin
*  SVGA
... super vga är ett idag föråldrat grafikkort som klarar högre upplösning och eller fler färger än vga till skillnad mot vanlig vga var svga inte speciellt standardiserad utan varje tillverkare hade sitt eget sätt att styra kortet denna mångfald gjorde det komplicerat för programvara att använda den utökade kapaciteten fullt ut en lösning på detta problem blev vesa bios en standardiserad beskrivning på grafikkortets gränssnitt numera används svga i praktiken bara för att beteckna en bildskärm med upplösningen kategori datorgrafik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SVGA
*  Förstapassagemetabolism
... är ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas peroralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag tarmkanalen samt i levern när ett läkemedel intas peroralt kommer det först att passera mag tarmkanalens omfattande enzym atiska matspjälkning ssystem som ofta kan påverka eller bryta ner läkemedelssubstanser därefter utsätts läkemedlet för ytterligare ett enzymatiskt system i och med att det tas upp från tarmen ansamlas dessa i mindre vener som tillsammans sluts upp i portavenen vena portae som leder in i levern först därefter töms i nedre hålvenen vena cava inferior i riktning mot hjärtat fyra viktiga enzymatiska system är involverade gastrointestinala enzym enzymer i tarmväggen bakteriella enzymer enzymer i lever n ett sätt att undvika förstapassagemetabolismen kan vara att ge intravenös tillförsel av läkemedlet då når allt läkemedel ut i venösa kretsloppet direkt och enbart en viss mängd passerar levern per tidsenhet andra sätt är via transdermalt plåster sublinguala lä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förstapassagemetabolism
*  Kärnmembran
Det består av två dubbla membran där större molekyler endast kan passera genom särskilda porer i membranet, medan mindre molekyler passerar spontant. Det yttre kärnmembranet är kontinuerligt med det endoplasmatiska retiklet. thumb|right|250px|Genomskärning av en por genom kärnmembranet 1. Kärnmembranet består av två dubbla membran, det inre och det yttre, åtskilda av ett mellanrum på 10 till 50 nanometer. Det utgör på detta sätt en barriär som gör att makromolekyl er inte kan röra sig fritt från kärnan till andra delar av cellen. 1 Det yttre kärnmembranet hänger kontinuerligt samman med det korniga endoplasmatiska nätverket och är liksom detta prickigt av ribosom er. 2 Utrymmet mellan kärnmembranen hänger kontinuerligt samman med det inre av det endoplasmatiska nätverket. I kärnmembranet finns små porer som utgör små väldefinierade vattenkanaler genom det. Hela porens diameter är 100 nanometer, men på grund av de reglerande proteinerna vid porens mitt är själva hålet, där molekyler kan passera igenom membrane...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kärnmembran
*  NATALIE SALAZAR - Vilken mascara använder du?
NATALIE SALAZAR Välkommen till min blogg där jag skriver om mitt liv, mode, det som inspirerar mig samt updaterar med en massa bilder...© livet som natalies.se. Vilken mascara använder du. 18.08 i make up & skönhet ;. Tänkte svara på en läsar fråga jag får ofta och det är, vilken mascara jag använder. Så här kommer svaret : Själv använder jag Diors Blackout, bästa mascaran som finns. Den kostar en slant men tro mig varje krona är värd den, så varje gång någon frågar mig om tips på mascara så är det denna dem får. Vilken mascara använder du. : Jag använder giordani gold lash fascination mascara står det, kram. : sv; jag använder just nu million lashes mascara, fast när jag köper ny så byter jag alltid och provar på nya som går på reklam elr ngn har tipsat om :D kanske ska testa den du använder ;. du ser också ut som en modell, haha det är min moster : och vi har redigerat ögonen, så det ser ut som linser antar jag. 15:e kommentar, skriven 2011-07-02 21:09:29 , av melinda : jag mår bara bra: vad gör du då:. 18:...
http://natalies.se/2011/july/vilken-mascara-anvander-du.html
*  L'Oréal Paris Lash Architect 4D Black Lacquer Mascara - eleven.se
L Oréal Paris Lash Architect 4D Black Lacquer Mascara - eleven.se. Logga in med. Märken. Önskelista. Nyheter. Smink. Ansikte. Läppar. Ögon. Sminkverktyg. Set Paletter. Ekologiskt Smink. Hudvård. Ansiktsvård. Dusch Bad. Händer Fötter. Kroppsvård. Solprodukter. Ekologisk Hudvård. Parfym. Doft. Deodorant. Doft för hemmet. Ekologisk Parfym. Hårvård. Hårvårdsprodukter. Stylingverktyg. Hårfärg. Håraccessoarer. Hårborttagning. Ekologisk Hårvård. Naglar. Nagellack. Nagelvård. Ekologiska Naglar. Man. Herrdofter. Hårvård. Manlig Hudvård. Rakning. Utförsäljning. Blogg. Outlet. Språk. Svenska. Norska. Engelska. Valuta. CAD - Canadian dollars. DKK - Danske kroner. EUR - Euro. GBP - British pounds. NOK - Norske kroner. SEK - Svenska kronor. USD - US dollars. Kundservice 020-22 11 00 11@eleven.se Vardagar 09:00 - 16:30. 0 Din varukorg är tom. Produkt Antal Á-pris. Fraktkostnad och expeditionsavgift. 0 kr. Summa: 0 kr inkl. moms. Fri frakt inom Sverige. Fortsätt handla Gå till kassan. Nyheter. Smink. Hudvård. Parfym. Hårvård...
http://eleven.se/loreal-paris-lash-architect-4d-black-lacquer-mascara-20509.html
*  Recension: Lily Lolo Lash alert natural mascara « Purity
Recension: Lily Lolo Lash alert natural mascara Purity. Recension: Lily Lolo Lash alert natural mascara. Formulan i Lash alert natural mascara beskrivs som krämig, lätt att applicera och ska ge både längd och volym. Den ska gå att bygga i lager för att både kunna få en diskret daglook och en lite mer dramatisk look på fransarna. Den är fri från kemikalier som kan irritera det ömtåliga ögonområdet. Ingen mascara vänster Två lager Lash alert natural mascara höger. Den varken fäller eller kletar av sig under dagen, och den går att bygga i lager på min bild ser ni två lager för en naturlig effekt, men det går att bygga på ett par lager till utan att den klumpar sig nämnvärt. På mina fransar ger den mest längd och inte så mycket volym, och är super de dagar jag enbart bär mascara som ögonmakeup. Är du ute efter en mascara som både ser ut och känns naturlig på fransarna, spana in Lash alert. Taggar: Lily Lolo, Mascara, Ögon, Recensioner och omdömen. 6 comments to Recension: Lily Lolo Lash alert natural mascara Elin...
http://puritybeauty.se/?p=10834
*  Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume Mascara Black/Brown - Max Factor - Lyko.se
... Återställ lösenord Inget konto. Registrera dig här. Webbläsaren måste ha javascript aktiverat för att sitens funktioner ska fungera korrekt. För att aktivera javascript gå in under din webbläsares inställningar. På Lyko sparas viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Läs vår Persondatapolicy här. Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume Mascara Black/Brown. pris 139:-. Mascara för upp till 300 % mer ögonfransvolym. Tredubbla dina ögonfransars volym med den här supervolymmascaran. Den uppbyggande formulan gör även de tunnaste ögonfransar tjocka genom att omedelbart ge dem upp till 300 % mer volym. Det behövs ingen primer &ndash den första appliceringen håller så länge det behövs. Den går lätt att ta bort med en mild ögonmakeupremover, så att även alla med känsliga ögon och de som bär kontaktlinser kan njuta av fylliga fransar. Har du två minuter att snygga till dig på. Prova ett backstage-tips &ndash fullända din bas med Colour Adapt och applicera sedan ett lager 2000 Calorie Mascara för at...
http://lyko.se/smink/max-factor-2000-calorie-dramatic-look-mascara-blackbrown
*  Mascara
:'För staden med detta namn, se Muaskar .' thumb|right|Mascara thumb|right|Ögonfransar med 'mascara' 'Mascara' även 'maskara' är en typ av smink som används för att måla ögonfransar, få dem att verka längre och tjockare för att ge ögat ett "öppnare" utseende och en piggare look. Mascara kallades förr i tiden för 'ögonfranstusch' innan den nya beteckningen dök upp i svenskan första gången 1949. Mascaran än också till för att ge ögonfransarna volym och kan få ögonen att se större ut. Det finns mascaror som är vattenfasta, och kan inte avlägsnas enbart med vatten. Det finns också mascaror som inte rinner om det till exempel regnar. För att tvätta bort den använder man varmt vatten, håller kvar greppet om ögonfransarna ett tag och drar sedan av mascaran. Den moderna mascaran skapades 1913 av kemisten T.L. Mascaran bestod av kolpulver blandat med vaselin och William började sälja den via postorder. Företaget Maybelline, en kombination av systerns namn och vaselin, blev så småningom ett stort kosmetikföretag. Maybe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mascara
*  Schellack
Råvaran kallas ibland 'gummilacka', vilket också är ett av de många namn som används för det röda färgämne som utvinns ur hartset. Förr ansåg man att det var ett växtämne, utsipprad efter sköldlusens stick, men idag vet man att laccan är en produkt av sköldlusens ämnesomsättning. I den naturliga laccan är hartset blandad med vax, färgämne och rester av trä och insekter, och genom olika metoder för rening och förädling tillverkas en rad kvaliteter för olika ändamål. Även slutledet i ordet färglack engelska 'lake' har samma ursprung, och syftar då på det pigment som kan tillverkas av lacca. I 1600-talets Europa importerade man det röda färgämne som utvinns ur lacca, som ett billigare alternativ till kochenill. Samtidigt blev naturliga röda färgämnen, såväl från lacka som andra källor, gradvis ersatta av nya syntetiska färgämnen. Vid förgyllning används schellack både för att skapa en icke sugande grund för guldet och som fernissa på den färdigförgyllda ytan. Det röda färgämne som utvinns ur lacca har inget etab...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schellack
*  Direktfärgämne
... eller substantivt färgämne en typ av färgämne som färgar direkt d v s utan att betmedel behöver användas direktfärgämnena färgar först och främst cellulosafibrer men vissa ämnen kan även färga protein och polyamid bästa resultat erhålls om man använder färgämnena tillsammans med en färgbadstillsats av natriumklorid eller natriumsulfat ämnenas ljus och tvättbeständighet varierar från mycket dåliga till medelmåttiga och goda de tillhör den stora gruppen azolfärgämne n och är vattenlösliga första framställningen skedde och de är relativt billiga att tillverka eftersom färgämnesgruppen innehåller både etsbara och etsbeständiga färgämnen så är de lämpliga för etstryck kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Direktfärgämne
*  Karmosin
] {{färg infobox|title=Karmosin som HTML-färg textcolor = Black namn=Crimson hex=DC143C. 'Karmosin' även 'karmosinrött', 'kermesrött, kermeskorn' kan beteckna både en färgnyans och ett rött färgämne som ursprungligen framställdes av kermeslus. Förutom för färgämnet används "karmosin" också för djupröda kulörer alldeles oavsett hur de har framställts. Bland HTML-färger na för bildskärmar finns en färg med det motsvarande engelska namnet 'crimson', dess koordinater visas i boxen till höger. Färgämnet karmosin framställdes ursprungligen av kermeslus 'Coccus ilices, Kermes vermilio ' som lever i medelhavsområdet på kermesek en. De dräktiga lushonorna lägges i ättika och torkas sedan till bruna, glänsande korn. I farmakopé erna kallas kermeskorn 'Grana kermes' eller 'Grana alkermes.' Numera kan karmosin även framställas syntetiskt. Färgämnet har använts för textilfärgning och kosmetik sedan antiken och har också använts i färglacker för måleriet. Under 1400-talet användes det som ersättning för purpur. I Sverige h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karmosin
*  HiiLen - Skönhetsbloggen ♥ -
... Startsida:. Tillbaka. Bloggar:. Linda Hallberg. Katrin Zytomierska. Natacha Peyre. Fokis. Linn Löwes. Kissies. Min hemsida:. Min hemsida / Helen Torsgården. Testar Lancome's nya mascara - Hypnôse DOLL EYES Äntligen har jag skaffat mig den! Har funderat på den länge faktist, bara namnet är lockande... doll eyes. Detta är en mascara som ska ge "doll eye" effekt på fransarna. Den ger volym och lite längd. Vet inte om jag fick så mycket annan form på fransarna än vad jag får med andra mascaror, men volym ger den och helt utan klumpar, man kan lätt få en naturlig look och en mer dramatisk look med denna. Borsten separerar super bra också. För en behaglig applicering är mascaran berikad med en "fiber shine"-formel som ger fransarna extra glans. Formeln innehåller både mjukt och hårt vax, det ena bygger upp volymen och det andra skapar den perfekta böjen på fransarna. Slutligen ser "ultrastretch"-komplexet med förlängande polymerer till att fransarna direkt får en känsla av längre fransar. den får 4/5p bara för...
http://hiilen.blogg.se/2011/september/testar-lancomes-nya-mascara-hypnose-doll-e.html
*  HiiLen - Skönhetsbloggen ♥ -
www.tikei.se solpuder: mineralsolpuder IsaDora Ögonpimer:high tech lighter phenomenon,mus ögonskugor: carefree pro long mac bruna nyanser från www.makeupfabriken.se palett eyeliner: cake eyelier pegy sage,. www.tikei.se solpuder: mineralsolpuder IsaDora Ögonpimer:high tech lighter phenomenon,mus ögonskugor: palett från www.kosmetikan.se eyeliner: cake eyelier pegy sage,. Har använt: Mineralfoundation www.tikei.se solpuder: mineralsolpuder IsaDora Ögonpimer:high tech lighter phenomenon,mus ögonskugor: massa olika matta från en paett från www.kosmetikan.se + den bruna från deborah milano eyeliner: cake eyelier pegy sage, www.bonvisage.se läppar: vivla glam gaga 2 mascara: diorshow extase, dior MOT JOBBET, vi hörs senare :. www.tikei.se solpuder: mineralsolpuder IsaDora Ögonpimer:high tech lighter phenomenon,mus ögonskugor: massa olika matta från en paett från www.kosmetikan.se den lila kommer ifrån Madelene mineral makeup färgen heter princess, www.moyanacorigan.se eyeliner: cake eyelier pegy sage,. Och så blev...
http://hiilen.blogg.se/category/dagens-makeup-bilder.html
*  Hematoxylin-eosin-färgning
hematoxylin eosin färgning hematoxylin eosin färgning image ett histologiskt preparat med human lungvävnad infärgat med hematoxylin och eosin hematoxylin eosin färgning h e sektion eller h e avsnitt är den allra vanligaste färgningsmetoden för ljusmikroskopi inom histologin infärgningen är enkel att utföra ger tillförlitlig information och är inte särskilt dyr den används primärt för att tydliggöra strukturella egenskaper hos preparatet andra infärgningsmetoder används främst när man särskilt vill framhäva specifika cell och vävnadskomponenter färgningen är en kombination av en basiskt färgämne och ett surt färgämne det sura färgämnet eosin färgar basiska strukturer i röd eller skär färg de flesta cytoplasmatiska proteiner är basiska och därför färgas cytoplasman vanligen röd eller rödaktigt rosa det basiska färgämnet hematoxylin färgar sura strukturer lila blå därför färgas cellkärnor ribosomer och kornigt endoplasmatiskt retikel särskilt tydligt av hematoxylin på grund av dessa strukturers innehåll av ribon...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hematoxylin-eosin-färgning
*  Anilinrött
... mini strukturformel anilinrött är ett syntetisk t färgämne framtaget av august wilhelm von hofmann som namnet antyder är ämnet framställt ur anilin färgämnet kom i produktion i lyon under namnet fuchsin eller fuksin benämnt efter blomman fuchsia färgämnet används för att få till den röda färgen i rödsprit se även syntetiska färgämnen anilinfärgämnen kategori färgämnen och pigment kategori triarylmetanfärgämnen kategori aromatiska aminer kategori desinfektionsmedel kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anilinrött
*  Dispersionsfärgämne
... ett dispersionsfärgämne är ett kolloid ämne som dispergeras finfördelas i vatten i färgbad och färgpasta bibehålls finfördelningen genom tillsättandet av ett dispersionsmedel ursprungligen utvecklades dessa färgämnen för att färga acetatfibrer varför de även kallas acetatfärgämnen men används numera även för färgning och tryck på polyamid polyester sedan talet och acetatsilke en del dispersionsfärgämnen avger ångor som ökar när temperaturen går upp varför dessa ämnen förutom de vanliga härdighetstesterna även testas för sublimeringshärdighet och gasbildningshärdighet om dessa utsätts för torr värme kommer de att sublimera övergå till ånga och överföras till underliggande material denna egenskap utnyttjas vid transfertryck kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dispersionsfärgämne
*  Anilinsvart
... c h n n ett etsbart syntetisk t färgämne framställt blev mångsidigt använt för färgning och tryck av bomull som färgämne har det colour index namn oxidation black och i form av pigment namnet pigment black cicn museum of fine arts boston läst april se även syntetiska färgämnen anilinfärgämnen referenser kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anilinsvart
*  Neapelgult
... thumb relief processionsgatan i babylon c a f kr neapelgult är ett orangegult pigment vars verksamma beståndsdel utgörs av blyantimonat pb sbo det användes i keramisk glasyr i babylons tegelreliefer redan på talet f kr och senare i den europeiska medeltidens renässansens och barockens majolika och fajans som pigment inom konstmåleriet började det dock inte användas förrän kring år och inom byggnadsmåleriet har det främst använts för dekorationsmålning fram till talets mitt betraktades neapelgult som ett av de bästa gula pigmenten men idag produceras det nästan inte alls i en internationella pigmentdatabasen colour index har neapelgult namnet py och nummer c i och även andra substanser än blyantimonat har marknadsförts under namnet neapelgult källor externa länkar kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neapelgult
*  Färgkropp
... är en starkt färgad glas massa avsedd som tillsats till glasyr glas eller emalj för färgning av denna syftet med användning av färgkroppar i stället för direkt användning av de färgande ämnena är att förenkla beredning och annan hantering på liknande sätt som frittor kan användas till delar av eller hela basmaterialet genom användning av färgkroppar kan yrkeshygieniska fördelar vinnas och resultatet bättre förutsägas men hantverksmässiga kvaliteter kan gå förlorade se även smalt kategori glas kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Färgkropp
*  Abrash
... är ursprungligen ett turkiskt ord som betyder brokig det används om de färgskiftningar som förekommer i orientalisk a nomadmattor abrash uppstår när nomaderna inte har tillräckligt med antingen ull eller färgämne för att kunna färga allt garn et till en matta på en gång och den andra eller tredje färgningen inte får exakt samma nyans som den första kategori mattor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abrash
*  minellizmakeup -
... minellizmakeup. Klurigt med vattenfast. Att få bort vattenfast mascara kan vara klurigt ibland. Jag använder mig av Nivea Visage Gentle Waterproof Eye Make-Up Remover. Istället för att gnugga och gno bort mascaran håller jag en bomullspad med en klick på mot ögat blundar förstås i några sekunder. Det lossnar mer än vad man tror. Och så gör jag så några gånger. Detta gäller även när man har icke vattenfast smink såklart. Ju mer man gnuggar och gnor på den tunna huden vid ögonen desto mer sliter man på den och man får fler rynkor, och det är ju trist. Testa får ni se. 2009-10-21 @ 13:02:01 Permalink Rengöring Kommentarer 0. Trackbacks. Min hudvård och rengöring Tänkte visa vad jag använder mig av för produkter när jag kör min rengöring och hudvård. Tadaaaaa!!!. Här kommer dom.... Morgon Från vänster : Face Stockholm Balancing Toner Clinique Moisture Surge Extra Refreshing Eye Gel Yvonne Ryding Light Day Care. Kväll Från vänster: Face Stockholm Eye Makeup Remover Face Stockholm Cleansing Powder Face Stockho...
http://minellizmakeup.blogg.se/category/rengoring.html
*  HiiLen - Skönhetsbloggen ♥ -
... Startsida:. Tillbaka. Bloggar:. Linda Hallberg. Katrin Zytomierska. Natacha Peyre. Fokis. Linn Löwes. Kissies. Min hemsida:. Min hemsida / Helen Torsgården. ZITZ Var en snabbvända till dollarstore i går. Hittade massa sminkpenslar, hur billigt som hellst. allt kostade typ 10kr styck förutom kabukiborsten till vänstrer som kostade 30kr och den vita i mitten, 50kr. Så.. upp till test tänkte jag och köpte rubbet för endast 130 kr. från vänster: Kabuki borste, för maximal täckning med mineralsmink, köpte den för att kunna använda som reserv när min från tikies ligger på torkning. Eftersom de ska tvättas minst en gång i veckan så är det bra att ha dubbelt. Fabrush, Utmärkt till att applicera skimmer, bronzer och löspuder. Det perfekta redskapet för finishing och för att ge konturer. Snedskuren rougeborste, perfekt att använda för att förstärka kindbenets kontur. Bledngind brush, är rundad och används för att få mjuka övergångar utåt och mellan färgerna på ögonlocket. Två vanliga hårda ögonskuggspenslar i olik...
http://hiilen.blogg.se/2010/february/zitz.html
*  Remover
... är en produkt som används för att avlägsna make up exempelvis ögonmakeup som till exempel mascara den kan vara vattenfast och då krävs någon typ av remover för att ta bort den remover för att ta bort ögonmakeup fungerar även att ta bort läppstift för nagellack används särskild nagellacksremover med eller utan aceton kategori smink...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Remover
*  Gummilacka
... omdirigering schellack kategori djurprodukter kategori färgämnen och pigment kn ಅರಗ pt laca ta அரக க...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gummilacka
*  Kadmiumrött
... redirect kadmiumfärg kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kadmiumrött
*  Kategori:Azofärgämnen
kategori azofärgämnen kategori azofärgämnen kategori azoföreningar kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Azofärgämnen
*  Kategori:Blekmedel
kategori blekmedel kategori blekmedel kategori färgämnen och pigment kategori rengöringsmedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Blekmedel
*  Kategori:Triarylmetanfärgämnen
kategori triarylmetanfärgämnen kategori triarylmetanfärgämnen kategori aromater kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Triarylmetanfärgämnen
*  Kermeskorn
... omdirigering karmosin kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kermeskorn
*  Kremservitt
... redirect blyvitt kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kremservitt
*  Monastralblått
... redirect ftaloblått kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monastralblått
*  Rinmans grönt
... omdirigering koboltgrönt kategori färgämnen och pigment...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rinmans_grönt

Prodrog: En prodrog (eng. ”prodrug”) är ett inaktivt läkemedel i den form som den tas.Nukleosid: En nukleosid är en organisk molekyl bestående av en kvävebas (en purin eller en pyrimidin) och en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos). Om man dessutom lägger till en eller flera fosfatgrupper får man en nukleotid som är en byggsten i DNA och RNA.ATC-kod J01: Antibakteriella medel för systemiskt bruk: ==J01A Tetracykliner==SulfinamidFörstapassagemetabolism: Förstapassagemetabolism är ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas peroralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag-tarmkanalen samt i levern.Löslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.Cyklofosfamid: Cyklofosfamid är en kemisk förening med formeln C7H15Cl2N2O2P. Ämnet är ett alkylerande cytostatika, det vill säga ämnet skapar dubbelbindningar och brott i DNA-strängar i celler som genomgår celldelning.Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.AdeninMascara: Mascara (även maskara) är en typ av smink som används för att måla ögonfransar, få dem att verka längre och tjockare för att ge ögat ett "öppnare" utseende och en piggare look. Mascara kallades förr i tiden för ögonfranstusch innan den nya beteckningen dök upp i svenskan första gången 1949.