PropanButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.Gordonia bacterium: Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.RazoxanAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.NorleucinPepstatinerUnitiolTertiär-butylalkoholFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).NitrofenolerKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Aceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.PropiolaktonBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Benshydrylföreningar: Föreningar som innehåller metylradikalen med två bensenringar i substitution. Alla utbyten är tillåtna, men fusion med bensenringarna får inte förekomma.

*  Ta reda på hur man tar loss en rundad sexkantsmutter från en propan tank
från en propan tank Detta är en förbättrad automatisk ... Jämförelse mellan propan och geotermisk energi. Instruktioner om ... , måste du använda propan för ditt värmesystem e ... Gas eller propan instant värmare Värme. Gas forcerad...
http://se.diyexplore.com/varme/ta-reda-pa-hur-man-tar-loss-en-rundad-sexkantsmutter-fran-en-propan-tank
*  Varm Luft
Oavsett om det är propan, naturgas, el de värma upp luften med ... golvvärmesystem. Propan är en gas med fler BTU än naturgas som ... Varm Luft Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel. Pannor och ugnar är det gemensamma system som används för uppvärmning av bostäder. Ugnen värms upp den luft som efter får passera genom huset när pannan värmer vattnet med samma syfte. Att besluta om vilket system är bättre för dig, bör du förstå hur detta system fungerar. Ugnar arbetar med bränsle. Oavsett om det är propan, naturgas, el de värma upp luften med den. Det finns två typer av ugnar: med direkt-Vent och icke-direkt-Vent. Den direkta ventilationssystem tar luft från utsidan, medan den icke-direkt-ventilationssystem cirkulerade luften inifrån huset. Luften förs genom huset med hjälp av fläktar och kanaler. Pannor arbeta med vatten. Genom förbränning av naturgas, brännolja eller kol, värmer pannan vattnet tills den kokar och därefter utför den via rören och inuti radiatorer för uppvärmning av...
http://se.diyexplore.com/tag/varm-luft?article=1348
*  Propangas Värmare
Propangas Värmare. Propangas Värmare Detta är en förbättrad ... vi se vad vi har:. Propan garage värmare. Enligt forskning kommer ... propan garage värmare heaten ditt garage och...
http://se.mustknowhow.com/tag/propangas-varmare
*  Centralvärme Installation
hur du ställer en propan tank. Lös problem med centralvärme....
http://se.diyexplore.com/tag/centralvarme-installation
*  ➤ Bärbara Elektriska Värmare
representeras av propan värmare. De har några positiva aspekter ... ut mycket värme och propan är billigt och hög tillgänglighet. När ... en tank av propan utanför garaget och kom ihåg att propan...
http://se.mustknowhow.com/tag/barbara-elektriska-varmare
*  ➤ Värmare För Litet Garage
Värmare Garage , Propan Värmare , Välj Ett Garage Värmare ,...
http://se.mustknowhow.com/tag/varmare-for-litet-garage
*  Gasolflaska Primagaz P19
Gasoltyp: Propan H jd: 83,0 cm Diameter: 320 mm Vikt tom...
http://granngarden.se/Primagaz/Gasolflaska-Primagaz-P19/p/1003316_BASE
*  1,2-Dibromo-3-kloropropan
DBCP utvecklades under första delen av 1950-talet av Dow Chemical och Shell. Det är ett bekämpningsmedel som vid höga exponeringsnivåer orsakar sterilitet hos däggdjur. Fram till 1977 användes DBCP som ett jorddesinfektionsmedel och nematocid för mer än 40 olika grödor i USA. Det bekämpar skadedjur som angriper rötterna av fruktträd och ökar vikten på skördar med 20 procent. Från 1977 fram till 1979 upphävdes tillfälligt registreringen för alla DBCP-produkter med undantag för användning på ananasodlingar på Hawaii. År 1985 avbröts alla registreringar för DBCP, inklusive användning på ananas. Djurförsök utförda vid Dows laboratorier och vid medicinska fakulteten vid University of California publicerades år 1961. År 1977 uppmärksammade en grupp arbetare som hanterat DBCP vid ett kemiföretag i Kalifornien ofrivillig barnlöshet som ett gemensamt problem. Spermaprov visade att nio av 25 undersökta hade azoospermi saknade spermier helt och hållet, två hade spermiekoncentrationer på 1 miljon/ml, tre hade låga koncen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/1,2-Dibromo-3-kloropropan
*  Macdonaldite
... miniatyr macdonaldite macdonaldite är ett mineral med den kemiska beteckningen baca si o oh h o alfors j t stinson m c matthews r a and pabst a seven new barium minerals from eastern fresno county california american mineralogist mineralen beskrevs första gången och namngavs efter gordon andrew macdonald en amerikansk vulkanolog vid university of hawaii referenser kategori mineral...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Macdonaldite
*  Propylgrupp
... en propylgrupp är en funktionell grupp i organiska kemiska föreningar med strukturformel n ch ch ch namnet propyl är härlett från propan ch ch ch isomera former och äldre nomenklatur thumb px olika funktionella grupper med propyl i namnet från vänster propylgrupp isopropylgrupp och cyklopropylgrupp de två första är isomerer med summaformeln c h medan den sista har summaformeln c...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propylgrupp
*  Hygrin
... kemibox vardagligt namn hygrin bild hygrine structural formula v svg bildtext strukturformel bildbredd px bild bild text systematiskt namn r metylpyrrolidin yl propan on övriga namn kemisk formel c h n o utseende cas nummer smiles cc o cccn c molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt huvudfara nfpa ld hygrin är en pyrrolidin alkaloid som huvudsakligen finns i koka blad det isolerades första gången av carl liebermann tillsammans med den liknande föreningen cuscohygrin som en alkaloid som tillsammans med kokain finns i koka hygrin är en gul tjock oljig vätska referenser kategori alkaloider kategori ketoner kategori pyrrolidiner kategori kokain...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hygrin
*  Drog
Till dessa hör narkotika, liksom koffein, olika tobak sprodukter och alkohol. En förteckning över narkotikaklassade läkemedel i Sverige är fogad som bilaga till förordningen 1992:1554 om kontroll av narkotika. På andra håll i världen brukas droger som kava, cannabis, opium, betel, koka blad, khat och andra droger öppet. Själva ordet kommer från det franska ordet 'drogues', av mycket omstritt ursprung; en teori är att ordet ursprungligen kommer från det lågtyska ordet 'drogefate' som var en sorts packkärl för torra varor, varefter förleden droge- lösgjorts och kommit att åsyfta behållarnas innehåll torkade växtsubstanser. Cannabis hasch och marijuana är den utan jämförelse mest brukade illegala drogen i västvärlden, på en del håll i Europa har tillämpningen av narkotikalagstiftningen gått mot att behandla innehav av små kvantiteter för eget bruk som en förseelse som inte kan leda till straff t.ex. Artikeln handlar bland annat om ökade halt av THC i det som säljs i så kallade Coffe shops och vilka effekter det ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Drog
*  Alkylatbensin
... 'Alkylatbensin' är en sorts motorbränsle, och räknas som ett miljöbränsle. Det innehåller relativt lite av bensen, aromater, polyaromater, olefiner och svavel. I motorer med avgasrening är dock nyttan för miljön måttlig jämfört med andra sorters bränsle. Det huvudsakliga användningsområdet är gräsklippare, kantklippare, motorsågar, röjsågar, utombordare på småbåtar och andra små bensinmotorer som saknar avgasrening. Alkylatbensin går att använda i alla tvåtaktsmotorer, även högprestandavarianter så som tävlingsbåtmotorer. För en äldre utombordare av 2-takts-typ kan de skadliga utsläppen minskas med 80–90 %. Miljövinsten med alkylatbensin är extra stor i vikar och grunda vatten där ekosystemet är särskilt känsligt. Alkylatbensin tillverkas genom att bensinsorter som inte innehåller giftiga aromater, olefiner eller svavel blandas Ullmans Encyclopedia of Industrial Chemistry ;. Exempel är:. 1 Teknisk alkylatbensin. Den framställs genom alkylering av lätta olefiner med lätta paraffiner; till exempel iso-bute...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkylatbensin
*  1,4-Butandiol
... {{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = 1,4-butanediol.svg Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = 1,4-Butanediol-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 1,4-Butandiol Övriga namn = 1,4-Butanol, Tetrametylenglykol Kemisk formel = C 4 H 8 OH 2 Utseende = Färglös vätska eller gas CAS-nummer = 110-63-4 SMILES = OCCCCO Molmassa = 90,121 Densitet = Vätska: 1,017 LöslighetOrd = Blandbar LöslighetTemp = |Smältpunkt = 20,1 Smältextra = |Kokpunkt = 230 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 =. '1,4-Butandiol' är en tvåvärd alkohol av butan. Den har formeln C 4 H 8 OH 2. Den har isomer erna 1,2-butandiol, 1,3-butandiol och 2,3-butandiol. Framställning Användning Industriell användning. Användning som drog. Se även Källor. Framställning. 1,4-Butandiol kan framställas syntetisk i en så kallad Reppe-process där acetylen C 2 H 2 reagerar med formaldehyd CH 2 O och bildar 1,4-butyndiol C 4 H 4 OH 2. Det är ett omättat kolväte som kan hydrogeneras till 1,4-butandiol. : \rm C 2H 2 + 2\ CH 2O \rightar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/1,4-Butandiol
*  Spaltgas
... är en stadsgas som framställs av flytande eller gasformiga kolväte n genom termisk eller termiskt katalytisk reaktion med ånga och luft råvaran är i regel lättbensin nafta eller butan för den termisk katalytiska omvandlingen av lättbensin till stadsgas erfordras fem kemiska processer exemplet är från värtagasverket i stockholm stockholms tekniska historia del v sida avsvavling genom en nickel molybden katalysator vid c starkgasproduktion genom en nickel katalysator med hög nickelhalt vid c spaltning av starkgas genom en nickel katalysator med låg nickelhalt vid c kolmonoxid konvertering genom en järnoxid katalysator vid c och koldioxid tvättning vid c stadsgasen kyls sedan ner till en temperatur av c samtliga processer sker under högt tryck och är kontinuerliga i en seriekopplad så kallad sträng i värtagasverket finns fem sådana strängar som tillsammans kan producera upp till stadsgas men normalt skall en sträng stå i reserv för mellanlagringen av den färdiga produkten finns på värtagasverket en högtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spaltgas
*  1,2-Butandiol
butandiol butandiol kemibox vardagligt namn bild butanediol png bildtext strukturformel bildvertikal ja bild butanediol d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn butandiol övriga namn α butylenglykol dihydroxybutan kemisk formel c h oh utseende färglös vätska cas nummer smiles occ o cc molmassa densitet löslighetord blandbar löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld butandiol är en glykol av butan med formeln c h oh den har isomer erna butandiol butandiol och butandiol den bildas som biprodukt vid framställning av butandiol samt vid nerbrytning av sockeralkohol er se även butandiol butandiol butandiol källor kategori alkoholer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/1,2-Butandiol
*  Disilan
... kemibox vardagligt namn bild disilane png bildtext bildbredd bild disilane d vdw png bild text systematiskt namn dikiselhexahydrid övriga namn kemisk formel si h utseende färglös gas cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld disilan är en kemisk förening av kisel och väte ämnet tillhör gruppen silaner och har samma struktur som etan framställning användning se även källor framställning disilan framställs genom hydrolys av magnesiumsilicid mg si http www springerlink com content r g r fulltext pdf rm mg si h o rightarrow si h sih mgo h processen ger silan och disilan vilket gör den olämplig för produktion av ren silan där disilan är en ovälkommen förorening som ökar risken för självantändning användning både silan och disilan används inom halvledarindustrin för att applicera tunna skikt av kisel på ett substrat se även etan källor kategori silaner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Disilan
*  Etylgrupp
... thumb right etylgruppens struktur en etylgrupp är en funktionell grupp i organiska kemiska föreningar etylgruppen består av två kol atomer och fem väte atomer och har strukturformel n ch ch namnet etyl är härlett från etan ch ch ämnen som innehåller en etylgrupp kan ha etyl i namnet ett exempel på detta är etylalkohol som är en alternativ beteckning för etanol ch ch oh se även metylgrupp propylgrupp butylgrupp kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etylgrupp
*  Tetraedrisk geometri
... mini px en generaliserad struktur med centralatomen i rosa tetraedrisk geometri är en mycket vanlig molekylär geometri med koordinationstal et i idealfallet kan en tetraedrisk molekyl skrivas som ax där a ofta är sp hybridiserad och samtliga x identiska i en sådan molekyl är bindningsvinklarna cos och dipolmoment et eftersom molekylen är fullständigt symmetrisk exempel på plantrigonala molekyler joner är metan ch ammonium jonen nh sulfatjon en so och fosfatjon en po i fall som avviker från idealfallet där alla x inte är identiska finns kolen i alkan kedjor etan halogenalkan er etc kategori molekylär geometri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetraedrisk_geometri
*  Dodekan
... kemibox vardagligt namn bild dodecane d skeletal svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild dodecane d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn dodekan övriga namn kemisk formel c h utseende färglös vätska cas nummer smiles cccccccccccc molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa dodekan är ett mättat kolväte en alkan med kolatomer och summaformel n c h det finns isomer er av dodekan med samma summaformel enligt iupac nomenklatur betecknar dodekan kolvätet med ogrenad kolkedja det vill säga kolatomer på raken dess kokpunkt är c kategori alkaner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dodekan
*  Undekan
... kemibox vardagligt namn bild undecane d skeletal svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild undecane stick png bild text molekylmodell systematiskt namn undekan övriga namn kemisk formel c h utseende färglös vätska cas nummer smiles ccccccccccc molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa undekan är ett mättat kolväte en alkan med kolatomer och summaformel n c h det finns isomer er av undekan med samma summaformel enligt iupac nomenklatur betecknar undekan kolvätet med ogrenad kolkedja det vill säga kolatomer på raken dess kokpunkt är c kategori alkaner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Undekan
*  Tert-Butanol
tert butanol tert butanol kemibox vardagligt namn tert butanol bild tert butyl alcohol d skeletal svg bildtext strukturformel bildbredd bild tert butanol d balls png bild text molekylmodell bild bredd px systematiskt namn metylpropan ol övriga namn tert butylalkohol dimetyletanol kemisk formel c h oh utseende färglösa kristaller eller färglös vätska cas nummer smiles cc c o c molmassa densitet löslighetord blandbar löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa tert butanol eller metyl propanol alternativt metylpropan ol är den enklaste tertiära alkoholen och har formeln c h oh egenskaper framställning användning se även källor egenskaper till skillnad från sina isomer er butanol butanol och isobutanol är tert butanol fullständigt blandbar med vatten den är dessutom fast vid rumstemperatur och smälter vid c vilket är betydligt högre än de andra butanolerna som smälter runt c framställning tert butanol kan framställas genom hydratisering av isobuten px px rightarrow px användning tert but...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tert-Butanol
*  Näringsämne
Ett 'näringsämne' är en oorganisk eller organisk förening som en organism tar upp från sin omgivning för att överleva, fortsätta växa och fortplanta sig. Näringsämnena behövs till organismens metabolism, för att bygga upp och reparera vävnad er eller för att styra organismens livsprocesser. De organiska föreningarna kan också omvandlas till energi. Växter absorberar i huvudsak oorganiska näringsämnen via rötterna, i form av jon er som finns i marken. De näringsämnen som behövs i större mängd kallas för makronäringsämnen medan de som behövs i mindre mängd kallas för mikronäringsämnen. Då växter är fotoautotrofer kan de tillverka organiska näringsämnen från makro- och mikronäringsämnena med hjälp av solljus, koldioxid och vatten. Djur intar näringsämnena via födan, i huvudsak som organiska ämnen i form av växt- och djurdelar eller ämnen som djur eller växter producerar. Djur kan tillverka en del ämnen som behövs i deras metabolism utifrån andra näringsämnen. Ämnen som ett djur inte kan tillverka eller inte kan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Näringsämne
*  Alifatiska kolväten
... är kolväte n vars molekyl är öppen och inte sluten i en ring cykliska kolväten oktan är ett exempel på ett alifatiskt kolväte cyklohexan är däremot ett cykliskt ämne alkaner är mättade alifatiska kolväten med bara enkelbindningar alkener och alkyner är omättade alifatiska kolväten med dubbel respektive trippelbindningar termen alifatisk kan också användas som motsats till aromatisk vilket är en speciell sorts cykliska kolväten i de fallen kallas även de cykliska föreningar som inte har aromatiska egenskaper för alifatiska bra böckers lexikon källor kategori ämnesklasser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alifatiska_kolväten
*  Omättade kolväten
... redirect mättnad organisk kemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omättade_kolväten
*  Klorerade kolväten
... image chloroform svg px image chloroform d vdw png px två olika sätt att visa strukturen hos kloroform ett klorerat kolväte klorerade kolväten är kemiska föreningar som utgörs av kolväte n där en eller flera väteatomer är utbytta mot klor atomer ämnena är således uppbyggda av grundämnena kol väte och klor många klorerade kolväten används eller har använts som lösningsmedel bland annat för sina goda fettlösande egenskaper på grund av att ämnena är miljöskadliga och svårnedbrytbara i miljön har användningen av dem som lösningsmedel minskat sedan slutet av talet externa länkar kategori halogenerade lösningsmedel kategori klororganiska föreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorerade_kolväten
*  NCC Green Asphalt® | NCC
Till ter du v r hemsida att anv nda cookies. Press och nyheter. F r leverant rer. V r kundtj nst Kundtj nst 020-282828 Mer om NCC Boende Att k pa bostad Gr nt Boende Inredningsstilar Inspiration Boendes nyhetsbrev S k bland alla projekt Lediga bost der i Halland Sk ne Stockholm Uppsala V sterbotten V stmanland V stra G taland sterg tland Vimans Utblick i Link ping Modern l genhet med h g standard centralt i Link ping. H gt l ge med stor balkong och... H gt i tak och utsikt ver M laren och... S K LOKAL S K LOKAL Om kontor, handel och logistik Kunderna ber ttar Future Office by NCC Future Logistics by NCC Future Retail by NCC Nyheter om arbetsmilj er Prenumerera p v ra nyhetsbrev Nyheter och artiklar fr n v ra nyhetsbrev F lj v r blogg Future Today Torsplan – Butikslokaler f r dig som vill g ra Outstanding aff rer R tt l ge och r tt butikslokaler v ntar i hj rtat av Hagastaden. Produkter tj nster. H llbarhet. Produkter tj nster. Genom att vidareutveckla metoderna för tillverkning och blandning, har vi lyckats s...
http://ncc.se/produkter-och-tjanster/ncc-green-asphalt/
*  Ammoniumformiat
... kemibox vardagligt namn bild ammonium formate d png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn ammoniumformiat övriga namn kemisk formel nh hco utseende vita kristaller cas nummer smiles o c molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ammoniumformiat är en jonförening av ammoniak och myrsyra den har formeln nh cooh egenskaper framställning användning se även egenskaper eftersom ammoniumformiat är ett salt av en svag syra och en svag bas så smälter den vid relativt låga temperaturer när den upphettas sönderfaller den till formamid chonh rm nh cooh xrightarrow delta chonh h o framställning ammoniumformiat framställs genom att myrsyra hcooh får angripa ammoniak nh rm hcooh nh rightarrow nh cooh användning ammoniumformiat används huvudsakligen för att tillverka formamid men den spelar också en viktig roll vid hydrogenering av omättade kolväten med palladium på kol pd c som katalysator vid kontakt med pd c sönderfaller a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniumformiat
*  Mättade och omättade kolväten
... omdirigering kolväte...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mättade_och_omättade_kolväten
*  Klororganiska föreningar
... omdirigering klorerade kolväten...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klororganiska_föreningar
*  Aceton
{{Kemibox Vardagligt namn = Bild = Acetone-CRC-MW-ED-dimensions-2D.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = 110px Bild2 = Acetone-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Bild2bredd = 90px Systematiskt namn = Propanon Övriga namn = Dimetylketon Kemisk formel = CH 3 CO CH 3 Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 67-64-1 SMILES = CC =O C Molmassa = 58,08 Densitet = 0,791 Löslighet = löslig Smältpunkt = -94 Kokpunkt = 56 Huvudfara = |NFPA704 =. Aceton är mycket brandfarligt och ångorna kan vara irriterande för ögonen. Aceton är ett mycket bra lösningsmedel med förmåga att lösa många plaster, fetter, oljor samt organiska föreningar i allmänhet. Aceton bildar vid reaktion med fenol en förening kallad bisfenol A vilken i sin tur används vid framställning av polykarbonat, polyuretan och epoxiplast er. Stora mängder aceton används som lösningsmedel för acetylen i gasbehållare. Idag tillverkas aceton industriellt genom oxidation av isopropylbensen kumen med peroxid er. Eftersom det är svårt att balansera behovet av fenol...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aceton
*  Limpfittz Projekt Wave logg - Galleri
Visst det är jätte bra och snyggt på utsidan, men jävlar så tragiskt det är på insidan... Har funderat länge på att köpa en sluten vattenkylning istället, dels för att den är Blå/vit och det kommer styra HELT vilket färgschema jag ska köra i datorn, men dels också att jag inte tycker den är speciellt snygg... Men har också hört många som haft problem med att dem låter väldigt mycket. Här har vi alltså insidan på FDDR4, ganska litet jämfört med mitt gamla Lian Li ... Får se hur det här kommer sluta ... Standard som fan att sätta igång Spotify på iPaden när man inte har dem ordentliga högtalarna i kopplade medans man bygger lite. It s your turn soon... Startade om datorn och nu har den rullat fint sen dess... Har läst att den ska vara väldigt bra och tyst samtidigt, men i fall att köpte jag även en AF120... Om ni någon gång ska ha bort kylpasta kan jag rekomendera Aceton på en tops, det fungerade väldigt bra. I och med att den inte är gjord för radiatorer så förväntade jag mig inga mirakel - och mirakel fick ja...
http://sweclockers.com/galleri/10458-limpfittz-projekt-wave-logg
*  Balsalim
... är ett lim bestående av celluloid upplöst i aceton det används bl a vid bygge av flygplanmodell er i balsa trä limmets främsta egenskaper vid modellbygge är att det torkar snabbt och ger styva fogar en misslyckad fog kan lösas upp genom påpensling av aceton och rättas till kategori lim...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balsalim
*  Försvarssprej
... försvarsspray är en aerosol i sprejburk som är användbar i självförsvar ssyfte de kraftigare gaserna pepparsprej och tårgas sprej är olagliga för privatpersoner att köpa och inneha i många länder därför har det växt upp en marknad med licensfria och lagliga försvarssprejer för privatpersoner lagliga försvarssprejer finns i flera olika varianter de flesta innehåller någon form av markeringsfärg ofta röd eller blå och en irriterande vätska för ögonen ofta aceton eller alkohol räckvidden på försvarssprej ligger mellan och meter beroende på varumärke och de har en hållbarhet mellan och år kategori mindre dödliga vapen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarssprej
*  Diklormetan
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Dichloromethane.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Dichloromethane-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = Diklormetan Övriga namn = Metylenklorid, DCM Kemisk formel = C H 2 Cl 2 Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 75-09-2 SMILES = C Cl Cl Molmassa = 84,93 Densitet = 1,325 Löslighet = 13,2 LöslighetTemp = 20 Smältpunkt = -97 Kokpunkt = 40 Huvudfara = |NFPA704 =. 'Diklormetan', 'metylenklorid' – ofta används förkortningen 'DCM' - är en lättflyktig tung vätska med svag söt kväljande doft. Än idag framställs föreningen på ett likartat sätt genom en radikalklorering av metan eller ur metylklorid från metanol och saltsyra. Härvid får man en blandning av alla analoger med en till alla fyra väte na substituerade, det vill säga klormetan, diklormetan, triklormetan samt tetraklormetan, varur de olika komponenterna isoleras genom destillation. I Sverige sker ingen tillverkning av metylenklorid. Diklormetan är ett synnerligen gott lösningsmedel som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diklormetan
*  Metylengrupp
... en metylengrupp är en funktionell grupp med formeln c h den förekommer i tre olika varianter ch två enkelbindning ar i till exempel diklormetan metylenklorid och metylendioxi gruppen ch en dubbelbindning i till exempel metylencyklopropen ch en karben som kallas metylen när antalet metylengrupper i en kedja eller ring ökar de lipofila egenskaperna hos molekylen se även metin metylgrupp kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylengrupp
*  Oljesanering
... är återställandet av vatten och markområden som förorenats genom oljeutsläpp det finns en mängd olika tekniker för att sanera olja vilken som används beror bland annat på hur föroreningen har skett vid till exempel en fartygsolycka krävs stora operationer under lång tid för insamling och rengöring av allt som kommit i kontakt med oljan första åtgärden vid sanering är att försöka begränsa oljans utbredning i vatten lägger man länsar och på land upprättar man invallningar man kan också begränsa oljans utbredning genom att använda olika typer av absorberingsmedel som lätt suger till sig olja med specialkonstruerade båtar och fordon eller andra mekaninska anordningar samlas sedan så mycket fri olja som möjligt in och överförs till täta förvaringsutrymmen även oljeindränkt löst material samlas in på mekanisk väg och omhändertas nedsmutsat material bearbetas med oljelösande eller oljeemulgerande medel ofta i konbination med vatten eller ångstrålar den olja som på detta sätt avlägsnas är mycket svår att samla u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljesanering