Proportional hazard-modellerRiskfaktorerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prospektiva studierPrognosSurvival AnalysisKaplan-Meier EstimateIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Retrospektiva studierSurvival RateMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.RiskbedömningTidsfaktorerBehandlingsresultatPrediktivt värde av testerFörenta StaternaRiskDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Age FactorsTumörstadieindelningKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Hjärt-kärlsjukdomarRegisterJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.SEER-programRökningEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Tumörrecidiv, lokaltFörväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Tumörmarkörer, biologiskaNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.RecurrenceKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Urbefolkningen i EuropaProstatatumörerChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.OddskvotHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.NjurdialysTaiwanKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.SjukdomsgradsmåttTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Epidemiologiska metoderPostmenopausKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.TumörerAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.SverigeRegressionsanalysAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Kaffe: Ett släkte buskar eller träd, Coffea, av familjen mårväxter (Rubiaceae), som innehåller kaffein och teofyllin. Välkända arter är C. arabica och C. robusta, vars frön (bönor) efter rostning och malning används för att bereda drycken kaffe.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Antiretrovirusterapi, aggressiv: Läkemedelskurer som hos patienter med HIV-infektion kraftigt undertrycker HIV-replikation. I behandlingen ingår vanligtvis tre eller fler olika läkemedel, inklusive en proteashämmare.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.CD4-lymfocytantal: Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.GrönsakerPropensity ScoreLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Urbefolkningen i AfrikaDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.SurvivalSannolikhetKvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Prostataspecifikt antigenLivsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Höftfrakturer: Frakturer i lårbenshuvudet, lårbenshalsen, benutskotten (trokanterna) eller i de intertrokantära eller subtrokantära områdena. Hit hör inte frakturer i höftledsskålen eller lårbensfrakturer nedanför benutskotten.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Socioekonomiska faktorerBehandlingssviktAge of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.ProstatektomiRandomiserade kliniska prövningar, principerGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Ovarian NeoplasmsReceptors, EstrogenBoendeformerAnti-HIV-medel: Preparat som används för att behandla AIDS och/eller bromsa HIV-infektionen. Hit räknas inte läkemedel mot symtom eller opportunistiska infektioner i AIDS.Demens: Ett förvärvat, organiskt, mentalt sjukdomstillstånd med förlust av intellektuell förmåga i så svår grad att sociala och arbetslivsfunktioner störs. Funktionsstörningen är mångfaceterad och omfattar minnesförmåga, beteende, personlighet, omdöme, rymduppfattning, språk, abstraktionsförmåga och andra handlingsfunktioner. Den intellektuella försämringen är oftast progressiv och förskonar inledningsvis medvetandet.Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.PrevalensFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Endometrietumörer: Tumörer och cancerformer i livmoderslemhinnan. Tumörerna kan vara godartade eller elakartade. Klassificering och gradering beror på celltyper och andelen odifferentierade celler.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Multicenterstudier, principer: Kontrollerade studier som planeras och genomförs av flera institutioner i samarbete för att mäta vissa variabler och utfall i bestämda patientgrupper, t ex multicenterstudie av medfödda missbildningar hos barn.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Kostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.Dödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Karcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Neoplasm GradingEstrogen Replacement Therapy: Användning av ämnen med östrogenliknande effekt hos kvinnor i postmenopausal ålder eller med östrogenbrist för att mildra effekterna av hormonbrist, så som kärlregleringssymtom, dyspareuni och fortskridande benskörhet. Hit kan även räknas kombinationsbehandling med progestogena preparat.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.NederländernaProgesteronreceptorerBetakaroten: En karotenoid som är en vitamin A-prekursor. Det ges för att minska ljuskänslighetsreaktioner hos patienter med erytropoetisk protoporfyri. VeteranerMinnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.TumörinvasivitetROC-kurvanalysKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Njurtumörer: Cancer i njuren.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Polymorfism, enkelnukleotidResultats reproducerbarhetMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Strålbehandling, understödjandePlötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Död: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.BukspottkörteltumörerHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Mejeriprodukter: Rå eller behandlad mjölk och mjölkprodukter. Vanligtvis avses komjölk, men även mjölk och mjölkprodukter från get, får, ren och vattenbuffel hör hit.C-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).SurvivorsMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.NIHMenopaus: Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Fortplantningsanamnes: En viktig aggregeringsfaktor vid epidemiologiska studier av kvinnors hälsa. Begreppet omfattar vanligtvis antal, tidpunkt för och utfall av graviditeter, amningsfrekvens, tidpunkt för menarche och menopaus, menstruationsfrekvens, fertilitet, gynekologiska eller obstetriska problem, samt bruk av preventivmedel.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.NomogramKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.FetmaBiostatisticsDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.BefolkningsstudierKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Tumörer, sekundära primäraBias (Epidemiologi): Avvikelse från resulteten eller slutledningarna av fakta, eller processer som leder till sådan avvikelse. Det kan finnas flera källor till bias: ensidiga eller systematiska mätvariationer av det sanna värdet (systematiskt fel). brister i utformningen av studien; fel i slutledning, tolkning eller analys pga felaktiga data eller brister i datainsamlingen. Ingen subjektivitet anses dock föreligga vid bedömning av bias under dessa omständigheter.PåsdialysPeripheral Arterial DiseaseTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Postoperativa komplikationerUtbildningsnivåBenbrottYrkesmässig exponeringYrkessjukdomarNjurtransplantationBritish Columbia: Den västligaste provinsen i Kanada, gränsande till Stilla havet i väster och USA i söder. Ytan är 950 000 km2, och folkmängden 3,3 miljoner invånare. Victoria är huvudstad, och Vancouver den största s taden.NorgeNjursjukdomarUrbefolkningen i AsienHawaii: En ögrupp i Polynesien mitt i Stilla havet, med åtta större och 114 mindre öar, huvudsakligen uppbyggda av vulkanism eller koraller. Hawaii utgör en av USAs 50 stater. Landytan är 16 636 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1, 2 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Honolulu.Adenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Karcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Sjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Karnofskys skattningskala: En skala för mätning av en persons förmåga att utföra vanliga aktiviteter, utvärdering av en patients framsteg efter behandling, eller bedömning av en patients lämplighet för viss behandling. Skalan används oftast för cancerbehandlingsprognoser, vanligen efter kemoterapi, och bygger på mätningar före och efter behandling. Mätskalan är uppkallad efter dr David A. Karnofsky, amerikansk expert på kemoterapeutisk cancerbehandling.VirusbelastningTumörer, körtel och epitelSjuksköterskorUrbefolkningMelanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Osteoporotic FracturesReoperationDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.

*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Medicinsk prognos
... en medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp prognosen grundas på speciella egenskaper beträffande sjukdomen och den drabbade personen prognostiska faktorer dessa kan vara av olika typer till exempel sjukdomsspecifika såsom olika former av cancer samt cancerpropörers olika stadier demografisk a såsom den drabbade personens ålder eller beroende av andra samtidigt förekommande sjukdomar hos den drabbade personen exempel på sjukdomsspecifika faktorer vid akut lymfatisk leukemi blodcancer hos barn blir av barnen friska efter behandling vid bukspottkörtelcancer hos vuxna lever knappt av de drabbade år efter det att diagnosen ställts exempel på demografiska faktorer vid bröstcancer hos kvinnor som var yngre än år vid diagnosen levde efter år jämfört med av kvinnorna som var mer än år vid diagnosen denna statistik redovisades i usa exempel på samtidig förekomst av andra sjukdomar personer med hiv infektion och nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom p g a infektion er med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos
... betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp ordet härleds från grekiskans pro förut och gnosis kunskap termen kan användas i bland annat följande sammanhang försäljningsprognos medicinsk prognos radioprognos trafikprognos beat the traffic väderprognos prognosstyrning ru прогностика simple prediction
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prognos
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster ...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv ...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi ...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den ...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att ...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter ...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde
*  Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Föreningen har valt att avstå från statliga bidrag, utan förlitar sig på aktiva och betalande medlemmar, bidrag från fonder, annonsintäkter m.m. att drogtester i trafiken skall vara en del av polisens rutinarbete och att arbetsmarknadens parter skall ta narkotikafrågan på större allvar bland annat av arbetsmiljö skäl och framhåller vikten av att utarbeta av en policy på varje arbetsplats - önskningsvärt anses det vara med information, rutinmässiga tester och rehabilitering. I en debattartikel, 2005, skriven av Svenska Brukarföreningen har RNS, jämte FMN och en rad andra organisationer, blivit kritiserade för att vara präglade av ideologiska ställningstaganden, för att vara dogmatiska och även motsätta sig kunskaps- och erfarenhetsmässigt grundade rekommendationer från Socialstyrelsen i syfte att minska dödligheten bland narkomaner, då åtgärderna inte ligger i linje med deras uppfattning om hur en framgångsrik narkotikapolitik skall föras. År 2002 antog riksdagen ett nytt handlingsprogram mot narkotika med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksförbundet_Narkotikafritt_Samhälle
*  Teknisk ritning
En ritning kan vara till hjälp vid senare tillfällen, till exempel vid en restaurering eller för att vid senare tillfälle kunna läsas av andra personer. Inom området för tekniska ritningar används ritteknik som grund där tillämpning av dess system och metoder används för att framställa en ritning som beskriver utseendet och krav på en produkt. Framställning av en ritning kan göras för hand eller med datorstöd. För att ritningar ska tolkas med samma syn av olika aktörer har tillvägagångssättet för skapa ritningar lett till att standarder har skapats av organisationer som SIS Swedish Standards Institute, CEN European Committee for Standardization och ISO International Organization for Standardization. För att ritningar ska utföras på ett sätt och kunna läsas av en utbildad eller någon som har kunskap i ämnet, finns det regler hur olika ritningar framställs. Hjälpmedel för att framställa ritningar är penna av blyerts eller tusch, olika linjal er, passare eller kurvmallar. Tidigare utfördes ritningar för hand ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknisk_ritning
*  Strategisk resurshantering
... är ett samlingsbegrepp som innefattar strategier för hur ett företag eller annan organisation på ett hållbart sätt hanterar egna resurs er samt påverkar omvärldsresurser till resurser räknas exempelvis råvaror produkter ekosystemtjänster kemikalier avfall med mera kategori ekonomi kategori återvinning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategisk_resurshantering
*  Omyndig
... är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part omyndig är den som inte fyllt år fram till kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga i äldre tider var även kvinnor omyndiga omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig det vill säga en person under år en person under år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott omyndigförklaring av myndiga personer avskaffades i sverige den januari och ersattes med förvaltarskap eller godmanskap enligt kap föräldrabalken om någon på grund av sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten om det behövs besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap för honom eller henne förvaltarskap får dock inte anordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp ett ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omyndig
*  Dean Macey
... nation dean macey född den december i essex är en brittisk före detta friidrottare som tävlade i mångkamp han deltog vid vm och blev silvermedaljör med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och blev där fyra med poäng vid vm blev han bronsmedaljör denna gång med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och slutade åter på en fjärde plats denna gång efter att ha klarat av poäng hans sista större mästerskap var samväldesspelen där han vann guld personliga rekord tiokamp poäng källor kategori födda kategori män kategori brittiska mångkampare kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dean_Macey
*  Rolf Brunström
... poffa född den februari i karlskrona f d svensk elitspelare och landslagsman i handboll med två sm guld med göteborgsklubben heim som största merit spelade även med glasögon som sitt signum kategori svenska handbollsspelare kategori födda kategori män kategori levande personer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolf_Brunström
*  Lagen Om Berusade personer
... omdirigering lagen om omhändertagande av berusade personer m m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_Om_Berusade_personer
*  Kategori:Rollspelspersonligheter
kategori rollspelspersonligheter kategori rollspelspersonligheter verkliga personer verksamma inom rollspels och lajvscenen kategori personer efter verksamhetsområde kategori rollspel kategori lajv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rollspelspersonligheter
*  Morden på Malmö Östra Sjukhus
I augusti 1979 dömdes gärningsmannen till psykiatrisk vård. Mellan den 6 mars och den 31 maj 1978 var mannen anställd som vikarierande vårdbiträde på långvårdskliniken vid Värnhem s sjukhus i samma stad, och i hans betyg därifrån uppgavs det följande: "Avd. På Malmö Östra sjukhus hade mannen genomgått introduktionskurs, innan han började sitt arbete på avdelningen. Snart började ett flertal liknande fall upprepas, alltid med samma förlopp och alltid med den 18-årige beredskapsarbetaren som den som slog larm. Då han varit tre veckor på sin arbetsplats, begick han sitt första mord, då han gav en 66 år gammal blind man en blandning av rengöringsmedel och vatten. Som motiv för sin handling uppgav han att han "tyckte synd" om den blinde mannen, som därtill visade psykiska åldersförändringar. För de i fortsättningen förövade 26 morden och 15 mordförsöken uppgav han samma motiv. Det första fallet var naturligt, men efter detta började beredskapsarbetaren ge patienterna rengöringsmedel att dricka i direkt syfte att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Morden_på_Malmö_Östra_Sjukhus
*  Konfidensintervall
höger|miniatyr. Staplarna anger observerade väntevärden och det röda linjesegmentet representerar konfidensintervallet som innesluter dem. 'Konfidensintervall' är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Exempelvis kan ett konfidensintervall bestämmas för konfidensgraden 95 % vilken bestäms i förväg av användaren. För att förstå innebörden av det som konfidensintervallet anger, betrakta en population för vilken man vill skatta någon förbestämd parameter utifrån stickprovsdata. Den givna populationen kommer att samplas upprepade gånger, varpå intervallskattningar för den givna parametern bestäms. Då är konfidensintervallet det intervall som kommer att innesluta populationsparametern för den andel av samplingarna som bestäms av konfidensgraden. Exempelvis om konfidensgraden är 95 % kommer konfidensintervallet innesluta populationsparametern 95 % av samplingarna. Ett ensidigt konfidensintervall ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensintervall
*  Konfidensgrad
... redirect konfidensintervall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensgrad
*  Letalitet
... är dödligheten för en viss sjukdom alltså hur många av de insjuknade som sedan dör av sjukdomen letaliteten anges i procent av hur många som insjuknat se även mortalitet morbiditet incidens kategori epidemiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Letalitet
*  Kardiovaskulär sjukdom
... redirect hjärt och kärlsjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskulär_sjukdom
*  Kardiovaskulära sjukdomar
... redirect hjärt och kärlsjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskulära_sjukdomar
*  Hjärtkärlsjukdom
... redirect hjärt och kärlsjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtkärlsjukdom
*  S Pulse Dream Plaza - Shizuoka - Omdömen om S Pulse Dream Plaza - TripAdvisor
... Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. S Pulse Dream Plaza, Shizuoka. GÅ MED LOGGA IN. US$. Shizuoka. Shizuoka Turism. Hotell i Shizuoka. Bed and Breakfast i Shizuoka. Shizuoka semesterbostäder för uthyrning. Semester Shizuoka. Shizuoka flyg. Restauranger i Shizuoka. Shizuoka sevärdheter. Shizuoka bilder. Karta över Shizuoka. Hotell. Alla hotell i Shizuoka Erbjudanden på hotell i Shizuoka Sista minuten Shizuoka. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Shizuoka. Affärshotell i Shizuoka. Romantiska hotell i Shizuoka. Ryokan i Shizuoka. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Shizuoka. 4-stjärniga hotell i Shizuoka. 3-stjärniga hotell i Shizuoka. Populära ...
http://tripadvisor.se/Attraction_Review-g298124-d2447502-Reviews-S_Pulse_Dream_Plaza-Shizuoka_Shizuoka_Prefecture_Chubu.html
*  Capsule Inn Miyako (Yokohama, Japan) - Kapselhotell recensioner - TripAdvisor
Capsule Inn Miyako Yokohama, Japan - Kapselhotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Capsule Inn Miyako Kapselhotell, Yokohama. GÅ MED LOGGA IN. Yokohama. Yokohama Turism. Hotell i Yokohama. Yokohama semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Yokohama. Yokohama flyg. Restauranger i Yokohama. Yokohama sevärdheter. Yokohama bilder. Karta över Yokohama. Hotell. Alla hotell i Yokohama Erbjudanden på hotell i Yokohama Sista minuten Yokohama. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Yokohama. De populäraste familjehotellen i Yokohama. Affärshotell i Yokohama. Ryokan i Yokohama. Romantiska hotell i Yokohama. Lyxhotell i Yokohama. Populäraste spaanläggningarna. Efter ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g298173-d1909221-Reviews-Capsule_Inn_Miyako-Yokohama_Kanagawa_Prefecture_Kanto.html
*  Niigata (stad)
Niigata stad. Niigata stad. {{Infobox japansk stad namn=Niigata japanska=新潟市 karta=Niigata in Niigata Prefecture Ja.svg karttext=Staden Niigatas läge i prefekturen Niigata. region= Chūbu |ö= Honshu |prefektur= Niigata |distrikt= lat deg = 37. lat sec = |lon deg = 139. lon sec = |area= 726.10 arearef= Japansk sida med statistik över areal och folkmängd. Läst 21 januari 2013. popdatum= 1 oktober 2012 population= 811386 |populationref = densitet= auto densitetref= träd= blomma= fisk= fågel= symbol= symboltext= borgmästare=Akira Shinoda rådhuspostnummer= rådhusadress= rådhustelefon= webbplats=http://www.city.niigata.jp }} 'Niigata' är residensstad i Niigata prefektur i Japan, och har lite mer än 800 000 invånare. Storstadsområde t hade 1 442 958 invånare vid folkräkning en 2005, på en yta av 4 521,72 km². Niigata ligger vid Japans största flod Shinanogawa s mynning i Japanska havet. Administrativ indelning Miljökatastrofen Sport Referenser. Administrativ indelning. Niigata är en av Japans tjugo städer med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niigata_(stad)
*  Capsule Hotel Wellbe Fukuoka (Fukuoka, Japan) - Temahotell recensioner - TripAdvisor
Capsule Hotel Wellbe Fukuoka Fukuoka, Japan - Temahotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Capsule Hotel Wellbe Fukuoka Temahotell. GÅ MED LOGGA IN. US$. Fukuoka. Fukuoka Turism. Hotell i Fukuoka. Bed and Breakfast i Fukuoka. Fukuoka semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Fukuoka. Fukuoka flyg. Restauranger i Fukuoka. Fukuoka sevärdheter. Fukuoka bilder. Karta över Fukuoka. Hotell. Alla hotell i Fukuoka Erbjudanden på hotell i Fukuoka Sista minuten Fukuoka. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Fukuoka. Hotellområden i Fukuoka. Affärshotell i Fukuoka. Romantiska hotell i Fukuoka. Ryokan i Fukuoka. Lyxhotell i Fukuoka. Populäraste spaanläggningarna. ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g298207-d558273-Reviews-Capsule_Hotel_Wellbe_Fukuoka-Fukuoka_Fukuoka_Prefecture_Kyushu_Okinawa.html
*  Yokohama
Staden har 3,7 miljoner invånare och är därmed Japans näst största stad. Yokohama ligger vid Tokyobukten s västra strand och är en av landets viktigaste hamnstäder. Den är en del av Stortokyo Publikation '2005 Population Census of Japan, Overview Series No.9; Population of Major Metropolitan Areas', Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan; ISBN 978-4-8223-3577-9. och bildar tillsammans med Kawasaki i norr centrum för Keihin, Japans viktigaste industriregion. I staden finns stora stålverk, oljeraffinaderier, varv och bilindustrier och omfattande tillverkning av verktygsmaskiner, elektroniska produkter och konstfibrer. Yokohama har vidare flera universitet och en rad fackhögskolor. Stadens hamn är Japans största importhamn. I Yokohama fanns ett kungligt svenskt konsulat 1897-1998. När Japan, strax före meijirestaurationen och andra shogunatets fall, i slutet av 1800-talet öppnade sig mot omvärlden efter två sekel av isolationism, växte Yokohama snabbt från ett litet ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yokohama
*  Kyushu Q1W Tokai
kyushu q w tokai kyushu q w tokai kyushu q w tokai av de allierade kallad lorna var ett japanskt ubåtsjakt sflygplan från andra världskriget planet designades efter en specifikation utfärdad för ett flygplan för ubåtsjakt den första prototypen stod klar i september och efter testflygningar gav flottan order om att planet skulle sättas i produktion när planet kom ut på förband under upptäckte man snabbt att det på grund av sin låga hastighet och bristfälliga defensiva beväpning var ett lätt byte för de allierades jaktflyg totalt byggdes exemplar av planet varianter q w den ursprungliga varianten helt utförd i metall q w variant där bakkroppen tillverkats av trä endast ett fåtal plan byggdes av denna variant q w k fyrsitsig skolflygplansvariant utförd helt i trä ett plan byggdes av denna variant källor mondey david the hamlyn concise guide to axis aircraft of world war ii chancellor press isbn kategori japanska stridsflygplan under andra världskriget kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyushu_Q1W_Tokai
*  Tokai
... kan syfta på tokai region en underregion till regionen chubu vid stilla havskusten i centrala japan uppkallad efter tokaidovägen tokai stad en japansk stad strax söder om nagoya i prefekturen aichi tokai ibaraki en en kommun i nakadistriktet i ibaraki prefektur tōkai kärnkraftverk ett kärnkraftverk i tokai kommun nakadistriktet ibaraki prefektur tokai asteroid tokai guitar company ett företag och namnet på företagets huvudsakliga produkter som grundades med huvudsaklig tillverkning av gitarr er och elgitarr er tokai guitar company är det fulla företagsnamnet och de tillverkade under talet gitarrer som liknade gibson s modeller företaget var är japanskt och var ett av de företag som var med och konkurrerade om köpare av elgitarrer i den lägre priskategorin tokai tillverkare ett företag som tillverkar cigarettändare tokai rubber company kortnamn för företaget tokai rubber company som har som huvudtillverkningsområde gummiupphängningar samt antivibrationsplattor för bilindustrin slangar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tokai
*  Yokohama (hönsras)
yokohama hönsras yokohama hönsras det här är en artikel om hönsrasen yokohama för en artikel om den japanska staden med samma namn se yokohama miniatyr yokohama yokohama är en lätt hönsras med ursprung från japan den kom till paris och rasen fick då namn efter yokohama den hamn i japan från vilken den skeppats ut det är en stridshönsras med segt kött och låg äggproduktion vilket gör att den hålls som en renodlad prydnadsras en dvärgvariant av yokohama avlades fram i tyskland två färgvarianter förekommer vit och rödsadlad en höna väger kilogram och en tupp väger kilogram för dvärgvarianten är vikten för en höna omkring gram och för en tupp omkring gram hönorna lägger jämförelsevis små ägg äggvikten är runt gram för stor ras och för dvärgvarianten ungefär gram skalfärgen är gul till rödaktig för stor ras och dvärgvariantens är gulaktig rasen har god befruktningen av äggen hönorna ruvar bra och kycklingarna ses efter väl kycklingar av yokohama är väldigt energiska och nyfikna rasen behöver ha mycket utrymme för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yokohama_(hönsras)
*  Mongoliska invasionerna av Japan
... De har haft ett stort inflytande på världshistorien även om båda invasion erna misslyckades. Dessa tillhör de mest kända händelserna i Japans historia och genom sin roll i att begränsa mongolerna s expansion kan de ha haft inflytande på Asiens historia. Under den mongoliska kejsaren Khubilai khan växte det mongoliska riket österut från Kina till Korea. 1266 och 1268 skickades emissarie r till Japan som krävde Japans underkastelse med hotet om invasion, men de fick återvända tomhänta. Ett antal meddelanden skickades efter detta via koreanska emissarier och mongoliska ambassadörer. Shogunens militärregering beordrade alla jordägare på Kyushu ön närmast Korea, och därmed den troligaste anfallsvägen att återgå till sina landområden, och trupper på Kyushu förflyttade sig västerut och säkrade de troligaste landstigningspunkterna. Dessutom organiserades stora bönemöten, och stora delar av regeringsarbetet sköts upp för att hantera krisen. De mongoliska styrkorna hade överlägsen teknik och taktik men led av ett ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongoliska_invasionerna_av_Japan
*  Tokyo Japan Fotografering för Bildbyråer - Bild: 34812301
 Tokyo Japan Fotografering för Bildbyråer - Bild: 34812301. Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Bloggar. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. 2D 3D Animation. Djur. Dokumentärt. Föremål. Helgdagar. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Video Produktions Element. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Your download plan was renewed. Congratulations and thank you for your business. Read more. Payment Management. Tokyo torn i Tokyo, Japan. MR: NO. ...
http://se.dreamstime.com/fotografering-för-bildbyråer-tokyo-japan-image34812301
*  Shimonoseki
... infobox japansk stad namn shimonoseki japanska 下関市 karta shimonoseki in yamaguchi prefecture ja svg karttext region chūgoku ö honshu prefektur yamaguchi distrikt lat deg lat min lat sec lon deg lon min lon sec area arearef popdatum oktober population populationref densitet auto densitetref träd blomma fisk fågel symbol flag of shimonoseki yamaguchi png symboltext shimonosekis flagga borgmästare rådhuspostnummer rådhusadress rådhustelefon webbplats http www city shimonoseki yamaguchi jp shimonoseki är den största stad en i prefekturen yamaguchi på ön honshu i japan den har japansk sida med befolkningsstatistik invånarantal oktober invånare på en yta av km yamaguchi fick stadsrättigheter april det var i denna stad som kina och japan undertecknade shimonosekifördraget i april stadsgränsen utökades den februari med fyra samhällen som låg i distriktet toyoura staden är belägen på honshus allra sydvästligaste punkt där kanmonsundet går mellan öarna honshu och kyushu kanmonbron förbinder shimonoseki med den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shimonoseki
*  Japan i olympiska vinterspelen 2010
japan i olympiska vinterspelen japan i olympiska vinterspelen miniatyr japans delegation under öppningsceremonin japan deltog vid de olympiska vinterspelen med deltagare som tävlade i alla sporter utom ishockey medaljer px silver hastighetsåkning på skridskor m herrar keiichiro nagashima lagtempo damer maki tabata masako hozumi nao kodaira konståkning soloåkning damer mao asada px brons hastighetsåkning på skridskor m herrar joji kato konståkning soloåkning herrar daisuke takahashi kategori i japan kategori japan i olympiska vinterspelen kategori nationer i olympiska vinterspelen kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japan_i_olympiska_vinterspelen_2010
*  Taiji, Japan
taiji japan taiji japan är en mindre stad i wakayama prefektur japan staden är den minsta kommunen i wakayama eftersom den inte till skillnad från andra kommuner har slagits ihop med andra orter sedan då byn moriura slogs ihop med taiji staden eller snarare dess valjakt valslakt har under senare år fått stor och negativ uppmärksamhet genom filmen the cove historik delfinslakten och the cove oro för kvicksilver systerstäder notable people externa länkar historik taiji är främst känd som en valstad delfinslakten och the cove i filmen the cove som vunnit ett flertal filmpriser visas stadens brutala delfinjakt delfinslakt som årligen sker september till mars miniatyr vänster px traditionell valjakt i taiji oro för kvicksilver togs hårtester från taiji ortsbor för att testa om de hade för höga halter av kvicksilver testerna utfördes av national institute for minamata disease nimd systerstäder hakuba nagano japan sedan notable people kiwako taichi skådespelare externa länkar kategori orter i wakayama prefektur ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taiji,_Japan
*  Sado
... är en ö i niigata prefektur i japan och är landets sjätte största med en yta på km japansk sida med statistik över areal och folkmängd läst januari folkmängden uppgick till invånare oktober fram till utgjorde ön en egen provins som aikawa prefektur dessförinnan som provinsen sado den mars fick hela ön stadsrättigheter som sado shi historia enligt äldre japanska källor beboddes ön ursprungligen av mishihase folk någon gång på talet kom den under japansk kontroll under lång tid användes sado som förvisningplats för brottslingar och regimkritiker i japan bland de kända historiska figurer som suttit förvisade på ön finns poeten hozumi no asomi oyu förvisad för kritik mot kejsaren kejsare juntoku förvisad efter jōkyū kriget och begravd på ön buddhist munken nichiren förvisad men benådad tre år senare och nodramatikern zeami motokiyo förvisad ön användes som förvisningsplats ända in på talet alltså under nästan ett helt millennium hittades guld i aikawa på sado och tokugawashogunatet öppnade genast en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sado
*  Iwami Ginzan
... infobox världsarv namn iwami ginzans silvergruva och dess kulturlandskap nr bild right px gruvschakt vid iwami ginzan silvergruva plats odha shimane prefektur land coord iwami ginzan var en silvergruva i shimane prefektur på ön honshu i japan den blev et världsarv gruvans historia världsarvsområdet referenser externa länkar gruvans historia gruvan grundades under daieiperioden mitt under den kaotiska sengoku tiden av den japanske handelsmannen kamiya jutei produktionen var som störst på talet då man producerade omkring ton silver vilket på den tiden motsvarade en tredjedel av världsproduktionen silvret från gruvan användes mestadels till mynt det rådde hård kamp om kontrollen av gruvan fram tills tokugawashogunatet tog kontroll av den år som ett resultat av slaget vid sekigahara samma år senare säkrades den med hjälp av staket och barrikader av tall träd yamabukislottet byggdes i områdets mitt silverproduktionen sjönk på talet och hade problem att konkurrera med andra gruvor och stängdes slutligen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iwami_Ginzan
*  Kagoshimaponny
'Kagoshimaponnyn' eller 'Tokaraponnyn' som den även kallas, är en hästras som härstammar från Japan. Fram till ganska nyligen, ansågs Kagoshimaponnyn vara en förvildad hästras, och kallades 'kyushu' efter öarna Kyushu där den fortfarande lever i ett halvvilt tillstånd. Hästarna fick namnet Tokara efter en av öarna som kallades Tokara och kallas också Kagoshimaponny då de en gång fanns i stora antal i området och för att många exemplar av rasen numera lever i Kagoshima Nationalpark. Dessa hästar var troligtvis utvecklade ur den mongoliska vildhästen Przewalski. Ur dessa hästar har man räknat fram ca 8 ponnyraser i Japan som har samma härstamning då bland annat Kagoshimaponnyn eller Tokaraponnyn som den oftast kallas. Enligt lokala öbor hade det funnits ca 100 hästar på öarna under början av 1940-talet men efter Andra världskriget hade antalet sjunkit drastiskt. En selektiv avel startades för att förbättra ponnyerna och för att öka stammarna, och resultatet blev att ponnyn som tidigare var ca 115 cm i mankhöjd ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kagoshimaponny
*  Hakuba
... stadsfakta namn hakuba annat namn form motto bild jr hakuba sta jpg bildtext järnvägsstationen i hakuba fana sigill sigilltyp land japan delstat indelning nagano styre styre titel folkmängd folkmängd not japansk sida med statistik över areal och folkmängd läst februari folkmängd år oktober grundades medelhöjd yta yta not yta yta yta yta text yta text yta text yta land yta vatten coord lat g lat m lat s lat ns n long g long m long s long ew e url fotnot karta karta storlek karta text hakubas läge i japan positionskarta japan karta hakuba in nagano prefecture ja svg karta text hakubas läge i nagano prefektur karta storlek tidszon utc skilln tidszon dst dst skilln är en by i kitaazumidistriktet i nagano prefektur i japan hakuba låg en gång i tiden längs med den så kallade saltvägen som användes för att transportera salt och andra vattenrelaterade produkter från kusten tourism commission of hakuba läst november i populärkultur vänorter källor fotnoter externa länkar i populärkultur hakuba visas i avsnitt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hakuba
*  Noriaki Kasai
Tillsammans med det japanska backhoppningslaget tog han en silvermedalj i Olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer. I OS 2014 vann han 42 år gammal ett individuellt silver i den stora backen – 20 år efter hans förra OS-medalj, det i lag vid OS 1994. I tävlingen i Kulm 11 februari 2014 deltog Okabe som fortfarande är den äldste att ta sig till huvudtävlingen i ett världscupevenemang i kvaltävlingen, där han på sin 35:e-plats dock blev utslagen från fortsatt tävlande. Kategori:Japanska backhoppare Kategori:Japanska olympiska silvermedaljörer Kategori:Olympiska silvermedaljörer 1994 Kategori:Olympiska silvermedaljörer 2014 Kategori:Japanska olympiska bronsmedaljörer Kategori:Olympiska bronsmedaljörer 2014 Kategori:Världsmästare i skidflygning Kategori:Tävlande i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1992 Kategori:Tävlande vid olympiska vinterspelen 1992 från Japan Kategori:Tävlande i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1994 Kategori:Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Japan Kategori:Tävlande i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noriaki_Kasai
*  Noor-e-Dunia
Upplagd av Noor. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Tokyo skytree hade invigning den 22 may 2012 och nu har den öppet alla dagar från kl 8:00-22:00 och det kostar 2500 yen att åka upp till första däcket och 3500 yen för det andra däcket som ligger högst upp. Jag hittade en hemsida som har all information som är värt att veta om Tokyo skytree tower. Upplagd av Noor. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Så kom jag både på att det var ett tag sen jag skrev ett inlägg och att jag måste dela med mig av den infromationen jag hade fått om Japan. Upplagd av Noor. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Japansk kalligrafi utförs med både penna och pensel och det kan vara ett sett att förmedla ett budskap eller en möjlighet att få utlopp för sin konstnärliga anda. Upplagd av Noor. En av konsekvenserna av detta är att det inte längre räcker japanska studenter för att fylla alla universitet i Japan, vilket innebär ...
http://noor-dunia.blogspot.com/
*  Kikuo Wada
... född den mars i niigata japan är en japansk brottare som tog os silver i lättviktsbrottning i fristilsklassen i münchen källor kategori japanska brottare kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från niigata kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kikuo_Wada
*  Shinmoedake
... på japanska 新燃岳 är en vulkan i kyushu japan senaste utbrottet startade den mars japanska myndigheter har klassificerat utbrottet som en trea på den gradiga skalan vulkanens förra utbrott som ägde rum januari var det största uppmätta utbrottet på år efter utbrottet i januari hade vulkanen under flera veckor varit sovande men började återigen spy ut aska och stenar den mars två dagar efter den stora jordbävningen vid sendai tidigare har den haft utbrott och i januari delar av bond filmen man lever bara två gånger från spelades in här referenser kategori vulkaner i japan kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shinmoedake
*  Tomohiro Matsunaga
... född den juni i shizuoka japan är en japansk brottare som tog os silver i bantamviktsbrottning i fristilsklassen i peking http www sports reference com olympics athletes ma tomohiro matsunaga html referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia kategori japanska brottare kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från shizuoka kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomohiro_Matsunaga
*  .. LÃ¥gkolhydratskost i Japan .. 8 Comments .. us Said, .. Anders diabetesdoc Said,
Upplägget är som det brukar vara att lågfettkost innehåller lite fett och mycket kolhydrater, den är också beräknad utifrån kalorimängd calorie-restricted. Lågkolhydratkosten är begränsad utifrån kolhydrater 130g/dag men inte avseende mängd eller kalorier. Man följde patienterna i 6 månader och följde upp blodsockerkontroll och en rad andra parametrar. Det andra som är intressant är att man höll koll på kaloriintaget och upptäckte att trots att man fick äta fri mängd mat i lågkolhydratgruppen så innebar kolhydratrestriktionen att kalorimängden inte blev större. Man räknade också korrelationer mellan kalorimängdsförändringar och kolhydratsförändringar och fann att kalorimängden var kopplad till viktförändring, medan det var kolhydratmängden som var kopplad till blodsockerkontrollen. Bl a så ansåg hon att det var för att ris var ett tillbehör till grönsaker och fisk mm och inte själva måltiden. Kjell Granelli Said, januari 20, 2014@ 17:45 Jag undrar om det är som ...
http://diabetesdoc.bloggsida.se/kost/lagkolhydratskost-i-japan
*  Hiroshi Yamamoto
... nation hiroshi yamamoto född oktober i yokohama är en japansk idrottare som tog brons i bågskytte vid olympiska sommarspelen år senare tog han silver i bågskytte vid olympiska sommarspelen i aten http www sports reference com olympics athletes ya hiroshi yamamoto html referenser kategori japanska bågskyttar kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori tävlande i bågskytte vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori idrottare från yokohama kategori födda kategori levande personer kategori män kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Yamamoto
*  Shinji Morisue
... född den maj i okayama japan är en japansk gymnast han tog os guld i räck http www sports reference com olympics summer gym mens horizontal bar html os silver i hopp http www sports reference com olympics summer gym mens horse vault html och os brons i lagmångkampen http www sports reference com olympics summer gym mens team all around html i samband med de olympiska gymnastiktävlingarna i los angeles referenser källor denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia externa länkar kategori japanska gymnaster kategori japanska olympiska guldmedaljörer kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i gymnastik vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från okayama prefektur kategori wp ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shinji_Morisue
*  Kōsei Akaishi
... kosei akaishi född den februari i aomori japan är en japansk brottare som tog os silver i fjäderviktsbrottning i fristilsklassen i los angeles och åtta år senare os brons i lättviktsbrottning i fristilsklassen i barcelona källor kategori japanska brottare kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori personer från aomori prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kōsei_Akaishi
*  Azukiböna
... 小豆 eller アズキ även adzukiböna eller adukiböna är en liten blank och mjäll böna med rött skal som tillhör vignabönssläktet den är rik på protein fiber och mineral er bönan härstammar från japan där den anses renande och är mycket populär men den odlas även i kina och andra länder i östasien bönan används i grytor pajer soppor och färser och uppskattas för dess lättsmälthet lite sötaktiga mustiga och lite torra smak och är bra för personer med känslig mage på grund av dess förmåga att lätt mosas vid kokning lämpar sig bönorna till bland annat vegetariska biffar och pajer gärna tillsammans med starka kryddor i kina och japan kokas bönan ofta med socker eller honung varefter de mals till en röd bönpasta som används flitigt i bakverk bland annat dorayaki och glassar bönor som blivit gamla antar dock en besk smak källor kategori bönor och linser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Azukiböna
*  Masanori Sugiura
... född den maj är en japan sk idrottare som tog brons i baseboll vid olympiska sommarspelen i barcelona och som även tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska bronsmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori japanska olympiska bronsmedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från wakayama prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masanori_Sugiura
*  Cortodera kochi
... är en skalbaggs art som beskrevs av maurice pic cortodera kochi ingår i släkte t cortodera och familjen långhorningar artens utbredningsområde är israel inga underart er finns listade i catalogue of life källor pic maurice descriptions de coléoptères paléarctiques bulletin de la société entomologique de france paris titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori cortodera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cortodera_kochi
*  Chariesthes kochi
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning chariesthes kochi ingår i släkte t chariesthes och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori chariesthes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chariesthes_kochi
*  Japansk konst under Edoperioden
Edoperioden påbörjades sedan Tokugawa shogunatet lyckades få fullständig kontroll över den japanska regeringen 1603 och genast började arbeta för fred och ekonomisk och politisk stabilitet, en strävan som man i stora stycken lyckades med. Shogunatet överlevde ända till 1867 då man inte lyckades hantera de västerländska kraven att öppna gränserna för internationell handel. Shogunatet styrde i detalj allt i samhället: Man stängde landets gränser och förbjöd utländsk kultur, man upprättade regler för hur varje människa skulle vara klädd, vem man kunde gifta sig med och räknade många aktiviteter som inte var tillåtna för någon. Katsura, en imitation av prins Genjis palats, består av ett antal shoin byggnader som kombinerar element från den klassiska japanska traditionen med några innovativa tillägg och omges av en park med vackra gångvägar. Edo dagens Tokyo drabbades återkommande av omfattande bränder vilket gjorde att man övergick till en enklare arkitektur som underlättade återuppbyggandet efter förödelserna. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japansk_konst_under_Edoperioden
*  Hiro Matsushita
... född den mars i kobe japan är en japansk racerförare racingkarriär matsushita tävlade i indy lights under och gick sedan vidare till ppg indycar world series med dick simon racing matsushita blev den förste japanske föraren att delta inom amerikansk professionell racing men han hade inga större framgångar han köpte sig till platser tack vare sitt understöd från panasonic och lyckades aldrig bli bland de fem bästa matsushita lyckades inte heller bland de tjugo bästa i mästerskapet någon gång efter att ha kört fram till säsongen avslutade matsushita sin karriär och köpte han swift engineering samt började jobba med marknadsföring referenser kategori födda kategori japanska racerförare kategori champ car förare kategori indianapolis förare kategori män kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiro_Matsushita
*  Masao Morinaka
... född den april är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från shizuoka kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masao_Morinaka
*  Hōfu
... 防府市 hōfu shi är en japan sk hamn och industri stad i prefektur en yamaguchi på den sydvästra delen av ön honshu staden ligger kilometer sydväst om hiroshima och har befolkningsstatistik med invånarantal oktober invånare på en yta av km hōfu fick stadsrättigheter augusti industrin består i stor utsträckning av bilindustri och tillverkning av kemi ska produkt er bilmärket mazda har en produktionsanläggning i staden staden i media staden är en av de verkliga städer som finns med i lian hearn s böcker om klanen otori området framför allt kring mitajiri i sydost utgör fond i den japanska animerade långfilmen mai mai miracle filmen utspelar sig både år samt cirka år tidigare källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hōfu
*  Noriaki Kubo
... tite kubo född juni i hiroshima är en japan sk manga tecknare han har bland annat ritat zombie powder och bleach han är son till en stadsnämndeman i fuchu aki districtet hiroshima där han gick ut från det lokala gymnasiet i en intervju har han sagt att han var med i en tidnings manga tävling och att trots att han inte vann tyckte en av tidningens redaktörer att han hade talang de arbetade senare tillsammans i några kortare projekt inte långt därefter kom hans första manga ultra unholy hearted machine som vart publicerat i shueisha s weekly shonen jump special det här var följt av korta mangor till och började hans första serie zombie powder att visas i weekly shonen jump och höll på i volymer och till år hans nästa serie bleach som handlar om en gymnasieelev som blir dödsängel och slåss mot onda spöken den började visas i samma tidning från och med februari har bleach nått kapitel och en animeversion började sändas i japan mangan blev vinnare av the shogakukan manga award i sin kategori en bleachfilm ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noriaki_Kubo
*  Makoto Imaoka
... född den september är en japan sk idrottare som tog silver i baseboll vid olympiska sommarspelen i atlanta kategori japanska basebollspelare kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande i baseboll vid olympiska sommarspelen kategori japanska olympiska silvermedaljörer kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från hyogo prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makoto_Imaoka
*  Sesshū Tōyō
... miniatyr talskopia av sesshus självporträtt från sesshū tōyō född död augusti var en japansk målare och ursprungligen buddhistisk präst under muromachi perioden biografi sesshū tōyō fick sin konstnärliga utbildning hos josetsu och shubun reste troligen på japanskt uppdrag till kina där han blev hedrande mottagen och fick tillfälle att utföra dekorativa arbeten i kejserliga palatset i kina utbildade han också ytterligare sitt landskapsmåleri i anslutning till de gamla mästarna från södra songdynastin miniatyr vänster höst och vinterlandskap hans målningar är utförda med energiskt summariska penseldrag haboku stil dels i tusch dels i lätta färger den nationella tosa skolans kraftiga färggivning avstod han från sesshū ansågs som tidens främste konstnär i både japan och kina och står överhuvud som en av japans störste mästare han gav namn åt en egen skola unkoko hans mest kända elever var sesson och sjingetsu av vilka den senare följde honom på resan till kina källa kategori födda kategori avlidna kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sesshū_Tōyō
*  Hiroyuki Takei
... 武井宏之 är en japan sk mangaka hiroyuki takei föddes den maj i yomogita som ligger i norra honshu japan hans första manga var sd hyakkaten han blev sedan assistent åt den berömda mangakan nobuhiro watsuki och tamakichi sakura hiroyukis karriär kom först igång då han fick mangan butsu zone publicerad i weekly shonen jump takei är nära vän med mangakan eiichiro oda som också han varit assistent åt watsuki takeis mest kända manga är shaman king som också den publicerades i weekly shonen jump kategori japanska serieskapare kategori män kategori födda kategori levande personer kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiroyuki_Takei
*  Kayoko Fukushi
... miniatyr kayoko fukushi kayoko fukushi född den mars är en japansk friidrottare som tävlar i medel och långdistanslöpning fukushi genombrott kom när hon slutade på fjärde plats på meter vid vm för juniorer som senior deltog hon vid vm där hon var i final på meter och slutade på elfte plats vid olympiska sommarspelen slutade hon a på meter hon var i final på både meter och meter vid vm och blev tolva respektive elva även vid vm var hon i final på båda distanserna och blev denna gång e respektive tia vid olympiska sommarspelen var hon i final bara på meter och blev denna gång elva hon har även varit framgångsrik i längre distanser och innehar världsrekordet på km personliga rekord meter meter km källor kategori födda kategori japanska medeldistanslöpare kategori japanska långdistanslöpare kategori kvinnor kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från japan kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kayoko_Fukushi
*  Ube
... 宇部市 ube shi är en japan sk stad som ligger i prefekturen yamaguchi och är belägen på den sydvästra kusten av ön honshu den har japansk sida med invånarantal och yta oktober invånare på en yta av km ube fick stadsrättigheter november och stadsgränsen utökades november med samhället kusunoki staden präglas av kemi sk industri men även produktionen av betong och stål är betydande källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ube
*  Iwakuni
... 岩国市 iwakuni shi är en stad i prefekturen yamaguchi på den sydvästra kusten av ön honshu i japan den har japansk sida med befolkningsstatistik invånarantal oktober invånare på en yta av km iwakuni fick stadsrättigheter april stadsgränsen utökades den mars genom att inkludera ytterligare sju samhällen som låg i distriktet kuga en av stadens sevärdheter är kintaibron med dess fem valv över nishikifloden bron är byggd helt i trä utan spikar källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iwakuni
*  Genbun
... april februari är en period i den japanska tideräkningen perioden inleddes när kejsare sakuramachi besteg tronen och avslutades av astrologiska skäl shogun var tokugawa yoshimune namnet är hämtat från ett citat ur en essäsamling av den kinesiska talsprinsen xiao tong klassisk kinesiska 武創 元 基 文 集大命 皆体天作制 順時立政 至于帝皇 遂重熙而累盛 under periodens första år standardiseras mon myntet myntet ska tryckas i koppar och med tecknet 文 mon samma tecken som uttalas bun i genbun på ena sidan år genbun skedde en stor folkligt revolt mot shogun atet och dess samuraj er i nuvarande tottori prefektur kategori japanska tideräkningsperioder andra shogunatet kategori japan under talet kategori japan under talet kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genbun
*  Kudamatsu
... 下松市 kudamatsu shi är en stad i prefekturen yamaguchi på den sydvästra delen av ön honshu i japan den har japansk sida med befolkningsstatistik invånarantal och yta oktober invånare på en yta av km kudamatsu fick stadsrättigheter den november källor kategori orter i yamaguchi prefektur kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kudamatsu
*  Nikon FE
... är en analog mm spegelreflexkamera slr som tillverkades av det japanska optik företaget nippon kogaku k k nikon sedan i japan mellan och kameran var cirka mm hög mm bred mm djup och vägde drygt g med lins den fanns i två färger svart med krom eller helsvart fe var uppföljaren till nikon el från och en av medlemmarna i nikons klassiska f serie kamerahuset är tillverkat av en kompakt men hård aluminiumlegering som utvecklats från nippon kogakus nikon fm från med mindre förändringar i utseende och kontroller fm fe kamerahuset visade sig vara väldigt långlivat nippon kogaku nikon använde det med vissa förbättringar som grund för den kompakta f serien mellan och andra medlemmar i den kompakta f serien är nikon fm från fe fa och nikon fm a endast i begränsad upplaga externa länkar på webbplats kategori analoga systemkameror av nikon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikon_FE
*  Kanebo
... är ett japan skt företag som tillverkar kosmetika de är framför allt kända för användandet av silke sämnen i sina produkter kategori japanska företag kategori smink kategori wp projekt japan ja カネボウ化粧品
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanebo

Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Mortalitet: Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Strokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringKomorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Taipei 101: Taipei 101 (Taipei Financial Center) är en skyskrapa som ligger i Taiwans huvudstad Taipei. Byggnaden invigdes den 31 december 2004 och är 508 meter hög, vilket gjorde den till världens högsta skyskrapa fram till dess att Burj Khalifa invigdes i Dubai 2010.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.NYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Hilary DuffPaul LindquistAdenocarcinomCoffeeshop (Nederländerna)Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenTyp 1-diabetesSpårväg i Finland: 250px|thumb|right|Linje 1 mot Hamnen vid Salutorget i Åbo år 1959Agrilus coxalis: Agrilus coxalis är en skalbaggsart som beskrevs av Waterhouse 1889. Agrilus coxalis ingår i släktet Agrilus och familjen praktbaggar.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Spårväg i Danmark: Spårvägar har i Danmark funnits i Köpenhamn, Århus och Odense. Sedan 1972 finns inga spårvägar i Danmark, men alla de tre historiska spårvägsstäderna planerar nu snabbspårvägar, på danska letbane.HypertoniHöftfraktur