Råttor, Sprague-DawleyRåttor, inavlade stammarKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.OrganstorlekDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Slumpmässig fördelningNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.TidsfaktorerBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Gnagarsjukdomar9,10-dimetyl-1,2-bensantracen: 7,12-dimetylbenzantracen. Polycykliskt aromatiskt kolväte i tobaksrök som utgör en kraftig karcinogen.OvariektomiCancerframkallande ämnenBrösttumörer, experimentella: Experimentellt framkallad mammarcancer (mjölkkörteltumörer) hos djur som modell för studier av brösttumörer hos människa.Metylnitrosurea: En nitrosureaförening med alkylerande, karcinogena och mutagena egenskaper.Toxicitetstester, kroniskaRNA, budbärarEatingInjektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Djur, nyföddaArtsspecificitetRåttor, mutanta stammarLäkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Fysisk kondition, djurImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Kortikosteron: En binjurebarksteroid med svag, men betydelsefull verkan som mineralkortikoid och glukokortikoid.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.VävnadsdistributionAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.NOAELRåttor, genetiskt förändradeHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.ReperfusionsskadaOxidativ stressHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.TetraklordibensodioxinMalondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.ToxicitetstesterKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Injektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.DrickandeKoksalt i kosten: Natriumklorid som livsmedelstillsats.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Råttor, inavlade F344Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.ReninSvältdiet: Undanhållande av mat under kontrollerade, experimentella förhållanden.NG-nitroargininmetylesterEnzymhämmareLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Prenatal exponering, sena effekterBens(a)antracener: Kolväten hos vilka en bensenring och antracenring har en gemensam dubbelbindning.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.BlödningschockNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.VäxtextraktNaturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Missbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Polyklorerade bifenylerEstradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.CNS-depressiva medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att dämpa aktiviteten i det centrala nervsystemet. De huvudsakliga typer av medel som räknas hit är etylalkohol, bedövningsmedel, sömnmedel, lugna nde medel, narkotiska preparat och ångestdämpande medel.TestikelKoksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Könskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.ViktökningKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Genmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.Dibutylftalat: En mjukgörare som används i de flesta plastsorter, och som påträffas i vatten, luft, jord, växter och djur. Karcinogenicitetstester: Tester avsedda för att experimentellt mäta ett ämnes tumörframkallande förmåga, genom att tillföra ämnet (t ex benzantracen) och mäta mängden tumörceller som utvecklas under ett givet tidsintervall. K arcinogenicitetsvärdet anges som regel med milligram per tillväxtmängd av tumör. Trots att denna metod skiljer sig från mutagenicitetstester, försöker forskare ofta att korrelera mätvärdena från karci nogenicitetstester med resultaten från mutagenicitetstester.NefrektomiCytokrom P-450 CYP2B1: Ett av de viktigare cytokrom P-450-enzymen, vilket induceras av fenobarbital i såväl lever som tunntarm. Det är verksamt i omsättningen av föreningar som pentoxiresorufin, testosteron och androstendion. CYP2B1 förmedlar också aktivering av cyklofosfamid och ifosfamid till mutagener. EC 1.-.Nervskyddande medelNjurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Sympatiska nervsystemetCykliska kväveoxiderSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Råttor, inavlade SHRUrinutsöndring: Syn. diures.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionBestörtningNjurcirkulationKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Estrous Cycle: Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. TestosteronLabyrintinlärning: Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.PeroxiddismutasTvång, fysisktMonokrotalin: En pyrrolizidinalkaloid och ett växtgift från arter av släktet Crotalaria som förgiftar kreatur och människor genom förtäring av förorenat spannmål och andra födor. Alkaloiden orsakar övertryck i lungartären, högerkammarhypertrofi och sjukliga förändringar i lungornas kärlsystem. Avsevärd minskning av hjärt-lungförändringarna ses efter oral magnesiumbehandling.Förlängda märgen: Den nedre delen av hjärnstammen. Den är belägen under hjärnbryggan och framför lillhjärnan. Den förlängda märgen fungerar som en omkopplingsstation mellan hjärnan och ryggmärgen, och innehåller centra för reglering av andnings-, vasomotorisk, hjärt- och reflexverksamhet.Estrogens, Non-Steroidal: Icke-steroida föreningar med östrogen verkan.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Mikroinjektioner: Injicering av mycket små vätskemängder, ofta med hjälp av mikroskop och mikronålar.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Könsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Paraventrikulär hypotalamisk kärnaBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.SolitärkärnaInsulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Fenobarbital: Ett barbitursyraderivat som har icke-selektiv dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Det förmedlar bindning till hämmande subtypreceptorer för gamma-aminosmörsyra och reglerar kloridflödet genom receptorkanalerna. Det blockerar även glutamatinducerad depolarisering.NoradrenalinRenin-angiotensinsystemStrålningsskador, experimentellaReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Fenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesBenshydrylföreningar: Föreningar som innehåller metylradikalen med två bensenringar i substitution. Alla utbyten är tillåtna, men fusion med bensenringarna får inte förekomma.Alkan-1-monoxygenasNjurkanalerCellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.DräktighetHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Fruktsocker: Ett kolhydrat i söta frukter och honung som är lösligt i vatten, alkohol eller eter. Det används som konserveringsmedel och i infusionsvätska för parenteral näringstillförsel (dropp).HyperplasiPyrrolidinerTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Kokain: En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Biologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.Råttor, inavlade WKYModer-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.Majsolja: Olja framställd ur majsplantan.Angiotensinogen: Ett alfa-globulin, av vilket ett fragment på 14 aminosyror omvandlas av renin till angiotensin I, som är en inaktiv prekursor till angiotensin II.PeroxidasBetingning, operant: Inlärningsprocess som innebär att en viss handlingsföljd resulterar i en belöning. Vid den rätta reaktionen inför ett urval handlingsalternativ kommer en omedelbar belöning. Syn. instrumentell betingning.Genistein: En isoflavonoid som utvinns ur soyaprodukter. Den blockerar protein-tyrosinkinas och topoisomeras-II och används som antitumörmedel. Experimentellt har den visat sig kunna stoppa G2-fasen i mänskliga och muscellinjer.StreptozocinGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Försöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Sojabönsolja1,2-dimetylhydrazin: Ett DNA-alkylerande agens som visat sig vara kraftigt karcinogent och som har utbredd användning för att inducera tarmtumörer hos experimentdjur.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Erukasyror: cis-13-Dokosensyror, med generell formel C22H42O2.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Losartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.Mikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.Angiotensin-typ 1-receptorNjurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Binjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Kokarcinogenes: Två eller fler faktorers samverkan i framkallande av cancer.Elektroakupunktur: En typ av akupunktur, där nålar med lågfrekvent ström används för smärtlindring, bedövning och sjukdomsbehandling.Hippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Aroclor: Industrikemikalier som blivit utbredda miljögifter. Varje aroclor består av en blandning av klorinerade bifenyler (1200-serien) eller klorinerade terfenyler (5400-serien) eller båda (4400-serien). PCB är en aroclor. Aroclor är ett varumärke.Kaseiner: En blandning av fosfoproteiner i mjölk och ost. De hör till de allra näringsrikaste mjölkproteinerna, med alla de vanligaste aminosyrorna och många av de essentiella. Syn. ostämne.Drug-Induced Liver InjuryDimetylhydraziner: Hydraziner som ersatts med två metylgrupper i någon position.Aspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Injektioner, spinalaPeniserektionDopaminupptagshämmare: Medel som blockerar transport av dopamin in i nervcellsutskotten eller in i vesiklar inuti utskotten. De flesta adrenerga upptagshämmare hämmar också upptag av dopamin.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.HypertrofiNatriuresCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Upphängning i bakbenen: Teknik för begränsning av ett djurs rörelseförmåga genom att hänga upp det i bakben eller svans. Förfarandet används för att simulera vissa effekter av reducerad tyngdkraft och studera fysiologi vid viktlöshet.Hypotalamus: Sidopartiet av mellanhjärnan, vilket sträcker sig från synnervskorsningen till svansdelen av mamillarkropparna och bildar tredje ventrikelns nedre väggar och sidoväggar.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.UppregleringToxicity Tests, SubchronicGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.Karcinom 256, Walker: Ett transplanterbart karcinom från råtta, som ursprungligen uppkom spontant i mjölkkörteln hos en albinoråtta, och som nu liknar ett karcinom i unga transplantat och ett sarkom i äldre.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Toxicity Tests, AcuteImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Amfetamin: Ett krafigt centralstimulerande och sympatomimetiskt medel. Amfetamin har flera verkningsmekanismer, inkluderande blockering av upptag av adrenerga substanser och dopamin, frigörande av monaminer och hämmande av monaminoxidas. Amfetamin är också en missbruksdrog och ett psykotomimetiskt medel. l- och d,l-formerna räknas hit. l-formen har lägre CNS-aktivitet, men starkare kardiovaskulära effekter. d-formen är dextroamfetamin.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Brösttumörer hos djur: Tumörer i bröstkörtlarna (mammarcancer) hos djur.Tetrazoler

*  Kroppsvikt
... avser den vikt en människa s eller djur s personliga vikt är kroppsvikten kan påverkas av bland annat födointag som i sin tur kan påverkas av exempelvis ätstörningar och hormoner och sjukdomar kroppsvikt används inom sporter till exempel boxning och tyngdlyftning för att dela in deltagare i olika viktklasser normalvikt ett bmi mellan och för en vuxen person räknas som normalvikt dock bör påpekas att en mycket muskulös person kan ha ett bmi som skulle definieras som övervikt eller fetma för vilken person alltså bmi inte är ett användbart mått inte heller barn har samma referensintervall som vuxna jämför isobmi äldre personer mår bättre med ett något högre bmi än vuxna som inte nått medelåldern för personer i pensionsåldern kan den ideala vikten ligga på ett bmi mellan och http www se jonkopings lan tema halsa livsstil att andra en vana sa bedomer du din vikt ar true jämför också överviktsparadoxen noter es peso el peso de un ser humano...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsvikt
*  LCHF - gick upp efter 1 vecka
... Spara inloggning Gl mt lösenord. start. matdagbok. motionsdagbok. min profil. grupper. bloggar. forum. recept. artiklar. info. Forum. Skapa ny forumstråd. Visa. Senaste uppdaterade trådarna Nya trådar Mina bevakningar Kategorier. Biggest Loser 2013 Biggest Loser 2014 Biggest Loser 2015 Byta/köpa/sälja - Kläder etc. Framgångar Fritt forum Frågor om kost - kostråd Förbättringsförslag GI Hälsa & matvanor Isodieten LCHF Mat & Recept Motivation Tekniska frågor - Support Träning & Motion Träningskompisar sökes Vanliga frågor Viktkompisar sökes Viktminskning Viktutmaningar Viktökning Övriga ämnen. gick upp efter 1 vecka Forum » LCHF. Skapad av: thygesen 2012-06-16 07:18:34. Bevaka denna tråd. Hej. Jag har kört LCHF lite mer än moderat, men med vissa dagar där jag har "syndat" lite. Specielt i början eftersom jag är glad för mjölk.. Men första veckan gick det egentligen bra. Gick ner nästan 3kg, men strax efter där gick jag upp 700gram. Dom flesta dagarna äter jag inte mer än 20 kolhydrater.. Som jag har förståt...
http://matdagboken.se/?p=forum&visa=trad&TradID=7661&Sida=1
*  Kategori:Kroppsvikt och mått
kategori kroppsvikt och mått kategori kroppsvikt och mått kategori kroppskonstitution kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kroppsvikt_och_mått
*  Gungstol
... fil åke axelsson gungstol jpg miniatyr modern gungstol från av åke axelsson en gungstol är en stol som är monterad på en sorts böjd skida som gör att man med hjälp av sin kroppsvikt kan få den att gunga fram och tillbaka den är ofta gjord i trä externa länkar kategori sittmöbler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gungstol
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Cancerframkallande ämnen
... eller karcinogener även carcinogener är substans er och exempelvis virus läst som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur processen att utveckla cancer kallas carcinogenes karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt antingen är ämnet dna skadande och detta ger upphov till cancern denna typ kallas genotoxisk karcinogen en epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer detta genom exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer iarc har en graderad skala för gradering av karcinogena ämnen där värde är cancerframkallande och där värde är troligen inte cancerframkallande klass bevisad humankarcinogen klass a sannolik humankarcinogen bevisad karcinogen i djur klass b möjlig humankarcinogen klass otillräckliga bevis klass bevisad icke humankarcinogen finns väldigt få i denna grupp det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier ett exempel är krom som förekommer i cr och cr cr är karcinogent medan cr inte är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerframkallande_ämnen
*  IF Eker Örebro
... är en fotbollsförening från västra stadsdelarna i örebro säsongen spelade herrlaget i division samt damlaget i div örebro län föreningen förfogar över flera träningsanläggningar matcharena och klubbhus ligger på lundby ip i örebro föreningen grundades då som ekers if och lagets färger är svart med inslag av vitt och rött namnet eker kommer från stadsdelen eker i örebro dagens förening if eker örebro är resultatet av en sammanslagning år av mellringe eker if samt vivalla lundby if flera sporter har förekommit genom åren men idag är fotboll den enda aktiva sporten i föreningen eker bedriver även ungdomsfotboll och har flera flick och pojklag kategori fotbollsklubbar i sverige kategori sportklubbar i örebro kategori sportklubbar bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/IF_Eker_Örebro
*  ANOVA
... omdirigering variansanalys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANOVA
*  Ketogen diet
] 'Ketogena dieter' ungefär: 'ketonbildande kost' är en diet med mycket fett och litet kolhydrater, som syftar till att skapa '-genic' keton er i kroppen, vilket inträffar när det inte finns tillräckligt med glukos i kroppen för dess energiförsörjning. http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies/ketogenic-diet En ketogen diet har typiskt förhållandet 4:1 i kalorier räknat mellan fett och kolhydrater, medan Atkinsdieten har 2:1. Innan den ketogena dieten hade andra dieter använts för epilepsibehandling, i synnerhet fasta. Den ketogena dieten har typiskt ett förhållande av 4:1 mellan fett och kolhydrater, och därtill tillförs protein i varierande mängd; den klassiska ketogena dieten har förhållandet 4:1 mellan fett å ena sidan och protein och kolhydrater å andra. När dieten uppfanns antogs ketos förhindra epileptiska anfall, men det är omtvistat om minskade mängder ketonkroppar i blodet och ketos i hjärnan orsakar epileptiska anfall hos människor. Den vanliga ketogena dieten h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ketogen_diet
*  Purina Pro Plan | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Hemfoder.se - Djurens bästa vän på nätet. Purina Pro Plan Hos Hemfoder.se kan du få snabb hemleverans av Purina Pro Plan hundfoder och Purina Pro Plan kattfoder ända fram till dörren. Purina Pro Plan hundmat och kattmat är foder av högsta kvalitet. Purina Pro plan använder bara förstklassiga ingredienser av högsta kvalitet som är vetenskapligt utformade av Purinas egna veterinärer och näringsspecialister. Genomgripande för Purina Pro Plans foder är att de innehåller viktiga näringsämnen utformade för att stödja din hund och katts viktiga skyddssystem. Purina Pro Plan hundfoder och kattfoder finns för olika behov samt för olika åldrar och är helt utan färgämnen och konserveringsmedel. Du kan läsa mer om Purina Pro Plan på www.purina-proplan.se. 618 kr 499 kr. 689 kr 499 kr. Köp nu. 689 kr 499 kr. Köp nu. 619 kr 499 kr. Köp nu. 659 kr 499 kr. Köp nu. 659 kr 499 kr. 659 kr 499 kr. 699 kr 499 kr. Köp nu. 619 kr 499 kr. Pro Plan Dog Light Digestion Lamb Rice 14 kg. 659 kr ...
http://hemfoder.se/purina-pro-plan/?_escaped_fragment_=ajax=1&ProductGroupFilter=9
*  Dieten...? | Besöksliv
Dieten.... Besöksliv. Annons. 2015-10-06 START. Senaste nytt. KARRIAR. Alla Karriär-artiklar. FOLK. Vimmel. Åsikter. Ledare. Debatt. Krönikor. BLOGGAR. Anders Johansson. Jeanette Bohman. Stefan Ekengren. Pontus Frithiof. KALENDER. OM OSS. Om Besöksliv. Redaktion. Prenumerera. Annonsera. Platsannonsera. Utgivning. Hall of fame. Kulnet. Vassaste kocken. KONTAKT. Sök på webbplatsen Sök på denna webbplats:. In english Facebook Twitter RSS Nyhetsbrev. Aktuellt just nu: Annonser:. Publicerad 26 augusti 2012 Dieten.... Gå ner 4 kilo på 4 veckor rapar en kvällstidning ur sig i dagens sömniga söndagsutgåva... Gääääässssppp. Jag kväver en sömnig gäspning blandat med atackkänslor medans jag väldigt intresserat ändå måste få läsa vad för tokerier som Gi experten denna gång kommer dragandes med i form av dieter och viktgarantier... VIKTGARANTIER!. Hur dåligt mår inte vi människor för tyvärr så är ju detta sånt som mången läser och hoppas kunna hitta en genväg till ett nöjdare liv med sin kropp... Jag är nu tvungen att sät...
http://besoksliv.se/blogg/stefan-ekengren/dieten
*  Jämför olika bantningsmetoder
... bantningsmetoder.net - 10 apr 2012 av Mobilize.se i bantningstips, livsstil, bantningsmetoder m fl. Efter att ha tit p skmat i flera dagar s r det nog en och annan som funderat ver ny diet och g ner n gra kilo. F r de flesta r cker det dock med att ta r tt och tr na, men f r de som beh ver lite mer motivation, s kan det vara bra att testa en specifik bantningsmetod. Eftersom det finns s m nga olika att anv nda sig av, s har jag samlat de mest k nda s att du kan j mf ra dem och v lja n gon som passar just dig. Logga in eller bli medlem för att kommentera. Som medlem kan du även:. Posta eget innehåll Pusha länkar och påverka vad som är hett Bli vän med andra medlemmar och se deras aktivitet. Att bli medlem är helt gratis och tar bara några sekunder. Bantningspiller: Recensioner och jämförelser. viktvagvisaren.se - 26 mar 2010 av fredrikamri i dieter, viktminskning, bantningspiller m fl. En sida som j mf r en m ngd piller som ska hj lpa en att g ner i vikt. Det som skiljer den fr n m ngden r att folk som fa...
http://pusha.se/jamfor-olika-bantningsmetoder/amnen
*  Kontakt » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Kontakt Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 997 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widge...
http://blimamma.se/kontakt?t=frmm&i=27251
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: dora-bella, 991 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. W...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=BebisSep
*  Sanna ungmamma:s dagbok » sidan 1 » Dagbok » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Sanna ungmamma:s dagbok sidan 1 Dagbok Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: Lindalindus, Qarin, 928 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Vikt...
http://blimamma.se/dagbok?view=shwdr&member=Sanna_ungmamma
*  Medlemssida » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
Medlemssida Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 691 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Viktkalkylator. BF-listan. Widgets. Guid...
http://blimamma.se/medlemssida?mid=Mamma70
*  Den såkallade smekande bubblan? » Frågor och svar » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetsk
Den s kallade smekande bubblan. Frågor och svar Bli Mamma. Gravid, graviditet, graviditetskalender. Inloggade medlemmar: 725 g ster. Kom ihåg registrera glömt. Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator. mobil/surfplatta. Huvudmeny. Hem. Vanliga frågor. Bli Medlem. Glömt lösenord. Åter aktivera konto. Byt epostadress. Välj sajtversion. Om Bli Mamma. Kontakta oss. Annonsera. Prylmarknaden. Tyck till. Kunskapsbank. Frågor och svar. Experten svarar. Produktrecensioner. Bli gravid. Gravid. Förlossningen. Enkätsvar. Barn baby. Prematura barn. Babyhoroskop. Video/web-tv. Gravid. Graviditetskalender. Vecka för vecka. Vanliga besvär. Fosterdiagnostik. På MVC. Frågor om graviditet. Community. Grupper / Forum. Graviddagböcker. Gravidkartan. Sök medlem. Läsarberättelser. Chatten. Välkommen till världen. Medlemsbloggar. ALLT som händer på Blimamma. Verktyg Bli gravid. Ägglossnings-kalender. Ordlista. Basaltemperatur- kurva. Gravid. Graviditetskalender. Gravidkalender App. Värktimer. Hitta doula. Viktkurva. Vikt...
http://blimamma.se/fragor-och-svar/fraga/den_sakallade_smekande_bubblan/
*  Graviditetspenning
... thumb en gravid kvinna kan få graviditetspenning om hon på grund av graviditeten inte kan utföra sitt arbete graviditetspenning tidigare kallat havandeskapspenning är ett penningbidrag som i sverige betalas ut till den som på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete den som har ett fysiskt ansträngande arbete och då arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter kan hos försäkringskassan ansöka om graviditetspenning tidigast från e dagen före och till och med e dagen före beräknad förlossning man kan ansöka om hel tre fjärdedels halv eller en fjärdedels graviditetspenning beroende på hur mycket man klarar av att arbeta en gravid kvinna kan också ha rätt till havandeskapspenning om det föreligger risker i arbetsmiljön till exempel om man arbetar med vissa kemikalier i så fall kan man erhålla graviditetspenning från den dag förbudet att arbeta gäller graviditetspenning utbetalas endast i fall där arbetsgivaren med en månads förvarning misslyckats att omplacera den gravida till lättare eller ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Graviditetspenning
*  Gravid vecka 7 | www.minbebis.com
bli gravid. Jag känner inte riktigt igen mig i det som står om graviditeten under vecka 7, vilkenjag just nu befinner mig i. Jag går precis in i vecka 7 och känner precis som du. Jag mår inte speciellt illa och har inte ont i brösten. Du kan göra hur många test du vill under hela graviditeten om du blir lugnare av det, annars tycker jag att du ska leva på som vanligt och försöka att inte "tänka på det", även om det såklart är jättesvårt när man är med om något så fantastiskt i sitt liv. jag är i vecka 6 och känner jag är i vecka 6 och känner igen allt detta redan... brösten är superömma och är svullna hjälp jhur stora kommer de bli?. Skönt att höra att det finns Skönt att höra att det finns fler som mår "bra". Det är lite stressande att läsa på de olika graviditetsidorna om symtomen i v 6 och 7 där det står att "illamåendet är nu i full gång" när det inte är så. Då är det skönt att veta att det finns fler som mår "bra" : Skrivet av: pärlan. gravid för tredje gången och gravid för tredje gången och alla gravid...
http://minbebis.com/gravid_vecka_7.html?videoId=67&templateId=457&videoCategoryId=1&pollId=75
*  Familjen Dolder
I byn bodde även familjen Gaunt Mervolo med sina två barn Merope och Morfin. Sedan förhäxade han Morfin Gaunt, så att han skulle tro att det var han som begått morden på familjen Dolder. Det var därför konstigt att hela hans familj hade dött utan att lämna några spår efter sig om vad som hade hänt, mer än uttryck av skräck i ansiktet. Namnen Thomas och Mary står inte med i böckerna, men de var med i filmen Harry Potter och den flammande bägaren, där de står med på familjens gravsten. Så var dock inte fallet, och han lämnade henne och det ofödda barnet. Mugglarpolisen var chockade och kunde inte förstå hur de tre medlemmarna i familjen Dolder plötsligt hade dött, eftersom alla var så friska och krya Avada Kedavra lämnar inga spår efter sig. Det diskuterades huruvida alla tre kunde ha blivit skrämda till döds, eftersom alla hade uttryck av skräck i ansiktet.'Frank Bryce' tillhörde egentligen inte familjen Dolder, men var deras trädgårdsmästare i staden Little Hangleton. Bryce upptäckte Voldemort, och tjuvlyssna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Dolder
*  Fostervatten
... fostervattnet amnionvätskan är den vätska som omger det ofödda barnet fostret i livmodern det består till omkring av vatten och produceras i början av graviditet en eller dräktigheten av fosterhinnorna senare består det till största delen av fostrets urin fostervattnet har den funktion att det skyddar fostret mot stötar genom ett fostervattenprov kan vissa upplysningar om fostrets tillstånd erhållas exempelvis om fostret är drabbat av vissa sjukdomar när förlossning en närmar sig spricker fosterhinna n och fostervattnet rinner ut amnionvätskan är normalt steril men translokation samt infektion kan förekomma i vätskan detta är vanligt i samband med förlossningen men i sällsynta fall kan det bli frågan om translokation även under graviditeten eller dräktigheten provtagning kan då klargöra vilken bakterie det rör sig om detta kan bli aktuellt om modern har någon infektion som kan vara malign för fostret även andra parametrar kan sökas i amnionvätskan exempelvis bilirubin som normalt är en markör för leverpr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fostervatten
*  Flerbarnsbörd
... image dionnequints jpg flerbarnsbörd kallas det tillstånd där en kvinna i samma graviditet bär och föder fler än ett barn flerbörd är samma sak och används även om andra djur än människan det förekommer bland många djurarter i varierande grader olika termer för flerbörd används beroende på antalet foster de vanligaste förekomsterna två respektive tre barn kallas tvillingar och trillingar kvinnor över år har större chanser att bli gravida med tvillingar än yngre de fertilitetsbehandling ar som numera är i bruk har ökat antalet flerbarnsbörder förut var fyrlingar femlingar sexlingar sjulingar åttlingar osv mycket sällsynt men de har numera blivit vanligare särskilt i länder där fertilitetsbehandlingarna inte är så reglerade som i sverige tvillingar medför en något förhöjd risk för förtidsbörd vilket medför ökade risker för barnens hälsa modern löper något förhöjd risk för t ex högt blodtryck havandeskapsdiabetes och preeklampsi med ökande antal barn i graviditeten ökar dessa risker för barn och moder kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flerbarnsbörd
*  Ökenvårtsvin
'Ökenvårtsvin' 'Phacochoerus aethiopicus' är en däggdjur sart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Med en genomsnittlig kroppslängd av 125 cm är arten lite mindre än det vanliga vårtsvin et. Hannar är tydlig större än honor och vissa hannar blir 145 cm långa. Arten har en mankhöjd av cirka 50 cm och vikten varierar mellan 45 och 130 kg. Hannar har även betydlig större vårtor i ansiktet och större hörntänder betar än honor. Vid halsen och på främre delen av ryggens topp finns ofta längre hår som är ljusare till vitaktiga. Utbredning och habitat. Ökenvårtsvinet gräver jordhålor eller övertar underjordiska bon från andra djur. Några honor och deras ungar bildar en flock. Utanför parningstiden besöks flocken av olika hannar. De har upp till 10 bon i reviret som är 2 till 4 km² stort. I områden där individerna störs av människan kan ökenvårtsvin vara nattaktiva. Födan kompletteras med insekter och ibland äter individerna avföring eller kadaver. Under tiden kan en individ para sig med olika hannar respekt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ökenvårtsvin
*  Transporter, a-kassan och etanol
... TRANSLATE WEB PAGE. NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE. BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE. FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE. V sterbottens Partidistrikt. Ume Arbetarekommun. Lennart Holmlund. Lennart Holmlund blogg.s-info.se/holmlund. Hej och v lkommen till min hemsida h r p S-info. H r kan du ta del av mina personliga tankar och sikter ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Startsida. Bakgrund. Visioner. Min blogg. Publicerat. Gästbok. Transporter, a-kassan och etanol. * Åk mindre bil Det är det enkla budskapet om vi ska klara av luftkvalitetsnormen i centrala Umeå. Vi måste också få till en ringled men även andra saker behövs. Ökad kollektivtrafik säger en del personer men så enkelt är det inte. Skulle kollektivtrafikresandet öka med 25 % och alla togs från dem som går eller cyklar så är inget vunnit. Vi har ett gemensamt ansvar, vi Umeåbor tillsammans, och däri räknas alla företag självklart in. Vi måste sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra för att förändra attityderna och minska bilåkande. Flera åtgärder ...
http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=21290
*  Tändvätska
... kallas en familj produkter som är avsedda för att underlätta antändning av grillkol och grillbriketter i princip kan både alkoholbaserade och petroleum baserade vätskor användas men alkoholbaserade vanligen metanol eller etanol är avsevärt mer riskabla då risken är större att de börjar brinna okontrollerat medan de petroleumbaserade inte kan brinna utan att antingen värmas till höga temperaturer eller med hjälp av någon form av veke eller annat poröst material nästan alla produkter som saluförs kommersiellt som tändvätska är därför petroleumbaserade kategori kemikalier kategori matlagning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tändvätska
*  Torrsprit
... är gelatinerad etanol som används som icke sotande bränsle som gelatineringsmedel används exempelvis tvål nitrocellullosa eller acetylcellulosa svensk uppslagsbok begreppet torrsprit kan även syfta på andra icke etanolbaserade torra bränslen med samma användningsområde såsom metatablett er nationalencyklopedin källor kategori bränslen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torrsprit
*  Angiotensin
... 'Angiotensin' är ett peptidhormon som är ett led i kroppens långsiktiga kontroll av blodtryck et. Angiotensin finns i 2 grupper, angiotensin I och angiotensin II. Angiotensin I bildas av att angiotensinogen modifieras av renin som är ett proteolytiskt enzym. Angiotensin I modifieras sedan till angiotensin II med hjälp av angiotensinkonverterande enzym ACE, vilket frisätts från blodkärlens epitelceller. Angiotensin II har en rad blodtryck smodifierande egenskaper, bland annat är ämnet en potent vasokonstriktor stimulerar sammandragning av blodkärl. Kontraktion av blodkärl leder till en högre kärlresistans som i sin tur höjer blodtrycket. Angiotensin II leder även till ökad blodvolym genom att stimulera utsöndringen av aldosteron från binjurebark en, vilket stimulerar reabsoptionen av natrium -joner Na + i njurarna vilket leder till att vatten också reabsorberas följer med Na + -jonerna. Förutom det stimulerar angiotensin till utsöndring av antidiuretiskt hormon ADH från hypofys en. Systemet som kontroller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensin
*  Renin-angiotensinsystemet
renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet renin angiotensinsystemet förkortat raas r enin a ngiotensin ii a ldosteron s ystemet är ett sätt för kroppen att förhindra lågt blodtryck med hjälp av en koordinerad effekt av hormonerna angiotensin och renin det är även viktigt för reglering av vätskebalansen i kroppen lågt blodtryck uppfattas av njure ns juxtaglomerulära apparat vilket stimulerar njuren till frisättning av renin denna reninfrisättning startar en kaskad som genererar ökad vätskereabsorption vilket leder till mindre urinvolymer i blodet finns proteinet angiotensinogen som tillverkas i levern och är ett förstadium till angiotensin renin fungerar som ett proteolytiskt enzym och klyver angiotensinogenet i två delar den ena delen är det aktiva hormonet angiotensin i detta har dock endast svag effekt det finns ett enzym som heter angiotensinkonverterande enzym ace som betonas finnas i lungkärlens endotel dock finns det här enzymet i hela cirkulationen det förekommer i höga koncentrationer i lung...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensinsystemet
*  Noel Fielding
... miniatyr noel fielding noel fielding född maj i city of westminster london är en engelsk ståuppkomiker och skådespelare mest känd i sitt hemland england som den ena halvan av mighty boosh som han bildar tillsammans med julian barratt mighty boosh har ett halvtimmesprogram på bbc där de tar tittarna på a journey through time and space som ståuppkomiker är han känd för att ha en egen stil han pratar gärna om ordet oblong avlång the little silver grey monkey och pretty lady punctuation eller härmar en irriterande spyfluga tillsammans med russell brand bildade han goth detectives som långsamt löser brott eftersom goths don t run under big fat quiz of the year show som visades på engelsk tv i december de var även värdar för komedikvällen på års teenage cancer trust på royal albert hall i london i tv serien it supporten it crowd spelar han richmond externa länkar youtube youtube youtube kategori födda kategori män kategori brittiska komiker kategori brittiska skådespelare kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Noel_Fielding
*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Hypertoni
DiseasesDB = 6330 ICD10 = {{Comma separated entries|. Hypertoni klassificeras som antingen primär essentiell hypertoni eller sekundär hypertoni. Hypertoni hos spädbarn är sällsynt och förekommer hos cirka 0,2 till 3 % av de nyfödda. 5 Hypertoni är vanligare hos nyfödda med andra komplikationer. För barn definieras hypertoni om ett genomsnitt av systoliskt eller diastoliskt blodtryck mätt vid tre eller flera tillfällen är lika med eller högre än den 95:e percentil en för barnets kön, ålder och längd. Vissa ytterligare tecken och symptom kan tyda på sekundär hypertoni, eller högt blodtryck som beror på en identifierbar orsak som t.ex. Hypertyreos och akromegali kan också orsaka högt blodtryck och har utöver hypertoni även karakteristiska symptom och tecken. Kraftigt förhöjt blodtryck lika med eller större än ett systoliskt tryck på 180 eller ett diastoliskt tryck på 110, som ibland betecknas malign eller accelererad hypertoni kallas "hypertensiv kris". Personer med blodtryck över dessa gränser behöver inte ha n...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertoni
*  Tarmshunt
... är en typ av operation där en del av tunntarm en kopplas bort vilket gör att föda n inte tas upp av kroppen ordentligt varmed personens kroppsvikt förväntas minska tarmshunt var en vanlig operationsmetod under talet men har minskat i popularitet då man funnit flera biverkning ar med operationen operationen resulterar alltid i kraftiga diarré er som dock avtar efter ca ett år som följd av detta är vitamin mineral och saltbrist vanligt det finns dessutom större risk för njursten ledsmärtor och lever skador detta har lett till att tarmshuntsoperation nu endast utförs på ett fåtal patienter fördelen med tarmshunt är att viktnedgång en ofta är mycket god och att man kan äta normala portioner fett konsumtion leder dock till fler diarréer idag används tarmshunt på överviktiga patienter som inte kan tugga på grund av tandskador och hos patienter som tidigare opererats på magsäck en vilket omöjliggör flera operationer där tarmshunt leder till viktnedgång genom att man inte kan ta upp näring som vanligt och genom ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tarmshunt
*  Ister
Det har länge använts bland annat som matfett i matlagning, pålägg, och till salva. Ister har till viss del konkurrerats ut av vegetabiliska fetter och oljor som olivolja eftersom ister har en relativt hög halt av mättat fett runt 40 % vilket kan ha en negativ inverkan på hälsan. Anatomisk bakgrund Sammansättning och egenskaper Traditionell framställning Produkter med ister Källor. Ister är ett relativt mjukt fett som finns upplagrat i närheten av tarmar na, njurar na och revben en hos en del djur, som inte hör till kategorin idisslare bland däggdjur en. Tamsvinet har vid sidan av detta ister, 'Axungia porci' eller 'Adeps suillus', även späck under huden, detta är ännu lösare än istret. Svinister som tas under vintern är mer vitt, fast och hållbart än sådant som tas under sommaren och hösten, då det innehåller mer av fettsyran oleinsyra, vilket gör istret lösare och mindre lämpligt för exempelvis salvor. Hos svin, som göds med ekollon eller bokollon, blir det gulaktigt, och sådant ister härsknar lättare än an...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ister
*  Fett
Även andra aspekter i olika fettsorter har uppmärksammats, bland annat har man nu kommit fram till att transfett och härdat fett, som finns i flera av dagens kex, kakor och brödsorter, kan vara skadligt för hälsan. Fett utgör den största energireserv en i kroppen och fett kan användas som energikälla av kroppens alla celler med det enda undantaget av delar av hjärnan och celler som saknar mitokondrier t.ex. Hjärnan kan dock istället använda kroppens lagrade fettreserver i form av ketonkroppar, något som det lagrade fettet kan omvandlas till. Det fett som främst används av kroppen som energi kallas triglycerid er och består av tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl i esterbindning. När triglycerider tas upp i tarmkanalen delas de först upp i fria fettsyror och glycerol för att sedan sättas ihop igen tillsammans med vissa proteiner och bilda lipoprotein er som kallas kylomikron er. Dessa transporteras via lymfan ut i blodet och sedan till fettceller, adipocyter i fettvävnad. När fettet sedan behövs för en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fett
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982
... 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982'. 19 februari Sportåret 1982. 28 februari Sportåret 1982. 'Antal nationer:'. Världsmästerskapen i nordisk skidsport. Föregående: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1978. Nästa: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1985. Seefeld in Tirol 1985. 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982' ägde rum i Oslo i Norge mellan den 19 och 28 februari 1982. Längdskidåkarna fick för första gången i världsmästerskapssammanhang åka fristil i vissa lopp. För första gången hölls även lagtävlingar i backhoppning och nordisk kombination. Längdskidåkning herrar 15 kilometer fristil. 30 kilometer fristil. 50 kilometer klassisk stil. 4 × 10 kilometer stafett. Längdåkning damer 5 kilometer fristil. 10 kilometer fristil. 20 kilometer klassik stil. 4 × 5 kilometer stafett. Nordisk kombination 15 kilometer. 3 × 10 kilometer. Backhoppning Normalbacke. Stora backen. Lagtävling stora backen. Längdskidåkning herrar. 15 kilometer fristil. 23 februari 1982. Brons Harri Kirvesniemi, Fi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1982
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005
... 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005'. 16 februari Sportåret 2005. 27 februari Sportåret 2005. 'Antal nationer:'. Världsmästerskapen i nordisk skidsport. Föregående: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2003. Val di Fiemme 2003. Nästa: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007. 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005' arrangerades mellan den 16 och 27 februari 2005 i Oberstdorf i förbundslandet Bayern i Tyskland. Längdskidåkning herrar 1,2 km sprint. 6 x 1,2 km sprintstafett. 15 km fritt. 15 km + 15 km dubbeljakt. 50 km klassisk stil, masstart. 4 x 10 km stafett. Längdskidåkning damer 0,9 km sprint. 6 x 0,9 km sprintstafett. 10 km fritt. 7,5 km + 7,5 km dubbeljakt. 30 km klassisk stil, masstart. 4 x 5 km stafett. Nordisk kombination 7,5 km sprint. 15 km. 4 x 5 km stafett. Stora backen. Lagtävling normalbacke. Lagtävling stora backen. Längdskidåkning herrar. 1,2 km sprint. 22 februari 2005. 6 x 1,2 km sprintstafett. 25 februari 2005. bgcolor="silver". Silver Tyskland Jens Filbrich, Axel T...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_2005
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997
... 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997'. 21 februari Sportåret 1997. 2 mars Sportåret 1997. 'Antal nationer:'. Världsmästerskapen i nordisk skidsport. Föregående: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1995. Nästa: Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1999. ] 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997' ägde rum 21 februari - 2 mars 1997 i Trondheim i Norge, en stad som detta år firade 1000-årsjubileum. Spelets stora stjärna blev ryskan Jelena Välbe som blev historisk som den första att vinna samtliga tävlingar - totalt fem distanser. Längdskidåkning herrar 10 km klassisk stil. 10 km + 15 km jaktstart. 30 km fri stil. 50 km klassisk stil. 4 x 10 km stafett. Längdskidåkning damer 5 km klassisk stil. 5 km + 10 km jaktstart. 15 km fri stil. 30 km klassisk stil. 4 x 5 km stafett. Nordisk kombination K90 + 15 km. K90 + 4 x 5 km stafett. Stora backen K120. Lagtävling stora backen K120. Externa länkar. Längdskidåkning herrar. 10 km klassisk stil. 24 februari 1997. 10 km + 15 km jaktstart. 25 februari 1...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1997
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934
... {{Sportevenemangsfakta namn = Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934 logo = |bild = |bildtext =. datum = 20 - 25 februari 1934 |grenar = 3 sporter = |arrangör = |nationer =. atleter = |män = |kvinnor =. land = |plats = Sollefteå |arena =. tidigare = Innsbruck 1933 |nästa = Vysoké Tatry 1935 }} 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1934' ägde rum i Sollefteå i Sverige mellan den 20 och 25 februari 1934. Längdåkning herrar 18 kilometer. 50 kilometer. 4 × 10 kilometer stafett. Nordisk kombination, herrar Individuellt backhoppning + 18 kilometer längdskidåkning. Backhoppning, herrar Stora backen. Längdåkning herrar. 18 kilometer. 22 februari 1934. bgcolor="silver". Silver Veli Saarinen, Finland. 50 kilometer. 24 februari 1934. bgcolor="silver". 4 × 10 kilometer stafett. 12 februari 1934. bgcolor="silver". Tysklands silvermedalj var landets första vid VM i nordisk skidsport. I striden om silvermedaljen svängde Sveriges Arthur Häggblad och Norges Oddbjørn Hagen in på ett felaktigt spår under sista etapp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1934
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007
... {{världsmästerskap plats = Sapporo, |öppnades = 22 februari 2007 |öppnades av = Prins Akishino |maskot = Norkey avslutades = 4 mars 2007 |antal deltagare = 472 antal nationer = 49 sport = nordisk skidsport föregående = Oberstdorf 2005 nästa = Liberec 2009 }} miniatyr|VM-maskoten 'Norkey'. 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2007' ägde rum i Sapporo i Japan mellan den 22 februari och 4 mars 2007. Arrangörsort utsågs av Internationella Skidförbundet vid en omröstning i Slovenien den 6 juni 2002. Längdskidåkning damer Sprint. 10 km fritt. 7,5 km + 7,5 km dubbeljakt. 30 km klassisk stil. 4 x 5 km stafett. Längdskidåkning herrar Sprint. 15 km fri stil. 15 km + 15 km dubbeljakt. 50 km klassisk stil. 4 x 10 km stafett. Nordisk kombination 7,5 km sprint. 15 km. 4 x 5 km lagtävling. Stora backen HS134. Externa länkar. Längdskidåkning damer. 22 februari 2007 vid Sapporo Dome. 23 februari 2007. 10 km fritt. 27 februari 2007. Silver Olga Savjalova. 7,5 km + 7,5 km dubbeljakt. 25 februari 2007. Guld Olga Savjalov...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_2007
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966
... {{Sportevenemangsfakta namn = Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966 logo = |bild = |bildtext =. datum = 17 - 26 februari 1966 |grenar = 3 sporter = |arrangör = |nationer =. atleter = |män = |kvinnor =. land = |plats = Oslo |arena = Holmenkollen. tidigare = Zakopane 1962 |nästa = Vysoké Tatry 1970 }} 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1966' ägde rum i Oslo i Norge, vid Holmenkollen den 17 - 26 februari 1966. Längdåkning herrar 15 kilometer. 30 kilometer. 50 kilometer. 4 × 10 kilometer stafett. Längdåkning damer 5 kilometer. 10 kilometer. 3 × 5 kilometer stafett. Nordisk kombination, herrar Individuellt. Backhoppning, herrar Normalbacke. Stora backen. Medaljligan Se även Källor Externa länkar. Längdåkning herrar. 15 kilometer. 22 februari 1966. 'Tävlande'. 30 kilometer. 20 februari 1966. 'Tävlande'. Guld Eero Mäntyranta, Finland. Silver Kalevi Laurila, Finland. Brons Walter Demel, Västtyskland. 50 kilometer. 24 februari 1966. 'Tävlande'. Silver Arto Tiainen, Finland. Brons Eero Mäntyranta, Finla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1966
*  Bengt Eriksson (nordisk kombinationsåkare)
Bengt Eriksson nordisk kombinationsåkare. Bengt Eriksson nordisk kombinationsåkare. 'Bengt "'Silver-Bengt'" Eriksson', född 22 januari 1931 i Malung, död 19 november 2014 i Hudiksvall, varr en svensk utövare av nordisk kombination samt backhoppare som tävlade för IF Friska Viljor, Örnsköldsvik. Karriär. Bengt Eriksson blev svensk mästare i nordisk kombination 1953. Han deltog också i VM 1954 på hemmaplan i Falun. Bengt Eriksson vann silver vid olympiska vinterspelen 1956 i Cortina d'Ampezzo, Italien efter Sverre Stenersen, Norge. Han fick sedan smeknavnet "Silver-Bengt". Tävlingarna i olympiska vinterspelen räknades den gången också som VM-tävling. Eriksson vann Svenska skidspelen 1959 i Falun. Bengt Eriksson deltog 11 gånger och har vunnit 19 premier i Holmenkollen, bland annat en andra plats i kombinationstävlingen 1958. Han var bästa kombinationshoppare i Holmenkollen fyra gånger, 1957, 1958, 1959 och 1960. "Silver-Bengt" tilldelades 'Damenes pokal' i Holmenkollen tre gånger, 1957 - 1959. Pokalen utdelad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Eriksson_(nordisk_kombinationsåkare)
*  Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974
... {{Sportevenemangsfakta namn = Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974 logo = |bild = |bildtext =. datum = 16 - 24 februari 1974 |grenar = 3 sporter = |arrangör = |nationer =. atleter = |män = |kvinnor =. land = |plats = Falun |arena = Lugnet. tidigare = Vysoké Tatry 1970 |nästa = Lahtis 1978 }} 'Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974' ägde rum i Falun i Sverige mellan den 16 och 24 februari 1974. Nyhet denna gång var att damernas stafett förändrades från 3 x 5 kilometer till 4 x 5 kilometer. Plastskidan, med vilken det började experimenteras åren kring 1970, fick sitt genombrott vid tävlingarna. Magne Myrmo, Norge blev den 19 februari 1974 skidsporthistorisk som "den siste världsmästaren på träskidor" med triumfen på herrarnas 15 kilometer. Det svenska herrlaget diskvalificerades i stafett en efter ett otillåtet antal skidbyten. Läst 11 december 2014. Orsaken var att skruvarna som höll fast bindningen i skidan var ämnade för träskidor och fäste så undermåligt i plastskidan att de lossnade. Efter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsmästerskapen_i_nordisk_skidsport_1974
*  Nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1972
nordisk kombination vid olympiska vinterspelen nordisk kombination vid olympiska vinterspelen resultat från tävlingarna i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen i sapporo japan resultat herrar pl namn poäng bgcolor gold guld bgcolor silver silver bgcolor cc brons bgcolor efefef bgcolor efefef bgcolor efefef bgcolor efefef bgcolor efefef källor kategori nordisk kombination i japan kategori nordisk kombination säsongen kategori sporter vid olympiska vinterspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_kombination_vid_olympiska_vinterspelen_1972
*  Tom Sandberg (idrottsman)
tom sandberg idrottsman tom sandberg idrottsman infobox skidåkare bild bildstorlek px bildtext land discipliner nordisk kombination klubb tränare skidor pjäxor skidbindningar sponsor födelsedatum tom sandberg född augusti från mo i rana i norge är en norsk tidigare utövare av nordisk kombination han tävlade i början av talet vid vm vann hann kilometer individuellt sekunder före konrad winkler östtyskland tom sandberg vann också två medaljer i lagtävlingen i vm guld silver delat med finland hans mest framgångsrika år var då hann blev dubbel os segrare och vann världscupen tom sandberg vann även nio norska mästerskap under sin karriär tom sandberg vann även tävlingarna i nordisk kombination vid holmenkollen nio år senare vann han holmenkollenmedaljen som han delad med berit aunli källor kategori födda kategori norska utövare av nordisk kombination kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från norge kategori tävlande i nordisk kombina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tom_Sandberg_(idrottsman)
*  Nordisk Tidskrift för Fotografi
... var en svensk fototidskrift som utgavs till tidskriften var organ för olika fotoföreningar bland annat fotografiska föreningen i stockholm tidningen behandlade både teknisk utrustning och fotografering och presenterade fotografer från hela världen kategori nedlagda svenska tidskrifter kategori nedlagda fototidskrifter kategori tidskrifter startade kategori tidskrifter nedlagda...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordisk_Tidskrift_för_Fotografi
*  Heikki Hasu
... infobox skidåkare bild bildstorlek bildtext land discipliner längdskidåkning nordisk kombination klubb tränare skidor pjäxor skidbindningar sponsor födelsedatum thumb heikki hasu heikki hasu född mars i sippola finland var en finsk längdskidåkare som tävlade under och talet han vann ett guld i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen i st moritz och två medaljer vid olympiska vinterspelen i oslo guld i stafett och silver i nordisk kombination blev heikki den förste finländare att tilldelas holmenkollenmedaljen källor klicka på holmenkollmedaljen nedladdningsbar pdf fil klicka på vinnereför nedladdningsbar pdf fil kategori finländska längdåkare kategori finländska utövare av nordisk kombination kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer kategori finländska olympiska guldmedaljörer kategori finländska olympiska silvermedaljörer kategori världsmä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heikki_Hasu
*  Salpausselkä-backarna
... {{Arena namn = Salpausselkä-backarna bild = 250px |bildtext = Salpausselkä-backarna juni 2006 officiellt namn = |tidigare namn = |placering = Lahtis |typ = Backhoppningsanläggning |ägare = Lahden Hiihtoseura underhåll = |hemmalag = |kostnad = |arkitekt = |konstruktör = |entreprenör = storlek = K116/HS130, K90/HS97, K64/HS70, K38, K25, K15, K8, K6 underlag = |kapacitet = 80.000 evenemang = |webbplats = |byggstart = |färdigställd = |öppnade = 1923 / 1973 |renoverad = 1985 |utbyggd = |stängd = |rivd = |arenaranking = }}. Längdåknings- och backhoppningsanläggningen är arena för Lahtisspelen, som arrangerats de flesta åren sedan 1923, och som i dag är en del av världscupen i längdåkning, nordisk kombination och backhoppning. ' VM 1926 ' arrangerades i Lahtis mellan den 4 och 6 februari 1926. Det var 4 tävlingar; 2 längdåkningstävlingar 30 och 50 kilometer, backhoppning och nordisk kombination individuellt backhoppning + 17 kilometer längdskidåkning. Norge tog alla medaljerna i tävlingarna i backhoppning Jacob...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Salpausselkä-backarna
*  Gunder Gundersen
... född den september död den juni var en norsk utövare av nordisk kombination och idrottsledare gundersen tog två medaljer som aktiv dels ett silver från vm i falun och dels ett brons från vm i lahtis gundersen deltog även i os där han slutade på elfte plats efter sin aktiva karriär jobbade han som teknikutvecklare inom nordisk kombination där han skapade den så kallade gundersenmetoden metoden innebar att man inom nordisk kombination lämnade intervallstart i längdåkning smomentet och i stället omvandlade varje poäng i backhoppning en till sekunder den som var bäst i backhoppningen startade först i en jaktstart som följde förste deltagaren i mål var i och med detta förfaringssätt den som vann tävlingen idag kallas kilometersdistansen i nordisk kombination för individual gundersen på engelska metoden har använts sedan även om den flera gånger har modifierats utifrån gundersens ursprungliga poängberäkningssystem fick gundersen motta holmenkollenmedaljen för sina insatser i nordisk kombination källor kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunder_Gundersen
*  Bjørn Wirkola
Han är den ende backhoppare som vunnit tysk-österrikiska backhopparveckan tre gånger i rad. Wirkola började sin idrottkarriär som utövare av nordisk kombination. Framgångarna kom både i specialhopp och nordisk kombination. Framgångarna uteblev i OS han blev nummer 11 i nordisk kombination och nummer 16 i backhoppning och Wirkola började koncentrera sig på specialbackhoppningen. År 1965 tog han sitt första norska mästerskap i backhoppning i normalbacken samt silver i stora backen. Det gjorde att han blev extra populär. I normalbacken var Wirkola 4 poäng före Dieter Neuendorf, Östtyskland och 14,7 poäng före bronsmedaljören Paavo Lukkariniemi, Finland. Under backhopparveckan 1967/1968 tog han en delseger, i Garmisch-Partenkirchen, men lyckades vinna totalt. Janne Ahonen, Finland har vunnit backhopparveckan sammanlagt 5 gånger och Jens Weissflog 4 gånger. Helmut Recknagel, DDR har vunnit 3 gånger, men Wirkola är ensam om att ha vunnit 3 gånger i rad. Under olympiska spelen 1972, i Sapporo i Japan, tävlade han en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjørn_Wirkola
*  Ole Stenen
... född augusti död april var en norsk utövare av nordisk kombination och längdåkare som tävlade under slutet av talet och början av talet stenen debuterade vid vm i zakopane där han slutade på andra plats i nordisk kombination hans största merit kom vid vm där han vann kilometer i längdåkning stenen deltog i os där han tog silver i nordisk kombination hans sista mästerskap blev vm i sollefteå där han slutade på fjärde plats i nordisk kombination mottog stenen holmenkollenmedaljen källor kategori avlidna kategori födda kategori norska längdåkare kategori norska utövare av nordisk kombination kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ole_Stenen
*  Alois Kälin
... född april är en före detta schweizisk längdskidåkare som var aktiv på och talet han kombinerade längdskidåkning och nordisk kombination och är den sista som har tagit olympisk medalj i både längdåkning och i nordisk kombination han erövrade brons på x km vid sapporo och silver i nordisk kombination vid grenoble kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska bronsmedaljörer kategori män kategori födda kategori levande personer kategori schweiziska olympiska bronsmedaljörer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alois_Kälin
*  Helhäst
... hel s häst eller dödshästen är ett övernaturligt väsen i danska folksägner den framställs vanligen som en trebent svart och någon gång huvudlös häst vilken förebådar döden för den som möter honom den uppenbarar sig mest i närheten av kyrkogård ar man föreställer sig också ibland att döden rider på denna trebenta häst folksägnen uppger att helhästen uppstått av en häst som begravts levande på varje kyrkogård innan någon människa fick jordas där litteratur h f feilberg ordbog över jyske almuesmål art hellhæsten o schoning dödsriger i nordisk hedentro s ff h schück studier i nordisk litteratur och religionshistoria d s ff källor kategori övernaturliga väsen kategori fiktiva hästar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helhäst
*  Tyrfing
... för andra betydelser se tyrfing olika betydelser tyrfing är ett magiskt svärd i nordisk mytologi enligt fornaldarsagan hervarar saga smiddes svärdet av dvärgar na durin och dvalin svärdet bars av bärsärk en angantyr svärdet var det vackraste världen skådat med ett gyllene fäste och klinga varje gång det drogs blev det enligt tillverkarnas förbannelse över svärdet en mans död kategori föremål i nordisk mytologi kategori svärd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyrfing
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Köp Atix fästingfrysare på apotea.se
K p Atix f stingfrysare p apotea.se. info@apotea.se. Atix f stingfrysare 32 st i lager Skickas fr n oss n sta arbetsdag. 125 kr ca-pris: 159 kr. Köp & prenumerera För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på "KÖP"-knappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Atix r ett frysspray f r s ker borttagning av f stingar. Fryseffekten d dar f stingen snabbt och s kert och stoppar ocks f stingens mnesoms ttning och orsakar en sammandragning av dess suganordning vilket minimerar risken f r smittspridning. Genom att frysa f stingen underl ttas ven bortplockning av f stingar fr n huden eftersom de inte bara f rminskar sin suganordning utan ven sl pper greppet om det lim som g r att de kan sitta kvar ordentligt i s ret. Atix r godk nd f r anv ndning p b de m nniskor och djur. R cker till 30-50 f stingar. 1 Lokalisera fästingen som du ska ta bort. 2 Spraya angiven dos på fästingen med kylsprayen. 3 Ta bort fästinge...
http://apotea.se/atix-fästingfrysare
*  Olof Ahllöf
födelsenamn =. andra namn =. yrke = Affärsman, med mera }} 'Olof Ahllöf' efternamnet även skrivet 'Ahllööf', född den 4 januari 1703, död den 9 oktober 1740, var en svensk affärsman, titulär assessor och donator. Ahllöf tjänstgjorde en tid som fiskal vid Svea hovrätt och erhöll assessors namn 1737. Han var brorson till en av staden Arboga s då rikaste män, rådmannen och handelsmannen Lars Ahllöf 1657-1737. Som denne var barnlös ärvde Olof Ahllöf år 1737 farbroderns betydande förmögenhet. Såväl Lars som Olof Ahllöf gjorde sig kända som stora donatorer, främst till förmån för staden Arbogas fattiga. Sålunda donerade Olof Ahllöf genom sitt testamente medel till stadens hospital, till ett barnhus byggt 1745 och till ett fattighus byggt 1746. Även stadens skollärare erhöll medel ur Ahllöfs arv. Totalt uppgick hans donationer till ett värde av 12.000 daler kopparmynt. Gustaf Bergström har i sin 'Arboga Krönika' velat spåra grunden till såväl Ahllöfs som hans farbrors religiöst grundade generositet till Arbogas dåva...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Ahllöf
*  .. Socialbidrag är inte försäkring!
Det rör sig om drygt 15.000 personer, som vid Ã¥rsskiftet blivit av med sin ersättning frÃ¥n sjukförsäkringen inte för att de tillfrisknat utan för att de passerat en av regeringens nya tidsgränser. Medan andra anser sig vara för sjuka för att göra detta.Â. Bakom en del av de kraftigt ökande socialbidragssiffrorna + 20 procent 2009 döljer sig alltsÃ¥ i vissa fall situationer där människor som haft oturen att drabbas av ohälsa tvingas vika ut och in pÃ¥ sin privatekonomi för att sedan i bästa fall, efter en individuell behovsprövning, fÃ¥ rätt till ett stöd som gör att man precis klarar sig över gränsen för existensminimum. Ligger man sedan pÃ¥ gränsen till norm, dvs strax över t ex med 100:-/mÃ¥n och behöver gÃ¥ till tandläkaren, doktorn eller andra instanser som har egenavgifter, fÃ¥r man i allafall i vÃ¥r kommun ett rungande nej. Man ligger ”Över norm” och dÃ¥ har man inte rätt till ersättning. Det räcker med att bo pÃ¥ en ort där maten kostar lite mer än vad den gör i med...
http://utredarna.nu/kjellrautio/2010/03/16/socialbidrag-ar-inte-forsakring/
*  Kungsholms församlingshus
... mini kungsholms församlingshus kungsholms församlingshus är en byggnad tillhörande västermalms församling vid parmmätargatan på kungsholmen i stockholm församlingshuset i kvarteret murmästaren restes enligt arkitekten erik lallerstedts ritningar det försågs med fint genomarbetade fasader i gotlandskalksten på en sockel av granit under höga voluminösa tak av skiffer och koppar det hela bidrar till en kraftfull jugend mässig volymverkan gavlar kröntes med reliefer med kors och rosor och under takfoten återfinns skulpterade putti texten i relief under burspråket lyder guds fasta grund består och har detta insegel herren känner de sina tim församlingshuset inrymde förutom expeditionslokaler även flera stora bostadslägenheter med upp till nio rum och kök kyrksalen som rymmer personer placerades i en gårdsflygel och fick sin nuvarande utformning intill denna finns ett modernt vigselrum med tavla av olle hjortzberg skiffertaken byttes mot kopparplåt vid en omläggning byggnaden är blåklassad av stockholms stadsm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholms_församlingshus
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427_0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328_0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1...
http://leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Kortikosteron: Kortikosteron eller 17-deoxykortisol är ett steroidhormon som framför allt är involverat i stressresponer. Det är en mild glukokortikoid och något mer potent mineralkortikoid, varmed dess effekt påminner om kortisolets.HypertoniAnimaliskt fett: Animaliskt fett är fett som kommer från djur. Animaliskt fett kan man få i sig genom att äta till exempel kött eller mejeriprodukter.Toxicitet: Toxicitet, av grekiskans toxikon, "pilgift", är den förmåga ett ämne har att skada en organism, och därför ett mått på dess grad av giftighet.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Renin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.Galla: Galla (lat. bilis, gr.Tang (dryck): Tang är en dryck med fruktsmak, som oftast levereras i pulverform. Den utvecklades i ursprungligen 1957 av forskaren William A.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Östradiol