Råttor, WistarRåttor, inavlade WKYSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Råttor, inavlade SHRRåttor, inavlade stammarKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Slumpmässig fördelningVäxtextraktOrganstorlekLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Råttor, inavlade WFTidsfaktorerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Råttor, mutanta stammarRåttor, GunnBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Diabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Fysisk kondition, djurArtsspecificitetDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Råttor, inavlade BBOxidativ stressInjektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesReperfusionsskadaDrickandeMetylnitronitrosoguanidin: Ett nitrosoguanidinderivat med kraftigt mutagena och karcinogena egenskaper.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.RNA, budbärarImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Epilepsi, reflexutlöst: En subtyp av epilepsi som kännetecknas av att anfallen alltid framkallas av ett specifikt stimulus. Hörsel- och synintryck och somatosensoriska stimuli, såväl som handlingar som t ex skrivande, läsning, ätande och beslutsfattande kan utlösa anfall hos benägna personer.EatingBlodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.StreptozocinKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Androsteron: En av de manliga könshormonerna.Kortikosteron: En binjurebarksteroid med svag, men betydelsefull verkan som mineralkortikoid och glukokortikoid.Katalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.GnagarsjukdomarHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.PeroxiddismutasDjur, nyföddaAspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.Karcinom 256, Walker: Ett transplanterbart karcinom från råtta, som ursprungligen uppkom spontant i mjölkkörteln hos en albinoråtta, och som nu liknar ett karcinom i unga transplantat och ett sarkom i äldre.NG-nitroargininmetylesterSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Vidhäftningar: Processer varvid sårytor växer ihop.Etylenglykol: En färglös, luktfri, trögflytande dihydroxialkohol. Den har söt smak, men är giftig vid förtäring. Etylenglykol är den kommersiellt viktigaste glykolen och tillverkas i stor skala som frostskyddsmedel och kylmedel. Syn. glykol.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Undvikande inlärning: Reaktion på en signal som är avgörande för undvikande av en skadlig händelse.CNS-depressiva medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att dämpa aktiviteten i det centrala nervsystemet. De huvudsakliga typer av medel som räknas hit är etylalkohol, bedövningsmedel, sömnmedel, lugna nde medel, narkotiska preparat och ångestdämpande medel.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.OvariektomiKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.SkyddsmedelAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Glukuronosyltransferas: En grupp enzymer med verkan på en rad olika substrat, inkl fenoler, alkoholer, aminer och fettsyror. De är läkemedelsmetaboliserande enzymer som katalyserar konjugering av UDP-glukuronsyra till ett antal olika endogena och exogena föreningar. 2.4.1.17.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.SimningEuphorbiaceae: Familjen törelväxter, inom ordningen Euphorbiales, omfattar ungefär 7500 arter från 275 släkten. Familjen innehåller både ettåriga och perenna örter, buskar och träd.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Råttor, inavlade F344Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Alloxan: Mesoxalylurea; ett ämne som fås vid oxidation av urinsyra. Ger vid injektion i kroppen diabetes och används därför experimentellt för att framkalla alloxandiabetes.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.SårläkningNoradrenalinLågproteinkost: Föda med ett begränsat innehåll av protein. Sådan diet används i vissa fall för att bromsa utvecklingen av njursvikt.Utforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.TetragastrinTandförflyttningCancerframkallande ämnenTvång, fysiskt

*  Kroppsvikt
... avser den vikt en människa s eller djur s personliga vikt är kroppsvikten kan påverkas av bland annat födointag som i sin tur kan påverkas av exempelvis ätstörningar och hormoner och sjukdomar kroppsvikt används inom sporter till exempel boxning och tyngdlyftning för att dela in deltagare i olika viktklasser normalvikt ett bmi mellan och för en vuxen person räknas som normalvikt dock bör påpekas att en mycket muskulös person kan ha ett bmi som skulle definieras som övervikt eller fetma för vilken person alltså bmi inte är ett användbart mått inte heller barn har samma referensintervall som vuxna jämför isobmi äldre personer mår bättre med ett något högre bmi än vuxna som inte nått medelåldern för personer i pensionsåldern kan den ideala vikten ligga på ett bmi mellan och http www se jonkopings lan tema halsa livsstil att andra en vana sa bedomer du din vikt ar true jämför också överviktsparadoxen noter es peso el peso de un ser humano...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsvikt
*  LCHF - gick upp efter 1 vecka
... Spara inloggning Gl mt lösenord. start. matdagbok. motionsdagbok. min profil. grupper. bloggar. forum. recept. artiklar. info. Forum. Skapa ny forumstråd. Visa. Senaste uppdaterade trådarna Nya trådar Mina bevakningar Kategorier. Biggest Loser 2013 Biggest Loser 2014 Biggest Loser 2015 Byta/köpa/sälja - Kläder etc. Framgångar Fritt forum Frågor om kost - kostråd Förbättringsförslag GI Hälsa & matvanor Isodieten LCHF Mat & Recept Motivation Tekniska frågor - Support Träning & Motion Träningskompisar sökes Vanliga frågor Viktkompisar sökes Viktminskning Viktutmaningar Viktökning Övriga ämnen. gick upp efter 1 vecka Forum » LCHF. Skapad av: thygesen 2012-06-16 07:18:34. Bevaka denna tråd. Hej. Jag har kört LCHF lite mer än moderat, men med vissa dagar där jag har "syndat" lite. Specielt i början eftersom jag är glad för mjölk.. Men första veckan gick det egentligen bra. Gick ner nästan 3kg, men strax efter där gick jag upp 700gram. Dom flesta dagarna äter jag inte mer än 20 kolhydrater.. Som jag har förståt...
http://matdagboken.se/?p=forum&visa=trad&TradID=7661&Sida=1
*  Kategori:Kroppsvikt och mått
kategori kroppsvikt och mått kategori kroppsvikt och mått kategori kroppskonstitution kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kroppsvikt_och_mått
*  Gungstol
... fil åke axelsson gungstol jpg miniatyr modern gungstol från av åke axelsson en gungstol är en stol som är monterad på en sorts böjd skida som gör att man med hjälp av sin kroppsvikt kan få den att gunga fram och tillbaka den är ofta gjord i trä externa länkar kategori sittmöbler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gungstol
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  IF Eker Örebro
... är en fotbollsförening från västra stadsdelarna i örebro säsongen spelade herrlaget i division samt damlaget i div örebro län föreningen förfogar över flera träningsanläggningar matcharena och klubbhus ligger på lundby ip i örebro föreningen grundades då som ekers if och lagets färger är svart med inslag av vitt och rött namnet eker kommer från stadsdelen eker i örebro dagens förening if eker örebro är resultatet av en sammanslagning år av mellringe eker if samt vivalla lundby if flera sporter har förekommit genom åren men idag är fotboll den enda aktiva sporten i föreningen eker bedriver även ungdomsfotboll och har flera flick och pojklag kategori fotbollsklubbar i sverige kategori sportklubbar i örebro kategori sportklubbar bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/IF_Eker_Örebro
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Transporter, a-kassan och etanol
... TRANSLATE WEB PAGE. NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE. BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE. FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE. V sterbottens Partidistrikt. Ume Arbetarekommun. Lennart Holmlund. Lennart Holmlund blogg.s-info.se/holmlund. Hej och v lkommen till min hemsida h r p S-info. H r kan du ta del av mina personliga tankar och sikter ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Startsida. Bakgrund. Visioner. Min blogg. Publicerat. Gästbok. Transporter, a-kassan och etanol. * Åk mindre bil Det är det enkla budskapet om vi ska klara av luftkvalitetsnormen i centrala Umeå. Vi måste också få till en ringled men även andra saker behövs. Ökad kollektivtrafik säger en del personer men så enkelt är det inte. Skulle kollektivtrafikresandet öka med 25 % och alla togs från dem som går eller cyklar så är inget vunnit. Vi har ett gemensamt ansvar, vi Umeåbor tillsammans, och däri räknas alla företag självklart in. Vi måste sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra för att förändra attityderna och minska bilåkande. Flera åtgärder ...
http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=21290
*  Tändvätska
... kallas en familj produkter som är avsedda för att underlätta antändning av grillkol och grillbriketter i princip kan både alkoholbaserade och petroleum baserade vätskor användas men alkoholbaserade vanligen metanol eller etanol är avsevärt mer riskabla då risken är större att de börjar brinna okontrollerat medan de petroleumbaserade inte kan brinna utan att antingen värmas till höga temperaturer eller med hjälp av någon form av veke eller annat poröst material nästan alla produkter som saluförs kommersiellt som tändvätska är därför petroleumbaserade kategori kemikalier kategori matlagning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tändvätska
*  Torrsprit
... är gelatinerad etanol som används som icke sotande bränsle som gelatineringsmedel används exempelvis tvål nitrocellullosa eller acetylcellulosa svensk uppslagsbok begreppet torrsprit kan även syfta på andra icke etanolbaserade torra bränslen med samma användningsområde såsom metatablett er nationalencyklopedin källor kategori bränslen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torrsprit
*  Hypertoni
DiseasesDB = 6330 ICD10 = {{Comma separated entries|. Hypertoni klassificeras som antingen primär essentiell hypertoni eller sekundär hypertoni. Hypertoni hos spädbarn är sällsynt och förekommer hos cirka 0,2 till 3 % av de nyfödda. 5 Hypertoni är vanligare hos nyfödda med andra komplikationer. För barn definieras hypertoni om ett genomsnitt av systoliskt eller diastoliskt blodtryck mätt vid tre eller flera tillfällen är lika med eller högre än den 95:e percentil en för barnets kön, ålder och längd. Vissa ytterligare tecken och symptom kan tyda på sekundär hypertoni, eller högt blodtryck som beror på en identifierbar orsak som t.ex. Hypertyreos och akromegali kan också orsaka högt blodtryck och har utöver hypertoni även karakteristiska symptom och tecken. Kraftigt förhöjt blodtryck lika med eller större än ett systoliskt tryck på 180 eller ett diastoliskt tryck på 110, som ibland betecknas malign eller accelererad hypertoni kallas "hypertensiv kris". Personer med blodtryck över dessa gränser behöver inte ha n...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertoni
*  ANOVA
... omdirigering variansanalys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANOVA
*  Viktnedgång | Myprotein.se
Forts tt till huvudinneh ll. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Ört- och plantextrakt. Om ditt mål är att minska i fettvikt är det viktigt att din kost är rik på näring, men begränsad på kalorier. Klicka Read more för att se våra rekommenderade kosttillskott som optimerar din ämnesomsättning och assisterar din viktnedgång:. CLA är en fettsyra som har visat sig kunna främja viktnedgång genom att bland annat hämma lagringen av fettceller. Utöver detta är CLA även en kraftfull antioxidant som kan neutralisera fria radikaler. Thermopure innehåller flera ingredienser som ger en termogenisk effekt, bland annat Grönt te, Hallonketoner, Krom och Koffein. Tillsammans skapar dessa ett tillskott som optimerar din fettförbränning och hålla dina energinivåer höga trots ett underskott av energi. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Kan fr ...
http://myprotein.se/our-range/by-category/weight-loss.list?pageNumber=1&switchcurrency=GBP&switchcurrency=GBP&switchcurrency=SEK
*  Beach Body Essentials | Myprotein.se
Myprotein.se. Forts tt till huvudmenyn. Forts tt till huvudinneh ll. Myprotein Sweden. Kontakta oss. Myprotein. Rabatter. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Dina best llningar. Kontakta oss. Ditt konto. Färdiga paket. Smakprov Portionsförpackningar. Tjejer, fitness hälsa. Dela din åsikt. Mjölkprotein Kasein. Mejeri- laktosfritt. Livsmedel Ingredienser. Havrepulver. Sunda Ingredienser. Ört- och plantextrakt. Viktuppgång Muskelökning. Ledhälsa. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Relevance Popularity Price: Low to high Price: High to low Name - Alphabetically. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Bevisade ingredienser som fr mjar fettf rbr nning och viktnedg ng Aktiva ingredienser hj lper till att reducera biverkningar associerade med koffein Kan ka energin och inte...
http://myprotein.se/all-offers/beach-body-essentials.list?pageNumber=1&switchcurrency=SEK
*  ORAC
... oxygen radical absorbance capacity är en metod för att mäta antioxidant er i biologiska prover in vitro många olika typer av mat har testats med denna metod och vissa kryddor bär och bönor har ofta haft höga värden i de av usda publicerade listor på innehåll i mat numer publiceras dock inte dessa värden eftersom man inte har kunnat påvisa något samband mellan testresultaten och den biologiska aktiviteten i celler även om inte alla avfärdar dessa samband så stöder många usda s beslut alternativa mätmetoder är bland annat folin ciocalteus metod och trolox antioxidant kapacitet metod metoden mäter hur fluoroscerande molekyler beta phycoerythrin eller fluorescein degraderas av oxidation efter att ha blandats med ämnen till exempel azoämnen som bildar fria radikaler azo ämnen anses bilda peroxylradikal er vid uppvärmning vilket degraderar den fluoroserande molekylen som då inte längre fluoroscerar om det finns antioxidanter kan de skydda de fluoroscerande molekylerna från att degraderas i vilken grad de fluor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ORAC
*  Superfrukt
... även superbär används för att beskriva frukt er och bär som förmodas ha högt näring sinnehåll främst vitamin er och olika antioxidant er http www nyfikenvital org q node benämningen superfrukt omges inte av någon form av regelverk som begränsar dess användning se även antioxidanter externa länkar noter kategori frukter kategori bär kategori näringslära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superfrukt
*  Fytoterapi
... är en alternativ behandlingsmetod där ört ers och medicinalväxt ers läkande effekt står i centrum källor kategori botanik kategori farmakologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytoterapi
*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Torsten Frings
... infobox fotbollsspelare spelarnamn torsten frings bild px fullständigtnamn längd cm smeknamn födelsedatum födelseort toronto fc antalseniormatcher mål landslagsår landslag antallandskamper mål senioruppdatering januari landslagsuppdatering januari torsten frings född november är en tysk före detta fotbollsspelare som senast spelade i toronto fc frings har varit en av tysklands bättre spelare under senare år han debuterade i landslaget utan att kunna etablera sig som ordinarie under våren valde rudi völler att satsa på frings som ytterback i det blivande vm laget frings övertygade och under vm slutspelet var han en av de spelare som inte missade en enda minut och spelade samtliga sju matcher han kan spela på flera positioner men spelar framförallt på mittfältet som defensiv och offensiv mittfältare frings slog igenom i werder bremen men efter vm köptes han av borussia dortmund han valde att lämna dortmund som hade ekonomiska problem och var ett lag som inte var med i toppen han spelade i topplaget bayern ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Frings
*  .. Nyckelord: blodsocker .. Artiklar i fokus .. Diabetesläkemedel kan skydda mot f
Nyckelord: blodsocker. Diabetesläkemedel kan skydda mot för lÃ¥gt blodsocker. Nyckelord: blodsocker, blodsockerreglering, Diabetes, DPP-4 Kategori: Diabetes, Feature 2015-02-18 DPP4-hämmare är en grupp av läkemedel som används vid typ 2 diabetes och som genom att stimulera kroppens egen produktion av insulin sänker blodsockret när det är för högt. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt att DPP4- hämmare även har en skyddande effekt mot för lÃ¥ga blodsockervärden. Studien som är gjord pÃ¥ möss, publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Siri Malmgren. Foto: Privat - Om det visar sig att DPP4-hämmarna ocksÃ¥ i… Läs mer Bönor kan mota övervikt. Nyckelord: blodsocker, GLP-2, Glykemiskt index, kost, kostfiber, tarmhormon Kategori: Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar 2014-06-04 Bönor och kikärtor blir man mätt pÃ¥ länge. De hÃ¥ller ocksÃ¥ blodsockret i schack. PÃ¥ sätt kan de bidra till minskad övervikt och fetma. Foto: Colourbox Bönor pÃ¥verk...
http://vetenskaphalsa.se/tag/blodsocker/
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Förvaring av insulin - Insulin.se - Sanofi
. F rvaring av insulin - Insulin.se - Sanofi. Skip to navigation. skip to content. Search. Informationen r mnad f r medborgare i Sverige. Diabetes. Diabetes typ 1. Diabetes typ 2. Insulin. Insulinpennor. Kontakta oss. Fr gor och svar. P g ende studier. F r v rdpersonal. Olika typer av insulin. Lyckad insulinbehandling. L gt blodsocker. H gt blodsocker. Injektionsteknik. F rvaring av insulin. Insulin p resan. Alkohol och insulin. Infektioner och feber. R kning. Kontakt Sanofi Lindhagensgatan 120 Box 30052 104 25 Stockholm Sverige Telefon: 08-634 50 00 Kontakta oss Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype Credit Free via Skype. Förvaring av insulin Skriv ut. Teckenstorlek Uppdaterad : 2009-11-19. Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader men det är hållbart upp till fyra veckor vid 25 grader. Den insulinpenna du använder ska du ha i rumstemperatur. Skriv gärna upp vilket datum du satt in en ny ampull eller börjat med en ny förfylld insulinpenna för att hålla koll på hur länge du använt penn...
http://insulin.se/Startsida_insulin/Insulinbehandling/Forvaring/
*  Vad är insulin? - Insulin.se - Sanofi
Diabetes. Kontakt Sanofi Lindhagensgatan 120 Box 30052 104 25 Stockholm Sverige Telefon: 08-634 50 00 Kontakta oss Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype Credit Free via Skype. Insulin - vad är det. Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottkörteln och utsöndras därifrån till blodet efter en måltid som ett svar på förhöjda nivåer av socker glukos i blodet. Människan har dock alltid en liten mängd insulin i blodet vilket håller sockerämnesomsättningen i balans. Utan denna basnivå av insulin börjar kroppen själv producera socker, vilket framförallt sker under natten. Det finns alltså även ett grundbehov av insulin mellan måltiderna utöver det insulin som utsöndras vid måltid. Namnet insulin kommer från Insula som betyder ö. Insulin och diabetes Eftersom diabetes är en sjukdom där kroppen inte förmår att producera tillräckligt med insulin så är det inte konstigt att ”tillverkat” insulin används som behandling vid diabetes mellitus. Behandling med insulin Insulinerna som används vid diabetesbehandling ...
http://insulin.se/Startsida_insulin/Insulinbehandling/
*  Insulinkänslighet
... är en term som används i olika sammanhang bland annat inom idrott ens näringslära medicin gällande diabetes och i samband med viktreducerande kosthållning insulinkänsligheten beskriver cellernas förmåga att reagera på närvaron av insulin genom att ta upp glukos från blodet personer med typ diabetes har nedsatt insulinkänslighet insulinkänsligheten kan ökas med medicinering och med fysisk aktivitet kategori insulin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Insulinkänslighet
*  Blodsockerreglering
Om blodets glukosnivåer rasar ner till farliga nivåer, vilket sker vid intensiv träning eller om man inte ätit på länge, kommer alfa-celler i bukspottkörtel n att producera glukagon, ett hormon vars effekt på levercellerna leder till att blodets glukosnivåer ökar genom en process som kallas glykogenolys. Detta hormon kallas insulin, och har effekten att den får levern att bilda glykogen från glukos. Denna process leder också till att omkring 2/3 av kroppens celler varav de flesta är muskelceller och fettceller tar upp glukos från blodet. När insulin binder till sina receptorer, och glukoset upptas av cellen, fosforylera s glukoset ifråga till glukos-6-fosfat. Orsakerna innefattar stresshormoner som adrenalin, flera steroidhormoner, infektioner, trauma, och i synnerhet intag av föda. Typ 1-diabetes orsakas av att produktionen av insulin är otillräcklig eller obefintlig, medan typ 2-diabetes framför allt uppkommer till följd av minskad respons på insulin i kroppsvävnaderna insulinresistens. Båda typerna av diab...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodsockerreglering
*  Aspartataminotransferas
... thumb got glutamate oxaloacetate transaminase dimer chicken aspartataminotransferas asat är ett enzym som har till uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från aspartat till en ketosyra asat förekommer främst i hjärta lever och skelettmuskulatur i levern finns asat både i mitokondrier och i cytoplasma n till skillnad från alat som bara finns i cytoplasman vid skador på något av dessa organ kan asat mätas i blodet mängden asat halveras i blodet på ungefär timmar se även levervärden kategori enzymer kategori klinisk kemi kategori kvävemetabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspartataminotransferas
*  Malat-aspartatskytteln
malat aspartatskytteln malat aspartatskytteln thumb right px översikt över reaktionerna i malat aspartatskytteln malat aspartatskytteln är en serie reaktioner som för över reduktionsekvivalenter från bland annat nadh som bildats i glykolys en i cytosol en till mitokondrie rnas inre matris där energin kan tas till vara i elektrontransportkedja n malat aspartskytteln utgörs av fyra enzymer malatdehydrogenas i mitokondrie ns matris samt i dess intermembranutrymme aspartataminotransferas i mitokondrie ns matris samt i dess intermembranutrymme malat alfa ketoglutarat antiportenzym på mitokondriens innermembran glutamat aspartat antiportenzym på mitokondriens innermembran mekanismer först reduceras oxaloacetat i cytosolen till malat med hjälp av det nadh som bildats i bland annat glykolysen samt enzymet malatdehydrogenas malatet transporteras in i mitokondriens matrix malatet återomvandlas till oxaloacetat med mitokondriellt malatdehydrogenas och nad som omvandlas till nadh oxaloacetatet transamineras med glutamat ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malat-aspartatskytteln
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Etylenglykolförgiftning
Intag av kylarvätska kan antingen ske med flit, så som vid självmordsförsök, eller oavsiktligt av barn och djur, då detta är en söt vätska. Det räcker med väldigt små mängder kylarvätska för att få stora skador, för en katt är dödlig dos ett par matskedar etylenglykol och för en hund på 30 kg är en dödlig dos 2 dl. När dessa når njurarna så orsakar de här stora skador, dels genom direkt interaktion med det tubulära epitelet, framförallt i proximala tubuli men också genom bildning av kristaller, vilka blockerar njurarnas gångar och orsakar ytterligare degeneration och nekros. Andra vitala organ så som lungor och hjärta kan också drabbas, vid höga doser kan man drabbas av akut hjärtsvikt. Vilka symtom man får och när de kommer beror på hur mycket etylenglykol man fått i sig. Det är inte säkert att man ser några symtom, och när symtomen väl sätter in kan det redan vara för sent för behandling. På så sätt kan man hindra etylenglykolen från att omvandlas till sina toxiska metaboliter, och den utsöndras då istället...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etylenglykolförgiftning
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Tvåfaktormodellen
... theory of avoidance learning bygger på klassisk och operant betingning när en person upplever ett trauma etsas objekt personer platser in i det mentala undermedvetna vilket gör att varje gång personen ser objekt etc som han hon förknippar med traumat så återupplever personen samma rädsla som upplevts under traumat därför undviker personen i fråga detta denna objekt person plats genom att undvika dessa situationer bearbetas dock heller inte rädslan och kvarstår därför objekt trauma skapar rädsla för ett objekt undvikande av objekt medför att rädslan minskar vilket gör att motivationen till att undvika objektet ökar exempel johan blev biten av en hund trauma vilket gjorde ont smärta varje gång johan ser en hund återupplever han samma trauma igen psykiskt vilket resulterar i en rädsla för att samma trauma och fysiska smärta ska hända en gång till därför undviker johan hundar för undviker han hundar slipper han bli biten och räddar sig därmed från den både mentala och fysiska smärta detta kan innebära genom ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvåfaktormodellen
*  Ketogen diet
] 'Ketogena dieter' ungefär: 'ketonbildande kost' är en diet med mycket fett och litet kolhydrater, som syftar till att skapa '-genic' keton er i kroppen, vilket inträffar när det inte finns tillräckligt med glukos i kroppen för dess energiförsörjning. http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/dietary-therapies/ketogenic-diet En ketogen diet har typiskt förhållandet 4:1 i kalorier räknat mellan fett och kolhydrater, medan Atkinsdieten har 2:1. Innan den ketogena dieten hade andra dieter använts för epilepsibehandling, i synnerhet fasta. Den ketogena dieten har typiskt ett förhållande av 4:1 mellan fett och kolhydrater, och därtill tillförs protein i varierande mängd; den klassiska ketogena dieten har förhållandet 4:1 mellan fett å ena sidan och protein och kolhydrater å andra. När dieten uppfanns antogs ketos förhindra epileptiska anfall, men det är omtvistat om minskade mängder ketonkroppar i blodet och ketos i hjärnan orsakar epileptiska anfall hos människor. Den vanliga ketogena dieten h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ketogen_diet
*  Purina Pro Plan | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Hemfoder.se - Djurens bästa vän på nätet. Purina Pro Plan Hos Hemfoder.se kan du få snabb hemleverans av Purina Pro Plan hundfoder och Purina Pro Plan kattfoder ända fram till dörren. Purina Pro Plan hundmat och kattmat är foder av högsta kvalitet. Purina Pro plan använder bara förstklassiga ingredienser av högsta kvalitet som är vetenskapligt utformade av Purinas egna veterinärer och näringsspecialister. Genomgripande för Purina Pro Plans foder är att de innehåller viktiga näringsämnen utformade för att stödja din hund och katts viktiga skyddssystem. Purina Pro Plan hundfoder och kattfoder finns för olika behov samt för olika åldrar och är helt utan färgämnen och konserveringsmedel. Du kan läsa mer om Purina Pro Plan på www.purina-proplan.se. 618 kr 499 kr. 689 kr 499 kr. Köp nu. 689 kr 499 kr. Köp nu. 619 kr 499 kr. Köp nu. 659 kr 499 kr. Köp nu. 659 kr 499 kr. 659 kr 499 kr. 699 kr 499 kr. Köp nu. 619 kr 499 kr. Pro Plan Dog Light Digestion Lamb Rice 14 kg. 659 kr ...
http://hemfoder.se/purina-pro-plan/?_escaped_fragment_=ajax=1&ProductGroupFilter=9
*  Dieten...? | Besöksliv
Dieten.... Besöksliv. Annons. 2015-10-06 START. Senaste nytt. KARRIAR. Alla Karriär-artiklar. FOLK. Vimmel. Åsikter. Ledare. Debatt. Krönikor. BLOGGAR. Anders Johansson. Jeanette Bohman. Stefan Ekengren. Pontus Frithiof. KALENDER. OM OSS. Om Besöksliv. Redaktion. Prenumerera. Annonsera. Platsannonsera. Utgivning. Hall of fame. Kulnet. Vassaste kocken. KONTAKT. Sök på webbplatsen Sök på denna webbplats:. In english Facebook Twitter RSS Nyhetsbrev. Aktuellt just nu: Annonser:. Publicerad 26 augusti 2012 Dieten.... Gå ner 4 kilo på 4 veckor rapar en kvällstidning ur sig i dagens sömniga söndagsutgåva... Gääääässssppp. Jag kväver en sömnig gäspning blandat med atackkänslor medans jag väldigt intresserat ändå måste få läsa vad för tokerier som Gi experten denna gång kommer dragandes med i form av dieter och viktgarantier... VIKTGARANTIER!. Hur dåligt mår inte vi människor för tyvärr så är ju detta sånt som mången läser och hoppas kunna hitta en genväg till ett nöjdare liv med sin kropp... Jag är nu tvungen att sät...
http://besoksliv.se/blogg/stefan-ekengren/dieten
*  Jämför olika bantningsmetoder
... bantningsmetoder.net - 10 apr 2012 av Mobilize.se i bantningstips, livsstil, bantningsmetoder m fl. Efter att ha tit p skmat i flera dagar s r det nog en och annan som funderat ver ny diet och g ner n gra kilo. F r de flesta r cker det dock med att ta r tt och tr na, men f r de som beh ver lite mer motivation, s kan det vara bra att testa en specifik bantningsmetod. Eftersom det finns s m nga olika att anv nda sig av, s har jag samlat de mest k nda s att du kan j mf ra dem och v lja n gon som passar just dig. Logga in eller bli medlem för att kommentera. Som medlem kan du även:. Posta eget innehåll Pusha länkar och påverka vad som är hett Bli vän med andra medlemmar och se deras aktivitet. Att bli medlem är helt gratis och tar bara några sekunder. Bantningspiller: Recensioner och jämförelser. viktvagvisaren.se - 26 mar 2010 av fredrikamri i dieter, viktminskning, bantningspiller m fl. En sida som j mf r en m ngd piller som ska hj lpa en att g ner i vikt. Det som skiljer den fr n m ngden r att folk som fa...
http://pusha.se/jamfor-olika-bantningsmetoder/amnen
*  Alaninaminotransferas
... förkortat alat internationellt alt har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera lever sjukdomar alat finns i leverceller och i liten mängd i blodet till skillnad från asat så finns alat bara i cytoplasma n hos leverceller så därför kan värdet blir lägre vid leverskada än vid provtagning av asat virushepatit orsakar mycket höga alat värden mängden alat i blodet halveras på timmar se även levervärden kategori enzymer kategori klinisk kemi kategori kvävemetabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alaninaminotransferas
*  Port (datorteknik)
port datorteknik port datorteknik en port uttalat används i datorteknik i flera betydelser internet protokollen tcp och udp använder portar numrerade som en adress som i praktiken visar vilken process på en viss dator datapaketen hänför sig till i udp och tcp protokollen används vissa portar för väl etablerade ändamål eng well known ports och portnumret används ofta synonymt med den tjänst som förväntas nås på denna port så använder till exempel http protokollet port jämför www och url och smtp protokollet port epost servrar sambandet mellan välkända portar och tjänster framgår i unix ur filen etc services portarna med nummer under är i många operativsystem reserverade för administratören medan högre portnummer kan användas fritt varför webbservrar ibland hittas på adressen eller istället för enkla brandvägg ar använder ofta portinformationen för att begränsa tillgången till olika tjänster ingenting annat än konvention och eventuella lokala begränsningar hindrar en enskild administratör eller datoranvändare a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Port_(datorteknik)
*  Uridin
Den bildas genom att kvävebas en uracil sätts ihop med en ribos grupp eller mer specifikt, en ribofuranos via en β-N 1 - glykosidbindning. Egenskaper Kostkällor till uridin Källor Externa länkar. Uridin är en av de fem standardnukleosider som utgör nukleinsyror, de andra är adenosin, tymidin, cytidin och guanosin. Den är en fast, vattenlöslig substans och utgör en viktig beståndsdel i ribonukleinsyror. Uridin spelar en roll i glykolysprocessen för galaktos. Det finns ingen katabolprocess för att metabolisera galaktos. Därför omvandlas galaktos till glukos och metaboliseras i den vanliga glukosprocessen. När väl inkommande galaktos har omvandlats till 'galaktos 1-fosfat Gal-1-P ', allt med en reaktion med UDP-glukos, en glukosmolekyl bunden till uridindifosfat UDP. Denna process katalyseras av enzymet 'galaktos-1-fosfat uridyl transferas' och överför UDP till galaktosmolekylen. Slutresultatet är UDP-galaktos och 'glukos-1-fosfat'. Denna process fortsätter för att möjliggöra en korrekt glykolys av galaktos. Kos...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uridin
*  Task manager showing double CSRSS.exe - Virus, Trojan, Spyware, and Malware Removal Logs
app=c: program files x86 steam steamapps common dawn of war ii - retribution beta dow2.exe. UDP Query User{165CC2F9-69AA-43C1-844C-2BA41C83648E}C: users robert desktop starcraft ii beta starcraft ii.exe = protocol=17....
http://bleepingcomputer.com/forums/t/376593/task-manager-showing-double-csrssexe/
*  Köp Atix fästingfrysare på apotea.se
K p Atix f stingfrysare p apotea.se. info@apotea.se. Atix f stingfrysare 32 st i lager Skickas fr n oss n sta arbetsdag. 125 kr ca-pris: 159 kr. Köp & prenumerera För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på "KÖP"-knappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Atix r ett frysspray f r s ker borttagning av f stingar. Fryseffekten d dar f stingen snabbt och s kert och stoppar ocks f stingens mnesoms ttning och orsakar en sammandragning av dess suganordning vilket minimerar risken f r smittspridning. Genom att frysa f stingen underl ttas ven bortplockning av f stingar fr n huden eftersom de inte bara f rminskar sin suganordning utan ven sl pper greppet om det lim som g r att de kan sitta kvar ordentligt i s ret. Atix r godk nd f r anv ndning p b de m nniskor och djur. R cker till 30-50 f stingar. 1 Lokalisera fästingen som du ska ta bort. 2 Spraya angiven dos på fästingen med kylsprayen. 3 Ta bort fästinge...
http://apotea.se/atix-fästingfrysare
*  Olof Ahllöf
födelsenamn =. andra namn =. yrke = Affärsman, med mera }} 'Olof Ahllöf' efternamnet även skrivet 'Ahllööf', född den 4 januari 1703, död den 9 oktober 1740, var en svensk affärsman, titulär assessor och donator. Ahllöf tjänstgjorde en tid som fiskal vid Svea hovrätt och erhöll assessors namn 1737. Han var brorson till en av staden Arboga s då rikaste män, rådmannen och handelsmannen Lars Ahllöf 1657-1737. Som denne var barnlös ärvde Olof Ahllöf år 1737 farbroderns betydande förmögenhet. Såväl Lars som Olof Ahllöf gjorde sig kända som stora donatorer, främst till förmån för staden Arbogas fattiga. Sålunda donerade Olof Ahllöf genom sitt testamente medel till stadens hospital, till ett barnhus byggt 1745 och till ett fattighus byggt 1746. Även stadens skollärare erhöll medel ur Ahllöfs arv. Totalt uppgick hans donationer till ett värde av 12.000 daler kopparmynt. Gustaf Bergström har i sin 'Arboga Krönika' velat spåra grunden till såväl Ahllöfs som hans farbrors religiöst grundade generositet till Arbogas dåva...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Ahllöf
*  .. Socialbidrag är inte försäkring!
Det rör sig om drygt 15.000 personer, som vid Ã¥rsskiftet blivit av med sin ersättning frÃ¥n sjukförsäkringen inte för att de tillfrisknat utan för att de passerat en av regeringens nya tidsgränser. Medan andra anser sig vara för sjuka för att göra detta.Â. Bakom en del av de kraftigt ökande socialbidragssiffrorna + 20 procent 2009 döljer sig alltsÃ¥ i vissa fall situationer där människor som haft oturen att drabbas av ohälsa tvingas vika ut och in pÃ¥ sin privatekonomi för att sedan i bästa fall, efter en individuell behovsprövning, fÃ¥ rätt till ett stöd som gör att man precis klarar sig över gränsen för existensminimum. Ligger man sedan pÃ¥ gränsen till norm, dvs strax över t ex med 100:-/mÃ¥n och behöver gÃ¥ till tandläkaren, doktorn eller andra instanser som har egenavgifter, fÃ¥r man i allafall i vÃ¥r kommun ett rungande nej. Man ligger ”Över norm” och dÃ¥ har man inte rätt till ersättning. Det räcker med att bo pÃ¥ en ort där maten kostar lite mer än vad den gör i med...
http://utredarna.nu/kjellrautio/2010/03/16/socialbidrag-ar-inte-forsakring/
*  Kungsholms församlingshus
... mini kungsholms församlingshus kungsholms församlingshus är en byggnad tillhörande västermalms församling vid parmmätargatan på kungsholmen i stockholm församlingshuset i kvarteret murmästaren restes enligt arkitekten erik lallerstedts ritningar det försågs med fint genomarbetade fasader i gotlandskalksten på en sockel av granit under höga voluminösa tak av skiffer och koppar det hela bidrar till en kraftfull jugend mässig volymverkan gavlar kröntes med reliefer med kors och rosor och under takfoten återfinns skulpterade putti texten i relief under burspråket lyder guds fasta grund består och har detta insegel herren känner de sina tim församlingshuset inrymde förutom expeditionslokaler även flera stora bostadslägenheter med upp till nio rum och kök kyrksalen som rymmer personer placerades i en gårdsflygel och fick sin nuvarande utformning intill denna finns ett modernt vigselrum med tavla av olle hjortzberg skiffertaken byttes mot kopparplåt vid en omläggning byggnaden är blåklassad av stockholms stadsm...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholms_församlingshus
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427 0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mn/golden-valley/1231-hampshire-avenue-n-55427_0x19375f01f8147d18fa7953f6f4ec4d5c/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328 0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475...
http://leadingre.com/listingdetails/usa/mi/waterford/4435-island-view-48328_0x0d8a29f230c9143a071f82a51d0f8475/
*  http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
... => http://www.leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1...
http://leadingre.com/listingdetails/esp/pollensa/0x4a68f147d90f6458136b0364826492f1/
*  Ansedel Per Ersson
ansedel per ersson per ersson bonde f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y gifte och barn gift p l persson bonde f dd i backen liden y d d i backen liden y per ersson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde f erik p lsson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde ff p l persson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde fff per ersson f dd omkring i backen liden y d d omkring i backen liden y bonde m brita nn f dd d d i backen liden y k llor michael stman personregister efternamnsregister ortsregister lars ohlsson huddinge kl framst lld av lars ohlsson med hj lp av disgen version d startsida...
http://lasseistuvsta.se/000/0005/487.htm
*  Colortime färgpennor
... Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida. Symbolförklaring. Återförsäljare/Företag. Skolor och institutioner. Psst, du kan söka efter idéer och produkter. Hobbyprodukter. Hobbyprodukter. Papper och kartong. Kalendrar och ramar. Multiramar. Passepatoutramar. Kopieringspapper och ritpapper. Färgat papper Specialpapper och specialkartong. Metallpapper och metallkartong. Mönstrat papper och mönstrad kartong. Färg och målarduk. 3D-puff liner. Diverse 3D-produkter Vattenfärg och akvarellfärg. Dubbelhäftande tejp och dubbelhäftande folie Stämplar och tillbehör. Colortime färgpennor, kärna: 4 mm, metallicfärger, 6 mixade 55,00 kr. Lägg till i önskelista Leveranstid 2-3 arbetsdagar Fraktfritt ver 595,-. Artikelnummer: 38091 6 mixade Trekantiga, tjocka färgblyerts i riktigt bra kvalitet. Förpackning med 6 färger kärna: 4 mm Läs fullständig beskrivning Läs mindre. Här hittar du ett stort urval av olika hobbyfärger, textilfärger, glasfärger, ansiktsfär...
http://cchobby.se/colortime-fargpennor-47-4?___SID=U
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Lindas trädgårdsblogg: augusti 2010
... Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Barn. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Barn. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Köksträdgård, Växter. Upplagd av. Lindas trädgårdsblogg. Skicka med e-post. Astilben har blommat färdigt sedan någon vecka, har några bilder på den som jag borde visa. Han har varit väldigt aktiv från första stund och när man haft honom i famnen ska han sträcka på sig och ställa sig på benen istället för att bara ligga i famnen. Han kan sedan han var två månader vända från mage till rygg, men gör det väldigt sällan. För blygsamma 20 kronor kan man ta del av rosenträdgården, en lång perenngång och ...
http://lindastradgard.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
*  Tarmshunt
... är en typ av operation där en del av tunntarm en kopplas bort vilket gör att föda n inte tas upp av kroppen ordentligt varmed personens kroppsvikt förväntas minska tarmshunt var en vanlig operationsmetod under talet men har minskat i popularitet då man funnit flera biverkning ar med operationen operationen resulterar alltid i kraftiga diarré er som dock avtar efter ca ett år som följd av detta är vitamin mineral och saltbrist vanligt det finns dessutom större risk för njursten ledsmärtor och lever skador detta har lett till att tarmshuntsoperation nu endast utförs på ett fåtal patienter fördelen med tarmshunt är att viktnedgång en ofta är mycket god och att man kan äta normala portioner fett konsumtion leder dock till fler diarréer idag används tarmshunt på överviktiga patienter som inte kan tugga på grund av tandskador och hos patienter som tidigare opererats på magsäck en vilket omöjliggör flera operationer där tarmshunt leder till viktnedgång genom att man inte kan ta upp näring som vanligt och genom ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tarmshunt
*  Ister
Det har länge använts bland annat som matfett i matlagning, pålägg, och till salva. Ister har till viss del konkurrerats ut av vegetabiliska fetter och oljor som olivolja eftersom ister har en relativt hög halt av mättat fett runt 40 % vilket kan ha en negativ inverkan på hälsan. Anatomisk bakgrund Sammansättning och egenskaper Traditionell framställning Produkter med ister Källor. Ister är ett relativt mjukt fett som finns upplagrat i närheten av tarmar na, njurar na och revben en hos en del djur, som inte hör till kategorin idisslare bland däggdjur en. Tamsvinet har vid sidan av detta ister, 'Axungia porci' eller 'Adeps suillus', även späck under huden, detta är ännu lösare än istret. Svinister som tas under vintern är mer vitt, fast och hållbart än sådant som tas under sommaren och hösten, då det innehåller mer av fettsyran oleinsyra, vilket gör istret lösare och mindre lämpligt för exempelvis salvor. Hos svin, som göds med ekollon eller bokollon, blir det gulaktigt, och sådant ister härsknar lättare än an...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ister
*  Fett
Även andra aspekter i olika fettsorter har uppmärksammats, bland annat har man nu kommit fram till att transfett och härdat fett, som finns i flera av dagens kex, kakor och brödsorter, kan vara skadligt för hälsan. Fett utgör den största energireserv en i kroppen och fett kan användas som energikälla av kroppens alla celler med det enda undantaget av delar av hjärnan och celler som saknar mitokondrier t.ex. Hjärnan kan dock istället använda kroppens lagrade fettreserver i form av ketonkroppar, något som det lagrade fettet kan omvandlas till. Det fett som främst används av kroppen som energi kallas triglycerid er och består av tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl i esterbindning. När triglycerider tas upp i tarmkanalen delas de först upp i fria fettsyror och glycerol för att sedan sättas ihop igen tillsammans med vissa proteiner och bilda lipoprotein er som kallas kylomikron er. Dessa transporteras via lymfan ut i blodet och sedan till fettceller, adipocyter i fettvävnad. När fettet sedan behövs för en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fett
*  Cancerframkallande ämnen
... eller karcinogener även carcinogener är substans er och exempelvis virus läst som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur processen att utveckla cancer kallas carcinogenes karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt antingen är ämnet dna skadande och detta ger upphov till cancern denna typ kallas genotoxisk karcinogen en epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer detta genom exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer iarc har en graderad skala för gradering av karcinogena ämnen där värde är cancerframkallande och där värde är troligen inte cancerframkallande klass bevisad humankarcinogen klass a sannolik humankarcinogen bevisad karcinogen i djur klass b möjlig humankarcinogen klass otillräckliga bevis klass bevisad icke humankarcinogen finns väldigt få i denna grupp det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier ett exempel är krom som förekommer i cr och cr cr är karcinogent medan cr inte är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerframkallande_ämnen

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.HypertoniSkimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Kortikosteron: Kortikosteron eller 17-deoxykortisol är ett steroidhormon som framför allt är involverat i stressresponer. Det är en mild glukokortikoid och något mer potent mineralkortikoid, varmed dess effekt påminner om kortisolets.Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Transaminaser: Transaminaser är enzymer i blodet som analyseras för att detektera en leverskada. Transaminaserna benämns oftast ASATEtylenglykolförgiftning: Etylenglykolförgiftning är en mycket allvarlig förgiftning som skadar framför allt njurarna hos den som druckit etylenglykol, som bland annat finns i kylarvätska. Intag av kylarvätska kan antingen ske med flit, så som vid självmordsförsök, eller oavsiktligt av barn och djur, då detta är en söt vätska.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Crawl: Crawl (alternativ stavning krål, även kallat frisim, fritt) är det simsätt som oftast används vid frisim och nästan alltid av alla elitsimmare, eftersom det är det snabbaste simsättet för den som klarar av det.Grenbingel: Grenbingel (Mercurialis annua) är en växtart i familjen Törelväxter.SårNyfikenhetAnimaliskt fett: Animaliskt fett är fett som kommer från djur. Animaliskt fett kan man få i sig genom att äta till exempel kött eller mejeriprodukter.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.