Regionalt blodflödeMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.BlodcirkulationKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.SkandiumNjurcirkulationLevercirkulation: Blodflöde genom levern.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.XenonradioisotoperHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.SyrgasBlodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.RadioisotoperNafronylSyrgasförbrukningKväveradioisotoper: Instabila isotoper av kväve (N) som sönderfaller under avgivande av strålning. Kväveatomer med atomvikterna 12, 13, 16, 17 och 18 är radioaktiva kväveisotoper.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Ventilation-perfusionskvotSyrgasradioisotoperNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.OrganoteknetiumföreningarNedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.PartialtryckHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.NjurartärIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.RygglägeInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.TidsfaktorerNG-nitroargininmetylesterHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Råttor, Sprague-DawleyPropranololSingelfotonemissionstomografiUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Sympatiska nervsystemetSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.FårNoradrenalinRåttor, WistarRåttor, inavlade stammarInjektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Pulsatilt flödeKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.NormalvärdenPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.EnzymhämmareHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.ReologiSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.HyperemiUltraljudsdopplerXenonGenflödeBlodets omploppstid: Mätning av det kortaste tidsintervallet från det att ett ämne injiceras i en ven tills dess det passerar en avlägsen punkt i tillräcklig koncentration för att ett mätresultat skall kunna erhållas. Oml oppstiden motsvarar ungefär den inverterade medelhastigheten av blodflödet mellan två punkter.FärgultraljudPletysmografiKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.KontrastmedelUltraljudsdoppler, transkraniellAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Mellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.NäthinnekärlAntipyrin: Ett smärtstillande och febernedsättande medel som ges oralt eller som örondroppar. Antipyrin används ofta för att undersöka effekten av andra preparat på läkemedelsmetaboliserande enzym i levern.GenomspolningChoroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.HudtemperaturVasomotoriska systemetLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.

*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Cirkulationsfysiologi
'Blodflödet i alla vävnader är nästan alltid kontrollerat till att stå i proportion till den vävnadens metabola behov.' Vissa vävnader kan öka sitt metabola behov 20-30 gånger vid hög aktivitet, medan hjärtat bara kan öka sin hjärtminutvolym 4-7 gånger. Därför kommer det inte vara möjligt att öka blodflödet i alla vävnader vid ökat aktivitet, utan blodflödet måste istället styras till de vävnader som behöver blodet mest. ' Hjärtminutvolymen är densamma som summan av allt blodflöde genom vävnaderna.' Öppnas många blodkärl kommer hjärtat att öka hjärtminutvolymen för att kompensera för det ökade blodflödet. Dock får hjärtat även hjälp från olika nervsignaler för att reglera mängden blod som pumpas ut. 'Artärtryckets reglering är oberoende av både lokalt blodflöde och hjärtminutvolymen .' Blodtryckets reglering är av största vikt för att upprätthålla homeostas, och kroppen har olika regleringssystem för att kompensera blodtrycksförändringar, från mycket kortsiktiga till väldigt långsiktiga. Exempel på långsiktig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkulationsfysiologi
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Isotoptabell
... Detta är en 'isotoptabell'. Isotoptabellen visar alla kända isotop er med längre halveringstid än 1 dag. Tabellen är uppställd med atomnummer per rad och masstal i respektive ruta. Isotoper med samma skillnad mellan antal neutroner och protoner visas i samma kolumn. Ett alfasönderfall innebär då förflyttning två steg uppåt i tabellen, ett betaminus-sönderfall två steg åt vänster och ett nedåt, och betaplus-sönderfall två steg åt höger och ett upp. Färgskalan visar halveringstiden:. 'Exempel Gadolinium Gd '. 1-10 dagar. 10-100 dagar. 100 dagar-10 år. 10-10 000 år. > 10 000 år. Naturligt radioaktiv. Stabil isotop Stabil. Ramade fält används för kärnisomer er. Ramen har färgen för den mest stabila isomeren. Grundämnenas namn visas med musen över atomnumret, vilket också tjänar som länk till beskrivning, inkluderande siffervärden för isotoperna. atomnummer p. {{IsoNeu. Väte 1. Helium 2. Litium 3. Beryllium 4. Bor 5. Kol 6. Kväve 7. Syre 8. Fluor 9. Neon 10. Natrium 11. Magnesium 12. Aluminium 13. Kisel 14. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isotoptabell
*  Giles Stille
... född i england är en engelsk före detta fotboll sspelare och idag fotbollstränare han är sedan säsongen andretränare i kalmar ff i fotbollsallsvenskan karriär stille har bott i sverige sedan och har som tränare varit verksam sedan hans första klubb var ik tord där han gjorde succé direkt då laget vann division överlägset under sin tränarkarriär har han tränat klubbar som jönköping södra if husqvarna ff och kalmar ff stille var tränare för superettan klubben östers if då öster ramlade ur serien istället för att vinna serien blev stille entledigad under säsongen under sin aktiva karriär som spelare i england spelade stille i kingstonian fc och brighton hove albion fc hans position var mittfältare stille tvingades sluta sin fotbollskarriär som spelare på grund av skador han led även av diabetes och kroniska ryggproblem meriter vinnare av division som tränare med jönköping södra if vinnare av division som tränare med j södra vinnare av division som tränare med husqvarna ff vinnare av superettan som assistera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Giles_Stille
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Kvävefria extraktivämnen
... nfe är en beståndsdel i djurfoder som består av vattenlösliga kolhydrater pektin och stärkelse samt den cellulosa hemicellulosa och lignin som inte ingår i växttråd vid foderanalys är de kvävefria extraktivämnena vad som återstår efter att halten av rå protein rå fett växttråd och aska mineral ämnen bestämts referenser noter kategori näringsämnen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvävefria_extraktivämnen
*  ”Ett avtal inte alls omöjligt” | Klimathotet | Aftonbladet
Den blev citerad över hela världen, och ökade intresset för klimathotet. Enligt Stern är världen närmare än väntat att få till ett bra klimat­avtal i Köpenhamn. Han har utgått från det allmänt accepterade kravet att vi ska begränsa temperaturhöjningen till två grader, jämfört med år 1750. I dag släpper världen ut 47 gigaton – miljarder ton – koldioxid om året. Enligt Stern behöver utsläppen komma ner till 44 gigaton koldioxid 2020, för att vi ska ha 50 procents chans att klara tvågradersmålet. ”Bara” två gigaton kvar Nicholas Stern har analyserat samtliga löften om utsläppsnerskärningar som rika och fattiga länder gjort inför Köpenhamnsmötet, allt från USA:s till Indonesiens utfästelser. Slutsatsen är att om de infrias, så kommer människan att släppa ut ungefär 46 gigaton koldioxid 2020. Därmed är det ”bara” ytterligare två gigaton av nerskärningar som världens länder måste komma överens om under Köpenhamnskonferensen. När chefen för FN:s miljöprogram, Achim Steiner, presenterade Sterns nya rapport i Köpenham...
http://aftonbladet.se/klimathotet/article12177986.ab
*  Energideklaration för bilar
'Energideklaration för bilar' gällande personbil ar skulle gör det lättare för kunden att jämföra bränsleförbrukning en och utsläppen för olika bilmodeller. I dag finns det dock ingen obligatorisk energimärkning av bilar och inte heller någon officiell standard. Som en följd av EU-direktiv et 1999/94/EG http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0094:20081211:SV:PDF ”om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar” har i Sverige Konsumentverket på uppdrag av den svenska regeringen tagit fram rapporten ”Märkningssystem vid marknadsföring av nya bilar” http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/kategorier/rapporter/2007/rapport-2007-5-markningssystem-vid-marknadsforing-av-nya-bilar-d.html, publicerad 2007. Enligt förslaget ska energimärkningen för bilar bygga på samma idé som den rådande märkningen för vitvaror. Energideklarationen för bilar föreslås i utredningen innefatta:'. Tydlig uppgift avseende bilmode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energideklaration_för_bilar
*  Keelingkurvan
... miniatyr keelingkurvan atmosfärisk halt av koldioxid vid toppen av mauna loa hawaii keelingkurvan är en graf som visar atmosfär ens koldioxid halt uppmätt på toppen av berget mauna loa hawaii sedan grafen visar dels de naturliga säsongsvariationerna i koldioxidhalt i atmosfären och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år de naturliga variationerna beror på att planeten andas när det är vår på norra halvklotet så växer växtligheten extra fort och binder då extra mycket koldioxid resultatet blir att halten koldioxid i atmosfären minskar på liknande sätt som den minskar då människor och djur andas in denna inandning fortsätter under sommaren men när det blir höst på norra halvklotet så kommer istället en utandning så att koldioxidhalten ökar ökningen av halten beror på att förmultning en dominerar under hösten och i den processen avges koldioxid klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat värden i t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Keelingkurvan
*  Koldioxidintensitet
... thumb koldioxidutsläpp i ton per capita i termen koldioxidintensitet kan syfta på olika mått för ett lands koldioxidutsläpp det kan vara total eller nettoutsläpp i förhållande till landets bnp eller i förhållande till landets energikonsumption de första innebär grova mått på kvoten mellan de totala koldioxidutsläppen och den ekonomiska aktiviteten ett annat relaterat mått är att titta på koldioxidutsläppen för ett land som andel av landets befolkning koldioxid per capita kategori nationalekonomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidintensitet
*  Baldos
... miniatyr baldos efter shell eco marathon miniatyr baldos ii innan race i eurospeedway shell eco marathon baldos som betyder isflak på samiska är den miljöbil som under åtta månader konstruerades och tillverkas av studenter vid luleå tekniska universitet bilen deltog i tävlingen shell eco marathon som går ut på att köra så långt som möjligt på energimängden ekvivalent mot en liter bensin baldos är byggd av kolfiber och höghållfast aluminium samt utrustad med en högeffektiv hybriddrivlina av serietyp energikällan är i grunden en cc förbränningsmotor som körs i ottocykel med i kompressionsförhållande och ren etanol e som bränsle för att förhindra knackning används ett realtidsreglerat system för avgasåtercirkulering av inert gas under tävlingen räknas den förbrukade energimängden om till motsvarande mängd bensin teamet från luleå som tävlade i klassen urban concept lyckades ta sig hela km på en liter bensin samt endast släppa ut g koldioxid per kilometer detta räckte till vinst i klassen samt nytt världsrek...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baldos
*  Solar Serpents in Paradise « Below The Clouds
Motorvägar är traditionellt inte speciellt miljövänliga och brukar inte bidrag till något mer än ökade koldioxidutsläpp. En av de städer som har milvis av motorvägar är Los Angeles och just där hoppas svenska arkitekten Måns Tham att man kan förändra vägnätet till ett slingrande kraftverk som generera ström genom täcka vägbanorna med solceller. Inte nog med det, Måns Tham föreslår även att man ska ha algodlingar längs motorvägsnätet. Algerna ska rena bilarnas avgaser från koldioxid och man kan sedan förädla algerna och göra biobränsle av dem. Om ni undrar hur mycket el de nya vägarna skulle kunna generera så kan se en uträkning på det efter hoppet. Santa Monica Freeway downtown to the beach : 24 km avarage 40 m width = 960.000 m2= 600.000 domestic panels 1,6 m2 Peak effect for Santa Monica Freeway 115 MW = 150 GWh per year 115 GWh is enough electricity for all households of Venice, CA. Karma från Fisker Automotive. Dags för en bil igen. Den här gången är det en miljövänlig bil med det kitschiga namnet Karma. ...
http://belowtheclouds.com/2010/11/03/solar-serpents-in-paradise/
*  CASTROL ELIXION REDUCERAR KOLDIOXIDUTSLÄPPET AVSEVÄRT - Castrol Sverige
Castrol lanserar Castrol Elixion Low SAPS 5W-30, motoroljan som är det senaste inom smörjmedel för tunga fordon. Castrol Elixion Low SAPS är framtagen för att öka driveffektiviteten hos tunga fordon och har genom tester visat att den kan sänka driftskostnaderna väsentligt för tunga lastbilar samtidigt som den även minskar koldioxidutsläppen. Castrol Elixion Low SAPS är den enda motoroljan som har godkänts enligt ACEA E6 och E7 och den enda europeiska 5W-motoroljan som godkänts av lastbilstillverkarna. Castrol Elixion Low SAPS ger tunga fordon ett bättre motorskydd, minskad oljeförbrukning och förbättrad prestanda. – Vi har tagit fram en olja som förlänger livslängden på tunga fordon samtidigt som den minskar både driftskostnader och utsläpp, säger Catarina Hagstrand, Key Account Manager - Nordics. Ytterligare tester har gjorts för att bevisa att motoroljan optimerar motorns prestanda inom följande områden: Minskade utsläpp – Genom att byta till Castrols Elixion Low SAPS kan en lastbilsflotta bestående av 50 l...
http://mynewsdesk.com/se/castrol/pressreleases/castrol-elixion-reducerar-koldioxidutslaeppet-avsevaert-206070
*  Cool Biz
... japanska クール ビズ kort för cool business är en japan sk kampanj initierad av japans miljödepartement sommaren med mål att minska utsläppet av växthusgaser genom att uppmana offentliganställda att dels klä sig svalare dels inte ställa in luftkonditionering sanläggningar på lägre än grader celsius baserad på en nätenkät uppskattade departementet att man genom kampanjen minskat koldioxid utsläppen med ungefär ton http www env go jp en press a html pressrelease från departementet result of cool biz campaign externa länkar källor kategori naturskydd i japan kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cool_Biz
*  Iskärna
... thumb borrning har producerat en iskärna för iskärna i betydelsen små partiklar som bildar iskristaller se iskärna isbildning en iskärna är ett prov från en glaciär eller någon annan många år gammal anhopning av snö och is en iskärna har instängda luftbubblor från äldre perioder sammansättningen av iskärnorna speciellt närvaron av olika väte och syre isotop er ger en bild av klimat et vid den tiden exempelvis kan man skatta historiska lufttemperatur er och koldioxid nivåer andra saker som kan utläsas från iskärnor är tidigare vulkan utbrott och skogsbränder tidslängden för vilket iskärnan kan ge klimatuppgifter från spänner mellan några år upp till år för iskärnor från antarktis som borrats upp av epica kategori datering kategori glaciologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iskärna
*  Oregonpetitionen
Personerna bakom petitionen menar att det saknas vetenskapliga bevis för att mänskligt utsläpp av koldioxid, metan och andra växthusgas er kommer leda till katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och störningar i jordens klimat samt uppmanar även USA:s kongress att inte skriva under Kyotoprotokollet. Oregonpetitionen framförs ofta i klimatdebatten som en indikation på att det skulle råda någon sorts oenighet bland klimatforskarna men petitionen förnekar inte på något sätt att jorden genomgår en antropogen global uppvärmning. I ett manuskript som medföljde uppropet hävdades att den förväntade uppvärmningen till följd av koldioxidutsläppen skulle bli försumbar och att koldioxidgödsling av växter skulle absorbera mycket av utsläppen. Petitionen har fått kritik för sin bristande kontroll av dem som undertecknat petitionen ifall de verkligen är forskare inom området. Av de undertecknade skall enligt kritiker enbart drygt 2 000 verkligen ha definierat sig som forskare inom områden som på något sätt har koppling...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oregonpetitionen
*  Swedish Tissue
... faktamall företag företagsnamn swedish tissue ab bild bildtext nummer typ privat aktiebolag sätesort kisa sverige nyckelpersoner lorenzo bianchi verkställande direktör bransch pappersbruk produkter tjänster antalanställda cirka swedish tissue ab tidigare långasjönäs pappersbruk är ett företag beläget i kisa östergötland som producerar mjukpapper i form av moderrullar som används vid tillverkning blöjor servetter näsdukar och liknande i kisa produceras årligen cirka ton mjukpapper varav drygt går på export företaget ingår i den italienska koncernen sofidel som är den näst största papperstillverkaren i europa med en årlig produktion på över miljon ton papper och en omsättning på miljarder kronor koncernen finns i europeiska länder samt usa och har totalt anläggningar sofidel har sitt högkvarter i staden lucca i norra italien swedish tissue ab och sofidel är den första koncernen i världen som gått med i wwf s climate savers programme medlemmar i programmet lovar att sänka sina koldioxid utsläpp och sofidel ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Swedish_Tissue
*  E5 (bränsle)
e bränsle e bränsle e är en form av motorbränsle som består av etanol och bensin i sverige säljs all oktanig bensin som e bränsle med undantag på gotland observera att oktantal et inte avser procentandelen bensin utan är ett mått på bränslets förmåga att motstå knackningar enligt en överenskommelse mellan svenska petroleuminstitutet en organisation som sammansluter de största svenska motorbränsleleverantörerna och bil sweden som sammansluter biltillverkare och importörer så garanteras att bensindrivna bilar klarar den procentiga etanolinblandningen orsaken till etanolinblandningen är av miljöhänsyn minskning av fossila koldioxid utsläpp samt miljöfarliga ämnen som finns i motorbensin är den högsta inblandning som eu tillåter för att bränslet ska få kallas bensin källor kategori bränslen en e fuel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/E5_(bränsle)
*  Linfärja
... en linfärja även kabelfärja är en färja av roro typ främst för person och fordonstransporter över mindre vatten färjan drivs av en lina eller mer bestämt en kraftig stålvajer som ligger i vattnet mellan de två färjelägena uppspänd i kraftiga betongfundament bredvid dem färjans motor arbetar sig åt ena eller andra hållet med hjälp av linan och har således inget roder för att ändra färjans riktning fördelen är att färjans konstruktion kan göras enklare och enligt trafikverket färjerederiet kan upp till bränsle sparas och därmed motsvarande mängd koldioxid utsläpp nackdelen är att färjelägena måste ligga någorlunda mitt emot varandra likaså får avståndet mellan dem inte vara för långt ytterligare en nackdel är att fartygstrafik som ska passera färjeleden inte kan gå så nära färjan utan risk att fastna med propeller eller roder i färjans lina vid vissa mindre färjeleder är passage av färjeförbindelsen helt förbjuden då färjan är i rörelse blixtljus används ofta för att uppmärksamma passerande på detta källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linfärja
*  Haldaneeffekten
... efter j b s haldane är en effekt som innebär att förhöjt partialtryck av koldioxid pco kommer att förskjuta syrets dissociationskurva från hemoglobin åt vänster högre koldioxidkoncentration i blodet kommer alltså att göra att hemoglobin ets affinitet för syre minskar mekanismen är att koldioxid bildar en karbamat med n terminalerna på hemoglobinets proteinkedjor detta ändrar laddningen och medför en alloster förändring och denna allostera variant av hemoglobin kallas karbaminohemoglobin omvänt har syre en låg affinitet för karbaminohemoglobin så när karbaminohemoglobinet når den syrerika miljön i lungornas kapillärer kommer detta leda till att koldioxiden dissocierar från n terminalen så att man får oxyhemoglobin detta frigör en viss del koldioxid och är en inte obetydlig orsak till koldioxidfrisättning i lungorna kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haldaneeffekten
*  Nettoprimärproduktionen
Främst är det gröna växter, alger och bakterier som utför omvandlingen och dessa kallas primärproducenter. Olika organismers konsumtion av varandra bildar en näringskedja där primärproducenterna utgör det första steget, eftersom de producerar sina livsnödvändiga organiska ämnen från oorganiska föreningar. De fotoautotrofa producenterna framställer med hjälp av fotosyntes en organiska föreningar av koldioxid och vatten med solljus som energikälla. De kemoautotrofa producenterna använder sig också av koldioxid men erhåller energi genom att utföra oxidation av oorganiska föreningar i en process som kallas kemosyntes. Bruttoprimärproduktionen är benämningen på den mängd energi som de autotrofa organismerna i ett organismsamhälle binder i organiska föreningar. Nettoprimärproduktionen är den mängd energi av bruttoprimärproduktionen som de autotrofa organismerna använder till att växa. Under fotosyntes och kemosyntes bildas kolhydrat er som lagras i biomassa n och dessa kolhydrater kan sedan primärproducenten själv ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nettoprimärproduktionen
*  Växternas evolution
Under ordovicium, för ungefär 450 miljoner år sedan, dök de första landväxterna upp. on the basis of fossil spores" Dessa började dela upp sig i olika former under sen Silur, för ungefär 420 miljoner år sedan och frukerna av deras diversifiering syns med god detaljrikedom i fossila lämningar från tidig devon i Rhynie-flinta. Gräsen och många andra grupper utvecklade då nya metaboliska processer för att klara sig när halten av koldioxid i atmosfären blev lägre och förhållandena i tropikerna blev varmare och torrare under de senaste 10 miljoner åren. En viktig förutsättning för växternas utveckling inträffade för ungefär 1,5 - 2 miljarder år sedan, när en eukaryot isk organism fångade in en cyanobakterie som levde vidare inne i dessa celler och vidareutvecklades till det som nu är kloroplast. Om man antar att kransalgerna har förändrats ganska lite sedan landväxterna skiljde ut sig innebär detta att de utvecklades från grenade, trådformade, haplontisk a alg er som levde i grunda sötvattenansamlingar, kanske vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Växternas_evolution
*  Havsförsurning
miniatyr|Koldioxidcykeln mellan atmosfären och havet 'Havsförsurning' är den process då pH -värdet i haven långsamt sjunker. Detta sker framför allt genom att koldioxid från atmosfären tas upp av hav en. På motsvarande sätt kommer pH att minska under vintern genom att kallt vatten kan lösa mer koldioxid samtidigt som primärproduktionen upphör och ersätts av nedbrytning. http://fof.se/tidning/2008/1/haven-forsuras-rekordsnabbt#overlay=tidning/2008/1/haven-forsuras-rekordsnabbt De senaste kunskapssammanställningarna tyder på att det finns ett stort kunskapsbehov om de gemensamma effekterna av havsförsurningen och andra miljöhot på ekosystem. En ytterligare försenande faktor är att haven är en internationell angelägenhet, som behöver samarbete och koordination mellan många länder, både när det gäller forskning, bevakning och åtgärdsprogram. miniatyr|Skillnaden i pH mellan nuvarande värde och förindustriellt värde En ungefärlig skattning har gjorts av havsförsurningens utveckling över tid:. Tidpunkt pH pH-förändr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsförsurning
*  Fotorespiration
... sker i fotosyntes ens senare steg mörkerreaktionerna calvincykel n som följer efter ljusreaktionerna fosforylering fotolys och reduktion av väte transportören i ljusreaktionerna omvandlas solens energi till kemiskt bunden energi vilken används till att i mörkerreaktionen binda koldioxid och vätejoner till glukos glukosets uppgift är att lagra den energi växten tagit från solens ljus kärnan i mörkerreaktionen är enzym et rubisco som också kan katalysera den omvända reaktionen är koldioxidhalten låg hos växten kan rubisco börja använda sig av syret som just producerats och då alltså motverka fotosyntesen de vanligaste växterna c växter använder sig av calvincykeln och har alltså de ovannämnda begränsningarna vissa specialiserade växter har förmåga att motverka fotorespiration en grupp c växter använder en annan reaktion som ger dem möjligheten att växa där halten koldioxid är avsevärt lägre samtidigt är dess begränsning att de kräver mer energitillförsel än c växterna och därigenom mer ljus en tredje grupp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotorespiration
*  Exoterm reaktion
... thumb en exoterm reaktion brinnande trä en exoterm reaktion är en kemisk reaktion där energi oftast värme avges sprängämne n består av kraftigt exoterma reaktioner som avger energi i form av värme vilket resulterar i en explosion där energin avges extremt snabbt inom de branscher som sprängämnen används militär vägbyggen m m utförs ingående forskning inom de exoterma reaktionerna motsatsen är endoterm a reaktioner där energi måste tillföras för att reaktionen ska fortgå efter exoterma kemiska reaktioner bildas energifattiga ämnen exempel väte syre vatten energi när man eldar ved cellulosa sker en exoterm kemisk reaktion energin som bands upp i trädet när det växte strålar ut som värme och ljus samtidigt som det bildas koldioxid och vatten en ungefärlig exoterm kemisk reaktion sker i vår kropp födan vi får i oss innehåller kolhydrater enzymer i kroppen fungerar som en katalysator kolhydraterna reagerar med syret i kroppen och ger energi i form av värme så vi kan röra oss och hålla oss varma det bildas ock...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exoterm_reaktion
*  Geoffrey W. Coates
geoffrey w coates geoffrey w coates geoffrey w coates professor i kemi vid cornell university usa har utvecklat en metod där koldioxid används i stället för olja vid tillverkning av plast koldioxid är en råvara som är billig och förhållandevis lättillgänglig metoden väntas avhjälpa två problem höjda råvarupriser och utsläpp försökstillverkning i kommersiell skala förväntas utföras av novomer externa länkar kategori amerikanska professorer kategori amerikanska kemister kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_W._Coates
*  Koldioxidinfångande och lagring
... omdirigering geologisk lagring av koldioxid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidinfångande_och_lagring
*  Torgny Wirén
... torgny lennart wirén född mars i spånga är en svensk författare och skol präst bosatt i jönköping wirén tappade sin tro på gud när han studerade teologi vid lund s universitet anledningen var att han gång på gång hade nekats svar på bön när han bett för sjuka och efter det konfronterats med välformulerad bibelkritik i hans självbiografi ska bok vägen igenom skildras sedan hans resa tillbaka till tron samt hans slutliga förkastande av liberalteologi n torgny wiréns roman om änglar kunde tala från har sålt mer än exemplar han senaste roman alexandra är en odyssé genom världsreligionerna och kom ut hösten och som pocket han är också känd för sin andakt sbok under ytan som kommit ut i flera redigerade upplagor källor kategori svenska författare kategori svenska präster kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torgny_Wirén
*  Partialtryck
... är det tryck som orsakas av en enskild gas daltons lag säger att summan av de olika gasernas partialtryck bildar det totala trycket begreppet partialtryck är förekommande inom fysiologi n där ofta halterna av löst syrgas koldioxid och andra fysiologiska gaser anges som partialtryck inom meteorologi är partialtrycket för vattenånga i luften en intressant parameter och brukar inom meteorologin kallas för ångtryck exempel det normala atmosfärstrycket vid jordytan är pascal pa och definieras som atmosfär atm syre har därmed partialtrycket atm eftersom luft en innehåller syrgas vid dykning ökar partialtrycket vid meters djup atmosfärers tryck är syrets partialtryck atm osv när syres partialtryck når blir halten av syrgas giftig vilket innebär att det är riskfyllt att dyka djupare än meter om man andas luft meters djup ger ett tryck på atmosfärer se även koncentration le chateliers princip jämviktskonstant aktivitet kemi kategori gaser kategori lösningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Partialtryck
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Hjärta (symbol)
hjärta symbol hjärta symbol fil corazón svg mini px ett rött hjärta som symbolen oftast avbildas hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd ofta är det en symbol för kärlek det krossade hjärtat är en symbol för olycklig kärlek symbolen kan även betyda hjärtat i kroppen ett hjärta avbildas oftast i rött men andra färger förekommer ibland dörrarna på gamla utedass pryddes ofta med ett utsågat hjärtformat hål hjärter är en av färgerna i den moderna spelkortleken hjärtan förekommer bland annat som symbol i heraldiska vapen de hjärtan som förekommer i danmarks riksvapen har ofta antagits från början ha varit sjöblad men har ändå givit upphov till de hjärtan som förekommer i halmstads kommunvapen de hjärtan som återfinns i skövde kommuns äldre vapen samt i ränneslövs landskommuns vapen symboliserar s ta elin i internetsammahang betecknas ett hjärta med språkliga metafor er att inte ha hjärta att göra något betyder att man inte är så hänsynslös så man kan göra så t ex jag hade inte hjärta att kasta ner kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärta_(symbol)
*  Hjärttransplantation
Det betyder att det nya hjärtat opereras in på det gamla hjärtats ställe och att höger förmak sys in med separata anastomos er till övre och nedre vena cava. Uttagningsproceduren går till så att man först infunderar en kaliumhaltig lösning kallad kardioplegi i hjärtats kranskärl för att stanna hjärtat, och kyla ner det för att minska ämnesomsättningen i hjärtat så att det överlever utan blodförsörjning fram tills dess att det inplanterats i mottagaren. Efter att kardioplegi infunderats klipps hjärtat vanligtvis ut genom att man först klipper genom vänster förmak, klipper av höger förmak vid dess övergång till övre och nedre hålvenen och slutligen klipps lungartären och huvudpulsådern av. I samband med att explantation av hjärtat utförs på donatorn påbörjas samtidigt förberedandet av mottagaren på transplantationscentret. Detta går till så att slangar sätts in i övre och nedre hålven från vilka man dränerar blodet till hjärt-lungmaskinen, syresätter det och därefter pumpar in det i en slang som sätts in i huvu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärttransplantation
*  Hjärtmuskulatur
miniatyr|Det rosa som omger kamrarna och förmaken är hjärtats väggar, som huvudsakligen består av ett tjockt muskellager. 'Hjärtmuskulatur' är den muskulatur en som bygger upp hjärta t. Hjärtats väggar består huvudsakligen av ett muskellager - 'myokardium' - omgiven av ett tunt epikardium på hjärtats utsida, och på insidan av kamrar och förmak ett likaledes tunt endokardium. I vänster kammare är myokardiet ungefär 10 mm tjockt, men i höger kammare är det endast 3 mm. Detta beror på att vänster hjärthalva pumpar mer blod för att cirkulera blodet i systemkretsloppet. tubulus blogg, tubulus.bloggproffs.se, 'hjärt- och kärlsystemet,' 2014-05-24. Muskulaturen tvärstrimmig med en central cellkärna i varje cell, till skillnad från tvärstrimmig skelettmuskulatur där varje cell har flera perifert belägna kärnor. En del hjärtmuskelceller har dock två kärnor. Hjärtmuskelcellerna är korta och förgrenade, med relativt liten diameter. Hjärtmuskelcellerna har särskilda förbindelser mellan cellerna, på sätt som inte andra ce...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtmuskulatur
*  Hjärt- och kärlsystemet
... består av olika funktioner och processer som ständigt pågår i organen under vilket de samverkar med varandra och med andra fysiologiska system. Hjärtats funktioner utgörs av funktioner i förmak och hjärtkammare, samt av sammandragning av hjärtmuskeln. Funktionen i hjärt- och kärlsystemet ger sig till känna genom hjärtfrekvens, puls, blodtryck, tryck i förmak och hjärtkammare, hjärtvolym, hjärtminutvolym, blodvolym, hjärttoner, och kärlmotstånd. Andra djur har cirkulationssystem som inte är lika effektiva, fisk ar har till exempel ett enda kretslopp där syrerikt och syrefattigt blod blandas, vilket leder till mindre effektivt gas utbyte. Stora kretsloppet är blod ets väg från hjärtat s vänstra kammare via aorta till kroppens alla celler och åter till hjärtats högra förmak. Från höger förmak passerar blodet höger segelklaff och når höger kammare och från höger kammare pumpas blodet ut i det lilla kretsloppet/lungkretsloppet där blodet syresätts i lungornas alveoler. Från lungorna når blodet vänster förmak ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärt-_och_kärlsystemet
*  färgade hjärta — Stock Vektor © lapotnik #1277786
... Våra Planer och Priser Filer. Skapa ett konto. Färgade hjärta. Ladda ner med: Prenumerationsplan. Pay-As-You-Go-krediter. Prenumerationsplan. licens 500 500 17.6 17.6 72 dpi 6.9" 6.9" 72 dpi 1. Hämta igen. licens 1000 1000 8.5 8.5 300 dpi 3.3" 3.3" 300 dpi 4. Hämta igen. licens 2000 2000 16.9 16.9 300 dpi 6.7" 6.7" 300 dpi 8. Hämta igen. licens 2100 2100 17.8 17.8 300 dpi 7.0" 7.0" 300 dpi 12. Hämta igen. licens 2100 2100 Skalbar till valfri storlek. Hämta igen. licens 2100 2100 Skalbar till valfri storlek. Kan endast köpas med krediter. Hämta igen. Filer under förlängd licens kan endast laddas ner med hjälp av Pay-As-You-Go-krediter. lapotnik. För att ladda ner denna vektorillustration, måste du köpa en abonnemangsplan eller Pay-As-You-Go-krediter. Priser för stockfoton och vektorfiler startar från så lite som $0.15 per bild. Set of valentine hearts for your design #8524376. Black loving heart icon #8523437. Big set of heart. Human Heart health, disease and attack infographic #27049025. Colored heart #1...
http://se.depositphotos.com/1277786/stock-illustration-heart.html
*  Seamless from hearts and bears(can be repeated and scaled in any size) — Stock Vektor © len pri
#Seamless from hearts and bears can be repeated and scaled in any size — Stock Vektor © len_pri #3850203. Våra Planer och Priser Filer. Skapa ett konto. Seamless from hearts and bears can be repeated and scaled in any size. Ladda ner med: Prenumerationsplan. Pay-As-You-Go-krediter. licens 500 500 17.6 17.6 72 dpi 6.9" 6.9" 72 dpi 1. Hämta igen. licens 1000 1000 8.5 8.5 300 dpi 3.3" 3.3" 300 dpi 4. Hämta igen. licens 2000 2000 16.9 16.9 300 dpi 6.7" 6.7" 300 dpi 8. Hämta igen. licens 5000 5000 42.3 42.3 300 dpi 16.7" 16.7" 300 dpi 12. Hämta igen. licens 5000 5000 Skalbar till valfri storlek. Hämta igen. licens 5000 5000 Skalbar till valfri storlek. Kan endast köpas med krediter. Hämta igen. Filer under förlängd licens kan endast laddas ner med hjälp av Pay-As-You-Go-krediter. För att ladda ner denna vektorillustration, måste du köpa en abonnemangsplan eller Pay-As-You-Go-krediter. Priser för stockfoton och vektorfiler startar från så lite som $0.15 per bild. Pink seamless background with clouds and hearts #306...
http://se.depositphotos.com/3850203/stock-illustration-seamless-from-hearts-and-bears.html
*  Hjärtats rytm
... för rytmen i hjärtat se hjärtfrekvens och puls hjärtats rytm är tomas ledin s andra album det utgavs låtlista sida a jag är trött lek med mig utslagen man hjärtats rytm när solen går ner är du förvånad sida b här kommer morgonen blå blå känslor följ med mig jag kan se dig dagen efter minnenas gård huvudmusiker alain leroux piano christer ånsehn gitarr göran lagerberg bas jan kling sopransaxofon janne schaffer elgitarr lars erstrand vibrafon ola brunkert trummor tomas ledin gitarr sång källor kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum kategori album av tomas ledin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtats_rytm
*  Wiggersdiagram
... image wiggers diagram svg wiggersdiagram är ett standarddiagram som används vid hjärtundersökningar och har fått sitt namn efter dr carl j wiggers x axeln visar tiden och y axeln innehåller olika storheter uppställda under varandra för att tydligare visa hjärtats funktioner blodtryck aorta tryck förmak stryck kammar tryck kammarvolym elektrokardiogram artärsflöde optional hjärtljud optional genom att sätta sätta alla dessa storheter i samma diagram blir det enklare att illustrera förhållandet mellan dem i hjärtcykeln händelser i en cykel bilder se även externa länkar källor händelser i en cykel fas elektrokardiogram ekg hjärtljud fickklaffar segelklaffar a systole i förmak en p våg s stängda öppna b systole i kamrarna isovolymfas qrs komplex s första ljudet stängda stängda c systole i kamrarna tömning av blod öppna stängda c systole i kamrarna tömning av blod t våg öppna stängda d diastole i kamrarna isovolymfas s det andra ljudet stängda stängda e diastole i kamrarna kammarfyllning av blod s stängda öpp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiggersdiagram
*  Kickstart My Heart
... är en sång av det amerikanska hårdrock glam metal bandet mötley crüe den finns med på albumet dr feelgood och släpptes även som singel den skrevs av nikki sixx den handlar om när han dödförklarades efter en överdos innan han återupplivades av två adrenalin sprutor musikvideo n spelades in på whisky a go go under mötley crües uppvärmning innan de gav sig ut på turnén dr feelgood tour på carnival of sins turnén var kickstart my heart avslutningsnummer kickstart my heart nådde en tjugosjunde placering på billboard hot medverkande vince neil sång mick mars gitarr nikki sixx bas tommy lee trummor kategori musiksinglar kategori musiksinglar kategori amerikanska musiksinglar kategori sånger kategori sånger kategori singlar utgivna på elektra records...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kickstart_My_Heart
*  Hjärtat (film)
hjärtat film hjärtat film hjärtat är en svensk långfilm från som behandlade dödsbegreppet hjärtdöd i förhållande till hjärndöd vid en trafikolycka drabbas modern spelad av marika lagercrantz av hjärndöd och hennes make spelad av thommy berggren tvingas ta ställning till om livsuppehållande åtgärder ska avbrytas och hennes hjärta doneras regi jon lindström externa länkar kategori filmer kategori svenska dramafilmer kategori svenskspråkiga filmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtat_(film)
*  Hjärtats orkester
... är ett femmannaband men på skivorna tillkommer oftast fler musiker hjärtats orkester började jobba med sin debut ep sångaren nils sundberg skriver texterna hjärtats orkester har släppt tre ep i vad de kallar en trilogi rött hjärtats orkester gult flykt ep n och blått ensamma hjärtan med hjälp av dessa grundfärger kan man blanda alla andra färger och det är det som är tanken eftersom skivorna speglar en viss sinnesstämning medlemmar jens back spelar även i hovet tobias wiik spelade trummor i trallpunkbandet räserbajs simon ljungman spelar även i augustifamiljen diskografi ensamma hjärtan sju dar för länge singel löjliga att skåda singel flykt ep n dansen i salvador singel hjärtats orkester breda hjärtan singel externa länkar kategori svenska orkestrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtats_orkester
*  Mörkrets hjärta (rollspel)
mörkrets hjärta rollspel mörkrets hjärta rollspel omdirigering drakar och demoner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mörkrets_hjärta_(rollspel)
*  Vitier
... redirect hjärta hjärtsjukdomar och behandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitier
*  Vitium
... redirect hjärta hjärtsjukdomar och behandlingar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitium
*  Hot Leg support tour November 2008
... Namn = Hot Leg support tour November 2008. Pågick = 4 - 24 november 2008. Genre = Rock, Hårdrock. Last tour = Hot Leg UK tour Oktober 2008. This tour = Hot Leg support tour November 2008. Next tour = Red Light Fever tour }} 'Hot Leg support tour November 2008' var en turné av och med det brittiska rockbandet Hot Leg. Turnén pågick mellan den 4 november och 24 november. Gruppen var under de första fyra spelningarna förband till det amerika nska rockbandet Alter Bridge. De tre avslutande konserterna med Alter Bridge fick dock ställas in då sångaren Justin Hawkins fått halsproblem. Den 14 november var gruppen tillbaka igen och var de resterande konserterna förband till den amerikanska hårdrock sgruppen Extreme. Den 24 november var det 17 år sedan sångaren i Queen, Freddie Mercury, dog. Som en hyllning till Mercury avslutade Extreme turnén med ett potpurri av Queensånger tillsammans med bland annat Justin Hawkins och Pete Rinaldi. Låtlista. Detta var en typisk låtlista för denna turné. ' I Believe in a Thing...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hot_Leg_support_tour_November_2008
*  Dysmeli
'Dysmeli' är en missbildning som innebär att man saknar delar av olika kroppsdelar, som arm en, hand en, ben et eller fot en, Det kan även syfta på total avsaknad av arm eller ben. Ordet kommer från grekiskans ”dys-” som betyder avvikande och ”melos” som betyder arm- eller ben. Med dysmeli menas alltså en arm eller ett ben som vid födseln inte ser ut som ”vanligt”. Detta kan förstås innebära allt från en liten avvikelse, som ett extra finger eller tå, till en total avsaknad av arm eller ben. Reduktionsmissbildning innebär att delar av arm eller ben saknas. Det kan exempelvis saknas ett längsgående ben, men det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför. Då man inte vet var man skall sätta gränsen för vad som är dysmeli och för att registreringen är ofullständig i de flesta länder är det svårt att bedöma förekomsten. Gränsen mellan det som betraktas som ”normalt” respektive ”avvikande” är diffus. I en europeisk undersökning Frantz & O'Rahilly 1961 fann man missbildningar inom arm eller ben dysmeli hos un...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysmeli
*  Steglängd
Med 'steglängd' menas sträckan mellan fötternas nerslag i marken i färdriktningen vid exempelvis löpning. Då steglängden ökar ökar den muskulära påfrestningen i benen och bålen vilket medför att viss styrketräning kan vara motiverad. Färdhastigheten är kombinationen av steglängd och antal steg per sekund vilket då medför att man kan öka hastigheten på två sätt: större steglängd eller fler steg per sekund. Problemet med att öka repetitionshastigheten är att hjärtfrekvensen har ett maximum och blodflödet måste kunna fördelas lika mellan båda benen för att inte orsaka mjölksyra som i sin tur hämmar rörelsen. Därför finns det ett ungefärligt genomsnitt på cirka 3 steg per sekund vid långdistanslöpning och upp till 6 steg per sekund på kortdistanslöpning eftersom man då struntar i mjölksyraökningen. Med det ovan sagda blir det steglängden som måste ökas och om denna ökas med bara 5% kommer exempelvis löptiden på 10 km att minska med motsvarande. Om du alltså springer 10 km på 45 minuter kommer en ökning av steglän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Steglängd
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  En katt på Södertälje Katthem behöver ett eget hem: Katten Ninja på Södertälje Katthem berät
... tar. En katt på Södertälje Katthem behöver ett eget hem. En katt på Södertälje Katthem bloggar. Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar. Hej, det är Ninja på Södertälje Katthem. Jag vill inte till ett hem där man inte vill ge mig den tid jag behöver för att bo in mig en gång till. kattensippo.com. Lägg till kommentar. mars 27 Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Blitz på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje Katthem berättar Katten Ninja på Södertälje K...
http://kattsidor.blogspot.com/2012/03/katten-ninja-pa-sodertalje-katthem_31.html
*  Cat Skålar | Cat Keramik Skålar
Det värde som du angett är ogiltig. Sortera: Det nyaste Populär Pris: från lägsta till högsta Pris: från högsta till lägsta. 2 731 resultat Sida 1 av 46. katt i tr d kopp f r soppa 207 kr. Halloween katt soppmugg 207 kr. Svarta katter i en ro omkring soppmugg 205 kr. Sk mtsam katt stor kopp f r soppa 212 kr. Man f r katt lskareunderh ll stor kopp f r soppa 212 kr. Tappy katt - soppabunke stor kopp f r soppa 207 kr. Illustration f r kattpaisley tecknad stor kopp f r soppa 207 kr. Kopp f r Soppa f r kattklickkatter 217 kr. Mormor som lskar katter stor kopp f r soppa 212 kr. Gullig rolig triplet f r svart katt mugg f r soppa 207 kr. H xa katt stor kopp f r soppa 219 kr. Gulliga svart kattgr nt gon kopp f r soppa 213 kr. Gulligt kattm nster stor kopp f r soppa 213 kr. Jag lskar kattkaleidoscopen soppmugg 219 kr. mugg f r patchworkkattsoppa stor kopp f r soppa 219 kr. Pilb gar f r rosor f r kattungar f r stor kopp f r soppa 213 kr. lsklings- barnvakt som lskar katter och hundar kopp f r soppa 212 kr. Svart katt f ...
http://zazzle.se/cat skålar
*  Sibirisk katt
... infobox katt rasnamn sibirisk katt bild px bildtext alternativa namn smeknamn sibirier ursprung ryssland rasstandard övrigt raskategori ii och ems kod sib enligt sverak miniatyr px sibirisk katt sibirisk katt är en storvuxen raskatt från ryssland av samma typ som norsk skogkatt och maine coon hanar väger normalt kg honor likt många stora kattraser utvecklas den långsamt och är inte helt fullvuxen förrän vid fem års ålder den sibiriska katten klassas som semilånghårig och ska ha en välutvecklad krage och svans hårtofsar mellan tårna och god öronbehåring pälsen består av en tät underpäls med längre täckhår som är vattenavstötande och känns något hårda vid beröring pälsen brukar vara betydligt längre på vintern än på sommaren alla färger och vita tecken är tillåtna av fife och de nordiska independentklubbarna utom maskade choklad och lilafärgade det finns dock en maskad variant neva masquerade webbref url http www signeringen se information till uppfoedare och kattaegare av sibirisk katt neva masquerade tit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sibirisk_katt
*  Föreläsnings serie om den åldrande katten på Café Sydkatten « Hemveterinären Hemveterinären
föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten hemveterinären hemveterinären hemveterinären ring oss på hem nyheter kliniken prisexempel hembesök var gör vi hembesök priser för hembesök veterinärbutik livets slut om oss kontakta oss föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten hem nyheter föreläsnings serie om den åldrande katten på café sydkatten måndagen den e maj höll hemveterinären tillsammans med boheringer ingelheim en föreläsningsserie om den åldrande katten den första föreläsningen handlade om njursvikt vår veterinär anna karin pratade om hur njurarna fungerar men ffa om vad som händer med katten vid njursvikt och kan man förebygga njursjukdom hos den åldrande katten hur behandlar vi njursvikt hos katt senare i år kommer det även hållas föreläsningar om andra mycket vanliga sjukdomar hos den åldrande katten tex artros och hypertyreos den nyheter kommentering avstängd stängt fö...
http://hemveterinaren.se/forelasnings-serie-om-den-aldrande-katten-pa-cafe-sydkatten/
*  Första hjälpen för hund och katt - VetZoo.se
Första hjälpen för hund och katt Olyckor kan inträffa när som helst och oftast när man minst anar det. Om din hund eller katt skadar sig är det viktigt att den person som befinner sig i närheten agerar korrekt för att mildra skadan eller till och med rädda livet på djuret. Medvetslös hund/katt med puls men utan andning Starta konstgjord andning se avsnittet om Konstgjord andning för hund och katt nedan. Medvetslös hund/katt som andas och har puls Stoppa större blödningar, bedöm om risk finns för ytterligare skada när hunden/katten flyttas och försök förebygga detta. 3 Andas med ca 20 andetag per minut tills andning kommer igång eller tills du når veterinär. Med hundens/kattens mun stängd sätter du dina läppar om nosen och blåser försiktigt fem långsamma andetag. Är du ensam upprepa 30 tryck – två andetag tills puls och andning återkommer eller du inte orkar längre. Transport av skadad hund och katt Om hunden/katten kan, är det oftast bäst att låta den gå själv om inte ansträngning kan förvärra skadan t.ex. Om...
http://vetzoo.se/artiklar/forsta-hjalpen-for-hund-och-katt
*  Iams ProActive Cat Adult Light 10kg - Kattfoder - Hitta lägsta pris, test och specs
... Logga in. Meny. Kattfoder Hem & Familj Djurfoder Kattfoder. Djurfoder. Hem & Familj Hem. Iams ProActive Cat Adult Light 10kg. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka Lägg i lista. Jämför. Visa alla Iams Kattfoder 91. 13. Priser. Från 379:-. Egenskaper. 10 kg 37:90 kr/kg Torrfoder P se Rek. ldersgrupp: Vuxen Fosfor, Kalcium, Koppar, Magnesium, Natrium, Omega 3. Omdömen. Recensioner. Statistik. Prisutv:. Media. Liknande 2. Butiker som säljer produkten. Butiker. Internationellt. Fysiska butiker. Butiker på karta. Butik Info. Pris Lagerstatus. Inkl frakt Länkar Benämning. bitiba.se. i. Hundfoder & kattmat billigt Vi har allt för katt & hund Låga priser & brett utbud. Ge omdöme. Till butiken. Iams Adult Light Roast Chicken - 10 kg. Zooplus.se. i. 10% nykundsrabatt Royal Canin Gigantiskt sortiment av foder Tusentals djurtillbehör online. 98 omdömen. Till butiken. Iams Adult Light Roast Chicken - 10 kg. Zoo.se. i. Fri frakt vid köp över 1000:- Snabb hemleverans till dörren Zoo.se öppet 365 dagar om året. 8 omdömen. Till...
http://prisjakt.nu/produkt.php?p=435146
*  Att bli med katt - Susanne Hellman Holmström, Sarah J Hellman - Bok (9789153437048) | Bokus bokhand
Att bli med katt. av Susanne Hellman Holmström , Sarah J Hellman inbunden , 2012 4 röster. Den här utgåvan av boken är slutsåld slut på förlaget. Här får du veta vilken katt som passar just dig och som tar hänsyn till din personlighet och livsstil. Följ kattens väg genom livet och ta reda på hur du sköter din kompis på bästa sätt. Här finns massor med tips och bilder som visar dig hur du till exempel badar din katt utan att bli sönderklöst, hur du klipper klor och hur du ska borsta den. Inne- eller utekatt är en het diskussionsfråga, och här benar vi ut för- och nackdelar. Boken tar upp hur man kan inreda och anpassa hemmet så att det blir kattvänligt, hur kattens revir fungerar, vad du ska göra om du hittar en katt eller om din egen katt springer bort. Du får också reda på hur du ska göra om du vill ta med din katt på semestern. Med trevliga bilder och lättsam humor ger Susanne och Sarah dig nyckeln till kattens hemliga liv. Personlig hälsning från Susanne Hellman Holmström: När man skaffar en katt eller äge...
http://bokus.com/bok/9789153437048/att-bli-med-katt/
*  Katt Skåne - Gulex.se
... Hitta leverantör, bransch, företag och nummer i Sverige, Norge och Danmark :. Annons: Katt Skåne. Tel 04283266. Mob 0707508966. Mer information från Gulex.se. Infosida Bäretoftavägen 20, 27371 Lövestad SKÅNE Nytt mindre hund-och kattpensionat med personlig omvårdnad av våra gäster. Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 046247004. Mer information från Gulex.se. Infosida Södra Portgatan 37, 28350 Osby Skåne Designa din egen t-shirt och tröja Designa T-shirts och andra klädesplagg i vår T-shirtdesigner. Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 040365024. Mer information från Gulex.se. Sveland Djurförsäkringar. Infosida Östergatan 15, 281 32 HÄSSLEHOLM Skåne Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har allt sen dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den ... Hemsida Annons: Katt Skåne. Tel 0706390468. Fax 047910468. Mob 0706390468. Mer information från Gulex.se. Hund & Katt Helsingborg AB Garnisonsgatan 10 M, 25466 HELSINGBORG Skåne Försäljning av hund och kattfoder samt tillbehör. Infosida ...
http://gulex.se/sve/katt skåne/1.htm
*  .. Allt om din katt .. Abessinier .. Balines .. Bengal .. Brittiskt korthÃ¥r .. B
Allt om din katt. Välkommen till Katt.nu den nya startsidan för alla som älskar katter eller bara vill veta mer om dem. Vi publicerar nya artiklar löpande, sÃ¥ titta ofta in och se om vi publicerat nÃ¥got nytt. Här hittar du artiklar om:. Kattraser – vad är utmärkande för de olika raserna. Kattsjukdomar – vad är t.ex. kattsnuva och kattpest. Veterinärer, djursjukhus och djurkliniker – hitta en bra klinik nära dig. Kattförsäkring – jämföra olika försäkringar för din katt. KattvÃ¥rd -beskriver hur du tar hand om din katt pÃ¥ bästa sätt och tipsar om kattpensionat där din katt kan bo när du Ã¥ker bort pÃ¥ semester. I Shoppen sÃ¥ listar vi produkter frÃ¥n alla de stora kattbutikerna pÃ¥ nätet sÃ¥ du kan jämföra och hitta ett bra pris. Vill du spara ännu mer när du handlar sÃ¥ listar rabattkoder.nu rabattkoder och erbjudanden frÃ¥n just de butikerna. Vi hoppas ni fÃ¥r nytta av siten. Abessinier. Abessinier katt Kattrasen Abessinier är en medelstor katt som gör ett graciöst och elegan...
http://katt.nu/

Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.KennelklubbSkandium: 1 (amfoterisk)Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Radioligand: Radioligander är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och SPECT undersökningar med gammakameror. De kallas även för radioaktiva markörer.Pulmonell shunt: En pulmonell shunt eller shunt i lungorna, innebär ett område i lungorna där blodflödet är normalt men där det inte sker något gasutbyte från alveolerna till blodet. Shuntar kan bero på flera olika saker, gemensamt är att de medför en ökning av fysiologisk dead space i lungorna.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.BlödningIschemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.PropranololFårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Tan (kaninras)HyperintensitetArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Reologi: Reologi, vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation.HyperemiXenonlampa: Xenonlampa är en ljuskälla där ljuset skapas i ett urladdningsrör fyllt med dels ädelgasen xenon vilken underlättar bildandet av en ljusbåge och dels fyllt med metallsalter som vid ljusbågens jonisering utsänder ljusenergi. Typiskt för xenonlampor är låg energiåtgång jämfört med glödtrådslampor, snabb tändning jämfört med andra lysrör men olämpliga att tända/släcka ofta.