Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.MikroRNA: Små, dubbelsträngade, icke proteinkodande RNA, med en längd av 21-25 nukleotider, vilka genereras från enkelsträngade mikroRNA-gentranskript av samma ribonukleas III Dicer som producerar små stör-RNA (små interferens-RNA). De utgör en del av RISC och undertrycker translationen av mål-RNA genom att binda till en homolog 3'UTR-region med ofullständig passning. stRNA let-7 och lin-4 från C. elegans är de två första miRNA som påvisats och tillhör en klass miRNA som medverkar i utvecklingstajming.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.RNA, budbärarTranskription, genetiskPromotorregioner, genetikRNA, UntranslatedBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.TranskriptionsfaktorerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Kromatin: Den substans som kromosomerna består av. Den utgörs av DNA, histoner och icke-histonproteiner, vilka återfinns i cellkärnan.Genuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNAReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Reglering av genuttryck, arkeisk: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos arkéer.Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Reglering av genuttryck, svampar: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos svampar.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.NukleinsyrakonfigurationOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTranscriptomeRNA-stabilitetSignalomvandlingReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.CellinjeRegulatoriska gennätverkNedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Reglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Uppreglering3` otolkade områden: Sekvensen vid 3´-änden av budbärar-RNA som inte kodar för något. Detta område innehåller transkriptions- och translationsreglerande sekvenser.RNA-sekvensanalys5`otolkade områden: Den sekvens vid 5´-änden av budbärar-RNA som inte kodar för något. Sekvensen innehåller ribosomens bindningsställe samt andra transkriptions- och translationsreglerande sekvenser.Epigenes, genetiskCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Alternativ splitsning: Bildande av multipla proteinisoformer utifrån en enda gen. Alternativ splitsning innefattar sammanfogning av icke-konsekutiva exoner under tillkomsten av några, men inte alla, av genens transkript. En viss exon kan sålunda förenas med vilken som helst av flera andra exoner för att bilda budbärar-RNA. De alternativa formerna producerar proteiner som har en gemensam del och en avvikande del.TumörcellinjeArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Histoner: Små kromosomproteiner (ca 12-20 kD) med öppen, oveckad struktur och kopplade till cellkärnors DNA med jonbindning. Klassificeringen i olika typer (histon I, histon II osv) är baserad på mängdförhållandet mellan arginin och lysin i var och en av typerna.DNA-metylering: Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.Reglering av genuttryck, leukemi: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten vid leukemi.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurBevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Rapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.Mikromatrisanalys: Samtidig analys på en mikroplatta av flera prov eller målsubstanser ordnade i en matris.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.TransfektionCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.RNATrans-Activation (Genetics)Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.TransaktivatorerCellkärneproteinerRepressorproteinerPolymeraskedjereaktionMöss, inavlade C57BLDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Real-Time Polymerase Chain ReactionTidsfaktorerLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Luciferaser: Enzym som oxiderar vissa luminiscerande ämnen så att de avger ljus (fysisk luminiscens). Luciferaser från olika organismer har utvecklats olika under evolutionen. EC 1.13.12 (?).DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Homeodomänproteiner: Proteiner som kodas av homeoboxgener och som uppvisar strukturella likheter med vissa prokaryota och eukaryota DNA-bindande proteiner. Homeodomänproteiner medverkar i regleringen av genuttryck i samband med morfogenes och utveckling.Tumörceller, odladeBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.OrganspecificitetCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.ProteinbindningDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.PlasmiderResultats reproducerbarhetGenetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Råttor, Sprague-DawleyKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Regulatoriska sekvenser, nukleinsyraImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Genavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.Förstärkare, genetiska: Cis-verkande DNA-sekvenser med förmåga att öka geners transkriptionskapacitet. Förstärkarna verkar vanligtvis både uppströms och nedströms och på olika avstånd från en promoter.Uttryckta genmarkörer: Sekvensstumpar erhållna från komplementärt DNA (cDNA). Markörerna är partiella DNA-sekvenser från kloner. Syn. EST.ResponselementKromatinimmunprecipitation: En teknik för identifiering av specifika DNA-sekvenser, bundna, in vivo, till proteiner av intresse. Metoden omfattar formaldehydfixering av kromatin för att korslänka DNA-bindande proteiner med DNA. Sedan DNA klippts upp i små fragment isoleras specifika DNA-proteinkomplex med hjälp av immunprecipitering med proteinspecifika antikroppar.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.NF-kappa BRNA-interferensBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.RNA, Small InterferingCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Genbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Grönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.ProteinbiosyntesRekombinanta fusionsproteinerBetagalaktosidasNukleinsyrahybridiseringProteinerKloramfenikol-O-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar acetyleringen av kloramfenikol till kloramfenikol-3-acetat. Då kloramfenikol-3-acetat inte binder till bakterieribosomer och inte hämmar peptidyltransferas, är enzymet ansvar igt för naturligt förekommande kloramfenikolresistens hos bakterier. Enzymet, som har varianter, påträffas hos både gramnegativa och grampositiva bakterier. EC 2.3.1.28.VäxtproteinerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.TransgenerEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.EMSA: En elektroforesteknik avsedd för undersökning av bindning av en förening till en annan. Det vanliga är att en förening märks för att dess vandring skall kunna följas under elektroforesen. Om den märkta föreningen binds av en annan kommer förflyttningen genom elektroforesmediet att bromsas ned.Gener, snabbverkande: Gener som uttrycker sig snabbt och övergående i frånvaro av de novo-proteinsyntes. Termen användes ursprungligen bara för virusgener, hos vilka "tidig" avsåg ett transkriptionsförlopp som äger rum omedelbart efter viruspartikelns sammansmältning med värdcellen. Termen avser även cellulära gener som kommer till uttryck omedelbart efter att cellen stimulerats av yttre signaler, som t ex tillväxtfaktorer eller nervsignalsubstanser.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.IE-proteiner: Proteiner som kodas av IE-gener, då de novo-proteinsyntes inte föreligger. Termen användes ursprungligen för reglerproteiner som syntetiserades hos virus omedelbart efter virusupptagning i värdcellen. Begreppet används även för cellulära proteiner som syntetiseras omedelbart efter att en vilande cell stimulerats av extracellulära signaler.TumörproteinerGendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Mikrodissektion: Utförande av dissektioner medelst mikroskop.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Saccharomyces cerevisiaeRNA, tumörReglergener: Gener som reglerar eller begränsar andra geners aktivitet, i synnerhet gener som kodar för proteiner (repressor- och aktivatorproteiner), vilka styr den genetiska transkriptionen av strukturella eller reglerande gener.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.SekvensinpassningLac-operon: Genetisk enhet bestående av tre strukturella gener, en operator och en reglergen. Reglergenen styr syntesen av de tre strukturella generna för beta-galaktosidas, beta-galaktosidpermeas (som medverkar till laktosomsättningen) och beta-tiogalaktosidacetyltransferas.Råttor, WistarDrosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.ArtsspecificitetRNA, växtTumörnekrosfaktor-alfaAcetylering: Bildande av acetylderivat.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Celldelning: En cells förökning genom delning.ArabidopsisproteinerRekombinanta proteinerGenöverföringstekniker: Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Stress, fysiologiskRNA Processing, Post-TranscriptionalHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Drosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Kärnreceptorer: Proteiner i cytoplasman eller cellkärnan som specifikt binder signalmolekyler och utlöser förändringar som påverkar hur celler beter sig. De största grupperna är steroidhormonreceptorerna, som normalt finns i cytoplasman, och sköldkörtelhormonreceptorerna, som normalt finns i cellkärnan. Receptorer, till skillnad från enzym, katalyserar vanligtvis inte kemiska förändringar i sina ligander.ProtonkogenproteinerGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Principiell komponentanalysDrosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.Embryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Sp1-transkriptionsfaktorGenom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.Dexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).Protonkogenproteiner c-fosHistondeacetylaser: Deacetylaser som avlägsnar N-acetylgrupper från sidokedjorna till aminosyror i histoner. Några av dessa tillhör proteinfamiljen sirtuiner.Sekvenshomologi, aminosyraNervvävnadsproteinerMetylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.VävnadsdistributionTumörmarkörer, biologiskaSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Transforming growth factor betaGene Knockdown TechniquesKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.bHLH-proteinerSebrafiskMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Genes, NeoplasmKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Transkriptionsfaktor AP-1RNA-bindande proteinerEnzymhämmareMöss, inavlade BALB CVirusproteinerInsektsgener: Arvsmassan hos insekter.NervcellerCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Regulatoriska element, transkriptionellaGenmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.fos-gener: Retrovirusassocierade DNA-sekvenser (fos) som ursprungligen isolerades från Finkel-Biskis-Jinkins (FBJ-MSV) och Finkel-Biskis-Reilly (FBR-MSV)-mussarkomvirus. Protoonkogenproteinet c-fos kodar för ett kärnprotein som är delaktigt i transkriptionskontrollen vid tillväxt. Tillförsel av c-fos i FBJ-MSV eller FBR-MSV framkallar benvävnadssarkom i mössen. C-fosgenen hos människa är belägen vid 14q21-31 på den långa armen på kromosom 14.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Gener, homeobox: Väl bevarade DNA-sekvenser som identifierats i specifika gentranskript som spänner från bananfluga (Drosophila melanogaster) till mus och människa. Homeobaxgener är delvis ansvariga för produktion av DNA-bindande proteiner med en genom evolutionen bevarad sekvens av ca 60 enheter (homeodomänproteiner).Genetic TherapyVirusförökningCellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.Djur, nyföddaDNA-sonder: Art- eller underartspecifikt DNA (inkl. komplementärt DNA, bevarade gener, hela kromosomer eller hela genom), vilket används i hybridiseringsstudier för att identifiera mikroorganismer, mäta DNA-DNA-homologier, gruppera underarter osv. DNA-sonden hybridiseras med specifikt mRNA, om sådant finns. Konventionella metoder för påvisande av hybridiseringsprodukten omfattar dot blot-test, Southern blot-test och DNA:RNA-hybridspecifika antikroppstest. Konventionell märkning av DNA-sonden sker med radioisotoperna 32P och 125I, eller med den kemiska markören biotin. DNA-sondtekniken utgör ett specifikt, känsligt, snabbt och billigt alternativ till cellodlingsmetoder för diagnostisering av infektionssjukdomar.Embryoutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling hos embryon.

*  Genuttryck
... thumb right översikt över de olika stegen i regleringen av genuttrycket genuttryck är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gen s dna sekvens överförs till cell ens strukturer och funktioner genuttryck har i allmänhet protein er som slutprodukt men det finns även icke kodande gener vars slutprodukter är själva rna molekylen rrna trna processen börjar med transkription av dna till mrna budbärar rna på detta följer post transkriptionella modifieringar samt translation till protein som sedan veckas genomgår post translationella modifieringar och transporteras till rätt del av cellen genuttryck är en reglerad process som startas med hjälp av transkriptionsfaktor er mekanismer geners aktivitet kan styras på flera nivåer se även bild transkription då rna bildas från dna mrna processing då rna transkript modifieras så att de blir aktiva innefattar bland annat splitsning och polyadenylering uttransport från cellkärna n till cytosol en via kärnpor er eftersom all translation sker antinge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genuttryck
*  MikroRNA
thumb|right|Sekundärstrukturen hos ett pre-mikroRNA. Dess främsta funktion är istället att bidra till genreglering en genom att binda till budbärar-RNA och därmed påverka aktiviteten hos dessa. Man har sett ungefär 1000 olika miRNA, med olika specificitet för olika celltyper. Dessa styr tillsammans ungefär en tredjedel av de humana proteinkodande generna. Inhibering av uttrycket av andra gener sker genom komplementär basparning, vilket inte behöver vara komplett, detta gör att ett litet antal miRNA kan styra många gener. Framför allt i embryogenes en och utvecklingen av olika organ spelar miRNA en stor roll, vilket man visat genom ett antal olika djurstudier med knockoutmöss. MikroRNA klipps ner i cytosolen via 'drosha/DGCR8' som klipper ner det till pre-miRNA som transporteras ut via FG- nukleoporin er genom exportproteinet 'exportin-5'. Två stycken miRNA-associerade RISC binder till en komplementär mRNA-sekvens i 3’-UTR på de gener som de reglerar, vilket hämmar translationen av mRNA-transkriptet. 1kbp-tran...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MikroRNA
*  Promotor (genetik)
Även om eukaryota promotorer varierar kraftigt mellan olika gener kan de ändå säga bestå av två huvudkomponenter: i kärnpromotorsekvens core promoter samt ii proximala promotorsekvenser som är regulatoriska promotorsekvenser som återfinns uppströms kärnpromotorsekvensen. De ingår i den grupp av regulatoriska sekvenser som kallas för 5’-regulatoriska sekvenser 5’-regulatory sequences men ingår inte i promotorn även om gränsen vart en promotor tar slut och en enhancer eller silencer tar vid ofta är svårdragen och varierar från gen till gen. Vilka element som ingår i eukaryota kärnpromotorsekvenser är starkt varierande och inte ens TATA-boxen, motsatt till vad som ofta anges, återfinns hos alla eukaryota kärnpromotorsekvenser. I promotorsammanhang benämns ofta regulatoriska sekvenser som återfinns åt 5’ riktningen från TSS som upstream promoter elements ungefär uppströms liggande regulatoriska sekvenser medan de som återfinns åt 3’ riktningen kallas för downstream promotor elements nedströms liggande regulatoris...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Promotor_(genetik)
*  Baspar
... är par av nukleotid erna adenin a cytosin c guanin g och tymin t som tillsammans bildar dna man säger att dna är en dubbelsträngad molekyl eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar basparen binder komplementärt till varandra genom att a på ena strängen föredrar att binda till t på andra likaså föredrar g att binda till c med något starkare i den mening att det krävs mer energi att bryta den bindningen baspar används ofta som längdenhet för dna gärna förkortat bp t ex bp vilket betyder att en dna kedja består av baspar i mån av behov från cell en skrivs en bit en gen dna av vilket även kallas transkription och omvandlas i processen till mrna strängen mrna som bildats ifrån är komplementär mot det dna sense som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära dna strängen antisense protein den slutgiltiga produkten som cellen oftast strävar efter är ett protein kedjan av mrna vilket står för messenger rna skrivs därför av igen och öve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar
*  Oligonukleotid
... er är korta dna och rna sekvenser oftast är de baser långa eller kortare oligonukleotider används ofta som prober för att detektera komplementära dna eller rna sekvenser oligonukleotider används i southern blot dna microarray pcr som primer med mera kategori genetik kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligonukleotid
*  Schurs sats
'Schurs sats' är en sats inom linjär algebra. Enligt satsen kan alla 'n' 'n'-matriser, i någon bas, representeras av en uppåt triangulär matris. Låt A:V \rightarrow V vara en linjär avbildning och V vara ett komplext vektorrum. Då finns det en ortonormerad bas för 'V' så att 'A' i denna bas representeras av en uppåt triangulär matris, det vill säga alla 'n' 'n'-matriser kan skrivas på formen : A = U T U {-1}\, där 'U' är en unitär matris inversen av 'U' är lika med det hermiteska konjugatet för 'U' och 'T' är en uppåt triangulär matris med egenvärden a till 'A' på diagonalen. Låt V vara ett vektorrum och A: V \rightarrow V vara en linjär avbildning. Satsen är sann om \dim V = 1 då en 1 1-matris är uppåt triangulär. Antag att satsen är sann då \dim V = n - 1. Låt \bar{u} 1 vara en normerad egenvektor till 'A' som hör till egenvärdet \lambda 1, dvs : A\bar{u} 1 = \lambda 1 \bar{u} 1,\ \begin{Vmatrix}\bar{u} 1\end{Vmatrix} = 1. Alla element till höger om \lambda 1 på första raden är ointressanta. Då \dim W = n -...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schurs_sats
*  Transkriptionsfaktor
Alla transkriptionsfaktorer kännetecknas av att de har en eller flera DNA-bindande region er, alltså regioner som binder till särskilda DNA-sekvenser, vilket innebär att vissa transkriptionsfaktorer är mycket specifika i vilka gener de reglerar och andra är väldigt generella. Transkriptionsfaktorer delas in i 'generella' eller 'basala transkriptionsfaktorer' som är transkriptionsfaktorer som alltid krävs för transkriptionsinitiering och 'regulatoriska' eller 'specifika transkriptionsfaktorer' som styr nivån av aktivitet hos genen hur högt uttryckt genen är. De 'regulatoriska', eller 'specifika transkriptionsfaktorerna' varierar från gen till gen, till skillnad från de generella transkriptionsfaktorerna som i allmänhet är lika mellan olika gener. Transkriptionsfaktorer består av ett antal olika regioner där en eller flera DNA-bindande regioner samt en eller flera transaktiveringsregioner 'eller' en eller flera transrepressionsregioner återfinns hos alla transkriptionsfaktorer. DNA-sekvenserna som de DNA-bindan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transkriptionsfaktor
*  SWI/SNF
swi snf swi snf swi snf från eng switch sucrose nonfermentable är ett enzym komplex bestående av enzymerna swi och snf detta utgör ett av flera enzymsystem som har till funktion att utföra kromatinremodellering för att reglera genuttryck et av olika gener genom att göra kromatin strukturen mer lucker eller kondenserad swi snf komplexet kan förskjuta nukleosom er på dna t och därmed blottas dna sekvenser som kan transkriberas alternativt kan histondeacetylas er eller andra histonmodifierande enzym er binda in som påverkar kromatinstrukturen över större områden det blottade dna t kan därefter binda in aktivator er eller binda direkt till mediatorkomplex et eller något generell transkriptionsfaktor vilket intierar transkription av genen referenser kategori genuttryck kategori histonmodifierande enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SWI/SNF
*  Trans-agerande faktor
trans agerande faktor trans agerande faktor trans agerande faktorer är lösliga ämnen främst protein er som styr transkriptionen av gen er genom att binda till cis regulativa element detta kan antingen aktivera genen genom att rekrytera mediatorkomplex et eller göra kromatin strukturen mer lucker eller så kan det inaktivera genen genom att blockera aktivatorer från att binda in aktivatorer binder till mediatorkomplex et eller generella transkriptionsfaktorer och för dessa närmare promotorsekvensen vilket ökar chansen att genen transkriberas repressorer blockerar aktivatorer från att binda in till cis regulativa element eller hindrar aktivatorerna från att interagera med mediatorkomplex et eller de generella transkriptionsfaktorerna de kan också binda till och hålla fast preinitieringskomplex et så att transkriptionen en inte kan påbörjas referenser kategori cellbiologi kategori transkription genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trans-agerande_faktor
*  Aktivator (genetik)
aktivator genetik aktivator genetik aktivatorer är en grupp trans agerande faktor er som binder till cis regulativa element på dna strängar aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till dna t samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till rna repressorer är en annan grupp proteiner som fungerar på samma sätt men som arbetar i motsatt riktning genom att hämma transkriptionen av gener referenser kategori cellbiologi kategori transkription genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivator_(genetik)
*  Kromatinremodellering
... är den enzym atiska process vari strukturen hos kromatin et förändras genom att olika enzymer binder in och förändrar affiniteten mellan dna och histon er samt dess associerade proteiner detta gör att transkriptionsfaktor er kan binda in och aktivera transkriptionen av gener inom området som blottats kromatinremodellering är en form av genreglering som innebär att geners aktivitet mer eller mindre temporärt kan stängas av eller sättas på utifrån yttre signalering ett exempel är swi snf komplexet som återfinns hos flera eukaryot a organismer ett annat exempel är rsc som återfinns hos jäst svampar referenser kategori genuttryck kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kromatinremodellering
*  Preinitieringskomplex
... med preinitieringskomplex kan man syfta på transkriptionellt preinitieringskomplex de enzymer och transkriptionsfaktor er som behövs för att initiera transkription en translationellt preinitieringskomplex de ribozymer och dess associerade faktorer som behövs för att initiera translation en kategori förgreningssidor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Preinitieringskomplex
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Nukleosom
... thumb|Skiss av en nukleosom 'Nukleosomer' är de minsta repeterande beståndsdelen i kromatin som bygger upp kromosom erna hos eukaryot er, Alberts, B., 'et al'. Molecular Biology of the Cell, Fourth Ed., 2002, p. 207 med undantag av mogna spermie celler Clark, H.J. Nuclear and chromatin composition of mammalian gametes and early embryos. Biochem Cell Biol. 1992 Oct-Nov;70 10-11 :856-66, PMID 1297351. Nukleosomerna spelar också en viktig roll i styrningen av genuttryck. Nukleosomerna är uppbyggda av ca 147 baspar långt DNA uppvindat runt nukleosomkärnan som består av fyra par 8 st histon proteiner. Nukleosomerna sägs likna "pärlor på ett band av DNA" när man tittar på dem genom ett elektronmikroskop. Histonerna H2A, H2B, H3 and H4 utgör kärnan av nukleosomen, och omkring dessa är DNA:t uppvindat, medan histonen H1 sitter i den position där histon-bundet DNA övergår till s.k. "länk-DNA" d.v.s. DNA som länkar ihop en nukleosom med en annan. Histonernas N-terminal a svansar sticker ut från nukleosomstrukturen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleosom
*  Hyperkromatism
... innebär en ökning av mängden kromatin i cellkärnan i samband med en patologisk process hyperkromatism i cellkärnor kan ibland observeras hos cancer celler eller i dysplastisk vävnad kategori onkologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperkromatism
*  Algoritm
Den kan också beskrivas som en systematisk procedur för hur man genom ett begränsat antal steg utför en beräkning eller löser ett problem. De använder olika instruktioner och kan kräva olika mycket resurser som antal steg, eller 'operationer', och storlek på minne, för att lösa samma problem. Om man vill implementera en snabb multiplikation av stora tal kanske man väljer att räkna antalet elementära additioner och multiplikationer, medan den som väljer mellan sorteringsalgoritm er antagligen föredrar att räkna antalet jämförelser som utförs. Hur många steg eller hur mycket minne en algoritm behöver är olika för olika indata. Även med en enkel beräkningsmodell är det ofta ett oöverstigligt problem att uppskatta hur många operationer eller hur mycket minne en algoritm behöver, räknat som funktion av indatas 'storlek'. Därför väljer man oftast att diskutera en algoritms asymptotisk a tids- eller minnes-komplexitet, det vill säga hur antalet steg växer som funktion av indatastorleken. '2 - Den algoritm är effekti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Algoritm
*  Genetisk programmering
'Genetisk programmering' är en teknik där maskiner kan programmera sig själva genom en form av trial and error. Målet med metoden är att automatiskt generera en eller flera programsnuttar, algoritm er, som löser ett väl definierat problem så bra som möjligt. Processen som genererar algoritmer, träning en, baseras på att man låter en eller flera population er av algoritm er utvecklas över flera generation er. Varje generation består av ett antal algoritmer, individ er, med olika god förmåga att lösa det aktuella problemet. En individ med högre fitness, dvs en bättre algoritm, har större sannolikhet att väljas ut som föräldrar för skapandet av nästa generation. För att bättre individer ska skapas applicerar metoden genetiska operatorer på de utvalda föräldrarna. De vanligaste operatorerna är sexuell reproduktion, där två föräldrar kombineras till ett eller flera barn, mutation, där en förälder förändras slumpmässigt, samt asexuell reproduktion, där en förälder förs vidare oförändrad till den efterföljande gener...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetisk_programmering
*  Pseudoslumptalsgenerator
"Sanna" slumptal, av den typ som enligt rådande uppfattning om fysikens lagar kan produceras av en hårdvarubaserad slumptalsgenerator exempelvis genom tärning skast, kan därför inte genereras av en algoritm. Slumptal används av många olika typer av programvara, exempelvis inom kryptografi, Monte Carlo-algoritm er, vetenskapliga simulering ar, och datorspel. Det utmatade värdet kan vara en enstaka bit eller ett tal med ett fåtal bitar, exempelvis med ett processorregister s storlek. Om implementationen bara har tillgång till en begränsad mängd minne, vilket är fallet för alla program som körs på fysiska datorer, kan 'S' bara anta ett ändligt antal olika värden. Det är också i princip möjligt att låta 'g' ersätta 'S' med 'S'+1 och därmed låta 'f' beräkna det 'n'te slumptalet direkt. För att en slumptalsgenerator inte ska producera samma sekvens tal varje gång den körs, bör 'S' sättas till ett unikt värde när generatorn startas, vilket kallas för att så ett 'frö'. Fröet beräknas ofta genom att ta den aktuella ti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudoslumptalsgenerator
*  Prioritetskö
... en prioritetskö är en abstrakt datatyp för att lagra och hämta data skillnaden mot en vanlig kö är att när man plockar ut ett element ur kön får man alltid ut det med lägst högst prioritet oavsett i vilken ordning elementen lagts in till varje element i prioritetskön finns ett prioriteringsvärde detta kan utgöra ett bestämt nummer eller kan det avgöras av elementens inbördes ordning givet av någon jämförelsefunktion om man exempelvis lagrar namn i prioritetskön skulle elementen kunna ges prioritetsvärden efter deras alfabetiska ordning på en prioritetskö måste man kunna utföra minst två operationer lägga till ett element i prioritetskön samt eventuellt ange dess prioritetsvärde plocka ut det element som har lägst alternativt högst prioritetsvärde vanligtvis har man även andra operationer den vanligaste är en som returnerar det element som har lägst högst prioritetsvärde utan att avlägsna det från kön implementation en prioritetskö implementera s vanligtvis med hjälp av ett partiellt ordnat vänsterbalanse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prioritetskö
*  Kromatiskt tal
I detta fallet kan man tänka sig ett antal hörn eller punkter som, på olika sätt, kombineras ihop med andra hörn. Där K {n} är beteckningen för en så kallad komplett graf K-graf, en graf där alla hörn är i kontakt med alla de andra hörnen, vilket också alltid gör att en komplett grafs antal hörn är samma som det kromatiska talet. Dessa är enkelt förklarade som cirklar, med andra ord ett hörn är i kontakt med nästa och det hörnet är i sin tur i kontakt med ytterligare en och så vidare till man når det första hörnet igen. En stjärngraf S-graf betecknas med S {n} och är består av ett hörn i mitten och omges av ett antal hörn, alla dessa hörn är i kontakt med mittenhörnet men inte med varandra. Det finns ett hörn i mitten som är i kontakt med alla andra hörn som omger den. Det verkar först inte vara något större problem att färglägga dessa hörn med minimum antal färger, men att bestämma det kromatiska talet för en graf har faktiskt en NP nondeterministic polynomial time, Stephanie Ellen. Alla algoritmer som tagit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kromatiskt_tal
*  Kontorsmaterial - Jämför priser på PriceRunner
Skriv en recension. Här listar PriceRunner alla butiker - även de som inte valt att samarbeta med oss. Denna butik har valt att inte vara en PriceRunnerkund i denna kategori, därför saknar denna butik direktlänkar och är inte heller kontrollerad av oss. Klicka här för att lägga till produkter i din lista och jämför sida vid sida. Medelbetyget för denna återförsäljare är baserat på betyg från faktiska köpare och är insamlat via våra verifierade recensioner. Antal butiker. Lägg till i min lista. Produkten är tillagd. Delar av trädgården väntar på att mindre info Gå på skattjakt i en magisk värld, avbildad i underbara, välgjorda och detaljrika tuschteckningar. mindre info Brittiska Letraset ligger bakom Twin-Tip ProMarker, en marker med två spetsar. Vi rekommenderar att köpa till minst en förpackning patroner. Levereras i enklare pappförpackning. Designer: Wolfgang Fabian mindre info Den klassiska Lamy Safari finns tillgänglig i många läckra färger - här i mattsvart hållbar ABS-plast. Dammar inte, ger ett result...
http://pricerunner.se/cl/483/Kontorsmaterial?page=3&retailer=56416
*  Heuristik (datalogi)
heuristik datalogi heuristik datalogi en heuristik är inom datalogi en metod eller algoritm för att lösa ett beräkningskomplext problem snabbare när klassiska metoder är för långsamma eller för att hitta en ungefärlig lösning när klassiska metoder misslyckas med att hitta en exakt lösning detta uppnås genom att göra avkall på optimalitet komplett genomsökning korrekthet eller precision vanliga tillämpningsområden är matematisk optimering datautvinning och artificiell intelligens heuristiker kan till exempel användas för att lösa np fullständiga problem till exempel handelsresandeproblemet exempel på heuristiker är suboptimering giriga algoritmer och tumregler kategori datavetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heuristik_(datalogi)
*  Polymorfisk kod
... är källkod som använder en polymorfisk motor för att självmodifiera koden medan original algoritm en förvaras intakt detta innebär att koden ändrar sig själv varje gång programmet körs men kodens mjukvarans innebörd inte kommer att förändras alls denna teknik används bland annat för att förhindra antivirusprogram mens upptäckt av datorvirus och internetmaskar källor kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymorfisk_kod
*  Dual (optimering)
dual optimering dual optimering dualitet är ett viktigt begrepp för att analysera matematiska optimering sproblem dual funktion det duala problemet konvexa problem tillämpningar se även referenser dual funktion varje optimeringsproblem har en dual funktion givet ett optimeringsproblem minimera f x under villkoren g i x le quad i ldots n så är den duala funktionen boyd och vandenberghe kapitel d lambda inf x left f x sum i n lambda i g i x right den duala funktionen är en konkav funktion det duala problemet det duala problemet eller dualen till ett minimeringsproblem är maximerandet av den duala funktionen maximera d lambda under villkoren lambda ge om d är det optimala värdet för det duala problemet och f det optimala värdet för det ursprungliga problemet gäller alltid att d le f konvexa problem konvexa optimeringsproblem är problem sådana att f och g i är konvexa funktioner för dessa problem gäller under vissa förutsättningar att d f ett tillräckligt villkor är att det existerar ett x sådant att g i x för al...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dual_(optimering)
*  Naturopatisk medicin
... också naturopati eller naturmedicin är en komplementär eller alternativ behandlingsmetod som bygger bland annat på kroppens självläkande förmåga metoden fokuserar på anledningen till sjukdomen och att hela människan ska behandlas utan att skadas en naturopatisk behandlingskur kan till exempel bestå i ett ändrat levnadssätt eller kosthållning och de preparat som ges hämtas oftast ur växtriket majoriteten av den naturopatiska medicinen är pseudovetenskap och många utövare har blivit anklagade för kvacksalveri se även salutogenes källhänvisningar kategori alternativmedicin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturopatisk_medicin
*  Kategori:Kontaktdon
kategori kontaktdon kategori kontaktdon kategori elektriska komponenter kategori standarder och konventioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kontaktdon
*  Hästskonjure
... vid hästskonjure föreligger en sammansmältning av njurarna kaudalt till en u formad oparig njure de två nedre ändarna på njurarna växer samman under fosterstadiet och bildar formen av en hästsko denna missbildning ger inte upphov till några problem utan brukar upptäckas vid operationer för andra problem kategori missbildningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hästskonjure
*  Konkret kategori
'Konkret kategori' står inom det matematiska området kategoriteori oftast informellt för en kategori vars objekt är mängd er med någon bestämd extra matematisk struktur, och vars morfism er är de vanliga mängdteoretiska funktion er som "respekterar" denna struktur. Exempelvis består kategorin av grupper av just grupper, alltså mängder tillsammans med gruppstrukturer, och av grupphomomorfi er, alltså funktioner mellan grupper som överför grupprodukter i grupprodukter. Ett annat exempel är kategorin av reella linjära rum, där objekten är vanliga linjära rum vektorrum och morfismerna är de linjära avbildning arna. Detta motiverar definitionen av 'glömskefunktorn' 'G' från 'C' till kategorin 'Set'; den ges av : G \bigl M,S \bigr = M \hbox { och } G f = f. Däremot kan mycket väl olika 'objekt' i 'C' avbildas på samma objekt i 'Set'; detta händer varje gång en och samma mängd mängd kan förses med flera olika 'C'-strukturer. Eftersom det i detta fall inte finns någon extrastruktur att glömma bort, så är glömskefunkt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konkret_kategori
*  Kollimering
... miniatyr i den undre situationen har kollimering av ljusstrålarna skett kollimering är att få ljusstrålar att bibehålla strålarnas parallellitet vid optisk överföring viktiga tillämpningar är till avancerade kikare och teleskop där det gäller att speglar prisman är rätt riktade och inom strålbehandling kategori optik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollimering
*  Asus släpper Vivobook U38N – Ultrabook-liknande dator med AMD Trinity
Senaste nytt:. Ultraportabla bärbara datorer har varit mer eller mindre synonymt med Intels Ultrabook-koncept, men nu släpper Asus en ny modell med AMD A-serien Trinity under huven. På AMD-sidan finns betydligt färre datorer att välja bland, men nu lanserar Asus nya Vivobook U38N med AMD A8-4555M Trinity under huven. Vikten uppgår till 1,55 kg och batteritiden är upp till fem timmar med ett sexcellsbatteri på 48 Wh. Perfekt att ha på nattduksbordet för att netflixa lite när insomnian kommer krypande... Test: Asus ROG Swift PG279Q – kvalitetsgaming med 165 Hz och G-Sync Skärmar igår 12:18. Idag avhandlas bland annat senaste nytt från Google och hack för AMD Freesync-skärmar. Resultatet stavas Leviathan och finns i natursköna bilder i SweClockers galleri. För att sänka kostnaderna kapar AMD fem procent av den global arbetsstyrkan och lägger ut delar av verksamheten på entreprenad. Det blir skyhög upplösning och uppdateringsfrekvens när Japan Display tillkännager sitt senaste genombrott i strävan mot att kommers...
http://sweclockers.com/nyhet/16160-asus-slapper-vivobook-u38n-ultrabook-liknande-dator-med-amd-trinity
*  Signaltransduktion
thumb|right|500 px|Ett antal signaltransduktionsvägar och dess överkorsningar. 'Signaltransduktion' innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade secondary messengers inne i cellen. Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor:. G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptor er Cytokinreceptor er Notch-receptor er Ligandstyrda jonkanaler. Till signaltransduktionsvägarna hör:. När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i cellen, detta sker genom:. Fosforylering - kinas er fosforylerar proteiner så att de aktiveras/deaktiveras. Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen 3d-strukturen hos andra proteiner, vilket påverkar dess aktivitet. Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signaltransduktion
*  GSK3B
gsk b gsk b gsk β eller glykogensyntas kinas beta är ett enzym som kodas av gsk β gen en det är involverat i intracellulär signalering genom att påverka metabolism utvecklingen av nervceller samt utvecklingen av vissa kroppsdelar i foster det kan aktieras av flera signaltransduktionsvägar bland annat pi k akt mtor signaleringsvägen samt wnt signaleringsväg en glykogensyntas kinas är ett prolin styrt serin treoninkinas som inaktiverar glykogensyntas som är ett enzym som styr metabolismen av glukos inne i cellen det är även ett viktigt målprotein för läkemedel som påverkar sjukdomstillstånd epilepsi bipolär sjukdom samt schizofreni litium verkar dels genom att hämma gsk b dels genom att öka aktiviteten hos akt som i sin tur hämmar gsk b behandling med gsk b hämmande läkemedel ha dessutom visat sig öka nivåerna av igf man brukar kunna se låga nivåer av denna tillväxtfaktor i neurodegenerativa sjukdomar och att höja nivåerna kan ha en motverkande effekt på sjukdomsutvecklingen referenser kategori enzymer kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GSK3B
*  TGF-beta-signalvägen
tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen är en signaltransduktion sväg som aktiveras av ligander i tgf beta superfamiljen bland annat tgf beta eller transforming growth factor beta bmps eller bone morphogenetic proteins med flera den är involverad bland annat i cellöverlevnad celldifferentiering och celltillväxt bland annat hos utvecklande embryo men även hos mogna celler signalvägen är förhållandevis enkel jämfört med andra signaltransduktionsvägar bindande av tgf beta till en tgf beta typ ii receptordimer detta rekryterar även typ i receptorer bindingen aktierar receptorns fosforolytiska aktivitet varpå typ ii receptorerna fosforylerar typ i receptorerna detta skapar ett inbindningsställe för adapterproteinet sara sara gör att rsmad proteiner kan binda in till receptorkomplexet varpå de fosforyleras fosforylerade rsmad proteiner dissocierar från proteinkomplexet och binder till en co smad kallad smad rsmad cosmad komplexet uttrycker tillsammans en aktiv nls sekvens vilket gör att impor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TGF-beta-signalvägen
*  CAMP-beroende signaltransduktionsväg
camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsvägar är en form av intracellulär signaltransduktion sväg som regleras av alfa subenheten i vissa heterotrimera g protein er som aktiveras av g proteinkopplade receptorer gα s resp gα i aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat camp som i sin tur aktiverar andra proteiner bland annat serin treoninkinaset proteinkinas a pka pka i sin tur påverkar aktiviteten hos en rad andra enzymer och proteiner enzymer som omvandlar glykogen till glukos enzymer som påverkar dromotrop a och kronotrop a aspekter av muskelkontraktionen i hjärtat vilket bland annat ökar puls en transkriptionsfaktor er som styr genuttryck et referenser kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAMP-beroende_signaltransduktionsväg
*  MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
mapk erk signaltransduktionsvägen mapk erk signaltransduktionsvägen thumb right upright px mapk erk signaltransduktionsvägen med dess associerade proteiner och enzymer mapk erk är en signaltransduktion sväg som involverar aktivering av enzymet mapk som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer mapk erk vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptor er med associerade januskinas er jak ar som är en form av tyrosinkinas mapk är dock ett serin treoninkinas som endast fosforylerar vissa serin och treonin rester på proteiner signaltransduktion innebär att information om cellens yttre miljö överförs genom membranassocierade receptorer som påverkar cellens interna miljö genom en signaltransduktionskedja delreaktioner när en cytokin eller tyrosinkinasreceptor aktiveras kommer den att fosforyleras vilket gör att den kan rekrytera ett adapterprotein kallat grb grb förbinder receptorn med ett annat protein kallat sos som är en form av guaninutbytesfaktor grb aktiverar också sos sos kommer att påverka g prote...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
*  Fosfotyrosinbindande domän
... er är protein sekvenser som möjliggör inbindning till fosforylerade tyrosinrester samt n terminala aminosyror det är en form av domän som uttrycks bland annat på proteiner i signaltransduktion skedjor av olika slag och behövs för att binda samman olika proteiner och enzymer se även sh domän sh domän pleckstrinhomologidomän ph kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfotyrosinbindande_domän
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  Märsta kyrka
{{Infobox kyrka namn = Märsta kyrka bild = Märsta kyrka ext1.jpg bildtext = Märsta kyrka i september 2008 extra bild = Märsta kyrka int1.jpg extra bildtext = Kyrkorum plats =. stift = Uppsala stift. trossamfund = Svenska kyrkan. bbr = 21300000011350 }} 'Märsta kyrka' ligger i Husby-Ärlinghundra församling som ingår i Märsta pastorat och i Sigtuna kontrakt, Uppsala stift. Kyrkan ligger centralt i Märsta alldeles ovanför Märsta centrum. Externa länkar. När Märsta samhälle växte, växte också behovet av en kyrkobyggnad som låg mer centralt i Märsta. Församlingens närmsta kyrka var Husby-Ärlinghundra kyrka som låg flera kilometer bort. 1954 hade arkitekt Malte Håkansson färdigställt ritningar till Märsta kyrka. Bygget av Märsta småkyrka påbörjas 1 september 1955 och på Mikaelidagen 1956 invigdes den av ärkebiskop Yngve Brilioth. 1962 försågs altare t med ny kommunionbänk. Bakom orgeln inreddes en brudkammare när orgeln byttes ut. Ritningar till församlingshemmet var utförda av Malte Håkansson som även ritat kyrkan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Märsta_kyrka
*  Järsta
... för kyrkbyn i marby socken se järsta åre kommun järsta är en by i säbrå socken i härnösands kommun den ligger väster om fröland och söder om nässjön ofta brukar järsta och ed felaktigt benämnas som en del av fröland s by järsta är en liten by belägen på en kulle som man kan se från hela gådeådalen i byn finns en del gamla trähus av bl a timmer i fint skick den stora vita byggnaden av trä brukar ibland kallas för järsta herrgård namnet järsta kommer med största sannolikhet från hjarrandis bostad eller järs bostad sta är ett fornnordiskt ord för bostad eller gård boken om säbrå se även fröland gådaån noter kategori orter i härnösands kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järsta
*  Utvecklingslinje (evolution)
utvecklingslinje evolution utvecklingslinje evolution en utvecklingslinje eller evolutionär utvecklingslinje är ett begrepp som används inom zoologi och paleontologi och definieras av att den bara omfattar taxa som alla delar en gemensam förfader den beskriver alltså hur ett taxon a är förfader till taxa b och c etc där dessa olika taxa kan vara exempelvis art er släkte n eller ordning ar en utvecklingslinjen är en del av ett större så kallat evolutionärt träd den hypotetiska slutsatsen om en utvecklingslinjes släktskap kan man få fram på olika vis om man använder sig av den vetenskapliga metodiken kladistik kallar man utvecklingslinjen för en klad en klad kan bara finnas om man har utfört en kladistisk analys och fått fram ett kladogram där b och c finns som ändpunkter medan a är det taxa som analysen visar att b och c uppstod från en evolutionär utvecklingslinje består ofta av flera olika klader beroende på vilken skala man använder sig av fylogenetisk representation av utvecklingslinjer utvecklingslinjer r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingslinje_(evolution)
*  Underworld: Evolution
underworld evolution underworld evolution filmfakta filmtitel underworld evolution originaltitel land språk engelska år genre skräck producent regi len wiseman manus len wiseman musik skådespelare kate beckinsale scott speedman filmbolag speltid imdb föregångare underworld uppföljare underworld rise of the lycans underworld evolution är en amerikansk film med premiär i december i sverige hade den premiär på bio filmen handlar om vampyr en selene kate beckinsale och varulv shybriden michael scott speedman som försöker ta reda på orsakerna till kriget mellan vampyrerna och lykanerna varulvarna genom att avslöja klanernas hemligheter hon får också veta sanningar om sin adoptivfar viktor bill nighy och orsakerna till hans extrema metoder filmen är en fortsättning på filmen underworld från rollista externa länkar kategori filmer kategori varulvsfilmer kategori amerikanska actionfilmer kategori amerikanska fantasyfilmer kategori amerikanska skräckfilmer kategori amerikanska thrillerfilmer kategori amerikanska vampy...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Underworld:_Evolution
*  Klad
... av grekiska κλάδος klados som betyder gren är en term inom kladistik en termen har följande betydelser en enstaka gren i ett kladogram en monofyletisk grupp av organismer det vill säga gruppen innehåller alla ättlingar till sin närmaste gemensamma förfader en klad är en vetenskaplig hypotes angående evolutionära släktskap mellan organismer som baserar sig på data från en kladistisk analys det vill säga beroende på vilka ursprungsdata analysen utgår ifrån så kan en specifik klad ena gången ha stöd i analysen och en annan gång inte om kladen verkar robust oberoende av ursprungsdata så kan den bli underlag för taxonomin då kladen kan bli ett taxon och tilldelas ett namn och en rang idag är tanken att alla taxa bör vara klader väl utbredd om än kontroversiell kategori evolutionsbiologi kategori populationsgenetik kategori fylogeni...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klad
*  Använda menyer, knappar, fält och rutor - Hjälp om Windows
Få hjälp med Windows 10. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows 8. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows RT. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows Vista. På den här sidan. Använda alternativknappar. Använda textrutor. Klicka på en meny om du vill använda ett kommando som finns på den aktuella menyn. Om ett kommando inte är tillgängligt och inte går att klicka på visas det i grått. Om du inte hittar kommandot du vill använda kan du leta på en annan meny. Om musen är utrustad med ett rullhjul kan du använda det för att rulla i dokument och i webbsidor. En kommandoknapp utför ett kommando får någonting att hända när du klickar på den. Om du t.ex. Om du klickar på huvuddelen av knappen utförs ett kommando och om du klickar på pilen öppnas en meny med fler alternativ. Till skillnad från alternativknappar, där du bara kan välja ett alternativ, kan du välja flera alternativ på samma gång med hjälp av kryssrutor. När en nedrullningsbar lista är stängd visas bara det valda alte...
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/using-menus-buttons-bars-boxes
*  DNA-metylering
mini|Illustration av en DNA-molekyl med två metylerade cytosiner. Graden av metylering i genomet kan till viss del vara ärftligt och spelar en stor roll vid utvecklingen av de flesta typer av cancer på grund av dess förmåga att orsaka mutationer. De två sistnämnda produkterna finns endast hos prokaryoter medan 5-metylcytosin även går att hitta hos många andra organismer. miniatyr|N 4 metylcytosin|208x208px miniatyr|N 6 -metyladenin|209x209px. Detta kan i sin tur leda till att kvävebassekvensen avläses felaktigt under replikationen, med en felaktig basparning som följd. Då det finns ett starkt samband mellan antalet mutationer och förekomsten av cancer kan en hög grad av metylering öka risken för sjukdomen. Modifieringen kvarstår under hela cellcykeln, vilket gör DNA-molekylen tillfälligt 'hemimetylerad' till hälften metylerad då det tar ett par minuter innan den nysyntetiserade DNA-strängen är metylerad till samma grad som mall-strängen. Celler i många organismer - däribland samtliga eukaryoter - använder DNA...
https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-metylering
*  Oscillerande indikator
... är en term som används inom finans världen för olika metoder att statistiskt förutsäga kursrörelser för aktie r valutor råvaror med mera generellt sett rör sig aktiekurser både uppåt och nedåt över tiden det är denna upprepade vågrörelse som kallas oscillerande från olika statistiska formler kan man få indikationer om nuvarande trend är sannolik att hålla i sig eller om den är på väg att ändra till motsatt riktning en del av de statistiska hjälpmedlen kallas oscillerande indikatorer stochastic oscillator utvecklad av george lane är en oscillerande indikator som är konstruerad för att hitta situationer då en aktie anses vara överköpt eller översåld och är därmed en ledande indikator köpsignal ges när stochastic kurvan sjunker under en viss tröskel och säljsignal när stochastic kurvan stiger över en viss tröskel se även teknisk analys kategori teknisk analys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillerande_indikator
*  11 praktiska tips för Windows 7 - Hjälp om Windows
11 praktiska tips f r Windows 7 - Hj lp om Windows. Gå vidare till innehållsfönstret. Windows 10 Enheter Appar+spel Nedladdningar Anvisningar. MENY. Sök. Windows 10. Enheter. Appar+spel. Nedladdningar. Anvisningar. Windows 10. Tidigare versioner. Windows 10 Tidigare versioner. Du har Windows 10, men den här sidan är för en tidigare version av Windows. Få hjälp med Windows 10. Den här sidan är för Windows 10, men du har en tidigare version av Windows. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows 8. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows RT. Få hjälp med Windows RT. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows Vista. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10. Framtidens Windows är här, och det är gratis. Läs om hur du skaffar Windows 10. Din dator har Windows 8, men informationen på den här sidan gäller Windows 8.1. Uppdatera gratis till Windows 8.1. Supp...
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/11-tips-for-windows-7
*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Appendix F. GNU General Public License
GNU General Public License. GNU General Public License. GNU General Public License. Viss programvara från Free Software Foundation använder istället GNU Library General Public License. För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa var och ens möjlighet att hindra dig från att använda dig av dessa rättigheter samt från att kräva att du ger upp dessa rättigheter. Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du gör det gratis eller mot en avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter du själv har. Du måste också tillse att mottagaren får källkoden eller kan få den om mottagaren så önskar. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Om den förändrade Programvaran i sitt normala utförande kan utföra interaktiv kommandon när det körs, måste Du tillse att när Programmet startas skall det skriva ut eller visa, på ett enkelt tillgängligt sätt, ett meddelande som tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar fäster en riktig upphovsrättsklausul och garantiavsägelse eller i förekommande fall ett ...
http://debian.org/releases/etch/mips/apf.html.sv
*  Appendix F. GNU General Public License
GNU General Public License. GNU General Public License. GNU General Public License. Viss programvara från Free Software Foundation använder istället GNU Library General Public License. För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa var och ens möjlighet att hindra dig från att använda dig av dessa rättigheter samt från att kräva att du ger upp dessa rättigheter. Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du gör det gratis eller mot en avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter du själv har. Du måste också tillse att mottagaren får källkoden eller kan få den om mottagaren så önskar. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Om den förändrade Programvaran i sitt normala utförande kan utföra interaktiv kommandon när det körs, måste Du tillse att när Programmet startas skall det skriva ut eller visa, på ett enkelt tillgängligt sätt, ett meddelande som tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar fäster en riktig upphovsrättsklausul och garantiavsägelse eller i förekommande fall ett ...
http://debian.org/releases/oldstable/armel/apf.html.sv
*  Appendix F. GNU General Public License
GNU General Public License. GNU General Public License. GNU General Public License. Viss programvara från Free Software Foundation använder istället GNU Library General Public License. För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa var och ens möjlighet att hindra dig från att använda dig av dessa rättigheter samt från att kräva att du ger upp dessa rättigheter. Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du gör det gratis eller mot en avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter du själv har. Du måste också tillse att mottagaren får källkoden eller kan få den om mottagaren så önskar. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Om den förändrade Programvaran i sitt normala utförande kan utföra interaktiv kommandon när det körs, måste Du tillse att när Programmet startas skall det skriva ut eller visa, på ett enkelt tillgängligt sätt, ett meddelande som tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar fäster en riktig upphovsrättsklausul och garantiavsägelse eller i förekommande fall ett ...
http://debian.org/releases/wheezy/i386/apf.html.sv
*  Appendix F. GNU General Public License
GNU General Public License. GNU General Public License. GNU General Public License. Viss programvara från Free Software Foundation använder istället GNU Library General Public License. För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa var och ens möjlighet att hindra dig från att använda dig av dessa rättigheter samt från att kräva att du ger upp dessa rättigheter. Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du gör det gratis eller mot en avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter du själv har. Du måste också tillse att mottagaren får källkoden eller kan få den om mottagaren så önskar. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Om den förändrade Programvaran i sitt normala utförande kan utföra interaktiv kommandon när det körs, måste Du tillse att när Programmet startas skall det skriva ut eller visa, på ett enkelt tillgängligt sätt, ett meddelande som tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar fäster en riktig upphovsrättsklausul och garantiavsägelse eller i förekommande fall ett ...
http://debian.org/releases/wheezy/kfreebsd-amd64/apf.html.sv
*  Appendix F. GNU General Public License
GNU General Public License. GNU General Public License. GNU General Public License. Viss programvara från Free Software Foundation använder istället GNU Library General Public License. För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa var och ens möjlighet att hindra dig från att använda dig av dessa rättigheter samt från att kräva att du ger upp dessa rättigheter. Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du gör det gratis eller mot en avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter du själv har. Du måste också tillse att mottagaren får källkoden eller kan få den om mottagaren så önskar. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Om den förändrade Programvaran i sitt normala utförande kan utföra interaktiv kommandon när det körs, måste Du tillse att när Programmet startas skall det skriva ut eller visa, på ett enkelt tillgängligt sätt, ett meddelande som tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar fäster en riktig upphovsrättsklausul och garantiavsägelse eller i förekommande fall ett ...
http://debian.org/releases/wheezy/mips/apf.html.sv
*  Download Gratis: Software untuk membaca e-book berformat PRC – Mobipocket reader (PRC File Reader/
Download Gratis: Software untuk membaca e-book berformat PRC Mobipocket reader PRC File Reader/Viewer. Download Gratis. Download : Software Full Version, Games, Ebook, Novel, Komik, MP3, Subtitle Gratis. Ebook Novel Novel Indonesia Novel Terjemahan. Software untuk membaca e-book berformat PRC Mobipocket reader PRC File Reader/Viewer. Technorati Tags: download ebook reader, download mobipocket reader gratis, download mobipocket reader, download prc file reader, download prc viewer, download prc reader, download software gratis, download software full version gratis, download software full version, Software. Blogger Labels: download ebook reader, download mobipocket reader gratis, download mobipocket reader, download prc file reader, download prc viewer, download prc reader, download software gratis, download software full version gratis, download software full version, Software. Label: Download Software Full Version, prc reader, reader and editor. download novel 74. Download Novel Terjemahan Gratis. Download N...
http://diduniadownload.blogspot.com/2012/12/software-untuk-membaca-e-book-berformat.html
*  Proprietär programvara
'Proprietär programvara' är programvara som har restriktioner vanligtvis satta av ägaren vad gäller att använda, modifiera eller kopiera den och alltså saknar de grundläggande friheter som finns hos fri programvara ; exempelvis får man sällan tillgång till källkod en, man får inte ändra i programmet, och man får inte ge bort kopior. Det finns både tekniska och juridiska metoder att se till att de restriktioner som finns hos proprietär programvara efterlevs. Även fri programvara har upphovsrättsinnehavare, men dessa har givit användarna rätt att bland annat studera källkoden, att göra eller låta göra ändringar i programmet och att distribuera identiska eller ändrade versioner av programmet. Priset spelar ingen roll för om en mjukvara är fri eller proprietär; fria program kan säljas och proprietära program kan ges bort gratis som freeware. Eftersom fri programvara kan delas ut gratis av vilken användare som helst, medan spridning av proprietär programvara kontrolleras av upphovsrättsinnehavarna, är priset på pr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Proprietär_programvara
*  Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Specifikationer
Intel Pentium III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Specifikationer. Sök. Enligt produktnummer - i7-5960X Enligt beställningskod - BX80648I75960X Enligt SPEC-kod - SR20Q Enligt märkesnamn - core m Enligt kodnamn - Broadwell Enligt frekvens - 4,40 GHz Enligt processorgrafik - Iris Enligt socklar - LGA2011-v3. Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB. 133 MHz. 667 MHz. PPGA370, SECC2495. Intel Pentium III Processors with 133 MHz FSB. PCN/MDDS-INFORMATION. SL3T2. SL45X. SL3ND. SL453. SL3VK. Boxed Intel Pentium III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA. Boxed Intel Pentium III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2. Intel Pentium III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray. Intel Pentium III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray. Intel processorer som är tillverkade före den 1 januari 2013 är inte bekräftat konfliktfria. För Intels förpackade processorer gäller beteckningen konfliktfri endast processorerna, inte extra inkluder...
http://ark.intel.com/sv/products/27548/Intel-Pentium-III-Processor-667-MHz-256K-Cache-133-MHz-FSB
*  Encapsulated PostScript
... eps eller encapsulated postscript är ett filformat för framförallt vektorgrafik men används även för rastergrafik filformatet används av både adobe illustrator och adobe photoshop det som skiljer eps från vanlig postscript är dels krav på att en eps ska lämna postscripttolken i samma skick som innan dels att ett eps dokument bara kan bestå av en sida och måste deklarera en bounding box det vill säga en ruta som begränsar bilden för rasterbilder finns ett antal användbara funktioner i eps formatet bilder kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om rastertyp rastertäthet samt överföringskurvor för att kompensera bildens ljushet och toner efter tryckets förutsättningar eps filen består av två delar dels en valbar lågupplöst förhandsvisning sbild dels en postscriptdel som kan innehålla både vektor och rastergrafiska kommandon förhandsvisningsbilden är den bild som monteras i layoutprogrammet och är i pict format moderna layoutprogram som adobe indesign kan dock tolka och visa sjä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript
*  Adobe – Accessibility Design Center
Tillgänglighet*. Aktivera JavaScript i din webbläsare för att få en bättre upplevelse. Visa planer för: företag fotografer studenter. Alla produkter. Studerande och lärare. Kom igång eller lär dig nya sätt att arbeta. Best practices for accessible Flash design Av Bob Regan: ramverk f r tillg nglighetsdesign med Macromedia Flash. Hj lper designers och utvecklare att f rst och till mpa tillg nglighetsprinciperna i webbtill mpningar. Best practices for accessible Flash design Flash eller PDF, 771K. Create Accessible PDF Documents with Adobe Acrobat Det r cker inte att ha specialverktyg man m ste arbeta med tillg nglighet som ledstj rna. Vad r tillg nglighet?* Vilka standarder g ller och hur kan funktionshindrade f tkomst till elektroniska dokument via hj lpmedel. Best mmelse i USA som stadgar att allt federalt webbmaterial m ste vara tillg ngligt f r personer med funktionshinder. F lj best mmelserna Se hur man med Adobes produkter klarar tillg nglighetskraven i t.ex. H r finns mallar f r tillg nglighet*. Tillg n...
http://adobe.com/se/accessibility/
*  TDDC90 Software Security 2013
... Tekniska h gskolan vid Link pings universitet. TDDC90 Software Security, 4 p. 6 hp /Software Security/. DAV. IUAE-matris Deltagare i den här kursen kommer att studera frÃ¥gor som rör programvarusäkerhet, och utveckla färdigheterna som behövs för att bygga säker programvara. Kursen täcker metoder, verktyg och ”best practices” för utveckling av säker programvara. Efter kursen förväntas studenterna kunna: identifiera och analysera säkerhetsproblem i programvara; formulera säkerhetskrav för programvara; utveckla, utvärdera, och förklara lösningar för säker programvara; kritiskt utvärdera effektiviteten hos metoder, verktyg och ”best practices” för detektering och förebyggande av säkerhetsproblem; och designa och utveckla säker programvara. F rkunskaper: g ller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan Grundkurs i datasäkerhet Studenterna förväntas ha kunskaper om operativsystem, programsprÃ¥k, och ingenjörsmässig programutveckling. Studenter bÃ...
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?k_budget_year=2013&k_kurskod=TDDC90
*  Personal Software Process
... psp är en process utvecklad av software engineering institute sei på carnegie mellon university cmu i usa processen är ett förslag på hur man kan höja kvaliteten på utvecklingsprocessen enligt cmm skalan ramverket beskriver metoder för att på ett disciplinerat sätt att arbeta göra storleks och resursuppskattningar samt mäta på sin produktiviteten och sin kvalitet detta ger en insikt om programvaruutvecklingen genom att se hur kvaliteten och produktividiteten förbättras över tiden grundläggande filosofi bakom psp en tydlig struktur på arbetet och de delmoment som skall utföras planering av arbetet samt kontroll av hur man ligger till relativt planen genom kontinuerlig mätning på sin process och produkt återkoppling av insamlade data för förståelse och förbättring av sitt arbetssätt fokusering på kvalitet genom att minska antalet fel som införs och öka andelen fel som hittas och elimineras litteratur feldt r hiller m vad är psp personal software process watts s humphrey teknisk rapport översikt av psp watt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Personal_Software_Process
*  Katedralen och basaren
'Katedralen och basaren' originaltitel 'The Cathedral and the Bazaar' ofta förkortat 'CatB' är en essä av Eric S. Raymond om metoder för programvaruutveckling, baserad på hans studier av hur Linux -kärnan utvecklades och hans erfarenheter av att leda ett projekt med öppen källkod, fetchmail. Essän presenterades först av författaren vid Linux Kongress den 27 maj 1997 och publicerades som del av en bok under samma namn 1999. I essän ställs två olika utvecklingsmetodiker för fri mjukvara mot varandra:. Katedralmodellen, i vilken källkod en är tillgänglig vid varje release av mjukvaran, men den kod som tagits fram mellan releaser enbart är tillgänglig för en begränsad grupp av programvaruutvecklare. Han ger också anekdotiska beskrivningar av hur han har använt denna metod i arbetet med fetchmail -projektet. Essäns centrala sats är Raymonds påstående att "om det finns tillräckligt med ögon, så är alla buggar lättlösta" '"given enough eyeballs, all bugs are shallow"' ; vilket han kallar för "Linus lag": om källkode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katedralen_och_basaren
*  Eclipse (programvara)
Eclipse går att köra på ett flertal olika operativsystem, till exempel Windows, Linux, Mac OS X och Solaris http://www.aw-bc.com/catalog/academic/product/0,1144,0321288157,00.html och finns tillgängligt till ett flertal olika språk, bland annat svenska. En vy är ett fönster i Eclipse med syftet att presentera en specifik aspekt av programvaran så att användaren av programvaran kan lösa en viss uppgift. Ett annat exempel på en vy är det fönster som visar vilka fel som för närvarande finns i programvaran. Olika perspektiv finns definierade som standard där syftet är att framhäva de vyer som behövs för att utföra en viss uppgift, som till exempel avlusning eng. En användare kan både skapa nya och förändra befintliga perspektiv genom att ta bort, lägga till, ändra storlek och flytta på vyer och sedan välja att spara resultatet som ett befintligt eller nytt perspektiv. Kraftfull sökfunktion med inbyggd cache, till exempel går det att få fram en lista över från vilka metoder som en annan metod anropas. Möjlighet at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(programvara)
*  Ankungar - Microsoft Windows
... Gå vidare till innehållsfönstret. Windows 10 Enheter Appar+spel Nedladdningar Anvisningar. MENY. Sök. Windows 10. Enheter. Appar+spel. Nedladdningar. Tilläggsgalleriet. Teman. Skrivbordsbakgrunder. Språkpaket. Anvisningar. Tilläggsgalleriet // Teman Skrivbordsbakgrunder Språkpaket. Du har Windows 10, men den här sidan är för en tidigare version av Windows. Få hjälp med Windows 10. Den här sidan är för Windows 10, men du har en tidigare version av Windows. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows 8. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows RT. Få hjälp med Windows RT. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows Vista. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10. Framtidens Windows är här, och det är gratis. Läs om hur du skaffar Windows 10. Din dator har Windows 8, men informationen på den här sidan gäller Windows 8.1. Uppdatera gratis till Windows...
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/ducklings-download-theme
*  FreeDOS
... faktaruta os namn freedos bild px bildrubrik freedos boot i bochs utvecklare allmänheten familj dos källkod fri programvara öppen källkod senaste version kernel aug senaste version datum sep kärna monolitisk arbetsstatus pågående licens general public license gpl webbplats freedos tidigare känt som free dos och innan dess som pd dos är ett fritt ms dos kompatibelt operativsystem historia funktioner se även externa länkar historia projektet startades redan med annonseringen av pd dos den juni senare kom första namnändringen till free dos och någon gång fick projektet sitt nuvarande namn freedos den september kom version ut och freedos lämnade betastadiet funktioner samexisterar lätt med olika versioner av microsoft windows stöd för fat och lba stöd för långa filnamn hårddiskcache stöd för minneshanterare himem emm umbpci mscdex ersättare shsucdx och stöd för cd rom stöd för möss med scrollhjul stöd för energisparfunktioner mediaspelare mpxplay med stöd för mp ogg med mera stöd för zip info zip zip unzip o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/FreeDOS
*  fri programvara | eval.nu
Mount the EFI boot partition and make an EFI boot image for grub using grub-mkimage. Copy files to your boot partition that s your /boot, not the EFI boot partition. For those who are interested, the boot process now goes something like this: EFI firmware → rEFIt → grub.efi on hd0,0 → module files and settings on hd0,gpt3 /grub/ a.k.a. Syftet med fri programvara är ju att ge dataanvändaren kontroll över sitt datande, dels för att förhindra asociala situationer typ att man har en hög kod som man inte får dela med sig av, dels för att ge användaren en ärlig chans att förbättra sitt datande. Z-ION besvarar kritiken mot denna helt vansinniga policy med att det är de som kör servrarna och de får göra vad de vill med dem. Men ok, låt oss anta att detta har implementerats som ett tillägg. Denna fråga är mycket snårigare än frågan om rätten till datan. Att däremot kräva att serveradministratörerna inte bara ska implementera funktionen att nätverka med andra konkurrerande servrar, utan också faktiskt tillåta nätverkan...
http://eval.nu/tag/fri-programvara/
*  Windows NT 4.0
windows nt windows nt faktaruta os namn windows nt bild microsoft windows nt logo and wordmark pre xp svg bildrubrik logo för windows nt utvecklare microsoft familj windows nt källkod sluten källkod senaste version sp a build senaste version datum kärna hybridkärna arbetsstatus nedlagd den juni licens microsoft eula webbplats windows nt är ett operativsystem från microsoft som började saluföras i princip rörde det sig om kärnan från windows nt som fått en rejäl ansiktslyftning à la windows windows nt kom med webbläsare n internet explorer varianter för servrar windows nt server som släpptes utvecklades för småskaliga affärssystemservrar windows nt enterprise server som släpptes föregick datacenter grenen i windows serverfamilj enterprise server utvecklades för nätverk med högintensiv belastning windows nt terminal server som släpptes är ett nt baserat operativsystem som möjliggör fjärranslutning till en maskin varefter användaren använder sin lokala terminal precis som om han satt vid fjärrdatorn denna funkti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_4.0
*  Gerillaguide till rekrytering - The Joel on Software Translation Project
... Gerillaguide till rekrytering From The Joel on Software Translation Project Revision as of 17:40, 9 July 2006 by 217.91.94.169. Talk diff ← Older revision. Latest revision diff. Newer revision → diff. Jump to: navigation, search. Denna artikel är ännu inte färdigöversatt, tills dess rekommenderas originalartikeln 'The Guerrilla Guide to Interviewing' om du inte vill hjälpa med översättningen och språkgranskningen. This article is a translation in progress and has yet to be fully translated and copy-edited. Återstår:. översätta färdigt införa länkar och formatering ta bort originaltexten språkgranska Gerillaguide till rekrytering. Av Joel Spolsky Översatt av ... Bearbetat av ingen torsdag 23 mars 2000. Att anställa rätt folk är extremt viktigt för Fog Creek Software. I vår bransch finns det tre typer av personer. På den ena änden av spektrumet finns den ovårdade massan som saknar ens de mest grundläggande kraven för jobbet. De är enkla att upptäcka och gallra ut, oftast genom att bara läsa igenom meritför...
http://local.joelonsoftware.com/mediawiki/index.php?title=Gerillaguide_till_rekrytering&oldid=6899
*  Critical Mass (aka Critter)
Critical Mass aka Critter. Critical Mass aka Critter. 'Critical Mass aka Critter ' är ett GNU GPL -licenserat datorspel bestående av öppen källkod och fri programvara. Det är i 2D -miljö, utspelar sig i rymden och tillhör genren shoot 'em up. Det tillhandahåller ett single player -läge. Spelet finns tillgängligt för GNU/Linux, Windows, Mac OS X och kan laddas ned gratis via dess officiella hemsida. Critical Mass aka Critters senaste stabila version är 1.0.2. Spelet går ut på att spelaren ska styra ett rymdskepp genom universum och besegra de motståndare som kommer i vägen. Det utgörs inte av några banor utan av ett konstant flöde av fiender. När de aktuella fienderna är döda fortsätter det med att en ny omgång fiender kommer inflygandes. Fienderna består av figurer så som flygande ögon, spindel- och musliknande robotar, nyckelpigor och bevingade insekter etcetera. För att gå vinnande ur striderna är spelarens rymdskepp utrustat med två vapen: missiler och en sorts kraftsköld vilken skjuts ut horisontellt i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(aka_Critter)
*  Web Service Deployment Descriptor
... wsdd är inte standard men används av open source webbserviceprodukten axis från apache software foundation wsdd definierar xml gränssnitt till en webbtjänst wsdd kan genereras från standard wsdl kategori standarder och konventioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Web_Service_Deployment_Descriptor
*  OpenSourceSweden
... open source sweden är föreningen leverantörer av öppen programvara i sverige föreningens ordförande är björn lundell föreningen vill tillvarata de intressen som svenska leverantörer av öppen källkod har motsvarande föreningar finns för stängd programvara som till exempel international association of microsoft certified partners föreningen har bildats på initiativ av några av de ledande svenska företagen inom öppen källkod medlemskap kan sökas av alla företag som arbetar inom öppen källkod öppen programvara med produkter utveckling eller tjänster föreningen drivs i enlighet med årlig verksamhetsplan som fastställs av styrelsen det praktiska arbetet genomförs dels genom medlemsmöten som hålls varje kvartal dels genom olika arbetsgrupper som på frivillig basis driver olika frågor och aktiviteter organisationen verkar aktivt för öppna standarder som inte utesluter öppen programvara att sprida information om öppen programvara licenser och avtalsformer en effektiv tjänsteorienterad marknad för programvaruutvec...
https://sv.wikipedia.org/wiki/OpenSourceSweden
*  Philips - Programvara och drivrutiner
philips programvara och drivrutiner supportstartsida hitta din produkt programvara och drivrutiner service information reservdelar och tillbehör kontakt close the page you are requesting is not available in your selected language please select a different language programvara och drivrutiner hitta de senaste uppgraderingarna av programvara eller drivrutiner för din produkt wake up light med programvara alla konsumentprodukter belysning ljusterapi wake up light produkter hittades sortera efter datum senaste först modell beskrivning visa upp produkter har sålts de senaste åren alla produkter foto beskrivning modell datum philips wake up light hf usb uppspelning och skymningssimulering hf visa också produkter sålda utanför sverige null resultat föregående nästa...
http://support.philips.com/support/catalog/download_products.jsp?_dyncharset=UTF-8&categoryid=WAKEUP_LIGHT_SU_SE_CARE&categoryName=Wake-up light&userLanguage=sv&navCount=1&groupId=LIGHTING_GR_SE_CARE&pageFrom=downloads&navAction=push&userCountry=se&cateId=LIGHT_THERAPY_CA_SE_CARE
*  Java Development Kit
... jdk java development kit sun microsystems open source miljö för framtagning av java tillämpning ar jdk kan laddas ned avgiftsfritt över internet och innehåller kompilator klassbibliotek exekveringsmiljö n jre java runtime environment jdk innehåller bidrag från flera industriföretag java och fri tillgång till jdk var den viktigaste anledningen till att få it industrin att enas bakom gemensam teknologi och standarder samt för att bryta ner monopol av vissa tillverkare bland annat microsoft till en början deltog microsoft i samarbetet med en egen java dialekt j och egen jdk men hoppade av och satsade på egen teknologi c och net kategori fri programvara och öppen källkod...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
*  Textredigerare
] En 'textredigerare' eller 'editor' är ett datorprogram för att redigera oformaterad text, i den meningen att filen inte innehåller dolda koder för textstorlek, typsnitt och liknande. Moderna textredigerare kan ha stöd för många olika dokumentformat, också sådana som inte med bästa vilja kan kallas oformaterad text, men vad man ser på skärmen är innehållet i själva den fil man redigerar. Textredigeraren kan dölja ointressanta delar av filen eller filerna, färglägga syntaktiska element och lägga in hyperlänkar mellan relaterade avsnitt – men visar i motsats till WYSIWYG -program inte i första hand det utseende ett dokument är avsett att få vid utskrift. Textredigerare används ofta vid programmering, konfiguration av datorsystem, vid författande av e-brev och inlägg i diskussionsfora såsom usenet, och vid författande av dokument med hjälp av olika märkspråk såsom LaTeX, SGML och HTML. Med införandet av videoterminaler blev det ändamålsenligt att visa dokumentet på skärmen medan man redigerade det och stöd för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Textredigerare
*  Inkscape
... är ett vektorbaserat ritprogram som är baserat på öppen källkod programmet startades som en avknoppning från sodipodi år med målet att bli ett kraftfullt redigeringsprogram helt och hållet baserat på standarder för xml svg och css https inkscape org en learn faq how did inkscape start programmet har stöd för flera plattformar och finns för unix liknande operativsystem som linux och freebsd och till microsoft windows och mac os x stödet för svg och css standarderna är ännu december inte komplett men utvecklingen har skett i högt tempo och enligt incscape är version redan fullt användbar för många vektorarbeten https inkscape org en learn faq is inkscape ready for regular users se även coreldraw låst licens adobe illustrator låst licens gimp rasterbaserat ritprogram referenser noter externa länkar kategori ritprogram kategori sourceforge projekt kategori fria grafiska program...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkscape
*  SeaMonkey
... datorprogram namn seamonkey logo px utvecklare mozilla org senaste utgåva version senaste utgåva datum senaste betautgåva version beta senaste betautgåva datum seamonkey är en webbläsare för windows linux mac os x och os som bygger på mozilla och är en vidareutveckling av programsviten mozilla suite som upphörde år gränssnitt och funktionalitet påminner vidare om netscapes programsvit i version serien seamonkey delar källkod med andra program till exempel firefox som tillika använder renderingsmotorn gecko utvecklad sedan och uppskattad bland annat för iakttagandet av och anpassningen till etablerade standarder för kommunikation över internet seamonkey har stöd för flikar och blockering av extrafönster utöver webbläsaren navigator innehåller programmet e postklienten mail newsgroups wysiwyg editorn composer irc klienten chatzilla adressbokshantering med mera seamonkey finns som direktinstallation på svenska för windows mac os x och linux men för att få svenskt språkstöd i andra operativsystem behöver man...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SeaMonkey
*  Avinstallation – Lenovo style – Huggpunkt
Sorteras under lenovo och puckat. I kväll en berättelse om tur i oturen. När något program inte verkar bete sig som det borde drar jag i regel i gång top, pftop och greppar fstat. I Windows får jag visst nöja mig med den här "resurshanteraren". I kväll fick jag för mig att byta upp programvaran för Bluetooth. Steg 1: Hämta och kör den nya versionen från Lenovo. I sista sekund kommer en trotsruta, och så rullas allting tillbaka: Först tas den nya programvaran bort igen, och sedan återställs den tidigare. Jag kunde låtit saken vara med detta, men återställningen är trasig. Harhjärtad och med suckarna flygande genom rummet bestämmer jag mig för att inte trixa med några filer hit eller dit, utan helt enkelt avinstallera den gamla programvaran på det gamla vanliga viset, och sedan försöka med den nya igen. Det värsta som kan hända är ju att jag får klara mig med Microsofts programvara, tänker jag och har förfärligt fel. Efter några sekunder får jag veta att konfigurationen är färdig om nio sekunder. Efter ytterlig...
http://huggpunkt.org/avinstallation-lenovo-style
*  Debian -- Säkerhetsinformation -- DSA-1526-1 xwine
DSA-1526-1 xwine -- flera sårbarheter. Ytterligare information: Steve Kemp från Debians säkerhetsgranskningsprojekt upptäckte flera lokala sårbarheter i xwine, ett grafiskt användargränssnitt för emulatorn WINE. Detta kunde göra det möjligt att ta bort godtyckliga filer som tillhörde användaren som startade programmet. CVE-2008-0931 Kommandot xwine ändrar behörigheten för den globala WINE-konfigurationen så att den kan skrivas av alla användare. Detta kunde göra det möjligt för lokala användare att redigera det så att ett godtycklig kommando exekverades varje gång en lokal användare exekverade ett program under WINE. För den stabila utgåvan Etch har dessa problem rättats i version 1.0.1-1etch1. Källkod: http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xwine/xwine 1.0.1-1etch1.diff.gz http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xwine/xwine 1.0.1-1etch1.dsc http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xwine/xwine 1.0.1.orig.tar.gz Alpha: http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xwine/xwine 1.0.1-1etch1...
http://debian.org/security/2008/dsa-1526.sv.html
*  OpenOffice.org
... English:. Asturianu ast. Čeština cs. Dansk da. Deutsch de. English en. Español es. Euskara eu. Suomi fi. Français fr. Gàidhlig gd. Galego gl. Italiano it. Lietuvių lt. Magyar hu. Nederlands nl. Norsk nb. Norsk no. Polski pl. Português pt-br. Português pt. slovenčina sk. slovenščina sl. Svenska sv. Türkçe tr. Tiếng Việt vi. Ελληνικά el. български език bg. Русский ru. Cрпски sr. עברית he. हिन्दी hi. ភាសាខ្មែរ km. தமிழ் ta. ภาษาไทย th. 简体中文 zh-cn. 正體中文 zh-tw. 日本語 ja. 한국어 ko. The Free and Open Productivity Suite. New: Apache OpenOffice 4.1.1 released. Product Download Support Blog Extend Develop Focus Areas Native Language. home. sv. product. Hem. Produkt. Support. Tillägg. Bidra. Om oss Upptäck OpenOffice.org: Nya funktioner. Allmänt. Writer. Calc. Impress. Draw. Base. Math. Produkt Nyheter och funktioner i världens mest populära fria kontorssvit. Nya funktioner Stöd för Mac OS X. Äntligen kommer det efterlängtade stödet för Mac OS X med AQUA. Att OpenOffice.org nu körs naturligt på Mac OS X innebär enklare...
http://openoffice.org/sv/product/
*  Bittorrent (programvara)
bittorrent programvara bittorrent programvara bittorrent är en fildelningsklient som utvecklas av företaget bittorrent inc programmet är likt µtorrent som även det utvecklas av bittorrent inc bittorrent skiljer sig lite från andra fildelningsprogram genom att det inte erbjuder något sätt att söka efter eller hitta de filer användaren vill ha i stället koncentrerar sig programmet på uppgiften att överföra filer så snabbt som möjligt till så många som möjligt genom att låta användarna ladda upp små bitar till varandra en mängd av användare intresserade av samma fil kallas för en svärm bittorrent kan med fördel liknas vid en webbserver eftersom en torrent fil pekar ut en server och via den utpekade servern får man information om filen och eventuella samtidiga nedladdare på senare tid har protokollet utökats så att det är möjligt att fortsätta dela ut filer som inte har någon aktiv tracker bittorrent server klienter frågar då varandra efter filen som identifieras genom ett matematiskt fingeravtryck hashvärde se ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bittorrent_(programvara)
*  Anpassa utseendet på Windows XP
Du har Windows 10, men den här sidan är för en tidigare version av Windows. Få hjälp med Windows 10. Den här sidan är för Windows 10, men du har en tidigare version av Windows. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows 8. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10 – det är kostnadsfritt. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows RT. Få hjälp med Windows RT. Den här sidan är för Windows 10, men du har Windows Vista. Läs om hur du uppgraderar till Windows 10. På den här sidan. Så här byter du tema. Du kan anpassa utseendet på Microsoft Windows XP. Du kan ändra hela utseendet på en gång genom att välja ett tema, eller ändra enskilda inställningar. Så här byter du tema. Om du vill byta tema letar du först reda på ett som du gillar. Det finns många teman på Microsoft Download Center och du kan också söka efter teman på nätet. När du har hämtat ett tema installerar du det på samma sätt som med andra program. Så här ändrar du ett te...
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-xp/help/setup/personalize-windows-xp
*  PC-BSD
pc bsd pc bsd faktaruta os namn pc bsd logo bild px pc bsd bildrubrik pc bsd utvecklare familj unixliknande källkod öppen källkod senaste version senaste version datum augusti kärna arbetsstatus pågående licens webbplats http www pcbsd org pc bsd är ett freebsd baserat unix liknande operativsystem inriktningen är hemanvändare och att ge bsd en ansiktslyftning och en lägre tröskel för nybörjare installationen är grafisk och lätthanterlig i jämförelse med andra bsd varianter skrivbordsmiljön i systemet är kde som ger pc bsd en modern miljö som windows och linux användare snabbt kan orientera sig i även installation av program har förenklats genom ett system kallat pbi genom att gå till pbi sajten pbidir kan man välja program ladda ner och bara dubbelklicka på filen man tagit hem för att installera paketet pc bsd är det närmaste bsd världen har kommit till att skapa något liknande ubuntu linux se även freebsd bsd licensen debian gnu kfreebsd dragonfly bsd netbsd openbsd unix gnu linux öppen källkod referenser no...
https://sv.wikipedia.org/wiki/PC-BSD
*  OSx86
Inom några timmar släppte Apple uppdateringen 10.4.5, som sedan kringgicks av samma hackare inom två veckor. Den 3 april 2006 släppte Apple uppdateringen 10.4.6 och återigen släpptes nya uppdateringar inom två veckor som lät användare installera den största delen av denna uppdateringen på icke-Apple-datorer, även om det inte inkluderade den uppdaterade kärnan in 10.4.6. I juni månad släppte hackare uppdateringen 10.4.7 för icke-Apple-datorer som använde kärnan 10.4.4. Fram till att uppdateringen 10.4.8 släpptes använde alla OSx86-system kärnan 10.4.4 trots att resten av systemet var i version 10.4.8. Detta ledde till problem för användare på grund av att ett nya framework krävde funktioner som endast existerade i de nyare versionerna av kärnan. Apple började även utnyttja fler SSE3-instruktioner på deras hårdvara, vilket gjorde det ännu svårare för användare med processorer som endast stödde SSE2 såsom äldre versioner av Pentium 4 att få ett fullt kompatibelt system att fungera. Sedan de tidiga utvecklarutgåv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/OSx86
*  Cloudnet | Managed hosting av Linux
Managed hosting av Linux. Hos oss f r du prestanda, s kerhet och en support som bryr sig om dig. V ra kunder stannar hos oss f r att de r n jda. Du kan enkelt byta till en st rre eller mindre server efter behov. Ingen bindningstid Våra kunder stannar hos oss för att de är nöjda. Du kan när som helst byta till en större eller mindre server om dina behov ändras. Support När du behöver hjälp finns vi där för dig. Vår support pratar direkt med dina andra leverantörer för att kunna lösa problem utan att du behöver engagera dig. Small Minne: 512 MB Disk: 10 GB Processor: 1 cores 745 kr/månad Medium Minne: 1 GB Disk: 20 GB Processor: 2 cores 1 295 kr/månad Large Minne: 2 GB Disk: 30 GB Processor: 2 cores 1 790 kr/månad Xtra Large Minne: 4 GB Disk: 40 GB Processor: 4 cores 2 790 kr/månad. Våra servrar passar till alla applikationer som är skrivna för Linux. Systemet är förinstallerat med Apache, MySQL och PHP LAMP, och det går bra att köra WordPress, Joomla, Glassfish m.m. Väljer du oss för att hosta Drupal hjälper v...
https://cloudnet.se/
*  En eller flera tangenter på tangentbordet svarar inte - Apple-support
Om vissa eller alla tangenter på Apple-tangentbordet inte verkar fungera kan du felsöka problemet med hjälp av dessa tips. Om du använder ett trådlöst Bluetooth-tangentbord ser du till att det är påslaget när datorn startas. Prova om möjligt att ansluta ett annat tangentbord till datorn eller att ansluta tangentbordet till en annan Mac-dator. Om alternativet Läs upp markerad text när tangenten trycks ned har aktiverats går det inte att använda tangentkombinationen för tal till andra ändamål eller till att skriva text. I inställningspanelen Tillgänglighet eller Hjälpmedel klickar du på fliken Mus och kontrollerar att Mustangenter är inaktiverat. Om Mustangenter har aktiverats går det inte att skriva siffror med det numeriska tangentbordet. Om funktionstangenterna längst upp på tangentbordet inte fungerar som de ska läser du Mac OS X: Så här ändrar du funktionstangenternas beteenden. På indatamenyn flaggmenyn väljer du Visa tangentbordsvisning. Om tangentbordet är anslutet och har identifierats av OS X visas ta...
https://support.apple.com/sv-se/HT203162
*  Advanced Configuration and Power Interface
... acpi engelska advanced configuration power interface avancerat konfigurerings och effektgränssnitt är en standard för hantering av strömbesparande funktioner och konfiguration i pc dator er den bestämmer hur processor er chipset anslutna hårdvaruenheter och mjukvara skall samarbeta för att bland annat förbättra energisnålhet när en komponent inte är i driftläge förlänga batterilivstiden hos bärbara datorer göra start och stopp så snabba som möjligt operationerna som behövs för att aktivera olika funktioner körs av operativsystem et men beskrivs på ett standardiserat sätt i datorns inbyggda programvara bios för att funktionerna skall fungera måste också all hårdvara stöda acpi funktionaliteten detta är ett problem då standarden är komplicerad och mycket hårdvara påstår sig följa standarden men inte helt gör det följden är ofta att någon del av datorn inte längre fungerar korrekt efter att maskinen återvänder från strömsparläge standarden utvecklades av hewlett packard intel microsoft phoenix och toshiba o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
*  Felsäkert läge
... är ett sätt att starta operativsystem et microsoft windows för att underlätta felsökning vid allvarliga problem som förhindrar att systemet startar normalt i felsäkert läge startas operativsystemet med en minimal uppsättning program och drivrutin er för att öka chanserna till att datorn ska starta man kan i senare versioner välja att starta med eller utan aktiv nätverksanslutning i felsäkert läge har man till exempel möjligheten att permanent stänga av program och drivrutiner som kan tänkas orsaka uppstartsproblemen när man är klar med felsökningen startar man om datorn i vanligt läge igen för att starta datorn i felsäkert läge trycker man vid uppstart på f tangenten på tangentbordet för att visa en meny med avancerade alternativ det räcker att trycka en gång men det måste ske precis när windows har börjat laddas vilket gör att det kan vara enklare att trycka många gånger för att säkert komma rätt någon gång om man börjar trycka på f tangenten för tidigt kan vissa datorer visa ett meddelande om tangentbo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felsäkert_läge
*  SharpConstruct
... är ett fritt d modelleringsprogram för objekt med högt antal polygon er inspirerat av zbrush programmet utvecklas i första hand på gnu linux men det finns även en aktivt underhållen windows version för nedladdning sharpconstruct är fri programvara och licensierat under gpl i sharpconstruct jobbar man lite annorlunda än i vanliga d program arbetssättet är mer likt skulptering än vanlig modellering användaren kan rita former utbuktningar och gropar direkt på ett objekt släta ut ytor nypa ihop och dra i kanter programmet stöder tryckkänsliga ritbrädor vilket ger hög kontroll över skapandet man kan även öka antalet polygoner ordentligt på valda områden för att uppnå högre detaljnivå skala om proportioner måla med färg och triangulera många fler funktioner är på gång då programmet är under aktiv utveckling dock mestadels av en enda person för tillfället sharpconstruct använder obj som filformat vilket innebär att man kan importera modeller från många andra program som maya eller blender i framtiden är det äve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/SharpConstruct
*  gröna planket — Stockfotografi © luizad24 #21555317
... Våra Planer och Priser Filer. 0 Glömt ditt lösenord. Skapa ett konto. Gröna planket. Stockbild. Ladda ner med: Prenumerationsplan. Pay-As-You-Go-krediter. licens 500 333 17.6 11.7 72 dpi 6.9" 4.6" 72 dpi 1. Hämta igen. licens 1000 667 8.5 5.6 300 dpi 3.3" 2.2" 300 dpi 4. Hämta igen. licens 2000 1333 16.9 11.3 300 dpi 6.7" 4.4" 300 dpi 8. Hämta igen. licens 4253 2835 36.0 24.0 300 dpi 14.2" 9.5" 300 dpi 12. Hämta igen. licens 4253 2835 36.0 24.0 300 dpi 14.2" 9.5" 300 dpi 80. Kan endast köpas med krediter. Hämta igen. Filer under förlängd licens kan endast laddas ner med hjälp av Pay-As-You-Go-krediter. För att ladda ner denna bild måste du köpa en abonnemangsplan eller Pay-As-You-Go-krediter. Priser för stockfoton och vektorfiler startar från så lite som $0.15 per bild. Köp en Abonnemangsplan Köp Pay-As-You-Go-krediter. robertsrob. robertsrob. Green wooden fence background #10203946. robertsrob. robertsrob. White vinyl fence by green lawn #12277191. robertsrob. Stockbild nyckelord:. Färger,. Current page...
http://se.depositphotos.com/21555317/stock-photo-green-fence.html
*  Iatrogen
... gammalgrekiska av läkare orsakat betecknas sjukdom sbilder som orsakats av läkarvård eller sjukvård begreppet används huvudsakligen då läkarvården orsakat skador på hälsa n och är i allmänhet uppfattat som negativt kategori vårdrelaterade sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iatrogen

Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriSekundärstruktur: Sekundärstruktur (2°-struktur) i proteiner uppstår genom inter- eller intramolekylära vätebindningar mellan karboxylgruppens dubbelbundna syre och amingruppens fria väte. De vanligast förekommande sekundärstrukturerna är alfa-helix, betaflak och 310-helix (pi-helix finns i teorin men har ännu inte observerats).Trinidad, islaRegulatoriskt gennätverk: Ett regulatoriskt gennätverk (Eng. Gene Regulatory Network, eller GRN) är en uppsättning DNA-segment i en (biologisk) cell som interagerar med varandra (indirekt genom deras RNA och proteinuttryck) och med andra ämnen i cellen, genom att reglera hastigheterna med vilka gener i nätverket transkriberas till mRNA.Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.Histon: Histoner är globulära proteiner kring vilka kromosomernas långa DNA-spiraler är uppsnurrade. Graden av uppsnurrning styr kromatinets struktur, och därmed är histonerna viktiga för reglering av genuttryck.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Adobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Repressor (genetik): Repressorer är en form av trans-agerande faktor, det vill säga protein som binder till silencerregioner på DNAt. Detta hämmar transkriptionen av närliggande gener genom flera mekanismer:Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.PlasmidMultiple cloning site: En multiple cloning site eller polylinker är ett kort segment av DNA som innehåller många (mer än 20) klippsekvenser för restriktionsenzym. En polylinker är nödvändigt för att klippa och klistra i en plasmid.Enhancer (genetik): Enhancers eller förstärkande gensekvens är områden på DNA:t som kan öka geners transkriptionsskapacitet. Enhancers är cis-regulatoriska element vilket innebär att de ofta är belägna på samma DNA-sträng som de gener de reglerar.