Renhållare, fria radikalerFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Antipyrin: Ett smärtstillande och febernedsättande medel som ges oralt eller som örondroppar. Antipyrin används ofta för att undersöka effekten av andra preparat på läkemedelsmetaboliserande enzym i levern.Hydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Cykliska kväveoxiderAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.TioproninReaktiva syreradikalerReceptors, ScavengerPeroxiddismutasOxidativ stressLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.PikraterRenhållningsreceptorer, klass AVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.TioureaRenhållningsreceptorer, klass BKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).SuperoxiderOxidation-reduktionNitratreduktas (NADH)Spin LabelsImidazoliner: Föreningar baserade på reducerade imidazoler med en enda dubbelbindning.Deferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.XantinoxidasMelatonin: En biogen amin som finns hos djur och växter. Hos däggdjur produceras melatonin i tallkottkörteln. Utsöndringen ökar i mörker och minskar vid exponering för ljus. Melatonin medverkar i regleringen av sömn, humör och fortplantning. Det är även en effektiv antioxidant.SyrgasPropiofenonerLipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Vitamin ERåttor, WistarBifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Allopurinol: En xantinoxidashämmare som minskar produktionen av urinsyra.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.ReperfusionsskadaVäxtextraktOxidanterSulfonsyrorRåttor, Sprague-DawleyDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Nervskyddande medelCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Melatonin MT1-receptor: En undertyp av melatoninreceptorer som främst förekommer i hypotalamus och i njurarna.Bensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Melatonin MT2-receptor: En undertyp av melatoninreceptorer som främst påträffas i hjärnan och näthinnan.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Dimetylsulfoxid: En starkt polär organisk vätska med utbredd användning som lösningsmedel. Tack vare sin förmåga att tränga igenom biologiska membran används den som transportör för lokal tillförsel av läkemedel. Den används även som vävnadsskyddsmedel vid fryskonservering. Dimetylsulfoxid har en rad farmakologiska verkningar, bl a mot smärta och inflammation.EnzymhämmareL-laktatdehydrogenasSpin TrappingFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinMannitol: Ett urindrivande medel och ett hjälpmedel för njurfunktionsdiagnos som är besläktat med sorbitol. Det har lågt energivärde, då det elimineras från kroppen innan det hunnit metaboliseras. Det kan användas för behandling av oliguri i samband med njursvikt eller andra fall av otillräcklig njurfunktion, och har använts för bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Mannitol används även ofta som verktyg i cellbiologiska studier, för att reglera osmolaritet.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Lipoproteinreceptorer: Cellyteproteiner som binder lipoproteiner med hög affinitet. Lipoproteinreceptorer i levern och perifera vävnader ansvarar för regleringen av omsättning och koncentration av kolesterol i plasma och celler. Receptorerna känner vanligtvis igen apolipoproteinerna i lipoproteinkomplex, och bindningen utlöser ofta en endocytosprocess.Hydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Dekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.TidsfaktorerMyokardiell reperfusionsskadaKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.PeroxiderDeoxiribos: Den sockerart som tillsammans med någon av de fyra kvävebaserna adenin, cytosin, guanin eller tymin bildar DNA.NADPH-oxidasCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Renhållningsreceptorer, klass FAnserin: Gåsliknande; gås- (lat. anserinus). Ex. gåshud (cutis anserina).CD36-antigener: Leukocytdifferentieringsantigener och viktiga trombocytmembranglykoproteiner på monocyter, endotelceller, blodplättar, bröstepitelceller och en rad odlade celler. De har en betydande roll i samband me d adhesion, signalöverföring och blodsjukdomar. CD36 är också receptor för trombospondin och malariainfekterade erytrocyter.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesFlavonoiderJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Karnosin: En naturligt förekommande dipeptid i muskelvävnad hos människa och många djurarter. Vissa djur, t ex duvor och gäss, har dock N-metylkarnosin i sina muskler.VävnadsdödHjärnödemKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.XantinCellinjeCellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kelatkomplexbildare, järn: Organiska föreningar som bildar två eller fler bindningar till järnjoner. Så fort kopplingen ägt rum kallas det bildade komplexet för ett kelat. Den järnbindande porfyringruppen hos hemoglobin utgör ett exempel på metallkelat i biologiska system.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Råttor, inavlade stammarUltraviolett strålningHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Metylureaföreningar: Ureaföreningar som substituerats med en eller fler metylgrupper.LäkemedelssamverkanImmunreceptorer: Cellytemolekyler på celler i immunsystemet som specifikt binder ytmolekyler eller budbärarmolekyler och utlöser förändrat beteende hos cellerna. Dessa receptorer upptäcktes först i immunsystemet, men de har viktiga funktioner även i andra system.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Bensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.Butylerat hydroxitoluen: Antioxidant som används i livsmedel, kosmetika, oljeprodukter m m. Kaspas-3RNA, budbärarLipoproteiner, LDL: En klass små (18-25 nm) och lätta (1,019-1,063 g/ml) lipoproteiner med en kärna som till större delen består av kolesterolestrar och mindre mängder triglycerider. Ytlagret består mestadels av fosfolipider, en enda kopia av apolipoprotein B-100 och fria kolesterolmolekyler. Den huvudsakliga LDL-funktionen är att transportera kolesterol och kolesterolestrar till vävnader utanför levern.PeroxinitritNervcellerVattenmelonBensotiazolerFerriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.NF-kappa BSulfhydrylföreningarBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.PregnatrienerPeroxidasSignalomvandlingHydroxybenzoatesTumörcellinjeNitroblue tetrazoliumKaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.NitraterDeoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.EtylendiaminerButylerad hydroxianisol: Blandning av 2- och 3-tert-butyl-4-metoxifenoler som används som antioxidant i livsmedel, kosmetika och läkemedel. Syn. BHA.Metalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Tumörceller, odladeStrålskyddsmedelKromaner: Bensopyraner som är mättade i positionerna 2 och 3.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.ProstatektomiPeroxidaserParakvatMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Neutrofila leukocyterRenhållningsreceptorer, klass CIron Carbonyl CompoundsIndikatorer och reagenserKrameriaceae: Växtfamilj inom ordningen Polygalales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. Ca 25 arter (buskliknande) är kända från södra USA till Chile.Tyrosin

*  Elektrontransportkedja
thumb|right|400 px|Elektrontransportkedjan. Deras funktion är att omvandla kemisk energi eller ljusenergi till andra former av kemisk energi till exempel ATP som organismen kan använda till de processer som kräver energitillskott. När elektroner flödar genom proteinkomplexen i kedjan resulterar det i att protoner eller andra positivt laddade jonslag pumpas från ena sidan av membranet till den andra så att en laddningskillnad - membranpotential - uppstår. Membranpotentialen kan sedan användas för att utföra arbete, antingen direkt, till exempel för att driva transport av användbara ämnen in i cellen, eller så kan ett annat proteinkomplex använda membranpotentialen för att tillverka ATP, som är våra kroppars primära energivaluta. ' Fotosyntes en' i växternas kloroplaster, som omvandlar energin i ljus foton er till kemisk energi i form av till exempel kolhydrater. Andningskedjan är en del av den process där energi som tillfälligt lagrats i form av NADH och FADH 2 som kommer från till exempel glykolys en och citr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrontransportkedja
*  Ludwig Knorr
... miniatyr knorrs grav på alten südfriedhof i münchen ludwig knorr född december i münchen död juni i jena var en tysk kemi st knorr blev extra ordinarie professor i würzburg och ordinarie professor i jena han är mest känd för sin upptäckt av läkemedlet antipyrin fenyldimetylpyrazolon vilket fick ganska vidsträckt och mångsidig användning såsom läkemedel till följd av sina febernedsättande och smärtstillande verkningar medlet gavs främst mot neuralgi ska smärtor migrän och dylikt men även mot bland annat reumatism och kikhosta samt nyttjades även utvärtes såsom antiseptiskt och blödningsstillande medel källor kategori tyska professorer i kemi kategori personer verksamma vid würzburgs universitet kategori personer verksamma vid jena universitet kategori personer från münchen kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Knorr
*  Hydroxylradikal
... en hydroxylradikal är en form av reaktiv syreradikal den skrivs som oh och kan anses som en oladdad form av hydroxidjon en i kroppen kan oh bildas från väteperoxid h o i närvaro av tvåvärt järn genom den så kallade fentonreaktionen fe h o fe oh oh hydroxylradikaler är mycket reaktiva och därmed också väldigt skadliga för kroppens mikrostrukturer det finns inget enzym som katalyserar nedbrytningen av hydroxylradikaler dessa radikaler omhändertas istället av kroppens endogena antioxidant er som glutation och melatonin hydroylradikaler kan dessutom oskadliggöras av de dietära antioxidanterna exempelvis vitamin e referenser kategori biokemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydroxylradikal
*  Cellobiosdehydrogenas
... cellobiodehydrogenas är ett extracellulärt redoxenzym som syntetiseras av vednedbrytande svampar enzymet bär på både en hämgrupp och en flavin vilket gör det till det mest komplexa av kända extracellulär a redoxenzym enzymet oxiderar cellobios till cellobionolakton ytterligare några di oligo och monosackarid er kan oxideras och kan reducera ett stort antal elektronacceptorer bland dem kinon er fenoliska radikal er vissa övergångsmetall joner såsom fe iii och syrgas den biologiska rollen hos enzymet är inte helt klarlagd men en möjlighet är att produkterna från reduktion av fe iii och syrgas fe ii och väteperoxid i sin tur bildar hydroxylradikaler det har visats att cellobiosdehydrogenas genom denna reaktion kan medverka till nedbrytning av såväl cellulosa hemicellulosa som lignin kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellobiosdehydrogenas
*  Viktnedgång | Myprotein.se
Forts tt till huvudinneh ll. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Ört- och plantextrakt. Om ditt mål är att minska i fettvikt är det viktigt att din kost är rik på näring, men begränsad på kalorier. Klicka Read more för att se våra rekommenderade kosttillskott som optimerar din ämnesomsättning och assisterar din viktnedgång:. CLA är en fettsyra som har visat sig kunna främja viktnedgång genom att bland annat hämma lagringen av fettceller. Utöver detta är CLA även en kraftfull antioxidant som kan neutralisera fria radikaler. Thermopure innehåller flera ingredienser som ger en termogenisk effekt, bland annat Grönt te, Hallonketoner, Krom och Koffein. Tillsammans skapar dessa ett tillskott som optimerar din fettförbränning och hålla dina energinivåer höga trots ett underskott av energi. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Kan fr ...
http://myprotein.se/our-range/by-category/weight-loss.list?pageNumber=1&switchcurrency=GBP&switchcurrency=GBP&switchcurrency=SEK
*  Beach Body Essentials | Myprotein.se
Myprotein.se. Forts tt till huvudmenyn. Forts tt till huvudinneh ll. Myprotein Sweden. Kontakta oss. Myprotein. Rabatter. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Dina best llningar. Kontakta oss. Ditt konto. Färdiga paket. Smakprov Portionsförpackningar. Tjejer, fitness hälsa. Dela din åsikt. Mjölkprotein Kasein. Mejeri- laktosfritt. Livsmedel Ingredienser. Havrepulver. Sunda Ingredienser. Ört- och plantextrakt. Viktuppgång Muskelökning. Ledhälsa. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Relevance Popularity Price: Low to high Price: High to low Name - Alphabetically. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Bevisade ingredienser som fr mjar fettf rbr nning och viktnedg ng Aktiva ingredienser hj lper till att reducera biverkningar associerade med koffein Kan ka energin och inte...
http://myprotein.se/all-offers/beach-body-essentials.list?pageNumber=1&switchcurrency=SEK
*  ORAC
... oxygen radical absorbance capacity är en metod för att mäta antioxidant er i biologiska prover in vitro många olika typer av mat har testats med denna metod och vissa kryddor bär och bönor har ofta haft höga värden i de av usda publicerade listor på innehåll i mat numer publiceras dock inte dessa värden eftersom man inte har kunnat påvisa något samband mellan testresultaten och den biologiska aktiviteten i celler även om inte alla avfärdar dessa samband så stöder många usda s beslut alternativa mätmetoder är bland annat folin ciocalteus metod och trolox antioxidant kapacitet metod metoden mäter hur fluoroscerande molekyler beta phycoerythrin eller fluorescein degraderas av oxidation efter att ha blandats med ämnen till exempel azoämnen som bildar fria radikaler azo ämnen anses bilda peroxylradikal er vid uppvärmning vilket degraderar den fluoroserande molekylen som då inte längre fluoroscerar om det finns antioxidanter kan de skydda de fluoroscerande molekylerna från att degraderas i vilken grad de fluor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ORAC
*  Superfrukt
... även superbär används för att beskriva frukt er och bär som förmodas ha högt näring sinnehåll främst vitamin er och olika antioxidant er http www nyfikenvital org q node benämningen superfrukt omges inte av någon form av regelverk som begränsar dess användning se även antioxidanter externa länkar noter kategori frukter kategori bär kategori näringslära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superfrukt
*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Väteperoxid
... Teknisk beskrivning av ämnet. tillbaka. In English. Väteperoxid IUPAC. uppdaterad 2010. Synonym: Vätesuperoxid. Fysikaliska data:. Smältpunkt : -. Ångtryck : 0,39 kPa 30 °C. Vattenlöslighet : oändlig. Väteperoxid är en färglös vätska med stickande lukt. Den är löslig i vatten och i eter. Väteperoxid löst i vatten är en mycket svag syra. Ämnet är däremot ett mycket effektivt oxidationsmedel. Syre avges lätt från väteperoxid, vilket påskyndas av metaller, metallsalter, alkali och värme. Väteperoxid säljs i koncentrationer från 3 % till 90 %. För att förhindra nedbrytning tillsätts många ganger någon stabilisator, exempelvis N-fenylacetamid. Tillverkning av väteperoxid sker oftast genom oxidation av en antrakinon. Antrakinonen hydrogeneras till en hydrokinon över en katalysator av nickel eller palladium. Därefter oxideras hydrokinonen med luft tillbaks till antrakinonen, samtidigt som väteperoxid bildas. I Sverige sker en betydande produktion av väteperoxid. 2008 tillverkades 206 000 ton. Världsproduktionen...
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/vateperoxid.htm
*  Högkoncentrerad väteperoxid
... 'Högkoncentrerad väteperoxid' även kallat 'HTP' är väteperoxid med en koncentration på minst 80 procent, resten består av destillerat vatten. Väteperoxid sönderfaller långsamt till syrgas och vatten enligt 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2, men med hjälp av en katalysator, exempelvis mangandioxid, kaliumpermanganat eller silver galler kan man snabba på detta sönderfall. Det resulterar i en blandning av ånga och syrgas vid temperaturer på flera hundra grader. Användningsområden Säkerhet Se även Referenser Källor. Användningsområden. 'HTP' kan användas som ett enkomponentdrivmedel men detta är inte särskilt effektivt. I och med att syre produceras i sönderfallet av 'HTP' kan bränslen såsom fotogen / etanol förbrännas i motorn för att få en ökad effektivitet. Om man använder hydrazin tillsammans med 'HTP' behöver man varken en katalysator eller antändningskälla eftersom dessa ämnen blir hypergolisk i kontakt med varandra. Den mest kända applikationen av 'HTP' är V-2 raketen som tyskarna utvecklade och använde under a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högkoncentrerad_väteperoxid
*  Ligninperoxidas
... är ett extracellulärt enzym som utsöndras av vitrötesvamp ar det tros vara involverat i nedbrytning av lignin enzymet bär på en hemgrupp som prostetisk grupp och använder väteperoxid som oxidation smedel för att oxidera ligninstrukturer till organiska radikaler som därefter tros sönderfalla spontant ligninperoxidas är ett mycket starkt oxidationsmedel för att vara enzym och kan oxidera icke fenoliska aromater enzymet inaktiveras av höga koncentrationer av väteperoxid vilket har försvårat teknisk användning kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligninperoxidas
*  Äppelmos
... thumb px en skål med äppelmos äppelmos i sydliga dialekter kallat äpplemos tillagas oftast genom att skalade och urkärnade äpple n kokas alternativt tillsätter man socker eller annat sötningsmedel för sötmans skull enligt en alternativ tillagningsmetod kokas oskalade äpplen som delats i mindre bitar men har kärnhusen kvar och passeras efter kokning i exempelvis en hushållsassistent citronsyra tillsätts för färg och hållbarhet och socker tillsätts efter smak när moset har passerats antingen maskinellt eller i en passervagga askorbinsyra kan också tillsättas vilket gör att äppelmoset inte mörknar http receptfavoriter se recept aeppelmos html för att bibehålla vitaminer och dylikt så är det även fullt möjligt att helt enkelt mixa råa skalade eller oskalade äpplen i en mixer det finns färdiglagat äppelmos exempelvis på burk i handeln osockrat äppelmos används ofta som barnmat källor kategori äpplen kategori desserter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Äppelmos
*  Fytokemikalie
... en fytokemikalie av grekiska ns phyto är ett kemi skt ämne som finns i växter men inte är ett näringsämne ämnesområdet är gigantiskt existerande kemiska molekyler i växter kan vara av stort intresse för mänskligheten många fytokemikalier är allmänt kända i dag men det fanns en tid då de var okända sjukdomen skörbjugg behandlades av kloka gubbar och gummor kanske tusen år före vetenskapen hade klart för sig vad askorbinsyra är för något och hur det verkar i kroppen kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fytokemikalie
*  Kväveoxider
'Kväveoxider' är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar:. Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, NO, kväve II oxid Kvävedioxid NO 2, käve IV oxid Dikväveoxid, lustgas, N 2 O, kväve -I,III oxid Nitrosylazid N 4 O, kväve -I,0,I,II oxid Nitrat radikal NO 3, kväve VI oxid Dikvävetrioxid N 2 O 3, kväve II,IV oxid Dikvävetetroxid N 2 O 4, kväve IV oxid Dikvävepentoxid N 2 O 5, kväve V oxid Trinitramid N NO 2 3, kväve III,V oxid. Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser 'kväveoxider' NO x NO och NO 2. Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N 2 O 3, N 2 O 4 och N 2 O 5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO 3, N 4 O, och N NO 2 3 är mycket reaktiva. N 2 O är stabil och tämligen icke-reaktiv i rumstemperatur, medan NO and NO 2 är rätt reaktiva men rätt stabila när de isolerats. Kväveoxiders inverkan på ozonskiktet Källor Se även. ' Dikväveoxid ', N 2 O Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png. ' Dikvävepentoxid ', N 2 O 5. 'NO x ' är ett samlingsnam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxider
*  Adblue
... miniatyr adblue i och liters förpackningar adblue formellt adblue är produktnamnet på en vätska innehållande urea urinämne karbamid som allt oftare används till moderna dieselmotor er för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver adblue en egen tank adblue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms scr katalysator n selective catalytic reduction där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak nh som i scr katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve adblue består av urea co nh i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om c kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Nox
... kan vara no x en term för kväveoxider na no and no nox stargate ett folkslag i tv serien stargate nox musikgrupp en ungersk musikgrupp nox datorspel ett action rollspel utvecklat av westwood studios nox en enhet för ljusstyrka vilket motsvarar lux kan även vara nyx det latinska ordet för natt och för nattens gudinna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nox
*  Superoxid
I biologiska system är den giftig och används av immunförsvaret för att döda mikroorganism er. Superoxid framställs lättast genom att bränna rubidium eller cesium i syre. Motsvarande syras HO 2 är 4,88 så vid neutralt pH 7 har en överväldigande andel superoxid anjonformen O 2 −. I fagocyt er produceras superoxid i stora mängder av enzym et NADPH-oxidas för att användas i syreberoende mekanismer för att döda invaderande patogen er. Superoxid framställs också som en biprodukt av cellandning en i mitokondrie r. Superoxids giftverkan beror på dess förmåga att inaktivera enzymer med järn - svavel -komplex, som är nödvändiga för många biokemiska reaktionsvägar. Genom att göra detta frigörs järn, som kan genomgå Fenton-reaktioner som skapar den mycket reaktiva hydroxyl radikalen. Eftersom superoxid är giftigt har nästan alla organismer i syreinnehållande miljöer någon form av det superoxidnedbrytande enzymet superoxiddismutas, SOD. SOD är ett extremt effektivt enzym; det katalyserar oskadliggörande av superoxid näst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superoxid
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Hjärt- och kärlsjukdomar Melatonin
hjärt och kärlsjukdomar melatonin hjärt och kärlsjukdomar uppkomsten av sjukdomar som orsakas av att kärlen degenereras som accelereras drastiskt av många faktorer som genetiskt arv matvanor diabetes rökning alkohol stress metallförgiftning eller droganvändning osv omfattar ett enormt antal symptom och patologier de vanligaste av dessa sjukdomar är kärlsjukdomar hjärtsjukdomar och infarkt trombos venocklusion och artärocklusion emboli hjärnblödning hjärtarrytmi och annat det har bevisats att det i den vanligaste av dessa patologier hjärt och kärlsjukdomar och iktus har patienterna en extremt låg nivå av nattmelatonin se lancet volym sid denna låga nivå är en farlig signal för störning i tallkottkörteln och därför fel i kroppens hormonreglering melatonin produceras av tallkottkörteln under natten och uppvisar en djup förändring i hormonkontrollen trots att dess effekt kan kräva några veckor eller månader kan tillsatsen av key melatonin fluid i dina kvälls eller nattvanor förlänga ditt liv med tiotals år och lå...
http://keymelatonin.se/hjärt-och-kärlsjukdomar.html
*  Melatoninagonister
... är en helt ny grupp antidepressiva läkemedel de verkar specifikt på melatonin systemet och kan därmed i sig självt förutom att lindra depressioner även avhjälpa sömnstörningar vid depression http www medicalnewstoday com articles php enligt en studie av företaget servier är denna typ av läkemedel lika effektiv som ssri preparatet paroxetin men saknar större delen av biverkning arna för närvarande finns det bara ett godkänt läkemedel av denna typ agomelatin handelsnamn valdoxan referenser kategori antidepressiva läkemedel kategori läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melatoninagonister
*  Vargtimmen
... kallas den tid före gryningen som infaller ungefär och då kroppens aktivitet är som lägst blodets halt av hormonet melatonin är som högst kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till dygnets lägsta nivåer och ämnesomsättningen går ner det är även den tiden på dygnet man mår som sämst detta oavsett hur mycket sömn man fått tidigare referenser noter kategori natt kategori tider på dygnet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vargtimmen
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Våxnäs
... stadsdelsfakta stadsdel våxnäs bild pekåsvåxnäs jpg bildtext pekås daglivaruhandel i våxnäs centrum land stad karlstad invår inv invnot våxnäs är ett område i karlstad som gränsar västerut mot villaområden gustavsberg och hagalund söderut ligger strand och gruvlyckan öster om ligger kasernhöjden direkt norr om våxnäs ligger gamla kronoskogen det före detta i fo regementsområde idag finns på området en mängd butiker och industrier det finns även flera idrottsanläggningar bland annat tingvallahallarna tingvalla isstadion och rackethallarna historia områdets namn våxnäs är ursprungligen kommet av ordet wågnäs wågnäs var benämningen på det låga bergsmassiv som sträcker sig från den norra delen av området som gränsar till kronoskog en för att sluta några kilometer söderut i nuvarande vänern s strandkant i form av några kobbar bergsmassivet som en gång för länge sedan satt ihop i en bergsrygg är i våra dagar uppstyckad i allt mindre bitar på grund av vägbyggen och allt annat som hänger samman med en växande st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Våxnäs
*  Oemona separata
... är en skalbaggs art som först beskrevs av thomas broun oemona separata ingår i släkte t oemona och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life bildgalleri file oemona separata female jpg file oemona separata male jpg källor titan cerambycidae database tavakilian g broun thomas descriptions of new genera and species of coleoptera bulletin of the new zealand institute externa länkar kategori långhorningar kategori oemona...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oemona_separata
*  Elle Active Woman från Myp
Kontakta oss. Konto Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Kontakta oss. Träningstillbehör. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Produkt versikt Produkt versikt Elle Active Woman r en omfattande multivitamin utvecklad med fokus p din h lsa, vig r och v lbefinnande. Denna unika kombination av vitaminer, mineraler och essentiella n rings mnen fr mjar effektivt ditt immunf rsvar, en sund hud och bist r energiproduktionen. Observera att endast namnet kommer att ndras, ingredienser och n ringsv rden kommer att f rbli desamma. F rdelar Naturligt st d f r en aktiv livsstil Utvecklat specifikt f r aktiva kvinnor Unik kombination av vitaminer, mineraler och n rings mnen. Rekommenderad anv ndning Som ett kosttillskott rekommenderar vi ett intag p 1 tablett p morgonen och 1 tablett p kv llen f r b st resultat, g rna i samband med m ltid. Portionsstorlek: 1 tablett Portioner per beh llare: 120 Dementi: Rekommenderas...
http://myprotein.se/kosttillskott/elle-active-woman/10530541.html?switchcurrency=SEK
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Svenska Parkinsonakademien
... spa grundades och är baserad vid lunds universitet huvudmålet för akademien är att stimulera preklinisk och klinisk forskning relaterad till parkinsons sjukdom och speciellt att stödja translationella projekt projekt som överbryggar klyftan mellan preklinisk och klinisk forskning och för lovande prekliniska resultat till kliniken huvudsakliga forskningsområden är metoder för tidiga diagnoser biomarkörer nervskyddande behandlingar tillväxtfaktor er återställande behandlingar cell och genterapi och förbättrade metoder för utvärdering av symptomatologi och behandlingseffekt tio forskare på heltid eller deltid är anställda av spa och akademien leds av en styrgrupp som består av representanter från såväl preklinisk och klinisk neurovetenskap som patientorganisationer spa anordnar utbildningar och möten om parkinsons sjukdom på nationell och internationell nivå externa länkar kategori parkinsons sjukdom kategori forskningsinstitut vid lunds universitet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Parkinsonakademien
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Kopparbrist
{{Faktamall hälsotillstånd. }} 'Kopparbrist' är en ovanlig näringsbrist på koppar, antingen till följd av för lågt kopparintag i kost en eller till följd av att kroppen inte förmår absorbera koppar. Kopparbrist testas med blodprov, med ett undre referensvärde på omkring 10 mikromol/L för vuxna referensvärdena för barn skiljer sig åt i olika åldrar. Kopparnivåerna kan också testas med urinprov. Koppar är ett livsnödvändigt spårämne, eftersom det deltar i angiogenes, det vill säga nybildning av blodkärl, och ingår som beståndsdel i ceruloplasmin där det samverkar med järn och zink. Det ingår också i aminoxidas, en enzym som oxiderar monoamin er, diamin er och histamin, samt i enzymet dopamin-beta-hydroxylas som bildar noradrenalin av dopamin. Kopparbrist till följd av dålig kosthållning är ovanligt, eftersom det finns i så många livsmedel, tvärt om brukar kostråd innehålla försiktighetsåtgärder mot för högt kopparintag via vattenledningar. Brist kan dock uppstå ändå, till exempel till följd av att tarm en inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparbrist
*  Traktör panna koppar - AllaAnnonser.nu
Sökresultat för: ” traktör panna koppar säljes ”. Keramisk Kaffe /​ Te Koppar Krm /​ Silver - Cocktails Tiaras - Gra ... Ugnsform med st ll i koppar o m ssing - Nilsjohan - Trakt r - Rolf Sinnemark. Visa liknande 89:- 3 dagar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 99:- 4 dagar sedan - Tradera.se. Koppar pannor 500:- 4 dagar sedan - Tradera Shopping F. Koppar pannor 500:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 75:- 7 dagar sedan - Tradera.se. Denby monsun av Denby Chrysanthemum uppsttning 2 kaffe koppar och ... havens Denby monsun av Denby Chantilly uppsttning 2 kaffe koppar o ... havens Portmeirion Sophie Conran bl Eliza och Betty Egg koppar 199:- Fruugo F. Denby monsun av Denby Lucille guld stlla 2 kaffe koppar och tefat 299:- Fruugo F. Denby monsun av Denby kosmiska stlla 2 kaffe koppar och tefat 269:- Fruugo F. Arctica fat till kaffekopp 13,5 cm - Arabia 89:- Kitchentime F. Koppar katruller Trakt rpanor ...
http://allaannonser.nu/traktör-panna-koppar.html
*  .. Trend – snygga koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdeta
Trend – snygga koppar inredningsdetaljer. måndag, mars 3, 2014. Något som är riktigt hett även detta år är inredningsdetaljer i koppar och mässing. Trenden spred sig förra säsongen som en löpeld och hänger kvar stadigt även 2014. Det är så passande med just blank koppar som inredningsdetaljer i vår annars så stilrena Skandinaviska inredning, då den ofta går i dova bleka färger i övrigt. Koppar och mässing är en trend som är svår att tröttna på helt enkelt och här har jag valt ut några heta gyllene inredningsdetaljer till er från ConfidentLiving.se … enjoy :. Koppar inredningsdetaljer. Koppar inredningsdetaljer. Det som är väldigt snyggt är att blanda möbler i material som ljusgrå betong och marmor tillsammans med mässing / koppar. Koppar är en av de mest betydelsefulla metallerna. Den är rödaktig, har klar lyster, är smidbar och tänjbar och är en bra värmeledare. Ren koppar kan hittas i naturen men finns mest i mineral som kopparkis, cuprit, malakit, kopparglans och bornit. Koppar och hälsa. Sedan kan man såk...
http://inredningsvis.se/koppar-inredningsdetaljer/
*  Kopparhydroxid
... kemibox vardagligt namn bild paris opera garnier toit jpg bildtext koppartak med beläggning av kopparhydroxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii hydroxid övriga namn ärg kemisk formel cu oh utseende blågrön fast cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa kopparhydroxid är en kemisk förening mellan metall en koppar samt syre och väte det förekommer naturligt i mineral erna azurit malakit och brochantit historia framställning egenskaper användning se även historia kopparhydroxid har antagligen varit känt sedan människan började utvinna koppar det framställdes genom att blanda lut med blå vitriol rm naoh cuso rightarrow cu oh na so sedan talet har det framställts industriellt för användning som pigment inom keramik och målning känt under namnet bremerblått eller bremergrönt framställning kopparhydroxid bildas naturligt på koppar som exponeras för väder och vind se kopparkarbonat syntetisk framst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparhydroxid
*  Fakta om koppar – Fakta om koppar - Cupori
fakta om koppar fakta om koppar cupori fakta om koppar fakta om koppar font liten normal stor min informationsmapp kontakt koppar är varken ett cmr ämne cancerframkallande mutagent reprotoxiskt eller svhc ämne under reach koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter djur eller människan kan utnyttja den koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga ordet tungmetall beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym enligt stockholm stads miljögiftsövervakningsrapporter ligger uppmätta halter av lösta metaller i ytvatten under miljökvalitetsnormerna eller föreslagna gränsvärden koppar tillsammans med järn och zink hindrar farliga tungmetaller att tas upp i kroppen copyright scda cupori kontakt koppar i arkitektur koppar i rörsystem koppar och hälsa koppar och miljö livscykelanalys riskbedömning faq...
http://faktaomkoppar.se/
*  Koppar(II)oxid
koppar ii oxid koppar ii oxid kemibox vardagligt namn svart kopparoxid bild copperiioxide jpg bildtext svart kopparoxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii oxid övriga namn svart kopparoxid kemisk formel cu o utseende svart pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar ii oxid eller svart kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre det förekommer naturligt i mineral et tenorit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft vid rumstemperatur vid upphettning däremot så bildas ett lager av kopparoxid rm cu o rightarrow cuo egenskaper svart kopparoxid kan reduceras delvis till röd kopparoxid eller helt till koppar av vätgas eller kolmonoxid partiell reduktion rm cuo h rightarrow cu o h o rm cuo co rightarrow cu o co fullständig reduktion rm cuo h rightarrow cu h o rm cuo co rightarrow cu co användning både svart och röd kopparoxid använd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)oxid
*  Koppar(I)oxid
koppar i oxid koppar i oxid kemibox vardagligt namn röd kopparoxid bild copperioxide jpg bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar i oxid övriga namn röd kopparoxid kemisk formel cu o utseende rödbrunt pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar i oxid eller röd kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre ämnet förekommer naturligt i mineral et kuprit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft under normala förhållanden röd kopparoxid bildas vid exponering av ren syrgas eller vid uppvärmning rm cu o rightarrow cu o den kan också bildas genom reduktion av svart kopparoxid cuo rm cuo co rightarrow cu o co silver pläterade kopparföremål kan drabbas av rödpest om pläteringen blir skadad det är röd kopparoxid som bildas genom en galvanisk reaktion med det ädlare silvret egenskaper röd kopparoxid är olösligt i vatten och organiska lös...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(I)oxid
*  Koppar, Mässing & Tenn - SILVER OCH METALL - METROPOL AUKTIONER
... Metropol. Teman. Logga in. Kommande teman. Logga in. Ljusstakar & kandelabrar. Glas och keramik. Keramik och porslin. Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar. Litografier. Möbler, övrigt. Silver och metall. Koppar, Mässing & Tenn. Silver & nysilver. Övrigt. Ur & klockor. ALLA KATEGORIER. Figuriner Glas Keramik och porslin Konstglas Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar Etsningar, Kopparstick Konst, vrigt, Tryck m.m. Bord Byr ar, sekret rer Kistor Matsalsgrupper M bler, vrigt Sittgrupper Sk p & hyllor Soffor Stolar & F t ljer Tr dg rd. Metallf rem l, vrigt Silver & nysilver Tenn & Koppar. Diverse Frim rken, Mynt & Vykort Leksaker Mattor Militaria Musikinstrument Nautica Smycken Speglar Textilier & Vintage Ur & klockor. SILVER OCH METALL / Koppar, Mässing & Tenn Tillbaka Zoom Star 1766 Brandspruta koppar Utrop: 500 kr Just nu: 50 kr Auktionen avslutas 5 oktober kl 18:40. Zoom Star 1297 Bulkrukor 2 st, med lock, Koppar & Mässing, höj...
http://metropol.se/auktioner/kategori/Tenn_Koppar/33
*  Klorofyllinkopparkomplex
... thumb px klorofyllinkopparkomplex även klorofyll kopparkomplex är ett blåsvart färgämne som framställs av gröna blad och gräs http tebloggen wordpress com tillsatser i livsmedel i det klorofyll som utvinns har en del av magnesiumjonerna bytts ut och ersatts med kopparjoner http web archive org web http www krc su se web infobrev filer nat doc det är denna förändring som gör att färgen blir blåsvart istället för grön klorofyllinkopparkomplex har e nummer e referenser kategori livsmedelsfärgämnen kategori kosttillskott kategori tetrapyrroler kategori livsmedelstillsatser kategori kopparföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorofyllinkopparkomplex
*  Koppar(II)klorid
koppar ii klorid koppar ii klorid kemibox vardagligt namn koppardiklorid bild chlorid měďnatý png bildtext koppardiklorid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii diklorid övriga namn kemisk formel cu cl utseende bruna anhydrat eller gröna dihydrat kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa koppar ii klorid eller koppardiklorid är ett salt av koppar och klor med den kemiska beteckningen cucl egenskaper en lösning av koppardiklorid i vatten innehåller både katjon en och anjon en den förstnämnda har en djup blå färg medan den andra är gul vilken färg lösningen har beror på temperaturen vid rumstemperatur är den blå men vid c är den grön koppar ii klorid färgar lågor mörkgröna vid förbränning se även koppar i klorid kategori kopparföreningar kategori klorider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)klorid
*  Copper Peak
{{Arena namn = Copper Peak bild = 250px |bildtext = Copper Peak augusti 2008 officiellt namn = |tidigare namn = |placering = Ironwood |typ = Skidflygningsbacke |ägare = Gogebic Range Ski Club underhåll = |hemmalag = |kostnad = |arkitekt = |konstruktör = |entreprenör = storlek = K160 underlag = |kapacitet = |evenemang = Världscup, Kontinentalcup webbplats = |byggstart = |färdigställd = |öppnade = 1970 |renoverad = 1980, 1988 |utbyggd = |stängd = 1994 |rivd = |arenaranking = }} 'Copper Peak' är en skidflygningsbacke i Ironwood i Gogebic County, Michigan i USA. Den invigdes 1970 och är världens minsta skidflygningsbacke som är homologerad av Internationella Skidförbundet FIS. Den är dock den största hoppbacken utanför Europa. Tävlingar har inte arrangerats i backen sedan 1994. Medlemmar av 'Gogebic Range Ski Club' hade tanken att bygga världens största hoppbacke redan på 1930-talet. Anläggningen användes till Copper Peak byggdes 1969 och finns inte mer. Copper Peak invigdes mars 1970 som den största hoppbacken p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Copper_Peak
*  Lista över legeringar
alpacka se nysilver Alnico 23 % kobolt, 14 % nickel och 8 % aluminium Alumel 95 % nickel och 5 % aluminium Alutite Amalgam kvicksilver blandat med andra metaller Astroloy 55,5 % nickel, 17 % kobolt, 15 % krom samt molybden, aluminium och titan Auermetall järn och cerium Babbitts metall 83 % tenn, 11 % antimon och 6 % koppar Billon guld eller silver med oädel metall Brightray nickel, kobolt, krom, järn m m Brons koppar och i huvudsak tenn Aluminiumbrons koppar med 5–11 % aluminium Arsenikbrons Berylliumbrons koppar med nickel och beryllium Blybrons 74–76 % koppar, 15–20 % bly, 4–8 % tenn, 1–2 % nickel Fosforbrons Klockbrons 78–85 % koppar, 15–22 % tenn Kanonmetall 90 % koppar, 10 % tenn, ofta med tillsats av fosfor Lagerbrons Malm 80 % koppar, 20 % tenn Oljebrons 89,9 % koppar, 9,5 % tenn, 1,2 % kol Spegelbrons 66,6 % koppar, 33,3 % tenn Statybrons 86,6 % koppar, 6,6 % tenn, 3,3 % zink, 3 % bly Skiljemyntmetall 95 % koppar, 4 % tenn, 1 % zink Tennbrons 88–90 % koppar, 10–12 % tenn. " Hårdmetall ", samlingsnamn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_legeringar
*  Skelleftefältet
I området finns det i dag fem gruvor, dessa ligger i Kristineberg, Petiknäs, Renström, Maurliden samt Storlidengruvan i Lainejaur. Gruv- och smältverksföretaget Boliden AB äger alla gruvor förutom Storlidengruvan, här har man dock totalentreprenad. Denna typ av vulkanisk miljö är ursprunget till många av de malmer av VMS-typ 'vulcanogenic massive sulphide ore deposit' som finns i området. I alla väderstreck utom norr inramas Skelleftefältet av gnejs - och granitområden medan det i norr gränsar till Arvidsjaurfältet som domineras av vulkaniska bergarter. Malmbrytning påbörjades 1924 från ett dagbrott och detta kom att vara starten för det världskända gruv- och smältverksföretaget Boliden AB. I dag sker ständigt nya prospekteringar i området och nya gruvor planeras. http://www.svemin.se/nyhetsrum/nyheter/2014 1/kopparfyndighet-i-skelleftefalten. Adakfältet 1946-1976, koppar Bjurfors 1942-1947, koppar Bolidengruvan 1924-1967, guld, koppar, silver, bly Björkdalsgruvan Brännmyrangruvan Hornträsk 1987-91, koppar, z...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skelleftefältet
*  Koppar (färg)
koppar färg koppar färg koppar är en rödbrun färg som liknar den polerade metall en koppar bland html färgerna för bildskärmar finns en som kallas koppar dess koordinater visas i boxen till höger referenser se även färgord kategori färgord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar_(färg)
*  PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Silver & Metall - Tenn, Mässing & Koppar – Auctio
PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Om du fortsätter använda webbplatsen samtycker du till detta. Dölj detta meddelande Support: 08-12 44 99 85. Så funkar Auctionet Auctionets garanti. Skapa konto. Skapa konto. Alla avslutade föremål. Auktionen är avslutad, men vi har andra intressanta föremål att bjuda på:. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. LJUSSTAKE, mässing, SUPKOPPAR ett par, Pierre Forsell, Skult... 1 bud 300 SEK Tid kvar 1 dag. PARTI koppar och mässing, bl a bordskanon. Utropspris 500 SEK Tid kvar 5 dagar. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. Utropspris 600 SEK Tid kvar 2 dagar. PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Lägg i minneslistan. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mera. Högsta bud: 600 SEK Utropspris: 1 000 SEK. Slutar om: Sålt 30 apr 2012 kl. Budhistorik 4 30 apr kl. 3 27 apr kl. 2 21 apr kl. 1 19 apr kl. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mer...
https://auctionet.com/sv/16545-parti-koppar-samt-massing-mestadels-1900-tal
*  Kategori:Kopparföreningar
kategori kopparföreningar kategori kopparföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori koppar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kopparföreningar
*  Kleva gruva
... thumb kleva gruva kleva gruva är en numera nedlagd gruva i alseda socken jönköpings län kleva gruva upptäcktes och bearbetades först i flera repriser för utvinning av koppar till dess jöns jacob berzelius påvisade att nickel förekom där varefter utvinningen av denna metall blev huvudsak gruvan avsänktes till meters avvägning förutom koppar och nickelprodukter tillverkades av vittringsprodukter från varpen även rödfärg fyndigheten utgörs av utskiljningar av nickelhaltig magnetkis samt koppar och svavelkis ur diorit den för smältning avsedda malmen höll under senare tid i regel omkring nickel och koppar vid ett vattenfall i emån nära ädelfors låg i äldre tider kibbe kvarn och därinvid uppfördes anläggningar för tillgodogörande av malmen från den km nordväst därom belägna kleva gruva guldextraktionsverk för bearbetning av malmen från ädelfors guldgruva belägna km åt nordost fanns även på samma plats som senare kallades kleva bruk och numera ädelfors kleva gruvan är numera än turistanläggning kleva gruva äve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kleva_gruva
*  Kopparacetat
... kemibox vardagligt namn bild octan měďnatý jpg bildtext kopparacetat bildvertikal ja bild copper ii acetate d balls png bild text molekylmodell av en dimer systematiskt namn koppar ii acetat övriga namn kemisk formel cu ch co utseende mörkt gröna eller blågröna kristaller cas nummer smiles ccoo oocc molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa kopparacetat är salt et av koppar och ättiksyra den förekommer mer allmänt som hydrerad dimer tetraacetat med formeln cu ch co h o dimeren har en mer blågrön ton än monomer en som är mörkt grön framställning kopparacetat har tillverkats sedan antiken genom att sänka ner kopparskivor i vinäger den blågröna beläggning som bildades skrapades av och löstes upp i vatten vilket avlägsnade många andra kopparsalt som inte är vattenlösliga idag framställs kopparacetat av kopparsulfat cuso ammoniak nh och ättiksyra ch co varvid även ammoniumsulfat nh so bildas rm cuso cdot h o nh ch co rightarrow rm cu ch o h o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparacetat
*  Giveaway: Stelton jug from Designinwest | Husligheter
För att delta i tävlingen svarar du helt enkelt på följande två frågor med en kommentar:. Du har en vecka på dig att svara – lycka till. Jag godk nner villkoren genom att publicera kommentaren. Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post. Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar. 2 Guld, guld, guld. Helst skulle jag vilja vinna den silvriga, kommer passa superbra med färgskalan i lägenheten. Guld, jag vill vinna och jag vill vinna guld Jeanette Skoglund 27 maj, 2013 12:45 /. 2 Efter att jag precis köpt min första egna lägenhet skulle en Stelton kanna i rosé koppar passa fint Matilda Pettersson 27 maj, 2013 02:13 /. 2 Jag skulle vilja ha en i koppar, eftersom vi har en del koppardetaljer på vårt hus från 1950. Inte för att jag behöver den, eller för att jag suktat efter den länge, eller för att den fyller någon egentlig funktion men jag blev helt blixtkär i gorillan från Kostas Bodas My Wild Life. 2 Stelton hot metal om jag vinner är helt k...
http://blogg.skonahem.com/husligheter/2013/05/27/giveaway-stelton-jug-from-designinwest/
*  Natriumpersulfat
... kemibox vardagligt namn bild natriumpersulfat png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumperoxiddisulfat övriga namn kemisk formel na s o utseende vita kristaller cas nummer smiles s o o oos o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumpersulfat na s o är ett salt av natrium och persulfatjoner egenskaper natriumpersulfat är ett starkt oxidations och blekmedel det är lösligt i vatten men är inte hygroskopisk t det kan vara irriterande vid kontakt med hud ögon och luftstrupe användning natriumpersulfat används vid etsning av koppar på mönsterkort den koppar som skyddas av ledningsmönstrets lack blir kvar men oskyddad koppar bildar kopparsulfat cuso och löses upp i vattnet rm cu na s o rightarrow na so cuso kategori persulfater kategori natriumföreningar kategori peroxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat
*  Bielkes gruva
... är en nedlagd gruva på åreskutan s norra sida i närheten av byn huså i jämtland i gruvan bröts kopparmalm under och talet som förädlades till ren koppar vid huså bruk kategori gruvor i jämtland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bielkes_gruva
*  Plåtmynt
miniatyr|Ett stort 4-dalers kopparmynt från 1719 med en vikt på cirka 3 kg. miniatyr|Ett stort 8-dalers kopparmynt från 1658. 'Plåtmynt' var ett stort fyrkantigt kopparmynt, som slogs i Sverige under åren 1644–1776 och utgjordes av stämplade, tjocka kopparplåtar med värdet i daler silvermynt samt årtal och myntmärken i de vanligtvis runda mitt- och hörnstämplarna. De största tiodalersplåtarna vägde mer än 2 lispund omkring 19 kg och är världens största mynt. Uppkomsten av detta egendomliga och opraktiska myntslag tros ha berott på att staten ville ge kopparverk en fördelar, vilka efterhand fick tillstånd att själva slå myntplåtar av sitt malmförråd. De flesta plåtmynten slogs och stämplades vid Avesta, som till år 1674 var landets enda plåtmyntningsort, men även vid Garpenberg s, Svappavaara, Ljusnedals och Gustafsbergs i Jämtland kopparverk. Enligt myntordningen av den 26 januari 1644 skulle 1 skålpund koppar utmyntas till 69 daler silvermynt =172 1/2 daler kopparmynt, för från år 1643 motsvarades 1 daler si...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtmynt
*  Admontervitriol
... är blågröna kristaller bestående av en blandning av kopparsulfat och järnsulfat vitriol är ett gammalt namn på sulfat ämnet erhålls vid förarbetning av järnhaltig kopparmalm då järnet inte har avskilts ämnet har utnyttjats inom färgindustrin källor kategori sulfater kategori kopparföreningar kategori järnföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Admontervitriol
*  Carl Leijell
... född död var en svensk mineralog och bergsråd carl leijel var son till preses i handelskollegium johan leijel och margareta hising blev han auskultant i bergskollegium för att sedan anställas som kanslist där varefter han blev notarie och sist proberare blev han bergmästare först i södermanland och östergötland och senare i värmland liksom flera av hans släktingar naturaliserades han som svensk adelsman han fick med ålderns rätt avsked från bergmästaresysslan med titeln av bergsråd efter att han adlats skrev han sig till hvalstad leijell invaldes som ledamot av kungliga vetenskapsakademien och var akademiens preses under tredje kvartalet han utgav flera uppsatser varav två publicerades i kongl vetenskaps academiens handlingar gifte han sig med ulrika ekenberg ekenberg nr vars mor var en königsheim bibliografi rön om en nyligen uppfunnen zink blandad kopparmalm och at derutur utan vidare tillsats af annan koppar utbekomma en art messings regulus kongl swenska wetenskaps academiens handlingar för månaderne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Leijell
*  Bulkruka
... även kallat bulkärl är ett dryckes och kokkärl med lock av metall till formen är bulkrukan rund och bukig med rundad eller platt pålödd och omvikt botten kärlet har hänklar för upphänging och bärning bulkrukor användes dels i enskilda hushåll då oftast utförda i koppar eller mässing men även av den svenska försvarsmakten främst under talet då oftast utförda i koppar eller bleckplåt referenser kategori matförvaring kategori förpackningar kategori kärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulkruka
*  Trendiga villeroy boch new wave - AllaAnnonser.nu
... Sökresultat för: ” trendiga villeroy boch new wave säljes ”. Boch Villeroy amp; Boch New Wave Latte Macchiato Glas ... Boch Villeroy amp; Boch New Wave Premium 0,22 liter l ... Visa liknande 215:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 145:- 8 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 50:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 134:- 1 månad sedan - Tradera.se. Villeroy Boch New Wave caffe choco drops. Visa liknande 114:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 145:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 320:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 325:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Sk l - glas - Villeroy. Visa liknande 25:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 1 500:- 1 månad sedan - Blocket.se Glas och porslin Nacka. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 8,5 cm dopp matrtt 129:- Fruugo F. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 49x30cm avlnga serve ... Boch Villeroy amp; Boch N...
http://allaannonser.nu/trendiga-villeroy-boch-new-wave.html
*  Daler silvermynt
... valutan daler silvermynt daler sm användes i sverige mellan och daler silvermynt fastställdes till daler enkelt kopparmynt augusti till daler enkelt kopparmynt mars och till daler enkelt kopparmynt oktober efter ändrades huvudvalutan till riksdaler specie mellan åren till gavs det ut nödmynt som var av koppar och skulle motsvara värdet på daler silvermynt de vägde bara ca gram och blev därför ett kreditmynt riksdaler daler sm öre silvermynt daler silvermynt daler carolin mark öre sm öre silvermynt penningar de lägsta nominalerna och öre silvermynt var präglade i koppar i bokföring från denna tid används ofta kolumnerna daler sm öre sm och penningar växelkurs var riksdaler daler silvermynt daler kopparmynt riksdaler daler silvermynt en tunna guld var daler silvermynt externa länkar kategori äldre svenska mynt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daler_silvermynt
*  Skumnas
... kallas vid koppar framställning efter den svensk tyska metoden en koppar och zink haltig skärsten eller trottsten som samlar sig mellan den vanliga skärstenen och slagg en i sulu ugnarna då malm en är zinkhaltig och ej blivit nog rostad eftersom skumnasen är mycket svår att tillgodogöra blev den vid åtvidaberg s kopparverk under lång tid utkörd med slaggen på slaggvarpen och det var genom tillgodogörande av denna som bergmästaren bengt gustaf bredberg på sin tid högst betydligt uppdrev åtvidabergs tillverkning källor kategori gruvdrift kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skumnas
*  Bromska palatset
mini|350px|Bromska palatset i december 2012. 'Bromska palatset' en byggnad beläget vid Narvavägen 26 i kvarteret fanan på Östermalm i Stockholm. Det byggdes som privatpalats för konsul Gustaf Emil Broms och dennes familj 1898-1900 enligt arkitekterna Erik Lallerstedts och Ludwig Peterson s ritningar. Det används idag som den franske ambassadörens residens. mini|left|Palatset kring 1900 Byggherren. Han lät han arkitekterna Erik Lallerstedt och Ludwig Peterson utarbeta ritningarna till det nya privatpalatset. mini|Planritning Bromska palatset uppfördes 1898-1900 av byggmästaren E W Berggren. En något högre tvåvåningsbyggnad omges av lägre envåningsbyggnader som kröns av en balustrad och, något indragen mot gården, med en rad tinnar. Hängrännan i koppar avslutas i hörnen med en vattenkastare i form av ett manshuvud, även det i koppar. Genom ett portvalv i den södra flygeln förbinds gatan med den inneliggande gården. På ömse sidor av salongen fanns ett herrum kallat Röda salongen idag och ett kabinett idag Blå sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bromska_palatset
*  Krämkopp
... miniatyr krämkopp krämkopp eller crèmekopp är en sentida benämning på mindre koppar i keramik med löst lock och handtag de kan ha raka eller bukiga sidor krämkoppar har haft en rad olika funktioner de kallades tidigast pot à jus och tillverkades först troligen i frankrike på talet dessa koppar var ursprungligen avsedda för varm buljong eller sky antikt bukowskis experter berättar kapitlet antikt porslin cecilia nordström s och har även använts som chokladkoppar senare tiders kräm eller glasskoppar saknade handtag vid mariebergs porslinsfabrik gick de under benämningen gelékoppar under talet börjar benämningen krämkopp att dyka upp miniatyr vänster krämkopp från talet källor kategori dryckeskärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krämkopp
*  Gulspetssjuka
... är en sjukdom som drabbar sädesslagen speciellt havre och korn bladspetsarna blir bleka och nedhängande och skördeutbytet blir starkt nedsatt gulspetssjuka orsakas av ogynnsamma markförhållanden t ex lågt ph eller näringsfattigdom speciellt kopparbrist ne se källor svensk uppslagsbok malmö noter kategori växtsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gulspetssjuka
*  Orikalkum
... gr ορείχαλκος oreíchalkos bergskoppar är en legendarisk metall som förekommer i platon s dialog kritias om atlantis före platon omtalas orikalkum i en homerisk hymn till afrodite består av koppar zink nickel bly och järn externa länkar kategori grekisk mytologi kategori metallurgi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orikalkum
*  Uddengruvan
... är en nu nedlagd koppar zink bly guld och silver gruva öster om sjön kedträsket norsjö kommun den ligger i skelleftefältet och drevs av boliden ab öster om uddengruvan ligger kedträskgruvan obekräftade muntliga uppgifter gör gällande att gruvlaven i uddengruvan var mellan m hög och skulle då varit den tredje högsta i sverige efter gruvlavarna i aitik och stekenjokk källor kategori gruvor i västerbotten kategori bergsbruk kategori norsjö kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uddengruvan
*  Guldvägen
... är en turistväg i södra lappland och norra västerbotten sträckning guldvägen sträcker sig från bolidens smältverk rönnskärsverken i skelleftehamn till malå i södra lappland längs vägarna länsväg riksväg och länsväg historik vägen är ett nutida sätt att knyta samman de sevärdheter som ingår i turistsatsningen guldriket gemensamt för dessa sevärdheter är att de har en anknytning till gruvbrytningen av sulfidmalm er guld silver koppar zink bly med mera i skelleftefältet namnet knyter också an till den etablerade och närliggande silvervägen externa länkar kategori turistvägar i sverige kategori skellefteå kommun kategori norsjö kommun kategori malå kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guldvägen
*  Lavatorium
... ett lavatorium av latin ets lavare tvätta är tvättrummet i ett kloster lavatorium var från början en av vattenbehållare bestående av en hängande kittel av metall brons eller koppar med två pipar senare fick lavatorium beteckna själva rum met där anordningen förvarades källor se även lavabo kategori rum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lavatorium
*  Rudtjebäcken
... var en gruvort i det mil långa skelleftefältet i norra västerbottens län i rudtjebäcksgruvan som var i drift bröts koppar och zink året efter stängdes även den närbelägna adakgruvan gruvverksamheten i skelleftefältet är numera koncentrerad till boliden och fyra andra orter kategori ej längre existerande orter i malå kommun kategori gruvor i lappland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudtjebäcken
*  Mormorsgruvan
... är en koppargruva utanför åtvidaberg som tillhör närstads gruvfält den är den största gruvan i gruvfältet och är meter djup här bröts koppar från talet fram till slutet av talet gruvan ägs av baroniet adelswärd som också är ägare av bersbo koppargruvor kategori gruvor i östergötland kategori åtvidabergs kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mormorsgruvan
*  Köpehandelskompaniet
... inrättades och fick privilegier skepp och kanoner av gustav ii adolf och skulle ensamt ha rätt att köpa och utskeppa all rå koppar det uppgick i generalhandelskompaniet källor kategori svenska handelskompanier kategori företag bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köpehandelskompaniet
*  Trönöskrinet
... är ett relikskrin från början av talet som förvaras i trönö nya kyrka i söderhamns kommun i gävleborgs län det är tillverkat i limoges i frankrike av förgylld och emaljerad koppar med scener ur sankt thomas becket s liv före förvarades skrinet i trönö gamla kyrka och flyttades till trönö nya kyrka i samband med att kyrkan togs i bruk många skrin liknande trönöskrinet och tillverkade i limoges finns bevarade utanför sverige branden i trönö nya kyrka år eldhärjades kyrkan trönöskrinet förvarades då i ett kassaskåp där det var omslutet av plexiglas som smälte skrinet befarades först vara förstört men kunde restaureras av riksantikvarieämbetet källor kategori kyrklig interiör...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trönöskrinet
*  Dimetylsulfoxid
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = DMSO-2D-dimensions.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = 110px Bild2 = DMSO-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Bild2bredd = 90px Systematiskt namn = Dimetylsulfoxid Övriga namn = DMSO Kemisk formel = S O CH 3 2 Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 67-68-5 SMILES = CS C =O Molmassa = 78,13 Densitet = 1,100 LöslighetOrd = Blandbar Smältpunkt = 18,5 Kokpunkt = 189 Huvudfara = |NFPA704 =. 'Dimetylsulfoxid', ofta förkortat 'DMSO', är ett polär t aprotiskt lösningsmedel. DMSO är i sig själv en färg- och luktlös viskös vätska med extremt bra lösningsmedelsegenskaper. Det löser sig med lätthet i de flesta organiska lösningsmedel och kan även lösa en del oorganiska salter; det är vidare blandbart med vatten i alla proportioner. Ämnet erhålls som en viktig biprodukt vid pappersmassa framställning. ] Många S N 2-reaktioner kan med fördel utföras i lösningsmedlet eftersom det solvatiserar katjon er bra genom koordination med syre t, medan det lämnar anjon er de potentiella nukl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimetylsulfoxid
*  Dimetylsulfon
... kemibox vardagligt namn bild dimethylsulfone structure png bildtext strukturformel bildbredd bild dimethylsulfone d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn dimetylsulfon övriga namn metylsulfonylmetan msm dmso kemisk formel so ch utseende vita kristaller cas nummer smiles cs c o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mg kg dimetylsulfon även kallat msm eller dmso är en organisk svavelförening med formeln so ch egenskaper förekomst framställning användning se även egenskaper dmso liknar dimetylsulfoxid dmso men är inte lika polär och inte heller lika reaktiv förekomst dimetylsulfon förekommer naturligt i många växter och djur och följaktligen även i många livsmedel de högsta naturliga koncentrationerna har uppmätts i komjölk ppm och kaffe ppm framställning dimetylsulfon kan framställas genom oxidation av dimetylsulfid s ch och eller dimetylsulfoxid so ch med till exempel väteperoxid h o rm s ch h o rightarrow so ch h o rm so ch h o r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimetylsulfon
*  TIM/TOM-komplex
'TIM/TOM-komplex' är ett enzym komplex som styr translokation en av proteiner som producerats utifrån DNA i cellkärna n till mitokondrie rnas olika membran och matris, där proteinerna i sin tur deltar i den oxidativa fosforyleringen. Även om mitokondrier har eget genetiskt material och egna ribosom er är det endast 13 proteiner som produceras av mitokondrierna själva. Proteiner som ska till mitokondrier produceras av ribosomer i cytosol en. Det finns flera tusentals mitokondrier per cell, och de sitter ofta i nätverk ihopkopplade av mikrotubuli, som kan sägas utgöra en form av "motorvägar" utefter vilka transportprotein er kan transportera material till olika ställen i cellen, exempelvis proteiner till mitokondrier. Efter att proteinet syntetiserats färdigt och transporterats genom cytosolen fram till mitokondrien kan det hamna på en av fyra olika positioner:. Om proteinet skall till mitokondriens matris eller inre membran kommer då TIM-komplexet att dra igenom proteinet till motsvarande del av cellen, detta ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TIM/TOM-komplex
*  Endosymbios
Enligt den idag allmänt accepterade endosymbiontteorin uppstod eukaryoter som följd av bakterie ll endosymbios. Endosymbiontteorin och mitokondrier och kloroplaster. Det finns övertygande bevis för att mitokondrier och kloroplaster var en gång primitiva prokaryoter. Detta bevis beskrivs i endosymbiontteorin. När en organism faktiskt lever inuti den andra kallas det endosymbios. Under miljontals år av evolution har mitokondrier och kloroplaster blir mer specialiserade och i dag kan de inte leva utanför cellen. De har sin egen DNA, som är skild från det DNA som finns i kärnan av cellen. Och båda organeller använder deras DNA för att producera många proteiner och enzymer som krävs för deras funktion. Ett dubbelt membran omger både mitokondrier och kloroplaster, ett ytterligare bevis för att var och en intogs av en primitiv värdcell. De båda organellerna reproducerar sig också som bakterier, replikerar sitt eget DNA och styr sin egen förökning. Man tror att mitokondrierna ursprungligen var självständiga bakterier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endosymbios
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/

Fri radikalHydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidTioureaSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Melatonin: Melatonin (N-acetyl-5-metoxitryptamin) är ett hormon som finns naturligt i kroppen. Hos däggdjur produceras det av tallkottkörteln (epifysen) från tryptofan via bland annat serotonin.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Seaborgium: Seaborgium, tidigare provisoriskt kallat unnilhexium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen, 266Sg, har en halveringstid på 30 sekunder.Koppar(II)kloridDimetylsulfoxidMitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Tan (kaninras)DeoxiribosCaphJärnKarnosin: Karnosin är en neuropeptid som förekommer rikligt i muskel- och hjärnvävnad. Substansen upptäcktes av den ryske kemisten V.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Hypokloritsyra