Resultats reproducerbarhetObservatörsvariationSensitivitet och specificitetBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.StandarderBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.KvalitetskontrollLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.NormalvärdenBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.Diagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Kalibrering: Fastställande av korrekta mätvärden på ett mätinstrument genom jämförelse med standardvärden, eller inställningar av kontrollapparatursom motsvarar vissa givna värden för spänning, ström, frekvens osv .Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Tomografi, optisk koherensBildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Fotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.Testutrustning, diagnostiskTidsfaktorerTranslationsVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.UtrustningsdesignPrediktivt värde av testerRadiobildtolkning, datorstöddBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Respiratory-Gated Imaging TechniquesGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.RöntgenfantomAnatomic LandmarksMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Kostregistrering: Anteckningar om födointaget under en viss tidsperiod, vanligen förda av patienten.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.ProvhanteringProspektiva studierKapillärelektrofores: En ytterst känslig (pikomolarnivå; tiotusentals gånger känsligare än konventionell elektrofores) och effektiv elektroforesteknik för separation av proteiner, nukleinsyror och kolväten.Automation, LaboratoryKostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.MetoderDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.KontrastmedelNervtrådarPatologi, kliniskSpråk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.PolymeraskedjereaktionKliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Grön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.SynnervspapillLimit of DetectionFotogrammetri: Mätning med hjälp av stereobilder.Vätskekromatografi: Kromatografimetoder som bygger på vätska som rörlig fas.AutoanalysSkiktröntgenRadiofarmakaKapillär elektrokromatografiCorneal PachymetryMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Huvudmätning: Mätning av huvudets mått. Inom odontologin används sammanställningar från röntgenbilder från sidan och framifrån för att beräkna ansiktsskelettets tillväxt och utveckling och för att följa resultaten av ortodontisk behandling. Syn. cefalometri.Knäled: Leden mellan lårben och skenben.Laboratory Proficiency TestingPositronemissionstomografiDatatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Statistik, principerBlodanalys, kemiskPatologiChemistry Techniques, AnalyticalHuvudProteomikAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.UltraljudsdopplerDigital dental radiografi: Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.TonometriElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Gula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.Artefakter: Konstgjorda föremål.Mikrokemi: Tillämpning av teknik och utrustning som tillåter utförande av kemiska reaktioner med små mängder material, oftast mindre än ett milligram eller en milliliter.TandröntgenArtrometriUltraljudsundersökningSignalbehandling, datorstöddFourieranalys: Den matematiska teorin (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1807) för Fourierserier och Fourierintegraler för reell- eller komplexvärda funktioner av en eller flera reella variabler. Grundläggande för teorin är att sådana funktioner under allmänna förutsättningar kan byggas upp av sinus- och cosinusfunktioner (enkla svängningar) (Källa: Nationalencyklopedin 2003-09-04). Den har många tillämpningsområden inom biomedicin, t ex vid röntgenkristallografisk analys av DNA-spiralen och andra molekyler, inkl viruspartiklar, och för den modifierade projektionsalgoritm som allmänt används för framställning av datortomografibilder.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Ultraljudsundersökning av fosterMagnetisk resonanstomografi, cine: En avbildningsteknik som används främst inom kardiologi. Genom att koordinera den snabba gradient-eko-MRI-sekvensen med retrospektiv EKG-synkronisering kan ett stort antal korttidsbilder jämt fördelade över hjärtcykeln framställas. Dessa bilder flätas samman till en filmsekvens, som åskådliggör kammar- och klaffrörelser och blodflödesmönster i hjärtat och de strora kärlen.VolymtomografiAnalytisk prepareringsteknikFlödesmätning med indikator: Metoder för mätning av flödet i ett system genom tillförsel av en känd mängd av något indikatorämne, t ex färgämne, radioisotop eller kall vätska, till systemet och påföljande mätning av koncentrationen vid tidsintervall på en bestämd punkt i systemet.SevesokatastrofenSjukdomsgradsmåttSyrgasradioisotoperDatorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.Vikter och måttBreath HoldingTvärsnittsanatomi: Beskrivande anatomi baserad på tredimensionell avbildning av kroppen, dess organ och andra delar. Bilderna byggs upp av en rad datorproducerade tvärsnitt i tvärplanet, frontalplanet och sidoplanet.Tandem-masspektrometriImmunanalys: Immunkemiskt test eller påvisande av ett ämne med serologiska eller immunologiska metoder. Vanligtvis tjänar det undersökta ämnet som antigen både för antikroppsproduktion och för antikroppsmätning.Statistik, icke-parametriskFundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.RöntgenbildsförstärkningBakteriologiska teknikerPletysmografiMoire-topografi: En metod för tredimensionell morfometri, där konturkartor framställs av det överlappande interferensmönster som bildas när ett föremål belyses av koherenta ljusstrålar från två olika ljuspunkter.Synkroniserad blodpoolskintigrafi: Radionuklidventrikulografi där skintigrafiska data fångas upp under upprepade hjärtcykler vid bestämda tidpunkter under cykeln med hjälp av en apparat för elektrokardiografisk synkronisering. Högerkammarfunktion är dock svår att mäta med denna teknik och bedöms bäst med bolusventrikulografi (förstastegsventrikulografi).Interferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).PerfusionsavbildningHealthy VolunteersDiagnos, datorstödd: Användning av datorprogram som utformats för att hjälpa läkaren att lösa diagnostikfrågeställningar.Diagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Bioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.Färgmätning: Metoder (visuella, fotoelektriska eller spektrofotometriska) för bedömning av en okänd färg i jämförelse med standardfärger. Sådana används inom kemi och fysik.SingelfotonemissionstomografiTeknetium Tc 99m-mertiatidKonduktometri: Bestämning av mängden av ett ämne i en blandning genom mätning av dess effekt på blandningens ledningsförmåga.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.99mTc-EHIDAPersondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.Indikatorer och reagenserModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.OftalmologiMjukvarutester: Verifiering av mjukvara för överensstämmelse med en standard.HälsokontrollFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.ADB: Automatisk databehandling.Leende: Ansiktsuttryck som avspeglar känsla av nöje, ömhet, munterhet osv.DNA-fingeravtryck: Förfarande för framställning av flerbandade mönster av ett DNA-prov genom spjälkning av DNA med restriktionsenzymer och med efterföljande elektrofores och visualisering genom hybridisering med sökfragment, specifika för repetitiva sekvenser. Inom rättsmedicin är de sökfragment som används grundsträngar som är specifika för enkla tandemupprepningar (minisatellitupprepningar; VNTR). De flerbandade mönstren, vilka kallas DNA-fingeravtryck, jämförs med en persons DNA.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.NukleinsyrediagnostikKnäartros: Icke-inflammatorisk, degenerativ knäledssjukdom som kan delas in i tre stora kategorier: tillstånd som hindrar normala, synkroniserade rörelser; tillstånd som framtvingar onormala rörelsevägar; och tillstånd som orsakar belastningskoncentration, vilken leder till förändringar av ledbrosket.Radiografisk förstoringKlusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Blodtrycksmätning: Metoder för mätning av blodtrycket.Molekylära diagnostiska tekniker: Molekylärbiologiska metoder som används för diagnos av sjukdomar. Hit hör tekniker som "in situ-hybridisering" av kromosomer för cytogenetisk analys, DNA-mikromatrisanalys av genuttrycksmönster vid sjukdomstillstånd, identifiering av patogena organismer genom analys av artspecifika DNA-sekvenser, samt påvisande av mutationer med polymeraskedjereaktion (PCR).SingelblindmetodRöntgenförstärkningsskärmarPulsatilt flödeGonioskopi: Mätning av den främre ögonkammarens vinkel med ett optiskt specialinstrument (gonioskop) eller en kontaktprismalins.Intraocular PressureBrösttumörer: Cancer i bröstet.FotometriKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.ParaffininbäddningMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Protein-array-analysEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.VävnadsfixeringProteomImmobiliserade enzymer: Enzymer som fixerats på eller i någon form av vattenlöslig eller vattenfast matris, med obetydlig eller ingen förlust av sin katalytiska förmåga. Eftersom immobiliserade enzymer kan återanvändas fortlöpande, har de fått utbredd användning inom industri, medicin och forskning.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Cardiac-Gated Imaging TechniquesFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Tandläkarinstrument: Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.Fotografering, dental: Fototeknik inom ortodonti, estetisk tandvård och patientundervisning.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Underkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.PerinatologiCyklopentolat: Ett parasympatolytiskt, antikolinergt medel som uteslutande används för att åstadkomma mydrias (pupillvidgning) eller cykloplegi (ciliarmuskelförlamning).Fluorradioisotoper: Instabila fluorisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Fluoratomer med atomvikterna 17, 18, 20-22 är radioaktiva isotoper av grundämnet (F).Kariesaktivitetstest

*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ener...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full
*  Skanska drivande för den första globala standarden f - Skanska
Skanska drivande f r den f rsta globala standarden f - Skanska. Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra prestandan och din användarupplevelse. Du är här Skanska i Sverige Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden. Väg och anläggning. Förmåner. Globala möjligheter. The European Network of Construction Companies for Research and Development ENCORD CO2 Measurement Protocol r namnet p den nya metoden f r m tning och rapportering av koldioxid enligt Scope 1 och Scope 2 inom byggsektorn. Metoden st ds av ett antal viktiga milj organ, d ribland World Business Council for Sustainable Development WBCSD, Carbon Disclosure Project CDP, Global Reporting Initiative GRI, World Green Business Council WGBC och World Resources Institute WRI. Skanska kommer h refter att till mpa ENCORD CO2 Measurement Protocol i hela verksamheten. L nkar till ENCORD: http://www.encord.org/?page id=260 Sajt d r du kan finna mer information om protokollet http://www.encord.org/wp-content/up...
http://skanska.se/en/About-Skanska/Pressmeddelande/Nyhet/?nid=blGDqIf5
*  Repeterbarhet
... med repeterbarhet eng repeatability menas variationerna i mätresultat et när man upprepar en mätning inom en kort tid om man till exempel mäter längden av en person som inte står helt stilla med till exempel sekunders mellanrum får man lite olika resultat beroende på ryggens hållning huvudets position och trötthet hos mätare n repeterbarheten är en av mätningens många felkällor kategori mätteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Repeterbarhet
*  Anekdotisk bevisföring
... eller anekdotisk evidens kallas det när man för att bevis a något en tes hänvisar till enstaka fall ofta personliga erfarenheter och upplevelser exempelvis norrmän är skurkar det vet jag för jag blev lurad av en norrman en gång de som klarar alkohol sämst är de som inte fått prova hemma det vet jag eftersom mina vänner som varit nyktra som barn nu dricker mycket anekdotisk evidens har låg reliabilitet det nämns ofta i kontrast till vetenskap lig bevisföring det finns emellertid vissa fall där anekdotisk bevisföring är giltig till exempel om man vill motbevisa tesen att en företeelse inte existerar i ett sådant fall räcker det med ett enda tillförlitligt fall som bevisar motsatsen till exempel en människa kan inte bli längre än cm men robert wadlow blev ju cm se även anekdot argumentation kategori argument inom kunskapsteori kategori argumentation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisföring
*  Deltagande observation
Nationalencyklopedin, 2009-10-22 http://www.ne.se/deltagande-observation Graden av deltagande skiljer sig dock åt, där fullständigt deltagande är en av fyra observation snivåer complete participant, participant-as-observer, observer-as-participant, complete observer som observatören kan inta. En fullständigt deltagande observatör beskrivs som en forskare som agerar i hemlighet utan personernas samtycke, och som inte har för avsikt att avslöja sin intention att observera sin omgivning, Waddington, D. Fördelen som har hävdats är att vissa grupper, till exempel kriminella, inte skulle acceptera en utomstående observatör samt att observer influence-effekten blir lägre. De etiska problemen med fullständigt deltagande observatör överväger dock, och det är därför vanligare att använda rollen som '”participant as observer”'. Här är man tydlig och öppen med att man är där som observatör, men inte alltid med vad som observeras och tolkas. Trots frågetecken kring de etiska problemen med en fullständigt deltagande observ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deltagande_observation
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714...
http://vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892...
http://vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
*  http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
... => http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231...
http://vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346/3630...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349/3630...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
*  http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
... => http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836...
http://vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
*  http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
... => http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655...
http://vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
*  http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
... => http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840...
http://admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
*  http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
... => http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068...
http://admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
*  http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
... => http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392...
http://glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978...
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730...
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
*  http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
... => http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819...
http://vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919...
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920...
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
*  http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
... => http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902...
http://vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679...
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685...
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005...
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019...
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117...
http://vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872...
http://vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
*  http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
... => http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740...
http://vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
*  Kimiyo Matsuzaki
... född den juni i takase i prefekturen kagawa var en japansk före detta bordtennis spelare i slutet av talet och i början av talet var hon en av världens bästa bordtennisspelare och hon vann sju vm titlar kimiyo matsuzaki spelade med pennskaftsfattning under sin karriär tog hon medaljer i bordtennis vm guld silver och brons halls of fame meriter referenser källor externa länkar halls of fame valdes hon in i ittf s hall of fame meriter bordtennis vm i dortmund a plats singel a plats dubbel med fujie eguchi a plats mixed dubbel med teruo murakami a plats med det japanska laget i peking e plats singel kvartsfinal dubbel a plats mixed dubbel med ichiro ogimura a plats med det japanska laget i prag a plats singel a plats dubbel med masako seki a plats med det japanska laget asian championship ttfa i bombay a plats dubbel a plats mixed dubbel a plats med det japanska laget i manilla a plats singel a plats dubbel a plats mixed dubbel a plats med det japanska laget asian games i jakarta a plats singel e plats dubb...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kimiyo_Matsuzaki
*  Johan Kriek
... johan christian kriek född april pongola sydafrika är en sydafrikansk högerhänt tidigare professionell tennisspelare kriek blev amerikansk medborgare i augusti och är sedan bosatt i naples florida johan kriek blev professionell spelare på atp touren han vann totalt singel och dubbeltitlar under karriären han rankades som bäst på sjunde plats i singel september och plats i dubbel augusti kriek vann i prispengar us dollar kriek vann singeltiteln i grand slam turneringen australiska öppna vid två tillfällen sin första slutseger noterade han då han i finalen besegrade amerikanen steve denton de båda möttes också i singelfinalen i turneringen även denna gång med kriek som segrare även under de följande säsongerna hade kriek framgång i australiska öppna nådde han semifinal och spelade han kvartsfinal bland övriga meriter märks singelseger i amerikanska inomhusmästerskapen i finalen besegrade han john mcenroe kriek har beskrivits som en snabb kompakt byggd spelare särskilt skicklig framme vid nät som volley spe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Kriek
*  Tillmakning
161 är den uråldriga malmbrytningstekniken att hetta upp berget med eld så att det blir sprött. Därefter kunde berget brytas med spett och andra verktyg. Det största gruvhålet i Sverige skapat med tillmakningsmetoden finns i Dannemora gruva, utanför Österbybruk i Norduppland Finns referens till denna uppgift. Det är inte känt när tillmakning började användas. I mer lättbrutet berg har man kunnat använda sig av kallkilning, men tillmakning har troligen varit en förutsättning för att utnyttja de svenska bergmalmerna som kom att ersätta sjö- och myrmalm. Vid tillmakning arrangeras veden helst så att lågorna stryker över det berg man vill bryta, och alltid så att ett starkt drag kan erhållas igenom veden. Arrangemangen av veden kallades 'lavar' och man gjorde antingen 'reslavar' eller 'ligglavar'. Om man endast önskade bryta i gruvrummets tak satte man en reslave ovanpå en stenhög eller annan upphöjning, för att få lågorna att stryka taket så effektivt som möjligt. Man kunde även driva schakt uppåt genom att stäl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillmakning
*  Standardisering
... är att skapa gemensamma konvention er eller sätt att arbeta för att det skall fungera smidigt med andra delar sverige deltar i internationell standardisering genom de tre av staten erkända standardiseringsorgan en sis swedish standards institute sek svensk elstandard och its informationstekniska standardiseringen sis är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna cen europeisk och iso global sek är medlem i cenelec och iec och its är medlem i etsi huvudprincipen är att ett standardiseringsprojekt finansieras av de företag organisationer myndigheter och andra intressenter som är med och tar fram en viss standard se även byggstandardiseringen kategori standarder och konventioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Standardisering
*  National Information Standards Organization
... niso är en amerikansk ideell standardisering sorganisation som utvecklar underhåller och offentliggör tekniska standarder för publicering av vetenskap liga skrifter niso grundades och antog sitt nuvarande namn niso är godkänt av american national standards institute ansi och utsett av ansi att företräda amerikanska intressen i internationella standardiseringsorganisationen s iso underavdelning technical committee information and documentation externa länkar officiell webbplats kategori standarder och konventioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/National_Information_Standards_Organization
*  Q7 modul
q modul q modul q är en standard som används för små datormoduler i ett så kallat bärarkortssystem den stora skillnaden mellan q och andra äldre standarder som compact pci com express och liknande är storleken och frånvaron av dyra kort till kort kontakter dessa egenskaper ger q baserade system den teoretiska fördelen av att kunna bygga prisvärda och kompakta bärarkortssystem q finns idag med både x processorer och då olika varianter av intel atom och med arm storleken på modulen är mm x mm bland företag som tillverkar system och moduler baserat på q standarden kan nämnas svenska hectronic portwell data modul ag och många fler referenser externa länkar kategori formfaktorer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Q7_modul
*  Flygsignal
... miniatyr flygsignal uppspikad på träpinnar som är nedslagna i marken en flygsignal ofta bara signal är en tydlig från luften lätt identifierbar markering på marken oftast med kända koordinater som används som stödpunkt referenspunkt vid flygfotografering för kartframställning signaler används som stödpunkter dels för att knyta ihop bilder i en bildserie med varandra och dels för att knyta ur bilderna fotogrammetriskt inmätta detaljers lägen till ett koordinatsystem ibland förekommer det även att de används för att markera detaljer som skall mätas in men är svåra att se i flygbilderna sådana detaljer kan till exempel vara gatubrunnar och brandposter den i sverige vanligast förekommande signalen är en vit kvadrat ofta målad på marken som är till decimeter i sida beroende på flyghöjd ju större flyghöjd desto större signal behövs det för att den skall synas i flygbilderna ofta är den vita signalen försedd med en bred svart kant för att öka kontrasten så att den ska synas bättre i flygbilderna referenser bokr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygsignal
*  Blocktriangulering
... kallas den process som används för att organisera flygbilder tagna vid flygfotografering så att de tillsammans får gemensamma stödpunkter med bestämda geografiska lägen genom blocktrianguleringen bestäms de inbördes relationerna mellan bilderna och stödpunkt er på marken oftast flygsignal er varje flygbilds absoluta läge bestäms i form av parametrar som beskriver lutning och vridning i förhållande till yttre projektionscentrum angivet som koordinater i ett geodetiskt referenssystem dessa orienteringsdata används vid stereokartering om gps koordinater finns för yttre projektionscentrum kan dessa användas i blocktrianguleringen litteratur källor kategori fotogrammetri kategori kartografi kategori geodesi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blocktriangulering

Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Verklig bildKalibrering: Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av vilken mätosäkerhet mätdonet har en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser, det vill säga hur stort fel den kan ge vid en mätning. Kalibrering innebär inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge korrekta värden, även om en justering kan göras i samband med kalibreringen.HyperintensitetMetodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriCarl Zeiss: Carl Zeiss, född 11 september 1816 i Weimar i Sachsen-Weimar-Eisenach, död 3 december 1888 i Jena i Sachsen-Weimar-Eisenach i Tyskland, var en tysk finmekaniker och optiker. Han grundade företaget Carl Zeiss i staden Jena 1846.Eddie Adams: Edward Thomas "Eddie" Adams, född 12 juni 1933 i New Kensington i Westmoreland County i Pennsylvania, död 19 september 2004 i New York i New York, var en internationellt uppmärksammad amerikansk fotograf.Adobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Kapillärelektrofores: Kapillärelektrofores, ofta förkortat som CE, är elektrofores genom en tunn glaskapillär. Tekniken användes särskilt inom från biomedicin och biotekniken men utvecklats vidare att användas inom den analytiska kemin.MikrotiterplattaHPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Bayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsA delta-fibrer: A delta-fibrer, eller Aδ-fibrer, är tunt myelinerade fibrer som leder varningssignaler från nocireceptorer till ryggmärgens bakhorn. Fibrerna slutar vid rexed laminae I.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Fotogrammetri: Fotogrammetri är ett teknikområde som avser konsten att göra mätningar av tre-dimensionella positioner hos objekt i världen utifrån två eller flera fotografiska eller digitala bilder.Dynamiskt minne: Dynamiskt minne eller Dynamiskt RAM (DRAM) är ett flyktigt läs- och skrivbart datorminne som ofta används som arbetsminne och i grafikkort till datorer. Varje minnescell (som lagrar en bit) består i princip av en kondensator och en transistor.Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Knäsmärta: Knäsmärta är smärta lokaliserad till knät, och kan uppkomma plötsligt vid skada eller överbelastning, eller utvecklas mer långsamt som vid artros och artrit. Knät är kroppens största led, och dess omgivande muskler, skelett, menisk, bursa och senor utsätts normalt för stora påfrestningar.Proteomik: Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang. Proteomiken tillhör familjen "omik", ett samlingsnamn på ett flertal nya teknikinriktningar för att studera biologiska förlopp "holistiskt" eller åtminstone multivariat.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Normalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.GoniometerTrigonometrisk tabell: En trigonometrisk tabell är en tabell] med värden för [[trigonometriska funktioner. Sådana tabeller var viktiga innan funktionsräknedosor började tillverkas.Akio Morita: Akio Morita, född 26 januari i Nagoya, Japan 1921, död 3 oktober 1999, Tokyo, Japan, var en japansk affärsman. Bland annat var han en av Sonys grundare.Miniräknare: Miniräknare eller kalkylator är en liten handhållen elektronisk apparat som kan utföra matematiska beräkningar. De enklaste varianterna klarar endast aritmetik medan de mer avancerade kan rita grafer, manipulera algebraiska uttryck och kan utföra uträkningar i andra talbaser.