S-nitrosotiolerNitrosföreningarS-nitrosoglutationNitrosationMerkaptoetanolKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.SulfhydrylföreningarPenicillaminCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.S-nitroso-N-acetylpenicillaminKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.NitriterCD98-antigener, lätt kedjaGastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NitraterLAT1: En lätt kedja i CD98-antigen som, när den bildar en heterodimer med den tunga kedjan i CD98-antigen, övergår till ett protein som förmedlar natriumoberoende transport av aminosyror av L-typ.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Luminiscens: Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Serumalbumin, bovintGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.NitroglycerinHydrokinonerGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Reaktiva kväveradikaler

*  Nitrosaminer
... thumb px nitrosaminer nitrosaminer eller n nitrosoföreningar förkortade noc av engelskans n nitroso compounds är en grupp kemiskt besläktade substanser där nitrosogrupp en no är bunden till en aminogrupp de flesta av dessa föreningar är cancerframkallande människor exponeras med för noc via ett antal vägar av vilka livsmedel utgör en noc kan även finnas i läkemedel och i kosmetiska produkter vissa yrken medför en yrkesssig exponering och för rökare tillkommer tobak sspecifika noc som inandas med tobaksröken tobaksrök anses vara den största och mest spridda källan till humanexponering för noc nitrosaminer finns dessutom i mindre mängder i latex produkter som ballonger och kondomer källor läst statens livsmedelsverk denna artikel är delvis baserad på en översättning från kategori ämnesklasser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosaminer
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Nitrifikationsbakterier
... är bakterie r som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat detta är inom kväve ts kretslopp kategori metabolism kategori ekologi kategori mikrobiologi kategori markvetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikationsbakterier
*  Funduskörtlar
... thumb höger en funduskörtel i transveralsnitt fundus körtlar återfinns i corpus samt fundus i magsäcken körtlarna är enkla tuber två eller fler som öppnas upp i en gemensam gång funduskörtelpolyper är ett medicinsk syndrom där fundus i magsäcken utvecklar flertalet polyper typer av celler lokalisation namn beskrivning utsöndring staining istmus mukösa halsceller nära magsäckslumen mukösa gel lagret mucin klara nacke parietalceller mellan huvudcellerna och basalmembranet större ovala celler med en djupare infärgning med eosin ser lite ut som ett stekt ägg dessa celler finns insprängda i huvudcellerna magsaft och intrinsic factor acidofil a basen huvudceller många av cellerna i basen av körteln är huvudceller och dessa färgas lite gråaktigt i cytoplasman pepsinogen och rennin basofila basen enteroendokrina celler g celler är en typ av enteroendokrina celler som insöndrar gastrin gastrin ger sekrition av pepsinogen från huvudcellerna magsaft från parietalcellerna och ger upphov till kontraktioner i magsäcke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Funduskörtlar
*  Övre magmunnen
... thumb px nummer visar övre magmunnens placering i magsäcken magsäcken fundus curvatura major curvatura minor övre magmunnen cardia är matstrupens mynning i magsäck en övre magmunnen i nationalencyklopedin band där finns en ringmuskel cardiasfinktern som normalt förhindrar mat som nått magsäcken eller annat magsäcksinnehåll att tränga tillbaka ut i matstrupen sådant oönskat återflöde kallas reflux och kan yttra sig i form av halsbränna eller sura uppstötningar anatomi övre magmunnen sitter vid den lilla magsäckskröken curvatura minor till vänster om övre magmunnen finns en kupol kallad fornix som är magsäckens högsta punkt källor kategori mag och tarmsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Övre_magmunnen
*  Kväveoxider
'Kväveoxider' är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar:. Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, NO, kväve II oxid Kvävedioxid NO 2, käve IV oxid Dikväveoxid, lustgas, N 2 O, kväve -I,III oxid Nitrosylazid N 4 O, kväve -I,0,I,II oxid Nitrat radikal NO 3, kväve VI oxid Dikvävetrioxid N 2 O 3, kväve II,IV oxid Dikvävetetroxid N 2 O 4, kväve IV oxid Dikvävepentoxid N 2 O 5, kväve V oxid Trinitramid N NO 2 3, kväve III,V oxid. Inom atmosfärkemi, luftföroreningar och besläktade områden avser 'kväveoxider' NO x NO och NO 2. Bara de tre förstnämnda kan isoleras vid rumstemperatur. N 2 O 3, N 2 O 4 och N 2 O 5 sönderfaller snabbt vid rumstemperatur. NO 3, N 4 O, och N NO 2 3 är mycket reaktiva. N 2 O är stabil och tämligen icke-reaktiv i rumstemperatur, medan NO and NO 2 är rätt reaktiva men rätt stabila när de isolerats. Kväveoxiders inverkan på ozonskiktet Källor Se även. ' Dikväveoxid ', N 2 O Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png. ' Dikvävepentoxid ', N 2 O 5. 'NO x ' är ett samlingsnam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxider
*  Adblue
... miniatyr adblue i och liters förpackningar adblue formellt adblue är produktnamnet på en vätska innehållande urea urinämne karbamid som allt oftare används till moderna dieselmotor er för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver adblue en egen tank adblue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms scr katalysator n selective catalytic reduction där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak nh som i scr katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve adblue består av urea co nh i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö den aktuella koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om c kategori maskinteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Nox
... kan vara no x en term för kväveoxider na no and no nox stargate ett folkslag i tv serien stargate nox musikgrupp en ungersk musikgrupp nox datorspel ett action rollspel utvecklat av westwood studios nox en enhet för ljusstyrka vilket motsvarar lux kan även vara nyx det latinska ordet för natt och för nattens gudinna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nox
*  Kategori:Fosfiner
kategori fosfiner kategori fosfiner fosfiner är fosfor förening ar härledda från fosfin och har den generella strukturen r p för kväve analogerna vänligen se kategori oorganiska aminer kategori fosforföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fosfiner
*  Fatigue
... faktamall hälsotillstånd name fatigue image sleeping students jpg caption sysselsättningar som kräver att personen arbetar länge eller stannar uppe på natten kan leda till fatigue icd icd fatigue är den medicinska termen för stor trötthet eller utmattning som personer i olika svårighetsgrad upplever efter ansträngning vid stress sömnproblem eller sjukdom vid fatigue sänks prestationsförmågan och uppmärksamheten den kan uppträda fysiskt såsom muskelsvaghet eller mentalt genom att göra personen trött psykisk utmattning uppstår som regel till följd av stress eller långvarigt intellektuellt arbete se även mental trötthet träningsintolerans letargi asteni egodepletion återhämtning dissociativ motorisk störning viljelöshet sle referenser mesh kategori trötthet och utmattning kategori träningsfysiologi de fatigue syndrom en fatigue medical he עייפות כרונית...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatigue
*  Max Perutz
... thumb max perutz max ferdinand perutz född i wien maj död i cambridge februari var en österrikisk brittisk kemist och molekylärbiolog biografi perutz föddes i wien som son till adele dely goldschmidt och hugo perutz en textiltillverkare efter att ha tagit sin första examen vid universitetet i wien blev han doktorand vid cavendish laboratory i university of cambridge han var assistent i forskargrupp kring kristallografi ledd av john desmond bernal han tog sin doktorsexamen under nobelpristagaren william lawrence bragg på cambridge var han grundare och ordförande i det medicinska forskningsrådet mrc laboratory of molecular biology fjorton av dessa forskare har vunnit nobelpris perutz själv var handledare till james watson och francis crick vilka senare var upptäckarna av strukturen hos dna år erhöll perutz tillsammans med john kendrew nobelpriset i kemi för studier av strukturer av hemoglobin och myoglobin han fortsatte med att även bli tilldelad den kungliga medaljen av royal society och copley medal år k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Perutz
*  Glykosylerat hemoglobin
... glykosylerat eller glykerat hemoglobin hemoglobin a c hba c hb c hg a c eller hba c är en form av hemoglobin som primärt används som ett mått på koncentrationen av glukos i blodplasma n över längre tidsperioder det bildas icke enzymatiskt genom exponering för glukos testning för hba c sker vid nefropati och retinopati främst i samband med diabetes inom modern diabetesvård kontrollerar man hba c värdena rutinmässigt för att få ett mått på hur blodsocker nivåerna legat de senaste cirka veckorna detta används sedan för att utvärdera behandlingen täta kontroller av hba c har visat sig ge förbättrad kontroll på sjukdomen på senare år har dock en debatt rörande en ensidig strävan efter låga värden blommat upp referenser se även diabetes hemoglobin kategori diabetes kategori blodmanifestationer kategori blodsockerreglering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykosylerat_hemoglobin
*  Prostetisk grupp
... en prostetisk grupp är ett koenzym som är mer eller mindre permanent bunden till ett enzym eller annat protein prostetiska grupper skiljer sig från koenzym er genom att prostetiska grupper är hårdare bundna till exempel hem gruppen i hemoglobin de kan till och med vara bundna med en kovalent bindning en prostetisk grupp kan vara organisk till exempel vitamin er socker arter eller lipid er eller oorganisk till exempel en metalljon i de proteiner som har prostetiska grupper är de ofta nödvändiga för att proteinet ska fungera många enzymer har till exempel prostetiska grupper i sitt aktiva centrum om den prostetiska gruppen förändras när enzymet katalys erar en kemisk reaktion måste den regenereras på plats kategori proteostas de prosthetische gruppe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostetisk_grupp
*  Södra tunneln
... mini|300px|right|Sammanbindningsbanans tunnel under Södermalm 1870 'Södra tunneln' är Sammanbindningsbanan s tunnel sträcka mellan Södra station och Slussen i Stockholm, invigd 1871. Fil:Neuhaus Södermalm 1870.jpg|miniatyr|left|upright|Södra bangården och tunneln på Neuhaus ' stockholmsperspektiv 1875 miniatyr|Den gamla södra tunnelmynningen 2009 miniatyr|Den gamla Södra tunneln 2009 miniatyr|left|upright|Järnvägstunneln sprängs fram, ur "Ny Illustrerad Tidning" 1865 miniatyr|Södra tunnelns mynning vid Ringvägen 2009 1800-talets första stora tunnelprojekt i Stockholm var sprängningen av järnvägstunneln under Södermalm för den så kallade Sammanbindningsbanan. Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 77 Sprängningen av denna tunnel gick förvånansvärt fort beroende på att det fanns gott om billig arbetskraft och säkerheten vid anläggningsarbetena var inte den bästa. Vid sprängningen experimenterade man även med nitroglycerin Den glömda tunneln, Bo Wingren, sida 78, det var strax innan dynamit blev vanlig vid sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_tunneln
*  Sigurd Nauckhoff
... sigurd adolf gustafsson nauckhoff född september i grangärde församling kopparbergs län död december var en svensk civilingenjör och direktör han var son till gösta nauckhoff och klara sandström nauckhoff utexaminerades år från kungliga tekniska högskolan s fackskola för kemisk teknologi var anställd vid ab expressydnamits sprängämnesfabrik i grängesberg förste ingenjör och fabrikföreståndare vid nitroglycerinaktiebolaget s fabrik vid vinterviken och från verkställande direktör för nitroglycerin ab nauckhoff tilldelades polhemspriset han blev ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien och av vetenskapsakademien källor noter kategori svenska direktörer kategori svenska kemiingenjörer kategori alumner från kungliga tekniska högskolan kategori lva kategori liva kategori mottagare av polhemspriset kategori svenska ingenjörer under talet kategori personer inom sveriges näringsliv under talet kategori personer från grangärde socken kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori svensk uppsl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Nauckhoff
*  Torsten Edlund
... carl torsten edlund född februari i kungsholms församling i stockholm död december i stockholm var en svensk företagsledare edlund var verkställande direktör för nitroglycerin aktiebolaget från till och styrelseledamot i företaget från under sin tid som vd var han ansvarig för att anlita ralph erskine som arkitekt för flera olika byggnadsprojekt i gyttorp arkitekten maj källor kategori personer inom sveriges näringsliv kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Edlund
*  Hydrokinon
... kemibox vardagligt namn bild hydrochinon svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild cis hydroquinone d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn dihydroxybensen övriga namn bensen diol kinol kemisk formel c h oh utseende färglösa kristaller cas nummer smiles oc ccc o cc molmassa densitet löslighet g l c löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa hydrokinon även dihydroxybensen och bensen diol är ett aromatiskt kolväte och har den kemiska formeln c h oh historia förekomst användning externa länkar historia hydrokinon framställdes första gången av den tyske kemisten friedrich wöhler genom torrdestillation av kinasyra resultatet blev en blandning som förutom bensen bensoesyra och salicylsyra innehöll ett dittills okänt ämne som fick namnet hydrokinon förekomst hydrokinon blidas och lagras i en körtel i bakkroppen på bombarderbagge n en annan körtel innehåller väteperoxid när baggen känner sig hotad sprutar den ut vätskorna i en hålighet i bakkroppen som innehåller e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydrokinon
*  Framkallningsvätska
'Framkallningsvätska', eller 'framkallare' kallas den vätska som används vid framkallning för att göra synlig den latenta bild som exponerats på ett ljuskänsligt material, oftast film eller fotopapper. Vanliga framkallare för svartvitt Filmframkallare. Framkallning av färgfilm. En filmframkallare är en kemikalie som gör den latenta bilden på film eller papper synlig. Den gör detta genom att reducera de silverhalider som har exponerats för ljus till metalliskt silver i gelatinskiktet. Generellt sett, ju längre en framkallare tillåts verka, desto högre blir reduktionsgraden för silverhalidföreningarna till silver och den negativa bilden blir mörkare. En framkallare kan genom val av kemikalier och arbetssätt ges olika egenskaper, det finns således finkornsframkallare, framkallare som verkar snabbt, framkallare som verkar utjämnande och till exempel litografisk framkallare som ger en bild med enbart svart eller vitt. Genom omvändningsframkallning av exponerad film får man en positiv bild diabild. Beståndsdelarna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Framkallningsvätska
*  Karol Olszewski
... miniatyr stående karol olszewski karol stanisław olszewski född januari i broniszów galizien död mars i kraków var en polsk fysik er och kemi st olszewski studerade i kraków och heidelberg där han blev filosofie doktor han blev e o professor och ordinarie professor i kemi vid jagellonska universitetet i kraków han var redan från början zygmunt wróblewski s medarbetare vid dennes grundlagda laboratorium för gas ers kondensering och beskrev tillsammans med denne försök att bringa syre kväve och kolmonoxid till flytande form efter wróblewskis frånfälle fortsatte olszewski dessa arbeten och författade därom många verk till större delen publicerade i krakówakademiens bulletin i paris akademiens comptes rendus de l académie des sciences i philosophical magazine och i gustav heinrich wiedemann s annalen der physik und chemie de viktigaste är überführung des argons in den flüssigen und festen zustand i zeitschrift für physikalische chemie liquefaction of gases i philosophical magazine samma år och die verflüssig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karol_Olszewski
*  Redlich-Kwongs ekvation
redlich kwongs ekvation redlich kwongs ekvation redlich kwongs ekvation är en tillståndsekvation för gaser som är bättre än van der waals lag på att kvantitativt beskriva gasers tillstånd i temperatur och tryckintervall nära där en gas övergår till vätska ekvationen har två parametrar som är specifika för olika gaser dessa brukar benämnas a och b och kan antingen hittas i tabeller eller bestämmas ut ämnesspecifika data för kritiskt tryck och kritisk temperatur ekvationen har följande utseende p frac rt overline v b frac a sqrt t overline v overline v b där p är tryck et r är den allmänna gaskonstanten overline v är den molära volymen t är temperatur en a och b är ämnesspecifika konstanter som beräknas enligt ekvationerna a frac r t c p c b frac r t c p c där t c är den kritiska temperaturen och p c är det kritiska trycket a och b för olika ämnen ämne a decimeter dm bar måttenhet bar mol kelvin k a decimeter dm atmosfär tryckenhet atm mol kelvin k b decimeter dm mol helium väte syre kväve bensen källor bokref ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Redlich-Kwongs_ekvation