SingelfotonemissionstomografiDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.SkiktröntgenPositronemissionstomografiOrganoteknetiumföreningarTeknetium Tc 99m-sestamibiTalliumradioisotoperCardiac-Gated Single-Photon Emission Computer-Assisted TomographyMyokardskintigrafiTomografi, optisk koherensTeknetium Tc 99m-exametazimRadiofarmakaOximerFotoner: Diskreta energimängder, tillsynes elementarpartiklar utan massa, som överförs med ljusets hastighet. De utgör (kvant)enheten för elektromagnetisk strålning. Fotoner avges när elektroner förflyttas från en energinivå till en annan.Jofetamin: En amfetaminanalog som snabbt tas upp via lungorna och sprids därifrån till främst till hjärnan och levern. Det används vid radioisotopskanning med I-123.SpiraltomografiTomografi, optiskSensitivitet och specificitetMultidetector Computed TomographyAcetazolamid: En kolsyreanhydrashämmare som ibland är verksam mot epileptisk absens. Den är ibland även användbar vid behandling av tonisk-kloniska, myokloniska och atoniska anfall, isynnerhet hos kvinnor vars anfa ll inträffar eller förvärras vid specifika tidpunkter under menstruationscykeln. Verkan är dock ofta övergående, pga snabb toleransutveckling. Den antiepileptiska effekten kan bero på dess hämmande ef fekt på kolsyreanhydras i hjärnan, vilket leder till ökad transneuronal kloridgradient, ökad kloridström och ökad hämning.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.VolymtomografiElektronmikroskopisk tomografiPrediktivt värde av testerJodbensenerJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TeknetiumTalliumAmfetaminer: Analoger till eller derivat av amfetamin. Många är sympatomimetiska och centralstimulerande, och används vid trötthet, narkolepsi, parkinsonism, lågt blodtryck och aptitlöshet. Pga snabbt tilltagande tolerans föreligger fara för missbruk och beroende.OrganofosforföreningarKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RöntgentomografiTeknetium Tc 99m-pyrofosfatKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.XenonradioisotoperSynkroniserad blodpoolskintigrafi: Radionuklidventrikulografi där skintigrafiska data fångas upp under upprepade hjärtcykler vid bestämda tidpunkter under cykeln med hjälp av en apparat för elektrokardiografisk synkronisering. Högerkammarfunktion är dock svår att mäta med denna teknik och bedöms bäst med bolusventrikulografi (förstastegsventrikulografi).Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Resultats reproducerbarhetMyokardischemiKontrastmedelDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Galliumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet gallium som sönderfaller under avgivande av strålning. Galliumatomer med atommassorna 63-68, 70 och 72-76 är radioaktiva galliumisotoper.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Bildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.CAT scannersRöntgenfantomNatriumperteknetat Tc 99mNiobiumKärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.Elektrokardiografi

*  Ek Heidelberg - Kährs
... Återförsäljare. Återförsäljare. För pressen. Produkter. Referenser. Tjänster Nedladdningar. För pressen. Återförsäljare / Produkter / Kährs Original / European Naturals Collection / Ek Heidelberg. Innehåll Inga sidor hittades. Visa alla. Produkter Kährs Supreme. Kährs Original. Tillbehör. Ek Heidelberg Ek Heidelberg är en lackad 3-stav med ekens naturliga färgvariationer. Får innehålla variationer i ytved och måttliga kvistar. 15 mm. Visa i Virtuellt Showroom Favorit. Läggning och underhåll. Tillbehör. Träslag Ek. Kollektion European Naturals Collection. Mått 15 mm x 200 mm x 2423 mm. Träslag Ek. Kollektion European Naturals Collection. Mått 15 mm x 200 mm x 2423 mm. Råd för installation Woodloc® 5S. Kährs Läggningsanvisningar Woodloc® 5S. Kährs Underhållsguide. Till Tjänster & Nedladdningar. Favorit. Gå till produktsidan. Visa i Virtuellt Showroom. Ek Sevede. Ek Sevede Rika och varma toner av bärnsten ger naturlig kontrast och livlighet - Ek Sevede är en rustik 1-stav/planka med en ...
http://kahrs.com/sv-SE/Aterforsaljare/Produkter/Golv/Kahrs-Original/European-Naturals-Collection/Ek-Heidelberg/
*  Positronemissionstomografi
miniatyr|höger|Tvärsnitt av bilden från en typisk PET-scanning av en hjärna 'Positronemissionstomografi' 'PET' är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotop märkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser rör sig i kroppen. Den typ av radioaktivt sönderfall som PET-scanning bygger på kallas betaplus-sönderfall, vilket innebär att den radioaktiva isotopen när den faller sönder skickar ut en positron. Genom att spåra dessa fotoners ursprung genom att särskilja dem i tid går det att rekonstruera de räta linjer som fotonerna bildar och få en gemensam skärningspunkt för samtliga linjer, nämligen den punkt i kroppen där den radioaktiva markören sitter. thumb|Fludeoxyglucose 18-F Genom att fästa radioaktiva molekyler på andra modifierade molekyler som kroppen känner igen kan man få den radioaktiva partikeln att fästa sig till mycket ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positronemissionstomografi
*  Oxim
... thumb px generell struktur för en aldoxim och en ketoxim oximer är derivat av aldehyd er och keton er och fås ur dessa genom deras kondensation med hydroxylamin oximers generella formel är r r c noh beroende på om r är ett väte sägs oximen vara en aldoxim och om r är ett kol sägs oximen vara en ketoxim namnet kommer från sammandragningen ox ygenium im id två stereoisomer er av oximer då r r förekommer dessa kallas syn z och anti e liknade cis trans isomerin hos alkener framställning den viktigaste metoden för framställning av oximer är som nämnts ovan genom att en aldehyd keton reagerar med hydroxylamin under avspjälkning av vatten r r c o h noh r r c noh h o reaktionen är ph beroende och brukar fungera bäst vid ph oximer kan även framställas genom oxidation av primära amin er m h a caros syra h so och andra oxidationsmedel syntes oximer reduceras lätt till motsvarande aminer med till exempel litiumaluminiumhydrid eller genom hydrogenering dehydratisering av aldoximer vanligen med ac o ger motsvarande ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxim
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  Arbetsprov
... eller arbets ekg är en diagnostisk metod för att undersöka en människas reaktion på kroppsarbete och eller mäta maximal prestationsförmåga vanligen belastas patienten till nära maximal ansträngning under kontinuerlig ekg övervakning med registrering av subjektiv och faktisk arbetsbelastning puls och blodtryck samt symtom framförallt obehag smärtor i bröstet belastningen består ofta av bencykling på en ergometer cykel där belastningen stegvis ökas antingen genom steady state som är en större ökning av belastningen varje gång vid färre tillfällen eller ramp som är en stegvis ökning varje minut arbetsprov kan i vissa fall utföras på gångmatta vanligt i andra länder eller med armarbete då patienten är oförmögen att trampa med benen en vanlig frågeställning som föranleder arbetsprov är coronarinsufficiens syrebrist i hjärtmuskeln vid belastning andra frågeställningar kan vara exempelvis arytmier under arbete medicinpåverkan eller prestationsförmåga hos idrottare och brandmän arbetsprov ingår ofta som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsprov
*  Dynamisk träning
... är det vanligaste sättet att träna muskel n jobbar aktivt och slappnar sedan av till exempel genom ett upphopp eller ett tyngdlyft motsatsen till dynamisk träning är statisk träning vissa vetenskapliga undersökningar tyder på att dynamisk träning är bra för reumatiker källor kategori styrketräning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamisk_träning
*  Kardiovaskulär träning
... under kardiovaskulär träning kardio av grekiska καρδία kardía hjärta rör man på sig för att uppnå sin maxpuls denna sorts träning är bra för att motverka framtida hjärtattack er fetma och diabetes bra exempel på kardiovaskulär träning är joggning spinning aerobics indoorwalking intervallträning huvudsaken är att pulsen stiger och man blir andfådd kategori träning kategori fysioterapi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskulär_träning
*  Set (träning)
set träning set träning set är en term som ofta används inom bodybuilding och styrketräning s sammanhang då detta ord är lånat från usa så översättningen blir uppsättning i detta sammanhang så menas att då man har utfört det antal reps som är tänkt i en övning så har man gjort ett set antalet set i en övning kan variera från ett till tio set beroende på vilken träningsmetod man utövar och vad man vill åstadkomma med träningen en vanligare träningsform omfattar tre set och ett uppvärmningsset exempel hantel bröstpress reps x set för att värma upp musklerna så börjar man med ett uppvärmningsset det vill säga att belastningen är mycket lägre än normalt och att övningen utförs i ett tempo som får igång blodcirkulation en i musklerna som skall tränas allt för att förhindra en muskelsträckning sedan utför man samma övning med rätt antal reps tre gånger kategori styrketräning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Set_(träning)
*  Social emotionell träning
... förkortat set är ett ämne i främst grundskola n set är inte obligatoriskt för en skola även om det rekommenderas och numer drivs runt om i sverige set brukar finnas på schemat en gång i veckan och under lektionen övar eleverna på att samarbeta och lär sig hur man är en bra kamrat eftersom lagen säger att set är frivilligt betyg sätts inga elever i ämnet källor från socialstyrelsen se kategori skolämnen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_emotionell_träning
*  Akio Morita
... född januari i nagoya japan död oktober tokyo japan var en japansk affärsman bland annat var han en av sony s grundare morita utbildade sig till fysiker och tog senare värvning som officer i den japanska flottan under andra världskriget han mötte masaru ibuka den andra grundaren av sony de grundande företaget tokyo tsushin kogyo k k tokyo telecommunications engineering corporation föregångaren till sony då med bara cirka tjugo anställda fram till november satt han som styrelseledamot i sonys styrelse morita satt också i styrelsen för keidanren japan federation of economic organizations och var med i japan u s economic relations group han dog av lunginflammation då han var år kategori personer inom japans näringsliv kategori sony kategori födda kategori avlidna kategori män kategori wp projekt japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akio_Morita
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde
*  Pippa Ross
... phillipa pippa ross är en fiktiv karaktär från den australiska såpoperan home and away skådespelerskan vanessa downing spelade rollen till därefter spelades den av debra lawrance från till karaktären har gjort återkommit ett flertal gånger under till även då spelad av lawrance berättelsen pippa är dotter till bert och gifter sig med sin brors armékompanjon tom fletcher tillsammans med tom tar hon hand om pojken frank morgan efter att hans föräldrar blivit inkapabla till detta allt eftersom tar de hand om fler barn från olika hem och institutioner mottagande avsnittet där pippas nyfödde son dale dör fick utmärkelsen bästa avsnitt i en tv dramaserie av australian film institute referenser kategori fiktiva figurer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pippa_Ross
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
http://vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
http://vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
*  http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
... => http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
http://vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346/3630
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349/3630
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
*  http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
... => http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
http://vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
*  http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
... => http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
http://vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
*  http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
... => http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
http://admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
*  http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
... => http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
http://admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
*  http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
... => http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
http://glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
*  http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
... => http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
http://vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
*  http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
... => http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
http://vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
http://vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
http://vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
*  http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
... => http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
http://vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
*  ATC-kod V09: Diagnostiska radiofarmaka
V09AX Övriga diagnostiska ] för det centrala nervsystemet. V09CX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det renala systemet. V09DB ] 99m Tc, partiklar och kolloider. V09DX Övriga radiofarmaka för diagnos av det hepatiska och retikuloendoteliala systemet. V09EB ] 99m Tc, partiklar för injektion. V09EX Övriga diagnostiska radiofarmaka för andningsorganen. V09G ] och kretslopp V09GA ] 99m Tc -föreningar. V09GX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det ]. V09HX Övriga diagnostiska radiofarmaka för inflammations- och infektionsdetektion. V09IX Övriga diagnostiska radiofarmaka för tumördetektion. V09A Centrala nervsystemet. V09AX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det centrala nervsystemet. V09CX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det renala systemet. :V09CX01 Natriumjodhippurat 123 I :V09CX02 Natriumjodid 131 I hippurat :V09CX03 Natriumjotalamat 125 I :V09CX04 Krom 51 Cr edetat. V09D Hepatisk a och retikuloendoteliala systemet. V09DB Teknetium 99m Tc, partiklar och kolloider. V09DX Övriga radiofarmaka för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_V09:_Diagnostiska_radiofarmaka

Carl Zeiss: Carl Zeiss, född 11 september 1816 i Weimar i Sachsen-Weimar-Eisenach, död 3 december 1888 i Jena i Sachsen-Weimar-Eisenach i Tyskland, var en tysk finmekaniker och optiker. Han grundade företaget Carl Zeiss i staden Jena 1846.Single-photon emission computed tomographyOximPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.LöpbandAkio Morita: Akio Morita, född 26 januari i Nagoya, Japan 1921, död 3 oktober 1999, Tokyo, Japan, var en japansk affärsman. Bland annat var han en av Sonys grundare.Verklig bildUart: UART är en förkortning för "Universal Asynchronous Receiver/Transmitter" och är en datorhårdvara som omvandlar parallell data till seriell data. En UART tar en byte data och överför dessa sekventiellt bit för bit till en annan UART i andra änden som sätter ihop dessa till en byte igen.HyperintensitetTeknetiumTalliumsulfat: Talliumdisulfat, Tl2SO4, är en kemisk förening (ett talliumsalt) som bland annat förekommer i små halter i elektrolytiska bad. Saltet är färg-, lukt- och smaklöst, men är väldigt giftigt.Fosfonit: miniatyr|höger|generell strukturformelTomografi: Tomografi syftar på avbildning av skikt/snitt eller indelning i skikt/snitt genom att använda något slag av genomträngande strålning eller våg. En apparat som används i tomografi kallas en tomograf, medan en bild kallas tomogram.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Bayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsNiobSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.