SirolimusImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.TakrolimusNjurtransplantationCiklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.MykofenolsyraKalcineurin: Ett kalcium- och kalmodulinbindande protein som finns främst i det centrala nervsystemet. Det består av två komponenter: en katalytisk enhet, kalcineurin A, och en reglerande enhet, kalcineurin B, med molekylvikter på 60 resp. 19 kD. Kalcineurin har visat sig kunna defosforylera en rad fosfoproteiner, som t ex histoner, myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och utgör måltavla för en viktig grupp av immunosuppressiva läkemedel.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Drug SubstitutionLymfangioleiomyomatos: En sjukdom som kännetecknas av en tilltagande invasion av celler av glatt muskulatur i lymfkärl och blodkärl. Tillståndet är vanligast förekommande i lungorna hos kvinnor i fertil ålder, och leder till försämrat luft-, blod- och lymfflöde. Det vanligaste symtomet är andnöd (dyspné).Angiomyolipom: Godartad tumör innehållande kärl-, fett- och muskelvävnad som oftast uppträder i njurarna.TOR Serine-Threonine KinasesTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Lymfangiomyom: Ett tumörliknande tillstånd som kännetecknas av växt av glatt muskelvävnad och endotelvävnad i lymfkärl och lymfknutor i mediastinum och retroperitonealrummet, och även i lungorna. Det kan visa sig som vätska i lungsäck och bukhåla.Injections, IntraocularKranskärlsrestenosLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.BehandlingsresultatTarmlymfa: En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.LevertransplantationPolyenerAllotransplantationLäkemedelsavgivande stentarKreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hjärt-kärlmedelTidsfaktorerLäkemedelsövervakning: System för observation, rapportering eller påvisande av effekter av humanläkemedel som ges i behandlingssyfte eller diagnostiskt.Langerhans cellöar, transplantationLäkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.TransplantationImmunokemisk fluorescenspolarisation: Ett immunfluorescenstest där påvisande av hapten-antikroppsreraktionen är baserad på mätning av ökad polarisering av fluorescensmärkt hapten som kopplast till antikroppar. Metoden är mycket användbar för mätning av små haptenantigen, som t ex läkemedel vid låga koncentrationer. Syn. FPIA.Antibiotika vid cancerterapi: Antibiotika som motverkar tumörer.StentarImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Thrombotic MicroangiopathiesTubulinmodulatorerOxaloacetic AcidBiokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.GrapefruktPolycystnjure, autosomal dominantAzatioprin: 6-((1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)tio)-1H-purin. Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis behandling av reumatoid artrit. Preparatet är karcino gent.Acetic Anhydrides: Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.HjärttransplantationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Unrelated DonorsRetrospektiva studierAntilymfocytserum: Serum innehållande antikroppar mot lymfocytantigener. Det används både i histokompatibilitetstester och terapeutiskt i samband med transplantationer.Tuberös sklerosOrala ulcerationerNjurfunktion, nedsattNjurfunktionstesterPEComaRibosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDaPaklitaxelGallgångsfistel: Onormal förbindelse någonstans i gallvägarna.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Klinisk revisionBinjurebarkshormonerKetokonazol: Ett bredspektrumpreparat mot svamp som används i höga doser under lång tid, särskilt hos patienter med nedsatt immunitet.Menstruation, sällan förekommande: Menstruationer med onormalt långa intervaller.Förbehandling inför transplantationAndningsstimulerande medelMucorales: En ordning zygomycetsvampar, oftast saprofytära, som förstör lagrade livsmedel och kan förorsaka infektion i andningsvägarna eller mukormykos hos personer med nedsatt motståndskraft.Prospektiva studierSteroiderPostoperativa komplikationerBiologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.Cytokrom P-450 CYP3ALevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Bensensulfonater: Organiska salter och estrar av bensensulfonsyra.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Intention to Treat AnalysisTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Proteinuria

*  Immunosuppressiva läkemedel
... verkar genom att hämma eller hindra immunförsvar ets aktivitet denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande oftast efter en organtransplantation dessa läkemedel hindrar kroppen från att stöta bort det nya främmande organet tex ett nytt hjärta eller en ny lever livslång medicinering med immunhämmande medel är nödvändig efter en organtransplantation många immunhämmande medel kan hämma utvecklingen av allvarliga hudsjukdomar tex svår psoriasis och kan lindra svår ledgångsreumatism användning dessa läkemedel används för att förhindra avstötning av organ efter transplantation exempelvis vid hjärt njure eller benmärgstransplantation behandla autoimmuna sjukdomar exempelvis reumatoid artrit multipel skleros sle behandla vissa icke autoimmuna inflammatoriska sjukdomar exempelvis astma indelning immunosuppresiva läkemedel kan delas in i följande grupper glukokortikoider kemoterapi antikropp ar läkemedel som verkar på immunofilin er ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunosuppressiva_läkemedel
*  Takrolimus
... är en läkemedel ssubstans som har flera användningsområden den huvudsakliga användningen är som immunsuppressivum vid organtransplantation er takrolimus hindrar kroppen från att stöta bort ett transplanterat och främmande organ tex en ny njure eller ett nytt hjärta genom att till viss del slå ut immunförsvaret substansen är även vid utvärtes bruk klådstillande den lindrar eksem atopisk dermatrit samt hämmar även uppkomsten av dessa takrolimus återfinns under namnen prograf immunsuppressivum då som kapslar och injektionsvätska och protopic klådstillande medel då som salva båda medlen är receptbelagda externa länkar kategori läkemedel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Takrolimus
*  Är Vad en njurtransplantation?
Vid Dr Ananya Mandal, MD En njurtransplantation är en funktion var en sund njure från en person oljedoseringen överförs till en person, som har litet eller inget njure att fungera det mottagareare. Förlust av njure fungerar hjälpmedel som dessa förlorada produkter på burk uppbyggnad i förkroppsliga som leder till liv - att hota komplikationer. Denna är den mest allmänningen villkorar som kan kräva en njurtransplantation. Typer av njurtransplantation Det finns två njure i förkroppsliga och behoven för en person endast en njure att fortleva. Denna typ av donation är bekant som en bosatt donation. Njuredonationer är också möjligheten från oljedoseringar som har för en tid sedan dött. Förkroppsliga märker den nya njure som utländskt anmärker och monteringar en immun attack mot den. Magen öppnas, och kirurgen förlägger den nya njureinsidan den lägre magen och förbinder artären och åder av den nya njure till den existerande renal artären och åder, når han har tagit bort den diseased njure. Blod flödar till och med ...
http://news-medical.net/health/What-is-a-kidney-transplant-(Swedish).aspx
*  Njurtransplantation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 11 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Ska man istället få en njure från en nyss avliden givare är tiden begränsad eftersom den nya njuren måste opereras in så snart som möjligt. De flesta mår efter en tid bra, men man behöver gå på täta läkarbesök under den första tiden och fortsätta med mediciner och kontroller under resten av livet eller så länge den nya njuren fungerar. Njurtransplantation inte alltid lämplig Det är inte ovanligt med olika medicinska komplikationer efter en transplantation, till exempel att kroppen försöker stöta bort den nya njuren eller att man får olika infektioner. Det här gäller både direkt efter operationen och under hela den tid som man har den nya njuren. Man kommer då att få lättare att vara uppe och röra sig den första tiden efter operationen. Man kan till exempel känna sig pressad av alla nya förväntningar och krav både från sig själv och från omgivningen. Det är svårt att veta på förhand hur det kommer att gå eftersom det till ...
http://1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Njurtransplantation/
*  Njurtransplantation
... fil kidtransplant jpg thumb px den transplanterade njuren placeras vanligen inferior nedanför de egna njurarna som inte brukar tas bort njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt externa länkar kategori transplantation kategori njurar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Njurtransplantation
*  Angiomyolipom
}} 'Angiomyolipom' är en sällsynt typ av godartad njurtumör, som består av en fettsvulst med blodkärl och muskel vävnad. Närmare 80 procent av alla patienter med den sällsynta sjukdomen tuberös skleros complex drabbas av angiomyolipom. Tumörerna består av blodkärl, muskel- och fettvävnad och anses vara den viktigaste orsaken till sjuklighet och dödlighet vid tuberös skleros complex, TSC. Vid större förändringar kan man operera bort dessa eller den del av njuren där tumören sitter. Hos patienter utan tuberös skleros complex uppstår dessa tumörer oftast hos medelålders kvinnor. Många fall upptäcks i samband med att patienten genomgår CT-scanning för någon typ av magproblem eller att patienten drabbas av kraftiga blödningar på grund av att en stor tumör brustit. Angiomyolipom orsakas vanligtvis av en genetisk förändring mutation i TSC-1, den gen som styr bildningen av protein et hamartin, eller TSC-2, som styr bildningen av tuberin. Patienter utan symtom och de med små tumörer behandlas vanligtvis inte; ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiomyolipom
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Kylomikron
... er eller chylomikroner av latin chyle lymfa är stora lipoprotein partiklar diameter på till nm som syntetiseras av enterocyt er epitelcell er i duodenum tolvfingertarmen och tunntarmen kylomikronerna transporterar lipid er som tagits upp av födan framför allt triglycerid er till fett hjärt och skelettvävnad där de bryts ner av lipoproteinlipas från epitelcellerna i tarmen transporteras kylomikronerna genom exocytos ut i lakteal erna lymfkörtlar som förgrenas från villi i tunntarmen och transporteras med lymfan genom lymfsystemet ut i stora hålvenen vena cava via den vänstra venen under nyckelben et vena subclavia sinister kategori lipoproteiner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kylomikron
*  Glycorex Transplantation
... ab är ett svenskt bioteknikföretag glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att hindra att transplanterade organ stöts bort företagets produkt glycosorb abo är ett kolhydratbaserat filter för blod det gör det möjligt att transplantera organ trots att givare och mottagare har olika blodgrupp er genom att mottagarens blod renas från de blodgruppspecifika antikropp arna som kan ge problem andra produkter studeras till exempel metoder för att ta fram blodplasma som kan ges till patienter oavsett vilken blodgrupp de har och metoder för att möjliggöra xenotransplantation er från djur till människa företaget har sitt säte i lund och är noterat på nordic growth market sedan externa länkar kategori företag inom bioteknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glycorex_Transplantation
*  Kreatinin
... thumb right den kemiska strukturen för kreatinin kreatinin är en produkt från nedbrutet kreatinfosfat och mäts i blodet för att upptäcka nedsatt njurfunktion det bildas i musklerna i kroppen och produceras vid en för individen ganska konstant hastighet när blodet filtreras i njuren överförs kreatininet till urinen och lämnar därmed kroppen nedsatt njurfunktion medför ansamling av kreatinin i blodomloppet med ett blodprov går det att mäta kreatininnivåerna och på så sätt få ett mått på njurfunktionen kreatininkoncentrationen beror inte bara på njurfunktionen utan också på individens muskel massa därför kan kreatininkoncentrationen variera mycket från person till person kreatinin är därför ett mindre bra mått på individens absoluta njurfunktion men lämpar sig väl för att följa hur njurfunktionen utvecklas över tiden ett annat mått för njurfunktion som är oberoende av personens muskelmassa är cystatin c kategori biomolekyler kategori guanidiner kategori imidazolidiner kategori njurar kategori ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreatinin
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv ...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi ...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den ...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att ...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter ...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Glomerulär filtrationshastighet
... vilket brukar förkortas gfr från eng glomerular filtration rate är ett begrepp inom fysiologi n som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njure ns glomeruli under normala förhållande upprätthåller kroppen ett relativt konstant gfr även om gfr direkt beror på det hydrostatiska blodtrycket i de kapillär er som glomeruli består av detta kapillärtryck regleras i sin tur av nefron ets afferenta samt efferenta arterioler en process som kallas för autoreglering gfr kan mätas kliniskt med hjälp av clearance formeln och en substans som uppfyller ett antal specifika kriterier exempel på en sådan substans är inulin inte insulin inulin är unik i det avseendet att substansen inte påverkar njurens fysiologi och inte genomgår återabsorption i njurarnas nefron ämnen som används för att undersöka gfr ska filtreras fritt i glomerulus inte metaboliseras i kroppen får inte sekreras eller återabsorberas i nefronet se även fibrillär glomerulopati kategori njurar kategori urologiska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glomerulär_filtrationshastighet
*  Oxalättiksyra
... kemibox vardagligt namn bild oxaloacetic acid svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild oxaloacetic acid d balls png bild text molekylmodell systematiskt namn oxobutandisyra övriga namn oxalacetat kemisk formel c h o oh utseende vita eller blekt gula kristaller cas nummer smiles c c o c o o c o o molmassa densitet löslighetord löslig löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld oxalättiksyra är en karboxylsyra den är en viktig del i cellens ämnesomsättning då den på samma gång är både slutprodukten och en del av starten i citronsyracykeln roll i citronsyracykeln i citronsyracykeln bildas oxalättiksyra genom oxidation av äppelsyra c h o oh det oxiderande ämnet är nikotinamid adenin dinukleotid nad rm c h o oh mathit nad rightarrow c h o oh mathit nadh den konsumeras sedan genom att den reagerar med acetyl koenzym a c h o coa och bildar citronsyra c h o oh cooh rm c h o oh c h o mathit coa rightarrow c h o oh cooh mathit coa denna reaktionen katalyseras av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxalättiksyra
*  Pyruvatkarboxylas
... är ett enzym i klassen ligas er enzymet katalys erar den kemiska reaktion då pyruvat omvandlas till oxaloacetat en process som är kopplad till såväl glukoneogenes som lipogenes detta är ett viktigt sätt att nybilda oxaloacetat som ingår i citronsyracykeln och som används för att inkorporera acetyl coa från glykolysen till citronsyracykeln oxaloacetatet kan också omvandlas till andra ämnen bland annat alfa ketoglutarat i transamineringsreaktioner i glukoneogenesen används detta enzym som en del av omvandlingen från pyruvat till fosfoenolpyruvat vilket i den motsatta riktningen är ett av glykolys ens icke reversibla steg reaktionen som katalyseras av pyruvatkarboxylas kräver atp och koenzymet biotin vitamin b image pyruvic acid d skeletal png pyruvat image oxaloacetic acid png oxaloacetat kategori enzymer kategori metabolism kategori glukoneogenes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyruvatkarboxylas
*  Mieten Sie Ferienhaus Dalarna - Ferienhäusern und Freizeithäusern auf fritiden.se
Grövelsjön 2 Idre 5 Idre Fjäll 7. Viele Ferienhaus Vermietung 6 Betten 54 m² Sälen Dalarna. Nice houses in Sälen Welcome to our 10 nice houses/apartments in Sälen. 5 houses in Tandådalen 5 apartments ski-in/ski-out, Tandådalen Ferienhaus Vermietung 8 Betten 85 m² SÄLEN Dalarna. Nice houses in Sälen Welcome to our nice houses/apartments in Sälen. 4 houses in Tandådalen 5 apartments ski-in/ski-out, Tandådalen 2 h Ferienhaus Vermietung 4 Betten 32 m² SÄLEN Dalarna. Stugområdet ligger högt med fi Ferienhaus Vermietung 6 Betten 50 m² Sälen Dalarna. B Ferienhaus Vermietung 8 Betten 70 m² Sälen Dalarna. Ski-in/ski-out. Ba Wohnung Vermietung 6 Betten 70 m² Idre Fjäll Dalarna. Beste Lage in Idre Fjäll. Beste Lage in Idre Fjäll, mit direktem Ski i Wohnung Vermietung 8 Betten 80 m² Idre Fjäll Dalarna. Wohnung Vermietung 12 Betten 140 m² Idre Fjäll Dalarna. Idrefjäll med bästa läge Vår trevliga lägenhet ligger med glidavstånd till backen i Idre Fjäll, den har 6 bäddar med braskamin samt bastu och dis Wohnung Vermietung ...
http://fritiden.se/de/treffer-vermietung.php?id=110&country_code=se&area_code=10&page=10
*  Ättiksyraanhydrid
... kemibox vardagligt namn ättiksyraanhydrid bild acetic anhydride svg bildtext strukturformel bildvertikal ja bild acetic anhydride d vdw png bild text molekylmodell systematiskt namn etansyraanhydrid övriga namn acetanhydrid kemisk formel c h o eller ch co o utseende färglös vätska cas nummer smiles cc o oc o c molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt kokpunkt huvudfara nfpa ättiksyraanhydrid eller acetylacetat c h c o o är en färglös högkokande kokpunkt c vätska med frän ättiksaktig lukt molekylen är ättiksyra ns anhydrid framställning ättiksyraanhydrid framställs genom dehydratisering av ättiksyra denna reaktion är en så kallad kondensationsreaktion px användning ättiksyraanhydrid används inom den organiska syntesen för acetylering av amin er alkoholer och tiol er och har som acetyleringsmedel funnit användning vid framställningen av acetylsalicylsyra genom reaktion med salicylsyra heroin ett starkt narkotikum kan på liknade sätt framställas ur opium genom diacetylering med anhydriden detta ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ättiksyraanhydrid
*  Acetylaceton
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Acetyloaceton.svg Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = Acetylacetone-keto-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 2,4-Pentandion Övriga namn = Diacetylmetan Kemisk formel = C 5 H 8 O 2 'eller' CH 2. CH 3 CO 2 Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 123-54-6 SMILES = CC =O CC =O C Molmassa = 100,1158 Densitet = 0,98 Löslighet = 125 LöslighetTemp = |Smältpunkt = -23 Smältextra = |Kokpunkt = 140 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = ]. 'Acetylaceton', eller '2,4-pentandion' som är det systematiska namnet, är en keton med formeln C 5 H 8 O 2. Egenskaper. Acetylaceton i lösning existerar i två tautomer a former; som keton och som enol. Jämvikten mellan de två formerna beror i hög grad av lösningsmedlets polaritet ; I opolär a lösningsmedel dominerar enol-formen K = 42 i cyklohexan medan keton-formen dominerar i polär a lösningsmedel K = 0,23 i vatten. Acetylaceton i enol-form kan förlora en proton och bilda en acetylacetonat- jon som är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylaceton
*  Nitril
... mini px generell strukturformel för en nitril där r är en godtycklig organisk grupp nitriler är kemiska organiska föreningar innehållande cyanogrupp c n om kolkedja n i stället binder till kvävet n c fås en isonitril nitriler kan i en viss mening ses som organiska cyanider och vissa kan under omständigheter frisätta den mycket giftiga cyanidjonen cn nitriler har många användningsområden och förekommer dels naturligt i flera föreningar från växt och djurriket samt i av människan syntetiserade föreningar syntes av nitriler det finns flera sätt att framställa nitriler s n av alkyl halid er med metallcyanider till exempel kaliumcyanid dehydratisering av primära amider vanligen med fosforpentoxid dehydratisering av ald oxim er vanligen med ättiksyraanhydrid primära aminer med ett primärt kol kan oxideras till motsvarande nitril vanliga oxidationmedel i denna process är bly iv acetat och natriumhypoklorit aryl halider ger med vattenfri kopparcyanid motsvarande arylnitril denna syntes kallas rosenmund von ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitril
*  Cyklohexylacetat
... är en trögflytande vätska som framställs genom kokning av cyklohexanol med ättiksyraanhydrid ämnet kan användas som lösningsmedel för cellulosaestrar och celluloid vid framställning av zaponlacker cyklohexylacetat löser harts bakelit och ger högkoncentrerade lösningar som används som lack vilka ger en klar hård och motståndskraftig yta ämnet används även för framställning av rengöringsmedel meyers varulexikon forum källor kategori acetatestrar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyklohexylacetat
*  I väntan på ett nytt hjärta - Att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplant
... ation - Arkiv EX - Blekinge Tekniska Högskola. Hälsa och vård. Möt en BTH:are. Arkiv EX Arkiv EX startsida Om Arkiv EX About Arkiv EX Libris Uppsök Sök/Search Sök arbete/Search theses Arbeten/Theses Författare/Author Ämne/Subject Nivå/Level Program År/Year Lägg in arbete/Submit theses Lägg in/Submit För personal. Valbone Peci; Amna Pipic, pp. HAL/Sektionen för hälsa, 2012. Valbone Peci, Amna Pipic amna.pipic@hotmail.com, valbone.peci@gmail.com. I väntan på ett nytt hjärta - Att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation. Det innebär att väntetiden för ett nytt hjärta kan bli lång, ibland upp till ett år. De personer som väntar på en hjärttransplantation, väntar flera månader eller år utan att veta om de kommer att få uppleva en hjärttransplantation. Syfte: Syftet med studie var att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation. Personerna som väntade på en hjärttransplantation upplevde hopp inför sin kommande hjärttransplantation, de upplevde även en rädsla, ...
http://bth.se/fou/cuppsats.nsf/1d345136c12b9a52c1256608004f0519/2eb1b755fdcdb369c1257abb0064cbc1!OpenDocument
*  Awake (film)
Förhållandet är problematiskt då Clay inte vill berätta om förhållandet för sin mor Lena Olin, på grund av att Samantha är moderns personliga assistent. Men då Clay lider av ett hjärtproblem och behöver en hjärttransplantation, så bestämmer han sig för att berätta för modern om sina känslor. Modern försöker att få honom på andra tankar och menar att han ska tillåta sig att opereras av en av landets bästa läkare inom området. När Clay sövs ner inför operationen så upplever han något som är väldigt ovanligt, men som kan hända vid anestesi : hans kropp sövs ner och är paralyserad, men han är fortfarande vid medvetande. Han har ingen möjlighet att signalera läkarna om detta då han varken kan röra på sig eller tala. Detta leder till att han har en utanför kroppen-upplevelse, där han ser och hör vad som händer runt omkring honom. Det är på det här sättet som han får reda på att kirurgerna som opererar honom, däribland Jack, planerar att mörda honom. Då Clay har den här utanför kroppen-upplevelsen så inser han även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Awake_(film)
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Tuberös skleros complex
... förekommer lika ofta hos män som hos kvinnor. Ungefär tio barn per år föds i Sverige med en svår form av tuberös skleros complex. Omkring 500 personer med en svår form av sjukdomen beräknas finnas i landet, men därutöver kan många ha en lindrig form utan att ha blivit diagnostiserade. Tuberös skleros complex kan ännu inte botas och därför riktas behandlingen in på att lindra symtomen. Den förekommer nästan enbart hos patienter med tuberös skleros complex och uppstår sällan efter tjugo års ålder. För de patienter där operation inte anses lämpligt finns läkemedelsbehandling som kan minska tumörstorleken med 30 procent eller mer hos tre av fyra TSC-patienter. När det gäller små barn är kombinationen epilepsi, autism och utvecklingsstörning en möjlig indikation på tuberös skleros complex. Emellertid får över 70 procent av dem med tuberös skleros complex inte sin sjukdom genom någon förälder utan till följd av en genetisk förändring mutation som uppstår isolerat i individen själv. Tuberös skleros complex är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberös_skleros_complex
*  Tuberös skleros
... faktamall hälsotillstånd name tuberös skleros latinskt namn sclerosis tuberosa image patient with facial angiofibromas caused by tuberous sclerosis jpg caption angiofibrom i ansiktet till följd av tuberös skleros diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj neuro emedicinetopic emedicine mult emedicine derm emedicine ped emedicine radio meshid d thumb right tuberös skleros eller tuberös skleroskomplexet är en sjukdom som betyder knölig förhårdnad skleros syftande på de förändringar i hjärnbark en som ofta orsakas av sjukdomen ungefär en av nyfödda beräknas ha svår tuberös skleros och det föds cirka tio barn om året i sverige med sjukdomsformen lindrigare former av tuberös skleros upptäcks inte alltid vilket innebär att man inte säkert vet hur många som har sjukdomen totalt orsaken till tuberös skleros är avvikelser i arvsmassa n som ger en felaktig cell utveckling i kroppens organ sjukdomen är ärftlig om en av föräldrarna har tuberös skleros är risken för ett barn att ärva sjukdomen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberös_skleros
*  Konkomitant behandling, Region Jönköpings län
Konkomitant behandling Konkomitant behandling kombinationsbehandling av str lbehandling och cytostatika Onkologisk behandling med cytostatika kan ges som induktion inf r, eller vilket r mer vanligt, som konkomitant i samband med str lbehandling. Toxiciteten vid kombinationsbehandlingar r v sentligen densamma som vid enbart str lbehandling, men den utvecklas snabbare. Cytostatika som till gg till str lbehandling g r patienterna mer immunsupprimerade till skillnad fr n dem som enbart f r str lbehandling. De odontologiska pre- och postoperativa bed mningarna vid konkomitant behandling b r efterlikna dem som till mpas vid enbart str lbehandling, med h nsyn tagen till den avvikande symptombilden. Omh ndertagandet av oral mukosit vid kombinerad str l- och kemoterapi b r str va efter att eliminera odontogena infektioner f re behandling. M let med tandbehandling under denna period r behandling av infektion och symtom och att undvika invasiva ingrepp pga neutropeni och trombocytopeni, samt att undvika allvarligare ...
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40142&childId=15332
*  Bristol-Myers Squibb
bristol myers squibb bristol myers squibb bristol myers squibb är ett globalt läkemedel sföretag ursprungligen bestående av två olika företag det ena squibb grundat och bristol myers grundat år dessa slogs ihop och är nu ett av världens största inom läkemedelsindustrin kända produkter är bl a neuroleptika t abilify ursprungligen framställt av otsuka och anticancermedlet erbitux varunamn generiskt namn indikation global försäljning musd abilify aripiprazol schizofreni bipolärsjukdom miljoner avapro avalide irbesartan högt blodtryck miljoner baraclude entecavir hepatit b virus miljoner erbitux cetuximab cancer miljoner ixempra ixabepilone cancer miljoner onglyza saxagliptin diabetes miljoner orencia abatacept reumatoid artrit miljoner plavix klopidogrel efter hjärtinfarkt miljoner reyataz atazanavir hiv miljoner sprycel dasatinib leukemi miljoner sustiva efavirenz hiv miljoner marknadsförs av sanofi aventis under namnet aprovel i sverige marknadsförs av msd under namnet stocrin i sverige pravachol pravastatin ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bristol-Myers_Squibb
*  Paklitaxel
... mini strukturformel paklitaxel varunamn taxol tillhör gruppen taxan er och är ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i behandlingen av bland annat äggstockscancer vissa former av bröstcancer samt aids relaterad kaposis sarkom paklitaxel verkar genom att binda till den lumen ala sidan av mikrotubuli och därigenom kompensera för den konformationsstress som gtp hydrolys ger upphov till därigenom kan cancerceller inte genomgå mitos eftersom cytoskelettet inte kan kollapsa vilket krävs vid celldelning paklitaxel verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller paklitaxel har flera biverkningar bland annat perifera neuropati er som kan ge upphov till myalgi och muskeldomningar även benmärgssvikt är vanlig med anemi och infektionskänslighet som följd se även kemoterapi kategori alkaloider kategori cytostatika kategori diterpener kategori bensoater kategori propanoater kategori bensamider kategori alkoholer kategori ketoner kategori acetatestrar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paklitaxel
*  Yngve Larsson (professor)
Han gick sedan ett år vid Carlssons skola och fortsatte från 1926 med realskola och gymnasium vid Norra Latin, där han tog studentexamen 1934 vid 17 års ålder. Därefter fortsatte han studierna vid Karolinska Institutet, där han blev medicine licentiat 1943 och senare medicine doktor 1956 samt docent i pediatrik samma år. Yngve Larsson blev därefter i början av 1971 överläkare och den förste professorn i pediatrik vid Universitetssjukhuset i Linköping, och blev känd för att ha introducerat modern diabetesvård i Östergötland. 1982 var han promotor vid medicinska fakultet en vid Linköpings universitet, och han stannade här fram till sin pension 1983, varefter hans professur övertogs av Johnny Ludvigsson. Efter hennes bortgång gifte han sig 1965 vid den svenska ambassaden i Nairobi med Ulla 1933–2013, född Barnholdt. Med sin andra hustru fick han två till, 1964 och 1967, och hon hade därtill tre barn från ett tidigare äktenskap. {{bokref efternamn=Larsson förnamn=Yngve titel=Morphology of the pancreas and ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yngve_Larsson_(professor)
*  Steroid
... er är en typ av lipid er som kännetecknas av fyra sammankopplade kolväteringar dessa ringar är kondenserade alltså ihopsatta med en delad vägg per ringpar de har många funktioner i levande organismer steroidhormon er är en viktig grupp hormon er och kolesterol är också en steroid till steroiderna hör ett stort antal hormoner bl a kortisol och flera av könshormonerna de flesta p piller innehåller någon typ av steroid de anabola steroider na är en grupp av steroidhormoner ett annat exempel är kolesterol som har en viktig funktion i våra kroppar kategori lipider
https://sv.wikipedia.org/wiki/Steroid
*  NewsTalk 1280 WGBF » steroids
Sun, 04 Oct 2015 23:12:56 +0000
http://newstalk1280.com/tags/steroids/feed/
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen

Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.ChyluriKreatininNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Polycystisk njursjukdomÄttiksyraHjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Klopidogrel: Klopidogrel (Plavix) är ett trombocytaggregationshämmande läkemedel, som motverkar blodproppsbildning genom att minska trombocyternas (blodplättarnas) förmåga att klumpa ihop sig. Läkemedlet marknadsförs av Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb.Cokeromyces recurvatus: Cokeromyces recurvatus är en svampartShanor, Poitras & Benjamin (1950) , In: Mycologia 42(2):272 som beskrevs av Poitras 1950. Cokeromyces recurvatus ingår i släktet Cokeromyces och familjen Mucoraceae.Proteinuri