SjukdomsgradsmåttKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Sjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.Livshotande sjukdom: Sjukdomstillstånd i vilket risken för dödlig utgång är överhängande.Prospektiva studierRiskfaktorerEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.TidsfaktorerPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.ISS-skala: En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.BehandlingsresultatKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Retrospektiva studierTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.SjukrollUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Förenta StaternaAge FactorsPrevalensSkadegradsmåttAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Prediktivt värde av testerResultats reproducerbarhetLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Mitosindex: Ett uttryck för antalet mitoser i ett givet antal celler.RegressionsanalysBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.PrognosPsykiatriskt status, skattningsskalorKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Glykemiskt index: Ett numeriskt system för mätning av ett visst födoämnes blodsockeralstrande effekt, jämfört med ett referensvärde, så som glukos=100. Föda med högre glykemiskt index (GI) ger större blodsockersvängningar. Dessa siffror speglar inte mängden kalorier eller föda som tas in, men ger utslag för matsmältnings- och absorptionsförmågan för födoämnena i fråga.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Sensitivitet och specificitetMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.LuftvägsinfektionerFetmaFeber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.RiskbedömningLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.SjukrollPsykotiska störningarSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Statistik, icke-parametriskAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Foodborne DiseasesManodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.Sår och skadorBefolkningsstudierPsykometriSocioekonomiska faktorerPsykiskt sjuka personer: Personer som lider av psykiska sjukdomar, särskilt psykoser eller svåra depressionstillstånd.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Depressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Ankel-brakial indexLuftvägssjukdomarSchizofrenins psykologiSeasonsChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.ROC-kurvanalysDiarre: Onormalt lös eller onormalt frekvent avföring.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.SmärtanalysGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Förkylning: Katarral sjukdom i de övre luftvägarna, vilken kan utgöras av virusinfektion, blandinfektion eller allergisk reaktion. Märkbara kännetecken är snuva, lätt feber, frossa och allmän olustkänsla.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.OddskvotStereotypLunginflammation: Inflammation i lungorna.ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Parodontalt statusFunktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.SmärtaAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.PilotstudierInfluensa A-virus, subtyp H1N1Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Stress, psykologiskBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.StorbritannienAge of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Involutionsdepression: Tydlig depression under involutionsperioden, kännetecknad av hallucinationer, vanföreställningar, paranoia och upphetsning.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Statistik, principerSömnövervakningPatientacceptans av hälso- och sjukvårdRecurrenceTrötthet: Tillstånd av utmattningskänsla efter en psykisk eller fysisk ansträngning, kännetecknat av nedsatt prestationsförmåga och uppmärksamhet.Familj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Sjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.APACHE-skala: En skadeutvärderingsskala för gradering av skador hos akutmottagningspatienter. Förkortning för Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.Sömnapne, obstruktivResorNeuropsykologiska testerRökningKroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Livshotande tillstånd: Akut eller utdragen sjukdom som vanligtvis anses livshotande eller som hotar att ge svårt handikappande följder. Tillståndet kräver radikal och ofta kostsam behandling.SepsisSjälvuppfattningNormalvärdenObservatörsvariationIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Plackindex: En måttskala för placktillväxt.Epidemiologiska metoderSurvival AnalysisVårdgivare: Personer som vårdar andra i behov av tillsyn eller hjälp vid sjukdom eller handikapp. Vården kan ges i hemmet, på sjukhus eller annan inrättning. Förutom utbildad medicinsk eller sjukvårdspersonal omf attar kategorin även föräldrar, makar eller andra anhöriga, vänner, kyrkosamfundsmedlemmar, lärare, socialarbetare m fl.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Dengue: En smittsam, häftig, akut febersjukdom som orsakas av fyra antigent närbesläktade, men distinkta serotyper av denguevirus. Den överförs genom bett av infekterade Aedesmyggor, särskilt Aedes aegypti. Klassisk denguefeber är självbegränsande och kännetecknas av feber, muskelsmärta, huvudvärk och utslag. Dengue-blödarfeber är en mer virulent, och separat klinisk, form av denguevirusinfektion.Demografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Vård vid livshotande sjukdom: Vård av patient i kritiskt tillstånd i en akut situation eller kris.AndningsfunktionstesterIntensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.RiskPatientintagningBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.PandemicsDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Antipsykosmedel: Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.PrimärvårdTrötthetssyndrom, kroniskt: Ett syndrom, vars kännetecken är ihållande eller återkommande trötthet, diffus muskel- och skelettsmärta, sömnstörningar och minst sex månaders subjektiv försämring av de kognitiva funktionerna. Symtomen framkallas inte av pågående ansträngningar och lindras inte av vila. De leder till minskad arbets-, utbildnings-, social- och personlig aktivitet. Syndromet kan även omfatta vissa förändringar i immunfunktionerna, samt i de neuroendokrina- och autonoma funktionerna. Tillståndet har mycket gemensamt med fibromyalgi.Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.PatienttillfredsställelseGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Proportional hazard-modellerAnxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Försvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.FöräldrarDöende patienterHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.PatientföljsamhetDMF-index: Ett inom odontologin allmänt använt statistiskt begrepp.Stressyndrom, posttraumatisktSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.VirussjukdomarHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Möss, inavlade C57BLEgenvård: Att själv genomföra hälsovårdsåtgärder eller behandling som annars skulle ha utförts av hälsovårdspersonal. Begreppet omfattar både egenvård och vård av närstående.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.NederländernaAnställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Faktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.Socialt avståndSocial anpassningForcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.OutpatientsTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.SannolikhetSurvival RatePersian Gulf-syndromMiljösjukdomar: Mångsymtomatiska tillstånd som av miljömedicinare tros bero på störningar i immunsystemet till följd av vanliga födoämnen, allergener och kemikalier, vilka kan ge upphov till olika kroppsliga och psykiska störningar. Inom den medicinska vetenskapen råder dock en utbredd skepsis till denna sjukdomsbild.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.BukspottkörtelinflammationAllmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Ledgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.Urbefolkningen i EuropaAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Psykologsamtal: Ett riktat samtal avsett att ge information att användas för psykiatrisk diagnos, utvärdering, behandlingsplanering osv. Intervjun kan hållas av socialhandläggare eller psykolog.Hjärt-kärlsjukdomarDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Knäartros: Icke-inflammatorisk, degenerativ knäledssjukdom som kan delas in i tre stora kategorier: tillstånd som hindrar normala, synkroniserade rörelser; tillstånd som framtvingar onormala rörelsevägar; och tillstånd som orsakar belastningskoncentration, vilken leder till förändringar av ledbrosket.C-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.

*  .. Lite intressanta grafer som egentligen inte säger sÃ¥ mycket .. Annons .. Du kan ock
Lite intressanta grafer som egentligen inte säger sÃ¥ mycket Jacob Gudiol. Etiketter BMI, Epidemiologi, Fett, Kolhydrater, LCHF, SvD, Trender. SumoMe Det var en artikel i SvD idag om som mest verkar vara reklam för Finax där man nämner att mÃ¥nga människor även äter Müsli pÃ¥ dagen och kvällen, inte bara som frukost. Bland annat länkade man till Lustigs videoklipp som jag tog upp i mitt förra inlägg, Mer nonsens frÃ¥n Robert Lustig Där var ocksÃ¥ flera kommentatörer som självsäkert uttalade sig om att vi Ã¥t mycker mer fett och mindre kolhydrater förr och att mer kolhydrater gör att man blir fet. Tex kan man titta pÃ¥ BMI och sen pÃ¥ intaget av fett/g/dag och därefter gÃ¥ vidare med att välja BMI och sen intag av kolhydrater % per dag. När man har gjort det kan man tänka för sig själv om man ser nÃ¥got mönster och hur bra detta mönster stämmer med den enkla förklaringen ”mer kolhydrater leder till mer övervikt”. Även där kan man fundera kring vilken trend man ser och hur väl de...
http://tranastyrka.se/lite-intressanta-grafer-som-egentligen-inte-sager-sa-mycket/
*  Kochs postulat
... koch s postulat är fyra kriterier framtagna för att avgöra om det finns en koppling mellan en mikrob och en sjukdom dessa fyra kriterier är mikroorganismen måste finnas i alla sjuka patienter men inte i några friska måste kunna isoleras och växa i en kultur infekteras en frisk individ med mikroorganismen måste den infekterade bli sjuk man måste kunna isolera samma organism från den nyss infekterade värden forskare heidi alsaudi kategori virologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kochs_postulat
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Marknadsundersökningar, enkäter & frågeformulär – verktyg
Marknadsunders kningar, enk ter fr geformul r – verktyg. . S k Nav Exempel på enkäter och undersökningar. APSIS Survey. Om Apsis. Ett verktyg för att skapa digitala enkäter och marknadsundersökningar. APSIS Survey är vår lösning för att enkelt skapa, skicka och utvärdera internetbaserade enkäter. Lösningen är mycket lättarbetad och kan tack vare en integration med vår lösning APSIS Pro användas för att effektivt hantera till exempel inbjudningar och uppföljningar av seminarier. Lösningen används idag av hundratals kunder för marknadsundersökningar, personalenkäter och andra typer av avancerade formulär. Läs mer om vårt enkätverktyg. Boka en demonstration av APSIS Survey. Klicka här för att testa en enkät. . APSIS International AB Malmö. Stormgatan 11, 211 20 Malmö Hk. 040-24 97 70 Stockholm | Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm. 08-50 00 77 66 Göteborg | Norra Hamngatan 36, 411 06 Göteborg. 031-761 81 10 E-post: info@apsis.se. Vad vi gör Apsis erbjuder produkter tjänster inom nyhetsbrev e-postmarknadsföring ...
http://marknadsundersokning.com/
*  Inlagd Västeråsgurka
... Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. Inlagd Västeråsgurka skrivet: 2008-06-04 16:13. Citera. Om man vill ha konserveringsmedel i gurkorna så går det bra med Atamon. Loggat. Antal inlägg: 1269 Ta inget för givet !!!!. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #1 skrivet: 2008-06-05 14:39. Citera. För att denna produkt ska var på topp är det ekologiska gurkor som gäller, dom är torrare på något sätt dom har alltså inte så mycket bunden vätska och blir mycket bättre även om den kostar mer i inköp. Loggat Matforum är bäst. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #2 skrivet: 2009-08-15 20:07. Citera. Har googlat endel och hittat några recept men det hade varit kul att göra ett recept som någon har gjort och som är bra. Loggat. Antal inlägg: 372. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #3 skrivet: 2009-08-16 12:06. Citera. Loggat. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #4 skrivet: 2009-08-16 19:24. Citera. Blir det inte mycket smak av pepparrot i dessa. Loggat. Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. SV: Inlagd Vä...
http://matforum.se/index.php?topic=3217.0
*  Oljeslageri
... miniatyr waldemarsuddes oljekvarn med malverket kollergången på talet ett oljeslageri eller en oljekvarn var en fabrik för vegetabilisk olja härrörande från användandet av kvarn ar och stampverk slagverk till krossning av de oljeförande frö n och dylikt som nyttjas som råmaterial senare utfördes motsvarande operationer med hjälp av valsstolar kollergång ar och dylikt oljan utpressas ur det krossade materialet medelst hydrauliska pressar i stockholm finns waldemarsuddes oljekvarn en bevarad oljekvarn från talet källor kategori industrianläggningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeslageri
*  Gängkloppa
... är ett verktyg av stål som används för att hålla fyrkantiga gängbackar vid arbete med att skära yttergängor ordet gängkloppa har sedan börjat användas svängjärn avsedda för gängsnitt dessa äldre verktyg består av en ställbar hållare i mitten och ett handtag på vardera sidan för att vrida verktyget runt det material man vill skapa gängor på en rad valbara styrhål brukar ingå för att underlätta gängstarten för gängkloppan finns utbytbara gängbackar som skapar gängor med olika gradient stigning och för olika dimensioner av skruv eller rör gängkloppan används av till exempel rörläggare vid gängning av rör vid rördragning i fastighet er eller fartyg den traditionella gängkloppan har ersatts av elektriska gängmaskiner se även gängsnitt gängtapp gänga gängsystem kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gängkloppa
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Allvarlig psykisk störning
'Allvarlig psykisk störning' är en svensk juridisk term och utgör i Sverige ett nödvändigt kriterium för såväl psykiatrisk tvångsvård som rättspsykiatrisk vård. Det är inte en medicinsk term. psykotiska tillstånd med starka symptom på förvirring, tankestörningar, hallucination er eller vanföreställning ar depression utan psykotiska symptom, men med stark självmord srisk svårare personlighetsstörning ar med genombrott av psykotisk karaktär, eller starkt tvångsmässigt beteende. De flesta psykiska sjukdomstillstånd, och genomsnittlig till lägre sjukdomsgrad, räknas alltså inte som allvarlig psykisk störning. Personlighetsstörningar klassas inte i sig om en allvarlig psykisk störning, och en person med personlighetsstörning kan därför dömas till fängelse och inte rättspsykiatrisk vård. Om en person, som funnits skyldig till ett brott, begick detta under inflytande av en allvarlig psykisk störning, bör som regel fängelse inte utdömas som påföljd. Den skyldige kan istället dömas till rättspsykiatrisk vård. Beslutet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allvarlig_psykisk_störning
*  Symtomatiska psykiska störningar
... kallas med språkbruket i icd sådana psykiska störningar som i själva verket endast är symtom på ett annat icke psykiskt tillstånd och kan avse organiska psykiska störningar när den psykiska störningen är ett symtom på en kroppslig sjukdom drogutlösta psykiska störningar när den psykiska störningen uppkommit till följd av droger kategori psykiska störningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Symtomatiska_psykiska_störningar
*  Antipsykiatri
Viktiga antipsykiatriska frågor Psykiatrins utmaningar: civilisationen som orsak till lidande. Två centrala påståenden inom den antipsykiatriska rörelsen är att: De särskilda definitionerna på och kriterierna för hundratals nutida psykiatriska diagnoser eller störningar är vaga och obestämda och lämnar allt för mycket utrymme åt åsikter och tolkningar för att kunna leva upp till en grundläggande vetenskaplig kvalitet. Vissa yrkesverksamma inom mentalvården intar antipsykiatriska ståndpunkter, liksom ett antal brukare inom den psykiatriska vården. På senare år har psykoterapeuten David Smail som betraktas som medlem i den antipsykiatriska rörelsen, skrivit en hel del om ”den förkroppsligade naturen” hos individen i samhället, och om oviljan även hos en våldtäktsman att se den uppenbara roll som här spelas av makt och intresse i det moderna västerländska samhället. Han argumenterar för att känslor och emotioner inte är, vilket vanligen antas, individens uttryck utan snarare individens respons på sin situation i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antipsykiatri
*  Lagen om psykiatrisk tvångsvård
Personen motsätter sig frivillig vård eller att det '"till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke"'. Vid kvarhållande får chefsöverläkaren besluta om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning för att förhindra att patienten har med sig alkohol eller andra berusningsmedel, dopingmedel, injektionssprutor, kanyler, föremål som är ägnade för narkotikamissbruk eller annat som är farligt för patienten eller andra. Konvertering från vård enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL på psykiatrisk vårdinrättning till vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT, kan ske när en patient vid utskrivning bedöms utgöra en fara för sig själv eller annan. Det ska även beaktas om personen till följd av sin psykiska störning är en fara för annans personliga säkerhet eller psykiska eller fysiska hälsa. Alternativt så ska det till följd av patientens psykiska tillstånd finnas grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_psykiatrisk_tvångsvård
*  Psykisk sjukdom
... omdirigering psykisk störning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_sjukdom
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Kroniska sjukdomar
miniatyr|stående=0.8|HIV virus förstorat genom ett mikroskop 'Kroniska sjukdomar' är långvariga mer än tre månader eller livslånga hälsotillstånd som det vanligen inte finns något effektivt medicinskt botemedel till. Kroniska sjukdomar är motsatsen till akuta sjukdomar vilka till skillnad från kroniska sjukdomar oftare har plötslig debut dock kan kroniska sjukdomar ha akuta faser eller vara kroniskt remitterande med skov. Definition och klassifikation Orsaker Typer av kroniska sjukdomar Exempel på kroniska sjukdomar Källor Noter. Det finns ingen globalt vedertagen definition av kronisk sjukdom. I svenska regeringens strategi 2014-2017 avses sådana sjukdomar som en person har under sin livstid eller under mycket lång tid. Beroende på vilken sjukdom det är fråga om har kroniska sjukdomar olika orsaker. Typer av kroniska sjukdomar. Exempel på kroniska sjukdomar. Det kan ske på grund av en brist på ett enzym som inte dödar bakterier på ett normalt sätt. De smittade möter fortfarande problem under sjukdomen även o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroniska_sjukdomar
*  Livsvarig sjukdom
... omdirigering kroniska sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsvarig_sjukdom
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Föreningen har valt att avstå från statliga bidrag, utan förlitar sig på aktiva och betalande medlemmar, bidrag från fonder, annonsintäkter m.m. att drogtester i trafiken skall vara en del av polisens rutinarbete och att arbetsmarknadens parter skall ta narkotikafrågan på större allvar bland annat av arbetsmiljö skäl och framhåller vikten av att utarbeta av en policy på varje arbetsplats - önskningsvärt anses det vara med information, rutinmässiga tester och rehabilitering. I en debattartikel, 2005, skriven av Svenska Brukarföreningen har RNS, jämte FMN och en rad andra organisationer, blivit kritiserade för att vara präglade av ideologiska ställningstaganden, för att vara dogmatiska och även motsätta sig kunskaps- och erfarenhetsmässigt grundade rekommendationer från Socialstyrelsen i syfte att minska dödligheten bland narkomaner, då åtgärderna inte ligger i linje med deras uppfattning om hur en framgångsrik narkotikapolitik skall föras. År 2002 antog riksdagen ett nytt handlingsprogram mot narkotika med ett...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksförbundet_Narkotikafritt_Samhälle
*  Teknisk ritning
En ritning kan vara till hjälp vid senare tillfällen, till exempel vid en restaurering eller för att vid senare tillfälle kunna läsas av andra personer. Inom området för tekniska ritningar används ritteknik som grund där tillämpning av dess system och metoder används för att framställa en ritning som beskriver utseendet och krav på en produkt. Framställning av en ritning kan göras för hand eller med datorstöd. För att ritningar ska tolkas med samma syn av olika aktörer har tillvägagångssättet för skapa ritningar lett till att standarder har skapats av organisationer som SIS Swedish Standards Institute, CEN European Committee for Standardization och ISO International Organization for Standardization. För att ritningar ska utföras på ett sätt och kunna läsas av en utbildad eller någon som har kunskap i ämnet, finns det regler hur olika ritningar framställs. Hjälpmedel för att framställa ritningar är penna av blyerts eller tusch, olika linjal er, passare eller kurvmallar. Tidigare utfördes ritningar för hand vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknisk_ritning
*  Strategisk resurshantering
... är ett samlingsbegrepp som innefattar strategier för hur ett företag eller annan organisation på ett hållbart sätt hanterar egna resurs er samt påverkar omvärldsresurser till resurser räknas exempelvis råvaror produkter ekosystemtjänster kemikalier avfall med mera kategori ekonomi kategori återvinning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategisk_resurshantering
*  Omyndig
... är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part omyndig är den som inte fyllt år fram till kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga i äldre tider var även kvinnor omyndiga omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig det vill säga en person under år en person under år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott omyndigförklaring av myndiga personer avskaffades i sverige den januari och ersattes med förvaltarskap eller godmanskap enligt kap föräldrabalken om någon på grund av sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten om det behövs besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap för honom eller henne förvaltarskap får dock inte anordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp ett besl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omyndig
*  Dean Macey
... nation dean macey född den december i essex är en brittisk före detta friidrottare som tävlade i mångkamp han deltog vid vm och blev silvermedaljör med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och blev där fyra med poäng vid vm blev han bronsmedaljör denna gång med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och slutade åter på en fjärde plats denna gång efter att ha klarat av poäng hans sista större mästerskap var samväldesspelen där han vann guld personliga rekord tiokamp poäng källor kategori födda kategori män kategori brittiska mångkampare kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dean_Macey
*  Rolf Brunström
... poffa född den februari i karlskrona f d svensk elitspelare och landslagsman i handboll med två sm guld med göteborgsklubben heim som största merit spelade även med glasögon som sitt signum kategori svenska handbollsspelare kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolf_Brunström
*  Lagen Om Berusade personer
... omdirigering lagen om omhändertagande av berusade personer m m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_Om_Berusade_personer
*  Kategori:Rollspelspersonligheter
kategori rollspelspersonligheter kategori rollspelspersonligheter verkliga personer verksamma inom rollspels och lajvscenen kategori personer efter verksamhetsområde kategori rollspel kategori lajv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rollspelspersonligheter
*  Prevalens
... av latinets praevalens överlägsenhet dominans är en epidemiologi sk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd man skiljer mellan prevalensen vid en viss tidpunkt punktprevalens och prevalensen under en period periodprevalens prevalensen beräknas så här rm prevalens frac a a b där a är antalet individer med ett tillstånd och b antalet individer utan tillståndet vid ett visst tillfälle prevalensen kan också skrivas rm prevalens frac a n där a är antalet individer med ett tillstånd och n totala antalet individer i populationen matematiskt är prevalensen en proportion som anger vilken del av helheten som har en viss egenskap i nämnaren a b ingår därför enbart de personer som skulle kunna ha egenskapen om man till exempel mäter prevalensen av livmoderhalscancer ingår enbart kvinnor i nämnaren exempel på en högstadieskola finns elever av dessa är sjuka i influensa en viss dag prevalensen för influensa på skolan är alltså rm prevalens frac begreppet li...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prevalens
*  Ageplay
... är en form av rollspel vanligtvis mellan två personer där deltagarna i leken betraktar varandra som varande i olika ålder ageplay finns i två huvudvarianter sexuell ageplay och icke sexuell ageplay icke sexuell ageplay icke sexuell ageplay är mycket vanligt förekommande då barn leker exempelvis i familjelekar av typen mamma pappa barn referenser kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ageplay
*  Kategori:Akuta sjukdomstillstånd
kategori akuta sjukdomstillstånd kategori akuta sjukdomstillstånd akut a sjukdom stillstånd kategori sjukdomar kategori akutvård...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akuta_sjukdomstillstånd
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde
*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ener...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full
*  Skanska drivande för den första globala standarden f - Skanska
Skanska drivande f r den f rsta globala standarden f - Skanska. Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra prestandan och din användarupplevelse. Du är här Skanska i Sverige Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden. Väg och anläggning. Förmåner. Globala möjligheter. The European Network of Construction Companies for Research and Development ENCORD CO2 Measurement Protocol r namnet p den nya metoden f r m tning och rapportering av koldioxid enligt Scope 1 och Scope 2 inom byggsektorn. Metoden st ds av ett antal viktiga milj organ, d ribland World Business Council for Sustainable Development WBCSD, Carbon Disclosure Project CDP, Global Reporting Initiative GRI, World Green Business Council WGBC och World Resources Institute WRI. Skanska kommer h refter att till mpa ENCORD CO2 Measurement Protocol i hela verksamheten. L nkar till ENCORD: http://www.encord.org/?page id=260 Sajt d r du kan finna mer information om protokollet http://www.encord.org/wp-content/up...
http://skanska.se/en/About-Skanska/Pressmeddelande/Nyhet/?nid=blGDqIf5
*  Repeterbarhet
... med repeterbarhet eng repeatability menas variationerna i mätresultat et när man upprepar en mätning inom en kort tid om man till exempel mäter längden av en person som inte står helt stilla med till exempel sekunders mellanrum får man lite olika resultat beroende på ryggens hållning huvudets position och trötthet hos mätare n repeterbarheten är en av mätningens många felkällor kategori mätteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Repeterbarhet
*  Anekdotisk bevisföring
... eller anekdotisk evidens kallas det när man för att bevis a något en tes hänvisar till enstaka fall ofta personliga erfarenheter och upplevelser exempelvis norrmän är skurkar det vet jag för jag blev lurad av en norrman en gång de som klarar alkohol sämst är de som inte fått prova hemma det vet jag eftersom mina vänner som varit nyktra som barn nu dricker mycket anekdotisk evidens har låg reliabilitet det nämns ofta i kontrast till vetenskap lig bevisföring det finns emellertid vissa fall där anekdotisk bevisföring är giltig till exempel om man vill motbevisa tesen att en företeelse inte existerar i ett sådant fall räcker det med ett enda tillförlitligt fall som bevisar motsatsen till exempel en människa kan inte bli längre än cm men robert wadlow blev ju cm se även anekdot argumentation kategori argument inom kunskapsteori kategori argumentation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisföring
*  Quality Hotels satsar stort med SATS - Quality Hotels
... Search stories. Sign up. Log in. Menu. Översikt. Nyheter. Bilder & Videor. Kontaktpersoner. Sverige. Select Pressroom Norge Följ Quality Hotels. 26. Quality Hotels satsar stort med SATS Pressmeddelande • 2014-02-04 09:00 CET. 13-01-03 Nu går startskottet för ett nytt samarbete mellan Quality Hotels och SATS. Hotellkedjan är den första att erbjuda skräddarsydda aktivitetsprogram för sina konferensgäster. - Träning på arbetsplatsen och under arbetstid är en stor trend och något vi ser att arbetsgivare i allt större grad tar ansvar för, betalar och ordnar för. Därför har vi etablerat Quality Power Session i samarbete med SATS. Quality Power Session innebär team building och social samvaro bland deltagarna, säger Eivind Tangvik, koncerndirektör för Quality Hotels. Quality Power Session är ett aktivitetsprogram som skräddarsys av en personlig tränare för varje konferensgrupp. Aktiviteten varar 45 minuter och kan innehålla allt från löping, crosstraining och styrka till power walk, yoga och pilates. Aktivitete...
http://mynewsdesk.com/se/quality-hotel/pressreleases/quality-hotels-satsar-stort-med-sats-956980
*  Livet efter: mars 2008
... Ella heter jag som skriver om livet efter. Livet efter en diagnos, och med en sjukdom som är på god väg att göra mig blind. Att skriva här hjälper mig att ta mig igenom en skrämmande resa jag inte frivilligt påbörjat. Men jag skriver inte bara om tråkigheter, jag skriver också om kärlek, familj och om saker som upprör eller engagerar mig. Skrivandet här är inte bara en ventil och ett utlopp för mina känslor, det är också ett nytt sätt att få vara kreativ när inte det gamla fungerar längre. Genom min blogg har jag haft den stora lyckan att få lära känna nya vänner vars råd och stöd jag är tacksam för. Min blogg är mycket personlig och privat, här skriver jag ofta sådant jag inte klarar av att prata om. Det är i skyddet av anonymiteten som mina tankar får välbehövlig frihet så jag ber dig - respektera det. mars 2 Lägesrapport Jag finns... Här hittar du de tidigare inläggen: Livet efter. Inlägg. Inlägg. Ett av dem är att det varit mycket i livet och allt kom samtidigt som det alltid har en tendens att göra ...
http://livetefter.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
*  Meningen med livet
... 'Meningen med livet' är en fråga som människor funderat över i alla tider. En central följdfråga är huruvida det finns något liv efter detta. De som tror på ett sådant liv räknar ofta med att detta liv ska vara avgörande för nästa. Några begrepp som brukar dyka upp i svaret är kärlek, fortplantning barn, njutning och att leva i nuet. Existentialisterna menar att vi själva får skapa en mening åt livet, och att man är vad man gör och vad man låter bli att göra. Inom konst, musik och litteratur är "de eviga frågorna" om liv, död och kärlek ständigt närvarande. 2 Det finns ingen mening men den går att tillskapa. Från början finns det ingen mening, men som unik individ kan jag göra val och handlingar i livet som skapar mening. Detta innebär också ansvar och en oro för att mina val kan bli fel. 3 Det finns en immanent mening att upptäcka. Verkligheten är till exempel gudomlig, och det gäller att skapa kontakt med den, antingen genom att skåda ljuset i sitt inre eller genom yttre religiösa handlingar. 3a Mening...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meningen_med_livet
*  Kvalitetsjusterade levnadsår
... eller qaly efter engelskans quality adjusted life years är ett mått med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra idén bygger på att man skall inte enbart ta hänsyn till hur många år extra som olika medicin ska insatser kan ge utan också ta hänsyn till kvalitén på dessa år en fullt frisk person anses ha värdet och en död har värdet ett år i full hälsa motsvarar qaly qaly kan räknas ut genom att patient en skattar sin hälsa genom något hälsomått exempel anta att patient och patient har samma sjukdom patient får läkemedel a medan patient får läkemedel b behandling a ger ett års överlevnad medan behandling b ger två års överlevnad i detta läge kan det verka självklart att behandling b är överlägsen behandling a dock har kvaliteten på åren ej tagits hänsyn till nästa steg är att patienterna får skatta sin hälsa på en skala där representerar bästa möjliga hälsa och representerar det motsatta patient skattar sin hälsa till då ger detta år qaly patient skattar sin hälsa till då ger detta år qal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsjusterade_levnadsår
*  Rum och rumstyper - Quality Hotel Skellefteå Stadshotell
. Rum och rumstyper - Quality Hotel Skellefteå Stadshotell. Gå till huvudsida Nordic Choice Hotels. Vad s ker du. Specialerbjudanden. Nordic Choice Club. Konferens, möten och event. Grupper. Go Sportive. Företagsavtal. COOP. V ra hotell Comfort Hotel®. Quality Hotel™. Clarion Collection®. Clarion Hotel®. Quality Resort™. Bes k ett av v ra 12 frist ende hotell. Logga in. Sign up Log in. Kundservice. Ankomst. Avresa. Rum/personer.,.,. Fler alternativ. rum. . Barn lder 0 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r. L gg till rum St ng. Koden r tillagd. Ta bort Har du en rabatt- eller bokningskod. Aktivera cookies V nligen acceptera cookies under inst llningar i din webbl sare och f rs k igen. Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version. Uppgradera till nyare version. Visa inte detta meddelande igen. Stäng. Quality Hotel Skellefteå Stadshotell Skellefte, Sverige. Välkommen till ett hotell med moderna konferenslokaler, personlig service...
https://nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-stadshotellet-skelleftea/rumstyper/?epslanguage=en
*  Majblommans riksförbund
... 'Majblommans riksförbund' är en ideell organisation som grundades av Beda Hallberg i Göteborg 1907, i syfte att bekämpa folksjukdomar, inte minst tuberkulos, med medel från sålda majblommor. Föreningen hette fram till 1998 'Förstamajblommans riksförbund'. Det säljs årligen majblommor till ett värde av över 50 miljoner kronor. Majblommans huvuduppgift är numera att förbättra barns villkor och att motverka fattigdom bland barn. en stor del av de insamlade medlen delas ut som bidrag till enskilda barn. kan kontakta sin lokalkommitté. Förbundet äger även en sommargård på Galtarö, där kommer barn som annars inte har möjlighet till ett aktivt sommarlov. Majblommans riksförbund står under H.M. Majblommans riksförbund arbetar förutom med stöd till fattiga och sjuka också med att påverka politiken, främst genom att verka för att de lag ar som finns för att förbättra barns villkor efterföljs samt att de tolkas utifrån barnets bästa. Majblommans aktuella profilfrågor handlar om att kommun erna ska följa skollagen o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Majblommans_riksförbund
*  Regressionsanalys
... miniatyr px regressionslinjen i blått är funktionen som bäst approximerar de röda datapunkterna regressionsanalys regression är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data enkel linjär regression vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen är då y a bx där y vertikal är den beroende den som påverkas variabeln och x horisontell är den oberoende den som påverkar interceptet med y axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt felet kan beräknas med exempelvis minstakvadratmetoden eller maximum likelihood linjär regression förutsätter att variablerna är på intervallskalenivå andra varianter av regressionsanalys multipel linjär regression multipel regression icke linjär regression kvadratisk regression kubisk regression kvantilregression där medianregression är ett specialfall enkel logistisk regression sinusregression se även konfidensintervall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys
*  Regression
... kan syfta på regressionsanalys en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data regression geologi havet upplevs dra sig tillbaka regression psykologi ett slags försvarsmekanism regressionstestning en metod inom programvarutestning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regression
*  Medicinsk prognos
... en medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp prognosen grundas på speciella egenskaper beträffande sjukdomen och den drabbade personen prognostiska faktorer dessa kan vara av olika typer till exempel sjukdomsspecifika såsom olika former av cancer samt cancerpropörers olika stadier demografisk a såsom den drabbade personens ålder eller beroende av andra samtidigt förekommande sjukdomar hos den drabbade personen exempel på sjukdomsspecifika faktorer vid akut lymfatisk leukemi blodcancer hos barn blir av barnen friska efter behandling vid bukspottkörtelcancer hos vuxna lever knappt av de drabbade år efter det att diagnosen ställts exempel på demografiska faktorer vid bröstcancer hos kvinnor som var yngre än år vid diagnosen levde efter år jämfört med av kvinnorna som var mer än år vid diagnosen denna statistik redovisades i usa exempel på samtidig förekomst av andra sjukdomar personer med hiv infektion och nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom p g a infektion er med sv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos
... betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp ordet härleds från grekiskans pro förut och gnosis kunskap termen kan användas i bland annat följande sammanhang försäljningsprognos medicinsk prognos radioprognos trafikprognos beat the traffic väderprognos prognosstyrning ru прогностика simple prediction...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prognos
*  Genuskontrakt
'Genuskontrakt' är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet bygger på att det finns en så kallad ' idealtyp ' av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. Ur kontraktet skapas förutsättningar för generella sätt som respektive kön förväntas bete sig på vilket ständigt blir bekräftat av de rådande normerna i samhället. Det hela bygger på idén att vi främst är människor och inte kön och att när vi beter oss på sätt som anses typiska för vårat kön så kan det liknas vid ett sorts rollspel som alla har skrivit under på att delta i. Genuskontraktet innehåller regler för de av bägge kön ens förväntade rättigheter, skyldigheter, ansvar och egenskaper. Genuskontraktet i dess mest strikta form ger ett förhållande mellan man och kvinna där arbetsdelningen är total - båda vet sin plats. I detta förhållande är mannen plats är i den produktiva, offentliga, sfären vilket oftast tar sig uttryck i lönearbetet medan kvinnans verksamhetsområde ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genuskontrakt
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster br...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Influensasäsong Royaltyfria Foton - Bild: 4096258
 Influensasäsong Royaltyfria Foton - Bild: 4096258. Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Bloggar. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. 2D 3D Animation. Djur. Dokumentärt. Föremål. Helgdagar. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Video Produktions Element. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Your download plan was renewed. Congratulations and thank you for your business. Read more. Payment Management. Influensa för brun begreppsmässig digital dr...
http://se.dreamstime.com/royaltyfria-foton-influensasäsong-image4096258
*  Hongkonginfluensan
... pandemi som härjade och pågick till enligt många erkända virologer är detta den mest troliga basen till ett kommande pandologiskt virus antalet döda i världen beräknas till miljon som kan ställas i relation till antalet döda i spanska sjukan där man misstänker att ca miljoner människor avled http edition cnn com health swine flu international index html sverige nedan från läkartidning valda avsnitt enl fredrik elgh docent i sverige uppträdde endast sporadiska fall i november och december den första vågen av hongkong influensa drabbade landet under vintermånaderna en andra kraftigare pandemivåg svepte över landet vid årsskiftet de samhälleliga konsekvenserna så som de framgick i medierna var relativt få en tydlig konsekvens av massinsjuknande i influensa blev att det var svårt att komma fram till televerkets sos central och mycket svårt att komma till läkare och sjuksköterskor besöksförbud infördes på sjukhusen och operationer fick skjutas upp en noggrann genomgång av rikspressens artiklar under pandemin ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hongkonginfluensan
*  H1N1-utbrottet 2009
Världshälsoorganisationen WHO varnade i slutet av april 2009 för ett globalt utbrott av influensan, och den 11 juni 2009 valde WHO att klassa utbrottet som en pandemi, den första på 41 år sedan Hongkonginfluensan grasserade 1968. Det hittillsvarande förloppet har dock varit milt, vilket beror på att stora delar av befolkningen har varierande grad av immunitet mot viruset. Dessa virusstammar hade genomgått genetiska förändringar genom det som kallas ' antigenic shift ' och människan hade inte någon immunitet mot dessa nya varianter. Om detta nya virus blir starkt smittsamt för människor kan en världsomfattande pandemi uppstå, då upp till 20-40 % av befolkningen kan insjukna. Säsongsinfluensor byter arvsmassa kontinuerligt varför immunförsvaret inte känner igen viruset och man kan således drabbas flera gånger under sitt liv men då av olika virusstammar. Symptomen för den nya influensan är desamma som för vanlig säsongsinfluensa, det vill säga feber, trötthet, hosta och snuva, huvudvärk. Framförallt har detta gä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/H1N1-utbrottet_2009
*  Asiaten
... är det vardagliga namnet på en influensa som fick ett utbrott influensan spred sig som en pandemi över hela världen och räknas som en av de tre pandemierna under talet sjukdomen orsakades av influensa a virus en virustyp som också orsakat spanska sjukan sverige sverige hade ca smittade enligt fredrik elgh docent http www dn se nyheter sverige lardomar dras av tidigare pandemier http www lakartidningen se functions oldarticleview aspx articleid se även hongkonginfluensan influensa referenser noter källor kategori pandemier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asiaten
*  Heja Abbe.: Svinfluensan.
... skip to main. skip to sidebar. 06 oktober 2009. Svinfluensan. Nu ni. Nu jäklar händer det grejer här. Eller nåt. I dagens brevskörd fanns ännu ett ni-vet-vad-jag-menar-kuvert. Det visade sig innehålla ett brev som började så här: "Ert barn har prioriterats för vaccination mot den nya influensan på Barn- och ungdomsmottagningen ... osv ... Gruppdag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10". Trean var inringad med en bläckpenna. På att andra papper fanns information om hur man skulle tolka den inringade siffran på det första bladet. Först lite snack om att "... i första kommer vi att erbjuda vaccination till de barn som vi anser behöver det allra mest, därefter fortsätter vi med barn som vi också bedömt vara i stort behov ...". Solklar prioritering. Sedan berättar de att de inte vet när de får vaccinet. Heller inte i vilka mängder det kommer att levereras. Därefter ber de mig att regelbundet gå in på deras hemsida där de någon gång, vem vet när, kommer att tillkännage datum. Jag ska alltså leta efter grupp tre. Jag får lite ...
http://hejaabbe.com/2009/10/svinfluensan.html
*  Så brutalt ont i kroppen. Influensan?
Känner du dig redo, bli medlem här. Visa profil. Visa foruminlägg. Jag kan säga som så, att smärtan jag har i kroppen är ngt alldeles utöver det normala. Tror aldrig jag haft så ont tidigare i mitt liv, oavsett vad jag lyckats med =/ Kan inte sova på nätterna. Har haft feber till och från under den här tiden. Ngn mer här som åkt på det här, eller är jag ensam. Visa profil. Visa foruminlägg. Varför jag skrev vårdcentral är att du skriver att det varat i 10 dagar, på tok för länge... Det gick dock över efter någon vecka, Fick förklarat för mig att vissa typer av influensa kan sätta sig i lederna, kanske är något sådant du råkat ut för, men går det inte över så är väl ett besök hos vårdcentralen att rekommendera. du har en infektion i kroppen som inte riktigt vill bryta ut ..och vill inte heller lägga sig.. Jag kan säga som så, att smärtan jag har i kroppen är ngt alldeles utöver det normala. Tror aldrig jag haft så ont tidigare i mitt liv, oavsett vad jag lyckats med =/ Kan inte sova på nätterna. Idag är värken...
http://zatzy.com/forum/showthread.php?337417-Så-brutalt-ont-i-kroppen.-Influensan
*  virus | MedicinBloggen
virus medicinbloggen v nner medicinfakta l kemedel medicin sjukvård behandling patent s k bilprovningar trafikförsäkring medicinbloggen om medicinbloggen twitter facebook s k virus nyheter innehållandes virus september permal nk smittskyddsinstitutet om nytt coronavirus smittskyddsinstitutet om nytt coronavirus juli permal nk forskning om fågelinfluensa publicerad forskning om fågelinfluensa publicerad juli permal nk programvarufel ett stort hot inom medicintekniken programvarufel ett stort hot inom medicintekniken december permal nk supervirus oroar amerikanska myndigheter supervirus oroar amerikanska myndigheter december permal nk tamiflu i vattenmiljön ger resistent influensapandemi tamiflu i vattenmiljön ger resistent influensapandemi april permal nk snabbare spårning av hiv snabbare spårning av hiv februari permal nk antibiotika i pangasius fisk antibiotika i pangasius fisk om vi bloggar om senaste nytt inom medicin hälsa och sjukvården i sverige s k arkiv rss triop ab design av toni romero ssl certifika...
http://medicinbloggen.se/t/virus/
*  ANOVA
... omdirigering variansanalys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANOVA
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  Luftvägsinfektion
... faktamall hälsotillstånd name luftvägsinfektion icd luftvägsinfektion är en infektion som drabbar luftväg arna man delar upp dessa i övre luftvägsinfektion öli som drabbar svalg hals näsa mun och öron och nedre luftvägsinfektion nli som drabbar luftrör bronker och lungor luftvägsinfektioner kan vara orsakade av bakterier men är oftast virus orsakade exempel på övre luftvägsinfektion snuva rinit bihåleinflammation sinuit förkylning epiglottit exempel på nedre luftvägsinfektioner lunginflammation bronkit bronkiolit källor läkemedelsboken pdf läkemedelsverket kategori infektionssjukdomar kategori luftvägs och lungsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftvägsinfektion
*  Funktionsjusterade levnadsår
... eng disability adjusted life years daly är ett mått utvecklat av who hänsyn tas både till för tidig död yll och funktionsnedsättning yld måttet används för att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå de sjukdomar som orsakade störst antal dalys i världen var nedre luftvägsinfektion nästan miljoner avlidna och totalt miljoner funktionsjusterade levnadsår att depression hamnar så högt som på femte plats över dalys trots att det sker så få dödsfall på grund av depression beror på att hänsyn tas både till för tidig död och funktionsnedsättning dalys i världen sjukdom dödsfall i miljoner dalys i miljoner nedre luftvägsinfektion hiv komplikationer under perinatal perioden diarré sjukdomar egentlig depression se även qaly källor who the world health report kategori demografi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionsjusterade_levnadsår
*  Luftväg
miniatyr|Uppdelningen i övre och nedre luftvägar. 'Upper respiratory tract' = övre luftvägar och 'Lower respiratory tract' = nedre luftvägar. miniatyr|Anatomisk översikt över hela andningssystemet. 'Luftvägarna' är de delar av andningssystemet genom vilket luften flödar för att komma från den yttre miljön luften till alveol erna i lungorna. Luftvägen börjar i munnen eller näsan och får tillträde till luftstrupe 'trachea' via svalget 'pharynx'. Luftstrupen förgrenar sig till den vänstra och den högra huvud bronk en vid carina som är belägen vid den andra thoracala kotan. Bronkerna delar in sig i stora bronkiol er, en för varje lunglob. Inom loberna delar sig bronkerna ytterligare ungefär 20 gånger och slutar i alveol kluster. Luftvägarna delas upp i den övre luftvägarna och de nedre luftvägarna. Till de 'övre luftvägarna' hör näshåla n 'cavum nasi', bihålorna 'sinus' och svalg et 'pharynx'. Till de 'nedre luftvägarna' hör struphuvud 'larynx', luftstrupe 'trachea' och luftrör en 'bronchus'. De epitel ia ytorna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftväg
*  .. D-vitamin: Solenergi åt dig? .. Innehåll .. Vad är D-vitamin? .. Från Afrikas sol till vinte
Studier där man testat effekten av tillskott av D-vitamin jämfört med tillskott av placebo. En sammanställning av alla studier som jämfört tillskott av D-vitamin med placebo visar något mycket ovanligt: De som fått D-vitamin levde längre liv. Större studier pågår som kan bekräfta detta. Läs mer →. Det är onaturligt för kroppen att få i sig D-vitamin så och ett par studier visar ökad risk för frakturer, tvärtemot det vanliga, med årliga megadoser. Moderna studier på tillskott testar vanligen doser på 2 000 enheter dagligen eller mer. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. I en iransk studie på 120 deprimerade personer med D-vitaminbrist testade man tillskott av 150 000 eller 300 000 enheter D-vitamin som engångsdos. Genomgång av 20 dubbelblinda RCT. Risken för benbrott hos äldre personer som tog tillskott av D-vitamin var mindre än hos personer som fick sockerpiller. Högst effekt sågs i studier som använt mer än 400 E D-vitamin/dag runt 20% minskad risk. Obser...
http://kostdoktorn.se/d-vitamin
*  Fetma - Psyklopedin, den innehållsfria encyklopedin
... Fetma. Från Psyklopedin. Hoppa till: navigering , psyka. Phetomaeium Georgium Persona , även kallat Fetma eller GöranPerssonsjukan är en sjukdom som orsakar stopp i spårvagnar, bussar, tåg, torg, hus, helt enkelt öppna platser. Sjukdomen fetma gör ben onödiga. Ofta rullar man bara runt. Fetma fanns inte förr i tiden då alla jagades av rovdjur och dinosaurier dygnet runt, springer man hela tiden får man inte fetma. Äter man marsipan har man stor chans att få sjukdomen fetma. Personer med fetma är inte tillåtna på båtar och i flottan, flottan för att de ofta får båtar att helt spontant att sjunka, och för att valfångare ofta misstar dem med valar, och har de så dålig syn at de tar folk med fetma för valar, så kan de heller inte sikta vilket resulterar i ett söndrigt skrov för flottan. I armén är de däremot mer än välkommna, det utbetalas hittelön till upphittare av folk med fetma som vill in i armén. Där används de som pansarvagnsblockerare, levande sköldar och spärrballonger i flyget. I det senare fallet ...
http://psyklopedin.org/wiki/Fetma
*  Fetma kan behandlas med magsäcksoperation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta
Fetma kan behandlas med mags cksoperation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/. Men det finns personer som inte lyckas gå ned i vikt och vars hälsa är i fara på grund av övervikten. Då kan en operation av magsäcken öka chanserna till ett bättre och längre liv. Patienter över 70 år opereras sällan, bland annat på grund av att fetma i hög ålder inte h...
http://1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/
*  Fetma - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Vad f r man betala. Symtom Det finns olika sätt att ta reda på om man har fetma eller övervikt, till exempel genom att mäta midjemåttet eller räkna ut kvoten mellan midjan och höften. Det finns även läkemedel mot fetma och det finns pulver med få kalorier Kcal, kilokalorier som ersätter mat. Det är inte bara tillgången på mat som påverkar fetman, utan också att man äter mat som innehåller mer kalorier Kcal, kilokalorier och mindre fibrer man äter på oregelbundna tider man är stressad man rör sig för lite portionstorleken på mat och dryck har blivit större man dricker mer sötade drycker som ger dålig mättnadskänsla. Olika mått som kan ge besked Det finns ett par olika mått som kan ge svar på om man lider av fetma eller hälsofarlig övervikt. Genom att mäta omfånget runt midjan får man ett visst mått på hur mycket fett som man har inuti buken. BMI tar heller inte hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler och hur stor del som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Hälsoprognosen förbättras...
http://1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/?expandshare=1
*  Fetma - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Vad f r man betala. Symtom Det finns olika sätt att ta reda på om man har fetma eller övervikt, till exempel genom att mäta midjemåttet eller räkna ut kvoten mellan midjan och höften. Det finns även läkemedel mot fetma och det finns pulver med få kalorier Kcal, kilokalorier som ersätter mat. Det är inte bara tillgången på mat som påverkar fetman, utan också att man äter mat som innehåller mer kalorier Kcal, kilokalorier och mindre fibrer man äter på oregelbundna tider man är stressad man rör sig för lite portionstorleken på mat och dryck har blivit större man dricker mer sötade drycker som ger dålig mättnadskänsla. Olika mått som kan ge besked Det finns ett par olika mått som kan ge svar på om man lider av fetma eller hälsofarlig övervikt. Genom att mäta omfånget runt midjan får man ett visst mått på hur mycket fett som man har inuti buken. BMI tar heller inte hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler och hur stor del som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Hälsoprognosen förbättras...
http://1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/?expandshare=1
*  Fetma
I svåra fall händer det att man kirurgiskt minskar magsäcken s volym, antingen med en ballong, genom kirurgi av magsäcken, eller genom att operera tarmarna. Bland de dödsorsaker som går att förebygga är fetma den vanligaste, och blir allt vanligare hos både vuxna och barn. Det finns en uppfattning att fetma vanligen beror på lägre ämnesomsättning, men detta har dåligt vetenskapligt stöd bortsett från dem med konstaterad hypotyroidism. Man identifierar alltså antecedenter, situationer när ätbeteendet aktiveras, och försöker hitta nya förstärkare än mat för patienten att använda. När man kan fokusera på ett delmål och märker att detta går att klara av blir det lättare för patienten att fortsätta behandlingen. Fysisk aktivitet står dock bara för 10-30% av den energi som förbränns varje dygn. Det betyder att det krävs mycket långsiktig fysisk aktivitet för att åstadkomma en liten viktminskning. Energiförbränning når ganska snabbt en platå, vilket gör att fysisk aktivitet mer än två-tre gånger per vecka har ungefä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fetma
*  www.alphadictionary.com • View topic - Swedish subjunctive
www.alphadictionary.com View topic - Swedish subjunctive. Advertisers Technical Translation Website Translation Clip Art. Skip to content. Advanced search. Board index. Language. Languages of the World. Change font size. Print view. FAQ. Register. Login. Swedish subjunctive. A discussion of the peculiarities of languages and the differences between them. Post a reply. 24 posts. Page 1 of 2. 1, 2. Swedish subjunctive by Brazilian dude. Fri Apr 15, 2005 2:57 pm Here's a challenge for our beloved Swedes. I'd like to see a subjunctive be used in the sentence in bold:. HÅLLER FETMA PÅ ATT BLI EN GLOBAL EPIDEMI. Liknande ämne: Livet med diabetes ”FETMA har länge betraktats som en biprodukt av det moderna livet i rika i-länder, men nu drabbar fetma också utvecklingsländerna”, rapporterar den brittiska läkartidskriften The Lancet. Det påpekades att experter på näringslära nu varnar för ”en global epidemi” av fetmarelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. I Kina har antalet öve...
http://alphadictionary.com/bb/viewtopic.php?p=1632
*  www.alphadictionary.com • View topic - Swedish subjunctive
www.alphadictionary.com View topic - Swedish subjunctive. Advertisers Technical Translation Website Translation Clip Art. Skip to content. Advanced search. Board index. Language. Languages of the World. Change font size. Print view. FAQ. Register. Login. Swedish subjunctive. A discussion of the peculiarities of languages and the differences between them. Post a reply. 24 posts. Page 1 of 2. 1, 2. Swedish subjunctive by Brazilian dude. Fri Apr 15, 2005 2:57 pm Here's a challenge for our beloved Swedes. I'd like to see a subjunctive be used in the sentence in bold:. HÅLLER FETMA PÅ ATT BLI EN GLOBAL EPIDEMI. Liknande ämne: Livet med diabetes ”FETMA har länge betraktats som en biprodukt av det moderna livet i rika i-länder, men nu drabbar fetma också utvecklingsländerna”, rapporterar den brittiska läkartidskriften The Lancet. Det påpekades att experter på näringslära nu varnar för ”en global epidemi” av fetmarelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. I Kina har antalet öve...
http://alphadictionary.com/bb/viewtopic.php?p=1671
*  Feber (webbplats)
feber webbplats feber webbplats feber var en musiksajt som ursprungligen drevs av musikjournalisterna mats olsson andres lokko jan gradvall och lennart persson webbplatsen grundades år och idén lär grundarna ha fått då de för första gången publicerades alla fyra i en och samma tidning sista numret av pop namnet är taget från lennart perssons fanzine med samma namn som gavs ut på talet feber blev en samlingsplats för fyra av sveriges ledande musikjournalister som under drygt ett år var ytterst produktiva på sajten mycket var skrivet med glimten i ögat och utan den press på korrekthet som deras uppdragsgivare normalt satte på dem en text en humoristisk lennart persson recension av en skiva av the band som de facto aldrig spelats in texten finns att läsa i översättning till engelska av jan höjberg på http theband hiof no articles the road from turkey scratch html väckte internationell uppmärksamhet och orsakade till och med en officiell dementi från branschhåll feber startades oktober köptes upp av bonnier under...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feber_(webbplats)
*  Fridas fina: Tjusig dukning, dålig uppslutning.. ;-)
Fridas fina: Tjusig dukning, dålig uppslutning.. ;-. onsdag 7 januari 2009. Tjusig dukning, dålig uppslutning.. ;-. Vi skulle ha firat en lugn nyårsafton med knytis-buffé. 6 vuxna 3 barn. Men inte såå lugnt som det blev tillslut... Erik däckade i 40 feber kl. 15. Samtidigt som J + M ringde och sa att "Nu vänder vi", de kände något som i värsta fall var en vinterkräksjuka. Kl. 16 kom G + F + barn förbi tillsammans med sina 2 olika desserter, eftersom vi ändå hade lagat så god mat allihopa.. Vi åt middag vid kl. 17, de kände sig hängiga och gick hem igen vid 19.30. Olle-Bror somnade klockan åtta... Nästa morgon hade jag också feber. Influensa. Trist start på 2009. Hoppas resten av året blir lite piggare. * Vi dukade på extrabord på verandan som är så gott som klar, det enda som saknas är en elektriker. Etiketter: Drottninggatan 4, Inredning, Veranda. Inga kommentarer:. Skicka en kommentar. Senaste inlägg. Äldre inlägg Startsida. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget Atom. VÄLKOMMEN. FRIDASFINA. Hej. Här sam...
http://fridasfina.blogspot.com/2009/01/tjusig-dukning-dlig-uppslutning.html
*  Febersjukdom
... omdirigering feber...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Febersjukdom

Psykisk störningFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Komorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Bantning: Bantning är en tillfällig och systematiskt förändrad diet i försök att minska i vikt, dock inte genom en kost som uteslutande består av vätska, vilket kallas att fasta. Bantning och motion är de första åtgärder som bariatrin föreslår vid övervikt och fetma.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.Bipolär sjukdomUndvikande: Undvikande är ett kognitivt och beteendesymtom vid traumatisering. Det drabbar oftast personer som redan hade ett dissociativt sätt att hantera kriser, innan traumat.HyperintensitetLista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.Refererad smärta: Refererad smärta (ofta: referred pain) är ett välkänt fenomen vid smärta när smärtstället inte överensstämmer med var sjukdomen eller skadan sitter. "Refererad smärta" är typiskt förknippad med inre organ och det muskuloskeletala systemet, och samtidigt med hyperalgesi.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Shipley, West Yorkshire: Shipley är en mindre stad utanför Bradford, Storbritannien. Shipley ligger längs floden Aire och Leeds and Liverpool Canal.