Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Möss, inavlade C57BLHuntingtons sjukdom: En ärftlig, autosomalt dominant sjukdom, kännetecknad av utveckling av korea (danssjuka) och demens i 40-50-årsåldern. Vanliga tidiga manifestationer är paranoia, impulsivitet, depression, hallucinationer och vanföreställningar. Senare följer mental försämring, förlorad finmotorik, atetos, diffus korea som omfattar lemmarnas muskler, och efter 10-15 år inträder ett vegetativt tillstånd. Ungdomsvarianten har ett våldsammare förlopp, med krampanfall, ataxi, demens och korea.Neurodegenerativa sjukdomarMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Sannolikhetsteori1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin: En dopaminerg neurotoxisk substans som framkallar irreversibla kliniska, kemiska och patologiska förändringar som härmar dem man finner vid Parkinsons sjukdom.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Nervskyddande medelGenetic Diseases, Inborn: Sjukdomar orsakade av genetiska mutationer under embryots eller fostrets utveckling, vilka i vissa fall kan ses först senare i livet. Mutationerna kan ha ärvts från en förälders genom eller kan ha uppkommit in utero.Parkinsons sjukdomInduced Pluripotent Stem CellsModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.ParkinsonismAlzheimers sjukdom: En form av presenil demens som vanligen beror på kronisk, nedbrytande hjärnsjukdom. I sjukdomsbilden ingår för tidigt inträdande av senilitet, förvirring och talrubbningar. Förtviningen av nervceller i hjärnan har likheter med för tidigt åldrande. Dubbelt så många kvinnor som män tycks drabbas.SvinadenovirusNervcellerMöss, inavlade BALB CLäkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.OxidopaminDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Autoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.Dopaminergic NeuronsNervsystemets sjukdomarHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Genmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Encefalomyelit, autoimmun, experimentell: En experimentell djurmodell för demyeliniserande sjukdom i det centrala nervsystemet. Inokulation med en emulsion av vit substans i kombination med Freunds adjuvans, myelinbasprotein eller renat centralmyelin utlöser ett T-cellsförmedlat immunsvar riktat mot centralmyelin. De patologiska dragen liknar dem vid multipel skleros, inkluderande perivaskulära och periventrikulära inflammationshärdar och demyelinisering. Subpial (under den mjuka hjärnhinnan) demyelinisering under hjärnhinneinfiltrationer förekommer också, vilket också är ett kännetecken vid akut, disseminerad encefalomyelit. Passiv immunisering med T-celler från ett drabbat djur till ett friskt djur framkallar också detta tillstånd.Epistasi: En form av genetisk motverkan som innebär att en gen hindrar andra icke-alleler att uttrycka sin fenotyp. Gener, vars uttryck ändras av icke-alleler, sägs vara hypostatiska eller uppvisa hypostasi.AlfasynukleinEtylnitrosurea: En nitrosureaförening med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.Smittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Möss, inavlade DBANervdegenerationNervvävnadsproteinerMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Genetisk målstyrning: Införande av exogent DNA i någon organisms genom på ställen där det kan komma till uttryck på ett kontrollerat sätt. Integreringen sker som följd av homolog rekombination.Genkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.SignalomvandlingArtrit, experimentell: Experimentellt framkallad ledinflammation hos djur m h a immunologiska metoder eller smittämnen som stimulerar till ett immunsvar (t ex immunologiska adjuvantia eller collagen).Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Dopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.Pemfigoid, bullösKopplingsojämnvikt: Icke slumpmässig association mellan kopplade gener. Denna tendens ses när alleler av två separata, men redan kopplade genplatser, förekommer tillsammans oftare än vad som kan förväntas vid slumpmässig fördelning.Råttor, Sprague-DawleySjukdom: En bestämd patologisk process med typiska kännetecken och symtom. Den kan omfatta hela kroppen eller någon del av den, och dess etiologi, patologi och prognos kan vara kända eller okända.Mice, 129 StrainModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Genetic LinkageAmyloid beta-PeptidesReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Myelin-Oligodendrocyte GlycoproteinAmyloid-betaproteinprekursor: En prekursor till amyloid-betaprotein (beta/A4). Förändringar i uttrycket av amyloid-betaproteinprekursorgenen (ABPP-genen), på kromosom 21, spelar en roll vid utvecklingen av neuropatologin i såväl A lzheimers sjukdom som Downs syndrom.NeostriatumPeptidfragmentPolymorfism, enkelnukleotidCellinjeSteriluppfödda djur: Djur som ej är smittade av främmande organismer.Råttor, inavlade LewGenetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionMjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Möss, mutanta stammar: Möss med muterade gener som uttrycks som phenotyper hos djuren.High-Throughput Screening AssaysParkinsons sjukdom, sekundärTransgenerRotenonSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Corpus striatum: Grå- och vitstrimmig substans bestående av neostriatum och paleostriatum (globus pallidus). Den befinner sig snett framför talamus i båda hjärnhalvorna. Den grå substansen utgörs av nucleus caudatus (svanskärnan) och nucleus lentiformis (linskärnan, som i sin tur består av globus pallidus och putamen). Den vita substansen utgör den inre kapseln.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Naturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.SebrafiskGenetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.AutoimmunitetGlomerulonefrit: Glomerulärt inflammatoriskt tillstånd, beroende på antigen-antikroppsreaktion, med leukocytinfiltration och celltillväxt i glomeruli.Embryonala stamcellerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.T-lymfocyterMöss, inavlade NOD: En stam icke överviktiga, diabetiska möss som tagits fram i Japan och som fått utbredd användning som modell för T-cellsberoende, autoimmun insulinberoende diabetes mellitus, med insulit som huvudsakligt histopatologiskt kännetecken. Den genetiska känsligheten är starkt MHC-bunden.Substantia nigraLabyrintinlärning: Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Autoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.Centrala nervsystemet: Nervsystemets överordnade informationshanterande enheter, bestående av hjärnan, den förlängda märgen, ryggmärgen och hjärnhinnorna. Syn. CNS.Macaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.TidsfaktorerDrosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Presenilin-1Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Grönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Drosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.NervgifterLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.PeptiderApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Injektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Real-Time Polymerase Chain ReactionExpanderande trinukleotidupprepningarGenetic TherapyRNA, budbärarMultipel sklerosMyelin Basic ProteinDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Njurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.StickprovsstorlekCD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.PsoriasisNeuriterFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Interleukin-17: Ett proinflammatoriskt cytokin som främst produceras av T-lymfocyter eller deras förelöpare. IL-17 är homologt med en öppen läsram (ORF) hos Herpesvirus saimiri.Th1-cellerAutoantigener: Antigener som, trots att de utgörs av beståndsdelar av normal kroppsvävnad, blir måltavla för ett humoralt eller cellförmedlat immunsvar.Amyotrofisk lateralskleros: Ryggmärgssjukdom som kännetecknas av nedbrytning av de celler i ryggmärgens sidosträngar (kortikomuskulära banan) som försörjer muskulaturen med nerver. Sjukdomen leder till fortskridande muskelförtvi ning, förlamningar, tal- och sväljnings- och andningssvårigheter. Den debuterar oftast efter 50 års ålder och har ett fatalt förlopp. Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Råttor, WistarHaplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Immunity, NaturalInterferon Type IIGenome-Wide Association StudyT-lymfocytsubsetStamcellstransplantationArtsspecificitetLedinflammation: Inflammation i lederna som kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur runt leden. Syn. artrit.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Caenorhabditis elegans: En nematodart som ofta används för biologiska, biokemiska och genetiska studier.Djur, nyföddaBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Pluripotenta stamcellerDependovirus: Ett släkte av familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae, vars virus är beroende av dubbellinfektion med adenovirus eller herpesvirus för att kunna föröka sig. Typarten är Adenoassocierat virus 2.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Resultats reproducerbarhetDatatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Tyrosin 3-monooxygenasPC12-cellerGendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.Genom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Genöverföringstekniker: Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.Tumörnekrosfaktor-alfaGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Genomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Inflammatoriska mediatorer: Endogena föreningar som förmedlar inflammation (autakoider), och likartade exogena ämnen, inkl. syntetiska prostaglandiner.Sjukdomsmottaglighet: Förhållanden i kroppen som får kroppsvävnaderna att reagera på speciella sätt på vissa yttre stimuli, och sålunda gör individen ovanligt benägen för vissa sjukdomar.Cellodlingsmetoder: Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.Interleukiner: Lösliga faktorer som stimulerar tillväxtprocesser hos leukocyter och andra celltyper. De bidrar till ökning av cellproliferation och -differentiering, DNA-syntes, utsöndring av andra biologiskt aktiva molekyler och svar på immun- och inflammatorisk stimulering.Immuntolerans: Specifik avsaknad av immunreaktion mot ett visst antigen hos en individ med iövrigt normalt immunförsvar. Bristen kan bero på tidig kontakt med antigenet hos en immunologiskt omogen individ (foster eller nyfödd) eller hos en vuxen som utsatts för extremt stora doser eller ytterst små mängder av antigenet, eller genom exponering för strålning, antimetaboliter, antilymfocytserum osv.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Th2-cellerAutofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.CD8-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, inblandade i MHC klass-I funktioner. De omfattar både cytotoxiska T-lymfocyter och T-suppressorceller.LungsjukdomarMöss, inavlade C3HAmider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.Mikromatrisanalys: Samtidig analys på en mikroplatta av flera prov eller målsubstanser ordnade i en matris.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Oxidativ stresstau-proteinerFärgning och märkningMikroglia: Den tredje typen gliaceller, jämte astrocyter och oligodendrocyter (som tillsammans bildar makroglia). Mikroglia varierar i utseende, beroende på utvecklingsstadium, funktionssätt och anatomiskt läge. Till subtyper hör förgrenade, perivaskulära, amöboida, vilande och aktiverade. Mikroglia har en uppenbar förmåga till fagocytos och spelar en viktig roll i det breda spektret av nervsjukdomar. De antas även ha andra roller, t ex en sekretorisk roll (utsöndring av cytokiner och nervtillväxtfaktorer); i immunnologiska processer (presentation av antigener), samt i utveckling och omformning av det centrala nervsystemet.Kemokiner: En klass av förinflammatoriska cytokiner som har förmågan att dra till sig och aktivera leukocyter. De kan delas in i åtminstone tre strukturella grenar: C (C-kemokiner), CC (CC-kemokiner) och CXC (CX C-kemokiner), på grundval av variationer i ett gemensamt cysteinmotiv.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.UbikvitinFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Möss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Reaktiva syreradikalerLäkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.UppregleringCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.ProteinuriaStamcellerFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.

*  dagligen.se – Roliga länkar varje dag
fyllo Dagens win djur Humor illusioner Intressant media...
http://dagligen.se/
*  Regnmätare, Cone
Bevattning. Böcker. Djur i trädgården. För barnen. För bär- &...
http://odla.nu/shop/regnmatare-cone.html
*  Adaptrar för allmänt bruk in Sverige online-store, businesses and companies | Business Directory a
55 Datorer 216 Djur och varor för djur 63 Elektronik 741...
http://se.all.biz/adaptrar-for-allmant-bruk-epg1060117
*  Blästring
... kan syfta på blästring rengöring verkstadsteknisk metod blästring metallurgi delmetod vid framställning av järn blästring glas blästersand sprutas med högt tryck mot glaset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästring
*  Blästbruk
... är en från förhistorisk tid känd metod för järnframställning genom reduktion av sjö eller myrmalm malm en upphettades under blästring dvs inblåsning av luft med hjälp av en bälg kategori järnåldern kategori metallindustri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blästbruk
*  Blåsippan
... var en svensk kalender som utgavs en gång om året till källor kategori svenska kalendrar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåsippan
*  Huntingtons SjukdomGenetik
Medical News 'Tweets'. Denna repetition varierar i längd mellan individer, men, när den ner ett bestämt jämnt av utvidgning, ett muterat huntingtinprotein mHtt produceras som är ej längre det normala och är skadlig till hjärnceller. Som det onormala proteinet ackumulerar, orsakar det patologiska ändringar som leder till tecknen av Huntingtons sjukdom. Huntingtons sjukdom övertas i ett autosomal framträdande sätt. Alla nucleated celler av människokroppen innehåller 46 kromosomer, med 23 som härledas från varje förälder. Av dessa 23 parar av kromosomer, parar man är könsbestämmakromosomerna X- och Y-kromosomer, och de andra 22na parar är de autosomal kromosomerna. Autosomal arvhjälpmedel att sjukdomen övertas till och med en mutation som uppstår i en av dessa autosomal kromosomer. I fallen av Huntingtons sjukdom är den involverade specifika kromosomen kromosom 4. Det Framträdande arvhjälpmedlet, som endast muterat ett kopierar av genen, behöver att passeras på till avkommor för att sjukdomen till godsspecifikat...
http://news-medical.net/health/Huntingtons-Disease-Genetics-(Swedish).aspx
*  Huntingtons sjukdom
ICD10 =, {{ICD10|F|02|2|f|00}}. eMedicine mult = eMedicine2|article|792600 eMedicine2|article|289706. Den leder till en kombination av neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Vanligtvis börjar dessa visa sig mellan 30 och 50 års ålder. Mellan 3 och 10 procent av alla med sjukdomen har denna tidiga form. Redan på 1500-talet hade sjukdomen beskrivits som danssjuka chorea av grekiska choreia, dans på grund av de snabba, okontrollerade rörelser den kan medföra. HS finns hos mellan 5 och 10 personer per 100 000 invånare. Det finns inga säkra uppgifter på hur många personer i Sverige som har HS men uppskattningsvis rör det sig om ca 1000 personer. CAG-repetitionerna kodar sedan för aminosyran glutamin. Normalt finns det cirka 20 CAG-repetitioner när genen ska koda för glutamin. Mutationen i HD genen leder till att det blir fler repetitioner, när repetitionerna överstiger 35 repetitioner är risken stor att man får Huntingtons sjukdom sent i livet och om CAG-repetitioner överstiger 40 är det säker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huntingtons_sjukdom
*  George Huntington
... thumb right george huntington george huntington amerikansk privatpraktiserande läkare i tredje generationen född död har gett namn åt huntingtons sjukdom kategori amerikanska läkare kategori eponymer kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Huntington
*  Huntingtin
... miniatyr stiliserad bild av huntingtins tredimensionella struktur huntingtin är ett protein vars funktion är okänd den studeras dock flitigt eftersom ett förändrat huntingtin kan leda till huntingtons sjukdom gen struktur del i huntingtons sjukdom referenser gen genen finns på kromosom och benämns htt mot änden har htt en upprepning av trinukleotiden cag som kodar för aminosyra n glutamin genen består av exon struktur huntingtin är ett relativt stort protein kda och mer än aminosyror långt stora delar av proteinet är uppbyggt av heat repetitioner upprepningar på aminosyror som bildar två α helixdomäner sammanbundna av en kort länk mot den n terminal a änden finns en polyglutaminkedja polyq med en längd på mellan upprepningar i normalt huntingtin del i huntingtons sjukdom om en mutation i htt gör så att polyglutaminkedjan blir längre än upprepningar är det troligt att huntingtons sjukdom kommer framträda under en normal livstid ju längre kedjan är desto tidigare bryter sjukdomen ut polyq kedjan gör att fr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huntingtin
*  Kategori:Huntingtons sjukdom
kategori huntingtons sjukdom kategori huntingtons sjukdom kategori motoriska tillstånd och störningar kategori genetiska sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Huntingtons_sjukdom
*  Varma händer och fötter
... Lions hjälper de hemlösa med mat och kläder. Hon började med att ge mat till de hungrande genom att servera en liten skål soppa från sin skåpbil. När Gwens skåpbil gick sönder hjälpte Lions till att betala för en ny skåpbil för att hålla igång soppkampanjen. Lions träder in Lionmedlemmen Ken Ibarra i San Bruno Lions Club och andra medlemmar gick samman för att hjälpa Gwen med hennes soppkök utanför ett boende för hemlösa. När det blev kallare började lionmedlemmarna märka att de som kom för att få soppa också frös. De började ta med sig vantar och sockor och ta emot donationer för att de hemlösa skulle få kläder och kunna hålla sig varma. Den här insatsen blev så småningom till projektet Varma händer och fötter, som hjälper till att tillhandahålla kläder åt dem som varje vecka kommer för att få mat. ”Men de ställde upp och det hjälper hundratals människor.” Hålla sig varm Gwen hämtar mat som skänkts av lokala SafeWay och Trader Joe’s, och hon använder den för att koka soppa som serveras utanför boendet f...
http://lionsclubs.org/SW/our-impact/lions-in-action/warm-hands-and-feet-print.php
*  Bayes sats
'Bayes sats' eller 'Bayes teorem' är en sats inom sannolikhetsteori n, som används för att bestämma betingade sannolikheter ; sannolikheten för ett utfall givet ett annat utfall. Satsen har fått sitt namn av matematikern Thomas Bayes 1702-1761. Dess betydande roll inom statistiken grundar sig sedan länge på att satsen förenklar beräkningar av betingade sannolikheter. Bayes sats Tillämpningar Härledning Se även Noter och referenser Externa länkar. Bayes sats. Låt A 1, ..., A n vara n disjunkta oförenliga händelser med positiv sannolikhet. Anta att händelserna utgör hela utfallsrummet: \bigcup {n} {i=1} A i = \Omega. Bayes sats säger då att. där nämnaren är lika med P B enligt lagen om total sannolikhet. För specialfallet n=1 ger Bayes sats. Där P A|B är sannolikheten för A, givet B. Bayes sats används flitigt inom statistiken, bland annat för dolda Markovmodeller. Satsen och Bayes namn har blivit kända under internet eran, genom att satsen har implementerats i Bayesiska skräppostfilter för att på ett statistis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bayes_sats
*  Fermi–Dirac-statistik
fermi dirac statistik fermi dirac statistik thumb fermi dirac funktionens temperaturberoende fermi dirac statistik uppkallad efter fysikerna enrico fermi och paul dirac är en sannolikhetsfördelning för ett stort antal identiska fermion er med tillämpning inom främst fasta tillståndets fysik till skillnad från bose einstein statistik innebär paulis uteslutningsprincip att högst ett objekt får finnas i varje kvanttillstånd fördelningen kan tillämpas på exempelvis proton er neutron er och elektron er den används främst för att beskriva elektron er i fasta kroppar tillhörande valens och ledningsbanden med energitillstånd som funktion av temperaturen sannolikheten n ε för att en fermion befinner sig i ett kvanttillstånd med energin ε vid temperaturen t kan tecknas n varepsilon over e varepsilon mu kt där varepsilon är den aktuella energinivån mu är den kemiska potentialen k är boltzmanns konstant t är temperaturen vid temperaturer nära absoluta nollpunkten är för varje energinivå varepsilon mu sannolikhet en nära ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fermi–Dirac-statistik
*  Sannolikhetskalkyl & matematisk statistik - böcker | Adlibris
Sannolikhetskalkyl matematisk statistik - b cker. Papper & kontor. Barn & leksaker. Populära nyheter. Populära nyheter. 49 kr. Höstpyssel - 2 för 89 kr. Harlequin - 3 för 99 kr. Grundkurs i statistik går igenom grundläggande statistiska begrepp och ger en god inblick i vanliga statistiska beräknings- och undersökningsmetoder. Boken syftar till att träna det statistiska tänkandet så att man kan förstå och använda några enkla statistiska metoder. I denna bok finns de formler och tabeller som behövs på grundkurser i statistik.Ur innehållet:• Beskrivande statistik• Prisindex• Sannolikhetslära• Statistisk slutledning• Ensidig. Unrivalled in the way it makes the teaching of statistics compelling and accessible to even the most anxious of students, the only statistics textbook you and your students will. Här presenteras statistik med exempel och praktiska tillämpningar och utan onödig krånglig matematik. Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare ­utan förkunskaper ändå har möjligh...
http://adlibris.com/se/avdelning/sannolikhetskalkyl-matematisk-statistik-8556
*  Haplogrupp
Inom molekylär evolution är en 'haplogrupp' en grupp av liknande haplotyp er, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf 'Single Nucleotide Polymorphism', SNP mutation. Haplogrupper kan användas för att bestämma genetiska populationer; grupper av individer som hänger samman genetiskt. Haplogrupper används inom populationsgenetik och vid studiet av molekylär evolution. På grund av att haplogrupper består av liknande haplotyper, går det att förutsäga en haplogrupp från haplotyper. Olika haplogrupper tilldelas bokstäver i alfabetet för att klassificering, och finare bestämningar görs med siffer- och bokstavskombinationer till, exempel "R1b1". Haplogrupper från Y-kromosomen och mitokondrie-DNA mtDNA har olika haplogruppsbeteckningar. Haplogrupper är orsakade av djupa historiskt-genetiska förändringar som går tillbaka många tusentals år. I människans genetik, är Y-kromosomens haplogrupper och mitokondrie-DNA-haplogrupper de flitigast studerade. Både dessa kan användas för att bestämma genetiska populatione...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haplogrupp
*  Knockout
... thumb en boxare har blivit knockad och domaren räknar till knockout k o är en vinstgivande nedslagning i boxning och andra kampsport er ofta ges en räkning till tio om den som blivit nedslagen inte kan fortsätta efter det vinner motståndaren på knockout en knockout kan orsakas av ett slag mot kroppen likaväl som mot huvudet men i dagligt tal menar man ofta ett slag som är riktat mot huvud et och får en att tappa medvetandet tillfälligt ett sådant slag träffar oftast i ansiktet under en tänkt linje mellan öron och näsa detta område kan ibland kallas the button eller the temple man kan dessutom vinna på knockout genom att slå hårt mot tinningen och örat det beror dock sällan på att motståndaren tappar medvetandet utan på att slaget rubbar balanssinnet knockoutslag mot kroppen träffar oftast på lever n vilket sägs vara den mest smärtsamma knocken i karate kan man se knock out även mot benen då till följd av flera hårda sparkar mot låren begreppet teknisk knockout tko innebär att domaren avbryter matchen ris...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knockout
*  Svenska Parkinsonakademien
... spa grundades och är baserad vid lunds universitet huvudmålet för akademien är att stimulera preklinisk och klinisk forskning relaterad till parkinsons sjukdom och speciellt att stödja translationella projekt projekt som överbryggar klyftan mellan preklinisk och klinisk forskning och för lovande prekliniska resultat till kliniken huvudsakliga forskningsområden är metoder för tidiga diagnoser biomarkörer nervskyddande behandlingar tillväxtfaktor er återställande behandlingar cell och genterapi och förbättrade metoder för utvärdering av symptomatologi och behandlingseffekt tio forskare på heltid eller deltid är anställda av spa och akademien leds av en styrgrupp som består av representanter från såväl preklinisk och klinisk neurovetenskap som patientorganisationer spa anordnar utbildningar och möten om parkinsons sjukdom på nationell och internationell nivå externa länkar kategori parkinsons sjukdom kategori forskningsinstitut vid lunds universitet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Parkinsonakademien
*  Parkinson
... det finns flera företeelser med parkinson anknytning parkinsons sjukdom efter james parkinson som beskrev en neurologisk sjukdom som yttrar sig främst genom skakningar och förlångsammade rörelser parkinsons lag en teori av c northcote parkinson som säger att allt arbete tar den tid som avsatts för uppgiften michael parkinson brittisk journalist och programledare mest känd för talkshowen parkinson...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parkinson
*  .. Nyckelord: Alzheimers .. Artiklar i fokus .. Chans till tidig Alzheimerupptäckt
Nyckelord: Alzheimers, Alzheimers sjukdom Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen 2015-09-17 Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist. Nyckelord: Alzheimers, demenssjukdomar Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen 2014-08-28 I framtiden kan personer som oroar sig för att drabbas av Alzheimers sjukdom få besked med hjälp av ett enkelt prov. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Läkaren Oskar Hansson och hans forskargrupp studerar biomarkörer – ämnen som finns i ryggvätskan och har en koppling till Alzheimers sjukdom. Nyckelord: Alzheimers, Alzheimers sjukdom, biomarkör, demenssjukdomar Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen 2010-10-21 Många tilltänkta läkemedel för Alzheimers sjukdom har testats men har inte visat sig bra nog. Nyckelord: Alzheimers Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen 2010-05-19  Behandling mot sjukdomen Alzheimers bör vara individuell, avpassad efter varje patients särskilda behov. De b...
http://vetenskaphalsa.se/tag/alzheimers/
*  Alois Alzheimer
... miniatyr px alois alzheimer alois alzheimer född juni i marktbreit bayern tyskland död december i breslau schlesien tyskland numera polen var en tysk psykiater och neuropatolog alzheimer ett anatomiskt laboratorium vid psykiatriska kliniken i münchen och kallades till professor i psykiatri och neurologi i breslau han har givit namn åt alzheimers sjukdom som han var den förste att beskriva nationalencyklopedin multimedia plus noter externa länkar kategori tyska psykiatrer kategori födda kategori avlidna kategori män kategori tyska neurologer kategori tyska patologer kategori tyska professorer kategori professorer i psykiatri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alois_Alzheimer
*  Duplicatus
... är en specialform hos moln där det förekommer flera flak eller skikt av moln i något olika höjd över varandra flaken eller skikten kan ibland vara delvis sammansmälta benämningen används huvudsakligen för huvudmolnslag av typen cirrus cirrostratus altocumulus altostratus och stratocumulus duplicatus kan vara svår att fastställa vid observation från marken om vindriktningen skiljer sig mellan de olika skikten kan molnet få en trådig struktur och då kan trådarnas riktning avslöja att det rör sig om flera skikt ett bra tillfälle att upptäcka duplicatus är vid soluppgång och solnedgång då solen belyser de övre skikten medan de undre skikten är i skugga färgskillnaden mellan de olika skikten avslöjar då att det rör sig om flera skikt referenser noter tryckta källor kategori specialformer moln...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Duplicatus
*  Oscillerande indikator
... är en term som används inom finans världen för olika metoder att statistiskt förutsäga kursrörelser för aktie r valutor råvaror med mera generellt sett rör sig aktiekurser både uppåt och nedåt över tiden det är denna upprepade vågrörelse som kallas oscillerande från olika statistiska formler kan man få indikationer om nuvarande trend är sannolik att hålla i sig eller om den är på väg att ändra till motsatt riktning en del av de statistiska hjälpmedlen kallas oscillerande indikatorer stochastic oscillator utvecklad av george lane är en oscillerande indikator som är konstruerad för att hitta situationer då en aktie anses vara överköpt eller översåld och är därmed en ledande indikator köpsignal ges när stochastic kurvan sjunker under en viss tröskel och säljsignal när stochastic kurvan stiger över en viss tröskel se även teknisk analys kategori teknisk analys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillerande_indikator
*  Simulering (medicin)
Diagnosen simulering ges således när lurendrejeriets vinstmotiv är uppenbart, och skiljer sig därmed från den relaterade diagnosen Münchhausens syndrom. En patient simulerade kolik för att undvika ett offentligt möte, medan den andre simulerade en knäskada för att slippa följa med sin husbonde på en lång resa. Historiskt sett har simulering varit vanligt hos soldater och rekryter för att undvika undvika att gå i krig eller ta del i en viss strid. Fysiska metoder som har rapporterats inkluderar försök att lura termometrar, orsaka uppsvullnader, fördröja sårläkning, träna för mycket, överdosera medicin eller droger och skada sig själv. Simulering förefaller vara vanligare i samhällen med tvångsarbete industriell simulering och de med allmän värnplikt militär simulering eller de där det finns möjlighet att stämma medicinsk personal för felbehandling medikolegal simulering. Simulering är vanligare bland kvinnor än bland män och är vanligare bland de som arbetar inom hälsorelaterade fält. Diagnos och detektion. : ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simulering_(medicin)
*  Numerisk integrering
'Numerisk integrering' även 'numerisk integration' eller 'numerisk kvadratur' är beräkningen av integral er med hjälp av numeriska metoder. En integral kan beräknas exakt om tillhörande primitiva funktion är känd, men för de flesta funktioner existerar ingen enkel primitiv funktion. Numerisk integrering innebär att integranden den funktion som ska integreras i stället approximeras med en enklare funktion vars primitiva funktion är känd, exempelvis ett polynom. Studiet av effektiva metoder för numerisk integrering är ett huvudområde inom numerisk analys. Integrering kan tolkas geometriskt som beräkningen av storleken på ett område som begränsas av kända funktionskurvor. Det enklaste sättet att uppskatta denna integral är 'rektangelmetoden'. Ytan approximeras därmed med en rektangel vars bas är 'b'-'a' och vars höjd är funktionsvärdet för en godycklig punkt 'c' på intervall et. Detta ger formeln. Ett alternativ är att approximera ytan som en parallelltrapets, vilket ger upphov till trapetsmetoden och formeln. O...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Numerisk_integrering
*  Sjukdomsvinst
... betecknar de fördelar som en person kan åtnjuta på grund av ett sjukdom stillstånd primär sjukdomsvinst är när sjukdomen löser ett problem till exempel när personen har lovat att utföra saker som hon eller han inte skulle ha klarat av ens i friskt tillstånd då kan personen hänvisa till sjukdomen och få omgivningen att acceptera att åtagandet inte kan fullföljas sekundär sjukdomsvinst är när personen får uppmärksamhet sympati och hjälp på grund av sitt sjukdomstillstånd se även hypokondri simulering medicin kategori medicin kategori psykiska störningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdomsvinst
*  Droppfot
... är ett medicinskt symtom som innebär svaghet i de muskler som lyfter fotryggen uppåt om symtomen kom plötsligt och man vid läkarundersökning inte hittar något avvikande kan man vänta sig att symtomen beror på peroneuspares det vill säga att nervus fibularis communis hamnat i kläm under knät symtomen brukar i så fall gå tillbaka inom några veckor om symtomen sitter i längre eller om det finns andra tecken till neurologisk sjukdom kan man utreda med neurografi emg eller magnetresonanstomografi droppfot kan i mer sällsynta fall orsakas av många olika sjukdomar i både perifera och centrala nervsystemet till exempel diskbråck polyneuropati eller stroke droppfot gör att foten släpar i backen vid gång det vållar extra stora problem vid gång i trappor då man lätt slår foten i nästa trappsteg om man ej lyfter knät högt mot dessa besvär hjälper ofta fotskena eller anpassade skor ibland kan också sjukgymnastik behövas externa länkar kategori nervsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Droppfot
*  Erstagårdskliniken
... miniatyr lilla erstagården erstagårdskliniken var under åren till och med en neurologisk rehabiliteringsklinik ersta diakoni stod bakom verksamheten som var belägen i hästhagen nacka kommun i stockholm de ekonomiska medlen stod stockholms läns landsting för historik början till dagens anläggning var villa neumüller en herrgårdsliknande villa som otto neumüller son till ölbryggaren friedrich neumüller lät uppföra här år villan överläts till ersta diakoni anstalt för att användas som hem för flickor ändrades verksamheten till en neurologisk rehabiliteringsklinik patienterna kom huvudsakligen från akutsjukhusen efter stroke eller neurokirurgisk operation efter avslutad inneliggande rehabilitering följde man upp i öppenvård någon eller några gånger erstagårdskliniken var även känd för sitt omhändertagande av människor med läkemedelsberoende huvudvärk och man tillhandahöll en allmänneurologisk mottagning erstagårdskliniken var uppskattad för sin breda och höga kompetens sitt vackra lugna läge och sina ändamål...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erstagårdskliniken
*  Mortons neurom
... är en neurologi sk klämning som kan uppstå genom förtunning i några av slemsäckarna oftast mellan tredje och fjärde tå n detta är ett välkänt syndrom som kan orsaka smärtor i främre trampdynan i form av värk med en huggande känsla smärtan kommer framförallt vid belastande träning som gång eller löpning besvären kan ibland ge neurologiska besvär med bl a parestesier eller strålande smärta diagnosen ställs genom palpationsömhet anamnestiskt provokation genom att man pressar ihop foten från sida till sida med hjälp av magnetresonanstomografi kan man också se en förtjockad nerv även om det kan ses liknande förändringar på en del friska individer också tillståndet förekommer ofta hos personer med så kallad tvärplattfot vilket innebär att om fotvalvet stärks upp med en hård sula kan besvären minska eller helt försvinna har man kvarstående besvär är det oftast nödvändigt med operation postoperativt kan besvären försvinna direkt eller diffust försvinna efter några veckor kategori neurologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortons_neurom
*  Kategori:Taktila symtom och störningar
kategori taktila symtom och störningar kategori taktila symtom och störningar kategori känseluppfattning kategori kognitiva symtom kategori neurologiska manifestationer kategori hudmanifestationer kategori sensoriska störningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Taktila_symtom_och_störningar
*  Kategori:Smärta
kategori smärta kategori smärta kategori neurologiska manifestationer kategori känseluppfattning kategori medicinska symtom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Smärta
*  Infektion och inflammation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjäns
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Det är vanligast att en inflammation beror på en infektion, men det kan också finnas andra orsaker. Mot virus hjälper inte antibiotika, men det finns vaccin mot en del virus, samt medicin som gör det svårare för viruset att föröka sig. Om en inflammation blir kraftig finns det flera typer av läkemedel som kan användas för att dämpa kroppens reaktion. Inflammation är kroppens reaktion Ordet inflammation används när det finns olika tecken på att kroppens försvar har reagerat på en skada eller ett angrepp. Bakterier, däremot, har en egen unik cellstruktur, och kan därför angripas med hjälp av till exempel antibiotika. Det kan göra att kroppens immunsystem har svårare att känna igen viruset, och skyddar därför inte mot en ny infektion, även om man har haft en liknande virustyp tidigare. Vilken sjukdom man får beror på vilken typ av bakteriestam det är...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektion-och-inflammation/
*  Alfasynuklein
... är en form av synuklein ett protein som finns i nervsystemet s vävnad men som också bygger upp lewykroppar hos människor kodas alfasynuklein av snca genen dess funktion hos friska personer är okänd men det utgör av cytosol ernas proteiner det förekommer i högst grad i neocortex hippocampus substantia nigra talamus och cerebellum framför allt är det ett nervcellsprotein men det kan finnas i gliaceller det finns också i nervcellernas mitokondrier framför allt i luktloben hippocampus striatum och talamus men inte i hjärnbarken eller cerebellum där den bara finns i cytosol en fettomsättning en deltar i toxicitet av alfasynuklein men alfasynuklein kan påverka viskositet en och den relativa mängden fettsyror i de dubbla lipidlagren normalt är alfasynuklein ett intrinsikalt ostrukturerat protein under vissa patologiska omständigheter kan det också aggregera och bilda olösliga fibrill er i hjärnan som kallas lewykroppar förekomst av lewykroppar kallas lewykroppsjukdom och kännetecknar lewykroppsdemens vissa form...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfasynuklein
*  Cytokiner
... är små protein er under kda som fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av immunförsvar et både det medfödda och det adaptiva immunförsvaret cytokiner utsöndras ofta av celler men ett fåtal typer av cytokiner är membranbundna de agerar främst över korta avstånd parakrin eller autokrin signalering men det finns vissa cytokiner som är stabila nog för att agera endokrint över olika cytokiner har identifierats cytokiner produceras ofta som svar på en infektion de stimulerar produktion och differentiering färdigmognad av lymfocyter b cell er och t cell er men påverkar även andra celltyper som makrofag er många av cytokinerna heter interleukiner från början menades med detta namn cytokiner som både produceras av lymfocyter och utövar sin verkan på lymfocyter dock har många cytokiner felklassats i bägge riktningarna och man upptäcker också allt fler funktioner hos de flesta kända cytokiner interleukiner förkortas vanligen med bokstäverna il och en siffra några vanliga cytokiner är interferon e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytokiner
*  Interleukin 2
interleukin interleukin interleukin il är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret il utsöndras av naiva t cell er som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion il är en autokrin budbärare som utsöndras av samma celler den verkar på il stimulerar t cellerna till mitos och mängden specifika t celler ökar för att eliminera patogen et il är även en potent aktiverande signal för nk celler och b cell er samt har till uppgift att stimulera regulatoriska t celler för att stänga av immunsvaret när infektionen är eliminerad kategori cytokiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interleukin_2
*  Interleukin 12
interleukin interleukin interleukin är ett cytokin som är en viktig signalmolekyl i immunförsvaret den utsöndras av makrofag er som svar på antigen och stimulerar nk cell er och t cell er att producera bland annat interferon er referenser noter kategori mikrobiologi kategori cytokiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interleukin_12
*  Nervdegeneration
... omdirigering neurodegenerativa sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nervdegeneration
*  Nonsensmutation
... är en mutation som innebär att ett baspar hos dna förändras så att istället för den aminosyra som skulle kodas så introduceras ett stoppkodon vilket terminerar translation en och ger upphov till en trunkerad protein produkt sker detta tidigt i translationen så kan det leda till ett icke fungerande protein kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonsensmutation
*  Centimorgan
... förkortat cm är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys för att ange längden av dna segment cm motsvarar en rekombinationsfrekvens på det vill säga det är sannolikhet att ett cm långt dna segment klyvs av en överkorsning till nästa generation översatt till en fysisk karta motsvarar ett segment om miljon baspar i genomsnitt cm men detta kan variera avsevärt beroende på hur vanligt överkorsning är i den aktuella dna regionen enheten är uppkallad efter thomas h morgan enheten kan användas för att ange längden av identiska dna segment hos olika individer i genomsnitt halveras den totala längden av de identiska segmenten i cm för varje generation om två individer har långa identiska segment mätt i cm på samma position i deras autosomala dna är personerna därför sannolikt nära släkt längden av identiska segment är emellertid resultatet av en slumpmässig process mutationer och rekombination och längden är därför inte ett särskilt exakt mått på hur långväga släktska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Centimorgan
*  Födelsehemort
... avser den ort där en person bor när den föds det är inte nödvändigtvis samma ort som födelseorten den ort där personen rent fysiskt föds om ett barns föräldrar bor på en viss ort men barnet föds medan de är på besök någon annanstans i världen räknas således föräldrarnas bostadsort ändå som barnets födelsehemort historik och användning begreppet födelsehemort används bland annat i svensk folkbokföring där bestäms födelsehemorten till den församling där personens mor var folkbokförd när personen föddes denna ordning har varit i bruk sedan skatteverket se läst december den rent fysiska platsen för nedkomsten ofta ett sjukhus anses inte som särskilt viktig och skulle ge ett överdrivet födelsetal för vissa församlingar eller kommuner i förhållande till andra fr o m januari är födelsehemorten för barn som föds i sverige endast namnet på den kommun var barnets mor var folkbokförd vid tidpunkten för barnets födelse undantagsvis barnets far om modern inte var folkbokförd i sverige när barnet föddes för släktforsk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Födelsehemort
*  Signaltransduktion
thumb|right|500 px|Ett antal signaltransduktionsvägar och dess överkorsningar. 'Signaltransduktion' innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade secondary messengers inne i cellen. Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor:. G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptor er Cytokinreceptor er Notch-receptor er Ligandstyrda jonkanaler. Till signaltransduktionsvägarna hör:. När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i cellen, detta sker genom:. Fosforylering - kinas er fosforylerar proteiner så att de aktiveras/deaktiveras. Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen 3d-strukturen hos andra proteiner, vilket påverkar dess aktivitet. Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signaltransduktion
*  GSK3B
gsk b gsk b gsk β eller glykogensyntas kinas beta är ett enzym som kodas av gsk β gen en det är involverat i intracellulär signalering genom att påverka metabolism utvecklingen av nervceller samt utvecklingen av vissa kroppsdelar i foster det kan aktieras av flera signaltransduktionsvägar bland annat pi k akt mtor signaleringsvägen samt wnt signaleringsväg en glykogensyntas kinas är ett prolin styrt serin treoninkinas som inaktiverar glykogensyntas som är ett enzym som styr metabolismen av glukos inne i cellen det är även ett viktigt målprotein för läkemedel som påverkar sjukdomstillstånd epilepsi bipolär sjukdom samt schizofreni litium verkar dels genom att hämma gsk b dels genom att öka aktiviteten hos akt som i sin tur hämmar gsk b behandling med gsk b hämmande läkemedel ha dessutom visat sig öka nivåerna av igf man brukar kunna se låga nivåer av denna tillväxtfaktor i neurodegenerativa sjukdomar och att höja nivåerna kan ha en motverkande effekt på sjukdomsutvecklingen referenser kategori enzymer kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/GSK3B
*  TGF-beta-signalvägen
tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen tgf beta signalvägen är en signaltransduktion sväg som aktiveras av ligander i tgf beta superfamiljen bland annat tgf beta eller transforming growth factor beta bmps eller bone morphogenetic proteins med flera den är involverad bland annat i cellöverlevnad celldifferentiering och celltillväxt bland annat hos utvecklande embryo men även hos mogna celler signalvägen är förhållandevis enkel jämfört med andra signaltransduktionsvägar bindande av tgf beta till en tgf beta typ ii receptordimer detta rekryterar även typ i receptorer bindingen aktierar receptorns fosforolytiska aktivitet varpå typ ii receptorerna fosforylerar typ i receptorerna detta skapar ett inbindningsställe för adapterproteinet sara sara gör att rsmad proteiner kan binda in till receptorkomplexet varpå de fosforyleras fosforylerade rsmad proteiner dissocierar från proteinkomplexet och binder till en co smad kallad smad rsmad cosmad komplexet uttrycker tillsammans en aktiv nls sekvens vilket gör att impor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TGF-beta-signalvägen
*  CAMP-beroende signaltransduktionsväg
camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsväg camp beroende signaltransduktionsvägar är en form av intracellulär signaltransduktion sväg som regleras av alfa subenheten i vissa heterotrimera g protein er som aktiveras av g proteinkopplade receptorer gα s resp gα i aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat camp som i sin tur aktiverar andra proteiner bland annat serin treoninkinaset proteinkinas a pka pka i sin tur påverkar aktiviteten hos en rad andra enzymer och proteiner enzymer som omvandlar glykogen till glukos enzymer som påverkar dromotrop a och kronotrop a aspekter av muskelkontraktionen i hjärtat vilket bland annat ökar puls en transkriptionsfaktor er som styr genuttryck et referenser kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/CAMP-beroende_signaltransduktionsväg
*  MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
mapk erk signaltransduktionsvägen mapk erk signaltransduktionsvägen thumb right upright px mapk erk signaltransduktionsvägen med dess associerade proteiner och enzymer mapk erk är en signaltransduktion sväg som involverar aktivering av enzymet mapk som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer mapk erk vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptor er med associerade januskinas er jak ar som är en form av tyrosinkinas mapk är dock ett serin treoninkinas som endast fosforylerar vissa serin och treonin rester på proteiner signaltransduktion innebär att information om cellens yttre miljö överförs genom membranassocierade receptorer som påverkar cellens interna miljö genom en signaltransduktionskedja delreaktioner när en cytokin eller tyrosinkinasreceptor aktiveras kommer den att fosforyleras vilket gör att den kan rekrytera ett adapterprotein kallat grb grb förbinder receptorn med ett annat protein kallat sos som är en form av guaninutbytesfaktor grb aktiverar också sos sos kommer att påverka g prote...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen
*  Fosfotyrosinbindande domän
... er är protein sekvenser som möjliggör inbindning till fosforylerade tyrosinrester samt n terminala aminosyror det är en form av domän som uttrycks bland annat på proteiner i signaltransduktion skedjor av olika slag och behövs för att binda samman olika proteiner och enzymer se även sh domän sh domän pleckstrinhomologidomän ph kategori signaltransduktion...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfotyrosinbindande_domän
*  Kategori:Genetiska sjukdomar
kategori genetiska sjukdomar kategori genetiska sjukdomar sjukdom ar som har en tydlig genetisk orsak kategori medfödda och ärftliga sjukdomar kategori genetik kategori patologiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Genetiska_sjukdomar
*  Kategori:Hjärt- och kärlsjukdomar
kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori sjukdomar kategori kardiovaskulära systemet kategori fetma kategori stress kategori bröstkorgen kategori kardiologi kategori angiologi kategori degenerativa sjukdomar kategori geriatriska sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Hjärt-_och_kärlsjukdomar
*  Skumcell
... eller foamcell är en makrofag som fagocytera t för mycket oxiderat ldl så den blivit för stor foamcells återfinns ofta i arteriöst plack och är en bidragande orsak till ateroskleros kategori immunceller kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori bindvävsceller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skumcell
*  Statistisk modell
... en statistisk modell är en uppsättning av matematiska ekvationer som i form av stokastiska variabler och deras sannolikhetsfördelningar beskriver beteendet hos ett studerat objekt uttryckt i matematiska termer är en statistisk modell ofta tänkt som ett par y p där y betecknar antalet möjliga observationer och p den uppsättning möjliga utfall som dessa kan ge se även bayes sats regressionsanalys sannolikhetsteori kategori statistik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistisk_modell
*  Enbaspolymorfi
... thumb individ och har nästan samma genvariant de skiljer sig åt på ett enda baspar enbaspolymorfi eng single nucleotide polymorphism snp och ofta uttalat som snipp är en positionsbestämd variation i arvsmassa n som berör en enda nukleotid till exempel kan sekvensen aa t gcc vara förändrad till aa c gcc enbaspolymorfier kan men behöver inte ge förändringar i aminosyra sekvensen i kodande gener på grund av att flera tripletter kan koda för samma aminosyra därför behöver inte polymorfin märkas om däremot variationen ligger inom ett funktionellt avsnitt av dna kan den ge effekter på till exempel metabolism av läkemedel och mottaglighet för sjukdomar forskare har börjat studera snp er i avsikt att hitta variationer som är länkade till sjukdomar men de är även användbara för populationsgenetiska studier exempelvis i gwas studier med hjälp av snp mikromatrisanalys kategori molekylärbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enbaspolymorfi
*  Bräckelinjen
Det skulle emellertid innebära att det inte blev några spårvagnsspår över bron, då detta skulle fördyra brobygget. Därmed stod det klart att Bräckelinjen skulle stanna på Hisingen, och det blev också dödsstöten för linjen som sådan. Vartannat vagnståg på linje 5 "delades" vid Eketrägatan så att främre vagnen gick till Biskopsgården och den bakre till Bräcke. Senare skapade man istället en "förstärkningslinje" mellan Drottningtorget och Bräcke, och lät samtliga vagnar på linje 5 gå till Biskopsgården. Vagnarna var bl.a. på den tiden utrustade med brevlådor baktill. Alla vagnar hade inte brevlådor och passagerarna kunde inte lita på att just deras vagn hade en brevlåda som man kunde posta sina brev i när man steg av. Tidtabellsmässigt hette Bräckelinjen 15, men spårvagnarna skyltades alltid som en femma, en vit femma på röd botten, som det är än idag. En viadukt som spårvagnarna gick under har kvar borrhålen för upphängningen av kontaktledningen. Den forna vändslingan är idag gräsbevuxna fotbollsplaner. I detta...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bräckelinjen
*  Bildruta
... en bildruta är en enskild bild i en film eller video det engelska ordet för en enskild bildruta är frame film varje bildruta visar en delbild eller stillbild i filmens kronologiska avlopp med hjälp av exempelvis en filmprojektor blir en serie av delbilder till en rörlig händelse vanliga bildfrekvenser för film ligger mellan och visade bildrutor per sekund video i en videosignal av pal standard är antalet frames st per sekund varje bild består av linjer och delas upp i två stycken delbilder där endast halva innehållet av bilden visas åt gången varannan gång visas udda linjer osv till och med linje och varannan gång visas jämna linjer osv till och med linje kategori videoteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildruta
*  Bengt Gustafsson (läkare)
bengt gustafsson läkare bengt gustafsson läkare bengt erik gustafsson född augusti i malmö död januari var en svensk läkare gustafsson disputerade på en avhandling om uppfödning av djur i bakteriefri miljö gustafsson b e germfree rearing of rats acta pathologica microbiologica scandinavica vol suppl http onlinelibrary wiley com doi apm issue s issuetoc blev medicine licentiat vid lunds universitet medicine doktor var docent i histologi i lund blev professor i medicinsk symbiosforskning vid karolinska institutet han var gästprofessor vid national institutes of health i washington sekreterare vid statens medicinska forskningsråd från ordförande i forskningsnämnden inom riksföreningen mot cancer från han invaldes i vetenskapsakademien och promoverades till odontologie hedersdoktor i malmö han publicerade ett flertal skrifter i medicin och odontologi referenser noter övriga källor kategori svenska professorer i histologi kategori personer verksamma vid lunds universitet kategori personer verksamma vid karolinska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Gustafsson_(läkare)
*  Blåvit screening
... 'Blåvit screening', 'blåvit selektion', är en molekylärbiologi sk metod där man genom att studera E. coli -bakteriekoloniers färg kan avgöra om de har tagit upp en viss plasmid eller annan vektor med en önskvärd gen. Vektorn innehåller också en gen som ger resistens mot antibiotikumet ampicillin, så bakterier som inte har tagit upp någon vektor dör. Bakterier som har tagit upp rekombinant a vektorer med den önskvärda genen kan inte bryta ned ämnet X-gal till ett blått färgämne och blir vita, medan bakterier som har tagit upp vektorer utan den önskvärda genen kan bryta ned X-gal och blir blå. För att användas i denna metod måste vektorn ha markörer för blåvit screening. Vektorn bär genen lacZ' som kodar för α-domänen av β-galaktosidas intakt β-galaktosidas=lacZ-genen. Utan α-domänen är inte β-galaktosidas intakt och är därmed inte funktionellt. Uttrycket av lacZ' kontrolleras av sekvenser från lac-operonet som sitter uppströms i vektorn. Om laktos finns närvarande kan genen lacZ' uttryckas och α-delen av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåvit_screening
*  Patogenes
... är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom och syftar på vilka mekanismer till exempel virus hormonrubbningar som initierar sjukdomsutvecklingen patogenes är en direkt konsekvens av sjukdomens etiologi sjukdomar vilkas orsaker är oklara kallas idiopatisk a den organiska försämringen benämns patologisk process se även patologi patogen malign stress sårbarhetsmodellen kategori patologi kategori medicinska termer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patogenes
*  Genuttryck
... thumb right översikt över de olika stegen i regleringen av genuttrycket genuttryck är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gen s dna sekvens överförs till cell ens strukturer och funktioner genuttryck har i allmänhet protein er som slutprodukt men det finns även icke kodande gener vars slutprodukter är själva rna molekylen rrna trna processen börjar med transkription av dna till mrna budbärar rna på detta följer post transkriptionella modifieringar samt translation till protein som sedan veckas genomgår post translationella modifieringar och transporteras till rätt del av cellen genuttryck är en reglerad process som startas med hjälp av transkriptionsfaktor er mekanismer geners aktivitet kan styras på flera nivåer se även bild transkription då rna bildas från dna mrna processing då rna transkript modifieras så att de blir aktiva innefattar bland annat splitsning och polyadenylering uttransport från cellkärna n till cytosol en via kärnpor er eftersom all translation sker antinge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genuttryck
*  växtbaserade tabletter — Stockfotografi © magone #1074853
... Våra Planer och Priser Filer. Skapa ett konto. Växtbaserade tabletter. Stockbild. Ladda ner med: Prenumerationsplan. Pay-As-You-Go-krediter. licens 500 332 17.6 11.7 72 dpi 6.9" 4.6" 72 dpi 1. Hämta igen. licens 1000 664 8.5 5.6 300 dpi 3.3" 2.2" 300 dpi 4. Hämta igen. licens 2000 1327 16.9 11.2 300 dpi 6.7" 4.4" 300 dpi 8. Hämta igen. licens 3665 2432 31.0 20.6 300 dpi 12.2" 8.1" 300 dpi 12. Hämta igen. licens 3665 2432 31.0 20.6 300 dpi 12.2" 8.1" 300 dpi 80. Kan endast köpas med krediter. Hämta igen. Filer under förlängd licens kan endast laddas ner med hjälp av Pay-As-You-Go-krediter. magone. För att ladda ner denna bild måste du köpa en abonnemangsplan eller Pay-As-You-Go-krediter. Priser för stockfoton och vektorfiler startar från så lite som $0.15 per bild. Herbal medicine and herbs #6696647. elenathewise. Traditional Chinese herbal medicines #6648822. elenathewise. Chinese herbal medicine #13381342. Chinese herbal medicine #13381325. Alternative medicine #18868379. Flower and herbal tea collectio...
http://se.depositphotos.com/1074853/stock-photo-herbal-medicine.html
*  Ky Buon Tang
{{MMA-utövare namn = Ky Buon Tang bild = |bildstorlek = 200 bildtext = |nationalitet =svensk fulltnamn = Ky Buon Tang smeknamn = |längd= 1,70 |vikt= 70 |födelsedatum = 1966-03-25 |födelsestad = Saigon |bor = Karlskoga, Sverige. maka = ja teknik = Karate, iaidō, kobudō, jūdō och Taijiquan, Yang-stil |grad =. 'Ky Buon Tang', född 25 mars 1966 i Saigon Vietnam, är en svensk karate utövare och tidigare förbundskapten för Sveriges landslag i kata. Ky Buon Tangs föräldrar har sitt ursprung från Hainan Kina och familjen kom till Sverige 1979 som båtflykting ar. Ky Buon Tang är känd världen över som internationellt A-licenserad tränare inom kampsport en karate och för sina meriter inom samma kampsport. Han har bland annat tagit guld i VM -1998 och 2004 samt ett stort antal guld, silver och brons i svenska och nordiska mästerskap. Han har haft rollen som förbundskapten för det nationella ladslaget i kata för Sverige och som tränare medverkat till 6 JSM Guld 1996-2006 och två lag-SM Guld 1999-2006. Tang innehar titeln ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ky_Buon_Tang
*  Tang soo do
... dangsudo hangul 당수도 tang handens väg är en traditionell korea nsk militär konst som fokuserar på disciplin och utövandet av rörelsemönster och självförsvar dangsudo grundades av hwang kee som byggde på gamla böcker om subak en äldre koreansk stridskonst medan han bodde i manchuriet skolan är mycket influerad av japan sk karate och olika kinesiska metoder i den koreanska kampsport en dangsudo brukar man bland annat pröva sina krafter i sina sparkar genom att sparka itu brädor en av flera fottekniker i dangsudo är de imponerande hoppsparkarna etymologi och transkription dangsudo i sverige noter och referenser externa länkar etymologi och transkription dangsudo är det koreanska uttalet av de kinesiska kanji 唐手道 tang shou dao dangsudo betyder bokstavligen kina handens väg där 唐 dang avser tangdynastin tecknet 唐 som ursprungligen syftade på kina ändrades senare till 空 av gichin funakoshi att stå för tom snarare än kina 空手道 uttalas kong shou dao på kinesiska och karate dō på japanska många dangsudo stilar anvä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tang_soo_do
*  Garmin Forerunner 610 | PC-tidningen
Garmin Forerunner 610 Vi springer som aldrig förr, och många gör det med en klocka som kan registrera hastighet, puls och var de har sprungit. Välj betyg Ge produkten 1/10 Ge produkten 2/10 Ge produkten 3/10 Ge produkten 4/10 Ge produkten 5/10 Ge produkten 6/10 Ge produkten 7/10 Ge produkten 8/10 Ge produkten 9/10 Ge produkten 10/10. Det speciella med denna är att det är världens första med tryckkänslig skärm, i stället för den ”ring” de flesta andra Garmin-modeller har. Det låter ju trevligt och klockan är tillräckligt tunn för att fungera som ett vanligt armbandsur. På sidorna finns bara tre knappar: en för bakgrundsbelysning, en för att starta och en för att stoppa funktioner när du springer. Alla andra funktioner kontrolleras via den lilla skärmen, som bara är på en tum. När klockan är upplåst, vilket görs genom att låta fingrarna glida över skärmen, går det att bläddra i menyerna. Det kräver lite tillvänjning eftersom skärmen inte reagerar direkt och samtidigt är skärmen så ­liten att det är lätt att oav...
http://pctidningen.se/pc-tidningen/arkiv/garmin-forerunner-610
*  Autoimmunitet
}} 'Autoimmunitet' är immunförsvaret s skadliga angrepp med autoantikroppar på kroppens egen vävnad, vilket kan yttra sig i sjukdomar eller bortstötning av organ vid transplantation. Alla människor har en viss grad av autoimmunitet, men när den blir för hög blir den skadlig. Vid autoimmunitet bildas antikroppar mot den egna kroppen, autoantikroppar, antingen mot något organ eller körtlar eller mot kroppens strukturer eller system till exempel i endokrina systemet eller mag- och tarmkanalen. Vid systemisk autoimmunitet kan det till exempel ha bildats autoantikroppar mot akutfasproteiner som ceruloplasmin. http://autoimmune.pathology.jhmi.edu/whatisautoimmunity.html Med upp till 50% förklaras autoimmunitetens uppkomst med "okänd utlösande faktor", dock har en mycket stor andel patienter ca 80% rapporterat känslomässiga stress orer före insjuknandet, och psykisk stress antas spela en stor roll för etiologi n. Dels ökar autoimmuniteten till följd av hyperprolaktinemi som beror på annan sjukdom, dels uppträder mån...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autoimmunitet
*  Brights sjukdom
... omdirigering glomerulonefrit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brights_sjukdom
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Substantia nigra
Det huvudsakliga nätverket för dopaminerga neuron inom de basala ganglierna är den nigrostriatiala kopplingen som går mellan substantia nigra och striatum, som är en struktur i den främre delen de basala ganglierna. Dess två delar är substantia nigra pars compacta SNpc och substantia nigra pars reticulata SNpr http://discovery.lifemapsc.com/in-vivo-development/brain/substantia-nigra-pars-compacta. Substantia nigra pars compacta, utgör det dorsala skiktet av substantia nigra, är bland de mest undersökta cellgrupperna i de basala ganglierna och består av stora dopamin-innehållande celler som känns igen på den mörka, neuromelanin-inducerade färgen. De signalerar i sin tur dopamin till hela caudate och putamen, samt ytterligare delar av de basala ganglierna och hjärnbarken i frontalloben http://www.medmerits.com/index.php/article/basal ganglia functional anatomy and neuropharmacology/P5. Substantia nigra är den formation av neuron som antas stå för majoriteten av produktionen av dopamin i det största systemet för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Substantia_nigra
*  Basala ganglierna
involverade i verkställandet av frivilliga rörelser och andra handlingar. De strukturer som räknas till de basala ganglierna är:. Basala ganglierna har en viktig funktion vid regleringen av våra rörelser. De tar emot signalflöde från hjärnbarken, bearbetar detta för att sedan sända det vidare till talamus och därifrån åter till hjärnbarken. Området fungerar därigenom som ett återkopplingssystem och ser till att en rörelse blir jämn och välkoordinerad. När rörelse ska initieras tar striatum emot en excitatorisk signal från hjärnbarken, är signalen tillräckligt stark kommer den att leda till att striatum skickar en inhiberande signal till globus pallidus externa segment GPe, som i normalfallet står med en tonisk inhibition på rörelsemönstergeneratorer i ryggmärgen. När en specifik signal från GPe hämmas så kommer alltså detta leda till en specifik rörelse. För att få en cortikal signal att aktivera dessa behövs ofta en additionell modul, som består av dopaminerg stimulering, som kommer från substantia nigra par...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basala_ganglierna
*  Sophronica nigra
... är en skalbaggs art som beskrevs av stefan von breuning sophronica nigra ingår i släkte t sophronica och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor breuning stephan novae species cerambycidarum viii folia zoologica et hydrobiologica riga titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori sophronica...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sophronica_nigra
*  Planodema nigra
... är en skalbaggs art som först beskrevs av stefan von breuning planodema nigra ingår i släkte t planodema och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g breuning stephan novae species cerambycidarum xi folia zoologica et hydrobiologica riga kategori långhorningar kategori planodema...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Planodema_nigra
*  Morris vattenlabyrint
... morris water maze eller morris water navigation task är en metod som används inom neurovetenskap för att studera minne och rumsuppfattning testet utvecklades av richard g morris sammanfattning en av morris r g m spatial localization does not require the presence of local cues learning and motivation som använde det för att visa att skador på hippocampus försämrade rumsuppfattningen sammanfattning en av r g m morris p garrud j n p rawlins j o keefe place navigation impaired in rats with hippocampal lesions nature june testet har blivit ett av de vanligaste verktygen inom neurovetenskapen och kan användas för att undersöka kognitiva funktioner sammanfattning en av och främst kognitiv flexibilitet sammanfattning en av översikt en råtta eller mus placeras med ryggen först för att undvika stress i en öppen vattenbehållare och med huvudet mot kanten för att undvika metodfel i behållaren finns en plattform gömd strax under vattenytan omkring vattnet finns visuella markörer till exempel former eller färger tydli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Morris_vattenlabyrint
*  EP (sjukvård)
ep sjukvård ep sjukvård ep eller evoked potential är en mätning av den elektriska potentialskillnaden i nervsystemet som följer på ett stimuli till skillnad från de spontana potentialskillnader som man mäter med eeg och emg de utförs för att upptäcka skador i nervbanorna i kroppen det kan utföras både på människor och djur typer av ep det finns tre olika sorters ep som man kan göra beroende på vilken typ av nervskada man skall undersöka dessa är aep auditory evoked potentials som mäter hjärnstam mens auditiva respons det vill säga om det är fel på hörselnerv en detta utförs för att undersöka om man har akusticusneurinom en typ av godartad tumör vid balansnerven ms och andra hjärnstamsrubbningar vep visual evoked potentials mäter synbarkens respons på stimulering av blixtrar eller olika mönster även med denna undersökning kan man upptäcka ms man kan även undersöka opticuskompression om synnerven är under tryck och andra synbanerubbningar sep sjukvård sensory evoked potentials mäter den sensoriska hjärnbarkens ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/EP_(sjukvård)
*  POSIX
... eller p ortable o perating s ystem i nterface är ett antal sammanhörande standarder specificerade av ieee för att definiera programmeringsgränssnittet api et för unix besläktade operativsystem standarderna betecknas formellt ieee standarderna innebär en betydande förenkling vid portering av program mellan operativsystem som följer posix till exempel att konvertera ett program från linux till bsd de förenklar också utvecklingen av operativsystem enligt principen det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt posix varianter posix kärntjänster inklusive standard ansi c processkapande och kontroll signaler flyttal sundantag segmenteringsbrott otillåten programkod buss fel timer s fil och katalogoperationer pipes ansi standard c i o portar gränssnitt och kontroll posix b realtidsutökningar schemaläggningsprioritering realtids semafor er klockor och tidtagare semaforer meddelandehantering delat minne asynkron och synkron i o minneslås posix c trådutökningar trådskapande kontroll och upprensning trådske...
https://sv.wikipedia.org/wiki/POSIX
*  Gasponia fascicularis
... är en skalbaggs art som först beskrevs av leon fairmaire gasponia fascicularis ingår i släkte t gasponia och familjen långhorningar inga underart er finns listade i catalogue of life källor titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori gasponia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasponia_fascicularis
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/

Huntington: Huntington kan syfta påAlois Alzheimer: Alois Alzheimer, född 14 juni 1864 i Marktbreit, Bayern, Tyskland, död 19 december 1915 i Breslau, Schlesien, Tyskland (numera Polen), var en tysk psykiater och neuropatolog.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Inflammation: Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada.Alfasynuklein: Alfasynuklein är en form av synuklein, ett protein som finns i nervsystemets vävnad, men som också bygger upp Lewykroppar.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Dopaminreceptorer: Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. Dessa receptorer finns framför allt i centrala nervsystemet.Oculimacula yallundae: Oculimacula yallundae är en svampart som först beskrevs av Wallwork & Spooner, och fick sitt nu gällande namn av Crous & W. Gams 2003.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenMultiple cloning site: En multiple cloning site eller polylinker är ett kort segment av DNA som innehåller många (mer än 20) klippsekvenser för restriktionsenzym. En polylinker är nödvändigt för att klippa och klistra i en plasmid.Rotenon: miniatyr|höger|260px|StrukturformelTang (dryck): Tang är en dryck med fruktsmak, som oftast levereras i pulverform. Den utvecklades i ursprungligen 1957 av forskaren William A.GlomerulonefritProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Autoantikroppar: Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). Förekomst av autoantikroppar är ett tecken på en autoimmun sjukdom, men varianter av dem förekommer också hos friska individer.Nephtheis fascicularis: Nephtheis fascicularis är en sjöpungsart som först beskrevs av Richard von Drasche-Wartinberg 1882. Nephtheis fascicularis ingår i släktet Nephtheis och familjen klungsjöpungar.