Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Retrospektiva studierVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.APACHE-skala: En skadeutvärderingsskala för gradering av skador hos akutmottagningspatienter. Förkortning för Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.Livshotande sjukdom: Sjukdomstillstånd i vilket risken för dödlig utgång är överhängande.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Prospektiva studierTidsfaktorerPatientintagningBehandlingsresultatPostoperativa komplikationerIntensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.RiskfaktorerVårdplatskapacitet: Det antal sängplatser som ett sjukhus beräknats ha, eller det antal sängplatser som faktiskt finns.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Riskanpassning: Användningen av sjukdomsgradsmått, som ålder, för att beräkna den risk (i form av mätbar eller förutsägbar risk för förlust, skada eller död) en patient är utsatt för innan denne når hälso- och sjukvården. Denna anpassning tillåter jämförelser av utförande och kvalitet mellan organisationer, utövare och samhälle.Hospitals, Low-VolumeRiskbedömningFörenta StaternaSepsisSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Survival RateSurvival AnalysisHospitals, High-VolumeSjukdomsgradsmåttAndning, konstgjordPrognosTätortssjukhus: Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.Sjukhus, gruppraktik: Kliniker som drivs av en grupp sampraktiserande läkare.Age FactorsVårdpersonal på sjukhusKirurgisk avdelning: Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.Akuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Sjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Epidemiologiska metoderMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Barnsjukhus: Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Vård vid livshotande sjukdom: Vård av patient i kritiskt tillstånd i en akut situation eller kris.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Diagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.PatientutskrivningOperationerSpecialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Distriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)United States Centers for Medicare and Medicaid ServicesAcute Kidney InjuryHjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.RegisterPrivatsjukhus: Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Barnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Prediktivt värde av testerFlerorgansvikt: Ett fortskridande sjukdomstillstånd, kännetecknat av samtidig funktionssvikt i flera organ, så som lungorna, levern och njurarna, med åtföljande blodlevringsstörningar, oftast efter skada eller postoperativt.VårdkvalitetSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.Hjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Proportional hazard-modellerOddskvotKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Ekonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Chock, septiskHjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Journalarkiv: Sjukhusavdelning ansvarig för upprättande, skötsel, bevarande och uttag av patientjournaler. Avdelningen ansvarar även för statistiska underlag åt medicinsk och administrativ personal.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Kirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Sjukhusplanering: Planering av sjukhus alltifrån inom ett geografiskt område till enbart en sjukhusenhet, baserad på beräknat behov. Hit hör inte sjukhusarkitektur eller sjukhusbyggnation.ReoperationKvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Sjukhuspatienter: Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.Lunginflammation: Inflammation i lungorna.SkadegradsmåttPatient ReadmissionRegressionsanalysSjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Hjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.Sjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.ChockKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.AndningssviktKaplan-Meier EstimateSjukhus, psykiatriska: Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.Sjukhusverksamhetsredovisning: Sammanställningar av sjukhusverksamhet och sjukhusprogram. Patientjournaler omfattas inte.Specialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.Veteransjukhus: Sjukhus för krigsveteraner.Organ Dysfunction ScoresHjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.RiskDRG-outliersResultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Medicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.NederländernaKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Aortabristning: Bristning i aortavävnaden. Kan vara aneurysmbristning eller bristning till följd av fysiskt våld.SpanienFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Sjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Endokardit: Exsudativa och proliferativa inflammatoriska förändringar i endokardiet, med förekomst av påväxter på ytan eller i själva endokardiet och oftast med utbredning till en hjärtklaff, eller ibland omfattande hjärtkamrarnas inre ytskikt eller andra delar av endokardiet. Inflammationen kan uppträda primärt eller som komplikation till annan sjukdom.Glasgow Coma Scale: En skala för bedömning av stimulansreaktioner hos patienter med traumatisk hjärnskada. Parametrarna är öppning av ögonen, motorisk reaktion och verbal svarsförmåga.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.PankreatikoduodenektomiHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.TraumacentraAneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.StorbritannienSjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .Respiratorassocierad pneumoniROC-kurvanalysSubduralblödning, akut: Blödning och ansamling av blod under den hårda hjärnhinnan, med plötsligt uppkomna neurologiska symtom, oftast till följd av skallskada. Hematomet bildas oftast på sidan av och ovanför hjärnhalvorna, men kan även förekomma i skallgropen och ryggmärgskanalen. De kliniska tecknen kan vara hemipares, krampanfall, förlamning av tredje hjärnnerven (se ögonmuskelsjukdomar), psykiska förändringar och koma.SaudiarabiaSår och skadorKalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.NjurersättningsterapiDatabaser: Strukturerade samlingar av dokument, med standardiserade format och innehåll, som lagras i någon maskinläsbar form.Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Medicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Hjärt-kärlsjukdomarLänssjukhus: Sjukhus tillhörande landsting.Outpatient Clinics, HospitalAortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.Vårdplatskapacitet, 500 och överOhioHjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.RespiratoravvänjningEsofagektomi: Kirurgiskt avlägsnande av del av (partiell) eller hela (total) matstrupen.Preoperativ vårdIntubering, intratrakealHjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.TaiwanSjukhus, kommunala: Sjukhus som drivs i kommunal eller stadsregi.Perinatal dödlighetStatistik, icke-parametriskHjärtsjukdomarMortality, PrematureFramtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.American Hospital Association: En sammanslutning av amerikanska sjukhus.Postoperativ vårdNjurdialysAndnödssyndrom hos vuxnaBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Kvinnokliniker: Sjukhusavdelningar för obstetrik och gynekologi.PortugalInformationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.TrombolysbehandlingHjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Samhällsförvärvade infektioner: Infektioner som förvärvats ute i samhället, i motsats till sådana som förvärvats inom en vårdinrättning (sjukhusinfektion) eller via någon annan person som nyligen varit på sjukhus.Kostavdelningar på sjukhus: De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.Andnödssyndrom hos vuxnaDödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.RecurrenceResuscitationNoninvasive VentilationBioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.PrevalensSjukhus, religiösa: Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.TumörerFörlossningssjukhus: Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Njurfunktion, nedsattKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.FosterdödlighetPoissonregressionHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Minnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Bakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.

*  Letalitet
... är dödligheten för en viss sjukdom alltså hur många av de insjuknade som sedan dör av sjukdomen letaliteten anges i procent av hur många som insjuknat se även mortalitet morbiditet incidens kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Letalitet
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Extended Stay America Portland - Tigard - Tigard | Hotels.com
Gästrum i enkel stil med kök i Tigard Gratis kontinental frukost, gratis wi-fi och gratis parkering. Se karta. Ange datum för att kolla priser Hotellinformation: ‎ 0771 404 128‎ från 690 SEK. ↑ Tillbaka till överst på sidan Rekommenderade hotell Se alla hotell i Tigard  Visa i lista  Visa på karta Se alla hotell i Tigard. Resa med andra Barn Ingen avgift tas ut för barn upp till 17 år som bor i samma rum som sina föräldrar eller vårdnadshavare om ingen extra sängutrustning krävs. Se karta. Villkor A valid credit card is required at check-in for incidentals/damages otherwise a US$100 cash deposit per stay, per room will be collected. Rum där husdjur är tillåtna kan bokas genom att kontakta hotellet på numret som anges på bokningsbekräftelsen. Obligatoriska avgifter Kontantdeposition: USD 100 per vistelse. Tilläggsval Städning en gång i veckan erbjuds; ytterligare städning erbjuds mot en avgift på USD 10 Husdjur tillåtna mot en avgift på USD 25 per boende, per dag max USD 150 per vistelse. "...
http://sv.hotels.com/ho164863/extended-stay-america-portland-tigard-tigard-usa/
*  Universitetssjukhuset Mas
:'Denna artikel behandlar det tidigare sjukhuset Umas i Malmö som sedan 2010 slagits ihop med sjukhuset i Lund och bildat Skånes universitetssjukhus .'. Sjukhusområdet och dess anläggningar är fortfarande aktivt, men sedan den 1 januari 2010 har sjukhuset slagits ihop med tidigare Universitetssjukhuset i Lund Usil och går under namnet Skånes universitetssjukhus. Sjukhusområdet är centraliserat i södra delen av centrala Malmö, nära Södervärn. Innan sammanslagningen med Usil fanns cirka 1 000 sängplatser och cirka 5 000 anställda. Ett femtiotal professor er på sjukhuset bedrev utbildning forskning, däribland ledande forskning och behandling inom diabetes och blödarsjuka. Till skillnad från många andra sjukhus är Mas inte koncentrerat i ett stort centralblock. Salomon Sörensen, som var en av de mest produktiva arkitekterna i Malmös historia, ritade under sin tid alla byggnader till sjukhuset. Första gången det nämndes att Malmö har ett hospital var för cirka 600 år sedan. Det första kända sjukhuset i staden låg ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Universitetssjukhuset_Mas
*  731 (Svensk Läraretidning / 48:e årg. 1929)
Full resolution TIFF - On this page / på denna sida - Sidor ... page föreg. nästa sida next page. Ar från 1927 införd i Malmö stads folkskolor och Sedan ett par ar tillbaka J en mängd aädra såväl städers som Fåndsbygds folkskolor. Den klara, rediga uppställningen samt rikedomen av praktiska, moderna exempel faller genast i ögonen och likväl ar det ej blott detta, utan fastmer en överallt i detalj noggrant avvägd och konsekvent genomförd lärogång och en erfarenhets-mättad urskiUning av vad som på varje skolstadium kan bli fruktbärande, som förlänat åt denna exempelsamling ett otvetydigt stort pedagogiskt varde. t På varje sida möter man den erfarne pedagogen, som, utan att belasta boken med en mängd metodiska anvisningar,, genom belysande uppställningar och genom blotta ordnandet av stoffet gjort den sa lättfattlig, att barnens självverksamhet i största utsträckning på varje stadium kan tagas i anspråk, och eja den på ett synnerligen lyckligt satt tillvaratager de nya uppslag, som anvisats i undervisningsplane...
http://runeberg.org/svlartid/1929/0731.html
*  Hospitals Suck At Breastfeeding Support
......
http://jezebel.com/5827041/hospitals-suck-at-breastfeeding-support?tag=breast-feeding
*  Välkommen till Apache OpenOffice
... English:. Asturianu ast. Čeština cs. Dansk da. Deutsch de. English en. Español es. Euskara eu. Suomi fi. Français fr. Gàidhlig gd. Galego gl. Italiano it. Lietuvių lt. Magyar hu. Nederlands nl. Norsk nb. Norsk no. Polski pl. Português pt-br. Português pt. slovenčina sk. slovenščina sl. Svenska sv. Türkçe tr. Tiếng Việt vi. Ελληνικά el. български език bg. Русский ru. Cрпски sr. עברית he. हिन्दी hi. ភាសាខ្មែរ km. தமிழ் ta. ภาษาไทย th. 简体中文 zh-cn. 正體中文 zh-tw. 日本語 ja. 한국어 ko. The Free and Open Productivity Suite. New: Apache OpenOffice 4.1.1 released. Product Download Support Blog Extend Develop Focus Areas Native Language. home. sv. Apache OpenOffice finns nu på Svenska. OpenOffice finns nu på Svenska. Var god och ladda ner från http://www.openoffice.org/download/. Den öppna kontorssviten för dig. OpenOffice är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community som arbetar under öppna processer. Med tillägg, nya ...
https://openoffice.org/sv/
*  Kochs postulat
... koch s postulat är fyra kriterier framtagna för att avgöra om det finns en koppling mellan en mikrob och en sjukdom dessa fyra kriterier är mikroorganismen måste finnas i alla sjuka patienter men inte i några friska måste kunna isoleras och växa i en kultur infekteras en frisk individ med mikroorganismen måste den infekterade bli sjuk man måste kunna isolera samma organism från den nyss infekterade värden forskare heidi alsaudi kategori virologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kochs_postulat
*  Järnbrott
right|thumb|Karta över Järnbrott 'Järnbrott' är en stadsdel och primärområde i Göteborg, tillhörande stadsdelsnämndsområde t Askim–Frölunda–Högsbo, och innefattar området runt Radiotorget. I norr utgör Marconigatan gräns mot Flatås och Kaverös. I öster utgör Dag Hammarskjöldsleden gräns mot Högsbo industriområde. Stadsdelen har en areal på 636 hektar. Bebyggelse Ortnamnet Skolor Fritidsverksamhet Nyckeltal Referenser Vidare läsning. På tidigare jordbruksmark, som inkorporerades 1945 från Västra Frölunda landskommun, byggdes åren 1951-1954 omkring 2 850 lägenheter i lamellhus, punkthus, radhus och villor. Namnets fulla betydelse är okänt, men en teori är att det har betydelsen "den jämna röjningen", genom den äldsta skriftformen 'Jambrudhe' år 1413. Övriga namnformer är 'Jernbrotha' 1550 och 'Jernebrått' 1576, som skulle kunna ha med järn eller järnföremål att göra. Skytteskolan uppfördes 1966 som låg- och mellanstadieskola i stadsdelen Järnbrott på tomt nr 1 i 128 kvarteret Takfönstret och med adress Markland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnbrott
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Stoja
... är ett namn med slaviskt ursprung som i vissa slavisk a länder betyder att man stannar kvar det gavs förr som namn till barn av mödrar som har förlorat flera barn genom spädbarnsdödlighet stoja är i feminin form och stojan är i maskulin form den december fanns det kvinnor i sverige med namnet av dessa hade det som tilltalsnamn personer med namnet stojanka stoja novaković serbisk sångerska kategori kvinnonamn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stoja
*  Morden på Malmö Östra Sjukhus
I augusti 1979 dömdes gärningsmannen till psykiatrisk vård. Mellan den 6 mars och den 31 maj 1978 var mannen anställd som vikarierande vårdbiträde på långvårdskliniken vid Värnhem s sjukhus i samma stad, och i hans betyg därifrån uppgavs det följande: "Avd. På Malmö Östra sjukhus hade mannen genomgått introduktionskurs, innan han började sitt arbete på avdelningen. Snart började ett flertal liknande fall upprepas, alltid med samma förlopp och alltid med den 18-årige beredskapsarbetaren som den som slog larm. Då han varit tre veckor på sin arbetsplats, begick han sitt första mord, då han gav en 66 år gammal blind man en blandning av rengöringsmedel och vatten. Som motiv för sin handling uppgav han att han "tyckte synd" om den blinde mannen, som därtill visade psykiska åldersförändringar. För de i fortsättningen förövade 26 morden och 15 mordförsöken uppgav han samma motiv. Det första fallet var naturligt, men efter detta började beredskapsarbetaren ge patienterna rengöringsmedel att dricka i direkt syfte att d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Morden_på_Malmö_Östra_Sjukhus
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Koloniföreningen Dalen
miniatyr|Dalens koloniträdgårdar omkring 1911 'Koloniföreningen Dalen' är ett koloniområde i stadsdelen Kärrtorp i Söderort i Stockholm. Historik Rivning av koloniområdet Babels hus Bilder Referenser Externa länkar. miniatyr|1920-talskarta över området. I nära omgivning av Dalens koloniområde fanns på 1920-talet flera andra koloniträdgårdar, bland dem Björkens koloniområde, Hammarby koloniträdgård, Johanneshovs koloniträdgård och Skärmabrink koloniträdgård. Det var inte heller långt till nyuppförda " Stockholms stads slakthus ". Området för Dalen anlades 1911 och tillkom efter invigningen av spårvägen till Enskede 1909. Föreningen hade ursprungligen 352 lotter, på 1960-talet revs flertalet lotter och idag finns 43 stycken kvar. Informationsskylt på platsen. Rivning av koloniområdet. Dalens koloniträdgård ligger strax öster om Dalens sjukhus. Det var planerna på 1960-talet att uppföra ett stort sjukhus på platsen, som var anledningen att riva storparten av koloniföreningens lotter och stugor. Rivningen vållade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koloniföreningen_Dalen
*  Kategori:Fetma
kategori fetma kategori fetma kategori kroppsvikt och mått kategori näringsrubbningar kategori medicinska symtom kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori livsstilssjukdomar kategori hypertrofi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fetma
*  Kategori:Undervikt och svält
kategori undervikt och svält kategori undervikt och svält kategori kroppsvikt och mått kategori näringsrubbningar kategori medicinska symtom kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori ätande...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Undervikt_och_svält
*  Kategori:Ödem
kategori ödem kategori ödem kategori sjukdomar kategori medicinska symtom kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori angiologi kategori hyperplasi kategori hypertrofi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ödem
*  Kategori:Födo- och vätskeintagsymtom
kategori födo och vätskeintagsymtom kategori födo och vätskeintagsymtom kategori medicinska symtom kategori beteendesymtom kategori ätande kategori näringsrubbningar kategori vätske och elektrolytrubbningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Födo-_och_vätskeintagsymtom
*  Kategori:Medicinska symtom från respirationssystemet
kategori medicinska symtom från respirationssystemet kategori medicinska symtom från respirationssystemet kategori medicinska symtom kategori respirationssystemet kategori luftvägs och lungsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Medicinska_symtom_från_respirationssystemet
*  Lesion
... är en medicinsk term för skada eller sjuklig förändring i funktion eller organ struktur betingad av såväl yttre våld som sjukdom ordet kommer ytterst av latinska laesio skada såra se även medicinskt trauma kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori sår och skador...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lesion
*  Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Föreningen har valt att avstå från statliga bidrag, utan förlitar sig på aktiva och betalande medlemmar, bidrag från fonder, annonsintäkter m.m. att drogtester i trafiken skall vara en del av polisens rutinarbete och att arbetsmarknadens parter skall ta narkotikafrågan på större allvar bland annat av arbetsmiljö skäl och framhåller vikten av att utarbeta av en policy på varje arbetsplats - önskningsvärt anses det vara med information, rutinmässiga tester och rehabilitering. I en debattartikel, 2005, skriven av Svenska Brukarföreningen har RNS, jämte FMN och en rad andra organisationer, blivit kritiserade för att vara präglade av ideologiska ställningstaganden, för att vara dogmatiska och även motsätta sig kunskaps- och erfarenhetsmässigt grundade rekommendationer från Socialstyrelsen i syfte att minska dödligheten bland narkomaner, då åtgärderna inte ligger i linje med deras uppfattning om hur en framgångsrik narkotikapolitik skall föras. År 2002 antog riksdagen ett nytt handlingsprogram mot narkotika med ett...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksförbundet_Narkotikafritt_Samhälle
*  Teknisk ritning
En ritning kan vara till hjälp vid senare tillfällen, till exempel vid en restaurering eller för att vid senare tillfälle kunna läsas av andra personer. Inom området för tekniska ritningar används ritteknik som grund där tillämpning av dess system och metoder används för att framställa en ritning som beskriver utseendet och krav på en produkt. Framställning av en ritning kan göras för hand eller med datorstöd. För att ritningar ska tolkas med samma syn av olika aktörer har tillvägagångssättet för skapa ritningar lett till att standarder har skapats av organisationer som SIS Swedish Standards Institute, CEN European Committee for Standardization och ISO International Organization for Standardization. För att ritningar ska utföras på ett sätt och kunna läsas av en utbildad eller någon som har kunskap i ämnet, finns det regler hur olika ritningar framställs. Hjälpmedel för att framställa ritningar är penna av blyerts eller tusch, olika linjal er, passare eller kurvmallar. Tidigare utfördes ritningar för hand vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknisk_ritning
*  Strategisk resurshantering
... är ett samlingsbegrepp som innefattar strategier för hur ett företag eller annan organisation på ett hållbart sätt hanterar egna resurs er samt påverkar omvärldsresurser till resurser räknas exempelvis råvaror produkter ekosystemtjänster kemikalier avfall med mera kategori ekonomi kategori återvinning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategisk_resurshantering
*  Omyndig
... är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part omyndig är den som inte fyllt år fram till kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga i äldre tider var även kvinnor omyndiga omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig det vill säga en person under år en person under år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott omyndigförklaring av myndiga personer avskaffades i sverige den januari och ersattes med förvaltarskap eller godmanskap enligt kap föräldrabalken om någon på grund av sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten om det behövs besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap för honom eller henne förvaltarskap får dock inte anordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp ett besl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omyndig
*  Dean Macey
... nation dean macey född den december i essex är en brittisk före detta friidrottare som tävlade i mångkamp han deltog vid vm och blev silvermedaljör med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och blev där fyra med poäng vid vm blev han bronsmedaljör denna gång med poäng han deltog även vid olympiska sommarspelen och slutade åter på en fjärde plats denna gång efter att ha klarat av poäng hans sista större mästerskap var samväldesspelen där han vann guld personliga rekord tiokamp poäng källor kategori födda kategori män kategori brittiska mångkampare kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från storbritannien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dean_Macey
*  Rolf Brunström
... poffa född den februari i karlskrona f d svensk elitspelare och landslagsman i handboll med två sm guld med göteborgsklubben heim som största merit spelade även med glasögon som sitt signum kategori svenska handbollsspelare kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolf_Brunström
*  Lagen Om Berusade personer
... omdirigering lagen om omhändertagande av berusade personer m m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_Om_Berusade_personer
*  Kategori:Rollspelspersonligheter
kategori rollspelspersonligheter kategori rollspelspersonligheter verkliga personer verksamma inom rollspels och lajvscenen kategori personer efter verksamhetsområde kategori rollspel kategori lajv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rollspelspersonligheter
*  Blodförgiftning
{{Faktamall hälsotillstånd |Name = Blodförgiftning. latinskt namn = Sepsis, septichaemia |Image = |Caption = |DiseasesDB = 11960 |ICD10 = – {{ICD10|A|41|0|a|30}} |ICD9 = ICD9|995.91 |ICDO = |OMIM = |MedlinePlus = 000666 |eMedicineSubj = |eMedicineTopic = |MeshID = D018805 |Internetmedicin = 109. Ofta, men inte alltid, har den drabbade patienten bakterier i blodet, som spridit sig dit från en lokal infektion eller direkt infekterat blodbanan. Förekomst av bakterier i blodet är dock inte synonymt med sepsis utan kallas bakteriemi och kan förekomma tillfälligt och utan att ge symptom efter till exempel kirurgiska ingrepp i mun och svalg. Sepsis kan delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. I praktiken används därför sepsis - något oegentligt - för det som är svår sepsis, det vill säga sepsis som medfört sänkt blodtryck, försämrad syresättning av blodet eller annan organsvikt. Den bakteriella infektionen vid sepsis har vanligen sitt ursprung i lungorna, lunginflammation, njurarna nju...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodförgiftning
*  Sepsis violacea
... är en tvåvinge art som beskrevs av walker sepsis violacea ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life bildgalleri file sepsis violacea male jpg file sepsis violacea wing detail jpg källor systema dipterorum pape t thompson f c eds externa länkar kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_violacea
*  Sepsis cynipsea
... är en tvåvinge art som först beskrevs av carl von linné sepsis cynipsea ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life bildgalleri file sepsis cynipsea jpg källor systema dipterorum pape t thompson f c eds externa länkar kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_cynipsea
*  Sepsis mediana
... är en tvåvinge art som beskrevs av iwasa sepsis mediana ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_mediana
*  Sepsis adjuncta
... är en tvåvinge art som beskrevs av enrico adelelmo brunetti sepsis adjuncta ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_adjuncta
*  Sepsis aequipilosa
... är en tvåvinge art som beskrevs av oswald duda sepsis aequipilosa ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är madagaskar inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_aequipilosa
*  Sepsis alanica
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis alanica ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_alanica
*  Sepsis arotrolabis
... är en tvåvinge art som beskrevs av oswald duda sepsis arotrolabis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_arotrolabis
*  Sepsis asiana
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis asiana ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_asiana
*  Sepsis baringoensis
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis baringoensis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_baringoensis
*  Sepsis bigemmis
... är en tvåvinge art som beskrevs av oswald duda sepsis bigemmis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_bigemmis
*  Sepsis dilata
... är en tvåvinge art som beskrevs av enrico adelelmo brunetti sepsis dilata ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_dilata
*  Sepsis duplicata
... är en tvåvinge art som beskrevs av alexander henry haliday sepsis duplicata ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_duplicata
*  Sepsis dvuzubka
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis dvuzubka ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_dvuzubka
*  Sepsis ephippium
... är en tvåvinge art som beskrevs av mario bezzi sepsis ephippium ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_ephippium
*  Sepsis erocha
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis erocha ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_erocha
*  Sepsis fissa
... är en tvåvinge art som beskrevs av becker sepsis fissa ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_fissa
*  Sepsis fulvolateralis
... är en tvåvinge art som beskrevs av enrico adelelmo brunetti sepsis fulvolateralis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_fulvolateralis
*  Sepsis golospinka
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis golospinka ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_golospinka
*  Sepsis gracilenta
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis gracilenta ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_gracilenta
*  Sepsis humeralis
... är en tvåvinge art som beskrevs av enrico adelelmo brunetti sepsis humeralis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_humeralis
*  Sepsis kalongensis
... är en tvåvinge art som beskrevs av vanschuytbroeck sepsis kalongensis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kongo inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_kalongensis
*  Sepsis kaszabi
... är en tvåvinge art som beskrevs av soos sepsis kaszabi ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är mongoliet inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_kaszabi
*  Sepsis kenyae
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis kenyae ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_kenyae
*  Sepsis kiribatensis
... är en tvåvinge art som beskrevs av vanschuytbroeck sepsis kiribatensis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_kiribatensis
*  Sepsis krocha
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis krocha ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_krocha
*  Sepsis kyandolirensis
... är en tvåvinge art som beskrevs av vanschuytbroeck sepsis kyandolirensis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_kyandolirensis
*  Sepsis latiforceps
... är en tvåvinge art som beskrevs av oswald duda sepsis latiforceps ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_latiforceps
*  Sepsis lindneri
... är en tvåvinge art som beskrevs av willi hennig sepsis lindneri ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_lindneri
*  Sepsis lineatipes
... är en tvåvinge art som beskrevs av enrico adelelmo brunetti sepsis lineatipes ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_lineatipes
*  Sepsis luteola
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis luteola ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_luteola
*  Sepsis monostigma
... är en tvåvinge art som beskrevs av thomson sepsis monostigma ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_monostigma
*  Sepsis neglecta
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis neglecta ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_neglecta
*  Sepsis orthocnemis
... är en tvåvinge art som beskrevs av frey sepsis orthocnemis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_orthocnemis
*  Sepsis ozerovi
... är en tvåvinge art som beskrevs av iwasa sepsis ozerovi ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_ozerovi
*  Sepsis pamirensis
... är en tvåvinge art som beskrevs av günther enderlein sepsis pamirensis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_pamirensis
*  Sepsis pseudomonostigma
... är en tvåvinge art som beskrevs av ursu sepsis pseudomonostigma ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_pseudomonostigma
*  Sepsis richterae
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis richterae ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_richterae
*  Sepsis rufipectus
... är en tvåvinge art som beskrevs av enrico adelelmo brunetti sepsis rufipectus ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_rufipectus
*  Sepsis sepsi
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis sepsi ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_sepsi
*  Sepsis stenocalyptrata
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis stenocalyptrata ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_stenocalyptrata
*  Sepsis testacea
... är en tvåvinge art som beskrevs av walker sepsis testacea ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_testacea
*  Sepsis tshupaensis
... är en tvåvinge art som beskrevs av vanschuytbroeck sepsis tshupaensis ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_tshupaensis
*  Sepsis volosatka
... är en tvåvinge art som beskrevs av ozerov sepsis volosatka ingår i släkte t sepsis och familjen svängflugor artens utbredningsområde är kenya inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori svängflugor kategori sepsis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepsis_volosatka

Mortalitet: Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen.SepsisIncidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Diagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett sätt att klassificera vårdinsatser i sjukvården. Genom att sammanställa diagnoskoder (baserade på ICD-10 koder) skapas DRG koder.Shipley, West Yorkshire: Shipley är en mindre stad utanför Bradford, Storbritannien. Shipley ligger längs floden Aire och Leeds and Liverpool Canal.Vårdrelaterade infektioner: Vårdrelaterade infektioner (nosokomiala infektioner), populärt kallade sjukhussjuka definieras som infektioner som drabbar patienter eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Varje år drabbas uppskattningsvis omkring 6 miljoner patienter av vårdrelaterade infektioner (VRI) enbart i USA och EUKlevens el al.Komorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Medicinsk prognos: En medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp.State University of CampinasCirkulationssvikt