Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.SpiraltomografiHörselnervsganglionSkiktröntgenPositronemissionstomografiTomografi, optisk koherensSpiral Ligament of CochleaEmissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.Tomografi, optiskMultidetector Computed TomographySingelfotonemissionstomografiVolymtomografiElektronmikroskopisk tomografiRöntgentomografiCAT scannersCochlea: Innerörats hörselorgan. Den utgör främre delen av labyrinten, har konisk form och sitter nästan horisontellt framför vestibulen. Syn. koklea.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. Bildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.SpirallaminaSensitivitet och specificitetBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Resultats reproducerbarhetMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.RöntgenfantomSpiral Cone-Beam Computed TomographyRadiobildtolkning, datorstöddStria vascularisPrediktivt värde av testerX-Ray MicrotomographyMultimodal ImagingFluorradioisotoper: Instabila fluorisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Fluoratomer med atomvikterna 17, 18, 20-22 är radioaktiva isotoper av grundämnet (F).RöntgenbildsförstärkningKontrastmedelCortis organ: Organ i örats snäckgång (ductus cochlearis) med speciella ljudreceptorer (hörselceller). Det består av en rad epitelstrukturer på basilarmembranets insida.Bildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Retrospektiva studierArtefakter: Konstgjorda föremål.ToraxröntgenAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.UtrustningsdesignHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Prospektiva studierHinnsnäcka: Spiralformad tub i öronsnäckbenets kanal, liggande på yttre väggen, mellan förrumstrappan och trumhåletrappan. Syn. ductus cochlearis.TinningbenHörselnerv: Kokleardelen av den åttonde kranialnerven (vestibulokoklearnerven). Hörselnervstrådarna utgår från hörselnervgangliets nervceller och sträcker sig perifert till snäckans hårceller och centralt till hj ärnstammens nucleus cochlearis. De förmedlar ljudförnimmelse.Four-Dimensional Computed TomographyKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Dövhet: Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.Elektriska retningspotentialer, auditiva, hjärnstam: Elektriska vågor i hjärnbarken som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudsstimulering. Många patienter med cerebellopontinvinkelskador, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar har ett onormalt vågmönster.BehandlingsresultatUterine ArteryTidsfaktorerInneröraObservatörsvariationBukröntgenKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.TrofoblasterKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Motströmsfördelning: Metod för separering av två eller flera ämnen genom upprepad fördelning mellan två oblandbara vätskefaser som strömmar förbi varandra i motsatta riktningar. Det är en sorts vätske-vätskekromatografi.Cardiac-Gated Imaging TechniquesHörselceller: Mekaniska receptorer i Cortis organ som är känsliga för ljudpåverkan, och i vestibularapparaten, känsliga för huvudrörelser. De sensoriska strukturerna är så arrangerade att impulserna i fråga får de hårliknande utskotten (stereocilier och kinocilier) att sättas i rörelse och förmedla intrycken centralt i nervsystemet.StråldosGula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.SyrgasradioisotoperDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Kolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.NervtrådarPresbycusisJohexol: Ett effektivt, icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningsmetoder. Dess låga systemiska toxicitet beror på en kombinerad effekt av låg kemisk giftighet och låg osmolalitet.Innerörats stödceller: Celler som bildar en stödstruktur åt Cortis organ. Specifika celler är Claudius-, Deiters- och Hensenceller.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Lungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Bronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Hörselceller, inre: Klotformade celler, medialt placerade i en rad i Cortis organ. Till skillnad från de yttre hörselcellerna (hörselhåren) är de inre hörselcellerna färre, har färre antal hörselhår och lägre grad av differentiering.Tvärsnittsanatomi: Beskrivande anatomi baserad på tredimensionell avbildning av kroppen, dess organ och andra delar. Bilderna byggs upp av en rad datorproducerade tvärsnitt i tvärplanet, frontalplanet och sidoplanet.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Runda fönstret, öraHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.SynnervspapillKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Preoperativ vårdKokleasjukdomar: Sjukdomstillstånd i öronsnäckan, innerörats hörselorgan.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Neurotrofin 3Oväntade fynd: Oförutsedd information som framkommer i samband med undersökning eller vård. Termen används för uppgifter som kan få sociala eller psykologiska konsekvenser, som t ex när det framkommer att ett barns biologiska far är annan än den förmodade fadern, eller när det visar sig att en patient som undersöks för ett visst sjukdomtillstånd har, eller löper risk att få, något annat.PneumoradiografiOptiska fenomenSjukdomsgradsmåttMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Hörsel: Ljudförnimmelse.Hörselnedsättning: En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.UltraljudsundersökningLungröntgenskugga: Ensamma, rundade skuggor som ses vid lungröntgenundersökning. Vanliga orsaker kan vara tuberkulos, tumörer, cystor, kärlmissbildningar eller svampinfektion.OrganoteknetiumföreningarTalliumradioisotoperSynskärpaPlacentacirkulationRotationHörselnedsättning, sensorisk: Hörselförlust pga skada på öronsnäckans sensoriska delar, vilka är belägna på insidan av det runda och det ovala fönstret, och till vilka hör hörselnerven och dess förbindelsepunkter i hjärnstammen.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.SpirillumSubtraktionsteknikTumörstadieindelningFluoresceinangiografiPrognosModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurModeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Kokleaimplantat: Elektroniska apparater som satts in under huden, med elektroder till hörselnerven, för att skapa ljudkänsla hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.SynnervssjukdomarDecidua: Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. Kryoelektronmikroskopi: Elektronmikroskopering av prov som snabbt fryses ned. Avbildning av djupfrysta, hydrerade molekyler och organeller återger objektet på ett sätt som bäst överenstämmer med en bild av den levande materian, utan kemisk fixering eller färgning.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Papio anubisMyokardskintigrafiKokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Makulaödem: Vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläcken mitt på näthinnan. Cystliknande blåsor bildas, vilka kan orsaka makulär depression eller hål. Helicobacter: Ett släkte gramnegativa, spiralformade, sjukdomsalstrande bakterier som isolerats från tarmkanalen hos däggdjur, inklusive människa.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Ultraljudsundersökning, interventionellHårcellernas receptorpotentialerRetinala gangliecellerTeknetium Tc 99m-sestamibiSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hörseltröskel: Gränsen för förmågan att uppfatta ljudstyrka och tonhöjd.NäthinnaInterferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).HavandeskapsförgiftningSpindlarKopparradioisotoper: Instabila isotoper av koppar som sönderfaller under avgivande av strålning. Kopparatomer med atomvikter 58-62, 64 och 66-68 är radioaktiva kopparisotoper.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.NäthinnesjukdomarAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Kväveradioisotoper: Instabila isotoper av kväve (N) som sönderfaller under avgivande av strålning. Kväveatomer med atomvikterna 12, 13, 16, 17 och 18 är radioaktiva kväveisotoper.Radioaktiva spårämnenROC-kurvanalysOftalmoskopiAortasjukdomarPlacentationNormalvärdenBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Galliumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet gallium som sönderfaller under avgivande av strålning. Galliumatomer med atommassorna 63-68, 70 och 72-76 är radioaktiva galliumisotoper.StentarJopamidol: Ett icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningar.RaklopridKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Hematom: Blodutgjutning i något organ, hålrum eller vävnad.HårdgomModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Mediastinum: Det bindvävsfyllda utrymmet mellan lungorna.VävnadsdistributionAnsiktsmissbildningar: Medfödda, onormala strukturer eller missbildningar i överkäken och ansiktet eller ansiktsskelettet.Lungkollaps: Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.Grön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.SidenFinita element-metoden: En (datorbaserad) numerisk analysmetod för att lösa differentialekvationer. Metoden används bl a inom hållfasthetslära, strömningslära och elfältsanalys. Syn. finita element-analys; FE-analys; FEM.ProteskonstruktionSkalleFalskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Regionalt blodflödeBDNF: En tillväxtfaktor i familjen nervtillväxtfaktorer. I hjärnan har BDNF trofisk (tillväxtfrämjande) verkan på retinala, kolinerga och dopaminerga nervceller, och i det perifera nervsystemet har substand sen verkan på både rörelse- och känselnervceller.RaptorerDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.NervcellerOptiska processerGerbillinae: En underfamilj under Muridae (råttdjur), bestående av flera släkten, inkl. Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones och Psammomys.RiskfaktorerGanglioncystor: Tumörliknande noduler eller slemhinneliknande knutor på senskidor, ledband eller ledkapslar, särskilt i händerna, handlederna eller fötterna. De är inte äkta cystor, då de saknar epitelhölje, och de skiljer sig från synovialcystor genom att inte stå i förbindelse med ledhålor eller ledhinnor.Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.PilotstudierJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Sår, icke-penetrerandeVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hörselceller, yttre: Mekaniska receptorer i Cortis organ. Hos däggdjur är de yttre hörselcellerna placerade i tre rader, som är längre ifrån modiolus (koklearaxeln) än den enda raden av inre hörselceller. De yttre hörselcellernas rörelseegenskaper kan medverka till finjustering av ljudkänslighet och frekvenskänslighet i öronsnäckan (koklea).Hjärnsjukdomar: Patologiska tillstånd som påverkar hjärnan, bestående av de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet. Detta omfattar hjärnbarken, den vita hjärnvävnaden, basalganglierna, talamus, hypotalam us, hjärnstammen och lillhjärnan (cerebellum).RadioisotoperRetledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Flanksmärta: Smärta som utgår från området mellan nedre revbenskanten och höftbenskammen.Bildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.Centralgropen: Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.Anilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).ElektrokardiografiOptik och fotonik

*  Ek Heidelberg - Kährs
... Återförsäljare. Återförsäljare. För pressen. Produkter. Referenser. Tjänster Nedladdningar. För pressen. Återförsäljare / Produkter / Kährs Original / European Naturals Collection / Ek Heidelberg. Innehåll Inga sidor hittades. Visa alla. Produkter Kährs Supreme. Kährs Original. Tillbehör. Ek Heidelberg Ek Heidelberg är en lackad 3-stav med ekens naturliga färgvariationer. Får innehålla variationer i ytved och måttliga kvistar. 15 mm. Visa i Virtuellt Showroom Favorit. Läggning och underhåll. Tillbehör. Träslag Ek. Kollektion European Naturals Collection. Mått 15 mm x 200 mm x 2423 mm. Träslag Ek. Kollektion European Naturals Collection. Mått 15 mm x 200 mm x 2423 mm. Råd för installation Woodloc® 5S. Kährs Läggningsanvisningar Woodloc® 5S. Kährs Underhållsguide. Till Tjänster & Nedladdningar. Favorit. Gå till produktsidan. Visa i Virtuellt Showroom. Ek Sevede. Ek Sevede Rika och varma toner av bärnsten ger naturlig kontrast och livlighet - Ek Sevede är en rustik 1-stav/planka med en tredi...
http://kahrs.com/sv-SE/Aterforsaljare/Produkter/Golv/Kahrs-Original/European-Naturals-Collection/Ek-Heidelberg/
*  Positronemissionstomografi
miniatyr|höger|Tvärsnitt av bilden från en typisk PET-scanning av en hjärna 'Positronemissionstomografi' 'PET' är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotop märkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser rör sig i kroppen. Den typ av radioaktivt sönderfall som PET-scanning bygger på kallas betaplus-sönderfall, vilket innebär att den radioaktiva isotopen när den faller sönder skickar ut en positron. Genom att spåra dessa fotoners ursprung genom att särskilja dem i tid går det att rekonstruera de räta linjer som fotonerna bildar och få en gemensam skärningspunkt för samtliga linjer, nämligen den punkt i kroppen där den radioaktiva markören sitter. thumb|Fludeoxyglucose 18-F Genom att fästa radioaktiva molekyler på andra modifierade molekyler som kroppen känner igen kan man få den radioaktiva partikeln att fästa sig till mycket specifi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positronemissionstomografi
*  Akio Morita
... född januari i nagoya japan död oktober tokyo japan var en japansk affärsman bland annat var han en av sony s grundare morita utbildade sig till fysiker och tog senare värvning som officer i den japanska flottan under andra världskriget han mötte masaru ibuka den andra grundaren av sony de grundande företaget tokyo tsushin kogyo k k tokyo telecommunications engineering corporation föregångaren till sony då med bara cirka tjugo anställda fram till november satt han som styrelseledamot i sonys styrelse morita satt också i styrelsen för keidanren japan federation of economic organizations och var med i japan u s economic relations group han dog av lunginflammation då han var år kategori personer inom japans näringsliv kategori sony kategori födda kategori avlidna kategori män kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akio_Morita
*  Återkommande buggar
... är vanligt förekommande inom mjukvaruprojekt för att hantera dessa kan man använda sig av mjukvarutestning till exempel regressionstestning eller specifika tester för bugfixverifiering se även enhetstester unit testing regressionstestning bugg dator extrem programmering engelsk artikel som beskriver metoder för regressionstestning kategori programfel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återkommande_buggar
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714...
http://vogue.es/living/galerias/el-club-de-david-lynch-en-paris/8112/image/572714
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892...
http://vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
*  http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
... => http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231...
http://vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714528
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714535
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714536
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/25-sombras-de-grey-en-tu-manicura/10011/image/714538
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346/3630...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610346
*  http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
... => http://www.glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349/3630...
http://glamour.es/belleza/maquillaje/galerias/mas-joven-al-instante/8564/image/610349
*  http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
... => http://www.vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836...
http://vogue.es/belleza/galerias/las-claves-de-running-para-prepararte-para-un-maraton/9043/image/665836
*  http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
... => http://www.vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655...
http://vogue.es/belleza/maquillaje/galerias/labios-maquillaje-instagram-kendall-jenner-gigi-hadid/13069/image/1173655
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992855
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992863
*  http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
... => http://www.vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864...
http://vogue.es/desfiles/crucero-2016-nueva-york-jonathan-saunders/11136/galeria/19404/image/992864
*  http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
... => http://www.admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840...
http://admexico.mx/diseno/gran-diseno/galerias/vajillas/849/image/15840
*  http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
... => http://www.admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068...
http://admexico.mx/estilo-de-vida/agenda/galerias/take-an-objet/699/image/13068
*  http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
... => http://www.glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392...
http://glamour.mx/primera-fila/galerias/ximena-piensa-en-grande/19/image/392
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978...
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/apps-para-una-jetsetter/3470/image/1285978
*  http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
... => http://www.vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730...
http://vogue.mx/agenda/viajes/galerias/que-hacer-en-brooklyn/4325/image/1290730
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342089
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342092
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/kendall-jenner-rubia-en-el-desfile-otono-invierno-2016-de-balmain/4694/image/1342102
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274109
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-maquillaje-de-ojos-primavera-2015/4014/image/1274115
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104821
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104824
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104825
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104833
*  http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
... => http://www.vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835...
http://vogue.mx/belleza/tendencias/galerias/tendencias-primavera-2013-belleza-maquillaje-cejas-gruesas/2176/image/1104835
*  http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
... => http://www.vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819...
http://vogue.mx/desfiles/otono-invierno-2012-2013-nueva-york-chadwick-bell/6003/galeria/11288/image/1026819
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919...
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235919
*  http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
... => http://www.vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920...
http://vogue.mx/desfiles/prefall-2015-nueva-york-marchesa/8498/galeria/14332/image/1235920
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052627
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052634
*  http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
... => http://www.vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638...
http://vogue.mx/fnomexico/galerias/el-diario-de-kelly-talamas-en-fno-2012/1228/image/1052638
*  http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
... => http://www.vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902...
http://vogue.mx/joyas/galerias/joyas-eternas/1123/image/1049902
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355864
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1355939
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356014
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020...
http://vogue.mx/novias/galerias/la-boda-de-giovanna-battaglia/4885/image/1356020
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679...
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189679
*  http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
... => http://www.vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685...
http://vogue.mx/novias/galerias/novias-stella-mccartney/3282/image/1189685
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005...
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233005
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019...
http://vogue.mx/vip/galerias/boutique-de-lorena-saravia-en-masaryk/3773/image/1233019
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064841
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064845
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064847
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064849
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853...
http://vogue.mx/vip/galerias/cocktail-bmw/1372/image/1064853
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117...
http://vogue.mx/vip/galerias/h-stern-70-aniversario/4468/image/1312117
*  http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
... => http://www.vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872...
http://vogue.mx/vip/galerias/scotch-soda-llega-a-santa-fe/3642/image/1227872
*  http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
... => http://www.vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740...
http://vogue.mx/vip/look-de-la-semana/galerias/alexander-mc-queen-savage-beauty-fashion/3987/image/1272740
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/amanda-wellsh/4166/image/1280675
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348115
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348134
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348136
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/bella-hadid/4731/image/1348137
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336599
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/charlotte-rampling/4680/image/1336603
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1019192
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1039349
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1048744
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1071353
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1100786
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1116552
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1129177
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-alexa-chung/3688/image/1229403
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016323
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1016334
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-marion-cotillard/388/image/1229667
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-samantha-gradoville/3699/image/1229799
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-harris/3567/image/1214836
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1099097
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186357
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/el-estilo-de-sarah-jessica-parker/3149/image/1186360
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1119428
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1203573
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227425
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/estilo-gisele-bundchen/3438/image/1227448
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355766
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355767
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355783
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/giovanna-battaglia/4881/image/1355784
*  http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
... => http://www.vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656...
http://vogue.mx/vip/style-file/galerias/hannah-davis/4666/image/1332656
*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ener...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full
*  Skanska drivande för den första globala standarden f - Skanska
Skanska drivande f r den f rsta globala standarden f - Skanska. Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra prestandan och din användarupplevelse. Du är här Skanska i Sverige Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden. Väg och anläggning. Förmåner. Globala möjligheter. The European Network of Construction Companies for Research and Development ENCORD CO2 Measurement Protocol r namnet p den nya metoden f r m tning och rapportering av koldioxid enligt Scope 1 och Scope 2 inom byggsektorn. Metoden st ds av ett antal viktiga milj organ, d ribland World Business Council for Sustainable Development WBCSD, Carbon Disclosure Project CDP, Global Reporting Initiative GRI, World Green Business Council WGBC och World Resources Institute WRI. Skanska kommer h refter att till mpa ENCORD CO2 Measurement Protocol i hela verksamheten. L nkar till ENCORD: http://www.encord.org/?page id=260 Sajt d r du kan finna mer information om protokollet http://www.encord.org/wp-content/up...
http://skanska.se/en/About-Skanska/Pressmeddelande/Nyhet/?nid=blGDqIf5
*  Repeterbarhet
... med repeterbarhet eng repeatability menas variationerna i mätresultat et när man upprepar en mätning inom en kort tid om man till exempel mäter längden av en person som inte står helt stilla med till exempel sekunders mellanrum får man lite olika resultat beroende på ryggens hållning huvudets position och trötthet hos mätare n repeterbarheten är en av mätningens många felkällor kategori mätteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Repeterbarhet
*  Anekdotisk bevisföring
... eller anekdotisk evidens kallas det när man för att bevis a något en tes hänvisar till enstaka fall ofta personliga erfarenheter och upplevelser exempelvis norrmän är skurkar det vet jag för jag blev lurad av en norrman en gång de som klarar alkohol sämst är de som inte fått prova hemma det vet jag eftersom mina vänner som varit nyktra som barn nu dricker mycket anekdotisk evidens har låg reliabilitet det nämns ofta i kontrast till vetenskap lig bevisföring det finns emellertid vissa fall där anekdotisk bevisföring är giltig till exempel om man vill motbevisa tesen att en företeelse inte existerar i ett sådant fall räcker det med ett enda tillförlitligt fall som bevisar motsatsen till exempel en människa kan inte bli längre än cm men robert wadlow blev ju cm se även anekdot argumentation kategori argument inom kunskapsteori kategori argumentation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisföring
*  Rolls-Royce Phantom VI
rolls royce phantom vi rolls royce phantom vi rolls royce phantom vi är en personbil tillverkad av den brittiska biltillverkaren rolls royce mellan och phantom vi blev den sista traditionella lyx limousinen från rolls royce byggd på separat ram bilen skilde sig från föregångaren främst genom en ny instrumentbräda och dubbla strålkastare uppgraderades bilen med motor och växellåda från samtida silver shadow kunden fick fortfarande beställa kaross efter egen smak och plånbok men de flesta bilarna levererades med standardkarossen från mulliner park ward bilen tillverkades fram till då den var ordentligt gammalmodig med stel bakaxel upphängd i bladfjädrar och trumbromsar runt om källor the classic rolls royce av g n georgano isbn phantom vi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Phantom_VI
*  Rolls-Royce Phantom III
rolls royce phantom iii rolls royce phantom iii rolls royce phantom iii är en personbil tillverkad av den brittiska biltillverkaren rolls royce mellan och presenterade rolls royce en till stora delar nykonstruerad toppmodell trettiotalets lyxbilskunder efterfrågade mångcylindriga motor er och rolls royce drog nytta av sin erfarenhet av flygmotor er när man konstruerade en v a byggd i aluminium motorn hade toppventil er styrda av en centralt placerad kamaxel mellan motorblock en cylinderdiametern var mm och slaglängden mm vilket ger en cylindervolym på cm motorn gav först hk men effekten ökade under produktionstiden till hk phantom iii var den första rolls royce som försågs med individuell framvagnsupphängning tidiga bilar hade fyrväxlad växellåda med högsta växeln som direktväxel men från kom en ny låda med fyran som överväxel källor the classic rolls royce av g n georgano isbn externa länkar phantom iii...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Phantom_III
*  Rolls-Royce Phantom IV
rolls royce phantom iv rolls royce phantom iv rolls royce phantom iv är en personbil tillverkad av den brittiska biltillverkaren rolls royce mellan och phantom iv var en superlyxversion av den sexcylindriga silver wraith och såldes uteslutande till kungligheter och andra statschef er endast bilar byggdes mellan och bilen delade teknik med den mindre syskonmodellen men hade längre hjulbas den var försedd med en åttacylindrig version av rolls royce s modulmotor cylindermåtten var desamma som hos tidiga silver wraith x mm vilket ger en cylindervolym på cm varje bil var försedd med en unik kaross specificerad av kunden första bilen gick till storbritannien s dåvarande tronföljare elisabeth och markerade en brytning med brittiska hovets traditionella leverantör daimler källor the classic rolls royce av g n georgano isbn phantom iv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Phantom_IV
*  Building Tool Bildbanksbilder | Getty Images
Building Tool Bildbanksbilder. Getty Images. Kreativt. Rättighetsskyddat. Royaltyfritt. Arkivbilder. Bildsamlingar. Redaktionellt. Sport. Nöje. Nyheter. Arkivfoton. Redaktionella samlingar. Video. Musik. iStock. iStock-foton. iStock-illustrationer. iStock-video. iStock-ljud. Boards. Kundvagn. Logga in/registrera. . Logga in nu om du vill visa, licensiera och hämta bilden. Du kan också kontakta oss om du vill se bilden utan vattenmärke. Vill du bädda in bilden på en icke-kommersiell webbplats eller blogg. Läs mer. Sök. Visa liknande bilder. Mer från den här fotografen. Building tool Upphovsman:. Image Source. bpkt cm dpi storlek. 280 x 280 bpkt 9,88 x 9,88 cm 72 50 kB. 413 x 413 bpkt 14,57 x 14,57 cm 72 100 kB. 591 x 591 bpkt 20,85 x 20,85 cm 72 300 kB. 1 024 x 1 024 bpkt 8,67 x 8,67 cm 300 900 kB. 1 870 x 1 870 bpkt 15,83 x 15,83 cm 300 3 MB. 3 156 x 3 156 bpkt 26,72 x 26,72 cm 300 10 MB. 4 320 x 4 320 bpkt 36,58 x 36,58 cm 300 10 MB. Lägg till i kundvagnen Visa kundvagn Uppdatera kundvagn. Spara på ljusbord....
http://gettyimages.se/detail/foto/building-tool-royaltyfri-bild/imsis807-054
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde

Carl Zeiss: Carl Zeiss, född 11 september 1816 i Weimar i Sachsen-Weimar-Eisenach, död 3 december 1888 i Jena i Sachsen-Weimar-Eisenach i Tyskland, var en tysk finmekaniker och optiker. Han grundade företaget Carl Zeiss i staden Jena 1846.Akio Morita: Akio Morita, född 26 januari i Nagoya, Japan 1921, död 3 oktober 1999, Tokyo, Japan, var en japansk affärsman. Bland annat var han en av Sonys grundare.Tomografi: Tomografi syftar på avbildning av skikt/snitt eller indelning i skikt/snitt genom att använda något slag av genomträngande strålning eller våg. En apparat som används i tomografi kallas en tomograf, medan en bild kallas tomogram.Uart: UART är en förkortning för "Universal Asynchronous Receiver/Transmitter" och är en datorhårdvara som omvandlar parallell data till seriell data. En UART tar en byte data och överför dessa sekventiellt bit för bit till en annan UART i andra änden som sätter ihop dessa till en byte igen.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Verklig bildHyperintensitetBayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsMetodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriPolyfenol: Polyfenoler är en kemisk ämnesklass som återfinns i växter. Den kännetecknas av att molekylerna innehåller flera fenolgrupper (hydroxigrupper bundna till bensenringar).A delta-fibrer: A delta-fibrer, eller Aδ-fibrer, är tunt myelinerade fibrer som leder varningssignaler från nocireceptorer till ryggmärgens bakhorn. Fibrerna slutar vid rexed laminae I.Otto Deiters: Otto Friedrich Karl Deiters, född 15 maj 1834, död 5 december 1863, var en tysk läkare.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Audiogram: Ett audiogram är ett diagram som används för att redovisa resultaten av mätningar av en människas hörsel. På x-skalan ligger frekvenser från 125 Hz till 8 000 Hz och y-skalan känsligheten i decibel från -10 dB till cirka 120 dB.