SuperoxiderPeroxiddismutasKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.NADPH-oxidasOxidativ stressVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Reaktiva syreradikalerRenhållare, fria radikalerAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.XantinoxidasFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Cykliska kväveoxiderParakvatOxidation-reduktionKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Neutrofila leukocyterGlutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Ditiokarb: Ett keleringsmedel som använts för att mobilisera giftiga metaller från kroppsvävnad hos både människor och experimentdjur. Det utgör den viktigaste metaboliten av disulfiram.SyrgasNitroblue tetrazoliumMetalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.PeroxinitritSpin LabelsKoppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Hydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Mangan: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mn, atomnummer 25 och atomvikt 54,94. Det är anrikat i cellmitokondrier, främst i hypofysen, levern, bukspottkörteln, njurarna och skelettvävnaden. Det påverkar syntesen av mukopolysackarider, stimulerar produktionen av kolesterol och fettsyror i levern, och utgör en kofaktor för många enzymer, bl a arginas och alkalinfosfatas i levern.NADH, NADPH-oxidoreduktaserMalondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).OxidanterMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.N-formylmetioninleucyl-fenylalaninAcetofenonerElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium SaltHydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.XantinNitraterPyrogallolRespiratory BurstMätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Spin TrappingAmyotrofisk lateralskleros: Ryggmärgssjukdom som kännetecknas av nedbrytning av de celler i ryggmärgens sidosträngar (kortikomuskulära banan) som försörjer muskulaturen med nerver. Sjukdomen leder till fortskridande muskelförtvi ning, förlamningar, tal- och sväljnings- och andningssvårigheter. Den debuterar oftast efter 50 års ålder och har ett fatalt förlopp. Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Biopterin: Ett naturligt ämne som anses fungera som tillväxtfaktor hos vissa insekter.Råttor, Sprague-DawleyKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesOniumföreningarRåttor, WistarEnzymhämmareKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.FenantridinerMolsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Hypoxantin: Ett purin och intermediärt reaktionsämne i adenosinomsättningen och vid bildandet av nukleinsyror via räddningsprocessen.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.OxipurinolPeroxidasNADPH-dehydrogenasZymosanNADPTetradekanoylforbolacetatVitamin K3Fagocyter: Celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar och tar upp och oskadliggör främmande ämnen, partiklar eller celler.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Akonitathydratas: Ett enzym som katalyserar den reversibla hydreringen av cisakonitat till citrat eller isocitrat. Ett av enzymerna i citronsyracykeln. EC 4.2.1.3.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.ZinkCytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.Lipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Granulomatös sjukdom, kronisk: En recessiv, X-kopplad leukocytdefekt, vilken innebär att fagocytiska celler tar upp, men inte bryter ned, bakterier, med återkommande granulomatösa bakterieinfektioner som följd.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.PulsradiolysSyrgasförbrukningEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Möss, inavlade C57BLSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.PeroxidaserKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.TidsfaktorerAkridinerEtidium: Ett medel mot trypanosomer och eventuellt virus med utbredd användning inom experimentell cellbiologi och biokemi. Etidium har ett flertal experimentellt användbara egenskaper, som t ex förmåga att binda till nukleinsyror, icke-kompetitiv blockering av nikotinacetylkolinreceptorer, och fluorescens. Det används vanligen i bromidform.PeroxiderVäxtextraktOxidoreduktaserCyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Fagocytos: Fagocyters upptag och nedbrytning av mikroorganismer, andra celler och främmande partiklar.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Elektrontransportkomplex IMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.OrganometallföreningarRNA, budbärarKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Anjoner: Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.Extracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.NeutrofilaktiveringTyrosinAntimycin A: Ett antibiotiskt ämne från arter av Streptomyces. Det hämmar mitokondrierespiration och kan tömma cellens ATP-förråd. Antimycin A1 ha r använts som fungicid, insektsmedel och kvalstermedel.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.MethemoglobinReaktiva kväveradikalerIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.RotenonAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.NitriterSulfhydrylföreningarSignalomvandlingNitroprussidNG-nitroargininmetylesterMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Allopurinol: En xantinoxidashämmare som minskar produktionen av urinsyra.Vitamin ECytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.SpektrofotometriBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.CellinjeLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Elektrontransportkomplex IIIElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.NatriumazidEnzyminduktionRekombinanta proteinerHjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.Glukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Karbonylering, proteinMembranpotential, mitokondriell: Spänningsskillnaden, normalt ungefär -180mV, som upprätthålls över det inre mitokondriemembranet genom en nettovandring av positiv laddning över membranet. Den utgör huvudkomponenten av den protonpotential som driver ATP-syntesen i mitokondrier.Deferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.PenicillaminArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.ReperfusionsskadaDiabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.UbikinonKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.NitrosföreningarAcetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Apoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.NADKelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Adrenokrom: 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-metyl-1H-indol-5,6-dion. Färgämne som fås genom oxidation av epinefrin.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Luminiscens: Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Luminol: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazinedion, ett ämne som vid oxidation avger ljus. Det används för kemisk bestämning.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.EndotelcellerHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.SalicylaterOxihemoglobinerFosfoproteinerBiomimetiska materialAzider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Tumörnekrosfaktor-alfaMitokondriella proteiner: Proteiner som kodas av mitokondriegenomet eller proteiner som kodas av cellkärnegenomet och som får sin plats i mitokondrierna.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kalcimycin: Ett jonoforiskt polyeterantibiotikum från Streptomyces chartreusensis. Jonoforen binder och transporterar katjoner genom membran och kopplar bort oxidativ fosforylering medan den hämmar ATPas i leverm itokondrier hos råtta. Substansen används mest som biologiskt verktyg för att studera divalenta katjoners roll i olika biologiska system.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Muskelmitokondrier: Mitokondrier i skelett- och glatt muskulatur. Hjärtmuskelmitokondrier förs inte hit; för dem finns "hjärtmitokondrier".NatriumcyanidS-nitroso-N-acetylpenicillaminAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.

*  Superoxid
I biologiska system är den giftig och används av immunförsvaret för att döda mikroorganism er. Superoxid framställs lättast genom att bränna rubidium eller cesium i syre. Motsvarande syras HO 2 är 4,88 så vid neutralt pH 7 har en överväldigande andel superoxid anjonformen O 2 −. I fagocyt er produceras superoxid i stora mängder av enzym et NADPH-oxidas för att användas i syreberoende mekanismer för att döda invaderande patogen er. Superoxid framställs också som en biprodukt av cellandning en i mitokondrie r. Superoxids giftverkan beror på dess förmåga att inaktivera enzymer med järn - svavel -komplex, som är nödvändiga för många biokemiska reaktionsvägar. Genom att göra detta frigörs järn, som kan genomgå Fenton-reaktioner som skapar den mycket reaktiva hydroxyl radikalen. Eftersom superoxid är giftigt har nästan alla organismer i syreinnehållande miljöer någon form av det superoxidnedbrytande enzymet superoxiddismutas, SOD. SOD är ett extremt effektivt enzym; det katalyserar oskadliggörande av superoxid näst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superoxid
*  NADPH-oxidas
nadph oxidas nadph oxidas nadph oxidas är ett enzym som genom att överföra elektroner från nadph till syre bildar superoxid en fri syreradikal som används av immunförsvar ets celler för att angripa angripa mikroorganismer och andra patogener kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/NADPH-oxidas
*  Oxidativ stress
... kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar cell er och organ eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan t ex ämnen i cigarettrök oxidativ stress förekommer alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas oavsett graden av komplexitet som ett oönskat resultat av cellandning en oxidativ stress kan ses som okontrollerad generering av fria radikaler och är alltså i de flesta situationer ingenting som är önskvärt det finns dock biologiska situationer i högre organismer där oxidativ stress används för att eliminera patogen er nämligen inflammation orsakad av immunförsvaret bland annat anses åldrande delvis vara orsakat av oxidativ stress många sjukdomstillstånd anses vara orsakade av en ökad oxidativ stress bland annat hjärt och kärlsjukdomar hemokromatos cancer katarakt komplikationer vid dialys och flera andra ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter se även fria radikaler kategori bioke...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
*  Väteperoxid
... Teknisk beskrivning av ämnet. tillbaka. In English. Väteperoxid IUPAC. uppdaterad 2010. Synonym: Vätesuperoxid. Fysikaliska data:. Smältpunkt : -. Ångtryck : 0,39 kPa 30 °C. Vattenlöslighet : oändlig. Väteperoxid är en färglös vätska med stickande lukt. Den är löslig i vatten och i eter. Väteperoxid löst i vatten är en mycket svag syra. Ämnet är däremot ett mycket effektivt oxidationsmedel. Syre avges lätt från väteperoxid, vilket påskyndas av metaller, metallsalter, alkali och värme. Väteperoxid säljs i koncentrationer från 3 % till 90 %. För att förhindra nedbrytning tillsätts många ganger någon stabilisator, exempelvis N-fenylacetamid. Tillverkning av väteperoxid sker oftast genom oxidation av en antrakinon. Antrakinonen hydrogeneras till en hydrokinon över en katalysator av nickel eller palladium. Därefter oxideras hydrokinonen med luft tillbaks till antrakinonen, samtidigt som väteperoxid bildas. I Sverige sker en betydande produktion av väteperoxid. 2008 tillverkades 206 000 ton. Världsproduktionen...
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/vateperoxid.htm
*  Högkoncentrerad väteperoxid
... 'Högkoncentrerad väteperoxid' även kallat 'HTP' är väteperoxid med en koncentration på minst 80 procent, resten består av destillerat vatten. Väteperoxid sönderfaller långsamt till syrgas och vatten enligt 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2, men med hjälp av en katalysator, exempelvis mangandioxid, kaliumpermanganat eller silver galler kan man snabba på detta sönderfall. Det resulterar i en blandning av ånga och syrgas vid temperaturer på flera hundra grader. Användningsområden Säkerhet Se även Referenser Källor. Användningsområden. 'HTP' kan användas som ett enkomponentdrivmedel men detta är inte särskilt effektivt. I och med att syre produceras i sönderfallet av 'HTP' kan bränslen såsom fotogen / etanol förbrännas i motorn för att få en ökad effektivitet. Om man använder hydrazin tillsammans med 'HTP' behöver man varken en katalysator eller antändningskälla eftersom dessa ämnen blir hypergolisk i kontakt med varandra. Den mest kända applikationen av 'HTP' är V-2 raketen som tyskarna utvecklade och använde under a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högkoncentrerad_väteperoxid
*  Ligninperoxidas
... är ett extracellulärt enzym som utsöndras av vitrötesvamp ar det tros vara involverat i nedbrytning av lignin enzymet bär på en hemgrupp som prostetisk grupp och använder väteperoxid som oxidation smedel för att oxidera ligninstrukturer till organiska radikaler som därefter tros sönderfalla spontant ligninperoxidas är ett mycket starkt oxidationsmedel för att vara enzym och kan oxidera icke fenoliska aromater enzymet inaktiveras av höga koncentrationer av väteperoxid vilket har försvårat teknisk användning kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligninperoxidas
*  Viktnedgång | Myprotein.se
Forts tt till huvudinneh ll. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Ört- och plantextrakt. Om ditt mål är att minska i fettvikt är det viktigt att din kost är rik på näring, men begränsad på kalorier. Klicka Read more för att se våra rekommenderade kosttillskott som optimerar din ämnesomsättning och assisterar din viktnedgång:. CLA är en fettsyra som har visat sig kunna främja viktnedgång genom att bland annat hämma lagringen av fettceller. Utöver detta är CLA även en kraftfull antioxidant som kan neutralisera fria radikaler. Thermopure innehåller flera ingredienser som ger en termogenisk effekt, bland annat Grönt te, Hallonketoner, Krom och Koffein. Tillsammans skapar dessa ett tillskott som optimerar din fettförbränning och hålla dina energinivåer höga trots ett underskott av energi. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Kan fr ...
http://myprotein.se/our-range/by-category/weight-loss.list?pageNumber=1&switchcurrency=GBP&switchcurrency=GBP&switchcurrency=SEK
*  Beach Body Essentials | Myprotein.se
Myprotein.se. Forts tt till huvudmenyn. Forts tt till huvudinneh ll. Myprotein Sweden. Kontakta oss. Myprotein. Rabatter. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Logga in Beh ver du registrera ett konto. Dina best llningar. Kontakta oss. Ditt konto. Färdiga paket. Smakprov Portionsförpackningar. Tjejer, fitness hälsa. Dela din åsikt. Mjölkprotein Kasein. Mejeri- laktosfritt. Livsmedel Ingredienser. Havrepulver. Sunda Ingredienser. Ört- och plantextrakt. Viktuppgång Muskelökning. Ledhälsa. Vi lovar att sa nka priset med 5% om du hittar en motsvarande produkt billigare na gon annanstans. Relevance Popularity Price: Low to high Price: High to low Name - Alphabetically. Fr mjar viktnedg ng Kan ka energiniv erna Verkar som en kraftfull antioxidant. V rt starkaste Gr nt te-extrakt Utm rkt antioxidant Kan fr mja fettf rbr nning och viktnedg ng. Bevisade ingredienser som fr mjar fettf rbr nning och viktnedg ng Aktiva ingredienser hj lper till att reducera biverkningar associerade med koffein Kan ka energin och inte...
http://myprotein.se/all-offers/beach-body-essentials.list?pageNumber=1&switchcurrency=SEK
*  ORAC
... oxygen radical absorbance capacity är en metod för att mäta antioxidant er i biologiska prover in vitro många olika typer av mat har testats med denna metod och vissa kryddor bär och bönor har ofta haft höga värden i de av usda publicerade listor på innehåll i mat numer publiceras dock inte dessa värden eftersom man inte har kunnat påvisa något samband mellan testresultaten och den biologiska aktiviteten i celler även om inte alla avfärdar dessa samband så stöder många usda s beslut alternativa mätmetoder är bland annat folin ciocalteus metod och trolox antioxidant kapacitet metod metoden mäter hur fluoroscerande molekyler beta phycoerythrin eller fluorescein degraderas av oxidation efter att ha blandats med ämnen till exempel azoämnen som bildar fria radikaler azo ämnen anses bilda peroxylradikal er vid uppvärmning vilket degraderar den fluoroserande molekylen som då inte längre fluoroscerar om det finns antioxidanter kan de skydda de fluoroscerande molekylerna från att degraderas i vilken grad de fluor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ORAC
*  Superfrukt
... även superbär används för att beskriva frukt er och bär som förmodas ha högt näring sinnehåll främst vitamin er och olika antioxidant er http www nyfikenvital org q node benämningen superfrukt omges inte av någon form av regelverk som begränsar dess användning se även antioxidanter externa länkar noter kategori frukter kategori bär kategori näringslära...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superfrukt
*  Elektrontransportkedja
thumb|right|400 px|Elektrontransportkedjan. Deras funktion är att omvandla kemisk energi eller ljusenergi till andra former av kemisk energi till exempel ATP som organismen kan använda till de processer som kräver energitillskott. När elektroner flödar genom proteinkomplexen i kedjan resulterar det i att protoner eller andra positivt laddade jonslag pumpas från ena sidan av membranet till den andra så att en laddningskillnad - membranpotential - uppstår. Membranpotentialen kan sedan användas för att utföra arbete, antingen direkt, till exempel för att driva transport av användbara ämnen in i cellen, eller så kan ett annat proteinkomplex använda membranpotentialen för att tillverka ATP, som är våra kroppars primära energivaluta. ' Fotosyntes en' i växternas kloroplaster, som omvandlar energin i ljus foton er till kemisk energi i form av till exempel kolhydrater. Andningskedjan är en del av den process där energi som tillfälligt lagrats i form av NADH och FADH 2 som kommer från till exempel glykolys en och citr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrontransportkedja
*  Parakvat
I Sverige har parakvat varit förbjudet sedan 1983 på grund av sin akuta toxicitet, irreversibla toxiska verkan, då det är akut giftigt och därför bedöms som extremt hälsofarligt. Sveriges regering stämde emellertid EU-kommissionen för detta beslut, eftersom det ansågs att kommissionen åsidosatt den höga skyddsnivå som både EG-fördraget artikel 174.2, kallad försiktighetsprincipen och växtskyddsmedelsdirektivet 91/414/EEG föreskriver. Domen innebär att parakvat inte godkänns som bekämpningsmedel inom EU. - Regeringen är mycket nöjd med att domstolen gått på Sveriges linje och ogiltigförklarat kommissionens beslut att godkänna det extremt hälsofarliga ämnet parakvat för användning i bekämpningsmedel inom unionen, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på miljödepartementet. - Domstolens ställningstagande är en stor framgång för människors hälsa och miljön, inte bara i Sverige och EU utan även i tredje världen där användningen av parakvat i bekämpningsmedel är omfattande och där rätt skyddsutrustning ofta sakna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parakvat
*  Oxblod
... thumb ruskin keramik med kopparglasyrer oxblodsglasyr eller bara oxblod sang de bœuf är en glasyr som räknas till de klassiska orientaliska glasyrerna i likhet med exempelvis chün celadon och tenmoku den ska inte förväxlat med färgordet oxblod som syftar på en vinröd färg glasyren innehåller kopparoxid eller kopparkarbonat som får sin mörka djupröda färg genom reduktion att syretillförseln stryps medan glasyren ännu är flytande detta kan åstadkommas genom att införa brännande ämnen som orsakar rökutveckling och således förtränger syret i ugnen eller genom att tillföra gas på gasugnar räcker det ibland med att öka gastrycket kopparoxiden karbonaten som i vanliga fall ger gröna toner oxiderande atmosfär fäller ut som små partiklar som antar röda toner total reduktion leder till att oxiden metalliserar vilket oftast inte är önskvärt därför är det viktigt att hitta precis rätt grad av reduktion oxidation kopparröda glasyrer uppträder ofta även som röd gröna glasyrer förmågan att mästra utvecklingen av redukt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxblod
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Neutrofil granulocyt
... mini neutrofil granulocyt lilafärgad som det ses i ett blodutstryk neutrofila granulocyter eller bara neutrofiler utgör av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke specifika immunförsvaret de har liksom monocyt er och eosinofiler sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogen er såsom bakterie r och vissa svampar neutrofilen har en rad system för att kunna eliminera främmande celler och är därmed en celltyp som även är potentiellt farlig och därför måste regleras strikt de äter upp fagocyterar det som kommer i deras väg exempelvis rester från egna döda celler de dödar med aggressiva ämnen som finns i deras vesikler de håller främst till ute i blodcirkulationen och histamin lockar ut dem i vävnaderna i stora mängder förutom den biokemiska regleringen har neutrofilen en kort livstid dagar ännu kortare i vävnaden vilket kan betraktas som en skyddsåtgärd för att begränsa dess skadeverkningar det var som uppstår vid sårläkning består till stor del av döda neutrofiler neutrofiler b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutrofil_granulocyt
*  Syrgasförgiftning
... faktamall hälsotillstånd name syrgasförgiftning image file oxygen toxicity testing jpeg alt caption icd icd syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck det finns två typer av syrgasförgiftning en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet den senare orsakas av extremt lång exponering av syrgas vid ett partialtryck över en vuxen person som är fullt frisk visar inga symptom på den här sortens förgiftning förrän efter nästan timmars exponering av ren syrgas mekanismerna som orsakar detta är inte helt känt den andra sortens syrgasförgiftning som angriper nervsystemet orsakas då partialtrycket på syre i kroppen överstiger detta kräver ett högre atmosfärstryck än det som är på havsnivå och är vanligast inom teknisk och militär dykning då man använder syreberikad luft inom sportdykning är risken obefintlig för de restriktioner och gränser som satts upp syret i vanlig luftblandning når ett partialtryck som gör det giftigt på ett djup av ungefär m i vatten tryck ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasförgiftning
*  Strandkrabba
I andra delar av världen är strandkrabban främst inplanterad, men arten kan påträffas vilt även på andra platser, eftersom dess larv er driver med havsström marna; även vuxna krabbor kan ge sig iväg på långa vandringar, men de sprids då inte lika långt bort. Artnamnet 'meanas' syftar på menader na, kvinnor i den grekiska mytologin som deltog i festligheter kring, och avdyrkan av den grekiska vinguden Dionysos, och dansade och drack till dess de fylldes av en sådan extas att de slet både djur och människor i stycken. Vanligtvis blir den annars cirka 7 centimeter, och till skillnad från humrar och andra kräftdjur är hannen i regel större än honor i samma ålder och har även större klo r. På de äldre krabborna är det enkelt att se skillnaden mellan könen då hannen har en smalare och spetsigare stjärt medan honans är bredare och avrundad. Efter det att en krabba har vunnit bär han omkring på honan för att se till att vara nära henne när hon ömsar skal. Det är endast när honans skal är mjukt och böjligt som krabbor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandkrabba
*  Polär kovalent bindning
... en polär kovalent bindning är en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har olika elektronegativitet och därför attraherar bindningselektronerna olika starkt vilka kommer att förskjutas åt den mest elektronegativa av atomerna om denna förskjutning tillsammans med andra laddningsförskjutningar inte är symmetriska i molekylen kommer molekylen att bli en dipol med en mer negativ och en mer positiv ände skulle atomerna ha lika elektronegativitet blir bindningen istället opolär kovalent bindning vattenmolekyl en består som exempel av två väte atomer och en syre atom vilka är kovalent bundna till varandra eftersom syreatomen har högre elektronegativitet än väteatomen kommer molekylens syre ände att erhålla en negativ laddning och dess väte ände en positiv laddning kategori kemisk bindning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polär_kovalent_bindning
*  Kopparbrist
{{Faktamall hälsotillstånd. }} 'Kopparbrist' är en ovanlig näringsbrist på koppar, antingen till följd av för lågt kopparintag i kost en eller till följd av att kroppen inte förmår absorbera koppar. Kopparbrist testas med blodprov, med ett undre referensvärde på omkring 10 mikromol/L för vuxna referensvärdena för barn skiljer sig åt i olika åldrar. Kopparnivåerna kan också testas med urinprov. Koppar är ett livsnödvändigt spårämne, eftersom det deltar i angiogenes, det vill säga nybildning av blodkärl, och ingår som beståndsdel i ceruloplasmin där det samverkar med järn och zink. Det ingår också i aminoxidas, en enzym som oxiderar monoamin er, diamin er och histamin, samt i enzymet dopamin-beta-hydroxylas som bildar noradrenalin av dopamin. Kopparbrist till följd av dålig kosthållning är ovanligt, eftersom det finns i så många livsmedel, tvärt om brukar kostråd innehålla försiktighetsåtgärder mot för högt kopparintag via vattenledningar. Brist kan dock uppstå ändå, till exempel till följd av att tarm en inte ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparbrist
*  Traktör panna koppar - AllaAnnonser.nu
Sökresultat för: ” traktör panna koppar säljes ”. Keramisk Kaffe /​ Te Koppar Krm /​ Silver - Cocktails Tiaras - Gra ... Ugnsform med st ll i koppar o m ssing - Nilsjohan - Trakt r - Rolf Sinnemark. Visa liknande 89:- 3 dagar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 75:- 14 timmar sedan - Tradera.se. Visa liknande 99:- 4 dagar sedan - Tradera.se. Koppar pannor 500:- 4 dagar sedan - Tradera Shopping F. Koppar pannor 500:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 75:- 7 dagar sedan - Tradera.se. Denby monsun av Denby Chrysanthemum uppsttning 2 kaffe koppar och ... havens Denby monsun av Denby Chantilly uppsttning 2 kaffe koppar o ... havens Portmeirion Sophie Conran bl Eliza och Betty Egg koppar 199:- Fruugo F. Denby monsun av Denby Lucille guld stlla 2 kaffe koppar och tefat 299:- Fruugo F. Denby monsun av Denby kosmiska stlla 2 kaffe koppar och tefat 269:- Fruugo F. Arctica fat till kaffekopp 13,5 cm - Arabia 89:- Kitchentime F. Koppar katruller Trakt rpanor ...
http://allaannonser.nu/traktör-panna-koppar.html
*  .. Trend – snygga koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdetaljer .. Koppar inredningsdeta
Trend – snygga koppar inredningsdetaljer. måndag, mars 3, 2014. Något som är riktigt hett även detta år är inredningsdetaljer i koppar och mässing. Trenden spred sig förra säsongen som en löpeld och hänger kvar stadigt även 2014. Det är så passande med just blank koppar som inredningsdetaljer i vår annars så stilrena Skandinaviska inredning, då den ofta går i dova bleka färger i övrigt. Koppar och mässing är en trend som är svår att tröttna på helt enkelt och här har jag valt ut några heta gyllene inredningsdetaljer till er från ConfidentLiving.se … enjoy :. Koppar inredningsdetaljer. Koppar inredningsdetaljer. Det som är väldigt snyggt är att blanda möbler i material som ljusgrå betong och marmor tillsammans med mässing / koppar. Koppar är en av de mest betydelsefulla metallerna. Den är rödaktig, har klar lyster, är smidbar och tänjbar och är en bra värmeledare. Ren koppar kan hittas i naturen men finns mest i mineral som kopparkis, cuprit, malakit, kopparglans och bornit. Koppar och hälsa. Sedan kan man såk...
http://inredningsvis.se/koppar-inredningsdetaljer/
*  Kopparhydroxid
... kemibox vardagligt namn bild paris opera garnier toit jpg bildtext koppartak med beläggning av kopparhydroxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii hydroxid övriga namn ärg kemisk formel cu oh utseende blågrön fast cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa kopparhydroxid är en kemisk förening mellan metall en koppar samt syre och väte det förekommer naturligt i mineral erna azurit malakit och brochantit historia framställning egenskaper användning se även historia kopparhydroxid har antagligen varit känt sedan människan började utvinna koppar det framställdes genom att blanda lut med blå vitriol rm naoh cuso rightarrow cu oh na so sedan talet har det framställts industriellt för användning som pigment inom keramik och målning känt under namnet bremerblått eller bremergrönt framställning kopparhydroxid bildas naturligt på koppar som exponeras för väder och vind se kopparkarbonat syntetisk framst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparhydroxid
*  Fakta om koppar – Fakta om koppar - Cupori
fakta om koppar fakta om koppar cupori fakta om koppar fakta om koppar font liten normal stor min informationsmapp kontakt koppar är varken ett cmr ämne cancerframkallande mutagent reprotoxiskt eller svhc ämne under reach koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter djur eller människan kan utnyttja den koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga ordet tungmetall beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym enligt stockholm stads miljögiftsövervakningsrapporter ligger uppmätta halter av lösta metaller i ytvatten under miljökvalitetsnormerna eller föreslagna gränsvärden koppar tillsammans med järn och zink hindrar farliga tungmetaller att tas upp i kroppen copyright scda cupori kontakt koppar i arkitektur koppar i rörsystem koppar och hälsa koppar och miljö livscykelanalys riskbedömning faq...
http://faktaomkoppar.se/
*  Koppar(II)oxid
koppar ii oxid koppar ii oxid kemibox vardagligt namn svart kopparoxid bild copperiioxide jpg bildtext svart kopparoxid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii oxid övriga namn svart kopparoxid kemisk formel cu o utseende svart pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar ii oxid eller svart kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre det förekommer naturligt i mineral et tenorit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft vid rumstemperatur vid upphettning däremot så bildas ett lager av kopparoxid rm cu o rightarrow cuo egenskaper svart kopparoxid kan reduceras delvis till röd kopparoxid eller helt till koppar av vätgas eller kolmonoxid partiell reduktion rm cuo h rightarrow cu o h o rm cuo co rightarrow cu o co fullständig reduktion rm cuo h rightarrow cu h o rm cuo co rightarrow cu co användning både svart och röd kopparoxid använd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)oxid
*  Koppar(I)oxid
koppar i oxid koppar i oxid kemibox vardagligt namn röd kopparoxid bild copperioxide jpg bildtext bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar i oxid övriga namn röd kopparoxid kemisk formel cu o utseende rödbrunt pulver cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord olöslig löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa koppar i oxid eller röd kopparoxid är en kemisk förening mellan koppar och syre ämnet förekommer naturligt i mineral et kuprit framställning egenskaper användning se även framställning koppar oxideras mycket långsamt i torr luft under normala förhållanden röd kopparoxid bildas vid exponering av ren syrgas eller vid uppvärmning rm cu o rightarrow cu o den kan också bildas genom reduktion av svart kopparoxid cuo rm cuo co rightarrow cu o co silver pläterade kopparföremål kan drabbas av rödpest om pläteringen blir skadad det är röd kopparoxid som bildas genom en galvanisk reaktion med det ädlare silvret egenskaper röd kopparoxid är olösligt i vatten och organiska lös...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(I)oxid
*  Koppar, Mässing & Tenn - SILVER OCH METALL - METROPOL AUKTIONER
... Metropol. Teman. Logga in. Kommande teman. Logga in. Ljusstakar & kandelabrar. Glas och keramik. Keramik och porslin. Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar. Litografier. Möbler, övrigt. Silver och metall. Koppar, Mässing & Tenn. Silver & nysilver. Övrigt. Ur & klockor. ALLA KATEGORIER. Figuriner Glas Keramik och porslin Konstglas Mat- och kaffeserviser. Akvareller, Gouacher, Blandtekniker & Teckningar Etsningar, Kopparstick Konst, vrigt, Tryck m.m. Bord Byr ar, sekret rer Kistor Matsalsgrupper M bler, vrigt Sittgrupper Sk p & hyllor Soffor Stolar & F t ljer Tr dg rd. Metallf rem l, vrigt Silver & nysilver Tenn & Koppar. Diverse Frim rken, Mynt & Vykort Leksaker Mattor Militaria Musikinstrument Nautica Smycken Speglar Textilier & Vintage Ur & klockor. SILVER OCH METALL / Koppar, Mässing & Tenn Tillbaka Zoom Star 1766 Brandspruta koppar Utrop: 500 kr Just nu: 50 kr Auktionen avslutas 5 oktober kl 18:40. Zoom Star 1297 Bulkrukor 2 st, med lock, Koppar & Mässing, höj...
http://metropol.se/auktioner/kategori/Tenn_Koppar/33
*  Klorofyllinkopparkomplex
... thumb px klorofyllinkopparkomplex även klorofyll kopparkomplex är ett blåsvart färgämne som framställs av gröna blad och gräs http tebloggen wordpress com tillsatser i livsmedel i det klorofyll som utvinns har en del av magnesiumjonerna bytts ut och ersatts med kopparjoner http web archive org web http www krc su se web infobrev filer nat doc det är denna förändring som gör att färgen blir blåsvart istället för grön klorofyllinkopparkomplex har e nummer e referenser kategori livsmedelsfärgämnen kategori kosttillskott kategori tetrapyrroler kategori livsmedelstillsatser kategori kopparföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorofyllinkopparkomplex
*  Koppar(II)klorid
koppar ii klorid koppar ii klorid kemibox vardagligt namn koppardiklorid bild chlorid měďnatý png bildtext koppardiklorid bildbredd bild bild text systematiskt namn koppar ii diklorid övriga namn kemisk formel cu cl utseende bruna anhydrat eller gröna dihydrat kristaller cas nummer smiles molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa koppar ii klorid eller koppardiklorid är ett salt av koppar och klor med den kemiska beteckningen cucl egenskaper en lösning av koppardiklorid i vatten innehåller både katjon en och anjon en den förstnämnda har en djup blå färg medan den andra är gul vilken färg lösningen har beror på temperaturen vid rumstemperatur är den blå men vid c är den grön koppar ii klorid färgar lågor mörkgröna vid förbränning se även koppar i klorid kategori kopparföreningar kategori klorider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar(II)klorid
*  Copper Peak
{{Arena namn = Copper Peak bild = 250px |bildtext = Copper Peak augusti 2008 officiellt namn = |tidigare namn = |placering = Ironwood |typ = Skidflygningsbacke |ägare = Gogebic Range Ski Club underhåll = |hemmalag = |kostnad = |arkitekt = |konstruktör = |entreprenör = storlek = K160 underlag = |kapacitet = |evenemang = Världscup, Kontinentalcup webbplats = |byggstart = |färdigställd = |öppnade = 1970 |renoverad = 1980, 1988 |utbyggd = |stängd = 1994 |rivd = |arenaranking = }} 'Copper Peak' är en skidflygningsbacke i Ironwood i Gogebic County, Michigan i USA. Den invigdes 1970 och är världens minsta skidflygningsbacke som är homologerad av Internationella Skidförbundet FIS. Den är dock den största hoppbacken utanför Europa. Tävlingar har inte arrangerats i backen sedan 1994. Medlemmar av 'Gogebic Range Ski Club' hade tanken att bygga världens största hoppbacke redan på 1930-talet. Anläggningen användes till Copper Peak byggdes 1969 och finns inte mer. Copper Peak invigdes mars 1970 som den största hoppbacken p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Copper_Peak
*  Lista över legeringar
alpacka se nysilver Alnico 23 % kobolt, 14 % nickel och 8 % aluminium Alumel 95 % nickel och 5 % aluminium Alutite Amalgam kvicksilver blandat med andra metaller Astroloy 55,5 % nickel, 17 % kobolt, 15 % krom samt molybden, aluminium och titan Auermetall järn och cerium Babbitts metall 83 % tenn, 11 % antimon och 6 % koppar Billon guld eller silver med oädel metall Brightray nickel, kobolt, krom, järn m m Brons koppar och i huvudsak tenn Aluminiumbrons koppar med 5–11 % aluminium Arsenikbrons Berylliumbrons koppar med nickel och beryllium Blybrons 74–76 % koppar, 15–20 % bly, 4–8 % tenn, 1–2 % nickel Fosforbrons Klockbrons 78–85 % koppar, 15–22 % tenn Kanonmetall 90 % koppar, 10 % tenn, ofta med tillsats av fosfor Lagerbrons Malm 80 % koppar, 20 % tenn Oljebrons 89,9 % koppar, 9,5 % tenn, 1,2 % kol Spegelbrons 66,6 % koppar, 33,3 % tenn Statybrons 86,6 % koppar, 6,6 % tenn, 3,3 % zink, 3 % bly Skiljemyntmetall 95 % koppar, 4 % tenn, 1 % zink Tennbrons 88–90 % koppar, 10–12 % tenn. " Hårdmetall ", samlingsnamn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_legeringar
*  Skelleftefältet
I området finns det i dag fem gruvor, dessa ligger i Kristineberg, Petiknäs, Renström, Maurliden samt Storlidengruvan i Lainejaur. Gruv- och smältverksföretaget Boliden AB äger alla gruvor förutom Storlidengruvan, här har man dock totalentreprenad. Denna typ av vulkanisk miljö är ursprunget till många av de malmer av VMS-typ 'vulcanogenic massive sulphide ore deposit' som finns i området. I alla väderstreck utom norr inramas Skelleftefältet av gnejs - och granitområden medan det i norr gränsar till Arvidsjaurfältet som domineras av vulkaniska bergarter. Malmbrytning påbörjades 1924 från ett dagbrott och detta kom att vara starten för det världskända gruv- och smältverksföretaget Boliden AB. I dag sker ständigt nya prospekteringar i området och nya gruvor planeras. http://www.svemin.se/nyhetsrum/nyheter/2014 1/kopparfyndighet-i-skelleftefalten. Adakfältet 1946-1976, koppar Bjurfors 1942-1947, koppar Bolidengruvan 1924-1967, guld, koppar, silver, bly Björkdalsgruvan Brännmyrangruvan Hornträsk 1987-91, koppar, z...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skelleftefältet
*  Koppar (färg)
koppar färg koppar färg koppar är en rödbrun färg som liknar den polerade metall en koppar bland html färgerna för bildskärmar finns en som kallas koppar dess koordinater visas i boxen till höger referenser se även färgord kategori färgord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar_(färg)
*  PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Silver & Metall - Tenn, Mässing & Koppar – Auctio
PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Om du fortsätter använda webbplatsen samtycker du till detta. Dölj detta meddelande Support: 08-12 44 99 85. Så funkar Auctionet Auctionets garanti. Skapa konto. Skapa konto. Alla avslutade föremål. Auktionen är avslutad, men vi har andra intressanta föremål att bjuda på:. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. LJUSSTAKE, mässing, SUPKOPPAR ett par, Pierre Forsell, Skult... 1 bud 300 SEK Tid kvar 1 dag. PARTI koppar och mässing, bl a bordskanon. Utropspris 500 SEK Tid kvar 5 dagar. Utropspris 500 SEK Tid kvar 8 dagar. Utropspris 600 SEK Tid kvar 2 dagar. PARTI KOPPAR samt MÄSSING, mestadels 1900-tal. Lägg i minneslistan. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mera. Högsta bud: 600 SEK Utropspris: 1 000 SEK. Slutar om: Sålt 30 apr 2012 kl. Budhistorik 4 30 apr kl. 3 27 apr kl. 2 21 apr kl. 1 19 apr kl. Beskrivning Bestående av bland annat glöggvärmare jugend, kannor, fat med mer...
https://auctionet.com/sv/16545-parti-koppar-samt-massing-mestadels-1900-tal
*  Kategori:Kopparföreningar
kategori kopparföreningar kategori kopparföreningar kategori kemiska föreningar efter grundämne kategori koppar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kopparföreningar
*  Kleva gruva
... thumb kleva gruva kleva gruva är en numera nedlagd gruva i alseda socken jönköpings län kleva gruva upptäcktes och bearbetades först i flera repriser för utvinning av koppar till dess jöns jacob berzelius påvisade att nickel förekom där varefter utvinningen av denna metall blev huvudsak gruvan avsänktes till meters avvägning förutom koppar och nickelprodukter tillverkades av vittringsprodukter från varpen även rödfärg fyndigheten utgörs av utskiljningar av nickelhaltig magnetkis samt koppar och svavelkis ur diorit den för smältning avsedda malmen höll under senare tid i regel omkring nickel och koppar vid ett vattenfall i emån nära ädelfors låg i äldre tider kibbe kvarn och därinvid uppfördes anläggningar för tillgodogörande av malmen från den km nordväst därom belägna kleva gruva guldextraktionsverk för bearbetning av malmen från ädelfors guldgruva belägna km åt nordost fanns även på samma plats som senare kallades kleva bruk och numera ädelfors kleva gruvan är numera än turistanläggning kleva gruva äve...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kleva_gruva
*  Kopparacetat
... kemibox vardagligt namn bild octan měďnatý jpg bildtext kopparacetat bildvertikal ja bild copper ii acetate d balls png bild text molekylmodell av en dimer systematiskt namn koppar ii acetat övriga namn kemisk formel cu ch co utseende mörkt gröna eller blågröna kristaller cas nummer smiles ccoo oocc molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra sönderfaller huvudfara nfpa kopparacetat är salt et av koppar och ättiksyra den förekommer mer allmänt som hydrerad dimer tetraacetat med formeln cu ch co h o dimeren har en mer blågrön ton än monomer en som är mörkt grön framställning kopparacetat har tillverkats sedan antiken genom att sänka ner kopparskivor i vinäger den blågröna beläggning som bildades skrapades av och löstes upp i vatten vilket avlägsnade många andra kopparsalt som inte är vattenlösliga idag framställs kopparacetat av kopparsulfat cuso ammoniak nh och ättiksyra ch co varvid även ammoniumsulfat nh so bildas rm cuso cdot h o nh ch co rightarrow rm cu ch o h o...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopparacetat
*  Giveaway: Stelton jug from Designinwest | Husligheter
För att delta i tävlingen svarar du helt enkelt på följande två frågor med en kommentar:. Du har en vecka på dig att svara – lycka till. Jag godk nner villkoren genom att publicera kommentaren. Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post. Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar. 2 Guld, guld, guld. Helst skulle jag vilja vinna den silvriga, kommer passa superbra med färgskalan i lägenheten. Guld, jag vill vinna och jag vill vinna guld Jeanette Skoglund 27 maj, 2013 12:45 /. 2 Efter att jag precis köpt min första egna lägenhet skulle en Stelton kanna i rosé koppar passa fint Matilda Pettersson 27 maj, 2013 02:13 /. 2 Jag skulle vilja ha en i koppar, eftersom vi har en del koppardetaljer på vårt hus från 1950. Inte för att jag behöver den, eller för att jag suktat efter den länge, eller för att den fyller någon egentlig funktion men jag blev helt blixtkär i gorillan från Kostas Bodas My Wild Life. 2 Stelton hot metal om jag vinner är helt k...
http://blogg.skonahem.com/husligheter/2013/05/27/giveaway-stelton-jug-from-designinwest/
*  Natriumpersulfat
... kemibox vardagligt namn bild natriumpersulfat png bildtext strukturformel bildbredd bild bild text systematiskt namn natriumperoxiddisulfat övriga namn kemisk formel na s o utseende vita kristaller cas nummer smiles s o o oos o o molmassa densitet löslighet löslighettemp smältpunkt smältextra sönderfaller kokpunkt kokextra huvudfara nfpa natriumpersulfat na s o är ett salt av natrium och persulfatjoner egenskaper natriumpersulfat är ett starkt oxidations och blekmedel det är lösligt i vatten men är inte hygroskopisk t det kan vara irriterande vid kontakt med hud ögon och luftstrupe användning natriumpersulfat används vid etsning av koppar på mönsterkort den koppar som skyddas av ledningsmönstrets lack blir kvar men oskyddad koppar bildar kopparsulfat cuso och löses upp i vattnet rm cu na s o rightarrow na so cuso kategori persulfater kategori natriumföreningar kategori peroxider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat
*  Bielkes gruva
... är en nedlagd gruva på åreskutan s norra sida i närheten av byn huså i jämtland i gruvan bröts kopparmalm under och talet som förädlades till ren koppar vid huså bruk kategori gruvor i jämtland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bielkes_gruva
*  Plåtmynt
miniatyr|Ett stort 4-dalers kopparmynt från 1719 med en vikt på cirka 3 kg. miniatyr|Ett stort 8-dalers kopparmynt från 1658. 'Plåtmynt' var ett stort fyrkantigt kopparmynt, som slogs i Sverige under åren 1644–1776 och utgjordes av stämplade, tjocka kopparplåtar med värdet i daler silvermynt samt årtal och myntmärken i de vanligtvis runda mitt- och hörnstämplarna. De största tiodalersplåtarna vägde mer än 2 lispund omkring 19 kg och är världens största mynt. Uppkomsten av detta egendomliga och opraktiska myntslag tros ha berott på att staten ville ge kopparverk en fördelar, vilka efterhand fick tillstånd att själva slå myntplåtar av sitt malmförråd. De flesta plåtmynten slogs och stämplades vid Avesta, som till år 1674 var landets enda plåtmyntningsort, men även vid Garpenberg s, Svappavaara, Ljusnedals och Gustafsbergs i Jämtland kopparverk. Enligt myntordningen av den 26 januari 1644 skulle 1 skålpund koppar utmyntas till 69 daler silvermynt =172 1/2 daler kopparmynt, för från år 1643 motsvarades 1 daler si...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåtmynt
*  Admontervitriol
... är blågröna kristaller bestående av en blandning av kopparsulfat och järnsulfat vitriol är ett gammalt namn på sulfat ämnet erhålls vid förarbetning av järnhaltig kopparmalm då järnet inte har avskilts ämnet har utnyttjats inom färgindustrin källor kategori sulfater kategori kopparföreningar kategori järnföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Admontervitriol
*  Carl Leijell
... född död var en svensk mineralog och bergsråd carl leijel var son till preses i handelskollegium johan leijel och margareta hising blev han auskultant i bergskollegium för att sedan anställas som kanslist där varefter han blev notarie och sist proberare blev han bergmästare först i södermanland och östergötland och senare i värmland liksom flera av hans släktingar naturaliserades han som svensk adelsman han fick med ålderns rätt avsked från bergmästaresysslan med titeln av bergsråd efter att han adlats skrev han sig till hvalstad leijell invaldes som ledamot av kungliga vetenskapsakademien och var akademiens preses under tredje kvartalet han utgav flera uppsatser varav två publicerades i kongl vetenskaps academiens handlingar gifte han sig med ulrika ekenberg ekenberg nr vars mor var en königsheim bibliografi rön om en nyligen uppfunnen zink blandad kopparmalm och at derutur utan vidare tillsats af annan koppar utbekomma en art messings regulus kongl swenska wetenskaps academiens handlingar för månaderne...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Leijell
*  Bulkruka
... även kallat bulkärl är ett dryckes och kokkärl med lock av metall till formen är bulkrukan rund och bukig med rundad eller platt pålödd och omvikt botten kärlet har hänklar för upphänging och bärning bulkrukor användes dels i enskilda hushåll då oftast utförda i koppar eller mässing men även av den svenska försvarsmakten främst under talet då oftast utförda i koppar eller bleckplåt referenser kategori matförvaring kategori förpackningar kategori kärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulkruka
*  Trendiga villeroy boch new wave - AllaAnnonser.nu
... Sökresultat för: ” trendiga villeroy boch new wave säljes ”. Boch Villeroy amp; Boch New Wave Latte Macchiato Glas ... Boch Villeroy amp; Boch New Wave Premium 0,22 liter l ... Visa liknande 215:- 6 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 145:- 8 dagar sedan - Tradera Shopping F. Visa liknande 50:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 134:- 1 månad sedan - Tradera.se. Villeroy Boch New Wave caffe choco drops. Visa liknande 114:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 145:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 320:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Boch New Wave Caffe nya, koppen 11 cm h. Visa liknande 325:- 1 månad sedan - Tradera Shopping F. Sk l - glas - Villeroy. Visa liknande 25:- 1 månad sedan - Tradera.se. Visa liknande 1 500:- 1 månad sedan - Blocket.se Glas och porslin Nacka. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 8,5 cm dopp matrtt 129:- Fruugo F. Boch Villeroy amp; Boch New Wave 49x30cm avlnga serve ... Boch Villeroy amp; Boch N...
http://allaannonser.nu/trendiga-villeroy-boch-new-wave.html
*  Daler silvermynt
... valutan daler silvermynt daler sm användes i sverige mellan och daler silvermynt fastställdes till daler enkelt kopparmynt augusti till daler enkelt kopparmynt mars och till daler enkelt kopparmynt oktober efter ändrades huvudvalutan till riksdaler specie mellan åren till gavs det ut nödmynt som var av koppar och skulle motsvara värdet på daler silvermynt de vägde bara ca gram och blev därför ett kreditmynt riksdaler daler sm öre silvermynt daler silvermynt daler carolin mark öre sm öre silvermynt penningar de lägsta nominalerna och öre silvermynt var präglade i koppar i bokföring från denna tid används ofta kolumnerna daler sm öre sm och penningar växelkurs var riksdaler daler silvermynt daler kopparmynt riksdaler daler silvermynt en tunna guld var daler silvermynt externa länkar kategori äldre svenska mynt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daler_silvermynt
*  Skumnas
... kallas vid koppar framställning efter den svensk tyska metoden en koppar och zink haltig skärsten eller trottsten som samlar sig mellan den vanliga skärstenen och slagg en i sulu ugnarna då malm en är zinkhaltig och ej blivit nog rostad eftersom skumnasen är mycket svår att tillgodogöra blev den vid åtvidaberg s kopparverk under lång tid utkörd med slaggen på slaggvarpen och det var genom tillgodogörande av denna som bergmästaren bengt gustaf bredberg på sin tid högst betydligt uppdrev åtvidabergs tillverkning källor kategori gruvdrift kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skumnas
*  Bromska palatset
mini|350px|Bromska palatset i december 2012. 'Bromska palatset' en byggnad beläget vid Narvavägen 26 i kvarteret fanan på Östermalm i Stockholm. Det byggdes som privatpalats för konsul Gustaf Emil Broms och dennes familj 1898-1900 enligt arkitekterna Erik Lallerstedts och Ludwig Peterson s ritningar. Det används idag som den franske ambassadörens residens. mini|left|Palatset kring 1900 Byggherren. Han lät han arkitekterna Erik Lallerstedt och Ludwig Peterson utarbeta ritningarna till det nya privatpalatset. mini|Planritning Bromska palatset uppfördes 1898-1900 av byggmästaren E W Berggren. En något högre tvåvåningsbyggnad omges av lägre envåningsbyggnader som kröns av en balustrad och, något indragen mot gården, med en rad tinnar. Hängrännan i koppar avslutas i hörnen med en vattenkastare i form av ett manshuvud, även det i koppar. Genom ett portvalv i den södra flygeln förbinds gatan med den inneliggande gården. På ömse sidor av salongen fanns ett herrum kallat Röda salongen idag och ett kabinett idag Blå sa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bromska_palatset
*  Krämkopp
... miniatyr krämkopp krämkopp eller crèmekopp är en sentida benämning på mindre koppar i keramik med löst lock och handtag de kan ha raka eller bukiga sidor krämkoppar har haft en rad olika funktioner de kallades tidigast pot à jus och tillverkades först troligen i frankrike på talet dessa koppar var ursprungligen avsedda för varm buljong eller sky antikt bukowskis experter berättar kapitlet antikt porslin cecilia nordström s och har även använts som chokladkoppar senare tiders kräm eller glasskoppar saknade handtag vid mariebergs porslinsfabrik gick de under benämningen gelékoppar under talet börjar benämningen krämkopp att dyka upp miniatyr vänster krämkopp från talet källor kategori dryckeskärl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krämkopp
*  Gulspetssjuka
... är en sjukdom som drabbar sädesslagen speciellt havre och korn bladspetsarna blir bleka och nedhängande och skördeutbytet blir starkt nedsatt gulspetssjuka orsakas av ogynnsamma markförhållanden t ex lågt ph eller näringsfattigdom speciellt kopparbrist ne se källor svensk uppslagsbok malmö noter kategori växtsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gulspetssjuka
*  Orikalkum
... gr ορείχαλκος oreíchalkos bergskoppar är en legendarisk metall som förekommer i platon s dialog kritias om atlantis före platon omtalas orikalkum i en homerisk hymn till afrodite består av koppar zink nickel bly och järn externa länkar kategori grekisk mytologi kategori metallurgi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orikalkum
*  Uddengruvan
... är en nu nedlagd koppar zink bly guld och silver gruva öster om sjön kedträsket norsjö kommun den ligger i skelleftefältet och drevs av boliden ab öster om uddengruvan ligger kedträskgruvan obekräftade muntliga uppgifter gör gällande att gruvlaven i uddengruvan var mellan m hög och skulle då varit den tredje högsta i sverige efter gruvlavarna i aitik och stekenjokk källor kategori gruvor i västerbotten kategori bergsbruk kategori norsjö kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uddengruvan
*  Guldvägen
... är en turistväg i södra lappland och norra västerbotten sträckning guldvägen sträcker sig från bolidens smältverk rönnskärsverken i skelleftehamn till malå i södra lappland längs vägarna länsväg riksväg och länsväg historik vägen är ett nutida sätt att knyta samman de sevärdheter som ingår i turistsatsningen guldriket gemensamt för dessa sevärdheter är att de har en anknytning till gruvbrytningen av sulfidmalm er guld silver koppar zink bly med mera i skelleftefältet namnet knyter också an till den etablerade och närliggande silvervägen externa länkar kategori turistvägar i sverige kategori skellefteå kommun kategori norsjö kommun kategori malå kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guldvägen
*  Lavatorium
... ett lavatorium av latin ets lavare tvätta är tvättrummet i ett kloster lavatorium var från början en av vattenbehållare bestående av en hängande kittel av metall brons eller koppar med två pipar senare fick lavatorium beteckna själva rum met där anordningen förvarades källor se även lavabo kategori rum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lavatorium
*  Rudtjebäcken
... var en gruvort i det mil långa skelleftefältet i norra västerbottens län i rudtjebäcksgruvan som var i drift bröts koppar och zink året efter stängdes även den närbelägna adakgruvan gruvverksamheten i skelleftefältet är numera koncentrerad till boliden och fyra andra orter kategori ej längre existerande orter i malå kommun kategori gruvor i lappland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudtjebäcken
*  Mormorsgruvan
... är en koppargruva utanför åtvidaberg som tillhör närstads gruvfält den är den största gruvan i gruvfältet och är meter djup här bröts koppar från talet fram till slutet av talet gruvan ägs av baroniet adelswärd som också är ägare av bersbo koppargruvor kategori gruvor i östergötland kategori åtvidabergs kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mormorsgruvan
*  Köpehandelskompaniet
... inrättades och fick privilegier skepp och kanoner av gustav ii adolf och skulle ensamt ha rätt att köpa och utskeppa all rå koppar det uppgick i generalhandelskompaniet källor kategori svenska handelskompanier kategori företag bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köpehandelskompaniet
*  Trönöskrinet
... är ett relikskrin från början av talet som förvaras i trönö nya kyrka i söderhamns kommun i gävleborgs län det är tillverkat i limoges i frankrike av förgylld och emaljerad koppar med scener ur sankt thomas becket s liv före förvarades skrinet i trönö gamla kyrka och flyttades till trönö nya kyrka i samband med att kyrkan togs i bruk många skrin liknande trönöskrinet och tillverkade i limoges finns bevarade utanför sverige branden i trönö nya kyrka år eldhärjades kyrkan trönöskrinet förvarades då i ett kassaskåp där det var omslutet av plexiglas som smälte skrinet befarades först vara förstört men kunde restaureras av riksantikvarieämbetet källor kategori kyrklig interiör...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trönöskrinet
*  Hydroxylradikal
... en hydroxylradikal är en form av reaktiv syreradikal den skrivs som oh och kan anses som en oladdad form av hydroxidjon en i kroppen kan oh bildas från väteperoxid h o i närvaro av tvåvärt järn genom den så kallade fentonreaktionen fe h o fe oh oh hydroxylradikaler är mycket reaktiva och därmed också väldigt skadliga för kroppens mikrostrukturer det finns inget enzym som katalyserar nedbrytningen av hydroxylradikaler dessa radikaler omhändertas istället av kroppens endogena antioxidant er som glutation och melatonin hydroylradikaler kan dessutom oskadliggöras av de dietära antioxidanterna exempelvis vitamin e referenser kategori biokemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydroxylradikal
*  Cellobiosdehydrogenas
... cellobiodehydrogenas är ett extracellulärt redoxenzym som syntetiseras av vednedbrytande svampar enzymet bär på både en hämgrupp och en flavin vilket gör det till det mest komplexa av kända extracellulär a redoxenzym enzymet oxiderar cellobios till cellobionolakton ytterligare några di oligo och monosackarid er kan oxideras och kan reducera ett stort antal elektronacceptorer bland dem kinon er fenoliska radikal er vissa övergångsmetall joner såsom fe iii och syrgas den biologiska rollen hos enzymet är inte helt klarlagd men en möjlighet är att produkterna från reduktion av fe iii och syrgas fe ii och väteperoxid i sin tur bildar hydroxylradikaler det har visats att cellobiosdehydrogenas genom denna reaktion kan medverka till nedbrytning av såväl cellulosa hemicellulosa som lignin kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellobiosdehydrogenas
*  Mangan(II)sulfat
mangan ii sulfat mangan ii sulfat kemibox vardagligt namn mangansulfat bild thumb mangan ii sulfat monohydrat bildtext bildbredd bild thumb mangan ii sulfat tetrahydrat bild text systematiskt namn mangan ii sulfat övriga namn manganvitriol kemisk formel mnso utseende rödaktiga kristaller cas nummer monohydrat tetrahydrat smiles molmassa vattenfri monohydrat tetrahydrat densitet vattenfri monohydrat tetrahydrat löslighet löslighettemp smältpunkt vattenfri tetrahydrat smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld mangan ii sulfat svavelsyrad mangan refererar vanligen till den monohydrata föreningen med formel mnso h o liksom många andra metallsalter bildar mangan ii sulfat ett flertal hydrater varav monohydrat är den vanligaste de har en karaktäristisk rosa färg framställning mangan ii sulfat framställs genom lösning av mangankarbonat i utspädd svavelsyra eller genom kokning av brunsten med koncentrerad svavelsyra och indunstning till kristallisation beroende på den temperatur varvid kristallisationen sker bil...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mangan(II)sulfat
*  Mangan(II)acetat
mangan ii acetat mangan ii acetat mangan ii acetat eller ättiksyrad manganoxid bildar rödaktiga kristaller lösliga i vatten eller etanol den vattenfria formen är löslig i vatten metanol eller ättiksyra framställning mangan ii acetat kan framsställas genom en reaktion av ättiksyra med antingen mangan ii iii oxid eller med mangan ii karbonat om den vattenfria formen skall framställas används istället en reaktion av mangan ii nitrat med ättiksyraanhydrid användning manganacetat har haft användning som sikativ och liksom flera andra mangansalter som stimulerande gödselmedel källor meyers varulexikon forum kategori manganföreningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mangan(II)acetat
*  Tvåvärt mangan
... mn är en jon av mangan som är lättlöslig i vatten och finns i marken vid låga ph värden och eller reducerande förhållanden suboxi och anoxi vid höga ph värden och eller god syrgas tillgång oxideras det tvåvärda manganet till mangandioxid av mikroorganism er växterna tar bara upp mangan som tvåvärd manganjon kategori mangan kategori geokemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvåvärt_mangan
*  Gråfläcksjuka
... förr kallad kalihungersjuka är symptom som visar sig hos våra sädesslag vid mangan brist i jorden känsligast är havre där bladen får grå till gulbruna strimmor eller fläckar hos korn är fläckarna bruna hos vete och råg ljusa symptom hos havre visar sig sjukdomstecken då blad kommit fram vanligen i senare delen av juni och då det vid basen av andra bladet uppstår grågröna klorotiska slutligen brunaktiga ränder som flyter samman till större fläckar ofta över bladets hela bredd följden blir att bladet vid det sjuka stället böjer sig och övre delen blir nedhängande så småningom sprider sig sjukdomen även till högre sittande blad men det nedersta bladet förblir grönt om vippor utvecklas på skadade plantor blir utvecklingen av korn avsevärt förminskad orsak och bekämpning sjukdomen beror på en för stark alkalitet hos jorden och är starkt skördeminskande jorden kan t ex genom hög kalkhalt vara olämplig för vissa växter vanligen uppkommer sjukdomen genom olämplig gödsling av mull och sandjordar så att jorden för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gråfläcksjuka
*  Yu Yu Hakusho
... är en japan sk manga av yoshihiro togashi som släpptes år mangan handlar om den tonårige bråkstaken yusuke urameshi mangan är en parafras på folksagan urashima tarō mangaserien tillsammans med animeserien har fått mycket positiva recensioner och har därmed sålts över miljoner exemplar år började fuji television och noriyuki abe skapa en animeserie baserad på mangan som sedan blev dubbad till engelska av den amerikanska underhållningsföretaget funimation handling yusuke urameshi som går i en skola vid namn sarayashiki junior high vägrar bära skolans uniformer och han hamnar ofta i bråk med andra han har en barndomsvän keiko som ofta tjatar på honom om grejor en dag då yusuke bestämmer sig för att gå till skolan ändå hamnar han i bråk med en lärare och lämnar skolan då han därefter också hamna i bråk med sin rival kazuma kuwabara som han kommer samarbeta och bli vän med längre fram i serien efter en stunds vandrande får han syn på en liten kille som spelar boll vid gatan yusuke skäller ut pojken om att det...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yu_Yu_Hakusho
*  Ashita no Joe (tv-serie)
'Ashita no Joe' あしたのジョー, japan sk tecknad tv-serie baserad på mangan med samma namn av Tetsuya Chiba och Asao Takamori. Den första serien producerades 1970–71 av Mushi Pro samtidigt som mangan ännu ritades. Serien var Osamu Dezaki s förstlingsverk som regissör, och precis som i hans senare serier gjordes figurgestaltningen och stora delar av animationen av Akio Sugino. Även Dezaki själv fick ibland hjälpa till med animationen på grund av personal- och tidsbrist. Även om serien är grovt tecknad och tekniskt på en nivå typisk för sin tid, var den visuellt nydanande, och banade vägen för Dezakis typiska registil. Eftersom mangan ännu ritades då tv-serien sändes fick man snabbt slut på material, och då serien avslutades 1971 befann man sig mitt uppe i historien. Tio år senare blev Dezaki ombedd av Tokyo Movie Shinsha att göra en uppföljare. Dezaki, som tidigare hade uttryckt sitt missnöje med den långfilm som utan hans inblandning producerats 1980, tackade ja och samlade ihop en stor del av medarbetarna från den ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ashita_no_Joe_(tv-serie)
*  Keroro - grodan från rymden
keroro grodan från rymden keroro grodan från rymden keroro grodan från rymden ケロロ軍曹 keroro gunsō sergeant keroro är en manga skriven av mine yoshizaki och en tv anime baserad på mangan regisserad av junichi sato första serien publicerades både mangan och anime n är komedier som följer en trupp grodlika utomjordingar i deras försök att invadera pokopen pekopon jorden sergeant keroro seriens titelperson är ledare för truppen bestående av medlemmar sergeant keroro huvudpersonen menige tamama attacksoldat korpral giroro instantsoldat djupt förälskad i natsume hinata förste sergeant kululu kururu underrättelseofficier samt småpervers datanörd och slutligen korpral dororo elitsoldat av högsta rang och lönnmördare nr de är dock också under övervakning av en människofamilj bestående av tre personer natsume hinata 日向夏実 hinata natsume fuyuki hinata 日向冬樹 hinata fuyuki och deras mor aki hinata 日向秋 hinata aki i både mangan och animen tvingas keroro utföra hushållssysslor och ärenden för familjen efter att den keronjanska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Keroro_-_grodan_från_rymden
*  Ghost in the Shell 2: Innocence
ghost in the shell innocence ghost in the shell innocence ghost in the shell innocence är en japansk långfilm från i regi av mamoru oshii filmen är en uppföljare till ghost in the shell beskrivning filmen är löst baserad på mangan av masamune shirow ghost in the shell regissören stod för både manus och regi den animerades av production i g och samproducerades av studio ghibli innocence belönades som bästa science fiction film vid års nihon sf taisho prisutdelningar och deltog även vid samma års filmfestival i cannes där den var nominerad till guldpalmen referenser noter about com läst januari imdbpro läst januari kategori filmer i regi av mamoru oshii kategori filmer kategori anime och manga deckare kategori cyberpunkfilmer kategori ghost in the shell kategori talet på film kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Shell_2:_Innocence
*  Oh! My Goddess
Den publicerades första gången i Kōdanshas månadstidning 'Afternoon', 25 augusti 1988, där den fortfarande går. Fram till december 2009 har Kōdansha tryckt 40 samlingsvolymer av mangan, som är en romantisk komedi som med tiden blir alltmer actionfylld. När han ringer till en vän kommer han fel och hamnar hos Frälsningsdiserna. Gudinnan Verdandi Belldandy på japanska blir nersänd till jorden för att få veta hans önskan och berättar att han kan önska vad han vill i hela världen, från att bli miljonär till att förstöra världen helt och hållet. Keiichi önskar att Verdandi ska stanna med honom för alltid. Mangan och animen följer sedan deras relation när de kommer allt närmare varandra. 'Belldandy' 'Verdandi' i den svenska mangautgåvan : Gudinnan som sändes till Keiichi för att uppfylla hans önskan. Hon är första klassens gudinna av andra kategorin. Är lillasyster till Urd och storasyster till Skuld. 'Keiichi Morisato:' Keiichi råkade ringa fel och hamnade hos Frälsningsdiserna, och så kom Belldandy in i hans liv....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oh!_My_Goddess
*  TIM/TOM-komplex
'TIM/TOM-komplex' är ett enzym komplex som styr translokation en av proteiner som producerats utifrån DNA i cellkärna n till mitokondrie rnas olika membran och matris, där proteinerna i sin tur deltar i den oxidativa fosforyleringen. Även om mitokondrier har eget genetiskt material och egna ribosom er är det endast 13 proteiner som produceras av mitokondrierna själva. Proteiner som ska till mitokondrier produceras av ribosomer i cytosol en. Det finns flera tusentals mitokondrier per cell, och de sitter ofta i nätverk ihopkopplade av mikrotubuli, som kan sägas utgöra en form av "motorvägar" utefter vilka transportprotein er kan transportera material till olika ställen i cellen, exempelvis proteiner till mitokondrier. Efter att proteinet syntetiserats färdigt och transporterats genom cytosolen fram till mitokondrien kan det hamna på en av fyra olika positioner:. Om proteinet skall till mitokondriens matris eller inre membran kommer då TIM-komplexet att dra igenom proteinet till motsvarande del av cellen, detta ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/TIM/TOM-komplex
*  Endosymbios
Enligt den idag allmänt accepterade endosymbiontteorin uppstod eukaryoter som följd av bakterie ll endosymbios. Endosymbiontteorin och mitokondrier och kloroplaster. Det finns övertygande bevis för att mitokondrier och kloroplaster var en gång primitiva prokaryoter. Detta bevis beskrivs i endosymbiontteorin. När en organism faktiskt lever inuti den andra kallas det endosymbios. Under miljontals år av evolution har mitokondrier och kloroplaster blir mer specialiserade och i dag kan de inte leva utanför cellen. De har sin egen DNA, som är skild från det DNA som finns i kärnan av cellen. Och båda organeller använder deras DNA för att producera många proteiner och enzymer som krävs för deras funktion. Ett dubbelt membran omger både mitokondrier och kloroplaster, ett ytterligare bevis för att var och en intogs av en primitiv värdcell. De båda organellerna reproducerar sig också som bakterier, replikerar sitt eget DNA och styr sin egen förökning. Man tror att mitokondrierna ursprungligen var självständiga bakterier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endosymbios
*  Glutation
... thumb glutation glutation gsh är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin cystein och glutaminsyra champe pamela c harvey richard a ferrier denise r biochemistry lippincott williams and wilkins den innehåller en ovanlig peptid bindning mellan amingruppen för cystein och karboxyl gruppen för glutamat sidokedjan glutation är en antioxidant som skyddar celler från toxin er som fria radikaler glutation fungerar som ett offer substrat för reaktiva radikaler när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet glutationperoxidas denna molekyl kan sedan återbildas till två elektroner genom att reduceras av nadph med hjälp av enzymet glutationreduktas referenser kategori tioler kategori peptider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  Häxan och lejonet
... originaltitel the lion the witch and the wardrobe är den andra boken i c s lewis serie om landet narnia lewis fullbordade boken boken publicerades i england det var den första boken som skrevs i narnia heptalogi n men lewis kompletterade serien fem år senare med att ge ut min morbror trollkarlen som utspelar sig före häxan och lejonet handling boken handlar om vad som hände de fyra syskonen peter susan edmund och lucy när de hade evakuerats till ett gammalt hus på landet undan flyganfallen i london genom ett stort klädskåp kom de allihop till landet narnia ett märkligt land i en annan värld och en annan tid där djuren kan tala och där det finns väsen som dvärgar fauner jättar och kentaurer där härskar den grymma envåldshärskarinnan vita häxan hon har lagt en förbannelse över landet så att det alltid är vinter men aldrig jul en sägen från gamla tider ger invånarna hopp en gång säger sägnen skall fyra av adams och evas söner och döttrar komma till narnia och då kommer lejonet aslan narnia s skapare komma t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Häxan_och_lejonet
*  Pyrogallol
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Pyrogallol.svg Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = Pyrogallol-3D-balls.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 1,2,3-Trihydroxybensen Övriga namn = Bensen-1,2,3-triol, Pyrogallolsyra, Bränd gallussyra |Kemisk formel = C 6 H 3 OH 3 Utseende = Vita, nålformiga kristaller som färgas grå vid kontakt med luft CAS-nummer = 87-66-1 SMILES = c1 O c O cccc1O Molmassa = 126,11 Densitet = 1,45 Löslighet = 400 LöslighetTemp = |Smältpunkt = 131 – 134 Smältextra = |Kokpunkt = 309 Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 780 mg/kg }}. Pyrogallol oxideras av syre t i luften och ändrar då färg till grå rena kristaller, lila i en alkalisk vattenlösning eller brun i en sur lösning. Den kan användas på detta sätt att beräkna mängden syre i luften. Den kan användas vid hårfärgning och för syreabsorption vid gasanalys. Den har även antiseptisk a egenskaper. Pyrogallol användas också i framkallningsvätska n vid svartvit fotografi, men dess användning är till stor del h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrogallol
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  Neuronova
... ab är ett forskningsföretag inom bioteknik och läkemedelssektorn neuronova utvecklar terapier för sjukdom ar orsakade av celldöd i det centrala nervsystemet cns företaget fokuserar på terapeutisk neurogenes det vill säga läkemedelsinducerad nervnybildning i den vuxna hjärnan mål för dessa nya läkemedel är omogna celler i hjärnan så kallade stamcell er och progenitorceller neuronova avser att behandla sjukdomar inom cns som i dagsläget inte har tillfredsställande behandlingsformer annat än symptomatisk behandling sådana sjukdomar är till exempel alzheimers sjukdom amyotrofisk lateralskleros als parkinsons sjukdom huntingtons sjukdom och slaganfall neuronova grundades av professor jonas frisén och doktor ann marie janson lang båda verksamma vid karolinska institutet i stockholm med venturekapital finansiering från healthcap företaget gick samman med det på zurichbörsen noterade newron sa källor kategori svenska läkemedelsföretag kategori företag bildade kategori företag initialt finansierade med venturekap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neuronova
*  Charcots sjukdom
... redirect amyotrofisk lateralskleros upptäckt och namn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Charcots_sjukdom
*  Kväveoxidsyntas
... nitric oxide synthases nos är enzym er som katalyserar produktionen av kväveoxid no från l arginin kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilation en i glatt muskulatur den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärl en runt muskulaturen att expandera kategori oxidoreduktaser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxidsyntas
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Hypoxantin
... mini strukturformel hypoxantin hydroxipurin sarkin c h n o är en purin bas som i fri form förekommer i bl a muskler blod och urin bunden till ribos och fosfat bygger den upp inosinsyra en nukleotid vilken i organismen tjänar som utgångsmaterial för syntes av adenosinfosfat och guanosinfosfat dessa båda är fundamentala byggstenar i nukleinsyra n rna hypoxantin är en nödvändig komponent i en cell bakterie parasit och i kulturer som ett substrat och kvävekälla till exempel är det vanligen en erforderlig reagens i kulturer med malaria parasiten eftersom plasmodium falciparum kräver en källa till hypoxantin för nukleinsyrasyntes och energiomsättning bildning hypoxantin bildas genom avgivning av ammoniak ur adenin och övergår vid oxidation först i xantin och sedan i urinsyra teorier baserade på nasa studier av meteorit er som funnits på jorden tyder det på att hypoxantin och tillhörande organiska molekyler inklusive dna och rna komponenter adenin och guanin kan ha bildats extraterrestriellt i yttre rymden käll...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypoxantin
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Järnbrist
Mer än 2 miljarder människor i världen beräknas lida av järnbristanemi, och mer än 1 miljon människor dör årligen av sin anemi. Brist på järn påverkar hela kroppen och kan ge både kroppsliga och psykiska kognitiva symptom. Kroppen förlorar dagligen 1–2 mg järn genom cellavstötning i hud och tarmens slemhinnor. Det naturliga sättet att kompensera sina dagliga järnförluster är genom kosten. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt järnintag på 15 mg för kvinnor och 9 mg för män. Man räknar med att kroppen tar upp 25% av mängden hem-järn men endast 5–10% av icke hem-järn. Hem-järn är bundet till hemoglobin er och myoglobin er och därför lättare för kroppen att absorbera. För vegetarianer är det därför viktigt att vid varje måltid äta någon produkt som stimulerar upptaget av järn. Att maten tillagas i grytor eller stekpannor av gjutjärn är en fördel, eftersom de avger järn som kroppen tar upp. Det finns även ämnen som hämmar upptaget av järn. Nackdelen med järn i tablettform är att endast en liten del av järnet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnbrist
*  Järn(II,III)oxid
järn ii iii oxid järn ii iii oxid järn ii iii oxid eller svart järnoxid har den kemiska formeln fe o och är en av flera järnoxid er den förekommer naturligt i mineral et magnetit egenskaper framställning användning se även egenskaper ämnet innehåller både tvåvärt fe och trevärt fe järn det är ett svart pulver med kubisk struktur fe o är ferrimagnetisk t upp till sin curietemperatur c vid c sker en förändring av struktur konduktivitet och magnetism som kallas verwey övergång framställning järn ii iii oxid kan framställas genom att järn iii oxid bryts ner vid temperaturer på c rm fe o rightarrow fe o o det kan också framställas genom att oxidera järn i vattenånga vid temperaturer under c jämför järn ii oxid rm fe h o rightarrow fe o h ett tredje sätt är att direkt oxidera järn med syrgas vid mycket hög temperatur c rm fe o rightarrow fe o överskottet på syre minimerar mängden feo och temperaturen gör att den fe o som bildas sönderfaller till fe o användning som andra järnoxider i mineralform går den absolut stö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(II,III)oxid
*  järn - Wiktionary
... järn. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till: navigering, sök. Böjningar av järn 1. neutrum Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. Genitiv järns. järnets. Böjningar av järn 2-4. neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd. Nominativ järn. järnet. järn. järnen. Genitiv järns. järnets. järns. järnens. järn. ett metalliskt grundämne, betecknat med Fe i periodiska systemet. föremål som består av grundämnet järn vardagligt. sup boja ; metallanordning som används för att låsa fast någon. Av fornsvenska iærn, av fornnordiska járn jämför danska och norska jern, isländska járn, av urgermanska * īsarna- jämför fornengelska īsern engelska iron, medelnederländska iser nederländska ijzer, afrikaans yster, fornhögtyska isarn tyska Eisen, frankiska īsarn, gotiska eisarn. Det urgermanska ordet är troligen inlånat från urkeltiska * isarnon jämför forniriska. iarn, kymriska. haearn, galliska Isarno -, från urindoeuropeiska * is- e ro- med betydelsen "kraftfull" eller "helig" jämför sanskrit isirah, "k...
https://sv.wiktionary.org/wiki/järn
*  Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon... Fotografia de notícias | Get
Coleções de conteúdo editorial. Kimberly Wyatt attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Don Cheadle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Estelle attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Sir Ben Kingsley attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Susan Downey and Robert Downey Jr attends a special screening of 'Iron Man 3' at Odeon Leicester Square on April 18, 2013 in London, England. Iron Man 3 - Special Screening - Arrivals Karwai Tang Rebecca Hall attends a special screening of 'Iron...
http://gettyimages.pt/detail/fotografia-de-notícias/kimberly-wyatt-attends-a-special-screening-of-fotografia-de-notícias/166922441
*  Järn(III)oxid
Järn III oxid Järn III oxid. Fil:Bundesarchiv Bild 183-1983-0217-001, VEB Kali-Chemie, Eisenoxidgelb.jpg|miniatyr|upright|220px|Tillverkning av guldockra i VEB Kali-Chemies fabrik i Berlin. 'Järn III oxid' eller 'rödrost' har den kemiska formeln Fe 2 O 3 och är en av flera järnoxid er. Den förekommer naturligt i flera olika mineral er, framför allt hematit α-Fe 2 O 3, ferrihydrit 5Fe 2 O 3 '·'9H 2 O och maghemit γ-Fe 2 O 3. Egenskaper α-form. β-form. γ-form. ε-form. Användning Se även Källor. Egenskaper. α-form. Alfa-formen är den vanligaste formen av järnoxid och är också den som finns i hematit. Den är antiferromagnetisk upp till ca -13 °C och svagt ferromagnetisk upp till 677 °C Néel temperatur en. Vid temperaturer över 1550 °C sönderfaller den till Fe 3 O 4 och syrgas. β-form. Beta-formen är metastabil och konverterar till α-form om den upphettas till 500 °C. γ-form. Även gamma-formen är metastabil och konverterar till α-form eller ε-form om den upphettas. Den är ferrimagnetisk och är den form som återfin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxid
*  Järn(III)oxidhydroxid
järn iii oxidhydroxid järn iii oxidhydroxid fil ochra jpg miniatyr px en bäck med utfällningar av järnhydroxid järn iii oxidhydroxid är en förening av järn syre och hydroxid joner ibland brukar mono hydrat et feo oh h o förenklas till fe oh och kallas då järn iii hydroxid eller ferrihydroxid struktur α form alfa formen förekommer i mineral et goethit och kallas även brun järnmalm den har nålformade kristaller och förekommer i järnhaltig jord och sediment β form beta formen förekommer i mineralet akaganéit och bildas när magnetkis erroderas det har monoklina kristaller β feo oh har hittats i de månstenar som hämtades till jorden under apolloprogrammet det har även hittats i meteorit er γ form gamma formen förekommer i mineralet lepidocrocit och har ortorombiska kristaller den bildas när järn eller andra järnhaltiga mineral oxideras under vatten δ form delta formen förekommer i mineralet feroxyhyt och har hexagon ala kristaller den här formen förekommer endast på havsbotten där den bildas under högt tryck amorf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn(III)oxidhydroxid
*  Norrbottens Järn
... var ett progg band från luleå och som var verksamt under talet bandets mest kände medlem var ted ström som tidigare spelat i bland andra gruppen contact han skrev också de flesta av norrbottens järns låtar de övriga bandmedlemmarna och betydande för arrangemangen av ströms låtar var bo sundberg ulf flu jonsson hans lindström hans rinander och maria rosén sundberg var gitarrist i norrbottens järn han har skrivit låtar som flugornas hage och farfars väst flugornas hage var ungdomsradions i luleå signaturmelodi under flera år på talet hmvtonkraft läst bandet turnerade flitigt och blev kända i hela landet en dokumentär om gruppen sändes i svt under norrbottens järn gav ut två lp innan gruppen upplöstes ström medverkade inte på den andra skivan järnet musiken är en blandning av rock jazz blues och country bandet återförenades i början av talet för att spela tillsammans en sista gång konserten fick lysande recensioner i tidningarna gruppen har återförenats fler gånger senast vid en konsert i piteå i början av ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_Järn
*  Lantz Järn & Metall
lantz järn metall lantz järn metall faktamall företag företagsnamn lantz järn metall ab bild miniatyr px bildtext gatulucka i stockholm från tierps järnverk typ nummer sätesort stockholm nyckelpersoner bransch produkter tjänster antalanställda grundat grundare daniel sven lantz sammangående bolag avknoppat från uppköpt av gick upp i tidigare namn upplöst omsättning brutto netto tillgångar förvaltatkapital egetkapital ägare moderbolag dotterbolag avdelningar slogan webbplats fotnoter lantz järn metall ab är ett svenskt familjeägt handels och industriföretag lantz järn metall grundades som enskild firma av daniel sven lantz och har säte i stockholm det bedriver skrot och metallåtervinning i sollentuna årsta och boxholm företaget har en fragmenteringsanläggning i norrköping och tierps järnbruk i tierp är sedan ett dotterföretag till lantz järn metall tierps järnbruk tidigare aug stenborgs gjuteri fabriksaktibolag grundades av august stenborg och tillverkade jordbruksredskap som plogar och vältar och framför allt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lantz_Järn_&_Metall
*  Puddelprocess
... thumb puddelugn puddelprocess var en metod att smälta järnmalm för att göra smidesjärn av tackjärn som kom till användning i kina redan i slutet av mingdynastin i västvärlden var det henry cort som fick stå som uppfinnare av denna järnframställning smetod skillnaden från andra metoder var att det bränsle som användes för att hetta upp järn et inte kom i direktkontakt med järnet i en särskild ugn placerades järnmalm eller järnrik slagg och sedan värmdes ugnen upp med generatorgas stenkol eller annat fossilt bränsle när detta järn smält fyllde man på ugnen med tackjärn som sedan fick smälta när allt järn smält rabblades det av ugnspersonalen puddlarna d v s man rörde om i massan med ett särskilt spett i syfte att få tackjärnet och det övriga järnet att blandas på detta sätt färskades järnet och bildade klumpar av smidesjärn dessa klumpar lyftes ut och bearbetades sedan under en hammare eller puddelklämma vilken pressade ut så mycket slagg som möjligt därefter valsades järnet till råstänger som i sin tur ga...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Puddelprocess
*  Järn (olika betydelser)
järn olika betydelser järn olika betydelser järn kan ha flera betydelser järn är en metall med atomnummer järnmedalj brukar ibland delas ut för fjärdeplats ett glas sprit det vill säga en snaps eller shot järns socken i dalsland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Järn_(olika_betydelser)
*  Risskålen av järn
... kinesiska 铁饭碗 pinyin tiě fàn wǎn är den i kina populära benämningen på det statliga anställningssystemet som förr garanterade folk arbete inkomst bostad et cetera kinas väg mot marknadsekonomi har beskrivits som sönderslagandet av risskålen av järn själva uttrycket om än inte den verklighet som det syftade på kan jämföras med det numera sällan hörda svenska talessättet statens kaka är liten men säker kategori kinas samhälle kategori wp projekt kina...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Risskålen_av_järn

Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Fri radikalNeutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Koppar(II)kloridHydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Mangan(II)acetat: Mangan(II)acetat, eller ättiksyrad manganoxid, bildar rödaktiga kristaller, lösliga i vatten eller etanol. Den vattenfria formen är löslig i vatten, metanol eller ättiksyra.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Fenacylgrupp: Fenacylgrupp är en funktionell grupp inom den organiska kemin. Gruppens generella formel kan skrivas som RCH2(CO)C6H5, där R betecknar resten av molekylen.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.PyrogallolAmyotrofisk lateralsklerosVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.JärnNo Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Fagocyt: Fagocyter (ungefär cellätare fr. grek.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.ZinkförgiftningCytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Immunbristsjukdom: Inom medicin är immunbristsjukdom ett tillstånd där immunsystemets förmåga att bekämpa infektioner är helt eller delvis nedsatt. Immunbristtillstånd är antingen medfödda eller förvärvade.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Etidiumbromid: Etidiumbromid används vid gelelektrofores till att inkubera gelen i. Det binder till DNA och fluorescerar då mycket kraftigare än när det är obundet.Isocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.Fagocytos: Fagocytos (bokstavligen "cellätande") är en form av endocytos där stora näringspartiklar innesluts av veck bildade av cellmembranet hos en (vanligen större) cell. Partiklarna internaliseras som fagosom eller "näringsvakuol".Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Metallocen: En metallocen är, inom kemi och speciellt metallorganisk kemi, en förening som består av en aromatisk organisk ligand bunden till en metall.