SyndromDowns syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Nefrotiskt syndromSjögrens syndromTurners syndromMissbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.Myelodysplastiska syndromCushings syndrom: Ett tillstånd, oftast hos kvinnor, som beror på hyperadrenokorticism till följd av tumörer i binjurebarken eller hypofysens främre lob, eller på långvarigt bruk av glukokortikoider. Symtomen kan vara snabbt tilltagande fetma i ansiktet, på halsen och bålen, kyfos pga osteoporos i ryggen, högt blodtryck, diabetes mellitus, amenorré, hypertrikos hos kvinnor och impotens hos män, mörknande hud, polycytemi, buk- och ryggsmärtor, samt muskelförsvagning. När tillståndet beror på överproduktion av adrenokortikotropin i hypofysen kallas det Cushings sjukdom.Akut koronarsyndromPolycystiskt ovariesyndromWilliams syndromDiGeorges syndrom: Ett medfött syndrom med avsaknad av tymus och bisköldkörtlarna, vilket leder till nedsatt cellulär immunitet. Immunglobulinnivåerna är normala.Horners syndrome: Ett syndrom kännetecknat av defekter i det sympatiska nervsystemet i ena ansiktshalvan, inkl. ögat. Kliniska drag omfattar mios (förminskad pupill), lindrig blefaroptos (sänkt ögonlock) och halvsidig anhidros (ingen svettproduktion). Orsaker till tillståndet kan vara skada på hjärnstammen, nackryggmärgen, första bröstkorgnervens rötter, lungspetsen, halspulsådern, sinus cavernosus eller orbitalspetsen.Prader-Willis syndromLångt QT-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.Guillain-Barres syndrom: Akut, autoimmun nervinflammation orsakad av ett T-cellförmedlat, cellulärt immunsvar riktat mot myelin i perifera nerver och nervrötter. Sjukdomsförloppet föregås ofta av en virus- eller bakterieinfektion, kirurgiskt ingrepp, immunisering, lymfom eller exponering för giftiga ämnen. Vanliga kliniska tecken är tilltagande trötthet, känselbortfall och förlust av djupa senreflexer. Hemolytiskt uremiskt syndrom: Syndrom med hemolytisk anemi, trombocytopeni och akut njursvikt, och en patologi som kännetecknas av trombotisk mikroangiopati i njurarna och njurbarksnekros.Kompartmentsyndrom: Tillstånd där lokalt förhöjt tryck inom ett begränsat område negativt påverkar cirkulation och vävnadsfunktioner i området. Kompartmentering ses oftast i benen, men armar, lår, skuldror och skinkor drabbas också. Orsaker till förhöjt tryck kan vara skada, hårt sittande förband, blödning och fysisk träning. Till komplikationerna hör nervkompression, kramp och sammandragning.Tourettes syndromAntifosfolipidsyndrom: Förekomst av antikroppar mot fosfolipider (antifosfolipidantikroppar). Ett flertal sjukdomar har samband med detta tillstånd, däribland systemisk lupus erythematosus (SLE) och andra bindvävssjukdomar, trombopeni och artär- eller ventromboser. Vid graviditet kan det orsaka abort. Halterna av antikardiolipinantikroppar är påtagligt höga.PRRSKlinefelters syndrom: En typ av manlig hypogonadism, med en extra X-kromosom, små testiklar, missbildad sädledare, förhöjda halter av gonadotropiner, låga halter serumtestosteron, svagt utvecklade sekundära könsdrag och sterilitet. Drabbade individer har ofta långa ben och slank, hög kroppsväxt. Gynekomasti ("kvinnobröst") förekommer hos många patienter. Den klassiska formen har karyotypen 47,XXY. Flera karyotypvarianter förekommer: 48,XXYY; 48,XXXY; 49,XXXXY, och mosaikmönster ( 46,XY/47,XXY; 47,XXY/48,XXXY; osv).Karpaltunnelsyndrom: Inklämning av mediannerven i karpaltunneln (handlovstunneln), som bildas av flexor retinaculum och handlovsbenen. Syndromet kan hänga samman med skada av ensidigt arbete (belastningsskador), handledss kador, amyloida neuropatier, ledgångsreumatism, akromegali, graviditet eller andra tillstånd. Symtomen omfattar brännande smärta och parestesier (stickningar o d) i handflatan och fingrarna. Försämrad känsel i mediannerven och tenarmuskelatrofi kan förekomma.Werners syndromReyes syndromBartters sjukdom: Förstoring och nybildning av juxtaglomerulära celler, vilket ger hypokalemisk alkalos (förhöjd pH-värde i blodet med minskad kaliummängd) samt hyperaldosteronism (ökad utsöndring av binjurebarkhormone t aldosteron) karakteriserad av normalt blodtryck och höjd plasmareninnivå. Sjukdomen drabbar ofta barn och är troligen ärftlig och kan vara förenad med andra missbildningar; kallas också juxtaglomeru lärcellshyperplasi.PRRS-virus: En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).HELLP-syndrom: HELLP är förkortning för engelskans "hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome", ett preeklampsiliknande tillstånd med de symtom som omnämns i namnet. Svår blodtryckshöjning kan förekomma. Blooms syndrom: En autosomal, recessiv sjukdom kännetecknad av telangiektatisk hudrodnad i ansiktet, ljuskänslighet, dvärgväxt och andra abnormaliteter.Brugadas syndromEhlers-Danlos syndrom: En heterogen grupp kollagena sjukdomar. De vanligaste symtomen är extremt tänjbar hud och tänjbara leder, skör hud och dålig sårläkningsförmåga.Andnödssyndrom hos vuxnaAngelmans syndrom: Ett syndrom kännetecknat av ett flertal abnormaliteter, mental efterblivenhet och rörelserubbningar. Det sammanhänger med defekter i kromosom 15q11-13.StamtavlaSvår akut luftvägsinfektionRastlösa ben-syndromJob SyndromeWiskott-Aldrichs syndromMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Paraneoplastiska syndromSweets syndromAIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Intellectual DisabilityChurg-Strauss syndrom: Utbredd, nekrotiserande angit med granulom, ofta med lungpåverkan. Astma eller luftvägsinfektioner kan föregå påvisad vaskulit. Eosinofili och lungpåverkan skiljer detta sjukdomstillstånd från polyart eritis nodosa.Sturge-Webers syndromBudd-Chiaris syndrom: Tilltäppning av levervenerna pga av blodproppar eller fiberomvandling av venerna.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Chediak-Higashis syndrom: En form av bristande antibakteriell fagocytfunktion, kännetecknad av ovanlig okulokutan albinism, hög incidens av lymforetikulära tumörer och återkommande infektioner med feber. Onormala lysosomer för ekommer i många celltyper, vilket leder till defekt pigmentfördelning och onormala neutrofilfunktioner. Sjukdomen är autosomalt recessivt ärftlig, och liknande tillstånd förekommer hos beige mus, Aleu tmink och kor av rasen vit Hereford.Wolff-Parkinson-Whites syndromUtseende hos de sjuka: Ansiktsdrag som ofta är typiska för en sjukdom eller ett sjukligt tillstånd, som t ex alvdragen vid Williams syndrom eller de mongoloida dragen vid Downs syndrom.Kallmanns syndrom: En genetiskt heterogen störning, orsakad av GNRH-brist i hypotalamus och defekter i luktnerverna. Sjukdomen kännetecknas av medfödd hypogonadotrop hypogonadism och anosmi, möjligen med ytterligare medellinjedefekter. Den kan överföras som X-bunden, autosomalt dominant eller autosomalt recessiv egenskap.Sjuka sinus-syndromStevens-Johnsons syndromSezarys syndromFelty SyndromeRiskfaktorerUshers syndromBeckwith-Wiedemanns syndrom: Ett syndrom kännetecknat av multipla defekter, främst navelbråck, makroglossi och gigantism, men även visceromegali, hypoglycemi, öronabnormaliteter osv.Alagilles syndrom: Hypoplasi i gallgångarna, medfödd pulmonalisstenos, ansiktsabnormaliteter och andra medfödda missbildningar, särskilt av skelettet. Detta är en autosomal recessiv sjukdom som ofta visar sig som gulsot hos nyfödda och som manifesterar sig under barndomen.BehandlingsresultatBardet-Biedls syndrom: En autosomal, recessiv störning kännetecknad av retinitis pigmentosa, polydaktyli, övervikt, psykisk utvecklingsstörning, hypogenitalism, njurdysplasi och kortvuxenhet. Syndromet skiljer sig från Laur ence-Moons syndrom.ACTH-syndrom, ektopiskt: Flera symptom orsakade av hypofysframlobshormonproduktion (ACTH- produktion) i icke-hypofystumörer.Peutz-Jeghers syndromHemorragisk feber med renalt syndrom: Akut febersjukdom i framförallt Asien. Typiska tecken är feber, utmattning, kräkningar, blödningsfenomen, chock och njursvikt. Tillståndet kan orsakas av flera nära besläktade arter av släktet Hantavirus. Den svåraste formen orsakas av Hantaanvirus, vars naturliga värd är gnagaren Apodemus agrarius (brandmus). Lindrigare former orsakas av Seoulvirus och överförs via Rattus rattus (svartråtta) och Rattus norvegicus (brunråtta), och Puumalavirus, som överförs med Clethrionomys glareolus (skogssork).Okulocerebrorenalt syndromCockaynes syndrom: Ett ärftligt syndrom som fenotypiskt kännetecknas av ovanliga ansiktsdrag (stora öron och insjunkna ögon), dålig kroppsväxt, intellektuell försämring, förlust av underhudsfett, degenerad näthinnepigmentering, neural dövhet, dvärgväxt, ljuskänslighet, synnervsatrofi, perifer neuropati och katarakt. Patologisk undersökning visar fläckvis förlust av myelin i centrala nervsystemet och atrofisk vit substans. Cockaynes syndrom kan delas in i två eller fler mer distinkta undertyper.Smith-Lemli-Opitz syndromKraniofaciala missbildningar: Medfödda missbildningar eller andra abnormaliteter i skallens och ansiktets benstrukturer.Wiskott-Aldrich Syndrome ProteinStiff-Mans syndromKorttarmssyndrom: Bristande näringsupptag till följd av kirurgiskt avlägsnande av stor del av tunntarmen, som utgör den absorptiva delen av mag-tarmkanalen.Behcets syndrom: Sällsynt kronisk inflammation som omfattar de små blodkärlen. Orsaken är okänd, och den kännetecknas av slemhinne- och hudsår i munnen och på könsorganen och uveit med hypopyon (varbildning). Den neur ookulära formen kan leda till blindhet och döden. Också synovit, tromboflebit, magsår, näthinnevaskulit och optisk atrofi kan uppträda.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Zollinger-Ellisons syndromSerotoninsyndromHepatopulmonellt syndrom: Ett syndrom bestående av triaden leversvikt, lungkärlsutvidgning och onormal syrsättning i artärerna, utan påvisbar, egentlig lung- eller hjärtsjukdom.Orofaciodigitala syndromProteus syndromDuanes syndrom: Ett syndrom kännetecknat av en avsevärd begränsning av ögats abduktionsförmåga, varierande begränsning av ögats adduktion och retraktion, samt hopdragning av ögonspringan vid adduktionsförsök. Tillståndet beror på avvikande nervförsörjning till musculus rectus lateralis från den okulomotoriska nerven. Det finns tre undertyper: typ1 (med förlust av abduktionsförmåga); typ 2 (med förlust av adduktionsförmåga); och typ 3 (där såväl abduktion som adduktion är reducerade). Två loci för Duanes syndrom har hittats: en vid kromosom 8q13 (DURS1) och en annan vid kromosom 2q31 (DURS2). Syndromet orsakas oftast av medfödd hypoplasi av abducensnerven eller -kärnan, men kan i sällsynta fall vara förvärvat.Immunbristsyndrom: Syndrom som kännetecknas av brister i immunförsvaret, antingen det cellulära eller det humorala.Komplext regionalt smärtsyndrom: Tillstånd med smärta i någon lem eller annan kroppsdel, hyperestesi och lokal, autonom funktionsrubbning till följd av mjukvävnads- eller nervskada. Smärrtan är ofta förenad med rodnad, hudtemperaturförändringar, onormal sudomotorisk aktivitet (svettstimulering) eller ödem. Smärtintensitet och andra manifestationer står inte i proportion till vad som kan förväntas av den utlösande händelsen. Två typer av tillståndet har beskrivits: typ1 (reflexdystrofi) och typ 2 (kausalgi).Goldenhars syndrom: Mandibulofacial dysostos (benmissbildning i underkäke och ansikte) med missbildningar av halskotor, öron och ögon (epibulbär dermoid).Andnödssyndrom hos nyföddaNeuroleptiskt malignt syndromCostello SyndromeKlippel-Feils syndrom: Ett tillstånd kännetecknat av kort nacke till följd av reducerat antal kotor eller sammanväxt av flera halvkotor till en enda benmassa. Hårfästet är lågt och nackens rörelseförmåga begränsad.Stöldsyndrom, arteria subclaviaHantavirus pulmonellt syndrom: Akut andningssjukdom hos människor orsakad av Muerto Canyonvirus, vars viktigaste värd är musen Peromyscus maniculatus. Syndromet upptäcktes första gången i sydvästra USA och kännetecknas oftast av feber, myalgi, huvudvärk, hosta och snabb andningskollaps.DNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Neoplastiska syndrom, ärftligaDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.ToraxapertursyndromHermanski-Pudlaks syndrom: Syndrom kännetecknat av tre huvuddrag: okulokutan albinism, avsaknad av lagringskapacitet i blodplättarna och ansamling av ceroid lipofuscin i lysosomerna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Retrospektiva studierWSSV-1LEOPARD-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av lentigo, ekg-avvikelser, hypertelorism, pulmonalstenos, onormalt utvecklade könsorgan, hämmad växt och dövhet. Det beror på mutationer i PTPN11-genen, som kodar för protein-tyrosinfosfatas typ 11, ett icke-receptorprotein. De kliniska dragen delas med Noonans syndrom, som också beror på mutationer i PTPN11, och med neurofibromatos 1. Syndromet har även kopplats till mutationer i NF1-genen.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Handmissbildningar, medfödda: Avvikelser från normal form eller storlek med missbildning av handen som följd, som uppkommit vid eller före födseln.Eye Abnormalities: Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.Li-Fraumenis syndrom: Sällsynt autosomalt dominant syndrom, kännetecknat av spridda mesenkym- och epiteltumörer. Mutation av p53-tumörsuppressorgenen, som ingår i svarsförloppet för DNA-skada, gör uppenbarligen familjemedlemmar som ärver den benägna att utveckla vissa tumörtyper, bland vilka har påvisats bröstcancer och mjukdelssarkom, hjärntumörer, osteosarkom, leukemi och binjurebarkskarcinom.Hamartomsyndrom, multipelt: En ärftlig sjukdom som kännetecknas av mångtaliga ektodermala, mesodermala och endodermala, nevus- och tumörliknande anomalier. Blemmor i ansiktet och munnens slemhinnor är typiska sjukdomstecken. Förändringar i huden, sköldkörteln, bröstet, mag-tarmsystemet och nervsystemet förekommer också.Aspergers syndrom: En utvecklingsstörning som framförallt drabbar pojkar och liknar autism. Typiska drag är stora brister i förmågan till socialt samspel samt upprepade och stereotypa beteendemönster. Till skillnad från autism föreligger dock inga påtagliga brister i språklig och kognitiv utveckling.Möbius syndrom: Ett syndrom med medfödd ansiktsförlamning, ofta associerad med abducenspares och andra medfödda avvikelser, omfattande bl a tungförlamning, klubbfot, störningar i armfunktionerna, kognitiva störningar och bröstmuskeldefekter. De patologiska fynden varierar och innehåller aplasi i hjärnstamskärnorna och aplasi i ansiktsnerverna och ansiktsmusklerna, till följd av flera etiologiska faktorer.Hepatorenalt syndrom: Njursvikt hos personer med leversjukdom, vanligtvis skrumplever eller obstruktiv gulsot. Tillståndet har historiskt benämnts Heyds sjukdom, urohepatiskt syndrom eller gallnefros.Waardenburg SyndromeSystemisk inflammatorisk respons syndromSömnapnesyndromAdies syndrom: Tillstånd som visar sig genom en stel pupill och avsaknad av tendonreflexer, särskilt i fotled och knä. Pupillens ackommodationsreaktion är starkare än ljusreaktionen och den är hyperkänslig för pilok arpindroppar, vilka ger pupillsammandragning. Ett patologiskt kännetecken är degenerering av ciliarnerven.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.PolyradikuloneuropatiProspektiva studierOvariellt hyperstimulationssyndromTidsfaktorerPrevalensPremenstruellt syndromMiller Fishers syndrom: En variant av Guillain-Barres syndrom, kännetecknad av akut insättande okulomotorisk störning, ataxi och förlust av sträckreflexer med nedsatt styrka i extremiteter och bål. Ataxin beror på störningar i de perifera känselnerverna och inte på skada i lillhjärnan. Svaghet i ansiktsmusklerna och känselbortfall kan även förekomma. Tillståndet framkallas av autoantikroppar mot en myelinkomponent i det perifera nervsystemet.Kapillärläckagesyndrom: Ett sällsynt och ibland fatalt sjukdomstillstånd kännetecknat av återkommande läckage av intravaskulära vätskor ut i det extravaskulära utrymmet. Syndromet kan ses hos patienter med allmänt otäta kapillärer till följd av chock, nedsatt flöde, ischemi-reperfusionsskador eller förgiftning. Det kan leda till generaliserat ödem och flerorgansvikt.Korsakoffs syndrom: En förvärvad, kognitiv störning kännetecknad av ouppmärksamhet och bristande närtidsminne. Sjukdomen är ofta förknippad med kronisk alkoholism, men kan även bero på näringsbrist, skallskada, tumörer, cerebrovaskulära störningar, hjärninflammation, epilepsi eller andra sjukdomstillstånd.Neurokutana syndromGitelmans syndromMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Wolframs syndromMissensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Förvärvat hyperostossynddrom: Syndrom bestående av ledhinneinflammation, akne, små varfyllda blåsor på handflator och fotsulor, benförtjockning och beninflammation. Oftast är sjukdomen lokaliserad till övre främre bröstvägg.CREST-syndrom: En form av systemisk skleroderma som är lindrigare än andra former och som består av hudförkalkning, Raynauds fenomen, störd matstrupefunktion, sklerodaktyli och telangiektasi. Om matstrupefunktionen inte är framträdande kallas syndromet för CRST-syndromet.Tärande syndromVena cava superior-syndromSARS virusMänniskokromosomer, par 22: Ett av de två paren i den sjunde gruppen (grupp G) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.Munchhausens syndromMyastena syndrom, medföddaSläktskapPolands syndromMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Alstrom SyndromeRubinstein-Taybis syndromPlötslig spädbarnsdödHypoplastisk vänsterkammare: Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.Romano-Wards syndromSjukdomsgradsmåttSyndaktyliMikrocefali: En medfödd missbildning som innebär att hjärnan (cerebrum) inte är fullt utvecklad; fontanellerna sluts i förtid, vilket leder till att huvudet förblir litet.Rothmund-Thomsons syndromDvärgväxt: Kortvuxenhet till följd av för tidigt avstannande av skelettillväxten. Tillståndet kan bero på brist på tillväxthormon (hypofysär dvärgväxt).Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Burning mouth-syndrom: En samling smärtande symtom i munnen, associerade med en brännande känsla. Det föreligger ett betydande inslag av organiska faktorer, med vissa funktionella drag. BMS är inte begränsat till gruppen ps ykofysiologiska sjukdomar.ElektrokardiografiInsulinresistens: Avtagande förmåga hos insulin att sänka blodsockerhalterna; behov av 200 enheter insulin per dag för att förhindra hyperglykemi eller ketos. Effektminskningen beror vanligtvis på antikroppsbindning av insulin (insulinantikroppar), men även avvikelser hos insulinreceptorer på cellytor kan föreligga. Tillståndet har samband med övervikt, ketoacidos, infektion och vissa sällsynta sjukdomar.Kromosomdeletion: Förlust av en del av en kromosom.Hypertelorism: Onormalt stort avstånd mellan ögonen pga att kilbenets mindre vingar är överutvecklade.Lambert-Eaton myastent syndrom: En autoimmun sjukdom som kännetecknas av svaghet och utmattningstendens i proximala muskler, särskilt i bäckengördeln, benen, bålen och skuldergördeln, medan ögonmusklerna förblir relativt opåverkade. Småcelligt karcinom i lungorna är en vanlig komplikation, men även andra elakartade tillstånd och autoimmuna sjukdomar kan ingå. Muskelsvagheten beror på försämrad signalöverföring vid nerv-muskelkontakten. Bristande presynaptisk kalciumkanalfunktion leder till att för lite acetylkolin frigörs i förhållande till nervretningen.Zellwegers syndromTumörlyssyndromMalignt karcinoidsyndrom: Ett symtomkomplex associerat med karcinoidtumörer och kännetecknat av attacker av svåra, uppblossande hudrodnader, vattniga diarréer, sammandragning av luftrören, plötsliga blodtrycksfall, ödem och vätskeansamling i buken. Karcinoida tumörer är oftast belägna i mag-tarmkanalen och bildar levermetastaser. Symtomen orsakas av utsöndring från tumören av serotonin, prostaglandiner och andra biologiskt aktiva ämnen. Karcinoid hjärtsjukdom föreligger när hjärtat drabbas.Karyotypbestämning: Kartläggning av en cellkärnas hela kromosomuppsättning. Kromosomkännetecknen hos en individ eller en cellinje presenteras vanligtvis som en systematisk uppställning av metafaskromosomer från ett mikrofoto av en enda cellkärna ordnade parvis i minskande storleksordning och efter centromerens läge.Recessiva gener: Gener som inverkar på fenotypen enbart hos homozygoter.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.Ektodermal dysplasi: En samling ärftliga sjukdomstillstånd i vävnader och strukturer med ursprung i det embryonala ektodermet. De utmärker sig genom uppträdande av missbildningar hos nyfödda och med involvering av såväl epidermis som hudbihang. Vanligtvis är de diffusa och inte progredierande. Flera olika former finns, inklusive anhidrotiska och hidrotiska dysplasier, fokal hudhypoplasi och medfödd hudaplasi (aplasia cutis congenita).FetmaWAGR-syndromSmith-Magenis SyndromeAkrocefalosyndaktyli: Kraniostenos med akrocefali och syndaktyli som kännetecken; förmodligen ett autosomalt dominant drag.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Sneddons syndromDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Kolobom: Medfödd missbildning av ögat, så att vissa av ögats strukturer saknas pga ofullständig sammanfogning av den intraockulära springan under fosterutvecklingen.Kearns-Sayre SyndromeKattjam-syndromet: Ett syndrom hos barn, kännetecknat av skrik som påminner om en katts jamande, hämmad tillväxt, mikrocefali, psykisk utvecklingsstörning, tetrapares, mikro- och retrognati, glossoptos, dubbelsidig epikantus, hypertelorism och små yttre könsdelar. Tillståndet orsakas av avsaknad av en bit av korta armen på kromosom 5 (segmentet 5p15.2-3). Syn. kromosom 5p-syndromet.Fosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Malabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.Cardio-Renal SyndromeBarth SyndromeMikrognati: Ovanligt små käkar.Kraniosynostoser: För tidig slutning av en eller flera av skallsuturerna.Gardners syndrom: En variant av adenomatös tjocktarmspolypos som orsakas av en mutation i APC-genen på kromosom 5. Den kännetecknas av inte enbart en mångfald tarmpolyper, utan även förekomst av adenomatösa polyper utanför tarmarna: i övre mag-tarmkanalen, ögonen, huden, skallen och ansiktsskelettet, samt som malignitet i andra organ än mag-tarmkanalen.Cogan SyndromeBernard-Souliers syndrom: En ärftlig koagulationsrubbning kännetecknad av långa blödningstider, ovanligt stora blodplättar och onormal protrombinförbrukning.Euthyroid-sick syndromes: Förändringar i produktionen av tyreoidea- och sköldkörtelstimulerande hormoner, vilket ofta liknar hypotyreos, hos eutyroida patienter med andra sjukdomar, som t ex diabetes mellitus eller skrumplever.TrisomiCHARGE SyndromeKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Metyl-CpG-bindande protein 2: Ett DNA-bindande protein som interagerar med metylerade cpg-öar. Det har betydelse för undertryckande av genetisk transkription och är ofta i muterad form i Retts syndrom.NervkompressionssyndromBrankio-oto-renalsyndrom: En autosomal, dominant störning kännetecknad av olika kombinationer av gropar framför öronen, fistlar eller cystor på halsen, förträngning av tårkanalen, hörselbortfall, defekter i ytter-, mellan- ell er innerörat och missbildningar i njurarna. Astenisk kroppsform, långsmalt ansikte, överbett och närsynthet är andra defekter. Syn. BOR-syndrom, brankio-oto-renal dysplasi, brankiootiskt syndrom, Meln ick-Frasersyndrom.Sotos SyndromePigmenteringsrubbningarGenetic TestingStafylokockorsakad epidermal nekrolysRecQ-helikaserHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Kromosomrubbningar: Kliniska tillstånd, orsakade av onormala kromosomuppsättningar, kännetecknade av för mycket eller för lite kromosommaterial (antingen en hel kromosom eller något kromosomsegment).Ellis-Van Crevelds syndrom: Dvärgväxt i kombination med bristande utveckling av hud, hår och tänder, polydaktyli och septumdefekt i hjärtat.PrognosHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.MuskelhypotoniMosaicism: Förekomst hos en individ av två eller fler cellpopulationer med olika kromosomuppsättningar, härstammande från en enda zygot, i motsats till chimärism, där de olika cellpopulationerna kommer från mer än en zygot.

*  Imsavimsa: Varför Downs syndrom?
... men vi tror att han har ett syndrom som heter Noonans syndrom".. Så på något sätt känns ... Orsaken till det är nog att vi när sonen föddes trodde att han hade Downs syndrom. De ... och ett genetiskt syndrom (Cornelia de Lange typ II).. Hans första 9 månader bodde vi på ... är oroliga att han har Downs syndrom, har han det?" Svaret kom fort från läkaren: "-Nej, ......
http://imsavimsa.blogspot.com/2008/10/varfr-downs-syndrom.html
*  SPECIALTIDSKRIFT FÖR MODELLFLYGARE. Nr: TOTEM S-INT DE FÖRSTA TAIFUNERNA...
En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide ... för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for ......
http://docplayer.se/58240-Specialtidskrift-for-modellflygare-nr-1-2013-totem-s-int-de-forsta-taifunerna-linmodell-stunty-truedssons-laban.html
*  Han har Arktis coolaste jobb - PDF
Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson ... Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson ... och skola Nova skola i Växjö bedriver undervisning för nio ungdomar med Asperger syndrom/ ......
http://docplayer.se/645921-Han-har-arktis-coolaste-jobb.html
*  kan man köpa benemid i danmark - monstrousellen.blogg.se - june 2015
Förklarar, lägsta pris decadron detta syndrom sade. köpa benemid i apoteket Glioblastomas ......
http://lesko.net.pl/index.php?nrcb-kan-man-köpa-benemid-i-danmark
*  Caprifool: Lufs lufs.....
Då jag sedan dess fått diagnosen Aspergers Syndrom.. For my English readers, here is a ......
http://caprifool.blogspot.com/2010/02/lufs-lufs.html
*  Caprifool: Utdrag ur ett brev
Då jag sedan dess fått diagnosen Aspergers Syndrom.. For my English readers, here is a ......
http://caprifool.blogspot.com/2009/06/utdrag-ur-ett-brev.html
*  Caprifool: Nu är det tomt
Då jag sedan dess fått diagnosen Aspergers Syndrom.. For my English readers, here is a ......
http://caprifool.blogspot.com/2009/11/nu-ar-det-tomt.html
*  Caprifool: Usch jag har garnfeber....
Då jag sedan dess fått diagnosen Aspergers Syndrom.. For my English readers, here is a ......
http://caprifool.blogspot.com/2010/03/usch-jag-har-garnfeber.html
*  Vad händer i ett genetiskt laboratorium? - PDF
Det vanligaste exemplet på detta är Downs syndrom. Personer med detta tillstånd har en ......
http://docplayer.se/39750-Vad-hander-i-ett-genetiskt-laboratorium.html
*  Caprifool: 06/01/2009 - 07/01/2009
Då jag sedan dess fått diagnosen Aspergers Syndrom.. For my English readers, here is a ......
http://caprifool.blogspot.com/2009/06/
*  Pataus syndrom
eMedicineSubj = article |eMedicineTopic = 947706. }} 'Pataus syndrom' är ett sällsynt syndrom som innebär en svår utvecklingsstörning. Syndromet beror på ett felaktigt antal kromosomer i kroppens celler. Syndromet hör således till den grupp genetiska rubbningar som kallas trisomier, av vilka Downs syndrom, som beror på en tredje kromsom 21 i cellerna, är den vanligaste och mest kända. Varje år föds det cirka 10 barn med Pataus syndrom i Sverige, detta utgör ungefär ett av 8 000–12 000 nyfödda barn. Uppskattningsvis finns ett 50-tal nu levande personer med syndromet i landet. Syndromet är oftast inte ärftligt, men vid cirka 10 % av fallen orsakas syndromet av en balanserad translokation hos en av föräldrarna, då är risken mycket stor att föräldrarna får flera barn som drabbas av Pataus syndrom. Pataus innebär utvecklingsstörning, ofta grav samt flera olika missbildning ar. Vanligt förekommande symtom är bland annat: mikroftalmi outvecklade ögon, gomspalt och polydaktyli övertaliga fingrar och/eller tår. Barn m...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pataus_syndrom
*  Sjögrens syndrom - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 8 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Sammanfattning Allmänt Sjögrens syndrom är en sjukdom som framför allt innebär att man blir mycket torr i ögonen och munnen. Behandling Det finns flera läkemedel som hjälper bra mot de symtom man har, till exempel saliversättningsmedel, tårersättningsmedel och inflammationsdämpande läkemedel. När man har Sjögrens syndrom har det startats en reaktion som leder till att immunförsvaret vänder sig mot den egna vävnaden och skadar ett eller flera organ. Kan vara ärftligt Sjögrens syndrom kan delvis vara ärftligt och det är vanligt att flera i en släkt har sjukdomen. Kan komma i samband med andra sjukdomar Ibland kan man få Sjögrens syndrom om man har en annan autoimmun sjukdom, till exempel ledgångsreumatism eller SLE. Om man har Sjögrens syndrom ökar risken för att man ska få andra sjukdomar, till exempel sköldkörtelsjukdomar eller inflammationer i tjocktarmen. Då har man fått en autoimmun reaktion som bland annat kan leda til...
http://1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Sjogrens-syndrom/
*  IBS – känslig tarm - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Sammanfattning Allmänt IBS innebär att man har olika besvär som har att göra med mag-tarmkanalen. Någon botande medicin finns inte, men det finns flera olika läkemedel som kan minska besvären. Det finns inget råd som hjälper alla med IBS, utan man måste själv pröva sig fram till vad man mår bäst av. Eftersom det inte är klarlagt varför man får IBS är det svårt att veta hur man ska göra för att inte få sjukdomen. Kan inte leda till cancer IBS kan ibland ge mycket besvär och göra att livskvaliteten blir sämre. Om man har IBS brukar man dessutom ha besvär med gaser men också besvär från andra delar av kroppen. Eftersom besvären brukar komma och gå kan man ibland vara fri från besvär långa perioder. Symtom från nervsystemet Om man har IBS är det vanligt att man har ont, är orolig och mår dåligt. Man kan då få symtom från nervsystemet, som till exempel hjärtklappning svettningar. Då kan det vara bra att höra av sig till läkaren igen och ta upp det man glömde fråga om eller undrar över. Det finns många kostråd för ...
http://1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/IBS---kanslig-tarm/?expandshare=1
*  IBS – känslig tarm - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Sammanfattning Allmänt IBS innebär att man har olika besvär som har att göra med mag-tarmkanalen. Någon botande medicin finns inte, men det finns flera olika läkemedel som kan minska besvären. Det finns inget råd som hjälper alla med IBS, utan man måste själv pröva sig fram till vad man mår bäst av. Eftersom det inte är klarlagt varför man får IBS är det svårt att veta hur man ska göra för att inte få sjukdomen. Kan inte leda till cancer IBS kan ibland ge mycket besvär och göra att livskvaliteten blir sämre. Om man har IBS brukar man dessutom ha besvär med gaser men också besvär från andra delar av kroppen. Eftersom besvären brukar komma och gå kan man ibland vara fri från besvär långa perioder. Symtom från nervsystemet Om man har IBS är det vanligt att man har ont, är orolig och mår dåligt. Man kan då få symtom från nervsystemet, som till exempel hjärtklappning svettningar. Då kan det vara bra att höra av sig till läkaren igen och ta upp det man glömde fråga om eller undrar över. Det finns många kostråd för ...
http://1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/IBS---kanslig-tarm/
*  Aperts syndrom
Orphanet=87 }}'Aperts syndrom', även kallat akrocefalosyndaktyli typ 1 och ACS1, är ett medfött kraniofacialt missbildnings syndrom omfattande missbildningar i skall- och ansiktsskelett samt sammanvuxna fingrar och tår, syndaktyli. De individuella variationerna på symtom och svårighetsgrad mellan personer som har syndromet är mycket stor varvid individernas funktionsnedsättning varierar kraftigt. Acrocephalosyndactyli av 'acro' grek = båge, topp, 'kephale' grek = huvud samt 'daktylos' grek = finger beskriver det toppiga huvud som personer med syndromet ibland har samt deras sammanfogade fingrar och tår. 165 – 172 Genförändringen innebär bl.a.att en viss celltyp som skall försvinna och möjliggöra delning av fingrar inte gör det, varvid fingrarna ej delas utan växer vidare sammanvuxna. Syndromet är autosomalt dominant vilket innebär att en bärare av det riskerar att föra det vidare i med 50% risk. Barn till personer med Aperts syndrom, men som ej har syndromet, kan ej föra det vidare. Symtomen kännetecknas av e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aperts_syndrom
*  Stendhals syndrom
... är en psykosomatisk sjukdom som kan orsaka snabba hjärtslag yrsel och hallucinationer när en individ exponeras för konst vanligtvis inträffar detta tillstånd när konsten är speciellt vacker eller om en stor mängd av konst är samlad på en plats termen stendhals syndrom kan också användas för liknande reaktioner under andra sammanhang till exempel vid shopping då man blir överväldigad och lamslagen av en uppsjö av intryck syndromet har fått sitt namn efter den franske författaren stendhal på grund av en passus i hans bok rome naples et florence från där han beskriver en sådan upplevelse vid ett besök i florens även om många genom tiderna har drabbats av detta fenomen så blev det varken namngivet eller definierat förrän då den italienska psykiatriker n graziella magherini beskrev det en skräckfilm kallad the stendhal syndrome har regisserats av den italienske regissören dario argento se även jerusalemsyndromet bergtagning parissyndromet källor kategori psykologiska syndrom kategori somatoforma störningar ka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stendhals_syndrom
*  Foreign accent syndrome
... är en mycket sällsynt sjukdom eller syndrom sjukdomen innebär att den drabbade en dag vaknar upp med ett annat uttal av sitt modersmål utan att veta varför bara ett sextiotal fall har dokumenterats mellan och mariën p verhoeven j wackenier p engelborghs s de deyn pp foreign accent syndrome as a developmental motor speech disorder cortex forskning har pekat på en koppling mellan syndromet och en mindre stroke som har drabbat hjärnans talcentrum det föreligger dock olika teorier om sjukdomens direkta ursprung ett av de tidigt dokumenterade fallen var en norsk kvinna som drabbades av en huvudskada efter en flygräd och började tala med vad man uppfattade som en kraftig tysk brytning ett av de senare dokumenterade fallen var en kvinna från newcastle som började tala med vad man uppfattade som jamaicansk kanadensisk och slovakisk brytning källor kategori kognitiva symtom kategori syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Foreign_accent_syndrome
*  XXX syndrom
... faktamall hälsotillstånd name xxx syndrom image caption diseasesdb icd icd icdo omim xxx syndrom trisomi x eller trippel x är en genetisk avvikelse där kvinnor har tre x könskromosom er istället för de vanliga två ungefär av den kvinnliga befolkningen har xxx syndrom syndromet leder inte till några medicinska problem och majoriteten är odiagnosticerade externa länkar kategori kromosomavvikelser kategori könsrelaterade sjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/XXX_syndrom
*  Syndrom
... flera samtidigt uppträdande fenomen vilka sammantagna ger en bild av ett bakomliggande förhållande eller förlopp efter att ursprungligen ha använts framför allt inom medicin har uttrycket sedan överförts i åtskilliga andra sammanhang inom medicinen betecknar syndrom en bestämd kombination av avvikelser eller symptom som tenderar att uppträda tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos se även downs syndrom stockholmssyndromet acquired immune deficiency syndrome aids medicinsk diagnostik kategori medicinska termer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syndrom
*  Sheehans syndrom
... faktamall hälsotillstånd name sheehans syndrom latinskt namn necrosis hypophysaria syndrome sheehan image caption icd icd sheehans syndrom är en ovanlig komplikation som kan drabba kvinnor under eller efter svåra barnafödslar med en stor blödning där en del av hypofysen nekrotiserar på grund av blodförlust detta resulterar i en underproduktion av hypofyshormon vilket i sin tur ger systemiska symtom källor internetmedicin hypofysär underproduktion http www internetmedicin se dyn main asp page läst den maj kategori sjukdomar och komplikationer vid graviditet kategori hypofyshormoner kategori organsvikt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sheehans_syndrom
*  Baby duck syndrome
... sv ankunge syndrom handlar om i människa datorinteraktion att en datoranvändare har tendensen att låta det första system man lär sig påverka sitt omdöme om andra datorsystem som att jämföra dessa system med det första du lärde dig och på så vis tycka illa om andra system problemet visar sig ofta i en användares tidiga erfarenhet och har observerats att hindra en användares utbildning inom ett nytt mjukvarusystem referenser externa länkar by jeff atwood kategori människa datorinteraktion en baby duck syndrome...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baby_duck_syndrome
*  Mau-Nilsonnes syndrom
mau nilsonnes syndrom mau nilsonnes syndrom mau nilsonnes syndrom är en medfödd missbildning av höft en som resulterar i att det ena benet blir kortare än det andra kallas även coxa vara infantum kategori missbildningar kategori syndrom kategori artropatier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mau-Nilsonnes_syndrom
*  Kategori:Psykologiska syndrom
kategori psykologiska syndrom kategori psykologiska syndrom syndrom kategori patologiska tillstånd tecken och symtom kategori syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Psykologiska_syndrom
*  Kassandras syndrom
... är en term som används om framtida förutsägelser som inte blir trodda men efter senare reflektion visar sig vara sanna detta betyder en tendens bland människor att inte tro på dåliga nyheter vanligtvis genom förnekelse personen som gjort förutsägelsen är fast i ett dilemma med kunskapen om vad som kommer att hända men inte kunna lösa problemet utan samarbete med andra ursprunget till namnet kommer från kassandra som förutsåg troja s förstörelse utan att någon trodde henne kategori psykologiska syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kassandras_syndrom
*  Waterhouse-Friedrichens syndrom
waterhouse friedrichens syndrom waterhouse friedrichens syndrom waterhouse friderichsen syndrom innebär blodförgiftning orsakad av meningokocker leder till stora blödningar och nekros i binjurar na sjukdomen är namngiven efter den engelske läkaren rupert waterhouse och den dansk e läkaren carl friderichsen kategori syndrom kategori blödningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Waterhouse-Friedrichens_syndrom
*  Partille IBS
... är en innebandy klubb i partille kommun grundad februari av peter hultman och ulf andersson föreningen har idag licensierade spelare och lag i seriespel av vilka herrlaget spelar i den södra allsvenskan och herrjuniorlaget spelar i juniorallsvenskan man har säsongen bärgat sin främsta merit genom ett sm silver för herrjuniorer detta gjordes av årskullen födda laget spelar i svarta matchdräkter externa länkar kategori innebandyklubbar i sverige kategori partille kategori sportklubbar bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Partille_IBS
*  Bipolärt syndrom
... omdirigering bipolär sjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bipolärt_syndrom
*  Reiters sjukdom
... omdirigering reiters syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reiters_sjukdom
*  Downs syndrom
Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Down lyckades dock aldrig komma fram till orsaken till detta tillstånd. Några av kännetecknen inkluderar en onormalt liten haka, ett ovanligt runt ansikte, makroglossi, det vill säga en utskjutande eller förstorad tunga, mandelformade ögon på grund av ett mongolveck på ögonlocket, kortare lemmar och små händer som har en enda fåra i handflatan som sträcker sig över handflatan, små fötter, lågt sittande öron, tjockt skinn i nacken, muskelsvaghet och ett avstånd mellan stortån och den andra tå n som är större än vad som är vanligt. ] Det finns fyra olika typer av kromosomavvikelser vid Downs syndrom:. Är en blandning av vanliga celler och celler med kromosomavvikelsen trisomi 21 Partiell trisomi 21 0,1 %. Fyrfingerfåra, dvs en fåra i handflatan som sträcker sig över hela handflatan Kort lillfinger som är krökt inåt och där mellanfalangen är underutvecklad Stort avstånd mellan stortån och andra tån, så kallat sandalgap Avvikan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Downs_syndrom
*  Fertilitetsguiden
NUPP/KUB. Internationell statistik visar att ca 90% av graviditeter med Downs syndrom upptäcks via KUB. NUPP och KUB. Detta gör man genom att mäta fostrets längd. Denna beräkning gör man med hjälp av ett speciellt program i en dator. Om man beräknar sannolikheterna på detta sätt får cirka 5% av de gravida som genomgår NUPP ett förhöjt värde =testpositiva. Förutom sannolikhetsbedömning för Downs syndrom görs NUPP-ultraljudet. Hos ca 2-3% av de gravida kvinnor som kommer för NUPP-undersökning upptäcks ett tidigt missfall. KUB - biokemiska test för Downs syndrom. Man har märkt att det finns ett samband mellan förändringar i nivåerna av olika typer av proteiner och hormoner i moderns blod och graviditeter med Downs syndrom. Vilka olika biokemiska markörer för Downs syndrom man undersöker kan variera beroende på graviditetslängden. Under perioden 15-20 veckor kan man med hjälp av det så kallade tripple-testet identifiera cirka 65% av graviditeter med Downs syndrom. Under graviditetsvecka 9-14 veckor kan man se ett...
http://fertilitetsguiden.com/graviditet/nupp_kub.php
*  Rogntudjuu!: Handikappomsorgen i Övre Eufratdalen
Elisabeth, vad är det för dumheter som du skriver om, att ungdomar med Downs syndrom kallas in under fanorna i Israel. Men det finns andra områden i samhälle som skulle passa bättre för en handikappad, personligen är jag emot krig och armen är till för krig. Om en ung man med exempelvis Downs syndrom vill bli soldat - och hur man än vänder och vrider på det så är försvarsmakten en naturlig del av det israeliska samhället pga kontinuerlig krigsberedskap då grannländerna så gärna vill utplåna Israel från världskartan - då ska man inte låta honom ens på hjälpa till på en armébas och få honom att känna sig delaktig och samtidigt låta honom få göra det han vill. Jag antar att det är lätt för dig att kritisera Israel - för vi vet ju hur det brukar gå om vi kritiserar "den andra sidan", de som istället skickar sina förståndshandikappade barn med bombbälten för att mörda civila - men det är klart, det är ju inte en regelrätt armé som skickar dem utan det är ju terrorister. Du förstår nog inte hur olika livet är här m...
http://rogntudjuu.blogspot.com/2008/02/handikappomsorgen-i-vre-eufratdalen.html
*  Fosterdiagnostik
Rutinkontrollen med ultraljud företas I Sverige kring vecka 18 för att beräkna tidpunkten för förlossningen eller att konstatera om ett foster vissa har allvarliga skador eller riskerar att utveckla svår sjukdom. KUB-test eller kombinerat ultraljud och biokemiskt prov används för att bedöma sannolikheten för bland annat Downs syndrom, och görs då det finns ökad risk för trisomier, t.ex. Ett antal nyare metoder för att bedöma både Downs syndrom och andra trisomier finns. År 2016 erbjöd man i Sverige ultraljud till alla gravida kvinnor kring vecka 18, och vissa landsting även utökad ultraljud i samband med KUB-undersökning. Olika genetiska metoder som KUB kan användas för att upptäcka kromosomala fel eller andra genetiska avvikelser. Ett antal olika metoder för fosterdiagnostik finns, men olika fördelar och nackdelar. höger|250px|miniatyr|Exempel på fosterdiagnostik baserad på ultraljud. Invasiv fosterdiagnostik innebär oftast att man tar ett fostervatten prov och analyserar vävnad med hjälp av olika genetiska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterdiagnostik
*  Mats Melin (skådespelare)
mats melin skådespelare mats melin skådespelare miniatyr mats melin mats göran melin född maj är en svensk skådespelare aktiv inom glada hudikteatern och även känd för att ha spelat karaktären jerry kallad ica jerry i icas reklamfilmer i filmen hur många lingon finns det i världen spelar han rollen som kjell åke och i filmen medverkar också flera andra från glada hudikteatern melin har downs syndrom mats melin jobbar till vardags som vaktmästare på hudiksvalls sjukhus filmografi sedan icas reklamfilmer referenser externa länkar kategori svenska skådespelare kategori födda kategori män kategori levande personer kategori personer från hudiksvall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mats_Melin_(skådespelare)
*  Halls kriterier
... omdirigering downs syndrom halls kriterier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halls_kriterier
*  IDF Member Association | International Diabetes Federation
idf member association international diabetes federation...
http://idf.org/member-associations/country/HT
*  Metsä Group
... grundades och är till dags dato världens åttonde största skogsindustri koncern och i omsättning europa s största kooperativ den ägs av finländska skogsägarmedlemmar till metsä groups dotterbolag räknas cellulosa tillverkaren metsä fibre papperstillverkaren metsä board och mjukpapperstillverkaren metsä tissue koncernens fem affärsområden är wood supply wood products pulp board and paper och tissue and cooking papers källhänvisningar externa länkar officiell webbplats kategori finländska skogsföretag kategori massa och papperstillverkare kategori företag bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metsä_Group
*  Världsdiabetesdagen
... den november varje år startades av international diabetes federation idf och who för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ökar hela tiden i hela världen den november föddes frederick banting en av upptäckarna av insulin externa länkar kategori diabetes kategori temadagar i november...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Världsdiabetesdagen
*  Victor Turner
... victor witter turner född maj död december brittisk antropolog och mest känd för sitt studie av övergångsrit er och då särskilt den så kallade liminala fasen av en sådan rit turner utbildades i klassisk strukturfunktionalism efterhand utvecklades hans intresse emellertid mer i riktning mot symbolisk analys och psykologisk antropologi hans första större monografi schism and continuity in an african society behandlar social integration och fission hos ndembufolket i norra rhodesia flera av hans senare böcker behandlar även de om ndembufolket men hans mest inflytelserika texter behandlar riter och symbolers betydelser till skillnad från lévi strauss betonar turner symbolernas mångtydighet och visar hur symboler på samma gång bidrar till samhällets fortbestånd samtidigt som de fungerar meningsskapande visavi existentiella problem turners studier av ritualer är särskilt kända för att de behandlar övergångsriter här fäster han uppmärksamheten vid den liminala fasen som han betraktar som central se till exempel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Victor_Turner
*  George Turner (senator)
george turner senator george turner senator thumb george turner george turner född februari i edina missouri död januari i spokane washington var en amerikansk politiker och jurist han representerade delstaten washington i usa s senat turner deltog i amerikanska inbördeskriget i nordstaterna s armé han studerade sedan juridik och inledde sin karriär som advokat i mobile alabama han var sheriff för södra och centrala alabama turner gifte sig juni med bertha dreher turner var domare i washingtonterritoriet s högsta domstol och därefter verksam som advokat och affärsman i spokane han inledde sin politiska karriär som republikan och kandiderade till senaten och utan framgång silver republican party demokraterna och populistpartiet förenade sina krafter inför senatsvalet med turner som deras gemensamma kandidat han vann valet först representerade han silver republican party och från och med var han demokratisk senator han kandiderade inte till omval som senator men han förlorade års guvernörsval i washington som d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Turner_(senator)
*  William Turner
Han använde sig av skikttekniken, vilket innebär att ett lager målas och får torka, varefter andra färger läggs till. 2009 såldes hans målning "The Temple of Jupiter Panellenius" för motsvarande 103 miljoner kronor, vilket är det näst högsta belopp som betalats för ett brittiskt konstverk. 2006 såldes ett venetianskt landskap av Turner för motsvarande 283 miljoner kronor. Modern, Mary Marshall, var hemmafru men blev alltmer psykiskt instabil under Turners tidiga år, möjligen med anledning av en yngre systers tidiga död 1783. Troligen för att avlasta familjen, skickades den unge Turner 1785 till sin morbror i Brentford, vilket då var en liten stad väster om London invid Themsen. miniatyr|'Fishermen at Sea' 1796 Turners första jobb var som assistent till en arkitekt. När han var 14 år bestämde han sig för att bli konstnär och började studera, han antogs vid Royal Academy of Arts som femtonåring av bland andra Sir Joshua Reynolds. En av hans akvareller antogs till akademiens sommarutställning, trots att han då b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Turner
*  Kathleen Turner
miniatyr|stående|Kathleen Turner i New York 2011. 'Mary Kathleen Turner', född 19 juni 1954 i Springfield i Missouri, är en amerikansk skådespelare. Biografi. Kathleen Turner tv-debuterade i tv-serien 'The Doctors' 1978. Hennes första film, thrillern ' Het puls ' blev en succé och hon nominerades för en Golden Globe i kategorin bästa nya stjärna. Därefter medverkade hon i Robert Zemeckis äventyrskomedi ' Den vilda jakten på stenen ' 1984 - för vilken hon vann en Golden Globe - och dess uppföljare, ' Den vilda jakten på juvelen ' 1985. 1985 spelade hon också mot Jack Nicholson i John Huston s maffiadrama ' Prizzis heder ' och 1986 i Francis Ford Coppola s ' Peggy Sue gifte sig ' för vilken hon nominerades för en Oscar. 1988 kom hennes beslöjade röst till användning som Jessica Rabbit i filmen ' Vem satte dit Roger Rabbit '. 1989 spelade hon i ' Den vilda jakten på lyckan ' mot Michael Douglas, som hon också hade samarbetat med i 'Den vilda jakten på stenen' och 'Den vilda jakten på juvelen', men filmen hade i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Turner
*  Cushings sjukdom
... omdirigering cushings syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cushings_sjukdom
*  Akut kranskärlssjukdom
... faktamall hälsotillstånd name akut kranskärlssjukdom latinskt namn morbi ischaemici cordis acuti image caption diseasesdb icd i icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic meshid d akuta kranskärlssjukdomar akuta koronara syndrom acs uppdelas i instabil kranskärlssjukdom och akut st höjningsinfarkt instabil kranskärlssjukdom indelas i sin tur i instabil angina och icke st höjningsinfarkt källor vård av patienter med invärtes sjukdomar nils grefberg och lars göran johansson kategori hjärtsjukdomar kategori akuta sjukdomstillstånd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_kranskärlssjukdom
*  Acute Coronary Syndrome
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acute_Coronary_Syndrome
*  AKS
... kan stå för flera saker en automatkarbin se aks vapen aks länderna afrika karibien och stilla havet se avs länderna akademiska karelen sällskapet akut koronart syndrom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/AKS
*  Akuta koronära syndrom
... omdirigering akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akuta_koronära_syndrom
*  Akut coronart syndrom
... redirect akut kranskärlssjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_coronart_syndrom
*  Polycystiskt ovariesyndrom
Emellertid räcker inte förekomst av PCO för att ställa diagnosen, som förutom cystorna innefattar bland annat sklerotiska äggstockar, virilism och menstruationsstörningar. äggstockar av PCO-typ, vilket innebär att äggstockarna har flera cystor, att de är sklerotiska samt förstorade. A Kurjak,Ultrasound and the Ovary, 1994, s.84 kronisk anovulation uteblivna ägglossning ar, uttryckt som oregelbundna eller uteblivna menstruation er hyperandrogenism förhöjda blodvärden av manliga könshormoner eller ökad hårväxt i ansiktet. Kvinnor med PCOS har ofta en ökad produktion av de manliga könshormonen testosteron och androstenedion. Ökad behåring av manlig typ, det vill säga i ansiktet, på bröstet och i medellinjen på buken så kallad hirsutism På längre sikt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes Övervikt med framför allt bukfetma bland ca 50 % av kvinnorna. En del menar att en uttalad kolhydratfattig och ketogen diet förbättrar symptomen på PCO, och det finns mindre studier på detta som visat lovand...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polycystiskt_ovariesyndrom
*  Williams syndrom
Caption = Tioårig pojke med Williams syndrom. GeneReviewsName=Williams Syndrome GeneReviewsNBK=NBK1249 Orphanet=904 }}'Williams syndrom' ibland 'Williams-Beurens syndrom', är ett sällsynt genetiskt syndrom. Williams i Nya Zeeland beskrev syndrom et 1961 och det fick därför namn efter honom. Det uppskattas att det föds cirka 4 till 5 barn med Williams syndrom i Sverige varje år. Pojkar med Williams syndrom har oftare hjärtfel än flickor med syndromet, vilket bidrar till att syndromet ofta diagnos tiseras tidigare hos pojkar. Inre fysiska avvikelser: förträngning av stora kroppspulsådern aorta, slapp muskulatur i mun och svalg ger ätstörningar i form av sugproblem, kräkningar och matvägran, avvikande kalk omsättning Psykiska avvikelser: Lindrig utvecklingsstörning, ojämn begåvning sprofil, svårighet att bearbeta visuell information. En positiv avvikelse är en särpräglad empati sk och altruistisk psyko-social förmåga som bekräftas av neuro-psykologiska studier av hjärnan. Dessa personer uppfattas ofta som mycket...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrom
*  William Strutt
... ] 'William Strutt', född 1756, död 1830, var en brittisk företagare inom textilindustrin, den äldste sonen till Jedediah Strutt som grundade familjens företag i Belper nära Derby. Jedediahs tre söner delade ansvaret för verksamheten mellan sig. George, som bodde i Belper, var chef för bruket, medan William och Joseph ansvarade för tekniska och kommersiella funktioner. William och hans bröder var kända för sina liberala åsikter, och sitt stöd för tolerans och humanitet. Derby Valley Mills Strutts fabriker är historiskt värdefulla, och nu finns en del av Derwent Valley Mills på Unescos världsarvslista. Ett Visitor Center för världsarv finns i Strutts fabriker. William Strutt fick inte mycket utbildning, men han blev expert på brandsäkra byggnader, värmesystem med hetluft och på utformningen av sjukhus. Familjens North Mill hade brunnit ner, och den nya fabriken 1804 var en av de tidigaste brandsäkra byggnaderna och en av de äldsta som fortfarande finns kvar. Den första "brandsäkra fabriken" var William Str...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Strutt
*  Vanessa L. Williams
vanessa l williams vanessa l williams thumb vanessa williams april vanessa lynn williams född mars i millwood new york är en amerikansk grammy och tony nominerad r b pop sångerska och skådespelare utsågs williams som den första afroamerikanska kvinnan till miss america men fick på grund av en utvikningsskandal avstå titeln williams spelar rollen som wilhelmina slater i tv serien ugly betty hon har varit gift två gånger och har fyra barn hon led som ung av sjukdomen skolios som hindrade henne från att fullfölja sina drömmar som dansare hon stelopererades senare och är idag fri från sjukdomen filmografi i urval filmer dance with me ruby dr lee cullen carmen vasquez dorothy johnson vita janice tv serier the jacksons an american dream suzanne de passe ugly betty wilhelmina slater desperate housewives renée perry diskografi externa länkar kategori amerikanska sångare kategori amerikanska tv skådespelare kategori miss america kategori amerikanska musiker under talet kategori amerikanska musiker under talet kategori...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanessa_L._Williams
*  William Adelin
född 1103, död 25 november 1120, var Henrik I av England och Edith av Skottland s ende legitime son. Hans morföräldrar var Malcolm III av Skottland och S:t Margaret av Skottland. Hans tidiga död i samband med det Vita skeppet s förlisning förändrade England och Frankrikes politik. Då skeppet sjönk klarade han sig till en livbåt, men dog då han försökte rädda sin syster Matilda, grevinnan av Perche. Eftersom William dog i 17-18-årsåldern, hade han inte haft särskilt stor inverkan på sin fars politik. Men han påverkade det tidiga 1100-talet på två sätt. Under Henriks långa regeringstid stod kungen inför åtskilliga fientliga hotbilder från sina grannområden. Som del i ett försök att knyta Anjou, som länge varit en rival till Normandie, till sig, trolovade han sonen William med Matilda, äldsta dotter till greve Fulk V av Anjou. Hustrun reste med ett annat skepp, överlevde och blev abbedissa i Fontevraudklostret. Kungen av Frankrike var en annan fientlig granne. Ett viktigt tvistemål var att Henrik skulle visa vör...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Adelin
*  William Wallace Campbell
... faktamall biografi namn bild campbell william wallace jpg alt william wallace campbell bildtext william wallace campbell födelsenamn födelsedatum april födelseort dödsdatum dödsort nationalitet andra namn känd för yrke astronom william wallace campbell född april i hancock county ohio död juni i san francisco var en amerikansk astronom campbell blev astronom vid lick observatory i kalifornien och föreståndare för detta observatorium han deltog i solförmörkelse expeditionerna till brittiska indien samt till georgia han ägnade sig främst åt spektralanalys en och författade bland annat the elements of practical astronomy fjärde upplagan och stellar motions campbell tilldelades royal astronomical societys guldmedalj och bruce medaljen han blev ledamot av svenska vetenskapsakademien och var president för university of california han begick självmord vid års ålder då han var nästan blind led av afasi anfall och ansåg sig vara en börda för sin familj källor svensk uppslagsbok lund kategori amerikanska astronome...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Wallace_Campbell
*  Montel Williams
... thumb montel williams montel williams född juli i baltimore maryland usa är en skådespelare och programledare som från till hade egen talkshow the montel williams show som sändes på tv montel williams har genom sin talkshow berättat om sin kroniska sjukdom multipel skleros ms främst värk kring fötterna filmografi på heder och samvete avsnitt källor kategori amerikanska skådespelare kategori amerikanska tv skådespelare kategori amerikanska tv programledare kategori födda kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Montel_Williams
*  William Fairbairn
... thumb right sir william fairbairn sir william fairbairn född i kelso i skottland död var en brittisk ingenjör och konstruktör av järn och stålbyggnader william fairbairn var uppväxt på en bondgård och visade tidigt intresse för teknik han tog lärlingsplats hos en kvarnbyggare i newcastle där han blev bekant med george stephenson flyttade fairbairn till manchester för att jobba tillsammans med adam parkinson och thomas hewes startade han en firma tillsammans med james lillie för tillverkning av kvarnmaskiner fairbairn som var en föregångare med att bygga broar och fartyg i järnplåt det första ångfartyg et i järn som byggdes under fairbairns ledning sjösattes påbörjade han nybyggnaden av ett fartyg i millwall nära london var han verksam tillsammans med robert stephenson med konstruktionen av britannia bridge över menai strait till anglesey fairbairn jämförde ett fartygs skrov i sjögång med en flytande brokonstruktion broelmann jobst shiffbau handwerk baukonst wissenschaft technik och beräknade materialets ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Fairbairn
*  William Bateson
... miniatyr px höger william bateson william bateson född augusti död februari var en brittisk genetiker han var far till antropologen gregory bateson bateson erhöll en personlig professur vid cambridge och böev föreståndare för john inne s horticultural institue under sina yngre år sysslade bateson med allmän biologi biometri utvecklingslära och variation när mendels lagar återupptäcktes insåg bateson strax deras stora betydelse och blev genom sina viktiga och omfattande undersökningar en av de ledande forskarna inom den moderna ärftlighetsläran under sina sista år sysslade han med undersökningar av vegetativ klyvning batessons viktigaste arbeten är materials for the study of variation mendel s principles of heredity a upplagan samt problems of genetics a upplagan han var den första person som använde termen genetik för att beskriva studiet av ärftlighet och biologiskt arv bateson var tillsammans med reginald punnett en av upptäckarna av genetisk koppling engelska genetic linkage bateson invaldes som fello...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Bateson
*  William Watson (präst)
William Watson präst. William Watson präst. {{Faktamall biografi namn = William Watson bild =. bildstorlek =. bildtext =. födelsenamn =. födelsedatum = 23 april 1559 förmodat datum. nationalitet = Engelsk andra namn =. känd för =. föräldrar =. 'William Watson', född cirka 23 april 1559, död 9 december 1603, var en engelsk katolsk präst. Watson, som bodde mycket utomlands, besökte England flera gånger under Elisabet I av England s regenttid; han blev infångad och torterad mer än en gång detta då katolicismen inte var speciellt uppskattad i England vid tillfället. I september 1601 bodde han i Fulham Palace, där han var under ärkebiskopen Richard Bancroft s beskydd. Efter att drottning Elisabet hade avlidit begav sig Watson till Skottland för att övertyga Jakob I av England om sin lojalitet. Kung Jakobs löften om att upphöra med förföljelserna av katolikerna infriades inte och de besvikna katolikerna började nu fundera på att genomföra ett antal sammansvärjningar mot honom. Watson var delaktig i en sådan och h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Watson_(präst)
*  Jerry Williams ger utomhuskonsert på Stenungsbaden - Stenungsbaden Yacht Club
Jerry Williams ger utomhuskonsert på Stenungsbaden Pressmeddelande • 2012-07-05 13:14 CEST. Jerry firar i år 50-årsjubileum som artist och följer nu upp fram-gångarna med det senaste albumet med en sommarturné. På spellistan står såväl odödliga klassiker som I Can Jive och Did I Tell You , men fansen kan självklart också räkna med aktuella radiohits som Cancel The Wedding och mycket mer från de fem decennierna. Jerrys bredd imponerar och hans enorma energi på scenen är som klippt och skuren för vår utomhusscen, säger Karin Åkerman, marknadschef på Stenungsbaden. Stenungsbaden Yacht Club är en hotell- och konferensanläggning influerad av America's cup och oceanångarromantik - i svensk västkuststappning. Med en konferenskapacitet på 1 500 personer och bäddar för 450 gäster, närhet till såväl Göteborg och Landvetter som Bohusläns klippor, finns här alla förutsättningar för ett lyckat möte. Stenungsbaden Yacht Club grundades år 1963, är medlem i Svenska Möten, ägs av Home Properties och drivs av Nordic Choice Hot...
http://mynewsdesk.com/se/stenungsbaden-yacht-club/pressreleases/jerry-williams-ger-utomhuskonsert-paa-stenungsbaden-778229
*  William Allingham
... right px william allingham william allingham född mars och död november var en irländsk författare tillsammans med james clarence mangan och andra förebådar han den keltiska renässansen vars främsta män blev john millington synge och william butler yeats han hämtar sina motiv från irländskt liv i nationalistisk anda allingham var även befryndad med prerafaeliter na i england källor svensk uppslagsbok lund kategori irländska författare kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Allingham
*  Amy Williams
... född den maj i cambridge är en brittisk skeleton åkare som vann guldmedalj i damernas skeletontävling vid os i vancouver ursprungligen var williams meterslöpare men lyckades aldrig kvalificera sig till det nationella friidrottslaget hon började istället tävla i skeleton och tog vm silver vid sin första stora tävling fibt världsmästerskapen i lake placid kategori kvinnor kategori födda kategori brittiska skeletonåkare kategori olympiska guldmedaljörer kategori brittiska olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska vinterspelen från tyskland kategori tävlande i skeleton vid olympiska vinterspelen kategori levande personer kategori personer från cambridge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amy_Williams
*  William Crookes
... miniatyr px william crookes william crookes född juni död april var en brittisk kemist och fysiker upptäckte han grundämnet tallium crookes studerade kemi vid royal college of chemistry anställd på meteorologiska avdelningen vid radcliffeobservatoriet i oxford och blev föreläsare i kemi i chester crookes grundade tidskriften chemical news som fysiker gjorde han sin främsta insats på elektricitetslärans område där han framför allt sysslade med undersökningar över elektricitetens gång genom förtunnade gaser särskilt ägnade han katodstrålarna och deras egenskaper ingående studier han utförde dessutom undersökningar av solspektrumet och upptäckte under spektralanalytiska undersökningar grundämnet tallium crookes konstruerade även den första radiometer n och var en av de första som studerade radioaktivitet en han konstruerade även spintariskop et svensk uppslagsbok malmö crookes invaldes som utländsk ledamot av svenska vetenskapsakademien noter externa länkar harpers brothers london new york kategori brittisk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
*  William A. Steiger
'William Albert "Bill" Steiger', född 15 maj 1938 i Oshkosh, Wisconsin, död 4 december 1978 i Washington, D.C., var en amerikansk republikansk politiker. Han representerade Wisconsin s sjätte distrikt i USA:s representanthus från 3 januari 1967 fram till sin död. Steiger utexaminerades 1960 från University of Wisconsin-Madison. Han var ledamot av 'Wisconsin State Assembly', underhuset i delstatens lagstiftande församling, 1960-1967. Steiger utmanade kongressledamoten John Abner Race i kongressvalet 1966 och vann. Han omvaldes 1968, 1970, 1972, 1974, 1976 och 1978. Han anställde 1969 Dick Cheney som praktikant. Cheney avancerade under sin senare karriär till Vita husets stabschef, kongressledamot, försvarsminister och USA:s vicepresident. Som kongressledamot förespråkade Steiger skatt esänkningar som ett sätt att stimulera ekonomi n. Han spelade en central roll bakom grundandet av Occupational Safety and Health Administration som sysslar med arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall. 1970 års lag om grun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_A._Steiger
*  William Casey
... thumb right william casey william joseph bill casey född mars i queens new york död maj i glen cove long island new york var en amerikansk statstjänsteman som var chef för cia casey var centralt inblandad i den s k iran contras affären som skakade reaganadministrationen på grund av allvarlig sjukdom hjärntumör kunde han dock inte kallas till kongressens utskottsförhör om denna affär kategori amerikanska ämbetsmän kategori cia kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Casey
*  William Knox D'Arcy
william knox d arcy william knox d arcy william knox d arcy född oktober och död maj var en brittisk oljekung han var ledare och finansiär för de brittiska expeditionerna att söka olja i mellanöstern d arcy vistades i queensland australien där han bland annat sökte efter värdefulla mineralier han började omkring att företa omfattande undersökningar efter petroleum i södra mesopotamien och persien han gavs tillåtelse av shahen iran att söka efter olja där och koncession för en tid av år på all exploatering av oljekällor i persion utom de intill kaspiska havet liggande provinserna härför skulle erläggas francs varav hälften kontant samt av all förtjänst sedan d arcy i maj upptäckt rika petroleumfyndigheter i maidun i naftun bildades för deras utnyttjande ett bolag i london first exploitation co med pund i aktikeapital majoriteten i detta bolag övercik till the anglo persian oil company deras dotterbolag the d arcy exploitation co fortsatte vara engelska regeringens verktyg att över hela världen förvärva oljefyn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Knox_D'Arcy
*  William B. Shockley
william b shockley william b shockley miniatyr william shockley william bradford shockley född februari i london död augusti i stanford santa clara county kalifornien var en brittisk amerikansk fysiker biografi shockley tog sin bachelorexamen vid california institute of technology och sin doktorsexamen från massachusetts institute of technology med doktorsavhandlingen electronic bands in sodium chloride och john c slater som handledare shockley tilldelades år tillsammans med john bardeen och walter h brattain nobelpriset i fysik för deras undersökningar över halvledare och upptäckt av transistor effekten externa länkar kategori nobelpristagare i fysik kategori brittiska fysiker kategori amerikanska fysiker kategori personer verksamma vid stanford university kategori brittiska nobelpristagare kategori amerikanska nobelpristagare kategori personer i storbritannien under talet kategori personer i usa under talet kategori personer från london kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_B._Shockley
*  William Lindley
... miniatyr stående william lindley staty i hamburg neustadt william lindley född september i london död där maj var en engelsk ingenjör och kommunalteknik er lindley vann rykte som nydanare av hamburg s stadsplan vatten och avloppsledningar m m efter den stora branden han erhöll i uppdrag att projektera utvidgning och ombyggnad av londons äldsta och största vattenverk för new river company efter att ha lämnat hamburg ledde han anläggning av vattenverk och avloppssystem i frankfurt am main budapest düsseldorf warszawa sankt petersburg och andra storstäder källor kategori brittiska väg och vattenbyggnadsingenjörer kategori kommunaltekniker kategori födda kategori avlidna kategori män kategori personer från london kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Lindley
*  John William Brown
... född december i athens ohio död oktober i medina ohio var en amerikansk republikansk politiker han var den e guvernör en i delstaten ohio januari januari han var viceguvernör i ohio och brown var borgmästare i medina han efterträdde george d nye som viceguvernör guvernör frank j lausche avgick elva dagar innan mandatperiodens slut för att tillträda som ledamot av usa s senat brown fick sköta guvernörsämbetet i elva dagar innan han efterträddes av c william o neill brown efterträdde john w donahey som viceguvernör han omvaldes och han kandiderade ytterligare en gång till omval men förlorade mot demokraten dick celeste brown var metodist hans grav finns på spring grove cemetery i medina ohio externa länkar på national governors associations hemsidor kategori födda kategori avlidna kategori guvernörer i ohio kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_William_Brown
*  William Sealy Gosset
... thumb right william sealy gosset william sealy gosset född juni död oktober en brittisk kemist och statistiker som var en av den moderna statistikens föregångsmän gosset insåg det praktiska behovet av en teori för små stickprov och publicerade en uppsats där bl a t fördelningen härleds gosset skrev under pseudonymen student eftersom hans arbetsgivare bryggerifirman guinness i dublin av konkurrentskäl inte ville att det skulle röjas att företaget utnyttjade avancerade statistiska metoder i sin verksamhet externa länkar kategori brittiska kemister kategori brittiska statistiker kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset
*  William Fergusson
... miniatyr sir william fergusson sir william fergusson e baronet född mars i prestonpans east lothian död februari i london var en skotsk kirurg fergusson studerade medicin vid edinburghs universitet där han under robert knox fick grundliga kunskaper i anatomi sedan han några år verkat som kirurg i edinburgh flyttade han till london där han blev professor vid king s college och hovkirurg han verkade inom vidsträckta områden av kirurgin och införde åtskilliga nya behandlingsmetoder han tilldelades baronet titeln det sades om honom att han vid sina operationer förenade en örns öga ett lejons hjärta och en kvinnas hand bibliografi i urval a system of practical surgery femte upplagan lectures on the progress of anatomy and surgery during the present century källor kategori skotska kirurger kategori skotska professorer kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan kategori personer från east lothian...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Fergusson
*  William Perry
{{Infobox politiker namn=William Perry bild=William Perry 1993.jpg befattning= USA:s 19:e försvarsminister |tillträdde= 3 februari 1994 |avgick= 24 januari 1997 |president= Bill Clinton |företrädare= Les Aspin |efterträdare= William Cohen |födelsedatum= födelseplats= Vandergrift, Pennsylvania, USA |parti= Demokraterna |alma mater= Stanford University Pennsylvania State University }}'William James Perry', född 11 oktober 1927 i Vandergrift, Pennsylvania, är en amerikansk ingenjör, matematik er, affärsman och ämbetsman. 1957 avlade han sin doktorsexamen i matematik vid Pennsylvania State University. Sedan var han med att grunda företaget ESL Inc. Sedan tjänstgjorde han under president Jimmy Carter som statssekreterare vid USA:s försvarsdepartement, där han bl.a. hade ansvar för forskning och utveckling. Utvecklingen av smygteknik var en speciellt viktig fråga för Perry. Efter att ha lämnat försvarsdepartementet 1981 arbetade han några år som 'managing director' på Hambrecht and Quist, en investmentbank i San Fr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Perry
*  William Klemperer
... thumb william klemperer omkring william a klemperer född den oktober i new york är en amerikansk kemist som gjort sig känd för sitt arbete inom kemisk fysik och spektroskopi han har bland annat utvecklat spektroskopiska metoder som gör det möjligt att se vilka molekyler som finns i stoftmolnen mellan stjärnorna klemperer är knuten till och undervisar förfarande vid harvarduniversitetet han har själv studerat vid både harvard och university of california kategori amerikanska kemister kategori män kategori födda kategori levande personer kategori astrokemister...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Klemperer
*  William P. Clark
william p clark william p clark miniatyr william p clark william patrick clark jr född oktober i oxnard kalifornien död augusti i shandon san luis obispo county kalifornien var en amerikansk republikansk politiker och jurist han var domare i kaliforniens högsta domstol nationell säkerhetsrådgivare och usa s inrikesminister clark var en av ronald reagan s närmaste bundsförvanter och arbetade först för den tidigare skådespelaren som kampanjchef för den framgångsrika guvernörskampanjen i kalifornien år det var guvernör reagan som utnämnde clark till delstatens högsta domstol under reagans tid som president rapporterade de amerikanska medierna att av alla ministrar var presidenten mest tillgänglig just för clark i en profil för tidskriften time beskrevs han år som den näst mäktigaste mannen i washington npr augusti läst augusti efter tiden som minister flyttade clark tillbaka till kalifornien hustrun joan avled år och han själv avled fyra år senare efter att ha drabbats av parkinsons sjukdom washington times augu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_P._Clark
*  Ricardo Williams
... född juni i cincinnati ohio är en amerikansk boxare som tog os silver i lätt welterviktsboxning i sydney han förlorade i finalen mot mahammatkodir abdoollayev med externa länkar kategori födda kategori amerikanska boxare kategori amerikanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från usa kategori tävlande i boxning vid olympiska sommarspelen kategori män kategori levande personer kategori idrottare från cincinnati...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Williams
*  William Barlow
... född augusti i london död februari i middlesex var en engelsk geolog affärsman och fysiker barlow utbildades av privatlärare och visade tidigt intresse för fysik och matematik han arbetade till en början med sin fars fastighets och byggnadsfirma och byggde upp en viss förmögenhet genom lyckade affärer efter sin fars död verkar han ha koncentrerat sig på amatörstudier av kristall er kom han i kontakt med h e armstrong och henry miers och från dem lärde han sig mer om kristallografi han vistades också i tyskland och blev bekant med paul heinrich on groth barlows bidrag till kristallografin är en vidare utveckling av de geometriska systemen för beskrivning av kristallstrukturerna dessutom visade han i figurer år hur atomer tätpackas hans enkla utbildning verkar ha gett honom ett visst kreativt försprång men också hindrat en grundlig formell matematisk behandling av kristallstrukturen han skall även ha varit praktiskt händig som bland annat möbelsnickare och detta drog han nytta av när han byggde modeller av...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Barlow
*  William Boardman
... william edwin boardman född och död var en amerikansk metodist boardman tillhörde den amerikanska helgelserörelsen i en mera moderat form i det att han ogillade extas och avvisade läran om att människans syndiga natur utrotas genom helgelsen sin helgelselära har han framlagt i skriften the higher christian life boardman företrädde även helbrägdagörelse genom tron tillsammans med r pearsall smith verkade han för helgenseförelsen i storbritannien under oxfordväckelsen här stiftade han även helbrägdagörelsehemmet betshan i london boardman besökte sverige och skrev efter besöket the lord that healeth thee jehova rophi svensk översättning herren din läkare flera andra skrifter av boardman finns i svensk översättning källor svensk uppslagsbok malmö kategori amerikanska teologer kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Boardman
*  William Hawley Bowlus
... född maj död augusti var en amerikansk pilot flygtekniker och segelflygpionjär bowlus var teknikern bakom charles lindbergh s spirit of st louis hans intresse övergick mer till segelflyg i slutet av talet han startade en segelflygskola vid cape cod i massachusetts norr om new york där använde han sig av de metoder som utarbetats vid rositten i tyskland tillsammans med wolf hirth drev han även bowlus hirth soaring schools på long island tillsammans med en av sina flygelever richard du pont startade han bowlus du pont sailplane company i san fernando kalifornien till fabriken knöt man martin schempp som konstruktör i fabriken tillverkade man olika albatross varianter företagets först tillverkade flygplan finns idag utställt på national soaring museum på toppen av harris hill nära staden elmira bowlus valdes in i det amerikanska soaring hall of fame kategori flygplanskonstruktörer kategori amerikanska segelflygare kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Hawley_Bowlus
*  William Tans'ur
william tans ur william tans ur william tans ur född död januari var en engelsk kringresande pedagog och organist bland annat i st neots han finns representerad i den svenska psalmboken med en tonsättning från av ett verk nr som används även till en annan psalm nr samma melodi användes också i koralbok för nya psalmer till flera psalmer psalmer den kärlek du till världen bar nr samma som till fram skrider året i sin gång sionstoner nr nr nr räds ej bekänna kristi namn nr o tänk när en gång samlad står nr kategori koralkompositörer kategori män kategori födda kategori avlidna...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Tans'ur
*  William Francis
... william wil roy francis född januari i seattle washington är en amerikansk sångare och frontman i bandet aiden wil hade i tonåren problem med drog er och genomgick rehabilitering var han med och startade aiden från början var han bandets basist men tog över rollen som sångare efter att originalsångaren hoppat av externa länkar kategori födda kategori amerikanska sångare kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Francis
*  William Hunter (anatom)
william hunter anatom william hunter anatom thumb right px illustration ur anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata william hunter född maj i east kilbride south lanarkshire död mars i london var en skotsk läkare bror till john hunter hunter vann tidigt stort anseende som föreläsare och lärare han lämnade med tiden sin kirurgi ska praktik för att uteslutande ägna sig åt obstetrik en i vilken han var en mästare år utnämndes han till surgeon accoucheur vid middlesex hospital erhöll doktorsvärdighet av universitetet i glasgow samt kallades till extra ordinarie läkare hos drottning charlotte de främsta av hans arbeten är hans undersökningar över den gravida livmoder n anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata ett annat mycket viktigt anatomiskt arbete är medical commentaries supplement som innehåller en utmärkt framställning av testiklarnas anatomi med mera som obstetriker leddes han av grundsatsen att vid förlossning en framförallt låta naturen råda att stödja och reglera dess verksamhet och endas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Hunter_(anatom)
*  Frederick William Richard Fryer
... född död var en brittisk viceguvernör och kommissionär i det tredje anglo burmesiska kriget detta från maj till april fryer dog på grund av sjukdom externa länkar kategori brittiska guvernörer kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frederick_William_Richard_Fryer
*  Z: William av Ockham - blir ofta namedroppad
... skip to main. skip to sidebar. Z. 18 juli 2007. William av Ockham - blir ofta namedroppad. Ett namn som ofta nämns i vetenskaps- religions-, ekonomi- och mediedebatter i det moderna Svea konungarike, är Ockham, i uttrycket 'Ockhams rakkniv'. Uttrycket vill säga att man inte ska krångla till saker i onödan, att man inte ska anta fler företeelser eller ting än nödvändigt för att förklara en observation. En utmärkt princip, inte minst om man har ont om tid och resurser. Denna allmänna maxim har ställt till det lite i diskussioner, där folk självsäkert har slängt uttrycket i ansiktet på varandra : "Men, hallå. Använd Ockhams rakkniv" eller "Enkelt. Ockhams rakkniv". Och så har den andra parten antingen slutat argumentera eller kastat samma argument tillbaka. Ordet 'Ockham' har blivit offer för en sorts namedropping, inflation och vidskeplighet man tror att man är säker och överlägsen, bara man nämner Ockham: Då förstår åhörarna att man ju står på vetenskapens sida. Dessutom förstår latmaskarna att man är på ...
http://enklabloggen.blogspot.com/2007/07/william-av-ockham.html
*  Claphaminstitutet » William Wilberforce vann kampen mot slavhandeln
Claphaminstitutet William Wilberforce vann kampen mot slavhandeln. Wilberforce följde sin vän in i politikens värld, och hans goda ekonomi säkrade honom tillräckligt med röster för att redan som 21-åring bli invald som oberoende ledamot i parlamentets underhus. Båda uppmanade Wilberforce att bruka sitt uppdrag som politiker till att verka för Guds rike här i världen. Över tio miljoner människor hade genom åren rövats bort från sina hem i Afrika, under vidriga förhållanden skeppats över Atlanten, för att slutligen säljas som handelsvaror i den nya världen. Gång på gång lade han fram sitt förslag om avskaffande av slavhandeln, men blev ständigt nerröstad. Deras arbete är en inspirationskälla för den svenska tankesmedjan Claphaminstitutet, där undertecknad är en av många medarbetare som vill föra Wilberforces arbete vidare i vår tid. Våren 1833 höll han sitt sista kampanjtal i frågan, och när regeringen månaden därefter lade fram en proposition om slaveriets avskaffande gjorde man det med direkt hänvisning till ...
http://claphaminstitutet.se/2012/03/26/william-wilberforce-vann-kampen-mot-slavhandeln/
*  Masters 1998
'Masters 1998' 'Benson and Hedges Masters' var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 2 - 8 februari 1998 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Andy Hicks, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship, och Jimmy White som fick ett wildcard. Finalen mellan Mark Williams och Stephen Hendry blev en av de mest spännande snookermatcherna genom tiderna, den avgjordes på respotted black vid ställningen 9-9 i frames. Dessförinnan hade Hendry varit i ledningen med 9-6, och han ledde också i sista framet med 56-34, innan Williams sänkte brun och resten av de färgade bollarna. Efter sju stötar var på den återplacerade svarta bollen fick Hendry ett jätteläge att sänka svart i miljön, men missade grovt. Williams kunde dra fördel av Hendrys miss, han sänkte svart och vann därmed matchen, hans första Masterstitel. Det var första gången sedan 1975 års final mellan Ray Reardon och John Spencer som finalen avgjordes genom respotted black. {{24T...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masters_1998
*  Masters 2002
'Masters 2002' 'Benson and Hedges Masters' var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 3 - 10 februari 2002 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Ryan Day, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship och Steve Davis, som fick ett wildcard. Paul Hunter blev den tredje spelaren i historien, efter Cliff Thorburn och Stephen Hendry, att försvara en titel i Masters. Han vann sin andra titel av totalt tre. Varje gång har han vunnit i avgörande frame, och varje gång har han vänt ett stort underläge. I årets final ledde Mark Williams med 5-0, vilket Hunter vände till 5-5, och slutligen 10-9. {{24TeamBracket-Byes-NoSeeds RD1= Första omgången: 'Bäst av 11 frames' RD2= Andra omgången: 'Bäst av 11 frames' RD3= Kvartsfinaler: 'Bäst av 11 frames' RD4= Semifinaler: 'Bäst av 11 frames' RD5= Final: 'Bäst av 19 frames'. RD1-team05= ' Fergal O'Brien ' RD1-score05= '6' RD1-team06= ' Fergal O'Brien ' RD2-score05= '6' RD2-team06= Ken Doherty. RD2-t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masters_2002
*  HELSINGBORGS IF - www.hif.se
Frågor och svar - Biljetter. Frågor och svar - Säsongskort. HIF hamnade i underläge två gånger men i slutminuterna slog Nikola Djurdjic in 2-2 och grejade en poäng hem till Skåne. Inte blev det lättare när Häckens Dioh Williams gav hemmalaget ledningen redan i den tredje minuten. Martin Eriksson slog en inåtskruvad hörna från vänster som Williams kunde nicka in från nära håll förbi en chanslös Pär Hansson. Hemmalaget kunde ha utökat sin ledning i matchminut 18 när Björn Anklev fick en djupledsboll till höger i straffområdet och kom i ett bra skottläge. Holländaren satte fart mot mål och spelade bollen i sidled till Nikola Djurdjic som chippade fram bollen till David Accam. Ghananen kom rusande till höger i straffområdet och la in bollen vid första stolpen, 1-1. Matchen var fortsatt jämn men det var Häcken som var närmast en ledning innan halvtidsvilan. I den 49:e minuten kunde Accam blivit tvåmålskytt när Christoffer Andersson hittade ghananen med en frispark från vänster. Nicken kom från nära håll och var br...
http://hif.se/Match.aspx?id=4ecf88a0-59e9-4f42-a70c-31fcbb10dfc8
*  Storbritannien i olympiska vinterspelen 1924
storbritannien i olympiska vinterspelen storbritannien i olympiska vinterspelen storbritannien deltog i olympiska vinterspelen storbritannien s trupp bestod av idrott are varav var män och var kvinnor den äldsta idrottaren i storbritanniens trupp var albert tebbit år dagar och den yngsta var cyril horn år dagar medaljer px guld curling herrar robin welsh thomas murray william jackson laurence jackson px silver bob fyra fem manna herrar rodney soher alexander richardson ralph broome thomas arnold px brons ishockey herrarnas turnering william anderson lorne carr harris colin carruthers eric carruthers george guy clarkson geoffrey holmes hamilton jukes edward pitblado cuthbert ross blaine sexton konståkning singel damer ethel muckelt trupp bob archibald crabbe gerard fairlie william horton george pim thomas arnold ralph broome alexander richardson rodney soher curling laurence jackson william jackson thomas murray robin welsh ishockey william anderson lorne carr harris colin carruthers eric carruthers guy clarks...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien_i_olympiska_vinterspelen_1924
*  Hope Williams Brady
En skenande bil dödade Hopes mamma, Addie Horton Williams, när hon skjutsade undan Hopes barnvagn och skonade henne från olyckan. Hennes pappa, Doug och halvsyster Julie, som blev hennes styvmamma när Julie gifte sig med Doug, uppfostrade Hope. Som tonåring gick Hope på internatskola. När hon kom tillbaks till Salem 1984 var hon en trotsig och äventyrslysten tonåring. De förälskade sig i varandra, men deras liv tillsammans har varit en stormig resa. Dagen då Hope fyllde 18 år ertappade pappa Doug henne när hon skulle älska med Bo, och fick en hjärtattack. Senare, samma år, valde Hope att gifta sig med den korrupte distrikts åklagare n Larry Welsh, för att skydda Bo från att råka illa ut, men äktenskapet fullbordades aldrig. Året därpå jobbade paret åt spionorganisationen ISA och fick i uppdrag att jaga rätt på brottslingen "Draken" som rånade kungligheter. Som belöning för att de fångade honom, blev de bjudna på ett bröllop som hade passat en kung och drottning. 1987, efter många brottsbekämpande äventyr, och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hope_Williams_Brady
*  Oscar för bästa manliga huvudroll
... Nedan följer en lista över vinnare och nominerade av en Oscar för 'Bästa manliga huvudroll'. Priset har delats ut i den här kategorin sedan den allra första Oscarsgalan, då Emil Jannings vann för roller i två filmer. Svensken Max von Sydow blev 1988 nominerad i kategorin för sin roll i ' Pelle Erövraren '. Vinnare presenteras överst i fetstil och gul färg, och övriga nominerade följer efter. Året avser det år som filmerna hade premiär i USA, varpå skådespelarna tilldelades priset på galan året efter. 1920-talet 1930-talet 1940-talet 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet 2010-talet Flera priser för bästa manliga huvudroll Flera nomineringar för bästa manliga huvudroll Delat pris Se även. rowspan=5 Filmåret 1927. 1927 / Filmåret 1928. rowspan=6 Filmåret 1928. 1928 / Filmåret 1929. George Bancroft. ' Thunderbolt film. ' Alibi film. ' The Patriot film, 1928. Peter Ludwig von der Pahlen. rowspan=9 Filmåret 1929. 1929 / Filmåret 1930. ' Disraeli film. rowspan=6 Filmåret 1930. 1930 /...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_för_bästa_manliga_huvudroll
*  HAMMERFALL - Musik - Göteborgs-Posten
Söndag 4 oktober 2015. Publicerad 28 oktober 2011 Uppdaterad 24 juni 2015 Textstorlek. Det är varken synd om ett Hammerfall som har återuppfunnit sig själva eller om en publik som får en grymt bra rockkonsert. Det är bara synd om den som inte var här. Publicerad 28 oktober 2011 Uppdaterad 24 juni 2015 Textstorlek. Konsert 3 fyrar. Minnesvärd kväll med Bad Religion Bandet har en rejäl låtskatt och matar på med klassiker hela vägen från debuten till årets True north. Det går inte annat än att bli peppad i förväg när ett stort band bjuder på en sådan här godbit. Tone Norum: "Jag var inte redo" Hon slog igenom som 20-åring och hjälpte till att tonsätta det svenska 80-talet. recension BAO - musiker som vet vad de gör Spelglädje är ledordet för Benny Anderssons orkester när de spelar i Trädgårdsföreningen.. robbie williams Robbie laddar med hits Vill du höra obskyra b-sidor och albumspår. robbie williams "Jag är en självupptagen son-of-a-bitch" Robbie Williams, aktuell för konsert på Ullevi, är inte minst känd för ...
http://gp.se/kulturnoje/musik/1.761517-hammerfall
*  Vetenskapsåret 1910
vetenskapsåret vetenskapsåret händelser pristagare födda avlidna källor fotnoter externa länkar händelser astronomi april halleys komet närmar sig jorden maj halleys komet och jorden passerar varandra varning om jordens undergång visar sig felaktig år med aftonbladet kemi okänt datum umetaro suzuki isolerar det första vitamin komplexet tiamin pristagare copleymedaljen francis galton darwinmedaljen roland trimen nobelpriset fysik johannes diderik van der waals kemi otto wallach fysiologi medicin albrecht kossel rumfordmedaljen heinrich rubens sylvestermedaljen henry baker wollastonmedaljen william berryman scott födda februari jacques monod död fransk biokemist nobelpriset i fysiologi eller medicin februari william b shockley död amerikansk fysiker nobelpriset i fysik maj dorothy crowfoot hodgkin död brittisk kemist nobelpriset i kemi december william hayward pickering död chef för nasa s jet propulsion laboratory avlidna maj william huggins född brittisk astronom och fysiker maj heinrich hermann robert koch f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapsåret_1910
*  Vetenskapsåret 1840
vetenskapsåret vetenskapsåret händelser allmänt pristagare födda avlidna källor fotnoter händelser john william draper fotograferar månen och introducerar därmed fotografin som hjälpmedel inom astronomin franska sydterritorierna adélieland besöks för första gången av jules dumont d urville som gör anspråk för frankrike louis agassiz publicerar etudes sur les glaciers william fox talbot uppfinner fotografering med positiv negativ allmänt mars william whewell publicerarar en andra gång begreppet scientist engelska för vetenskapsman pristagare copleymedaljen justus liebig tysk kemist rumfordmedaljen jean baptiste biot fransk fysiker astronom och matematiker wollastonmedaljen andré hubert dumont belgisk geolog födda februari hiram maxim död amerikansk uppfinnare av kulsprutan februari john boyd dunlop död skotsk uppfinnare februari per teodor cleve död svensk kemist och geolog mars emin pasha död tysk läkare och forskningsresande augusti richard von krafft ebing död tysk sexolog och psykiater avlidna mars heinric...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapsåret_1840
*  Joe Spinell
Spagnuolo födelsedatum = 28 oktober 1936. dödsdatum =. dödsplats = New York, USA. andra namn =. längd =. år aktiv = 1972–1989 make =. hemsida =. noterbara roller =. oscars =. Spagnuolo' 28 oktober 1936 i New York, död 13 januari 1989 i New York, var en amerikansk skådespelare och manusförfattare. Joseph Spagnuolo började sin skådespelarkarriär som 12-åring och fortsatte genom tonåren som medlem i olika teatergrupper. 1960 skrev han kontrakt med MGM som rekommenderade att han kortade ner sitt namn till Joe Spinell. Vid sidan av skådespeleriet arbetade Spinell bland annat som affärsbiträde, postanställd och taxichaufför innan han 1972 blev upptäckt av filmregissören Francis Ford Coppola. Efter mötet fick Spinell sitt genombrott som gangstern Willi Cicci i Coppolas ' Gudfadern ' och ' Gudfadern del II '. Efter det följde roller i bland annat ' Taxi Driver ', ' Rocky ', ' Rocky II ', ' Lockbetet ' och ' Nighthawks '. Men han blev förmodligen mest känd som seriemördaren i Frank Zito i William Lustig s skräckfilm '...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joe_Spinell
*  Ljusnedals bruk
... är ett tidigare metallbruk och jordbruksegendom i ljusnedal i härjedalen bruket anlades i samband med upptäck av kopparmalm vid ramundberget och där gruvdrift inleddes gruvrätt fick bruket år det var kring denna tid bruket fick namnet ljusnedal gruvdriften var aldrig någon särskilt bra affär under talet stängdes kopparverket och man gick över till att framställa järn av blixgruvan s järnmalm malmen var relativt lågvärdig och inte heller järnframställningen blev en särskilt bra affär år övertogs ljusnedalsbruk av norska ägare och william farup från norge blev bruksinspektör efter stridigheter i ägarkretsen blev han ägare till bruket han inriktade bruket snarare mot boskapsskötsel än mot den ursprungliga järnhanteringen han utvidgade markerna så att egendomen vid hans död med sina kvadratmil var den till arealen största i sverige farup påbörjade utdikningar myravtappningar och nyodlingar och anlade länets första mejeri efter omkring år lades driften i ljusnedals bruk ned efter william farups död inköptes f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusnedals_bruk
*  Irish Open (snooker)
irish open snooker irish open snooker irish open var en professionell rankingturnering i snooker som bara hölls en gång år som en del av snookersäsongen turneringen var den europeiska rankingturneringen den säsongen och tog över efter german open som hade hållits de tre tidigare säsongerna turneringen vanns av wales aren mark williams som slog skotten alan mcmanus i finalen vinnare år vinnare motståndare resultat säsong irish open mark williams alan mcmanus snookersäsongen kategori snookerturneringar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Irish_Open_(snooker)
*  Gullaskrufs glasbruk
'Gullaskrufs glasbruk' var ett svenskt glasbruk i Gullaskruv, Hälleberga socken, Nybro kommun Småland. Gullaskruf anlades 1895 som fönsterglasbruk, ca 5-6 km från byn och säteriet med samma namn. Fönsterglasbruket nedlades 1921, varefter ingenjören William Stenberg från Lindås i Vissefjärda socken köpte upp bruket för omläggning till produktion av hushålls- och prydnadsglas. Den 23 mars 1927 började det första arbetet i glasbruket. En del av dessa var ytterligt små, de minsta utgjordes av flottör er till en teknisk apparat och vägde endast 1/5 gram/st, och Gullaskrufs glasbruk var en gång den största producenten av pressglas. Första gången en större publik kom i kontakt med Gullaskrufsglaset var på Stockholmsutställningen 1930. Omkring 1930 kom Gullaskruf i kontakt med den utländska marknaden. Före 1940 hade Sverige en stor import av tekniskt glas, bland annat till bilindustrin. Denna tillverkning låg emellertid väl till för Gullaskruf, som behärskade pressningens problem, och bilglasen - till exempel strålka...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullaskrufs_glasbruk
*  Katarina av York
... född död grevinna av devon var en engelsk prinsessa dotter till kung edvard iv av england och elisabet woodville hon gifte sig före oktober med william courtenay e earl av devon och var mor till henry courtenay e markis av exeter katarina förlovades augusti med spaniens tronföljare prins johan av aragonien men förhandlingarna pågick fortfarande vid faderns död och slutfördes aldrig i november kom hennes svåger henrik vii av england överens med jakob iii av skottland om att hon skulle gifta sig med jakobs andre son james stuart hertig av ross samtidigt som hennes mor skulle gifta sig med jakob iii själv även dessa planer övergavs då jakob avled hon gifte sig med william courtenay någon gång före oktober då paret är bekräftade som gifta år blev hon änka och avlade då ett frivilligt kyskhetslöfte i närvaro av londons biskop richard fitzjames juli hon ska ha haft ett gott förhållande till sin systerson henrik viii som gav henne en säker inkomst källor kategori kvinnor kategori personer i rosornas krig katego...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_av_York
*  Blackfriars Bridge
... är en bil och gång bro över themsen i london mellan waterloo bridge och blackfriars railway bridge brons norra ände ligger i närheten av inns of court temple church och blackfriars station södra änden ligger nära tate modern den första bron var en meter lång avgiftsbelagd bro ritad i italiensk stil av robert mylne byggarbetet tog nio år och bron öppnade ursprungligen kallades bron william pitt bridge efter premiärministern william pitt men fick efter kort tid namnet blackfriars bridge efter dominikanerklostret blackfriars som låg i närheten den nuvarande bron stod färdig och består av fem gjutjärnsvalv byggda efter ritningar av joseph cubitt bron ägs och underhålls av city of london corporation på grund av den stora trafiken över bron breddades den under åren från till nuvarande meter väg a löper över bron kategori broar i london kategori broar invigda...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blackfriars_Bridge
*  Ung och kär (serietidning)
ung och kär serietidning ung och kär serietidning ung och kär är en svensk serietidning som gavs ut en gång i månaden från till på williams förlag serierna producerades och ursprungspublicerades i usa på förlaget national periodical publications ett vanligt tema i serierna är olycklig kärlek vilket oftast berättas genom den kvinnliga huvudpersonens perspektiv kategori nedlagda svenska serietidningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ung_och_kär_(serietidning)
*  Bröderna Dalton (seriefigurer)
De fyra Dalton-bröderna är, efter Luke och hans häst Jolly Jumper seriens mest återkommande figurer. Samtliga i brödraskaran kännetecknas av en påfallande låg intelligensnivå; vid ett rymningstillfälle gjorde de fyra hål i fängelsemuren stället för ett enda. Joe är kortast och äldst i det första äventyret var han den yngste, och ligans ledare. Han utmärks av sitt häftiga humör och bär på ett brinnande, på gränsen till maniskt, hat gentemot Luke. Ofta tror både han själv och hans bröder att han är väldigt smart, men i själva verket är han ganska korkad. Han är en av seriens mer utmärkande karaktärer – ett riktigt matvrak, vars stora aptit och påfallande trögtänkthet allt som oftast tenderar att reta gallfeber på Joe. Averell hade med största sannolikhet inte varit kriminell om inte hans bröder hade varit det. Ofta står han för kommentarer som retar inte bara Joe utan även de andra bröderna. I den första historien var han redan lite dummare än sina bröder men inte än så fullständigt menlös som i senare historie...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bröderna_Dalton_(seriefigurer)
*  Den kärlek du till världen bar
... är en passionspsalm av george robson från ca översatt till svenska av siri dahlquist psalmen betonar den kärleks smärta som fyller jesu hjärta även efter hans död och uppståndelse och psalmens inledningsrad upprepas i tredje strofen i presens nutid melodin b moll är av william tans ur från ca och samma som till fram skrider året i sin gång nr o tänk när en gång samlad står nr räds ej bekänna kristi namn nr texten är upphovsskyddad till publicerad som nr i års psalmbok under rubriken passionstiden nr i den svenska psalmboken års cecilia psalmbok psalmer och sånger segertoner och frälsningsarméns sångbok under rubriken fastan kategori psalmer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_kärlek_du_till_världen_bar

Brushfields prickar: Brushfields prickar är små vita prickar på ytterkanten av regnbågshinnan i det mänskliga ögat. De är ett av kännetecknen för personer med Downs syndrom.Nefrotiskt syndromDryadaula: Dryadaula är ett släkte av fjärilar. Dryadaula ingår i familjen äkta malar.MongolveckMontel WilliamsPrader-Willis syndromHemolytiskt uremiskt syndromKoprolali: Koprolali, från de grekiska orden κόπρος (kopros) som betyder avföring, och lalía (λαλία) som härstammar från lalein vilket betyder att tala, är okontrollerat eller ofrivilligt bruk av obscent språk.Antifosfolipidsyndrom: (ILDS D68.810)KarpaltunnelOtto Werner: Otto Werner (född 1 februari 1879, död 1936) var en tysk läkare, efter vem Werners syndrom –en form av progeria, är uppkallat. Som medicinstudent 1903, observerade Werner syndromet hos fyra syskon alla i 30-årsåldern.Theodor ReyeHarry Angelman: Harry Angelman, född 1915, död 8 augusti 1996, engelsk läkare.Proband: Proband, är en terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan personens anor.VäxtvärkTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Paraneoplastiskt syndrom: Paraneoplastiskt syndrom är när en tumörsjukdom (cancer) ger symptom som inte kan förklaras med tumörens utbredning i vävnaden. En malign tumör, i synnerhet olika carcinom, ger ofta upphov till generella symtom av allvarlig natur, där det mest kända är en extrem avmagring.Churg–Strauss syndrom: Churg–Strauss syndrom är en autoimmun vaskulitsjukdom. Syndromet kännetecknas av inflammation och med tiden nekros i och omkring små blodkärl, främst i lungorna där den orsakar allvarlig astma, men även i andra organ.William Allen Sturge: William Allen Sturge, född 1850, död 1919, var en engelsk läkare.Budd-Chiaris syndromFacies: Facies (latin, ansikte, prägel) är inom geologin den prägel hos ett sediment, en fauna o.s.Kallmanns syndromSjuka sinus-syndromStevens–Johnsons syndrom: Stevens-Johnsons syndrom, även mukokutant syndrom, är ett sällsynt sjukdomstillstånd som närmast kan liknas med en extremt kraftig allergisk reaktion.Arthur Biedl: Arthur Biedl, född 4 oktober 1869, död 26 augusti 1933, var en ungersk patolog och endokrinolog.SorkfeberWiskott-Aldrichs syndrom: Wiskott-Aldrichs syndrom är ett ovanligt syndrom som bland annat innebär bristande immunförsvar. Syndromet har fått sitt namn efter de två läkarna Alfred Wiskott och senare Robert Anderson Aldrich.Venlafaxin: Venlafaxin är en kemisk förening med antidepressiv verkan tillhörande kategorin SNRI. Ämnet tillhandahålls i Sverige under namnet Efexor, Venlafaxin Mylan med flera.Duanes syndrom: Duanes syndrom är ett ärftligt ögonsymtomkomplex med rubbningar i ögonmuskelaktiviteten. Uppkallat efter Alexander Duane, amerikansk ögonläkare.Baklofen: Baklofen är ett läkemedel, som huvudsakligen används till för att minska och lindra olika former av spasticitet.Dolores Costello: Dolores Costello, född 17 september 1903 i Pittsburgh, Pennsylvania, död 1 mars 1979 i Fallbrook, Kalifornien, var en amerikansk skådespelerska.Klippel-Feils syndromFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Aarskogs syndrom: Aarskogs syndrom, även kallat faciogenitalt syndrom eller faciodigitogenitalt syndrom, är ett medicinskt syndrom som orsakas av en genetisk skada i ett arvsanlag eller av en spontan genetisk mutation. Syndromet beskrevs 1970 av en norsk barnläkare, Dagfinn Aarskog, därav dess namn.