Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Vena saphenaPolytetrafluoretylenPulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.BlodådrorAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Vascular GraftingBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Knävecksven: Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.PolyetylentereftalaterBehandlingsresultatSkenbensartärerReoperationPostoperativa komplikationerLjumskkanal: Kanal i den nedre, främre delen av bukväggen, genom vilken sädesledaren (hos män), ligamentum teres uteri (hos kvinnor), nerver och kärl passerar. Kanalens inre ände utgörs av den djupa inguinalringen och dess yttre ände av den ytliga inguinalringen.Lårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Nedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.KoronarocklusionCoronary-Subclavian Steal SyndromeTidsfaktorerExtremitetsbevarande: Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.BallongtilltäpningNäthinnevensocklusionBlodproppUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.NäthinneartärocklusionPerifera kärlsjukdomarFönstertittarsjuka: Ett symtomkomplex kännetecknat av smärtande och svaga ben vid gång, symtom som försvinner efter en kort vila.Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Retrospektiva studierStentarAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Maryland: Stat i östra USA, gränsande till Virginia i söder, Pennsylvania i norr, West Virgina och Washington, D.C. i väster och Delaware och Atlanten i öster. Ytan är 25 315 km2, och folkmängden ca 5,6 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Annapolis.Bett: Det inbördes förhållandet mellan alla delar av tuggapparaten i normal funktion. Särskilt avses tändernas läge och kontakt för bästa tuggresultat vid käkens tuggrörelser. Syn. sammanbitning.Prospektiva studierKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).INR: Ett system utvecklat av Världshälsoorganisationen och International Committee on Thrombosis and Hemostasis för att kunna övervaka och rapportera om blodkoagulationstest. I detta system standardiseras resultaten i enlighet med International Sensitivity Index för just den kombination av testreagens och instrumentering som används.Boston: Huvudstad i staten Massachusetts i USA. Staden grundades år 1630.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Mediainfarkt: Utveckling av koagulationsnekros efter ischemi i någon del av det område som försörjs av den mellersta hjärnartärens kärlsystem. Kliniska tecken är kontralateral svaghet och känselbortfall i arm och ansikte och kontralateral homonym hemianopsi. Utbredda hemisfärskador kan leda till afasi, alexi, agrafi, akalkuli, fingeragnosi, anosognosi och apraktagnosi.RiskfaktorerTexasHjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.RiskbedömningMesenterial vaskulär ocklusion: Nedsatt flöde i inälvscirkulationen pga ateroskleros, emboli, trombos, stenos, trauma eller kompression eller tryck från angränsande tumörer. Sällsyntare orsaker är läkemedel, inälvsparasiter och kärlinflammationssjukdomar, som t ex nekrotiserande polyarterit och thrombangiitis obliterans.SammandragningNjurtransplantationHalsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.Centrerat bett: Förhållandet mellan sammanbitnigsytorna i de båda tandbågarna när käkarna är ihop och tänderna i maximal interkuspidation.Therapeutic OcclusionSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Cerebral infarkt: Uppkomst av områden av nekros i hjärnan till följd av otillräckligt blodflöde, arteriellt eller venöst. Hjärninfarkter indelas allmänt efter hjärnhalva (dvs vänster eller höger), lob (t ex främre lob) , artärnät (t ex främre hjärnartär) och etiologi (t ex emboli). Syn. cerebral infarkt.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Primär graftdysfunktionHjärnartärsjukdomar: Sjukdomar i de intrakraniella artärerna, som försörjer storhjärnan (cerebrum) med blod och som omfattar den främre hjärnartären, den mellersta hjärnartären och den bakre hjärnartären. Till denna kateg ori av sjukdomar hör aterosklerotiska, medfödda, traumatiska, infektions-, inflammations- och andra tillstånd.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.ReperfusionLevertransplantationHjärnischemi, övergående: Korta, övergående episoder av lokal, icke-konvulsiv, ischemisk funktionsstörning i hjärnan med en varaktighet av mindre än 24 timmar, och ofta mindre än en timme, orsakade av kortvarig trombos eller emboli. Ischemin kan klassificeras utifrån distribution i kärlen, tidsmönster eller etiologi (t ex embolisk eller trombotisk art).Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.TransplantatProteskonstruktionHalsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Regionalt blodflödeHalsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Halsartärtrombos: Blodproppsbildning i den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, som kan leda till förträngning eller tilltäppning av kärlen, med ischemi eller infarkt i kärlens försörjningsområde som föl jd. Blodpropp i den gemensamma halspulsådern eller i de inre halsartärerna kan ge övergående ischemianfall, hjärninfarkt eller flyktig amauros (synnedsättning).Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.ReperfusionsskadaHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Balanserat bett: Ett bett som kännetecknas av att tändernas kontakt på tuggsidan av käken motsvaras av en harmonisk kontakt mellan tänderna på den motsatta, balanserande, sidan.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.TrombektomiHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Hjärnaneurysm: Medfödd eller förvärvad utbuktning i kärlväggen av blodkärl i hjärnan. Säck- eller bärformade åderbråck är den vanligaste varianten och bildas oftast vid artärförgreningar nära hjärnbasen. Bristning leder till subaraknoidalblödning eller intrakraniella blödningar. Jätteaneurysm (>2,5 cm i tvärsnitt) kan trycka ihop intilliggande vävnadsstrukturer, inkl. okulomotoriska nerven (tredje hjärnnerven).Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Hjärnrevaskularisering: Mikrokirurgisk revaskularisering (återställande av blodkärl) i syfte att förbättra den intrakraniella cirkulationen. Det innebär vanligen att det yttre blodomloppet kopplas ihop med det innanför skall benet, men också eventuell extrakraniell revaskularisering (dvs subklavikulär-vertebralartärbypass; subklavikulär-carotis externa bypass). Detta görs genom sammankoppling av två artärer (direkt anasto mos) eller genom autolog transplantation av kärlrik vävnad till hjärnans yta.Halsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Arteria vertebrobasilaris-insufficiensSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Tandocklusion, traumatisk: Ett bett som leder till överbelastning hos eller skada på tänder, parodontal vävnad eller andra strukturer i munnen.Digital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.RecurrenceAutotransplantationKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.NäthinnevenTransplantation, heterotopiskMellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Protesrelaterade infektionerLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Rekonstruktivkirurgiska teknikerVävnads- och organtagningRåttor, Sprague-DawleyBiokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.HjärttransplantationSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).TrombolysbehandlingMyokardischemiHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Angioplasty, Balloon, CoronaryBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.FostervävnadstransplantationArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.UtrustningsdesignHyperplasiDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.OrganförvaringMyokardiell reperfusionsskadaTäckförbandRåttor, WistarNervskyddande medelAortasjukdomarKotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.HjärnödemMyokardreperfusionHålven, nedreGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.HyperemiHalsartär, yttre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer de yttre delarna av huvud, ansikte och hals med blod.Transplantatöverlevnad, förstärkt: Sätt att förlänga överlevnad och tillväxt av allotransplantat av tumör- eller normal vävnad som annars skulle stötas bort. Antingen kan det ske passivt genom tillförsel av transplantatspecifika antikroppar från tidigare immuniserade donatorer, vilka binder till transplantatets ytantigen och därmed maskerar dem för T-celler, eller aktivt genom förimmunisering av mottagaren med transplantatantigen som aktiverar specifika antikroppar och bildar antigen-antikroppskomplex, vilka binder till T-cellernas antigenreceptorer och blockerar deras cytotoxiska verkan.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Möss, inavlade C57BLTunica intimaVävnadsplasminogenaktivatorArmhåleartär: Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.Ischemisk prekonditionering: En teknik för göra vävnader motståndskraftiga mot skadliga effekter av långvarig ischemi och återgenomblödning, genom exponering för korta, upprepade perioder av kärltillslutning.NyckelbensartärKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.Ischmisk prekonditionering, myokardiell: Exponering av hjärtmuskelvävnad för korta, upprepade perioder av kärltillslutning i syfte att göra hjäörtmuskulaturen motståndskraftig mot skadliga effekter av ischemi och återgenomblödning. Förexponeringens tidslängd och antalet gånger vävnaden utsätts för ischemisk och genomblödningsmanipulation kan variera, med ett genomsnitt på 3 - 5 minuter.Langerhans cellöar, transplantationPapioKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.StrålbensartärFluoresceinangiografiInjektioner, intraarteriellaHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Aneurysm, brustet: Bristning eller bråck i den försvagade, utbuktande kärlväggen vid ett aneurysm.Transplantat-mot-värdreaktion: Ett immunologiskt angrepp igångsatt av ett transplantat mot mottagaren pga vävnadsoförenlighet när immunologiskt aktiva celler transplanteras till en värd med nedsatt immunitet. Det kliniska tillstånd som följer är transplantat-mot-värdsjukdom.Intrakraniell emboli och trombos: Embolism eller trombos i blodkärl som försörjer vävnaderna innanför skallbenet. Orsaken till embolismen går att finna såväl utanför som innanför skallbenet. Trombos kan uppstå antingen i artärer eller vener.KärlsjukdomarRåttor, inavlade LewProteser och implantatKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Legeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.IsograftAmblyopi: Tillstånd med ensidig eller dubbelsidig nedsättning av formseendet. Pga defekt i det amblyopidrabbade ögats synfixeringsförmåga är rörelseuppfattningen försämrad.Blodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.TransplantationsimmunologiPletysmografiVenae cavaeAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Cardiac CatheterizationHöftbenMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Hjärninfarkt: Vävnadsdöd i någon del av hjärnan, inklusive hjärnhalvorna, talamus, basalganglierna, hjärnstammen eller lillhjärnan till följd av otillräckligt blodflöde.Levervener: Vener som leder blod från levern.ProteslossningEndarterektomi: Kirurgiskt avlägsnande av den åderförkalkade inre hinnan i en artär under allmän narkos. Endovaskulär rekonstruktion av en artär med hjälp av kateter kallas aterektomi.Gerbillinae: En underfamilj under Muridae (råttdjur), bestående av flera släkten, inkl. Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones och Psammomys.HjärnvävnadstransplantationBröstkorgsartärerEmbolektomi: Kirurgiskt ingrepp för avlägsnande av blodpropp eller annat hinder som transpoterats med blodströmmen från ett kärl på avstånd. Avlägsnande av blodpropp på ursprungsplatsen kallas trombektomi.SynskärpaWillis ring: En kärlkrans vid skallbasen, bestående av den inre halsartären (arteria carotis interna), de proximala delarna av den främre, mittersta och bakre hjärnartären (arteria basilaris), den främre kommunice rande artären och de bakre kommunicerande artärerna.SjukdomsgradsmåttStöldsyndrom, arteria subclaviaHjärntrombos: Proppbildning av blodplättar och fibrin i en hjärnartär eller hjärnven, vilket kan leda till hjärninfarkt. Artärtrombos är förknippad med intrakraniell ateroskleros, men kan även bero på koaguleringsstörningar (se trombofili). Ventrombos i hjärnan kompliceras ofta av hjärnblödningar.

*  Super 8 Motel Bloomington (Bloomington, IN) - Motell recensioner - TripAdvisor
Super 8 Motel Bloomington Bloomington, IN - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Super 8 Motel Bloomington. GÅ MED LOGGA IN. Bloomington. Bloomington Turism. Hotell i Bloomington. Bloomington semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Bloomington. Bloomington flyg. Restauranger i Bloomington. Bloomington sevärdheter. Bloomington bilder. Karta över Bloomington. Hotell. Alla hotell i Bloomington Erbjudanden på hotell i Bloomington Sista minuten Bloomington. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i Bloomington. De populäraste familjehotellen i Bloomington. Affärshotell i Bloomington. Romantiska hotell i Bloomington. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Bl...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g36942-d91427-Reviews-Super_8_Motel_Bloomington-Bloomington_Indiana.html
*  .. Saker förändras .. Pelle Billing .. 11 kommentarer pÃ¥ “Saker förändras”
28 april 2010, av Pelle Billing. Skulle man sett denna bild för 10-20 år sedan. Ja, det kan man fråga sig. Det senaste decenniet verkar ju varken män eller kvinnor kunnat vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som på 90-talet, då det var standard att stanna hemma minst 1och1/2 år. Mia skriver:. Nej det kan jag intyga som har barn på dygt 20, men även en liten, Då fanns det mig veteligen EN pappa som var föräldraledig och som brukade dyka upp i parkerna där jag bodde. 29 april 2010 kl. katten skriver:. Pelle Billing skriver:. 29 april 2010 kl. Visst gick vi män med barnvagn även då och vi gick till lekparken med barnen. katten skriver:. 29 april 2010 kl. Att hitta sin identitet och klara av att säga nej och sätta emot psykopaten i pojkgänget, ungdomsgänget ocv., det är inte så lätt om man inte haft en juste manlig människa att identifiera sig med. Hur det gick med projekten vet jag inte. Det första som slog henne var att det berodde på narkotika eller alkohol medan det visade...
http://pellebilling.se/2010/04/saker-forandras/
*  Hot Leg support tour November 2008
... Namn = Hot Leg support tour November 2008. Pågick = 4 - 24 november 2008. Genre = Rock, Hårdrock. Last tour = Hot Leg UK tour Oktober 2008. This tour = Hot Leg support tour November 2008. Next tour = Red Light Fever tour }} 'Hot Leg support tour November 2008' var en turné av och med det brittiska rockbandet Hot Leg. Turnén pågick mellan den 4 november och 24 november. Gruppen var under de första fyra spelningarna förband till det amerika nska rockbandet Alter Bridge. De tre avslutande konserterna med Alter Bridge fick dock ställas in då sångaren Justin Hawkins fått halsproblem. Den 14 november var gruppen tillbaka igen och var de resterande konserterna förband till den amerikanska hårdrock sgruppen Extreme. Den 24 november var det 17 år sedan sångaren i Queen, Freddie Mercury, dog. Som en hyllning till Mercury avslutade Extreme turnén med ett potpurri av Queensånger tillsammans med bland annat Justin Hawkins och Pete Rinaldi. Låtlista. Detta var en typisk låtlista för denna turné. ' I Believe in a Thing...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hot_Leg_support_tour_November_2008
*  Dysmeli
'Dysmeli' är en missbildning som innebär att man saknar delar av olika kroppsdelar, som arm en, hand en, ben et eller fot en, Det kan även syfta på total avsaknad av arm eller ben. Ordet kommer från grekiskans ”dys-” som betyder avvikande och ”melos” som betyder arm- eller ben. Med dysmeli menas alltså en arm eller ett ben som vid födseln inte ser ut som ”vanligt”. Detta kan förstås innebära allt från en liten avvikelse, som ett extra finger eller tå, till en total avsaknad av arm eller ben. Reduktionsmissbildning innebär att delar av arm eller ben saknas. Det kan exempelvis saknas ett längsgående ben, men det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför. Då man inte vet var man skall sätta gränsen för vad som är dysmeli och för att registreringen är ofullständig i de flesta länder är det svårt att bedöma förekomsten. Gränsen mellan det som betraktas som ”normalt” respektive ”avvikande” är diffus. I en europeisk undersökning Frantz & O'Rahilly 1961 fann man missbildningar inom arm eller ben dysmeli hos un...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysmeli
*  Steglängd
Med 'steglängd' menas sträckan mellan fötternas nerslag i marken i färdriktningen vid exempelvis löpning. Då steglängden ökar ökar den muskulära påfrestningen i benen och bålen vilket medför att viss styrketräning kan vara motiverad. Färdhastigheten är kombinationen av steglängd och antal steg per sekund vilket då medför att man kan öka hastigheten på två sätt: större steglängd eller fler steg per sekund. Problemet med att öka repetitionshastigheten är att hjärtfrekvensen har ett maximum och blodflödet måste kunna fördelas lika mellan båda benen för att inte orsaka mjölksyra som i sin tur hämmar rörelsen. Därför finns det ett ungefärligt genomsnitt på cirka 3 steg per sekund vid långdistanslöpning och upp till 6 steg per sekund på kortdistanslöpning eftersom man då struntar i mjölksyraökningen. Med det ovan sagda blir det steglängden som måste ökas och om denna ökas med bara 5% kommer exempelvis löptiden på 10 km att minska med motsvarande. Om du alltså springer 10 km på 45 minuter kommer en ökning av steglän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Steglängd
*  Polyetentereftalat
... tillhör gruppen termoplastiska polyestrar dit även den styvare pbt hör pet är en delkristallin termoplast som i grunden är vit och mycket styv den klarar nötning och kemikalier bra uv resistent och klarar höga temperaturer t m approx c t g approx c dock bör nämnas att den är känslig för hydrolys formkrypning dessutom blir den elektrostatiskt laddad vilket lätt ansamlar smuts och damm formkrypningen kan dock minskas med armering e modul en för pet kan vara så hög som gpa och draghållfastheten uppåt mpa vilket gör pet till ett hållfast konstruktionsmaterial användningsområden thumb px pet s kemiska formel elektriska komponenter handtag kugghjul kåpor returflaskor se även glastemperatur t g pbt polymer smältpunkt t m kategori plast kategori polymerer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyetentereftalat
*  Press/media - Pressrum - Pantamera/Returpack AB
Varför pantar vi. Från förpackning till förpackning. Så funkar det. Vad kan pantas. Statistik Så pantar ni i din kommun. Våra pantmottagningar. Inlämningsställen för föreningar. Ta reda på det här. Butik servicehandel Butik med pantautomat. Butik utan pantautomat. Kontor arbetsplats Utan grossist. Med grossist. Evenemang anläggning Pant på festival. Varför måste du ha ett pantmärke. Teckna avtal. Vanliga frågor. Hämtning av pant i Stockholm och Malmö. Förening Föreningar kan Tjänamera. Panta mot mobbning. Ta reda på det här. Kund med pantautomat Anmälan ny kund med pantautomat. Hanteringsersättning med pantautomat. Månadsrapport med pantautomat. Leverantörer av pantautomater. Med pantautomat vanliga frågor. Kund utan pantautomat Anmälan ny kund utan pantautomat. Hanteringsersättning utan pantautomat. Månadsrapport utan pantautomat. Utan pantautomat vanliga frågor. Bryggerier importörer Avtal och artikelregistrering. Bryggeri/importör vanliga frågor. Föreningar Anmälan ny kund Förening. Pressmeddelanden Välkom...
http://pantamera.nu/pressmedia/
*  Tillbehör – Kia Sportage - Kia Motors Sweden AB
... Skip to: Navigation. Content. Sök. Sök. You are here: Hem. Att ga. Originalservice. Tillbeh r. Tillbeh r Sportage. Kia Originaltillbehör Tillbehör Sportage. Endast det bästa är gott nog Komplettera den goda kvaliteten och hållbarheten på din Sportage med originaltillbehör. De är utvecklade för att passa din Kia perfekt, och är de enda tillbehör som är konstruerade, tillverkade och testade enligt samma rigorösa standarder som din bil. Interiör. + Större Gummimattor Skräddarsydda och slitstarka mattor som är lätta att rengöra. Set om 4 delar. 649 kr. + Större Textilmattor, velour Skräddarsydd velourmatta som hålls på plats med fästpunkterna och halkskydd på undersidan. Framsätets mattor har broderad Sportage-logotype. Set om 4 st. 608 kr. + Större Textilmattor, standard Skräddarsydd matta i nålfiltsmaterial. Mattan vid förarplatsen har broderad Sportage-logotype samt förstärkt hälplatta. Set om 4 st. 372 kr. + Större Bagegerumsmatta, gummi Skräddarsydd gummimatta med Sportage-logotype. Upphöjda kanter skyd...
http://kia.com/se/tillbehor/sportage/
*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Acetylsalicylsyra
{{Kemibox Vardagligt namn = Acetylsalicylsyra Bild = Acetylsalicylsäure2.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Aspirin-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 2-acetoxibensoesyra Övriga namn = Aspirin, ASA Kemisk formel = C 9 H 8 O 4 Utseende = CAS-nummer = 50-78-2 SMILES = O=C Oc1ccccc1C =O O C Molmassa = 180,160 Densitet = 1,40 Löslighet = 3 LöslighetTemp = 20 Smältpunkt = 135 Smältextra = |Kokpunkt = 140 |Kokextra = sönderfaller Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 200-250 mg/kg }}. Acetylsalicylsyra finns i FASS både som 'N02 Analgetika' smärtmediciner under rubriken N02BA Salicylsyra och derivat som exempelvis Albyl R, Aspirin R och Bamyl R, samt som 'B01 Antikoagulantia' under rubriken B01AC Trombocytaggregationshämmande medel exklusive heparin exempelvis Acetylsalicylsyra Actavis R och Trombyl R http://www.fass.se/LIF/atcregister?userType=0. Syran verkar genom att hämma bildningen av prostaglandiner, som bland annat har proinflammatoriska och protrombotiska effekter i kroppen. D...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylsyra
*  Aspirin - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen. Man ska inte ge Aspirin mot smärta till barn under tio år utan att en läkare har rekommenderat det. När det gäller feber ska man inte ge medicinen till barn och ungdomar under 18 år utan att först rådgöra med läkare. Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att man först har talat med en läkare. Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran. Man ska inte ta Aspirin tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att...
http://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Aspirin/
*  ASA-astma
asa astma asa astma faktamall hälsotillstånd name asa astma image regular strength enteric coated aspirin tablets jpg caption värktabletter icd icd j j icd icd omim meshid d asa inducerad astma uppträder min till timmar efter intag av acetylsalicylsyra som på engelska ofta förkortas asa efter acetylsalicylic acid namnet asa inducerad astma är missvisande eftersom det även gäller hela gruppen antiinflammatoriska läkemedel nsaid orsaken bakom asa inducerad astma är hämning av cyklooxgenas cox detta leder till en större ansamling av cysteinyl leukotrien vilket ger upphov till krampartad sammandragning av musklerna i luftrören bronkospasm referenser kategori luftvägs och lungsjukdomar kategori läkemedelsbiverkningar ja アスピリン喘息...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ASA-astma
*  William Preston Lane
... infobox politiker namn william preston lane bild befattning marylands guvernör tillträdde januari avgick januari företrädare herbert o conor efterträdare theodore mckeldin födelsedatum maj födelseplats hagerstown maryland dödsdatum dödsplats hagerstown maryland parti demokratiska partiet maka dorothy byron alma mater university of virginia yrke jurist religion anglikan william preston lane jr född maj i hagerstown maryland död februari i hagerstown maryland var en amerikansk demokratisk politiker han var guvernör i delstaten maryland lane tjänstgjorde i usa s armé i första världskriget år gifte han sig med dorothy byron olika järnvägsbolag anlitade honom som advokat mellan och tjänstgjorde han som delstaten marylands justitieminister maryland attorney general the political graveyard läst mars som justitieminister skickade han nationalgardet för att gripa brottslingar som hade gjort sig skyldiga till lynchning ar de som försvarade lynchningar kastade stenar mot lanes bil men han höll sin linje och vittnad...
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Preston_Lane
*  Charles Mathias
... miniatyr charles mathias charles mccurdy mac mathias jr född juli i frederick maryland död januari i chevy chase maryland var en amerikansk republikansk politiker han representerade delstaten marylands sjätte distrikt i usa s representanthus han var sedan ledamot av usa s senat från maryland mathias deltog i andra världskriget i usa s flotta han utexaminerades från haverford college och studerade sedan vidare vid yale university han avlade juristexamen vid university of maryland school of law mathias var stadsåklagare i frederick han besegrade sittande kongressledamoten john r foley i kongressvalet han omvaldes och mathias besegrade sittande senatorn daniel brewster i senatsvalet han besegrade demokraten barbara mikulski i senatsvalet med mot för mikulski han vann sedan lätt mot edward t conroy i senatsvalet demokraten conroy profilerade sig som mera konservativ än mathias som liberal republikan hade mathias ett svårt förhållande till ronald reagan och han bestämde sig för att inte ställa upp i senatsval...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Mathias
*  Agathe von Trapp
... agathe johanna erwina gobertina von trapp född mars i pula i dåv österrike ungern i nuv kroatien död december i towson maryland var en österrikisk amerikansk sångerska och författare hennes självbiografi memories before and after the sound of music utkom i boken redogör hon för den sanna historien bakom filmen sound of music agathe von trapp föddes i istrien som näst äldsta barnet och äldsta dottern till marinofficeren georg von trapp hela den sjungande familjen von trapp flydde nazismen och österrike över gränsen till italien de anlände i usa agathe von trapp flyttade till baltimore county och levde där ett stillsamt liv hennes sista bostad var i brooklandville och hon avled på ett sjukhem i towson dödsorsaken var hjärtsvikt the baltimore sun bibliografi memories before and after the sound of music providence house publishers franklin tn isbn referenser kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska sångare kategori personer från pula kategori kvinnor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agathe_von_Trapp
*  Nancy Dunkle
... nancy lynn dunkle född den januari i bainbridge maryland usa är en amerikansk basketspelare som tog tog os silver i montréal detta var första gången damerna fick delta i baskettävlingarna vid olympiska sommarspelen och således usa s första os medalj i dambasket dunkle spelade bland annat för fullerton titans externa länkar kategori födda kategori amerikanska basketspelare kategori amerikanska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från usa kategori tävlande i basket vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori levande personer kategori idrottare från maryland...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nancy_Dunkle
*  Kranskärlsröntgen
... eller koronarangiografi är en undersökning av hjärtats kranskärl kranskärlsröntgen görs med hjälp av en kateter undersökning röntgenstrålning synliggör ett kontrastmedel som sprutas in med hjälp av en hjärtkateter i hjärtkranskärlens lumen indikation se även referenser externa länkar indikation med hjälp av kranskärlsröntgen diagnostiserar man de morfologi ska relationerna i hjärtats kranskärl dessutom lokaliserar man förträngningar stenos och blockeringar i kärlen se även angiografi medicinsk bildvetenskap referenser externa länkar kategori diagnostekniker för hjärt kärlsystemet kategori radiologiska undersökningsmetoder kategori kateterisering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskärlsröntgen
*  Boston Spa
... thumb boston spa boston spa är en by i leeds west yorkshire storbritannien den ligger vid floden wharfe och blev kurort då john shires hittade magnesium kalk och svavel haltiga källor orten förlorade i betydelse då harrogate fick ökad betydelse det finns ett fängelse på orten där också british library har förråd med mera kategori leeds kategori kurorter kategori orter i west yorkshire...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boston_Spa
*  Robert Bayley Osgood
... född juli i salem massachusetts död amerikansk ortopedisk kirurg osgood studerade vid harvard där han doktorerade och började sedan verka i boston vid massachusetts general hospital från var han personalansvarig vid barnsjukhuset där han skev flera artiklar och även en bok inom ortopedi han har tillsammans med carl b schlatter givit namn åt osgood schlatters sjukdom externa länkar kategori födda kategori avlidna kategori amerikanska kirurger kategori eponymer kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Bayley_Osgood
*  Henrik Björling
... född september i hökerum död oktober i vällingby var en svensk ingenjör och pionjär inom svensk läkemedelsindustri björling studerade plasmafraktioneringsmetoder hos edwin j cohn vid harvard medical school i boston usa började han arbeta på kärnbolaget i hornsberg stockholm där ledde han arbetet med att isolera och karakterisera protein fraktioner ur blod föreläsningsanteckningar från föredrag av per frankelius okt i regi av esbri pharmacia upjohn erfarenheter från ett världsföretags utveckling per frankelius liber ekonomi s i arbetet användes flera för tiden nya metoder som elektrofores gelfiltrering papperskromatografi och kolonnkromatografi denna verksamhet blev en av de främsta i världen och ledande i antalet olika fraktioner som kunde framställas i mycket ren form björling var chef för plasmafraktioneringsverksamheten vid kärnbolaget senare kabi i mer än år storsäljarna albumin och gammaglobulin är exempel på produkter som framställdes där björling fick kungliga ingenjörsvetenskapsakademien s guldme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Björling
*  Juleen Zierath
... miniatyr juleen zierath juleen rae zierath född i milwaukee i usa är en amerikansk svensk fysiolog och professor vid karolinska institutet juleen zierath studerade vid university of wisconsin river falls i wisconsin där hon tog en bachelorexamen och vid ball state university i indiana där hon tog en masterexamen hon blev därefter doktorand vid karolinska institutet där hon disputerade efter att ha varit postdoc vid harvard medical school återvände hon till karolinska institutet där hon blev docent universitetslektor i experimentell klinisk fysiologi och professor i klinisk integrativ fysiologi den februari läst december efter att inledningsvis ha gällt träningsfysiologi är juleen zieraths forskning numera framför allt inriktad på diabetes hon studerar cell ulära mekanismer som hör ihop med insulin resistens vid typ diabetes juleen zierath invaldes som ledamot av vetenskapsakademien pressmeddelande december hon är från ledamot av nobelkommittén för fysiologi eller medicin källor noter kategori svenska pro...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juleen_Zierath
*  Göran K. Hansson
göran k hansson göran k hansson thumb göran k hansson göran k hansson född i lysekil är svensk läkare och medicinsk forskare hansson disputerade vid göteborgs universitet och är professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid karolinska institutet han har varit postdoktor sforskare vid university of washington i seattle och gästprofessor vid harvard medical school hanssons forskningsområde är samspelet mellan immunsystemet och blodkärl samt uppkomsten av åderförkalkning pressmeddelande han upptäckte en immunologisk reaktion som orsakar inflammation i blodkärlen och forskar även kring inflammationens roll vid hjärtkärlsjukdom ar göran k hansson invaldes som ledamot av kungliga vetenskapsakademien och är sedan juli dess ständige sekreterare han har tidigare varit ledamot och ordförande i karolinska institutets nobelkommitté och var dess sekreterare sedan är han vice ordförande i nobelstiftelsen s styrelse han är ledamot av academia europaea och ingår i redaktionskommittéerna för flera internationella vet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Göran_K._Hansson
*  Stefan Thor
... född i uppsala uppvuxen i gällö i jämtland är en svensk professor i biologi vid linköpings universitet thor har en kandidatexamen i biologi och en doktorsexamen i molekylärbiologi mikrobiologi från umeå universitet de närmaste tio åren efter doktorsexamen var han verksam i usa först i fem år som gästforskare vid salk institute la jolla och sedan i ytterligare fem år som forskare assistant professor med egen forskargrupp vid avdelningen för neurobiologi harvard medical school boston sedan är han professor i biologi särskilt utvecklingsbiologi och molekylär genetik vid linköpings universitet professorsinstallation våren linköpings universitet thors forskning är inriktad på att förstå hur nervsystemet bildas under embryonalutvecklingen det vill säga den tidiga utvecklingen från befruktad äggcell forskningen sker på bananflugor men kan i förlängningen få betydelse för diagnos och behandling av neurologiska sjukdomar hos människan stefan thor tilldelades priset i molekylärbiologi av göran gustafssons stiftels...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefan_Thor
*  Rachel Wall
... född i carlisle pennsylvania död oktober var en amerikansk pirat en av få kända kvinnliga pirater rachel wall gifte sig med george wall en fiskare och före detta kapare som hade kämpat i det amerikanska frihetskriget de bosatte sig i boston men strax efter det att de bosatt sig där lämnade george rachel för att ge sig ut på havet rachel började arbeta som tjänare efter några månader återvände george och visade upp allt han hade plundrat han försökte övertyga rachel att följa med honom ut och plundra parets taktik var att efter en storm arrangera sin båt som om den gått på grund och rachel var den som fick ropa på hjälp när människor från andra skepp rodde ut för att hjälpa dem mördade de dem tog deras värdesaker och sänkte fartyget ingen skulle misstänka något då man på land antog att fartyget bara sjunkit i stormen paret tjänade stora mängder på detta unika sätt mellan och kapade de tolv fartyg dödade tjugofyra sjömän och tjänade uppskattningsvis dollar i pengar och värdesaker deras fartyg förliste i en...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rachel_Wall
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Residence Inn San Antonio Six Flags at The RIM (San Antonio, TX) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Residence Inn San Antonio Six Flags at The RIM San Antonio, TX - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Residence Inn San Antonio Six Flags at The RIM Hotell. GÅ MED LOGGA IN. San Antonio. Hotell i San Antonio. San Antonio semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till San Antonio. Restauranger i San Antonio. San Antonio sevärdheter. Karta över San Antonio. Hotell. Alla hotell i San Antonio Erbjudanden på hotell i San Antonio Sista minuten San Antonio. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i San Antonio. Hotellområden i San Antonio. De populäraste familjehotellen i San Antonio. Affärshotell i San Antonio. San Antonio miljöhotell. Lyxhotell i San Antonio. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i San Antonio. 4-stjärniga hotell i San Antonio. 3-stjärniga hotell...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g60956-d1479635-Reviews-Residence_Inn_San_Antonio_Six_Flags_at_The_RIM-San_Antonio_Texas.html
*  Courtyard San Antonio Six Flags at The RIM (San Antonio, TX) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Courtyard San Antonio Six Flags at The RIM San Antonio, TX - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Courtyard San Antonio Six Flags at The RIM Hotell. GÅ MED LOGGA IN. San Antonio. Hotell i San Antonio. San Antonio semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till San Antonio. Restauranger i San Antonio. San Antonio sevärdheter. Karta över San Antonio. Hotell. Alla hotell i San Antonio Erbjudanden på hotell i San Antonio Sista minuten San Antonio. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i San Antonio. Hotellområden i San Antonio. De populäraste familjehotellen i San Antonio. Affärshotell i San Antonio. San Antonio miljöhotell. Lyxhotell i San Antonio. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i San Antonio. 4-stjärniga hotell i San Antonio. 3-stjärniga hotell i San A...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g60956-d1479977-Reviews-Courtyard_San_Antonio_Six_Flags_at_The_RIM-San_Antonio_Texas.html
*  La Quinta Inn El Paso Cielo Vista (El Paso, TX) - Hotell recensioner - TripAdvisor
La Quinta Inn El Paso Cielo Vista El Paso, TX - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. La Quinta Inn El Paso Cielo Vista Hotell. GÅ MED LOGGA IN. El Paso. El Paso Turism. Hotell i El Paso. El Paso semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till El Paso. El Paso flyg. Restauranger i El Paso. El Paso sevärdheter. El Paso bilder. Karta över El Paso. Hotell. Alla hotell i El Paso Erbjudanden på hotell i El Paso Sista minuten El Paso. Efter hotelltyp. Mest prisvärda hotell i El Paso. De populäraste familjehotellen i El Paso. Affärshotell i El Paso. Romantiska hotell i El Paso. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i El Paso. 4-stjärniga hotell i El Paso. 3-stjärniga hotell i El Paso. Popu...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g60768-d98802-Reviews-La_Quinta_Inn_El_Paso_Cielo_Vista-El_Paso_Texas.html
*  Spa Alexis Massage & Bodywork - Houston - Omdömen om Spa Alexis Massage & Bodywork - TripAdvisor
Spa Alexis Massage Bodywork - Houston - Omdömen om Spa Alexis Massage Bodywork - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Spa Alexis Massage Bodywork, Houston. GÅ MED LOGGA IN. US$. Houston. Houston Turism. Hotell i Houston. Bed and Breakfast i Houston. Houston semesterbostäder för uthyrning. Semester Houston. Houston flyg. Restauranger i Houston. Houston sevärdheter. Houston bilder. Karta över Houston. Hotell. Alla hotell i Houston Erbjudanden på hotell i Houston Sista minuten Houston. Efter hotelltyp. Affärshotell i Houston. De populäraste familjehotellen i Houston. Mest prisvärda hotell i Houston. Hotellområden i Houston. Houston miljöhotell. Romantiska hotell i Houston. Lyxhotell i H...
http://tripadvisor.se/Attraction_Review-g56003-d3561986-Reviews-Spa_Alexis_Massage_Bodywork-Houston_Texas.html
*  Sheraton Suites Houston Near The Galleria (Houston, TX) - Hotell recensioner - TripAdvisor
Sheraton Suites Houston Near The Galleria Houston, TX - Hotell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Sheraton Suites Houston Near The Galleria Hotell. GÅ MED LOGGA IN. Houston. Hotell i Houston. Houston semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Houston. Restauranger i Houston. Karta över Houston. Hotell. Alla hotell i Houston Erbjudanden på hotell i Houston Sista minuten Houston. Efter hotelltyp. Affärshotell i Houston. De populäraste familjehotellen i Houston. Mest prisvärda hotell i Houston. Hotellområden i Houston. Houston miljöhotell. Populäraste spaanläggningarna. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Houston. 4-stjärniga hotell i Houston. 3-stjärniga hotell i Houston. Populära bekvämligheter. Hotell med pool Houston. Houston Hotell med gratis parkering. Houston Hotell som tillåter d...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g56003-d99103-Reviews-Sheraton_Suites_Houston_Near_The_Galleria-Houston_Texas.html
*  Six Flags Fiesta Texas
... nöjespark namn six flags fiesta texas bild sfft entrance jpg bildtext entréskylten som användes åren plats san antonio texas öppningsår mars stängningsår ägare tidigare namn yta besökarantal säsong webbplats antal berg och dalbanor antal övriga attraktioner six flags fiesta texas är en nöjespark i san antonio texas usa åkattraktioner berg och dalbanor superman krypton coaster tony hawk s big spin externa länkar kategori nöjesparker i usa kategori texas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Six_Flags_Fiesta_Texas
*  Holiday Inn Express San Antonio-Airport - San Antonio| Boka nu på Venere.com!
Familjevänligt hotell i San Antonio med utomhuspool Gratis frukostbuffé, gratis wi-fi och gratis parkering Flygplats inom 8 km: San Antonio, TX SAT-San Antonio Intl. Se karta. Executive-rum, 1 dubbelsäng, rökare Standardrum Rum med två dubbelsängar, icke-rökare Ett rum med en dubbelsäng king Rum med två dubbelsängar 1 kingsize-säng icke-rökare handikappanpassat Ett rum med en king size-säng, icke-rökare Executive, dubbelsäng, icke-rökare 2 sängar icke-rökare handikappanpassat 1 enkelsäng, rökare Kontrollera tillgänglighet Hoppa till:. Bra att veta Hotellets storlek Hotellet har 154 rum Hotellet har 10 våningar In- och utcheckning Incheckningstiden börjar kl. 12:00 Krävs vid incheckning Kreditkorts- eller kontantbetalning av handpenning krävs Statligt utfärdat id-kort med foto krävs. Se karta. Villkor Anslutande rum kan erbjudas i mån av tillgång. Gäster kan be om anslutande rum genom att kontakta hotellet direkt på numret i bokningsbekräftelsen. Rum där husdjur är tillåtna kan bokas genom att kontakta hotelle...
http://sv.venere.com/ho152484/texas/san-antonio/holiday-inn-express-san-antonio-airport/
*  Texas Holiness University
... var en kristen skola grundad på initiativ av en kommitté inom helgelserörelsen i sydöstra usa vid ett möte i greenville texas i april skolan drevs ursprungligen i privat regi men övertogs av the pentecostal church of the nazarene som ändrade skolans namn till peniel holiness university ändrades namnet åter denna gång till peniel holiness college gick skolan samman med andra skolor i västra usa anslutna till samma trossamfund den nya skolan förlades till bethany i oklahoma och fick namnet bethany peniel college senare ändrat till bethany nazarene college och slutligen till southern nazarene university kategori skolor i usa kategori utbildningsinstitutioner bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Texas_Holiness_University
*  Rio Nueces
... är en flod i den amerikanska delstat en texas dess källor finns på edwardsplatån i real county floden är km lång den rinner genom centrala och södra texas sydöst tills den når mexikanska golfen det är en av de största floderna i texas och ligger norr om rio grande floden har fått sitt namn av de pekanträd som en gång fanns i stor mängd på dess bankar och som lämnade ätbara nötter nueces efter att republiken texas gjort sig fri från mexiko uppstod en konflikt om denna flod eller rio grande skulle utgöra gräns mellan mexiko och republiken texas när texas inlemmades i usa ledde detta till krig mellan de båda staterna kategori vattendrag i texas kategori mexikanska golfens avrinningsområde...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_Nueces
*  Albert Clinton Horton
... miniatyr albert clinton horton född september i hancock county georgia död september i matagorda county texas var en amerikansk demokratisk politiker han var viceguvernör i delstaten texas horton inledde sin politiska karriär i alabama och var ledamot av republiken texas senat han hade en gång utan framgång kandiderat till vicepresident i republiken texas då han gick med på att ställa upp i det första viceguvernörsvalet i delstaten texas efter den första resultaträkningen såg det ut som nicholas henry darnell skulle vinna valet men det visade sig att vissa röster från södra texas saknades då alla röster slutligen kom in förklarades horton till valets vinnare och blev viceguvernör den maj han efterträddes av john alexander greer externa länkar på rootsweb kategori viceguvernörer i texas kategori amerikanska demokrater kategori amerikanska politiker under talet kategori personer från hancock county georgia kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Clinton_Horton
*  Smokey Hogg
{{Infobox musiker namn = Smokey Hogg bild =. färg = sångare födelsenamn = Andrew Hogg pseudonym er = Smokey Hogg född = 27 januari 1914 Westconnie, Texas. 'Andrew "Smokey" Hogg', född 27 januari 1914 i Westconnie, Texas, död 1 maj 1960 i McKinney, Texas, var en amerikansk blues musiker. Hans far, Frank Hogg, lärde honom att spela gitarr. I tonåren träffade han musikern Black Ace, med vilken han reste runt och spelade i östra Texas. 1937 begav sig Hogg och Black Ace till Chicago för att spela in för Decca Records. Sessionerna genererade grammofonskivan "Family Trouble Blues"/"King Hearted Blues", som utgavs under namnet Andrew Hogg. Hogg kom därefter inte att spela in något nytt material på över ett årtionde. Tidigt 1940-tal gifte han sig och bodde i närheten av Dallas, Texas. I mitten av 1940-talet värvades Hogg till den amerikanska armén, vari han tjänstgjorde under en kort period. Han kom därefter att fortsätta att arbeta och leva i och i närheten av Dallas. 1947 upptäcktes han av T Rippa Sr, skivbolagsdire...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smokey_Hogg
*  Karla Faye Tucker
{{Infobox Brottsling namn = Karla Faye Tucker bild = bildstorlek =. bildtext =. födelsedatum = 18 november 1959. födelseplats = Houston, Texas, USA. dödsplats = Huntsville, Texas, USA. dödsorsak = Giftinjektion. födelsenamn = alias =. motiv =. åtal =. dom = Skyldig till två mord. straff = Dödsstraff. status = Avrättad. yrke =. maka =. make =. partner =. föräldrar =. barn = }}. Karla Faye Tucker. född 18 november 1959 i Houston, Texas, USA, död avrättad 3 februari 1998 i Huntsvillefängelset i Huntsville, Texas, genom en giftinjektion efter att ha dömts till döden för mord. Tuckers avrättning blev förstasidesstoff över hela världen, eftersom hon var den första kvinnan att avrättas i Texas sedan 1860-talet och den första i USA sedan 1984. Tucker hade en besvärlig uppväxt och ungdomstid där hon följde modern i hennes skörlevnad på en bordell. Hon var också gift ett kortare tag. Morden. Den 13 juni 1983 bestämde sig Tucker, hennes pojkvän Danny Garrett och deras vän James Leibrant för att stjäla en motorcykel som ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karla_Faye_Tucker
*  Matt Bomer
{{Infobox Skådespelare namn = Matthew Bomer bild = Matt Bomer by Gage Skidmore.jpg bildstorlek = 240px bildtext = Matt Bomer i juli 2015. 'Matthew Staton Bomer', född 11 oktober 1977 i Spring, Texas, är en amerikansk skådespelare. Externa länkar. Bomer föddes som son till Sissi och John Bomer i en förort till Houston. Under sista skolåret slutade han spela amerikansk fotboll, som hade varit även faderns sportgren, och inledde sin skådespelarkarriär på Alley Theatre i Houston. Efter studierna vid Carnegie Mellon University lämnade han teatern för en roll i såpopera n ' Guiding Light '. Före det hade han uppträtt i TV en gång i en gästroll i såpan ' All My Children '. Brett Ratner hade tänkt att Bomer skulle spela huvudrollen i filmen som senare blev ' Superman Returns '. Efter byte av regissör till Bryan Singer gick rollen ändå till en annan skådespelare, Brandon Routh. Bomer fick i alla fall spela Stålmannen i en japansk TV-reklam för Toyota Prius år 2009. Bomer spelar rollen som Neal Caffrey i TV-serien ' Wh...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matt_Bomer
*  Billy Powell
... född juni i corpus christi i texas död januari i orange park i clay county florida var en amerikansk musiker keyboard spelare i rock bandet lynyrd skynyrd powell växte upp i corpus christi i texas och började spela piano som liten han flyttade i tonåren med sin familj till jacksonville i florida han gick där på bishop kenny high school där han träffade leon wilkeson framtida basist i lynyrd skynyrd powell ville börja spela med bandet och arbetade därför som roadie åt dem när de laddade upp inför en spelning en dag spelade powell sin egen version av free bird ronnie van zant blev imponerad och sade åt honom att sluta som roadie och sätta sig bakom pianot istället så kom powell med i gruppen när bandet slutade startade powell ett eget band som han hade till dess att lynyrd skynyrd återförenades igen powell och gary rossington var då de enda medlemmarna från den klassiska uppställningen som fortfarande spelade i bandet billy powell avled av sjukdom i sitt hem i usa den januari han blev år gammal noter kateg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Billy_Powell
*  Dan Blocker
... miniatyr dan blocker dan blocker född som bobby dan blocker december i dekalb bowie county texas död maj i los angeles kalifornien var en amerikansk skådespelare han blev mest känd som mellanbrodern hoss i tv serien bröderna cartwright originaltitel bonanza blocker föddes i dekalb i östra texas som son till ora shack blocker och mary davis kort efter hans födelse flyttade familjen till o donnell texas nära lubbock under sin skoltid gick han på texas military institute och på sul ross state teacher s college i alpine där han tog examen i dramakonst blocker hade en del olika jobb bland annat som highschool lärare skådespelare och rodeo ryttare i sin ungdom arbetade han som utkastare på en ölkrog han blev inkallad och deltog i koreakriget han gifte sig med dolphia parker och de fick fyra barn tillsammans dirk david och tvillingdöttrarna danna lynn och debra lee blocker avled i sviterna av en blodpropp vid en gallblåseoperation externa länkar kategori amerikanska tv skådespelare kategori amerikanska skådespe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Blocker
*  Old El Paso
... to view this site please enable javascript in your browser hem recept produkter om oss sök som experter på mexikansk mat älskar vi att dela med oss av atmosfären och smakerna från vår färgstarka hemstad el paso till middagsbord runtom i världen våra recept är fulla av starka färger fylliga smaker och väldoftande örter och kryddor det handlar om att äta gott tillsammans med sina vänner samla ihop alla skruva upp musiken och hugg in och om det saknas inspiration går det att hitta allt som behövs för en mexikansk fiesta hos oss buen provecho oldelpaso mexikansk mat ska man dela med sig av s om du har lagat en r tt du r extra stolt ver kan du dela den med oss s kanske du och din mexikanska l ckerhet f r vara med p v r webbplats ladda upp ett foto p din skapelse p instagram med hashtaggen mexicanguru fotona f r inte vara professionella och du m ste ha till telse fr n alla som finns med p fotot denna produkt anv nder instagrams api men r inte sponsrad eller certifierad av instagram facebook twitter pinterest y...
http://oldelpaso.se/
*  Antonio Rinaldi
... miniatyr antonio rinaldi antonio rinaldi född död i rom april var en italien sk arkitekt utbildad av luigi vanvitelli huvuddelen av sitt liv tillbringade han i ryssland han återvände till rom efter en lång tids sjukdom kategori italienska arkitekter kategori ryska arkitekter kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rinaldi
*  Dimmitt
... stadsfakta bild ozark trail marker in dimmitt tx img jpg bildtext vägmarkör för ozark trail i dimmitt land usa karta castro county dimmitt svg indelning texas grundades folkmängd folkmängd år yta yta text total yta yta text varav land yta yta text varav vatten coord dimmitt är en stad i den amerikanska delstaten texas med en yta av km och en folkmängd som uppgår till invånare dimmitt är administrativ huvudort i castro county dimmitt är beläget längs det gamla vägsystemet ozark trail som förband saint louis med el paso innan det ersattes med det numera nedlagda route år externa länkar kategori orter i texas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimmitt
*  Antonio Jiménez
... född den februari i sevilla är en spansk friidrottare som tävlar i medeldistanslöpning och hinderlöpning jiménez deltog vid vm på meter hinder där han slutade på sjätte plats vid inomhus em blev han silvermedaljör på meter och utomhus samma år vann han guld i hinderlöpning vid em i münchen han deltog även vid olympiska sommarspelen i aten där han slutade på en fjortonde plats på meter hinder även vid vm var han i final denna gång blev han sexa och vid em slutade han femma personliga rekord meter inomhus meter hinder källor kategori födda kategori spanska hinderlöpare kategori spanska medeldistanslöpare kategori män kategori levande personer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från spanien kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jiménez
*  Rockwall
... är en stad i den amerikanska delstaten texas med en yta av km och en folkmängd som uppgår till invånare rockwall är huvudorten i rockwall county det tredje rikaste countyt i texas historia geografi källor externa länkar historia upphittandet av artefakter från paleoindianer samt fossil av utdöda djur från pleistocen innebär att det funnits bosättningar på samma plats som rockwall ända tillbaka tills för år sedan rockwalls namn kommer ifrån de naturliga stenväggar som de första angloamerikanerna hittade när de grävde brunnar efter att ha bosatt sig på området år från början trodde man att väggarna var tillverkade av människor men på senare tid har geologer och arkeologer kommit fram till att de var gjorda av naturliga klastiska gångar som hade introducerat märgel rockwall grundades april staden hörde ursprungligen till kaufman county rockwall county grundades och rockwall blev huvudort i det nya countyt geografi enligt usa s censusbyrå har staden en total area på km varav km är land och km är vatten rockw...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rockwall
*  Babe Zaharias
Hon nådde toppen av sin basketkarriär under åren 1930 - 1932 och hon gjorde ofta mer än 30 poäng per match under en period då 20 poäng ansågs vara mycket. Under den perioden hade hon även amerikanska och olympiska rekord samt världsrekord i fem olika friidrott sgrenar. Hon kunde ha deltagit i fler grenar men det tilläts inte på den tiden, men vid uttagningarna till tävlingarna så ställde hon upp i åtta grenar. 1938 gifte hon sig med George Zaharias, en före detta brottare, men de skilde sig sedan han hade förklarat att han var homosexuell. Zaharias hade sitt bästa år 1950 då hon gjorde Grand Slam i de tre majortävlingar som fanns på den tiden US Womens Open, Titleholders Championship och Western Open och utöver det så vann hon penningligan. Cancern hindrade henne från att ställa upp i alla tävlingar 1952 och 1953 men hon gjorde comeback 1954 och vann Vare Trophy och sin tionde och sista major med en seger i US Womens Open. Hon fick återfall i sin sjukdom 1955 och det begränsade henne till att endast ställa up...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Babe_Zaharias
*  Ralph Yarborough
miniatyr|höger|200px|Ralph Webster Yarborough. Han hörde till de mera liberala eller progressiva demokraterna och hans kampanjslogan var "Let's put the jam on the lower shelf so the little people can reach it". Yarborough kandiderade 1938 till delstatens justitieminister men blev trea i demokraternas primärval. Den konservativa flygeln dominerade i Texas, medan den liberala flygeln som Yarborough representerade stod närmare de federala demokraterna. Yarborough planerade 1952 att kandidera till delstatens justitieminister på nytt. Därför bestämde sig Yarborough att utmana Shivers i demokraternas primärval både 1952 och 1954. Shivers och hans konservativa anhängare fick öknamnet "Shivercrats" efter att de stödde republikanen Dwight D. Då var hans motkandidat i demokraternas primärval Price Daniel, en konservativ ledamot av USA:s senat. När Price Daniel 1957 avgick från senaten för att tillträda som guvernör, kandiderade Yarborough i fyllnadsval et till senaten. På 1960-talet blev republikanerna starkare i Texas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ralph_Yarborough
*  Är Vad en njurtransplantation?
Vid Dr Ananya Mandal, MD En njurtransplantation är en funktion var en sund njure från en person oljedoseringen överförs till en person, som har litet eller inget njure att fungera det mottagareare. Förlust av njure fungerar hjälpmedel som dessa förlorada produkter på burk uppbyggnad i förkroppsliga som leder till liv - att hota komplikationer. Denna är den mest allmänningen villkorar som kan kräva en njurtransplantation. Typer av njurtransplantation Det finns två njure i förkroppsliga och behoven för en person endast en njure att fortleva. Denna typ av donation är bekant som en bosatt donation. Njuredonationer är också möjligheten från oljedoseringar som har för en tid sedan dött. Förkroppsliga märker den nya njure som utländskt anmärker och monteringar en immun attack mot den. Magen öppnas, och kirurgen förlägger den nya njureinsidan den lägre magen och förbinder artären och åder av den nya njure till den existerande renal artären och åder, når han har tagit bort den diseased njure. Blod flödar till och med ...
http://news-medical.net/health/What-is-a-kidney-transplant-(Swedish).aspx
*  Njurtransplantation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 11 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Ska man istället få en njure från en nyss avliden givare är tiden begränsad eftersom den nya njuren måste opereras in så snart som möjligt. De flesta mår efter en tid bra, men man behöver gå på täta läkarbesök under den första tiden och fortsätta med mediciner och kontroller under resten av livet eller så länge den nya njuren fungerar. Njurtransplantation inte alltid lämplig Det är inte ovanligt med olika medicinska komplikationer efter en transplantation, till exempel att kroppen försöker stöta bort den nya njuren eller att man får olika infektioner. Det här gäller både direkt efter operationen och under hela den tid som man har den nya njuren. Man kommer då att få lättare att vara uppe och röra sig den första tiden efter operationen. Man kan till exempel känna sig pressad av alla nya förväntningar och krav både från sig själv och från omgivningen. Det är svårt att veta på förhand hur det kommer att gå eftersom det till ...
http://1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Njurtransplantation/
*  Njurtransplantation
... fil kidtransplant jpg thumb px den transplanterade njuren placeras vanligen inferior nedanför de egna njurarna som inte brukar tas bort njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt externa länkar kategori transplantation kategori njurar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Njurtransplantation
*  Kinesiskt nyår
] 'Kinesiskt nyår' eller 'vårfestivalen' traditionell kinesiska : 春節, förenklad kinesiska : 春节, pinyin : Chūn Jié är det kinesiska nyåret enligt den traditionella kinesiska kalendern. Det infaller vid den andra nymånen efter vintersolståndet, vilket inträffar någon gång under perioden 21 januari till 19 februari i den Gregorianska kalendern. En månad i den kinesiska kalendern är en måncykel, det vill säga cirka 29,53 dygn. Det går 12 månader à 29 eller 30 dagar på ett år. Kalendern justeras med en extra månad ungefär vart tredje år. Det kinesiska nyåret är den största och viktigaste av de traditionella och moderna kinesiska högtiderna och markerar inte bara början på det nya året utan också början på det ljusare halvåret. En mängd traditioner finns runt det kinesiska nyåret. Midnatt firas in med smällare och fyrverkerier. En obligatorisk symbolladdad rätt i större delen av Kina är fisk, eftersom uttalet för fisk är det samma som för ordet "överflöd". Barn, men också många andra, får vanligen en nyårspeng i et...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiskt_nyår
*  Älskade hundar
Susana har också någon slags relation med Octavio och han försöker övertala henne att lämna Ramiro och fly iväg med honom. Eftersom Octavio har behov av att tjäna pengar, så att Susana och han ska kunna fly och starta ett liv tillsammans, blir Octavio inblandad i att arrangera hundslagsmål. Octavio knivhugger sin rival som hämnd och flyr från platsen med den skadade hunden och sin bästa kompis i sin bil. Efter en vild biljakt krockar Octavio, vilket resulterar i att hans kompis dör och Octavio blir svårt skadad. Valeria blir svårt skadad i bilolyckan med Octavios bil och kan därefter inte arbeta som modell under en tid, eftersom hon hamnar i rullstol i väntar på att såren skall läka. Den saknade hunden utlöser allvarliga spänningar för paret vilket leder till många bråk och tvivel om deras förhållande från båda sidor. Valeria skadar sig ytterligare då hon försöker hjälpa hunden att komma upp ur golvet, vilket leder till allvarliga inre blödningar och sedermera kallbrand. Hon inser att det liv hon hittills lev...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Älskade_hundar
*  Labradorvalpar - AllaAnnonser.nu
Bruna labradorvalpar. labradorvalpar 12 000:- 2 år sedan - Gulans Djur Fornåsa. Svarta labradorvalpar till salu. 2 labradorvalpar. Marley och jag - Livet och k rleken med v rldens v rsta hund - En bok f r alla som lskar djur eller... Freja beh ver ett nytt varaktigt hem.D jag k nner att jag inte har riktigt tid med henne. En mycket sn ll tjej.Van att g i koppel, rumsren,van med andra hundar,Freja r blyg f r nya m nniskor.Tycker mycket om att pussa katter.Hon r vacc 2 g nger och regg i jordbruksverket.Hon vill g rna bo med n gon hundkompis d hon r van med har hundar runt sig. r du seri s och har ett trevligt hem t Freja s f r du g rna ringa. Tyv rr har det blivit ndrade omst ndigheter i familjen och vi m ste nu tyv rr s lja henne. Hon har hunnit bli tre m nader och r p v g att bli rumsren. Labradorvalp hane 12 000:- Togs bort 2 år sedan - Till försäljning i 4 månader. Uppv xt i hemmilj tillsammans med barn, djur och ljud. e S65562/2006 Heavy Loaders... 6 m naders labradorvalp 6 500:- Togs bort 2 år sedan - Til...
http://allaannonser.nu/labradorvalpar.html
*  Hjärninfarkt
... faktamall hälsotillstånd name hjärninfarkt latinskt namn infarctus cerebri image infarction svg caption hjärninfarkt på vänstra sidan av bilden diseasesdb icd icd icd icd icd omim medlineplus emedicinesubj neuro emedicinetopic ischemic stroke emedicine mult http emedicine medscape com article overview meshid d hjärninfarkt även kallad blodpropp och ischemi sk stroke är en skada i hjärnan orsakad av syrebrist ofta på grund av en blodpropp i hjärnan s kärl som ger akut brist i blod tillförseln till hela eller delar av hjärnan hjärninfarkt är den vanligaste av alla fall orsaken till stroke en stor hjärninfarkt kan om den i tid diagnos ticeras i vissa fall behandlas med trombolys propplösande medel men sådan behandling är farlig vid hjärnblödning och säker diagnos är nödvändig därför bör patienter med misstänkt stroke snabbt komma till sjukhus för diagnostik med främst radiologi men tillgång till en förhistoria med relevanta detaljer kan vara vägledande och komplettera diagnostiken se även tia attacker refer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärninfarkt
*  Glycorex Transplantation
... ab är ett svenskt bioteknikföretag glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att hindra att transplanterade organ stöts bort företagets produkt glycosorb abo är ett kolhydratbaserat filter för blod det gör det möjligt att transplantera organ trots att givare och mottagare har olika blodgrupp er genom att mottagarens blod renas från de blodgruppspecifika antikropp arna som kan ge problem andra produkter studeras till exempel metoder för att ta fram blodplasma som kan ges till patienter oavsett vilken blodgrupp de har och metoder för att möjliggöra xenotransplantation er från djur till människa företaget har sitt säte i lund och är noterat på nordic growth market sedan externa länkar kategori företag inom bioteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glycorex_Transplantation
*  Transitorisk ischemisk attack
... faktamall hälsotillstånd name transitorisk ischemisk attack image caption diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emerg emedicinetopic meshid d transitorisk ischemi sk attack förkortat tia även kallat mini stroke är en övergående störning i blod flödet till en del av hjärna n cerebral ischemi detta orsakar syrebrist och är symptom givande under maximalt ett dygn vanligen övergående inom minuter timmar vanliga symptom är hemipares afasi och flyktig synnedsättning amaurosis fugax som upplevs som om en gardin dras ner för öga t flera attacker under kort tidrymd benämns malign eller hopad tia försvinner symptomen inom timmar kallas attacken för tia om symptomen består mellan och timmar kan den kallas för rind reversible ischemic neurologic deficit och om den är ännu mer långvarig kallas den för slaganfall se även slaganfall referenser noter webbkällor på strokeassociation org på emedicine externa länkar kategori cerebrovaskulära sjukdomar kategori hjärnskador...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transitorisk_ischemisk_attack
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Hjärtinfarkt - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Vid en hjärtinfarkt kan en skada uppkomma som gör att hjärtat inte klarar att arbeta lika bra som innan. Vaga symtom kan också vara infarkt Om du är äldre eller har diabetes och får hjärtinfarkt, är det inte säkert att du får ont i bröstet. Du får också behandling med andra typer av läkemedel efter utskrivningen. Om du befinner dig mer än två timmar från ett sådant sjukhus kan du få propplösande medicin, som kan ges redan i hemmet eller i ambulansen av en sjuksköterska, som följt med. Det kan ges till de flesta som har en kranskärlssjukdom, framför allt till diabetiker eller de med högt blodtryck eller hjärtsvikt. Symtomen är bröstsmärtor eller svårigheter att andas av lätt ansträngning eller till och med i vila. Hjärtinfarkten kan vara mindre eller större beroend...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/
*  HUCPVC-cellterapi som är effektivare, i återställande av hjärta, fungerar efter myocardial in
... farkt. En studie publicerade denna månad av forskare på Universitetar av Toronto, och Toronto Princess Margaret Sjukhus har visat, att celler som härledas från navelsträngen, ”PeriVascular Celler för MänniskaNavelsträng” HUCPVCs , är effektivare, i återställande av hjärta fungerar efter en akut myocardial infarkt i allmänningspråk, en hjärtinfarkt i ettkliniskt modellerar än en liknande cellbefolkning som härledas från benmärg. Armand Keating, föreslår nu att navelsträngceller outperform benmärgceller, i att förbättra hjärtamuskeln fungerar. Studien som är utsläppt i CellTransplantation denna månad, visar, att cellerna som påbörjar från silkespappren som omger blodkärlen av människanavelsträngen, också som var bekant som ”Whartons Gelé,” outperformed strömguldmyntfoten för terapier för stemcellen för att reparera skada till hjärtamuskler, efter en framkallad hjärtinfarkt när den injiceras direkt in i det upprörda området. ”Hoppas Vi att denna översätter in i mer få folk som framkallar komplikationer av hj...
http://news-medical.net/news/20121116/1095/Swedish.aspx
*  Infarkt
... en infarkt är den oåterkalleliga skada som uppstår i en vävnad i ett organ när den utsätts för blodbrist till exempel hjärtinfarkt eller hjärninfarkt ofta orsakad av otillräcklig blodförsörjning genom blodpropp i de försörjande blodkärl en vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros åderförkalkning av hjärtats kranskärl kranskärlen försörjer hjärtmuskulaturen med blod och en förträngning av dem ger symptom i form av angina pectoris en minskad blodförsörjning via kranskärlen kan resultera i ischemi vilket i sin tur kan orsaka nekros och en infarkt har uppstått en infarkt är själva blodproppen med bristningen som leder till stroke nekros kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori celldöd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infarkt
*  Artärbråck
... uppslagsordet aneurysm hänvisar hit för singeln av nirvana se aneurysm singel faktamall hälsotillstånd name artärbråck latinskt namn aneurysma image aneurysem jpg caption angiografi av ett artärbråck i hjärnan diseasesdb icd icd artärbråck aneurysm nylat aneurysma av gr aneurysma utvidgning pulsåderbråck innebär att kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt vilket i värsta fall kan leda till att kärlet brister och blödning uppstår aneurysm i stora kroppspulsådern så kallat aortaaneurysm uppstår som en komplikation till arterioskleros och kan vid behov behandlas med ett kirurgi skt ingrepp aneurysm i hjärnans kärl sk berry aneurysm är den viktigaste orsaken till subarachnoidalblödning en viss typ av hjärnblödning och behandlas med kirurgi eller radiologi sk intervention aneurysm kan antingen vara medfött uppstå genom yttre våld eller framkallas av sjukdom bl a åderförkalkning och syfilis aneurysmer kan ge upphov till smärtor genom att trycka på nervrötter ge stämbandsförlamning och även le...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artärbråck

Polytetrafluoreten: Polytetrafluoreten eller PTFE en fluorplast med fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion). Den är nog mest känt från varumärkena Teflon och Gore-Tex men framställs och marknadsförs också av andra firmor under namn som DyneonTMPTFE (tidigare Hostaflon), Heydeflon, Ekafluvin, Fluon, Algoflon och Polyflon.Amputation: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Polybutylentereftalat: Polybutentereftalat (PBT), är en polymer uppbyggd av buten och tereftalsyra. Polybutentereftalat är en ogenomskinlig, kristallin plast som är styvare än PET.Julius von Michel: Julius von Michel, född 5 juli 1843 i Frankenthal (Pfalz), död 29 september 1911 i Berlin, var en tysk oftalmolog.BlodproppFönstertittarsjukanAcetylsalicylsyraChesapeake: Chesapeake kan syfta på flera platser i USAThe Boston PostArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Texas Hippie Coalition: Denison, Texas, USAAntikoagulantia: Antikoagulantia eller blodförtunnande läkemedelhttp://www.1177.MesenterialkärlsocklusionNjurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.KennelklubbTransplantat-mot-värdsjukdom: Transplantat-mot-värdsjukdom, Graft-versus-host disease, GVHD, är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor.Angioplastik: Angioplastik är en teknik att töja ut åderkalkade blodkärl i hjärtat så att blodtillförseln inte stoppas, oftast görs det på artärer. Den kan användas om det är något eller några lättåtkomliga kärl som behöver öppnas.