TrombocytaggregationshämmareTrombocytaggregationSkallerormsgifter: Gifter från ormar av underfamiljen Crotalinae (familjen Viperidae), som huvudsakligen lever på den amerikanska kontinenten. De omfattar skallerormar, mockasiner, lansormar, buskmästare och amerikanska kopparhuvudormar. Deras gifter innehåller ogiftiga proteiner, hjärt-, blod-, cell- och nervgifter, samt många enzymer, särskilt av gruppen fosfolipas A. Många av toxinerna har bestämts.Salivproteiner och peptiderDisintegriner: En grupp polypeptider som renats fram ur ormgift och som innehåller arginin-glycin-asparginsyrasekvensen (RGD). RGD-tripeptiden binder till integrinreceptorer och blockerar därmed kompetitivt normala integrin-ligandkopplingar. Sålunda blockerar disintegriner adhesionsfunktioner och hämmar trombocytaggregation.SpottkörtlarBlodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kongorött: Färgämne för påvisande av saltsyra i maginnehåll. Det används även histologiskt för påvisande av amyloidos.TrombocytadhesivitetTrombocytantalAmyloid beta-PeptidesTrombocytmembranglykoproteinerAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.PeptidfragmentTrombocytfunktionstesterTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexBlödningstid: Blödningsvaraktigheten efter hudstick. En testmetod för mätning av funktionen hos kapillärer och blodplättar.TrombinCellaggregation: Det fenomen att separerade, blandade celler in vitro har en benägenhet att klumpa ihop sig med celler av samma typ.PeptiderFibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Tromboxan A2TrombocytaktiveringTrombocytfaktor 4TrombocytaktiveringsfaktorTrombocytglykoprotein GPIb-IX-komplexAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.BlodproppReceptors, Purinergic P2Y12Tromboxan B2TrombocyttransfusionRistocetinApyras: Ett kalciumaktiverat enzym som katalyserar hydrolys av ATP till AMP och ortofosfat. Det verkar också på ADP och andra nukleosidtrifosfater och -difosfater. EC 3.6.1.5.von Willebrands faktorP-selektinSerotoninBlodkoagulation: Den serie av processer som äger rum när blodets många koagulationsfaktorer samverkar och slutligen leder till bildandet av en olöslig fibrintromb. Förloppet kan indelas i tre steg: 1) aktivering av de n inre och yttre protrombinkonverteringsprocessen; 2) bildande av trombin; 3) bildande av stabila fibrinpolymerer.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.TromboxanerBlodplättssjukdomar: Störningar orsakade av avvikelser i antalet blodplättar och deras funktioner.TrombocytopeniBlodplättantigener: Alloantigener som kommer till uttryck endast på blodplättar hos människa, särskilt på blodplättarnas ytglykoproteiner. Dessa blodplättsspecifika antigener är immunogena och kan ge upphov till patologi ska reaktioner vid transfusionsterapi.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Erytrocytaggregation: Hopklumpning av röda blodkroppar vid dåligt blodflöde, till följd av dragningskraften mellan cellerna, vilka binds till varandra i rouleaux-aggregat. Den svaga mekaniska kraft som blodflödet utövar är tillräcklig för att bryta upp aggregaten. Starkare eller svagare hopklumpning kan bero på en rad förhållanden i cellmembranet eller i blodplasman. Aggregationsgraden påverkas av erytrocyternas deformerbarhet, sialylering i cellmembranet, ändrad negativ ytladdning hos cellerna pga den dielektriska effekten av proteiner i den omgivande plasman, osv. Blodviskositeten och sänkan påverkas av erytrocytaggregationen och används som parametrar för beräkning av hopklumpningen.Blodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.TiklopidinTrombasteniTrombocytfaktor 3Trombocytmembranglykoprotein IIbMegakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.TromboxanreceptorerArakidonsyra: En omättad, essentiell fettsyra. Den finns i animalt fett samt i lever, hjärna och körtelvävnad och är en beståndsdel av animala fosfatider. Den bildas från linolsyra i födan och är en prekursor i bio syntesen av prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.TrombinreceptorerArakidonsyror: En grupp omättade fettsyror omfattande arakidonsyra och hydroxieikosatetraenosyra.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Blodkoagulationsfaktorer: Endogena ämnen, vanligen proteiner, som ingår i blodkoagulationsprocessen.Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorerBlodflödeslära: Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.Receptors, Purinergic P2Y1Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Blodkoagulationstester: Laboratoriemetoder för utvärdering av blodlevringsmekanismen hos en person.Purinergic P2Y Receptor AntagonistsOligopeptiderDual Specificity Phosphatase 2ProteinbindningTromboxan-A-syntasTrombocytrikplasmaHalsartärtrombos: Blodproppsbildning i den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, som kan leda till förträngning eller tilltäppning av kärlen, med ischemi eller infarkt i kärlens försörjningsområde som föl jd. Blodpropp i den gemensamma halspulsådern eller i de inre halsartärerna kan ge övergående ischemianfall, hjärninfarkt eller flyktig amauros (synnedsättning).Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.

*  Epitop
... en epitop är den del av en antigen som en specifik antikropp eller t cellsreceptor binder till vanligtvis en kort aminosyra sekvens ca aminosyror eller en kolhydrat kedja en epitop är detsamma som en antigendeterminant kategori immunsystemet kategori molekylärbiologi it antigene epitopo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitop
*  Nukleär lokaliseringsignal
... eller nls är en speciell aminosyra sekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport en typ av transportprotein er kallade importin er känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnpor erna in till cellkärnan olikt andra signalsekvens er klyvs inte nls bort efter import till kärnan eftersom proteinerna ska kunna återföras till kärnan efter mitos en då kärnmembranet löses upp den första nls som identifierades var pro lys lys lys arg lys val se även nukleär exporteringsignal vidare läsning kategori cellbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleär_lokaliseringsignal
*  Sugar Ray Robinson
'Sugar Ray Robinson', född 'Walker Smith Jr.' den 3 maj 1921 i Ailey i Georgia, död 12 april 1989 i Culver City i Kalifornien, var en amerikansk legendar isk boxare, världsmästare i både weltervikt och mellanvikt. Robinson anses tillsammans med Muhammad Ali vara den främste boxaren någonsin. Sugar Ray Robinson växte upp i Detroit, Michigan, och i Harlem i New York. Sugar Ray Robinson troddes bli den stora stjärnan i boxningen vid Olympiska sommarspelen 1940, men av förklarliga skäl ställdes spelen in. Robinson blev istället proffs och besegrade alla motståndare tills han 1943 förlorade mot Jake LaMotta, en motståndare han skulle stifta bekantskap med många gånger under sin otroliga karriär. Robinson hade ett fantastiskt fotarbete, strålande teknik och ett fruktat knock-out-slag. 1946 blev han världsmästare första gången när han tog welterviktstiteln genom att besegra 'Tommy Bell' på poäng. Robinson höll sedan welterviktstiteln fram till 1950 då han avsade sig den. 1951 blev han världsmästare mellanvikt när La...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sugar_Ray_Robinson
*  Subenhet
... en subenhet inom den molekylära biologin är en protein molekyl som binder till andra proteinmolekyler för att bilda en funktionell enhet resultatet blir en multimer eller oligomer molekyl subenheterna i ett oligomert protein kan vara allt ifrån identiska homolog a till alltigenom olika och med olika uppgifter varje subenhet består av en polypeptidkedja som en gen kodar för en oligomer behöver alltså en gen per subenhet såvida inte två eller fler av subenheterna är identiska oerhört många proteiner består av flera subenheter såsom hemoglobin jonkanal er receptor er dna polymeras nukleosom en och mikrotubuli en subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav och hur många subenheter av denna typ som finns i proteinet anges med en nedsänkt siffra exempelvis har atp syntas et en typ av subenhet som heter α det finns tre av dessa per atp syntasmolekyl som därför betecknas α man kan även ha beteckningar för grupper av subenheter såsom α β hexamer se även kvartärstruktur kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subenhet
*  Miyuki Kobayashi
... en japansk längdåkare och skidskytt meriter guld vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade silver vid paralympiska vinterspelen skidskytte km synskadade kategori japanska längdåkare kategori japanska skidskyttar kategori paralympiska guldmedaljörer kategori japanska paralympiska guldmedaljörer kategori paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska silvermedaljörer kategori japanska paralympiska deltagare kategori kvinnor kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Kobayashi
*  Signalsekvens
... er är aminosyra sekvenser som signalerar för något ofta transport det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen vanligtvis består den av aminosyror nära n terminal en på proteinet det förekommer även andra placeringar det kan också bildas en sk signal patch av aminosyror som ligger långt ifrån varandra i primärstrukturen men hamnar nära varandra i tertiärstrukturen efter d vecknnig se även nukleär lokaliseringsignal externa länkar http www cryst bbk ac uk pps assignments projects dulai main html kategori cellbiologi kategori proteinkemi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsekvens
*  Kovalent bindning
] En 'kovalent bindning' lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika eller 'elektronparbindning' uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig. I klassisk atomfysik beskrivs det som att det yttersta elektronskal et fylls. Detta kallas för att atomerna antar ädelgas struktur. För så gott som alla grundämnen utom väte och helium består det yttersta elektronskalet av fyra elektronparsplatser. Den atomgrupp som uppstår vid kovalent bindning benämns molekyl om den är oladdad, och sammansatt jon om atomgruppen är laddad. De flesta molekyler och sammansatta joner består mest av icke-metall er, då det är det energimässigt förmånligaste alternativet för atomer med nära fullt valenselektron skal. I vissa fall av kovalent bindning, mellan atomer från olika platser i periodiska systemet, attraherar den ena atomen elektronparet mer än den andra atomen. Elektronerna befinner sig närmare den ena atomkärnan än den andra. Detta resulterar i att molekylen får en ojämn förd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kovalent_bindning
*  Dideoxynukleotid
'Dideoxynukleotider', eller 'ddNTP's', är nukleotid er som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos -socker. DNA -molekylen är uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som saknar en hydroxylgrupp på ribosens 3'-kol innebär att då det tillsätts till en växande DNA-kedja av ett DNA-förlängande DNA-polymeras kommer DNA-polymeraset inte kunna fortsätta förlänga kedjan. Anledningen till detta är att förlängandet av kedjan sker genom att DNA-polymeraset katalys erar hjälper till med bildandet av en bindning mellan 5'- fosfat en på den aktuella nukleotiden och just 3'-hydroxylgruppen på den föregående nukleotiden. Saknar den föregående nukleotiden en 3'-hydroxylgrupp, alltså är en dideoxynukleotid, kan reaktionen inte genomföras och ingen påbyggnad sker. DNA-sekvensering. Dideoxynukleotider är användbara i kombination med elektrofores för att sekvensbestämma DNA, alltså ta reda på i vilken ordning de fyra sorters nukleotiderna sitter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dideoxynukleotid
*  Sudoku
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En matris om 'n'×'n' rutor, där varje ruta är tom eller innehåller en av 'n' olika symboler samt varje symbol förekommer högst en gång i varje rad och högst en gång i varje kolumn, kallas en 'partiell latinsk kvadrat '. En 'fullständig' latinsk kvadrat är en partiell latinsk kvadrat där ingen ruta är tom, och alltså varje rad och varje kolumn innehåller varje symbol exakt en gång. Sett ur detta perspektiv är lösandet av ett sudoku problemet att komplettera en partiell latinsk kvadrat, under bivillkor et att varje symbol 1–9 dessutom måste förekomma exakt en gång i varje 3×3-låda. Dessutom kan ett sudoku därmed definieras som: en partiell latinsk kvadrat vilken under detta bivillkor har en unik komplettering till en fullständig latinsk kvadrat. Bivillkoret med 3×3-lådor bryter delvis dessa symmetrier; rad 1 kan i ett sudoku byta plats med rad 2 eller ra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudoku
*  Kejsarinnan He
Hon var även känd som kejsarinnan Jishan 積善皇后 efter det palats hon bodde i. Hon beskrivs som vacker och vis, och när Zhaozong blev kejsare vid sin brors död 888 fick hon positionen Kejserlig Gemål med titeln 'Shufei', den näst högsta graden av kejsarens gemåler efter kejsarinna. År 896 tvingades familjen fly från huvudstaden efter en attack från krigsherren Li Maozhen, och år 897 utnämnde Zhaozong He till kejsarinna och hennes son till tronföljare. He var den första kejsarinnan i Kina på över 200 år; ingen kejsares gemål hade fått titeln sedan kejsar Dezongs gemål Wang, som fick titeln kort före sin död 786, även om många mödrar till kejsare hade fått titeln postumt eller som änka. Kejsarinnan He övertalade honom att underteckna abdikationen sedan han initialt vägrat. Paret fick behålla sina titlar och sattes i husarrest i Shaoyang-paviljongen medan deras son förklarades för monark. Två månader senare dödades Liu Jishu av lojalister, och Zhaozong återinstallerades på tronen. Efter att mot Hes vilja gått med p...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kejsarinnan_He
*  Pseudogen
... er är gen er som förlorat sin förmåga att koda för protein er och är inte längre aktiva i cellens livsprocesser pseudogener innehåller ofta samma element som funktionella gener men eftersom en pseudogener inte längre kodar för proteiner betraktas de som inaktiva gener pseudogener uppstår genom vissa mutation er till exempel när stopkodon introduceras rambyten eller när transkription inte kan initieras pseudogener klassificeras ofta som skräp dna då man länge trott att de inte fyller någon funktion nyare forskningsresultat visar dock att detta inte är fallet man har i alla fall kunnat bevisa att pseudogener i både möss och människor transkriberas detta i sig är inte bevis nog för att bevisa biologisk funktion men det är en bra indikation referenser noter kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudogen
*  Mekonomen Alingsås, Kristineholmsvägen 26B - Mekonomen - Bilreservdelar bildelar & bilservice
Din varukorg Din varukorg r tom. I vår Mekonomenbutik hittar du ett brett utbud av prisvärda och högkvalitativa reservdelar och biltillbehör. Men du lämnar oss inte bara med en domkraft i ena handen och ett par nya torkarblad i andra – här får du också ta del av vår kunskap i form av tips och råd om hur du tar hand om din bil. Så hittar du inte det du söker är det bara att fråga – vi hjälper dig. Fr gor svar Hur m nga produkter har ni i butiken. Det du ser på våra hyllor och väggar är bara en ytterst liten del av vårt totala produktutbud. Utöver detta har vi drygt en miljon beställningsbara artiklar. Prata med någon av våra medarbetare för att beställa just det du vill ha. Kan jag delbetala med mitt svarta Mekonomenkort i butiken. Absolut, det svarta Mekonomenkortet kan användas i både butikerna och i verkstäderna. Vid köp över 1200 kr kan du dela upp betalningen kostnadsfritt på 4 månader. Kan jag ans ka om medlemskap i Mekonomenklubben direkt i butiken. Det går bra, säg bara till i kassan i samband med ditt...
http://mekonomen.se/vara-tjanster/hitta-butik-och-verkstad/mekonomen-alingsas-kristineholmsvagen-26b-at3347-000
*  Pektinas
... er är hydrolytiska enzym er som bryter ner pektin eftersom pektinet har en mycket komplicerad struktur är många olika typer av enzymer involverade i nedbrytningen ett tekniskt viktigt pektinas är polygalakturonas kategori enzymer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pektinas
*  Trombin
... thumb right trombinmolekylen trombin aktiverad faktor ii faktor iia är ett protein som utgör en viktig del av blodkoagulering en protrombin faktor ii är en glykoprotein som syntetiseras i lever n under närvaro av vitamin k och har en halveringstid på timmar protrombin aktiveras till trombin vid närvaro av kalcium faktor v och lipider aktiverad faktor x utan något av dessa ämnen sker aktiveringen långsamt funktion trombin har flera viktiga funktioner i blodkoaguleringen såsom att omvandla fibrinogen till fibrin aktivera faktor v som bidrar till att mer trombin bildas dela von willebrands faktor från faktor viii som därmed blir aktiverad tillsammans med aktiv faktor xii aktiverar trombin faktor xi aktivera faktor xiii som ökar stabiliteten hos koaglet stimulera till ökad aktivering av trombocyter och aktivering av protein c som har en hämmande effekt på blodkoaguleringen användning trombin bildar tillsammans med fibrinogen livsmedelstillsats en köttklister som kan användas för att sammanfoga delar av kött ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trombin
*  Tromboxan
... egentligen tromboxan a index är en av eikosanoider na som frisätts av aktiverade trombocyt er vid vävnadsskada triggat av arakidonsyra källor kategori lipider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tromboxan
*  Acetylsalicylsyra
{{Kemibox Vardagligt namn = Acetylsalicylsyra Bild = Acetylsalicylsäure2.svg Bildtext = Strukturformel Bildbredd = |Bild2 = Aspirin-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 2-acetoxibensoesyra Övriga namn = Aspirin, ASA Kemisk formel = C 9 H 8 O 4 Utseende = CAS-nummer = 50-78-2 SMILES = O=C Oc1ccccc1C =O O C Molmassa = 180,160 Densitet = 1,40 Löslighet = 3 LöslighetTemp = 20 Smältpunkt = 135 Smältextra = |Kokpunkt = 140 |Kokextra = sönderfaller Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 200-250 mg/kg }}. Acetylsalicylsyra finns i FASS både som 'N02 Analgetika' smärtmediciner under rubriken N02BA Salicylsyra och derivat som exempelvis Albyl R, Aspirin R och Bamyl R, samt som 'B01 Antikoagulantia' under rubriken B01AC Trombocytaggregationshämmande medel exklusive heparin exempelvis Acetylsalicylsyra Actavis R och Trombyl R http://www.fass.se/LIF/atcregister?userType=0. Syran verkar genom att hämma bildningen av prostaglandiner, som bland annat har proinflammatoriska och protrombotiska effekter i kroppen. D...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylsyra
*  Aspirin - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen. Man ska inte ge Aspirin mot smärta till barn under tio år utan att en läkare har rekommenderat det. När det gäller feber ska man inte ge medicinen till barn och ungdomar under 18 år utan att först rådgöra med läkare. Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att man först har talat med en läkare. Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran. Man ska inte ta Aspirin tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att...
http://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Aspirin/
*  ASA-astma
asa astma asa astma faktamall hälsotillstånd name asa astma image regular strength enteric coated aspirin tablets jpg caption värktabletter icd icd j j icd icd omim meshid d asa inducerad astma uppträder min till timmar efter intag av acetylsalicylsyra som på engelska ofta förkortas asa efter acetylsalicylic acid namnet asa inducerad astma är missvisande eftersom det även gäller hela gruppen antiinflammatoriska läkemedel nsaid orsaken bakom asa inducerad astma är hämning av cyklooxgenas cox detta leder till en större ansamling av cysteinyl leukotrien vilket ger upphov till krampartad sammandragning av musklerna i luftrören bronkospasm referenser kategori luftvägs och lungsjukdomar kategori läkemedelsbiverkningar ja アスピリン喘息...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ASA-astma
*  Kollagen I
... redirect kollagen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollagen_I
*  Von Willebrands sjukdom
... faktamall hälsotillstånd name von willebrands sjukdom latinskt namn morbus von willebrand image caption diseasesdb icd icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj ped emedicinetopic meshid d vid von willebrands sjukdom orsakar brist på von willebrands faktor ett protein i blodet att det får svårt att levra sig dels orsakar brist på von willebrands faktor att blodplättarna har svårt att binda samman primär hemostas men vw faktorn är även viktig som en hjälpfaktor till faktor viii sekundär humoral hemostas sjukdomen drabbar i motsats till hemofili a och hemofili b både män och kvinnor sjukdomen är uppkallad efter erik adolf von willebrand finsk pediatriker han beskrev sjukdomen på åland von willebrands sjukdom kan också förekomma hos hundar ärftlighet den svåra formen av von willebrands sjukdom ärvs autosomalt recessiv båda föräldrarna är friska anlagsbärare vid varje graviditet är det risk att barnet blir en frisk anlagsbärare chans att barnet blir friskt utan anlag och risk att barnet är sjukt den medels...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Willebrands_sjukdom
*  Von Willebrands faktor
... är ett viktigt glykoprotein för blodets koagulering om detta protein saknas kommer blodet att få svårt att levra sig proteinet har flera viktiga funktioner bland annat så är vwf en bärare för faktor viii som behövs för blodkoaguleringen det har även en viktig roll i att binda blodplättar till kollagen i den skadade vävnaden proteinet är namngivet efter läkaren erik adolf von willebrand som upptäckte von willebrands sjukdom en av de vanligaste blödarsjukdom arna kategori blodkoagulering kategori blodproteiner kategori glykoproteiner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Willebrands_faktor
*  Erik Adolf von Willebrand
... född februari i vasa död december i pernå var en finländsk läkare han studerade i vasa och helsingfors och disputerade på avhandlingen zur kenntnis der blutveränderungen nach aderlassen som behandlade förändringar i blodet vid stora blodförluster under åren var han verksam som assisterande läkare vid diakonianstaltens sjukhus i helsingfors och föreläste i anatomi år blev han docent i fysisk terapi vid helsingfors universitet och fem år senare blev han även docent i invärtes medicin åren var han chefsläkare vid diakonianstaltens sjukhus i helsingfors han har givit namn åt von willebrands sjukdom och protein et von willebrands faktor externa länkar kategori födda kategori avlidna kategori finländska läkare kategori eponymer kategori män kategori personer från vasa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Adolf_von_Willebrand
*  Faktor VIII
... antihemofil faktor a är ett glykoprotein och koagulationsfaktor som deltar som kofaktor vid aktivering av faktor ix som aktiverar faktor x faktor viii aktiveras av trombin och degraderas av aktiverat protein c faktor viii förekommer i blodet i ett komplex med ett protein von willebrands faktor som saknas eller är defekt vid von willebrands sjukdom faktor viii kan förekomma i för liten utsträckning för personer med hemofili a och patienter med svår von willebrands sjukdom för personer med sepsis eller benägenhet för trombos kan faktor viii förekomst vara högre än normalt kategori blodkoagulering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faktor_VIII
*  Franz von Sickingen
thumb|right|Franz von Sickingen |thumb|200px|Franz von Sickingen 'Franz von Sickingen', tysk riksriddare, född 2 mars 1481 på Ebernburg vid Kreuznach, död 7 maj 1523. Redan 1508 kämpade han i kejsar Maximilian I :s här mot venezianerna men det var hans krig med staden Worms som han skapade sitt rykte. Utan att ta hänsyn till en aktsförklaring där han hade förklarats som fredlös angrep han Worms med 7000 man 1514. Indirekt understödd av kejsaren kämpade von Sickingen 1516 mot hertig en av Lothringen men gick sedan in i fransk tjänst. Detta hindrade dock inte von Sickingen att samma år på nytt bryta riksfreden genom anfall på lantgreven Filip av Hessen och riksstaden Metz. Den ställning som han hade med sin starka och slagfärdiga armé och den fruktan som han förde med sig hade stor betydelse då han anslöt sig till det habsburg ska partiet som vann kejsarvalet 1519. Samma år kom von Sickingen i personlig kontakt med Ulrich von Hutten och hade ett starkt inflytande på von Huttens idéer om en politisk och religiös...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Sickingen
*  Jonas von Engeström
... född död var en svensk ämbetsman han var son till biskop johan engeström och margaretha benzelstierna och tillhörde adliga ätten von engeström nr b von engeström var juris doktor häradshövding i jämtlands domsaga och senare lagman i värmland under sin tid i jämtland inköpte han och bebodde skattehemman en östersund och odensala vid denna tid debatterades bildandet av en stad i jämtland och jonas von engeströms båda hemman ansågs som den lämpligaste platsen så kom det sig att där östersunds rådhus i dag ligger låg en gång jonas von engeströms bostadshus när östersund fick privilegiebrev hade von engeström med familj redan flyttat eftersom han tillträdde tjänsten som lagman i värmland von engeström var gift med hedvig maria ihre dotter till professorn johan ihre och landshövdingedottern friherrinnan sara charlotta brauner efter morfadern statssekreteraren mathias benzelstierna ärvde han fideikommiss en kiplingeberg och närlinge i uppland efter sin svåger majoren johan ihre ärvde han även närlinge n o jonas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_von_Engeström
*  Blödningstid
... är ett medicinskt test som används för att bedöma en patients blod s förmåga att koagulera testerna genomförs för att visa på den primära hemostasen s funktion testet ger svar på trombocyt ernas funktion kärlrespons och om von willebrands faktor fungerar som den ska de vanligaste metoderna är duke och ivy duke metoden vid duke metoden sticks patienten med en speciell nål eller lansett vanligen på örsnibben eller fingertoppen sticket är ca mm djupt patienten får sedan torka bort blodet med ett filtrerpapper var e sekund testet pågår till blödningen upphör vilket vanligen tar minuter ivy metoden ett test enligt ivy metoden genomförs genom att ett lätt tryck skapas med en blodtrycksmanschett ett mm långt och mm djupt snitt görs i patientens underarm blodet torkas av var e sekund utan att röra vid sårets yta för att upptäcka när det börjar koagulera externa länkar kategori blodfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blödningstid
*  Ivy
... är en metod för att mäta en patients blödningstid för att visa på den primära hemostasen s funktion testet ger svar på trombocyt ernas funktion kärlrespons och om von willebrands faktor fungerar som den ska ett lätt tryck skapas med en blodtrycksmanschett ett mm långt och mm djupt snitt görs i patientens underarm blodet torkas av var e sekund utan att röra vid sårets yta för att upptäcka när det börjar koagulera externa länkar kategori blod en bleeding time ivy method es tiempo de sangría método de ivy...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivy
*  Von Bahrska häcken
... heter en trots namnet relativt bred sträng av träd i stadsdelen löten i uppsala johan von bahr sedermera borgmästare i uppsala lät skolbarn plantera denna trädgårdsanläggning år som skydd mot hårda vinterstormar ursprungligen planterades fyra trädslag gran tall ek och björk vid tiden för planteringen utgjorde den en gräns för tätare bebyggelse mot öster en gång och cykelbana går innesluten i von bahrska häcken von bahrska häcken är något avskuren av tycho hedéns väg som delar den i två delar innan vägen anlades nådde von bahrska häcken fram till de villor som ligger vid svartbäcksgatan flera vålds och sexualbrott har begåtts i skydd av träden varefter krav på att undervegetationen ska rensas rests von bahrska häcken planterades och stadsfullmäktige försökte etablera en rad mer neutrala namn skogsbältet parkbältet osv namnet von bahrska häcken var emellertid så etablerat i folkmun att politikerna föll till föga och lät detta bli officiellt från von bahrska häckens träd inventerades antalet träd som var st...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Bahrska_häcken
*  Nils Rosén von Rosenstein
Vid tolv års ålder skrevs han in vid Göteborgs gymnasium, och två år senare 1722 skrevs han in "med heder" vid Lunds universitet för att studera medicin hans far ville att sonen skulle studera till präst men Rosén von Rosenstein ville studera medicin och hemlighöll sina studier för fadern. 1728 sökte Rosén von Rosenstein tjänsten som adjunkt vid medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet, han fick tjänsten men med villkor att han skulle göra en studieresa i Europa och doktorera i medicin, vilket vid den tidpunkten inte var möjligt att göra i Sverige. 1730 försvarade hans sin doktorsavhandling i medicin med titeln 'De historiis morborum rite consignandis,' översatt till svenska 'Rätt dokumentation av sjukdomars förlopp,' på universitetet i Harderwijk i Holland, samma universitet som Carl von Linné försvarade sin doktorsavhandling. Rosén von Rosenstein doktorsavhandling handlade om principerna för medicinsk journalskrivning och att man skulle inkludera hela patientens tillstånd och hans levnadsbetingelser i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Rosén_von_Rosenstein
*  Von Thurn
... image thurn coa jpg von thurn var en svensk adel sätt utgörande en gren av den urgamla ursprungliga italien ska ätten della torre vilken under historien spritt sig över stora delar av europa under olika namnformer den tysk a furste ätten thurn und taxis bär dock namnet von thurn efter en påhittad släktförbindelse ätten fick sin svenska koppling genom den österrikiske greven översten med mera henric mathias von thurn vilken emedan han var protestant tvingats lämna sina ursprungliga hemtrakter i böhmen och träda i utländsk tjänst efter att ha tjänstgjort hos bland annat republiken venedig och kristian iv av danmark kom han i svensk tjänst och blev guvernör i ingermanland han naturaliserades som svensk greve och introducerades samma år på svenska riddarhuset med grevlig ätt nummer ättens svenska historia slutade med henric mathias von thurns sonson riksråd et henric von thurn död då denne såsom guvernör i riga stupade under ett ryskt anfall och därmed slöt ätten på svärdssida n källor gabriel anrep svenska ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Thurn
*  Ewald Christian von Kleist
Han ingick 1736 som officer i dansk krigstjänst, men återkrävdes 1740 av preussiske kungen Fredrik II och utnämndes till löjtnant vid prins Henriks regemente. I slaget vid Kunersdorf den 12 augusti 1759 fick von Kleist, i spetsen för sin bataljon, högra benet sönderskjutet och avled till följd av sina sår. Genom sin på samma gång entusiastiskt varma och vekt melankoliska känsla i förening med en ren, välljudande diktion samt åskådlighet i bilder och skildringar intog von Kleist en framträdande plats bland sin tids tyska skalder. Hans skaldskap utmärkes av idyllisk förkärlek för lantlivets frid; på flera ställen brännmärker han med kraftiga ord krigets fasor. Sina närmaste förebilder hade han i John Milton, James Thomson och Albrecht von Haller. von Kleists 'Gedichte' 1756-58 utgörs av elegier, hymn er, idyller, visor, epigram, poetiska berättelser och en större på hexameter med enstavig anakrus författad beskrivande dikt, 'Der Frühling' 1749, som främst skapat hans rykte. Dikten utgörs av en rad löst sammanfo...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ewald_Christian_von_Kleist
*  Maximilian von Edelsheim
Han erhöll Riddarkorset av Järnkorset med eklöv och svärd i oktober 1944. von Edelsheim befann sig i amerikansk krigsfånge nskap från maj 1945 till mars 1947. Sommaren 1941, efter att operation Barbarossa inletts, ryckte han fram med sin bataljon på den centrala delen av östfronten. Den 30 juli erhöll von Edelsheim Riddarkorset och under hösten förflyttades han och hela divisionen, 1. Sommaren 1942 flyttades divisionen till den södra delen av östfronten för att delta i den tyska sommaroffensiven, Operation Blå. Hösten 1942 fick han befälet över den brigad hans regemente tillhörde. Den 8 november placerades han i befälsreserven och lämnade fronten. För sina insatser som regementesbefälhavare erhöll von Edelsheim den 23 december 1942 eklöven till sitt riddarkors. I januari 1943 utbildades von Edelsheim till divisionsbefälhavare och fick den 1 mars befälet över en ny division med namnet 24. Panzer-Division, som formerades i Frankrike efter att den äldre divisionen med samma namn kapitulerat i Stalingrad. Under s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximilian_von_Edelsheim
*  Frederik von Bülow
... thumb px frederik rubeck henrik von bülow frederik rubeck henrik von bülow född februari död juni var en dansk militär von bülow blev officer vid infanteriet och överste år befordrades han till generalmajor och till general under års krig var von bülow först chef för a brigaden men blev i november kommendant på als och april överbefälhavare över danska armén som sådan vann han den avgörande segern vid fredericia juli under slesvig holsteinska kriget men måste till följd av sjukdom nedlägga befälet följande år år blev han kommenderande general i sønderjylland och på själland blev han danskt sändebud i london källor kategori danska generaler kategori personer i danmark under talet kategori födda kategori avlidna kategori män kategori svensk uppslagsbok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frederik_von_Bülow
*  Victor von Bruns
... miniatyr victor von bruns paul victor von bruns född augusti i helmstedt död mars i tübingen var en tysk kirurg han var far till paul von bruns bruns var från professor i kirurgi i tübingen han var berömd för sina struphuvud operationer och den förste som utförde sådana inifrån munhålan och med hjälp av spegel och utarbetade fulländade metoder för användning av laryngoskop et han författade bland annat die laryngoskopie und die laryngoskopische chirurgie källor svensk uppslagsbok lund kategori tyska kirurger kategori tyska professorer i medicin kategori personer verksamma vid tübingens universitet kategori personer i tyskland under talet kategori personer från helmstedt kategori födda kategori avlidna kategori män kategori svensk uppslagsbok kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Victor_von_Bruns
*  Blodkoagulering
... en kan vara onormal, som vid blödarsjuka då den är nedsatt och som vid trombofili då den är förhöjd. right|thumb|400px|Koagulationssystemet 'in vivo', trombinets centrala roll framgår right|thumb|400px|Det interna och externa koagulationssystemet I den primära cellulära hemostasen kommer proteiner från den skadade blodkärlsväggens innandöme, främst kollagen, i kontakt med blodplättarna trombocyterna. Den sekundära humorala hemostasen kan delas upp i två delar, det externa 'extrinsic' och det interna 'intrinsic' koagulationssystemet. Det externa bildar en mindre mängd fibrin och sätter igång det interna systemet som producerar en större mängd fibrin. Koagulationfaktorn Faktor VII binds till en vävnadsfaktor som finns i kärlväggen och som frigörs vid en skada. Detta komplex aktiverar faktor X som omvandlar protrombin faktor II till trombin. Trombin aktiverar fibrinogen till fibrin samt aktiverar faktor VIII och faktor V. Fibrinet bildar en primär plugg. Aktiverad faktor V, faktor X och kalcium joner aktiver...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodkoagulering
*  Blodpropp i lungan - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Den vanligaste behandlingen vid en blodpropp i lungan är blodförtunnande läkemedel som gör att blodet har svårare att levra sig. Det kan vara ett tecken på att hjärtat pumpar mot ett hinder, till exempel en blodpropp i lungans blodkärl. Propplösande läkemedel används vid stora blodproppar Blodproppar i lungorna kan lösas upp med propplösande läkemedel som sprutas in direkt i blodet, framför allt om proppen är stor och hjärtat har svårt att hålla igång en tillräcklig blodcirkulation. Man kan även få läkemedel som gör att blodkärlet där proppen sitter slappnar av i stället för att dras ihop. Oavsett om man har fått propplösande behandling eller inte får man blodförtunnande mediciner som gör att blodet inte levrar sig. Om man har haft en stor blodpropp eller flera små kan cirkulationen i lungorna bli långsammare och det innebär att den högra sida av hjärtat får arbeta mot ett större motstånd än vanligt och mer än den vänstra sidan. Om ett bl...
http://1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodpropp-i-lungan/
*  Aggregation (kemi)
aggregation kemi aggregation kemi koagulation omdirigeras hit se även blodkoagulering aggregation eller agglomerering är en process där partiklar i ett kolloid alt system klumpar ihop sig och bildar en ny partikel systemets totala yta minskar reversibel aggregering kallas flockulering flockbildning eller utflockning flockulerade partiklar är bundna med så liten energi att de lätt kan separeras igen irreversibel aggregering kallas koagulation koagulerade partiklar är starkare bundna till varandra energin som krävs för att spjälka dem är så stor att sönderdelning endast sker vid extrema betingelser koagulation sker till exempel när mjölk löpnar vid kokning eller i samband med osttillverkning i närvaro av enzym et löpe när blod stelnar i en sårskada se blodkoagulering när ett ägg steks eller kokas dlvo teorin beskriver summorna av de krafter som partiklar i en lösning påverkar varandra med i modellen så motsvara koagulering ett primärt djupt energiminimum nära partikelytan medan flockulerade partiklar är bundna ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aggregation_(kemi)
*  Hemostas
miniatyr|Ett blödande finger 'Hemostas' eller 'blodstillning' är cirkulationssystemets förmåga att med hjälp av kroppens egna eller främmande medel kunna stoppa blödningar samtidigt som man undviker blodproppar. Blodets förmåga att kunna koagulera är centralt i hemostasen. att man får svårare att koagulera blodet och stoppa blödningar, vilket som också är fallet vid t. En normal hemostas genomgås med tre system: Koagulationssystemet, det protein C -beroende systemet och det fibrinolytiska systemet. I processen när trombocyterna fäster på den skadade kärlväggen exponeras samtidigt fosfolipider som attraherar och fäster vidare flera andra koagulationsfaktorer. Denna fas är viktig för hemostasen, för vid en defekt process av generering av trombiner sker det alltid problem med blödning och blodet lyckas inte koagulera korrekt. De aktiverade trombocyterna exponerar ännu fler receptorer för koagulationsprocessen och i denna fas frigörs faktorer som får blodet att koagulera, bland annat serotonin. Med hjälp av enzym...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemostas
*  Adrenalin
{{Kemibox Vardagligt namn = |Bild = Adrenaline chemical structure.png Bildtext = Strukturformel Bildvertikal = ja Bild2 = Epinephrine-3d-CPK.png Bild2text = Molekylmodell Systematiskt namn = 'R' -4- 1-Hydroxi-2- metylamin etyl -1,2-bensendiol |Övriga namn = Epinefrin Kemisk formel = C 9 H 13 N O 3 Utseende = Vita kristaller CAS-nummer = 51-43-4 SMILES = c1ccc O c O c1C O CNC Molmassa = 183,2045 Densitet = 1,33 Löslighet = 0,18 LöslighetTemp = 25 Smältpunkt = 211,5 Smältextra = sönderfaller Kokpunkt = |Kokextra = |Huvudfara = |NFPA704 = |LD50 = 62 mg/kg }}. Adrenalin transporteras löst i blod et och binder vid sina målceller till adrenerga receptorer. Det har en rad olika effekter på vävnad erna, som har det gemensamt att de ökar kroppens prestationsförmåga. Noradrenalin är dels ett hormon, dels är det ett förstadium till adrenalin. Adrenalin bildas i binjuremärgens medulla genom att fenyletanolamin-N-metyltransferas PNMT, ett enzym som i hög grad finns binjurarna, aktiveras och därefter syntetiserar adrenalin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adrenalin
*  Klopidogrel
... mini strukturformel klopidogrel plavix är ett trombocytaggregationshämmande läkemedel som motverkar blodpropp sbildning genom att minska trombocyter nas blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig läkemedlet marknadsförs av sanofi aventis och bristol myers squibb verkningsmekanism användning kliniska studier liknande läkemedel verkningsmekanism klopidogrel inhiberar trombocyternas p y adenosindifosfatreceptor och hindrar på så sätt koagulering det vill säga trombocyternas aggregering användning klopidogrel ges till patienter till med hjärtinfarkt eller ischemi sk stroke för att förebygga kardiovaskulära händelser klopidogrel är en prodrog och måste metaboliseras av flera enzymer i levern för att bli aktiv och ha effekt klopidogrel omvandlas först till oxo klopidogrel av enzymerna cyp c cyp a och cyp b för att sedan omvandlas till den aktiva formen r av cyp a cyp c cyp c och cyp b på grund av den fördröjda effekten ges ofta en laddningdos av klopidogrel på mg eller mg sedan ges mg dagligen kliniska studier...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klopidogrel
*  Glanzmanns trombasteni
... faktamall hälsotillstånd name glanzmanns trombasteni latinskt namn defectus qualitativi thrombocytorum image caption diseasesdb icd icd icd icdo omim omim mult omim medlineplus emedicinesubj med emedicinetopic meshid d glanzmanns trombasteni är en mycket ovanlig blödningsrubbning som orsakas av att blodplättarna saknar ett glykoprotein vilket gör att blodets fibrinogen inte kan omvandlas till det finmaskiga nät av fibrin som fångar upp blodkroppar och på så vis stoppar en blödning sjukdomen är ärftlig kategori koagulationsrubbningar kategori medfödda och ärftliga sjukdomar kategori ämnesomsättningssjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glanzmanns_trombasteni
*  Toxicitet
... av grekiska ns toxikon pilgift är den förmåga ett ämne har att skada en organism och därför ett mått på dess grad av gift ighet ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dos beroende även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket höga doser ha en giftverkan exempelvis kan vatten orsaka vattenförgiftning se även ld toxin kategori toxikologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxicitet
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  T-tubuli
t tubuli t tubuli t tubuli även kända som transversa tubuli är de djupa rörstrukturerna s k invaginationer av sarkolemma muskelcellens cellmembran som genomborrar muskelcellens fibrer t tubuli är nödvändiga för att depolarisering av cellen snabbt skall spridas till cellens inre delar mer specifikt är t tubuli belägna vid överlappningen av a banden och i banden i sarkomererna eftersom det är där de ca bindande tropomyosinet befinner sig när muskelcellen depolariseras strömmar ca joner in i intracellulära utrymmet i cellen bindning av kalciumjoner krävs för att myosinet skall kunna binda till actinfibrerna och därmed få muskelcellen att kontrahera se även sarkomer motorändplatta muskelkontraktion referenser kategori cellbiologi kategori muskelsystemet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/T-tubuli
*  Monoklonal antikropp
... monoklonala antikroppar mab är antikroppar som är identiska eftersom alla kommer från samma b cell den skiljer sig från polyklonala antikroppar där det finns massor av olika typer av antikroppar eftersom de är gjorda av många olika b celler monoklonala antikroppar har blivit ett användbart verktyg inom biokemi molekylärbiologi och medicin produktion om en främmande substans förs in i ett ryggradsdjur kommer delar av immunsystemet s b cell er att aktiveras och omvandlas till plasmacell er och börja producera antikropp ar som känner igen antigenen i fråga en b cell producerar bara en typ av antikroppar men i ett immunsvar kommer många b celler producera många olika sorters antikroppar denna naturliga blandning av antikroppar kallas polyklonala antikroppar när man producerar monoklonala antikroppar tar man b celler från mjälte n eller lymfknutor från ett djur som har blivit utsatt för den aktuella antigenen flera gånger dessa b celler slås sedan samman med en typ av cancerceller dessa celler som kallas hybr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monoklonal_antikropp
*  Infliximab
... är det aktiva substrat et i läkemedlet remicade infliximab används tillsammans med metotrexat som sjukdomsmodifierande läkemiddel vid reumatoid artrit ra andra sjukdomar som kan behandlas med infliximab är bland annat crohns sjukdom ulcerös kolit samt psoriasis infliximab verkar immunosupprimerande genom att binda till tnf α och hämma dess funktion tnf α är en pro xinflammatorisk cytokin som spelar en central roll för regleringen av immunförsvar et anledningen till att infliximab skall användas tillsammans med metotrexat är att antikroppar ak annars kan utvecklas mot infliximab vid ra dämpas den reumatiska sjukdomsprocessen med avseende på såväl symptom som på den långsiktiga sjukdomsförloppet infliximab är en chimär antikropp vilket innebär att den består av delar från mer än en art i detta fall både människa och mus den antigen bindande delen kommer från mus och resterande del är human en nackdel med infliximab är att då det verkar supprimerande på immunförsvaret finns risken att vilande kroniska infek...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infliximab
*  Hybridom
... miniatyr odling av hybridomceller hybridom är cell er som har tillverkats för att producera en viss sorts monoklonal antikropp ett hybridom är en blandcell bestående av en b cell som fuseras med en cancercell från ett myelom från odlade hybridomceller renas antikroppar fram som används för att göra vissa läkemedel nationalencyklopedins nätupplaga hemsida ne se sökord bioteknik datum hybridomteknologi är den bioteknik metod där hybridomer skapas när två cell er slås ihop och fungerar likt en hybrid hybridcellen fås genom att den har egenskaper från båda föräldracellerna och fungerar likt bägge två teknologin används när det behövs celler eller organismer med egenskaper som endast finns hos flera celler tillsammans och dessa egenskaper skall finnas i enbart en cell sökord bioteknik datum monoklonala antikroppar monoklonala antikroppar produceras med hjälp av hybridomteknologi cellen har sitt ursprung i två andra celler nämligen myelom cell och lymfocyt myelomcellen delar sig relativt fort då det är en canc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hybridom
*  SPECIALISTER PÅ HJÄLPMEDELSPRODUKTER | SANICARE
Skip to Navigation. Sök på denna webbplats:. Ladda ner vår nya katalog. Inkontinens. Sitta, Ligga och Komfort. Bad, Hygien och Kroppsvård. Säkerhet och Trygghet. Gå och Greppa. Laga och Äta. Gratis varuprov. Hem Produkter Om Sanicare Upphandling. Blekinge. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Jönköping. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Siljankommunerna. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholm stad. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Stockholms kommuner. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. ADL/Övriga produkter Inkontinensprodukter. Up...
http://qorpusvita.se/index.php/maessor
*  Reversibel process
... är ett centralt begrepp inom termodynamik och innebär enkelt uttryckt att processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation förlust av energi tre villkor måste vara uppfyllda för att en process ska vara reversibel i termodynamisk bemärkelse det måste vara en kvasistatisk process ingen friktion får förekomma all värmeöverföring måste ske vid konstant temperatur reversibla processer kan betraktas som en ideliserad form av vissa termodynamiska processer som används i termodynamiken för att enkelt kunna analysera dem och räkna på dem naturligt förekommande processer är i allmänhet irreversibla efter att en irreversibel process har inträffat kan inte systemet återgå till utgångsläget om inte miljön runt omkring förändras exempel på tekniskt användbara processer som kan analyseras som reversibla processer är värmemaskin er ång bensin och dieselmotorer och deras motsats kylskåp kategori termodynamiska processer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reversibel_process
*  Harpoon (robot)
harpoon robot harpoon robot harpoon är en amerikansk sjömålsrobot som kan avfyras från flygplan ytfartyg ubåtar och kustförsvarsbatterier historia oktober sänktes den israel iska jagare n ins eliat av tre stycken p termit från egyptiska robotbåtar av komar klass det var första gången som sjömålsrobotar sänkt ett krigsfartyg i sjöstrid sänkningen visade att sjömålsrobotar var potenta vapen som gav även små fartyg förmågan att anfalla och sänka mycket större fartyg även på långt avstånd detta ledde till att många länder började utveckla nya sjömålsrobotar bland annat harpoon första gången harpoon användes i strid var under operation morvarid i november när en harpoon från en iran sk robotbåt sänkte en irak isk osa klass sänkte usa s flotta två libyska patrullbåtar i sidrabukten med harpoon robotar avfyrade från kryssare n uss yorktown och a intruder s i april användes harpoon robotar av båda sidor under operation praying mantis den iranska fregatt en sahand sänktes av amerikanska harpoon robotar medan en iransk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(robot)
*  Satsen om största och minsta värde
... med största röd prick och minsta värde blå prick markerade satsen om största och minsta värde ibland kallad weierstrass sats är en sats inom matematisk analys enligt vilken varje funktion som är kontinuerlig på ett slutet och begränsat intervall antar sitt största respektive minsta värde minst en gång vardera mer formellt uttryckt om funktion f är kontinuerlig på intervallet så finns tal c och d i så att f c leq f x leq f d för alla x in detta kan generaliseras till att en kontinuerlig funktion som avbildar ett kompakt rum på en delmängd till de reella tal en antar sitt största respektive minsta värde bevis funktioner från till r nedan följer ett bevis för att funktionen antar sitt största värde beviset för att minsta värdet antas är analogt använd funktionen f istället för f låt f vara en kontinuerlig funktion på intervallet antag att f inte är en uppåt begränsad funktion då finns för varje naturligt tal n enligt den arkimediska egenskapen ett x n i så att f x n n detta definierar en talföljd x n då är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsen_om_största_och_minsta_värde
*  Autokatalys
'Autokatalys' av grekiska : αυτοκατάλυση, 'aftokatálissi', "självupplösning" är en form av katalys av en kemisk reaktion där ett eller några ämnen som bildas i reaktionen påskyndar fortsatt reaktion; reaktionsprodukten är alltså en katalysator till reaktionen. En mängd kemiska reaktioner kan sägas vara "kollektivt autokatalytiska", om några av reaktionerna producerar katalysatorer för tillräckligt många av de övriga reaktionerna så att alla reaktionerna är självgående givet en mängd energi och reaktionsmaterial. Reaktionshastighet vid autokatalytiska reaktioner. thumb|230px|Schematisk bild av reaktionshastigheten vid autokatalys. En graf över dessa reaktioner bildar en sigmoidal kurva som är typisk för autokatalytiska reaktioner. Därefter ökar reaktionshastigheten alltmer, allt eftersom reaktionen fortskrider och mängden katalysatorer ökar. När koncentrationen av reaktant er minskar avtar reaktionshastigheten igen. Om koncentrationen av en reaktant eller produkt i ett experiment följer en sigmoidal kurva är r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autokatalys
*  Håkon Grjotgardsson
... död någon gång mellan och var en norsk storman och jarl i tröndelag under harald hårfager s tid han är den förste av ladejarlarna hans ätt kom från hålogaland håkon slog sig ner i lade vid nidälven s utlopp i trondheimsfjorden möjligen erövrade han tröndelag tillsammans med harald hårfager håkon ska ha stupat vid stavanesvågen nu stongfjorden i nuvarande askvoll sogn og fjordane håkons hustrus namn är okänt han var far till sigurd ladejarl källor jørn sandnes store norske leksikon snl no artikeln kategori födda talet kategori avlidna talet kategori ladejarlar kategori norska politiker kategori personer i norge under vikingatiden kategori personer som stupat i strid kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Grjotgardsson
*  Kofaktor
... en kofaktor är en kemisk förening som binder till enzym er för att bidra till dess katalytiska förmåga i iupac gold book läst enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av genom att en kofaktor har egenskaper som saknas hos de olika aminosyrorna kan den möjliggöra katalys eller förbättra enzymets katalytiska förmåga det funktionellt inaktiva enzymet bestående av enbart protein kallas apoenzym medan den aktiva formen med bundna kofaktorer kallas holoenzym kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper dels mindre organiska molekyler även kallade koenzym er och dels joner vanligtvis metall joner kofakorer kan vara löst eller hårt bundna till enzymet en kofaktor som binds hårt till enzymet kallas för en prostetisk grupp en kofaktor som däremot aldrig binder in till enzymet kallas för ett kosubstrat ett exempel är koenzymet nadh nad referenser kategori enzymer kategori biomolekyler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Håkon Brusveen
... född juli i vingrom lillehammer är en norsk före detta längdåkare som vann guld på km och silver i stafett i olympiska vinterspelen han fick holmenkollenmedaljen efter sin aktiva karriär arbetade han som expertkommentator för radiosporten i nrk källor klicka på holmenkollmedaljen för nedladdningsbar pdf fil kategori norska längdåkare kategori norska olympiska guldmedaljörer kategori norska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska guldmedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori mottagare av holmenkollenmedaljen kategori män kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkon_Brusveen
*  Kategori:Indierollspel
kategori indierollspel kategori indierollspel privatfinansierade bordsrollspel och levande rollspel för mer information se artikeln indierollspel kategori rollspel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indierollspel
*  Tetrasarus plato
... är en skalbaggs art som beskrevs av bates tetrasarus plato ingår i släkte t tetrasarus och familjen långhorningar artens utbredningsområde är guatemala inga underart er finns listade i catalogue of life källor bates henry walter supplement to longicornia biologia centrali americana insecta coleoptera pls xvii xxiv titan cerambycidae database tavakilian g kategori långhorningar kategori tetrasarus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetrasarus_plato
*  Single strand binding protein
... eller ssb är ett protein som binder till enkla dna strängar för att hindra dem att återinbinda eller binda till sig själv vid exempelvis replikation i prokaryot er se även rpa kategori proteiner kategori replikation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Single_strand_binding_protein

Trombocyt: Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Extremofil: Extremofiler (Latin , "extrem" och grekiska (), "kärlek") är organismer som utmärker sig på så sätt att de lever eller överlever under extrema livsförhållanden som är skadliga för de flesta liv på jorden.Rampelotto, P.PeptidAcetylsalicylsyraKollagen: Kollagen är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur. Proteinet finns även i andra flercelliga djur.BlodproppHeparin: Heparin är en polysackarid av glykosaminoglykantyp som hindrar blod från att koagulera genom att öka effektiviteten hos antitrombin III, ett protein som hämmar thrombin som krävs för koagulering. Ämnet används inom sjukvården för att göra ytor blodkompatibla och som injektion för att lösa upp eller förhindra blodproppar.Prostacyklin: Prostacyklin är en speciell typ av prostaglandin som bildas i endotelceller. De stimulerar till kärlvidgning av kapillära blodkärl och mindre arterioler.Glanzmanns trombasteniArakidonsyra: Arakidonsyra, även kallad spindelsyra, är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer. Den utgör substrat för den vidare eikosanoidsyntesen, ibland endast diffust skild från prostaglandinsyntesen, vilken egentligen utgör en delmängd av eikosanoidsyntesen.Tan (kaninras)Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.