Tunica mediaElastisk vävnadStrongyle Infections, EquineStrongyloideaStrongylusGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.PenisindurationOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Tunica intimaBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Vattenbråck: En instängd ansamling av vätska, särskilt i testikelns tunica vaginalis eller längs sädessträngen.PenisArteriosklerosUrinvägskirurgiska tekniker, mänGlattmuskelcellerFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.PenisimplantationPenisprotesCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Impotens, vaskulärt betingad: Utebliven erektion till följd av minskat blodflöde till penis. Inblandade artärer kan vara aortaslutet, den hypogastriska, pudendus-, penis- och den kavernösa artären. Ektopisk dränering av svällkropparna via stora, ytliga dorsala vener eller onormalt stora kavernösa eller crurala vener kan ge upphov till venrelaterad impotens. Begreppet "venläckage" ses ofta i litteraturen, och avser det förhållande då otillräcklig blodmängd når svällkropparna.SpermatocelePeniserektionPungMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.Mellanöreinflammation: Inflammation i mellanörat, inklusive hörselbenen och örontrumpeten.UrinrörsförträngningOdlingssubstrat, anrikade: Odlingsmedia med tillsats av biologiskt aktiva ämnen från tidigare odlade celler eller vävnader som påverkar vissa cellfunktioner, som t ex tillväxt eller upplösning.TestikeltumörerSädessträngUrinvägsfistelMesoteliom: Tumörform som uppstår ur mesotelvävnad (bukhinna, lungsäck, hjärtsäck). Den uppträder som breda cellskikt, där vissa områden innehåller spindelformade, sarkomliknande celler, och där andra områden uppvisar adenomatösa mönster. Lungsäcksmesoteliom har förknippats med exponering för asbest.Hypospadi: En missbildning hos män, där urinröret mynnar ut på undersidan av penis eller i perineum.TestikelUrinrörGenitala tumörer hos män: Tumörsjukdomar i mannens fortplantningsorgan.Hudfistel: En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.Erektil dysfunktion: Sexuell oförmåga hos mannen.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.UrinrörssjukdomarSerös hinnaTestikeltorsionBindväv: Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.Persisterande primär glaskroppSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Armadiller: Bältdjur (bältor; Dasypodidae) som är vanligt förekommande i varmare områden i USA. De är bepansrade med små, benartade plattor.Social MediaElastin: Ett protein som utgör en stor del av kroppens elastiska vävnader.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Lens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.SädeskanalerOdlingssubstrat, serumfria: Odlingsmedia utan innehåll av serumproteiner, men med de för celltillväxt nödvändigaste ämnena. Med denna substrattyp undviks närvaro av extra ämnen som kan påverka cellproliferationen eller leda till oönskad cellaktivering.OrkiektomiAgar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.BlodådrorSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kommunikationsmedia: Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.TidsfaktorerRNA, budbärarHistocytokemiCelldelning: En cells förökning genom delning.OvarySädesepitelPlexus myentericusSertolicellerRåttor, Sprague-DawleyBakteriologiska teknikerHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Glaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.

*  Strongylus vulgaris
'Strongylus vulgaris' är den farligaste inälvsparasiten som förekommer hos hästar och den kallas även för stora blodmasken . 'Strongylus vulgaris' är den vanligaste av tre arter och den förekommer över hela världen. Äggen tål temperaturer under 5°C men vid denna temperatur utvecklas de inte, utan befinner sig i ett vilostadium. Larver som befinner sig i detta stadium lever i träcken och livnär sig på bakterier. Det är dessa larver som hästen får i sig när den betar. I detta stadium har larverna fortfarande en porös kutikula runt sig från föregående stadium. Det tar 14-21 dagar för larven att ta sig dit och här tillväxer larven betydligt under 3-4 månader innan den övergår till det femte och sista stadiet L5. Larverna kan även orsaka artärbråck som försvagar artärväggarna, ett resultat av deras migration mot krösroten. Föl som har utsatts för experimentella infektioner med 'Strongylus vulgaris' har visat på feber, matvägran, depression och buksmärtor efter några veckors infektion. Under normala förhållanden se...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strongylus_vulgaris
*  Är media budbärare både åt djurättsaktivister och till regeringen
r media budb rare b de t djur ttsaktivister och till regeringen. TRANSLATE WEB PAGE. NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE. BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE. FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE. V sterbottens Partidistrikt. Ume Arbetarekommun. Lennart Holmlund. Lennart Holmlund blogg.s-info.se/holmlund. Hej och v lkommen till min hemsida h r p S-info. H r kan du ta del av mina personliga tankar och sikter ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Startsida. Bakgrund. Visioner. Min blogg. Publicerat. Gästbok. r media budb rare b de t djur ttsaktivister och till regeringen. Vi har i denna vecka fått se bilder på minkar som djurrättsalliansen påstår är vanvårdade. Vi en snabbkontroll någonstans i södra Sverige så fann inte myndigheterna några vanvårdade djur. Det var inte länge sedan vi fick bilder av hur grisuppfödarna skötte sina grisar och vissa personer blev hårt utsatta. Jag kan själv inte veta och bedöma om det är sant eller inte. Djurrättsaktivister har genom åren använt många metoder för sina syften och jag ska inte heller ...
http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=44482
*  http://www.mzv.cz/ulaanbaatar/en/media and presentation/media outputs/x2013/index.html
... => http://www.mzv.cz/ulaanbaatar/en/media_and_presentation/media_outputs/x2013/index.html...
http://mzv.cz/ulaanbaatar/en/media_and_presentation/media_outputs/x2013/index.html
*  http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika/madagaskar.html
... => http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika...
http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/media_ve_svete/subsaharska_afrika/madagaskar.html
*  http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika/sudanska medi.html
... => http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti a media/media ve svete/subsaharska afrika...
http://mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/media_ve_svete/subsaharska_afrika/sudanska_medi.html
*  http://links.gunaxin.com/media/10-nostalgic-screen-shots-from-alien/forward/26385/
... => http://links.gunaxin.com/media/10-nostalgic-screen-shots-from-alien/forward/26385/1;%20url=http:/regretfulmorning.com/2012/11/alien-screenshots/...
http://links.gunaxin.com/media/10-nostalgic-screen-shots-from-alien/forward/26385/
*  Åderförkalkning
}} 'Åderförfettning', 'åderförkalkning' eller 'ateroskleros' är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artär ernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner LDL har en viktig roll http://www.internetmedicin.se/dyn main.asp?page=2787. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. Elastinet som gör artärerna elastiska försämras med åldern och gör kärlen stela och ökar risken för åderförkalkning. Mekanismen för hur arterioskleros uppkommer är inte helt klarlagd. Vid hög oxidativ stress fria radikaler och höga nivåer av LDL-kolesterol kan LDL-kolesterol i blodet reagera med de fria syreradikal erna och därmed genomgå oxidation. Oxiderat LDL-kolesterol samt ooxiderat läcker ut i kärlväggen där de tas upp av makrofag er vilket gör dem till så kallade skumceller, celler med små fettdr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åderförkalkning
*  Scelotrichia cavernosa
... är en nattslände art som beskrevs av wolfram mey scelotrichia cavernosa ingår i släkte t scelotrichia och familjen smånattsländor inga underart er finns listade i catalogue of life källor website trichoptera world checklist jan itis the integrated taxonomic information system orrell t custodian kategori smånattsländor kategori scelotrichia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scelotrichia_cavernosa
*  Come To Sweden 3 - Page 236
Forum. New Posts. Forum. -Ignition-. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Join Date Jul 2008 Location Sweden Posts 598. Tyska är annars ganska grovt, så det låter argt oavsett vad som sägs. Jag har aldrig tältat på festival, kan ju inte börja nu... Ja, det är trevligt att bo själv och förstås att bidra till samhället och tjäna lite mer pengar som man kan spara på. Reply With Quote. Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. JOLO. Join Date Oct 2004 Location Huddinge, Stockholm Posts 8,731. Men jag får inte riktigt ihop det. Så argt tycker jag inte att det låter. Jag har känt av det från familjen. Originally Posted by Tijs. Sometimes I love Jojan 3. Originally Posted by Amiralanal. Jojan is not ignorant. Originally Posted by PilZ-E. I appreciate Jojan. Man tror att vår hjärna blir så stor för att vi inte har så stora käkmuskler som andra apor. Det är läskigt att tälta i skogen men kan tänka mig att man inte är helt säker på en festival heller:P Jag har en kompis som en gång undrade var...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3/page236
*  Come To Sweden 3 - Page 296
Jojan. View Forum Posts. Kanske finns en gräns för hur mycket det ska finnas av numret för att man ska få förkorta det. Man kanske skulle lägga in en påminnelse något datum om några tusen år, och se om någon får det som ett meddelande från det förflutna. När vi just köpt biljetter till London 2012 kände jag en brådska att ordna med det andra, men sedan kom det mycket i skolan som fick mig att tänka på annat och få andra perspektiv, eftersom det fanns mycket som skulle göras där innan. Jag känner mig duktig när jag klarar av att lägga ett bud och lämna det där, även om jag blir överbjuden. Salt kan man ganska lätt känna av om man äter för mycket eller för lite av, eftersom man antingen blir sugen på något salt, eller blir törstig. Den räknade ner till år 1 och sen fortsatte den med ett till år 1 och vidare till 2 osv., så det stod inte -1, som jag tänkte mig att det skulle kunna göra. De har inte varit så speciella och det har nog mest varit av vana som jag tittat på dem. Men som du skriver lär de flesta klara...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1510152
*  Come To Sweden 3 - Page 296
Jojan. View Forum Posts. Kanske finns en gräns för hur mycket det ska finnas av numret för att man ska få förkorta det. Man kanske skulle lägga in en påminnelse något datum om några tusen år, och se om någon får det som ett meddelande från det förflutna. När vi just köpt biljetter till London 2012 kände jag en brådska att ordna med det andra, men sedan kom det mycket i skolan som fick mig att tänka på annat och få andra perspektiv, eftersom det fanns mycket som skulle göras där innan. Jag känner mig duktig när jag klarar av att lägga ett bud och lämna det där, även om jag blir överbjuden. Salt kan man ganska lätt känna av om man äter för mycket eller för lite av, eftersom man antingen blir sugen på något salt, eller blir törstig. Den räknade ner till år 1 och sen fortsatte den med ett till år 1 och vidare till 2 osv., så det stod inte -1, som jag tänkte mig att det skulle kunna göra. De har inte varit så speciella och det har nog mest varit av vana som jag tittat på dem. Men som du skriver lär de flesta klara...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1510258
*  Come To Sweden 3 - Page 258
New Posts. Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Join Date Oct 2004 Location Huddinge, Stockholm Posts 8,731. Det är inte någon jätteavancerad kamera som han har, men det blir alltid bra ljud och bild i den mån miljön tillåter. Jag kan tänka mig att band som är ute på turné med ett gäng andra band vill spela tillsammans och kanske får vara inomhus då. Originally Posted by Tijs. Sometimes I love Jojan 3. Originally Posted by Amiralanal. Jojan is not ignorant. Originally Posted by PilZ-E. I appreciate Jojan. Jag kanske hoppas att du ska dö så att jag slipper oroa mig när du inte skriver. Vad jag vet så är han inte så duktig, men som du kan höra så låter det ändå bra. Sedan har jag inte lyssnat på skivorna var för sig så mycket, med undantag för de tre senaste. Men om du är tror att det är ett C-ackord så testar du och då kan det låta rätt, nästan rätt eller fel. Är det nästan rätt får man tänka om det kanske är C-dur eller vad det kan vara. Sedan visade de en cirkel där jag skulle säga att all...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1494454
*  Come To Sweden 3 - Page 258
New Posts. Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Join Date Oct 2004 Location Huddinge, Stockholm Posts 8,731. Det är inte någon jätteavancerad kamera som han har, men det blir alltid bra ljud och bild i den mån miljön tillåter. Jag kan tänka mig att band som är ute på turné med ett gäng andra band vill spela tillsammans och kanske får vara inomhus då. Originally Posted by Tijs. Sometimes I love Jojan 3. Originally Posted by Amiralanal. Jojan is not ignorant. Originally Posted by PilZ-E. I appreciate Jojan. Jag kanske hoppas att du ska dö så att jag slipper oroa mig när du inte skriver. Vad jag vet så är han inte så duktig, men som du kan höra så låter det ändå bra. Sedan har jag inte lyssnat på skivorna var för sig så mycket, med undantag för de tre senaste. Men om du är tror att det är ett C-ackord så testar du och då kan det låta rätt, nästan rätt eller fel. Är det nästan rätt får man tänka om det kanske är C-dur eller vad det kan vara. Sedan visade de en cirkel där jag skulle säga att all...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3/page258
*  Come To Sweden 3 - Page 298
Jojan. View Profile. View Forum Posts. Private Message. Sedan hade de olika personligheter, som man kunde använda sig av för att identifiera dem. Han gillar dem, tror jag. En vän till mig gick i samma klass som Lars dotter, tror jag att det var. Det är bara något som de ska kunna visa upp, att man bryr sig om att produkten har någon effekt. Jag tror att jag kom fram till att det ändå har med att det är enklare att bara kolla året. Gärna ska man följa tabloidernas spekulationer, jag tror att de gör mer än vad man skulle hoppas. Kanske blir det en ond cirkel för folk som försöker att gå ned i vikt, att de tränar och substituerar en del mat för energidryck som de sedan blir beroende av, att man inte bara dricker det i samband med träning. Har inte någon brådska att skaffa den, så om säljaren inte svarar kanske det inte är så säkert att köpa från personen. Jag vet inte hur högt de kan tänkas gå, men 200:- kanske man kan räkna med ändå. Kanske kunde vara värt att se om säljaren har mer bra att sälja, det tänkte ja...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1510970
*  Come To Sweden 3 - Page 284
Jag tror också att det är tveksamt om det har någon effekt att bojkotta dem. Det skulle vara den likheten då. Ska man gå längre tillbaka i tiden för att göra om något, blir det större osäkerhet i att resten blir som det ska vara. Tänk bara så många gånger man gått ut ur ett rum, genom en dörr, för att bara glömma vad det var man skulle göra. Men det är som i alla språk, att det är självklart vad som gäller när man vuxit upp med det. Men som jag skrivit finns det för många kanske-köpa-skivor som man inte kan välja bland. Det hör man framför allt sägas men då är det snarare det är bara å göra så och då kan det väl få vara, men skriva så tycker jag inte om att man gör. Jag vet inte hur det såg ut, men det kanske inte var gjort på ett vis så att det var helt uppenbart och det bara var du som såg det. Det får inte bli för mycket andra kryddor så att, som du skriver, så att det skulle kunna vad som helst i grunden. Kanske är det något man blir extra känslig mot när det kan vara nödvändigt, som när man är vid en spi...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1504185
*  Come To Sweden 3 - Page 284
Jag tror också att det är tveksamt om det har någon effekt att bojkotta dem. Det skulle vara den likheten då. Ska man gå längre tillbaka i tiden för att göra om något, blir det större osäkerhet i att resten blir som det ska vara. Tänk bara så många gånger man gått ut ur ett rum, genom en dörr, för att bara glömma vad det var man skulle göra. Men det är som i alla språk, att det är självklart vad som gäller när man vuxit upp med det. Men som jag skrivit finns det för många kanske-köpa-skivor som man inte kan välja bland. Det hör man framför allt sägas men då är det snarare det är bara å göra så och då kan det väl få vara, men skriva så tycker jag inte om att man gör. Jag vet inte hur det såg ut, men det kanske inte var gjort på ett vis så att det var helt uppenbart och det bara var du som såg det. Det får inte bli för mycket andra kryddor så att, som du skriver, så att det skulle kunna vad som helst i grunden. Kanske är det något man blir extra känslig mot när det kan vara nödvändigt, som när man är vid en spi...
http://offspring.com/community/showthread.php?38857-Come-To-Sweden-3&p=1504359
*  Amanda Glans
... född i glasgow är en svensk journalist hon är uppvuxen i skövde och har studerat vid dramatiska institutet i stockholm glans tilldelades susanne björkman s stipendium med juryns motiveringen för hennes lågmälda och samtidigt intensiva berättande för modet att dröja vid till synes enkla frågor som efterhand djupnar allt mer för ett programskapande som bärs fram av en stark personlig röst år vann amanda glans tillsammans med erik hedtjärn stora journalistpriset s årets berättare för p dokumentären partiledaren en dokumentär om juholts väg till makten källor kategori svenska journalister kategori kvinnor kategori levande personer kategori födda kategori personer från glasgow kategori vinnare av stora journalistpriset...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amanda_Glans
*  Atomorbital
mini|Väteorbitalernas elektrontäthet för huvudkvanttalen 'n' = 2, 3, 4, där vinkeldelen är stående vågor. Dessa orbitaler liknar mycket de exakta lösningarna av schrödingerekvationen för väteatomen. Istället för en bana som beskriver en partikels rörelse representerar orbitaler en sannolikhetsfördelning för var man vid experiment förväntas finna elektronen. De kan uppfattas som stående våg or. För väte med en elektron i det elektriska fältet av en proton har schrödingerekvationen exakta lösningar. Orbitalernas energi beror i väte endast på huvudkvanttalet 'n', som motsvarar bohrmodellens atomskal. När rörelsemängdsmoment har sitt maximala värde vid 'l=n-'1, har vågfunktionen inga radiella noder. När dess absoluta värde är maximalt för en "cirkulär orbital", ligger cirkelns plan vinkelrätt på 'z'-axeln och har vinkelkomponenten ett antal de Broglie-våglängd er lika med 'n.' För 'm=l' och 'm=-l' är detta löpande vågor. En superposition av dessa två medurs och moturs löpande vågor är en stående våg; 'z'-axeln li...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atomorbital
*  Selective Mature Rabbit kaninfoder 350 gram | Hemfoder.se - Hundfoder & kattmat på nätet
Hemfoder.se - Hundfoder kattmat på nätet. Selective Mature Rabbit 350 gram *Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Supreme science Selective Mature Rabbit är ett sammansatt kaninfoder för den äldre kaninens ändrade näringsbehov. Denna noggrant och vetenskapliga sammansättning av högkvalitativa ingredienser skapar en mycket smaklig måltid och tillgodoser behoven hos den äldre kaninen och ger den en bra hälsa och vitalitet genom livet. Supreme science Selective Mature Rabbit kaninfoder, som är rikt på timotejhö, är ett mycket smakligt foder som hjälper till att stimulera aptiten, vilket hjälper kaninen att förebygga åldersrelaterade problem. Supreme Science Selective Mature Rabbit kaninfoder är berikat med högkvalitativa aminosyror, örter som är källa till antioxidanter, mineraler och vitaminer för en optimal näring för den äldre kaninen. En vuxen kanin har ett dagsbehov av ca 60-70 gram/dag av Supreme science Selective Mature Rabbit kan...
http://hemfoder.se/selective-mature-rabbit-350-gram/
*  Holländsk kanin
... thumb px svart vit holländsk kanin holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster var en gång den mest populära av alla kaninraser men efter att dvärgkanin er utvecklades minskade den holländska kaninens popularitet ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från holland utvecklades den faktiskt i england under talet importerades kaniner till england från ostende i belgien varje vecka för köttmarknaden bland dessa kaniner fanns en ras som kallades petite brabancon eftersom den härstammade från brabant i flandern petite brabancon kan fortfarande hittas i målningar från talet den holländska kaninen har sina genetiska rötter i denna gamla ras petite brabancon hade ofta holländska tecken och uppfödare i england valde ut de kaniner som hade jämna tecken sitt nuvarande utseende började rasen få i slutet på talet holländska kaniner är populära både som sällskapsd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holländsk_kanin
*  Flying Inflatable Boat
... fib är ett ultralätt flygplan som är en kombination av en liten uppblåsbar gummibåt och en motorförsedd hängglidare en fib kan flyga i km h och nå m höjd den första fungerande konstruktionen gjordes av det italienska företaget polaris som också fick patent på den antalet fib i hela världen uppskattas till ca i sverige har fib funnits sedan start och landning kan med stöd av allemansrätten ske varhelst det finns en lämplig vattensamling polaris fib revision har svenskt typgodkännande ul a klass a för att få flyga fib krävs ul certifikat som gäller flygfarkoster under kg utbildningen tar dagar varunder övning sker i ca flygtimmar en fib kostar i års prisläge cirka kr och utbildningen går på cirka kr annons från firma flysports referenser noter kategori flygplan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flying_Inflatable_Boat
*  Självundersökning av pungen - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tj
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Cancer. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Pungen har till uppgift att skydda testiklarna som ligger som två ovala kulor inne i pungen. Genom att undersöka pungen då och då lär du dig hur testiklarna och bitestiklarna, som sitter ovanpå och bakom testiklarna, brukar kännas. Lättare att känna på pungen när den är mjuk Ett bra tillfälle att undersöka pungen är när du står i duschen eller tar ett varmt bad. Pungen blir mjukare och lättare att undersöka när den är varm och intvålad. Söka vård Förändrin...
http://1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Atgarder-for-att-hitta-cancer-tidigt/Sjalvundersokning-av-pungen/
*  Svullnad i pungen
ö. Definition Testikelcancer svullnad är onormal förstoring av pungen, den säck som omger testiklarna. svullnaden kan vara på en eller båda sidor, och det kan finnas smärta. testiklarna och penis kan eller inte vara inblandade. Testikeltorsion är en allvarlig nödsituation där testikeln blir vridna i pungen och förlorar sin blodtillförsel. ringa 911 eller se din vårdgivare omedelbart, eftersom förlora blodtillförsel för bara några timmar kan orsaka vävnadsdöd och förlusten av en testikel. Hemvård Tillämpa is förpackningar till pungen under de första 24 timmar, följt av Sitz bad för att minska svullnad. Om smärtan är svår, placera en hoprullad handduk mellan benen precis under pungen för att lindra smärta och minska svullnad, men få läkare att kontrollera att det inte är en vridning. Ring din vårdgivare om Kontakta din läkare om: Du märker någon oförklarlig testikelcancer svullnad Svullnaden är smärtsamt Du har en testikel klump. Vad som väntar på din vårdgivare kontor Din vårdgivare kommer att utföra en fysisk...
http://symptomen.se/symptom/svullnad-i-pungen/
*  Urologix - urologmottagning med specialistkompetens i Göteborg - Vattenbråck i pungen
urologix urologmottagning med specialistkompetens i göteborg vattenbråck i pungen urologmottagning med specialistkompetens i göteborg start om oss patientinformation besök undersökningar polikliniska operationer manlig sterilisering vattenbråck i pungen förhudsoperationer hitta hit kontaktinfo samarbetspartners länkar vattenbråck i pungen allmänt det finns två olika sorters bråck i pungen det ena utgörs av en vätskeökning i en säck som testikeln ligger i och kallas för hydrocele det andra utgörs av en vätskeblåsa i bitestikeln och kallas för spermatocele symtomen från båda brukar vara tyngdkänsla och visst obehag sällan smärta båda typerna av vattenbråck kan behandlas med klistermetoden sklerosering behandling klistermetoden innebär att man med en nål sticker hål på vattenbråcket och suger ut vätskan man sprutar sedan in en mindre mängd klisterämne vilket gör att vattenbråckets väggar klistras ihop och vatten bråcket försvinner ämnet är vävnadsretande och kan ge lite värk i pungen och ny vätska bildas oftast ...
http://urologix.nu/Polikliniska-operationer/Vattenbr-ck-i-pungen/
*  Smärtor i pungen hos pojkar - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjä
På testikeln sitter ibland ett litet bihang som också kan vrida sig och orsaka smärtor i pungen, men det är inte farligt. Om det är testikelns bihang som har vridit sig brukar det enda symtomet vara att det gör ont i pungen. Ett inklämt ljumskbråck kan visa sig genom att pojken har ont i magen, ljumsken eller pungen pungen eller ljumsken blir röd, spänd, svullen och öm pojken ser sjuk ut, blir blek och kräks kanske. Ibland misstänker läkaren att testikeln har vridit sig, men upptäcker att det var bihanget som vridit sig och då tas det bort. Som förälder kan man inte göra någonting för att förhindra att barnet får testikelvridning. När man har inklämt ljumskbråck blir pungen röd, spänd, svullen och öm. Om läkaren inte lyckas trycka tillbaka bråcket måste det opereras akut för att tarmen eller testikeln inte ska skadas. Som förälder kan man inte göra någonting för att förhindra att barnet får ljumskbråck eller att det blir inklämt. Du kan också logga in och skriva en fråga – du får svar inom en timme. Det kan b...
http://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Smartor-i-pungen-hos-pojkar/
*  Bitestikelinflammation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Kroppen. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 5 sidor Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Stäng Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift Sammanfattning ca 2 sidor. Inflammation i bitestiklarna är inte så vanligt och orsakas nästan alltid av att bakterier spridit sig dit från urinvägarna. Symtom När man har bitestikelinflammation är de vanligaste symtomen svullnad och kraftig smärta, oftast bara i ena halvan av pungen. Om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion kan man ibland bli svårt medtagen. Om man får plötslig smärta i pungen som inte går över inom några minuter, ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Om man på annat sätt känner av smärta i pungen som återkommer eller inte går över, ska man kontakta en vårdcentral. Viktigt med behandling Om man söker behandling i tid får man sällan några komplikationer av bitestikelinflammation, men om man inte får behandling kan inflammationen sprida sig till testiklarna. Symtom och diagnos Symtom och besvär När man har bite...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Bitestikelinflammation/
*  .. cancer .. Jaha, dÃ¥ hade man cancer dÃ¥. .. En knöl i pungen .. You’re gonna live!!!
cancer. Jaha, dÃ¥ hade man cancer dÃ¥. 3 januari 2014. Daniel. ⋅. Daniels liv ⋅. bröd, cancer, rostat ⋅. 1 comment. Jag Ã¥t precis en rostad brödskiva. Tyckte den smakade lite konstigt. Tittade pÃ¥ baksidan och sÃ¥g att den var KOLSVART. SÃ¥ nu behöver jag troligen en benmärgstransplantation sanrt. Nyckelord:. bröd, cancer, rostat. En knöl i pungen 5 september 2013. Daniel. ⋅. Daniels liv ⋅. aaaaaaaaargh, cancer, knöl, testikelcancer ⋅. 2 comments. à h herregud. Dramatik i det Wernerska residenset. Jag lÃ¥g och tittade pÃ¥ tv. Har skaffat Netflix, sÃ¥ har sträckglott pÃ¥ Orange is the new black ett tag. En rätt bra serie, Ã¥tminstone i början. Plötsligt kliade det till litegrann vid skrevet, varpÃ¥ jag skrapade nÃ¥gra gÃ¥nger. Lite casual sÃ¥där. PÃ¥ nÃ¥got sätt hade jag väl fÃ¥tt in fingertopparna under ena pungkulan, och det var dÃ¥ jag kände den. En hÃ¥rd knöl. Det fullkomligt ISADE till i hela kroppen. ”Jaha, nu dör jag. Nu har jag cancer. Nu blir det cellgifter, pungamputation, och ökn...
http://blogg.danielwerner.se/nyckelord/cancer/
*  Testistorsion
ICD9 = 'Testistorsion', 'testikeltorsion' eller 'pungvred', är ett tillstånd när testikel ns sädesledare och blodkärl de som förser testikeln med blod och näring snott sig kring sig själva torsion. Små barn kan ha svårt att lokalisera smärta och de kan vid testistorsion i stället klaga över magont. Det är därför viktigt att alltid undersöka testiklarna på barn som har ont i magen. Pojkar/män med plötsligt påkomna, svåra smärtor i pungen ska alltid uppsöka sjukhus för undersökning av om de kan ha drabbats av testistorsion. Det gäller att snabbt ta sig till akutmottagningen på närmaste sjukhus med akutkirurgisk verksamhet då behandlingen är kirurgisk. Ambulans kan behöva användas om det krävs för att snabbt komma till sjukhus. Diagnosen ställs vanligen genom patientens/föräldrarnas berättelse och en undersökning av pungen. Vid tveksamma eller svårbedömda fall kan en ultraljudsundersökning med användning av dopplerteknik utföras, om det kan ske utan väntetid, varvid man vid testistorsion kan se nedsatt blodcirku...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Testistorsion
*  Torsion av Morgagnis hydatid
'Torsion av Morgagnis hydatid' eller 'appendix testis' innebär att den embryonala resten Morgagnis hydatid mellan testikeln och bitestikeln har vridit sig runt sig själv. Det är ett viktigt tillstånd att känna till då det kan likna testistorsion. Torsion av Morgagnis hydatid drabbar oftast barn och ungdomar. Smärtan är oftast mindre än vid testistorsion, men eftersom de flesta inte har haft testistorsion är det inget som den som drabbas av smärtor i pungen kan gå efter. Det är därför viktigt att söka läkare vid alla smärtor i pungen, för att utesluta testistorsion som kräver akut kirurgisk behandling. Vid undersökning finner man vanligen lätt till måttlig ömhet i den ena testikeln. Ibland kan man få fram att smärtan är störst i testikelns övre pol och ibland kan man känna och genom den tunna huden i pungen se en mörk, hård, kraftigt ömmande knuta vid testikelns övre pol 'blue dot sign'. Om symtomen och undersökningsfynden mer liknar dem vid testistorsion eller vid tveksamhet görs operation såsom vid testistor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsion_av_Morgagnis_hydatid
*  Dorcopsis luctuosa
'Dorcopsis luctuosa' ingår i släkte t större skogsvallabyer och familjen kängurudjur. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Utseende Utbredning och habitat Ekologi Underarter Källor Externa länkar. Honor är med en genomsnittlig kroppslängd huvud och bål av 52,5 cm, en svanslängd av cirka 31 cm och en vikt av ungefär 3,6 kg betydlig mindre än hanar. De senare blir cirka 97 cm långa, har en 39 cm lång svans och väger 11,6 kg i genomsnitt. Pälsen har på ovansidan en mörkgrå färg inte svart som på teckningen till höger. Färgen blir ljusare på kroppssidorna och buken är täckt av ljusgrå päls. Arten har liksom medlemmarna i släktet ' Macropus ' stora och kraftiga bakben. Utbredning och habitat. Pungdjuret förekommer på södra och östra Nya Guinea och vistas där i låglandet och i kulliga områden. Denna skogsvallaby är i fångenskap aktiv under skymningen samt gryningen och i naturen troligen även under natten. Några hanar och honor bildar en flock och inom flocken etableras en hierarki. Ställningen i hierarkin ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorcopsis_luctuosa
*  Testikelcancer - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Den som har testikelcancer i släkten bör själv undersöka pungen och testiklarna någon gång i månaden. Om det finns tecken på att cancern har spridit sig får man också behandling med cytostatika och ibland strålbehandling. Om man misstänker att man har testikelcancer ska man söka vård på en vårdcentral. Om man som barn hade en testikel som inte vandrade ner till pungen av sig själv eller som gjorde det sent är risken något större att senare i livet utveckla testikelcancer. Om man undersöker pungen då och då lär man sig hur testiklarna brukar kännas. Vid operationen brukar läkaren för säkerhets skull ta ett litet vävnadsprov även från den andra testikeln för att undersöka om det finns en tidig cancer i den testikeln också. Om man får diagnosen testikelcancer och opereras är nästa steg att undersöka om cancern enbart fanns i testikeln eller om den har spridit sig till andra delar av kroppen. Med hjälp av tumörmarkörer och röntgenundersökningar kan läkaren med ganska stor säkerhet avgöra om cancern har spridit si...
http://1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Testikelcancer/
*  Raphe
... kallas en hudsöm som syns där två halvor av ett organ har vuxit ihop under fosterstadiet det mest framträdande är det som börjar vid anus på båda könen och syns i mellangård en perineum och på männen fortsätter över pungen scrotum och ut på undersidan av penis till dess topp i sällsynta fall växer inte raphe ihop under fosterstadiet och då kan det bildas en öppning i penis som försvårar urinering man har för kort urinrör detta tillstånd kallas hypospadi och kan opereras bort förklarande bilder image gray png utvecklingsstadier av de yttre könsorganen hos båda könen image raphe int jpg bild på manligt raphe från scrotum till penis image perineal raphe in female jpg kvinnlig tydligt upphöjd perineal raphe källor kategori mannens könsorgan kategori kvinnans könsorgan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Raphe
*  Tannerskalan
'Tannerskalan' är en skala för fysisk utveckling hos barn, ungdomar och vuxna. Skalan definierar mått på fysisk utveckling som bygger på externa primära och sekundära egenskaper hos kön en. Till exempel storleken på bröst, könsorgan och utveckling av könshår. Under hiv -behandling används Tannerskalan för att bestämma vilka behandlingsmetoder man skall följa, den för vuxna, ungdomar eller barn. Definition av stadier Könsbehåring både man och kvinna. Könsbehåring både man och kvinna. förpubertal nivå. Tanner III Håret blir grövre och krulligt samt sprider ut sig. Tanner I Förpubertal testiklarnas volym är mindre än 1,5 ml ; penis längd är 3 cm eller mindre. Tanner II Testiklarnas volym är mellan 1,6 och 6 ml; skinnet på pungen blir tunnare, rodnar och förstoras; penis längd oförändrad. Tanner III Testiklarnas volym är mellan 6 och 12 ml; pungen växer ytterligare; penis börjar bli längre, runt 6 cm. Tanner IV Testiklarnas volym är mellan 12 och 20 ml; pungen växer ytterligare och mörknar; penis börjar bli längr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tannerskalan
*  Macropus
De minsta arterna, damavallaby och parmavallaby, når bara en kroppslängd huvud och bål av 42 till 53 cm och en vikt mellan 2,5 och 6 kg. Hanar av den största arten, röd jättekänguru, blir däremot 1,3 till 1,6 m långa huvud och bål samt upp till 90 kg tunga. Deras svans är 1,0 till 1,2 m lång och när de står på sina bakre extremiteter kan de vara 2,1 m höga. Hos de mindre arterna är hanar och honor ungefär lika stora men hos de stora arterna är hanarna tydlig större. Som typiska känguruer är deras bakre extremiteter förstorade och den kraftiga svansen används för att hålla balansen eller som femte fot. Vissa arter lever i mer eller mindre täta skogar, flera arter förekommer i savann er med några träd och buskar och några medlemmar hittas i täta buskmarker. Stora arter skuttar vanligen 1,2 till 1,9 m lång och ibland hoppar de 9 m lång eller i sällsynta fall 13 m. Vid dessa tillfällen når de en hastighet upp till 48 km/h. Damavallbyn kan till och med dricka lite saltvatten. Ibland lever individerna ensam och ibl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Macropus
*  Klapphingst
... en klapphingst är en hingst vars ena eller båda testiklar har blivit kvar i ljumskkanalen eller bukhålan istället för att en kort tid före eller efter födelsen vandra ner i pungen för att kastrera en klapphingst krävs därför ett större ingrepp av en veterinär en klapphingst vars ena testikel vandrat ner på normalt vis och som endast kastreras på denna kan ändå uppvisa ett hingstbeteende eftersom den testikel som ligger kvar i bukhålan eller ljumskkanalen fortsätter att producera hormon det kan kosta ca att kastrera en klapphingst se även hingst kryptorkism källor läst den juli kategori hästar kategori testikelsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klapphingst
*  Flexspan: Lärare behöver god mediekomptens
... Lärare behöver god mediekomptens. Men få lärare har tillräckligt hög kompetens i detta område för att hjälpa sina elever och det krävs en omfattande och långsiktig satsning för att se till att alla elever får lika bra förutsättningar. Det menar Barbro Oxstrand Göteborgs universitet i sin licentiatuppsats Från media literacy till mediekunnighet, enligt en artikel på Skolverket, Om lärares mediekunnighet. Barbro har studerat hur en grupp mellanstadielärare i Göteborgsområdet arbetar med mediekompetens. Resultaten visar en stor variation i lärarnas kompetens och det påverkar i sin tur hur de använder IT i sin undervisning. - Jag kan tydligt se att de som känner sig osäkra använder digitala medier för att förstärka ett traditionellt sätt att undervisa, konstaterar Barbro Oxstrand. De som har goda kunskaper använder däremot gärna bloggar och andra nya medier för att utveckla och förändra undervisningen. Här är åldern inte någon särskilt viktig faktor, utan det är intresse och kunskaper som avgör. Samtidigt är...
http://flexspan.blogspot.se/2013/02/larare-behover-god-mediekomptens.html
*  Systemet för Varning för MedborgareDrogTidig sort som övervakar att dyka upp drogen, tenderar
Ett innovativt System för Varning för MedborgareDrogTidig sort NDEWS framkallas för att övervaka att dyka upp trender att ska vård- experter för hjälp reagerar snabbt till potentiella utbrott av olagliga droger liksom heroin och att identifiera ökande bruk av den märkes- syntetmaterialet blandar. ”, Genom att övervaka, tenderar på den jämna lokalen, hoppas vi för att förhindra att dyka upp narkotikaproblem från eskalering eller fördelning till omgeende regioner.”, Information om märkes- syntetmaterialdroger - inklusive olik väg att äga och använda dem - är snabbt spridd till miljoner av folk till och med Internet- och samkvämmassmedia. Konventionella metoder som övervakar drogtrender, kan inte fråga om att dyka upp droger, ger inte alltid information om typerna av droger som används på gemenskapsnivån och kan behöva ett år eller mer till mot efterkrav och anmäla information. Ska NDEWS fortsätter för att övervaka drogtrender i vaktpostplatser runt om landet genom att använda många av medborgare- och lokaldatak...
http://news-medical.net/news/20140718/1882/Swedish.aspx
*  Kampanj
... fr campagne innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet olika typer av kampanjer militärt i den ursprungliga betydelsen syftade kampanj på en militärkampanj dvs ett fälttåg jordbruk en betkampanj är den tid på året då sockerbetsodlarna lämnar in sin skörd till sockerbruken kommunikation en kampanj drivs vanligen av en eller flera organisationer kampanjplan en beskriver hur de olika aktiviteterna i en kampanj skall samordnas med varandra för att ge maximal effekt med en valkampanj betecknar man ett partis strategi och metoder inför ett val en reklamkampanj är en företags sätt att med olika kommnunikationsmetoder och kanaler försöka övertyga potentiella kunder att köpa företagets produkter eller att för påverka kundernas image av företaget se även marknadskommunikation kategori kampanjer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kampanj
*  Öroninflammation
:'Uppslagsordet 'Örsprång' leder hit. För Curt Tallroth s och Olov Johansson s album, se Örsprång album .' {{Faktamall hälsotillstånd. DiseasesDB mult= serous, suppurative. ICD10 = {{ICD10|H|65||h|65}}-ICD10|H|67||h|65. MedlinePlus mult= acute, MedlinePlus2|007010 with effusion, MedlinePlus2|000619 chronic. eMedicine mult = eMedicine2|ent|426 complications. 'Öroninflammation', är en inflammation av mellanörat, det tomrum som finns mellan trumhinna n och innerörat. Det är en av två kategorier öroninflammationer som kan vara den underliggande orsaken till vad som brukar kallas öronvärk, den andra är otitis externa - inflammation i den yttre hörselgången. Ofta orsakad av stafylokocker eller virus. Kliniskt ser man öronvärk, feber barn, trumhinneperforation, nedsatt hörsel, nästäppa samt tragus -ömhet som även kan användas som grovtest vid misstanke om otitis media. Komplikationer till otitis media är hörselnedsättning ovanligt och meningit vid ej behandlad. Öroninflammation är väldigt vanligt under barndomen, i ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öroninflammation
*  Striktur
... är inom medicin sjuklig förträngning av rörformig anatomisk struktur till skillnad från synonymen stenos är den oftast orsakad av långvarig inflammation som lett till skrumpning externa länkar kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori inflammation kategori stenos...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Striktur
*  Hypospadi
{{Faktamall hälsotillstånd. Name = Hypospadi. latinskt namn = Hypospadia. ICD10 =. ICD9 = {{ICD9|752.61}}, ICD9|752.6. eMedicineTopic = 1136. }} thumb|right|Hypospadi. 'Hypospadi' är ett medfött tillstånd hos pojkar, som innebär att urinröret mynnar på undersidan av penis. I vissa, allvarligare fall kan urinröret ligga helt utanför penis och mynna i pungen. Obehandlad medför hypospadi, att penis blir krökt och det kan göra att det blir svårt för patienten att genomföra samlag i vuxen ålder. En på trehundra pojkar föds med hypospadi, och är en av de vanligaste missbildningarna. Hypospadi behandlas genom plastik kirurgi sk operation, under förskoleåldern. Behandlingen startar så tidigt som möjligt för att genom s.k. Z-plastik successivt förlänga urinröret med mynningen normalt placerad på ollonet. Målsättningen är att tills pojken börjar skolan i 6-7-årsåldern ha uppnått fullgott resultat, så att han kan stå och kissa tillsammans med sina jämnåriga kamrater likt de andra pojkarna. Men alla pojkarna med denna åk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypospadi
*  .. Posts Tagged ‘köp super kamagra’ .. Köp Super Kamagra .. Köp Super Kamagra
Posts Tagged ‘köp super kamagra’. Köp Super Kamagra. Januar 11th, 2011 admin. 3 Comments ». Köp Super Kamagra : Super Kamagra kombinerar tvÃ¥ olika maktresurser i en tablett. Först sildenafilcitrat vilket ökar uppförande av pennis och andra, dapoxetin, vilket du ta kontroll över din utlösning. Du har att göra med en Super Kamagra egna händer, hur länge ska ditt kön. Din partner kommer att vara mycket tacksam. Äntligen tillbaka att ha sex. MÃ¥nga specialister hävdar att cirka 14 procent av erektil dysfunktion med ursprung i psyket hos patienten har. Den psykologiska impotens, är rädslan att misslyckas en i sängen. Här kan förväntas med en 100% botemedel mot impotens, tack vare Super Kamagra tabletter. Däremot förekommer i cirka 80% av de flesta fall av erektil dysfunktion en fysisk Ã¥komma. Ofta är en förändring i hormonnivÃ¥erna och erektil dysfunktion att skylla.Förlusten av manlighet idag kan motverkas till lycka.Nästan varje individ har fullständigt bevarade tack vare Sup...
http://kamagra-sverige.com/tag/kop-super-kamagra/
*  Potensmedel
... image viagra in pack jpg potensmedel potenshöjande läkemedel är läkemedel vars syfte är att avhjälpa erektil dysfunktion eller i övrigt underlätta erektion exempel på potensmedel är traditionella men ej längre vanliga medel som spansk fluga och nyutvecklade läkemedel som viagra cialis och likvärdiga preparat oftast baserade på läkemedelssubstansen sildenafil eller tadalafil se även afrodisiaka kategori läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Potensmedel
*  Epitel
Histologi skt är epitel en mycket heterogen vävnadstyp, den har många funktioner varav några är: barriär mot omgivningen, skydd för underliggande vävnadstyper, sekretion av substanser, absorption av substanser. Några exempel: I blodkärl en kallas epitelcellerna för endotel celler, och utgör väggen mot lumen. Även kroppens körtlar byggs upp av epitelceller. Så är även fallet med epitelceller; det är mycket vanligt att tumörer er utgår från defekta epitelceller. En elakartad tumör som utgår från epitelceller kallas för ett carcinom. Exempel på ställen där enkelt cylindriskt epitel återfinns är mag-tarmkanalen, uterus endometrium och gallblåsan. 'Enkelt kubiskt epitel' ger mer membran yta än den platta motsvarigheten, vilket gör att cellen kan ha mer komplexa funktioner som avancerad transport in och ut ur cellen. Det enskiktade plattepitelet utgör epitel åt serösa hinnor och endotel hos blod - och lymfkärl, Henles slynga och lamina parietalis i Bowmans kapsel samt på ytterligare ett antal ställen. 'Flerradigt e...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epitel
*  Dasypus kappleri
... är en däggdjur sart som beskrevs av krauss dasypus kappleri ingår i släkte t långnosade bältor och familjen bältdjur dasypodidae iucn kategoriserar arten globalt som livskraftig denna bälta förekommer i norra sydamerika från centrala colombia och centrala venezuela till norra bolivia habitat et utgörs av regnskog ar och andra fuktiga skogar i låglandet individerna gräver underjordiska bon per kull föds två ungar individerna når en kroppslängd huvud och bål av till cm en svanslängd av till cm och en vikt mellan och kg i mitten av pansaren förekommer eller band dessutom finns plattor på huvudet naken och stjärten arten har sju till nio tänder i över och underkäken dasypus kappleri äter huvudsakligen insekter som myror termiter och skalbaggar dessutom ingår några små ryggradsdjur i födan boet etableras vanligen i skogar underarter arten delas in i följande underarter d k kappleri d k pastasae källor wilson don e and deeann m reeder eds mammal species of the world a taxonomic and geographic reference rd ed v...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dasypus_kappleri
*  .. Etikettarkiv: facebook .. Utvärdering av sociala medier .. Om att blogga .. Scenarios som m
Etikettarkiv: facebook. Utvärdering av sociala medier Posted on. 2012/04/20. by. Linnea Sjögren. 1. Igår hade vi en utbildningsdag om nyttovärdering av och med sociala medier för SFIS på Försvarshögskolan i Stockholm. Det handlade om hur man sätter mätbara mål, metoder för utvärdering, vad som kan mätas, vilka verktyg som finns för statistikuttag, hur man kan använda Facebook Insights, inspirerande exempel från näringslivet m.m. Det var bara någon enstaka från folkbibliotek där, men vi hoppas det kommer fler på nästa tillfälle som blir till hösten i Göteborg. Kursen är precis lika angelägen för folkbiblioteken. Här är presentationen. Nyttovärdering 2.0. View more PowerPoint from Linnéa Sjögren. /Linnéa. Publicerat i Sociala medier, Utvärderingsmetoder. Märkt facebook, image, mätetal, mätmetoder, mål, mål mätning sociala medier, mjuka faktorer, nytta, presentationer, SFIS, sociala medier, statistics, Utvärderingsmetoder, value, värde. 1 Kommentar. Om att blogga Post...
https://biblioteksnytta.wordpress.com/tag/facebook/
*  Sociala medier hjälp för att ta grepp om nödsituationer - It i vården
... It i vården Sociala medier hj lp f r att ta grepp om n dsituationer. F rut kom mycket av den informationen in till tidningarna nu l ggs den allt oftare ut p sociala medier. M nniskor sprider sin information p det s tt som de r mest vana vid. I dag hamnar allt mer information i de sociala medierna, framf r allt Facebook och Twitter, s ger han. nda sedan de sociala medierna b rjade anv ndas finns allt mer information tillg nglig det g ller bara att hitta den. Det r sv rt att hitta informationen det r mycket brus och tiden finns heller inte, s ger Fredrik Bergstrand. F r att lyckas h nger det i dag p om det finns personer som kan sociala medier i organisationen. Den som inte r van vid sociala medier vet inte heller hur man s ker utan det m ste vara n gon som r aktiv p Facebook och Twitter. Han pekar ocks p att de som i dag har ledande befattningar i exempelvis r ddningstj nsten och p larmcentralerna r ldre och inte alltid har den vanan. Just bilder r det som ger mest information. Men f r att verkligen kunna...
http://itivarden.idg.se/2.2898/1.444174/sociala-medier-hjalp-for-att-ta-grepp-om-nodsituationer
*  Sociala medier
En annan definition är ”Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i.” 'Datorn i Utbildningen' 2/12. Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Kommunikation kan även ske genom personliga meddelanden och inom slutna forum eller grupper. Många sociala nätverk möjliggör att individen kan aktivera tjänster som ibland kallas applikationer eller plugins, exempelvis onlinespel, namninsamlingar och enkäter som vänner kan inbjuda varandra till. ' Mikroblogg ar' – mikrobloggaren skriver korta meddelanden i realtid, som kan läsas av personer som är 'följare' av bloggaren eller de. Möjligheten till att kommentera finns på samma sätt som inom bloggarna men på ett kortare och mer koncist sätt. ' Kommentarsfält ' – möjliggö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
*  Samsung SH100 bästa sociala media kamera | LetsGoDigital
Samsung SH100 bästa sociala media kamera. Digitalkamera Test. Samsung SH100 bästa sociala media kamera Ilse Jurriën : 18 augusti 2011 - 08:05 CET. Samsung SH100 bästa sociala media kamera : EISA är ett femtiotal facktidningar inom elektronik i Europa som en gång om året ger sina samlade omdömen om sina favoritprylar. Samsung SH100 är en av de fyra Samsung-produkter som erhåller prestigefyllda EISA-utmärkelser som offentliggörs i dag. De andra: mobiltelefon Samsung Galaxy S2, NX-objektivet Samsung 20-50 mm och teven Samsung UE40D6505 i 6-serien. Samsung SH100 bästa sociala media kamera ”Det här är en väldigt liten 14.2 megapixel kompakt som gör det ovanligt lätt att dela med sig av sina bilder och videofilmer. Tack vare inbyggd Wi-Fi går det att koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk och genom kamerans 3-tums monitor kan du sedan e-posta dina mästerverk till släkt och vänner, eller ladda upp dem till sociala nätverksplatser som Facebook eller Picasa. Videofilmer går att skicka direkt till YouTube. Med DLNA-te...
http://letsgodigital.org/se/30310/samsung-sh100/
*  Sociala och Digitala Medier - Nyheter/Blogg - Patricia Mellins Konsultbyrå
Sociala och Digitala Medier - Nyheter/Blogg - Patricia Mellins Konsultbyr. Patricia Mellins Konsultbyr. +46 707 972705. Startsida. Tjänster. Cv. Fotografi Portfolio. Kontakt. Hur du rensar historiken i din Facebook. 1/19/2013 0 Comments. M nga rensar historiken i sin dator d och och det finns flera f rdelar att g ra det men du n gonsin rensat historiken i din Facebook. H r r en liten video som visar hur du rensar historiken i din Faceboook. 0 Comments. Leave a Reply. RSS Feed. Patricia Mellin. Denna blogg handlar om relevanta nyheter inom sociala medier, tekniken och tankes ttet bakom sociala medier och om hur du kan anv nda dig av verktyget f r att bygga upp din egen sociala n rvaro. "M let r inte att vara bra p Sociala Medier. M let r att vara bra p din egen verksamhet tack vare Sociala Medier." Av: Patricia Mellin. Archives. December 2014 June 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Mar...
http://patriciamellin.com/nyheterblogg/hur-du-rensar-historiken-i-din-facebook
*  Sociala och Digitala Medier - Nyheter/Blogg - Patricia Mellins Konsultbyrå
Sociala och Digitala Medier - Nyheter/Blogg - Patricia Mellins Konsultbyr. Patricia Mellins Konsultbyr. +46 707 972705. Startsida. Tjänster. Cv. Fotografi Portfolio. Kontakt. Den första smart telefon tillverkad i Afrika tar marknad #VMK #smartphone #market #Africa 12/25/2012 0 Comments. Entrepren ren Verone Mankou fr n Congo vill att VMK blir f r Afrika vad Apple r f r USA och Samsung f r Asien. 0 Comments. Leave a Reply. RSS Feed. Patricia Mellin. Denna blogg handlar om relevanta nyheter inom sociala medier, tekniken och tankes ttet bakom sociala medier och om hur du kan anv nda dig av verktyget f r att bygga upp din egen sociala n rvaro. "M let r inte att vara bra p Sociala Medier. M let r att vara bra p din egen verksamhet tack vare Sociala Medier." Av: Patricia Mellin. Archives. December 2014 June 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 20...
http://patriciamellin.com/nyheterblogg/den-frsta-smart-telefon-tillverkad-i-afrika-tar-marknad-vmk-smartphone-market-africa
*  Politiker stöttar våldtäktsmän på Facebook - Nyheter - NSD.se
... Lule. Lule. Fotboll. Lule. En Facebookgrupp stödjer de två män som dömdes till fängelse för en våldtäkt under Jokkmokks marknad 2011. En Facebookgrupp stödde de två män som dömdes till fängelse för en våldtäkt under Jokkmokks marknad 2011. Nu har en motgrupp bildas, till stöd får våldtäktsoffren, som på ett kort tag fått 800 medlemmar. Likheter med Bjästa Två flickor våldtas, våldtäktsmannen får sin dom, men samhället ställer sig på förövarens sida. En Facebookgrupp till stöd för våldtäktsmännen drevs av en av männens mamma, som har jobbat hårt för att få sin son frikänd, och bland annat engagerade rättskonsulten Trond Sefastsson för att samla material till en resningsansökan. jag skulle iallafall inte göra det" Jag tror på dem eftersom de har erkänt att de har haft sex. Jag är fundersam över om det har gått rätt till, säger Sylvia Blind, till DN. På frågan hur hon tror att flickan känner sig när den lokala sameföreningen stödjer en dömd våldtäktsman säger hon så här till DN: Jag stöder inte dem för same...
http://nsd.se/nyheter/?articleid=6931921
*  bit.ly Archives - Bineros blogg om webbhotell, domäner och annat kul på nätet
Hem Beställ Webbhotell Domän Om oss Blogg Support. Håll koll på Twitter-statistiken här är vår efter 2 år För ganska exakt en vecka sedan fyllde Binero två år på Twitter , och i söndags fyllde Twitter fem år. L s mer: Håll koll på Twitter-statistiken här är vår efter 2 år. Välj kategori Affiliatemarknadsföring Aleborg 2.0 app.net Årskrönika Öppettider Övrigt Besök Bildhantering Binero Binero 2.0 Binero Easy Bloggverktyg Bloki Cloud content CSR Datacenter Domännamn Dreamhack Drift Drupal E-handel Ekonomi English Event Facebook Film Gästblogg Google Google+ Guider hackaton Hemsidan Historik Internet Java Jobb Joomla Juridik Kampanj Konferenser Kunder LinkedIn Livet på Binero Marknad Migrering Mobilt Nostalgi Nyheter Okategoriserat OpenCart Operativsystem FreeBSD iOS Linux Mac Windows Partners PHP Plugins Praktik Produkt Programmering Registry Roligt Säkerhet Semester SEO Sitebuilder Skype Sociala media Sociala medier Sponsring SSL Support Tävling Teknik DNS E-post Hårdvara IP-telefoni Kontrollpanel Nätverk Tips...
http://blogg.binero.se/tag/bit-ly/
*  Kan man mäta inflytande - inlägg i Kloutdiskussionen -Sara Hernandez
... Sara Hernandez. Digital kommunikation ur en konsults perspektiv. Föreläsningar. Jobb. Om Sara. oktober 30, 2011 Kan man mäta inflytande inlägg i Kloutdiskussionen. Trots att jag följt Stockholm Social Media Club länge på Facebook var jag på premiärlunch i fredags. Diskussionen denna gång handlade om. Klout, en tjänst som mäter individers och organisationers inflytande på nätet. Det funkar så att man tillåter tjänsten att koppla upp sig mot ens konton på exempelvis Twitter och Facebook och som då kan mäta hur många kontakter man har, hur många som kommunicerar med en och delar vidare ens inlägg. Ju mer interaktioner och inflytande desto högre poäng får man. Se videon från diskussionen här. Klout viktigt eller ej. Klout eller liknande tjänster som PeerIndex eller Empire Avenue har inte direkt fått något större genomslag i Sverige, de flesta som inte jobbar inom digital mediasfären har nog inte koll på vad det är. Däremot hävdade en paneldebattör på Social Media World Forum som jag var på i våras att Klouts...
http://sarahernandez.se/2011/10/kan-man-mata-inflytande-inlagg-i-kloutdiskussionen/
*  Red cross.27.1
Mats Adamczak, Social Media Analyst at Paf. 1 Sociala MedierMats Adamczak Social Media Specialist. 2 Sociala MedierFör att kunna ha en SoMe strategi måste manha en förståelse för:- Kommunikation Generation X,Y Z - Verktygen facebook, twitter, linkedin m.fl - Individens beteende offentligt/personligt/privat - Marknadsföring/Kundservice/Ekonomi i SoMe En vanlig definition av strategi kontra taktik är: taktik är kons ten att vinna ett slag, strategi är ko nsten att vinna ett krig. 4 Den sociala revolutionen”Aldrig tidigare i människans historia, har den yngre generationen lärt den äldre att kommunicera ...” - Mats Adamczak Sep. kopplar man ihop sig med affärsbekanta !80% av företagen i USA använder LinkedIn föratt hitta nya medarbetare !Är du inte med, så undrar man varför. De personer man umgås med åtminstone någon gång årligen Ett tjugotal vänner som utgörs av närmaste familjen Bara riktiga vänner och närmaste vännerna Bara närmsta vännerna DIGITALT OVANA Private Per Familjäre Fredrik eller inte alls på facebook...
http://slideshare.net/amazingmaz/red-cross271
*  Harvard
... Official Website. Of Harvard Athletics Harvard Harvard. Schedule. Roster. Twitter. Instagram. Schedule. Roster. Twitter. Instagram. Heavyweight Crew. Heavyweight Crew. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Lightweight Crew. Lightweight Crew. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Schedule. Roster. Twitter. Instagram. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Ice Hockey. Ice Hockey. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Schedule. Roster. Twitter. Instagram. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Schedule. Roster. Twitter. Instagram. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Swimming Diving. Schedule. Roster. Twitter. Facebook. Tennis. slg 6 Tanner Anderson Fr RHP/3B 20 16 3 5 1 - - 1 6 2 1 - .313 .522 .375. 16 Andrew Ferreira So P 19 17 1 2 - - - 1 3 9 - 1 .118 .250 .118. 41 Jacob Kremers Fr RHP/1B 10 3 0 0 - - - 0 - 2 - - .000 .000 .000. 33 Zach Boden Fr OF 14 51 8 16 2 - - 3 3 7 6 1 .314 .357 .353. 30 Ethan Fe...
http://gocrimson.com/sports/bsb/2011-12/teams/harvard?sort=pw&view=lineup&pos=p&r=0
*  το καλοκαίρι μου
20 maj 2011. kl. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 18 maj 2011. En särdeles blåsig dag åt Natha och jag lunch på Aminas, Sloppy Joe's en alldeles fantastisk macka och öl. Dom retade mig för att jag, i all min optimism bara hade t-shirt på mig medans dom hade ungefär hundra lager och halsduk. kl. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 17 maj 2011. Folk satt på marken, stod packade i trappan och det var hur bra stämning som helst trots att vi hade både finnar och svenskar. Trots att vi förlorade. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 16 maj 2011. Idag var jag ledig för första gången på jag vet inte hur länge, har jobbat brutalt mycket senaste tiden så det har varit tokskönt att få vila lite. Köpte nya flippisar mina fötter har svullnat för att jag sprungit som galning på jobbet. Hon hade dessutom lagat mat till mig, hur bra. Och hängde med Natha som sku...
http://bloggnummertre.blogspot.com/
*  Eftertänkt: Och jag bara undrar: Vad är poängen med att publicera det här?
Eftertänkt: Och jag bara undrar: Vad är poängen med att publicera det här. Och jag bara undrar: Vad är poängen med att publicera det här. Och även om det på något plan kvalar in som en lokal nyhet. Man måste ändå inte skriva om allt. Många gånger är de ensam leverantör av just den varan i sitt område lokalradion har ofta större geografiska områden att bevaka, annonstidningarna har längre periodicitet, bloggare är inga tillförlitliga leverantörer. Men när NSD skriver om en tjej i tonåren som fastnat i en gunga och fick klippas loss av räddningstjänsten så har man gått för långt. Ja, för räddningstjänsten måste det vara underbart att få slippa hantera våld, sjukdom och skador en stund. Hur kul är det för den här tjejen i morgon, eller nästa vecka. Och hur kul är det att dessutom få se sig själv som en liten lustig historia med bild i landets största nät- och kvällstidning. Doktorand vid JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Ska i mitt avhandlingsarbete fördjupa ...
http://eftertankt.com/2011/05/och-jag-bara-undrar-vad-ar-poangen-med.html
*  ARATORP: Facebook
måndag 7 mars 2011. Facebook. Måndag och en ny härlig vecka står för dörren. Jag är lite sen i starten, men är snart i kapp... Måste bara kika in och ge er ett filmtips. Vi kollade på The Social Network i går kväll som handlar om Facebooks grundande och dess skapare Mark Zuckerberg. En riktigt, riktigt bra regisserad och framförallt välspelad film om en stor händelse i vår tid. Unga, många för mig okända skådespelare för en sån rapp och bra dialog så jag häpnar i soffan och inser att jag måste se om den omgående. En rolig detalj; tjejen Erica Albright som "krossar hjärtat" på Mark Zuckerberg och som är den egentliga anledningen till all programmering som följde är ingen mindre än Rooney Mara som vi kommer att få se som den amerikanska Lisbeth Salander. Ska bli spännande att se den förvandlingen... See you on Facebook. Aratorps Lena. kl. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: film. Missade filmen när den gick här : Ska se den nån gång vid tillfälle. Ha en bra måndagskväll. mars 07, 20...
http://aratorp.blogspot.com/2011/03/facebook.html
*  Filmer - Södra
... Webbplatskarta. Välkommen att kontakta oss på Södra Hög tillgänglighet och god service ingår i vårt vardagliga arbete på Södra. Här hittar du kontakter till alla våra verksamheter. Om du vill ställa frågor om våra webbplatser hittar du kontakt här. Vill du prata skogsbruk eller sälja virke hittar du våra skogsinspektorer här. X Logga in. Om Södra +. Trävaror +. Energi +. Interiörträ +. Hållbarhet +. Karriär +. Pressrum +. Kontakter +. Logga in. Pressrum > Filmer. Filmer Du hittar fler filmer på Södras Youtubekanal. Historiskt starkt resultat - Lars Idermark om T2-2015 2015-09-22, 2m41s Utbyggnad av Södra Cell Mörrum - Södra 2015-09-16, 25s Södra shows the way 2015-07-03, 3m4s Södra på SkogsElmia 2015 2015-06-10, 3m25s Expansion Södra 2015-05-12, 3m47s Vårexkursion i Toftaholm 2015 2015-05-21, 2m46s Södras föreningsstämma 2015 2015-05-20, 5m23s Presentation av Hans Berggren - Ny styrelseledamot 2015 2015-05-18, 2m41s Presentation av Lena Ek - Ny styrelseordförande 2015 2015-05-18, 2m49s. Pressrum Fakta om...
http://sodra.com/sv/Pressrum/Filmer/?r=A-I_ZgjkEwM
*  ANNALEENAS HEM // home decor and inspiration: december 2009
31 december 2009. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. 30 december 2009. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. Annika gav mig med det här gamla FANTASTISKA tyget som hon själv inte hade användning av, men jag tyckte att den var underbar. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. 29 december 2009. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 2 reacties. 28 december 2009. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. 0 reacties. För att det känns som att det vita som bas gör att allt det gamla...
http://annaleenashem.blogspot.com/2009_12_01_archive.html
*  Mattor – Köp online, på nätet & i butik – Svenssons i Lammhult
{{ cart.cartTotalQuantity }} produkter, {{ cart.cartTotalPrice. nfcurrency:"kr" }} St ng Se varukorg Till kassan Det finns inga varor i din varukorg. Se alla produkter. Se alla resultat. Snygga mattor. Vi har mattor i olika material, storlekar och utföranden för att du ska kunna hitta rätt oavsett om du söker efter en matta att lägga under soffgruppen i vardagsrummet, i barnens rum eller något mjukt och mysigt att sätta ner fötterna i när du kliver ur sängen på morgonen. Förutom i vilket rum den ska placeras så är det självklart att du måste hitta en modell som du gillar utseendet på, och med vårt stora utbud av alltifrån sovrumsmattor till hall- och barnrumsmattor vågar vi lova att du kommer hitta en variant som du trivs med, här på Svenssons i Lammhult. Med mattan som utgångspunkt. När man inreder ett rum eller ett helt hem så är det inte ovanligt att man lämnar valet av matta till allra sist. Prova istället att ha exempelvis sovrumsmattan som utgångspunkt och inred resten av sovrummet med sovrumsmöbler uti...
https://svenssons.se/mattor/
*  Möbler från Svenssons.se | Soffor Designmöbler Heminredning Online
M bler fr n Svenssons.se. Soffor Designm bler Heminredning Online. Svenssons i Lammhult. {{ cart.cartTotalQuantity }} produkter, {{ cart.cartTotalPrice. nfcurrency:"kr" }} St ng Se varukorg Till kassan Det finns inga varor i din varukorg. {{ prod.name }}. Pris Antal Summa. {{ prod.price. nfcurrency:"kr" }} {{ prod.priceDiscount. nfcurrency:"kr" }} {{ prod.quantity }}. {{ cart.calcTotalPrice prod. nfcurrency:"kr" }}. Se alla produkter. Till kassan. Samma Svenssons. Fast i ny kostym. Vi hjälper dig gärna. Inga resultat hittades. {{ result.concatinatedName }} {{ result.defaultPrices .amount. nfcurrency:"kr" }} {{ result.currentPrices .amount. nfcurrency:"kr" }}. Redo f r leverans. Se alla resultat. Bestlite BL2 bordlampa - charcoal svart, m ssingsstativ. av Robert Dudley Best f r Gubi Pris fr n. 4985 kr. Finns i fler varianter. Only me spegel - glossy black. av Philippe Starck f r Kartell Pris fr n. 1800 kr. Finns i fler varianter. 41 Paimio f t lj - svart. av Alvar Aalto f r Artek Pris fr n. 28090 kr. Finns i f...
https://svenssons.se/
*  Beads Penta pendel - copper - Pendlar – Möbler från Svenssons i Lammhult
Beads Penta pendel - copper - Pendlar – M bler fr n Svenssons i Lammhult. {{ cart.cartTotalQuantity }} produkter, {{ cart.cartTotalPrice. nfcurrency:"kr" }} St ng Se varukorg Till kassan Det finns inga varor i din varukorg. Se alla produkter. Vi hjälper dig gärna. Se alla resultat. Beads Penta pendel - copper Pendel av Winnie Lui f r. copper. Benämning Antal delbetalningar Månadskostnad Uppläggningsavgift Administrativ avgift Ränta Totalkostnad Effektiv ränta {{plan.name}} {{plan.noOfPayments}} {{plan.paymentPerMonth. Effektiv ränta {{plan.effectiveInterestRate}}%. Beställningsvara - beräknad leveranstid Beställningsvara Den här varan beställs från vår leverantör så snart vi tagit emot din order. För säsongsvaror kan leveranstiden vara betydligt längre, beroende på att varan endast tillverkas eller levereras säsongsvis. Kontakta oss för aktuell leveranstid för denna vara. På den orderbekräftelse du får från oss kommer du att få ett specifikt besked om vilken leveranstid som gäller för just din beställning. Vi...
https://svenssons.se/p/belysning/taklampor/beads-penta-pendel-koppar/47915001001
*  Byråer – Köp online, på nätet & i butik – Svenssons i Lammhult
nfcurrency:"kr" }} St ng Se varukorg Till kassan Det finns inga varor i din varukorg. Se alla produkter. Se alla resultat. Byråer i olika storlekar. En byrå är en möbel som nästan alla någon gång har använt. Denna möbel fungerar som en förvaringsplats för mindre kläder såsom underkläder, strumpor och ibland även t-shirt och tröjor som du inte vill placera i garderober då du har andra kläder som tar upp denna plats. En byrå går oftast att hitta i många utföranden och i en mängd olika storlekar beroende på ditt behov och om du gillar gammal eller modern design. Klassiska byråer. Att det finns många olika stilar och designdetaljer på byråer har visat sig genom årens lopp. Tidigare så var en byrå klassiskt utformad i till exempel allmogestil eller med raka linjer. Numera hittar du byråer av alla typer och färger, vilket gör det mycket roligare att inreda ditt hem. Möbler från Svenssons i Lammhult hittar du antingen i någon av våra fysiska möbelhus, eller via vår informativa webbutik på nätet. Byråer för behov och...
https://svenssons.se/forvaring-och-hyllor/byraer/
*  Kulturnatt - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Anpassa sidan. Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Miljö energi. Näringsliv arbete. Uppleva göra. Om kommunen. Du är här:. Startsidan. Uppleva göra. Evenemang och aktiviteter. Uppleva göra. Bibliotek Evenemang och aktiviteter Applåd - en tidning om kultur Aktiviteter för familjer och barn Internationella Gatuteaterfestivalen Cirkus. Funkismello – melodifestivalen för personer med funktionsnedsättning Friluftsliv och natur Föreningar och bidrag Idrotts- och motionsanläggningar Konst och museer Mötesplatser och aktivitetshus Parker och lekplatser Scener, arenor och samlingslokaler Stipendier och priser Stränder och bad Turism. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämn...
http://halmstad.se/kulturnatt
*  Kulturnatt - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Anpassa sidan. Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Miljö energi. Näringsliv arbete. Uppleva göra. Om kommunen. Du är här:. Startsidan. Uppleva göra. Evenemang och aktiviteter. Uppleva göra. Bibliotek Evenemang och aktiviteter Applåd - en tidning om kultur Aktiviteter för familjer och barn Internationella Gatuteaterfestivalen Cirkus. Funkismello – melodifestivalen för personer med funktionsnedsättning Friluftsliv och natur Föreningar och bidrag Idrotts- och motionsanläggningar Konst och museer Mötesplatser och aktivitetshus Parker och lekplatser Scener, arenor och samlingslokaler Stipendier och priser Stränder och bad Turism. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämn...
http://halmstad.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter/kulturnatt8september2012.1186.html
*  .. Category: Irriterande .. Flera allvarliga fel har uppstÃ¥tt! .. KrÃ¥ngel, krÃ¥ngel, krÃ¥
Kommentarer 24 Av Ingrid, 22 juni 2010 12:45 Nu kan du släppa tummarna, för idag när jag stod pÃ¥ ICA och handlade fick jag ett SMS frÃ¥n TV4, där man skriver att jag inte vunnit nÃ¥gon stuga!. Share on Facebook. Kommentarer 18 Av Ingrid, 12 april 2010 16:14 Inte fick jag tvätta mÃ¥nga tvättar innan den här nya maskinen, inköpt den 28 mars 2010, började krÃ¥ngla. Share on Facebook. Kommentarer 30 Av Ingrid, 16 mars 2010 15:25 PÃ¥ förmiddagen idag har vi varit i Visby och à ke har fÃ¥tt sin starroperation gjord. Share on Facebook. Kommentarer 27 Av Ingrid, 14 mars 2010 16:41 Dagen började rätt bra med en blÃ¥ himmel och en stor värmande sol. Share on Facebook. Kommentarer 32 Av Ingrid, 21 december 2009 16:41 Efter ännu en kall natt, vi hade -14,5° när det var som kallast, sÃ¥g det ut att bli en riktigt vacker dag. à ke var lite tveksam till om bilen skulle starta, för den hade inte varit ute och rört pÃ¥ sig pÃ¥ tvÃ¥ dagar, men det var inga problem alls, den startade som en klocka precis som v...
http://blog.stenstugu.com/category/halsolaget/irriterande/
*  Idiot.se – Av idioter, för idioter!
Idiot.se Av idioter, för idioter. Idiot.se - Av idioter, f r idioter. Sida 156 av 200 « Första « ... 23 oktober 2007 - Kategori: Roliga filmer. VN:F. Rating: 1.9/ 5 44 votes cast. Dela: Facebook. Twitter. Google. Reddit. E-post. 22 oktober 2007 - Kategori: Roliga filmer Ett par glas för mycket för dom här grabbarna. Är man två kan man dock hjälpas åt. VN:F. Rating: 1.6/ 5 58 votes cast. Dela: Facebook. Twitter. Google. Reddit. E-post. Idol 2007. 21 oktober 2007 - Kategori: Roliga filmer Den har väl nästan hunnit bli en gammal goding vid det här laget, men för er som ändå missat Idol-Patrik får ni er chans här. VN:F. Rating: 5.0/ 5 2 votes cast. Dela: Facebook. Twitter. Google. Reddit. E-post. 20 oktober 2007 - Kategori: Roliga filmer Det är inte alla människor som klarar av att åka rulltrappa på vanligt vis. VN:F. Rating: 5.0/ 5 1 vote cast. Dela: Facebook. Twitter. Google. Reddit. E-post. 19 oktober 2007 - Kategori: Roliga filmer En förutsättning för att man skall kunna spegla sig efter ett besök på muggen ä...
http://idiot.se/page/156/
*  Hyr och köp film i svenska iTunes - Henrik Löwenhamn
hyr och köp film i svenska itunes henrik löwenhamn henrik löwenhamn visby gotland öl mat sociala medier webbstrategi basket och musik gotland almedalen media övrigt livet musik wordpress världens bästa låtar instagram basket länkar marknad mat dryck prylar mitt företag tidigare spelningar alla platser jag spelat skivor på bilder från spelningar henriks beer crop house vinyl september hyr och köp film i svenska itunes uploaded with skitch fosfor se rapporterar att man nu kan hyra och köpa filmer i svenska itunes man måste klicka på browse movies och sedan gå igenom korta listor med standardfilmer men å andra sidan så kan man både hyra och köpa äntligen nu väntar vi bara på tv serierna även alltommac se rapporterar hyr film i svenska itunes fosfor se skrivet av henrik löwenhamn postad i media många sätt att ge igen på seo ny facebook strategi igen sök efter jag heter henrik löwenhamn och bor i visby med sara och två barn jag jobbar med webb och kommunikation på riksantikvarieämbetet här skriver jag om allt möjl...
http://lowenhamn.se/socialamedier/hyr-och-kop-film-i-svenska-itunes
*  Kontakta din politiker - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Translate. English. Lättläst. Anpassa sidan. Översikt. A-Ö. Karta. Kontakt. Sök. . Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. . Du är här:. Startsidan. Om kommunen. Demokrati och politik. Kontakta din politiker. Om kommunen. Om Halmstad Kommunens organisation Demokrati och politik Insyn och påverkan Kontakta din politiker Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunråd Nämnder Handikapprådet Pensionärsrådet Revisorer Ekonomi och styrning Olyckor och kris Internationellt och regionalt Viktig information Kontakt. Kontakta oss. Lyssna. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Besöksadress. Telefontider. Fredag Se karta dire...
http://halmstad.se/omkommunen/kommunensorganisation/halmstadsfortroendevalda.1513.html?url=1153756006/TroInt/partier.asp?parti=M&sv.url=12.7eaaf024126b190abb3800013446
*  Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Translate. English. Anpassa sidan. Karta. Kontakt. Sök. . Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. . Du är här:. Startsidan. Om kommunen. Kommunens organisation. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetsmarknadsenheten Daglig verksamhet Kvalitet och utveckling. Kontakta oss. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Besöksadress. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, UAF. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens, UAF:s uppdrag är att genom utbildning, praktik...
http://halmstad.se/omkommunen/kommunensorganisation/forvaltningar/utbildningsocharbetsmarknadsforvaltningen.4682.html
*  Vatten och avlopp - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Translate. English. Lättläst. Anpassa sidan. Översikt. A-Ö. Karta. Kontakt. Sök. . Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. . Du är här:. Startsidan. Bygga bo. Vatten och avlopp. Bygga bo. Boende Bygga Planer och markfrågor Vatten och avlopp Felanmälan vatten och avlopp Lantmäteri Bredband och IT Byggnadstekniskt brandskydd Aktuella projekt. Kontakta oss. Lättläst. Lyssna. Dela. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Telefon. Öppettider för besökare. Besöksadress. 035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5. Kl. 08.00 - 17.00. Telefontider. Postadress. Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad. Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00. E-p...
http://halmstad.se/byggabo/vattenochavlopp.98.html
*  Halmstad Arena Bad - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Anpassa sidan. Sök. . Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. Du är här:. Startsidan. Uppleva göra. Stränder och bad. Halmstad Arena Bad. Uppleva göra. Bibliotek Evenemang och aktiviteter Friluftsliv och natur Föreningar och bidrag Idrotts- och motionsanläggningar Konst och museer Mötesplatser och aktivitetshus Parker och lekplatser Scener, arenor och samlingslokaler Stipendier och priser Stränder och bad Halmstad Arena Bad Simstadion Brottet Furulundsbadet Getingebadet Havsstränder Insjöstränder Badvattenprognos Hundar och hästar på stranden Turism. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. 08.00 - 17.00. Fredag S...
http://halmstad.se/upplevagora/idrottochmotion/halmstadarenabad.1402.html
*  Waste and recycling - Halmstads kommun
... Shortcut to #mittenspalt. Shortcut to Om webbplatsen. Shortcut to Halmstads kommun. Shortcut to Nyhetsarkiv. Shortcut to Översikt. Shortcut to Sök på webbplatsen. Shortcut to Kontakt. Självservice blanketter. Translate. English. Lättläst. Anpassa sidan. Översikt. A-Ö. Karta. Kontakt. Search. . Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. . Du är här:. Startsidan. English. Environment Energy. Waste and recycling. English. Building Living Pre-schools Schools Environment Energy Waste and recycling Hazardous waste Household waste Composting and garden waste Litter Industry Work Care Support Travel Traffic See Do About the municipality Contact. Kontakta oss. Lyssna. Svenska. Dela. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Telefon. Öppettider för besökare. Besöksadress. 035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5. Kl. Telefontider. Postadress. Måndag-torsdag Fredag 301...
http://halmstad.se/omwebbplatsen/english/environmentenergy/wasteandrecycling.268_en.html
*  Nyhetsarkiv – Resor & Trafik - Halmstads kommun
Nyhetsarkiv – Resor Trafik - Halmstads kommun. Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Anpassa sidan. Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. Startsidan. Nyhetsarkiv – Bygga Bo Nyhetsarkiv – Förskola Skola Nyhetsarkiv – Miljö Energi Nyhetsarkiv – Näringsliv Arbete Nyhetsarkiv – Omsorg Stöd Nyhetsarkiv – Resor Trafik Nyhetsarkiv – Uppleva Göra. Kontakta oss. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. 2011-03-07 Positiva siffror för Halmstad City Airport. Uppåt för flygplatsen. Antalet resenärer fortsätter att öka från Halmstad City Airport. 2011-03-01 Ny järnvägspendel til...
http://halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivresortrafik.863.html?start=20110301-00000000-AM&end=20110331-235959999-PM
*  Nyhetsarkiv – Omsorg & Stöd - Halmstads kommun
Nyhetsarkiv – Omsorg Stöd - Halmstads kommun. Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Anpassa sidan. Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. Startsidan. Nyhetsarkiv – Bygga Bo Nyhetsarkiv – Förskola Skola Nyhetsarkiv – Miljö Energi Nyhetsarkiv – Näringsliv Arbete Nyhetsarkiv – Omsorg Stöd Nyhetsarkiv – Resor Trafik Nyhetsarkiv – Uppleva Göra. Kontakta oss. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. 2011-12-20 Avanti har flyttat. Öppenvården Avantis nya besöksadress är Stationsgatan 48A. 2011-12-20 Framgångsrikt arbete med minskning av trycksår. Ett av hemvårdsnämndens mål...
http://halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivomsorgstod.862.html?start=20111201-00000000-AM&end=20111231-235959999-PM
*  Nyhetsarkiv – Bygga & Bo - Halmstads kommun
Nyhetsarkiv – Bygga Bo - Halmstads kommun. Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. English. Anpassa sidan. Översikt. Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. Du är här:. Startsidan. Nyhetsarkiv. Nyhetsarkiv – Bygga Bo. Nyhetsarkiv. Nyhetsarkiv – Bygga Bo Nyhetsarkiv – Förskola Skola Nyhetsarkiv – Miljö Energi Nyhetsarkiv – Näringsliv Arbete Nyhetsarkiv – Omsorg Stöd Nyhetsarkiv – Resor Trafik Nyhetsarkiv – Uppleva Göra. Kontakta oss. Dela sidan på sociala medier. Kontakta Halmstads kommun. Öppettider för besökare. Telefontider. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. Nyhetsarkiv – Bygga Bo. 2010-05-26 Exploatörer klara för nya bostadsområdet Albinsro...
http://halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivbyggabo.77.html?start=20100501-00000000-AM&end=20100531-235959999-PM
*  Parrotfish - Den kreativa webbyrån
Strategi för social media. Vi hjälper mindre företag bostadsrättsföreningar och andra organisationer med digital kommunikation och andra it-tjänster. Sökmotoroptimering Sökmotoroptimering går ut på att optimera en webbsida så att den hamnar så högt upp i rankingen bland olika sökmotorer, i först hand Google. Vi gör allt från studiofotografering med Elinchromes studioblixtar till mer normal fotografi där det befintliga ljuset används. En god it-säkerhet innebär att bland annat att man har en förståelse för vilka resurser som finns, vad de är värda och vilka risker som finns. Strategi för social media Social media är ett verktyg som rätt använt kan förstärka er närvaro på nätet, göra att fler hittar till er webbsida, ert varumärke förstärks och att ni får nya kunder. Det finns dock risker och utan en medveten strategi bakom kan man mycket väl hamna i en av flera olika fallgropar. Webbdesign Webbsidan har för många företag och andra organisationer blivit det viktigaste verktyget för att möta nya och befintliga k...
http://parrotfish.se/
*  Prenumerera på nyheter - RSS - Halmstads kommun
... Snabblänk till #mittenspalt. Snabblänk till Om webbplatsen. Snabblänk till Halmstads kommun. Snabblänk till Nyhetsarkiv. Snabblänk till Översikt. Snabblänk till Sök på webbplatsen. Snabblänk till Kontakt. Självservice blanketter. Anpassa sidan. Se prognos för vädret i Halmstad. Detaljerad prognos. Bygga bo. Förskola skola. Miljö energi. Näringsliv arbete. Omsorg stöd. Resor trafik. Uppleva göra. Om kommunen. Startsidan. Om webbplatsen. Prenumerera på nyheter - RSS. Om webbplatsen. Översikt Innehåll A-Ö Karta Anpassa sidan Prenumerera på nyheter - RSS Teknisk information Om cookies Sök på webbplatsen Sociala medier Sök på Halmstads webbplats. Dela sidan på sociala medier. Öppettider för besökare. Fredag Se karta direkt@halmstad.se. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. Du kan prenumerera på nyheter från halmstad.se via RSS. RSS som står för Rich document format Site Summary är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. Tillgängliga RSS-flöden på webbplatsen Ny...
http://halmstad.se/omwebbplatsen/prenumererapanyheterrss.3219.html
*  Opinionsverket
Janerik Larsson på SvDs ledarsida ifrågasätter i dag i tidningens nätupplaga att det skett ett skifte i sociala medier, där ett verkligt och brett engagemang nu lyser igenom i flyktingfrågan. Janerik Larsson hittar inte den artikel som delats 64000 gånger, trots att den publicerats inom samma koncern som SvD tillhör. Sedan hävdar han att Stefan Löfvéns videosvar till Agnes Olsson om att hjälpa dem som slåss mot krig och förföljelse inte fått 1,2 miljoner visningar på Facebook. Dessutom har Agnes Olssons svar till statsministern fått 457 000 visningar något vi inte tagit med i vår statistik. Janerik Larsson kritiserar även den statistik av delningar i sociala medier som vi visat. När vi nu tittar på utvecklingen de senaste dagarna ser vi att något har hänt. Som vi skriver i första meningen: “Vi som dagligen mäter och följer sociala medier-flöden bevittnar nu ett skifte”. Vad händer med välfärden. De senaste fem åren har det skrivits över 50 000 artiklar som berör brister i välfärden. Det är artiklar som handla...
http://opinionsverket.se/
*  Linda K: juni 2012
... Upplagd av Linda K. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. 2 kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. 3 kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. 4 kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. 3 kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Upplagd av Linda K. kl. 4 kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Har ni inte läst den, eller har ni bara läst den en gång, beordrar jag er att lä...
http://iabloggar.blogspot.se/2012_06_01_archive.html
*  Motoform
... Sidor. Startsida Om mig. söndag 15 juli 2012. Ny blogg. bloggen fortsätter här: http://protocycle.blogspot.se/. Upplagd av. Clayman. kl. 12:47. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. fredag 4 maj 2012. Lite till.. En bild till på tankdelen bara, grundformen är satt men en del ändringar kvarstår. Upplagd av. Clayman. kl. 21:33. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. torsdag 3 maj 2012. Formsvacka. Formsvacka ja, bokstavligt talat har jag haft det en tid, men nu kommer det ytor ur händerna igen. Upplagd av. Clayman. kl. 11:11. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. lördag 21 april 2012. Minisköld. Jag gjorde ett skivbromsskydd till polarens minimoto, lite torr men under 20g iaf. Upplagd av. Clayman. kl. 04:31. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. torsdag 29...
http://motoform-claymodeling.blogspot.com/
*  Tipsy Tessie: januari 2008
Har scrappat lite grann i veckan men eftersom det är mörkt när man kommer hem ska bli såååå skönt när våren kommer!!. Det får bli till helgen. Tills dess tänkte jag fortsätta att lägga in lite äldre LOs som jag fortfarande känner mig ganska nöjd med. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Här en LO jag gjort under hösten. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Beställde det på bumbs och nu väntar jag bara på att det ska komma så att jag får börja :. Har inte gjort något minialbum än men någon gång ska ju vara den första.... Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Det tycker i alla fall jag som älskar färger om ni är intresserade hittar ni dem här. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Passar på att lägga in ytterliggare två LOs som jag gjort till min käre make. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på...
http://tispsytessie.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
*  fotoblogg Archives - bryggare.nu
... Om mig Fotoblogg Tumblr: Mixed Goodies Johan 365 Katjas mat. Fotobloggen Johan Bryggare + by. Övrigt. På den här webbplatsen händer det inte så mycket. Och det lär det inte göra på ett tag heller så ta och spana in min fotoblogg istället. bryggare.nu/photo. Den här bloggen kan handla om både det ena och det andra. Det finns ingen röd tråd annat än vad som rör sig i mitt huvud för tillfället, vilket inte är mycket att döma av hur sällan jag skriver. Om jag skriver något är det helt och hållet mina egna funderingar och reflektioner vilka inte nödvändigtvis delas av min nuvarande arbetsgivare. Will work for money: nu söker jag nytt jobb igen. Nytt jobb: nu byter jag SEB mot Zacco 2012-12-21. Tack för i år Daflo. Tack Hipstamatic för att det är kul att fotografera igen 2012-06-21. Börjar du lyssna och prata med kunden måste du också kunna leverera 2008-12-22. Will work for money: nu söker jag nytt jobb igen. Gör gott med ditt kort 2009-03-09. Lenovo S10e en försenad julklapp till mig själv 2008-12-30. kolleg...
http://bryggare.nu/tag/fotoblogg/
*  Fridhems cykel | Vi håller en del av Sverige rullande!
Fridhems cykel. Vi håller en del av Sverige rullande. HITTA HIT REPARATION KONTAKTA OSS. Vi håller en del av Sverige rullande. START PRODUKTER BUTIKER REPARATION CYKELUTHYRNING OM FÖRETAGET KONTAKTA OSS. Tips. Passa på och köpa en begagnad cykel till bra pris innan sommaren. gÖR SOM tusentals ANDRA. Gilla oss på Facebook. Fridhems Cykelaffär 1 månad sen. Fridhems Cykelaffär har delat sitt. ... Läs Mer Läs Mer REA. Ord 28999:- nu 19999:- Focus Raven 27r 4.0 2015 -27.5a -XS, S, M och L -xt allt även bromsar - Fox ctd gaffel -dt swiss x1900 hjul Se på Facebook. Likes: 2 Shares: 0 Comments: 0. Tobias Olsson och Börje Douhane Gillar detta Kommentera på Facebook. Fridhems Cykelaffär 1 månad sen. REA. Ord 28999:- nu 19999:- Focus Raven 27r 4.0 2015 -27.5a -XS, S, M och L -xt allt även bromsar - Fox ctd gaffel -dt swiss x1900 hjul ... Läs Mer Läs Mer Se på Facebook. Likes: 1 Shares: 3 Comments: 0. Tobias Olsson Gillar detta Kommentera på Facebook. Våra Utvalda Produkter. Monark Oscar 2015. Gammalmodig och trendig på ...
http://fridhemscykel.se/
*  Hank Green
Dessa var resultatet av att hans fru berättade hur hon får huvudvärk av 3D-filmer. Glasögonen tar bort 3D-effekten genom att släppa igenom samma bild av de två olika bilderna som används för att skapa illusionen av 3D i filmer till bärarens ögon. Green föddes i Birmingham, Alabama, och hans familj flyttade sen till Orlando, Florida, där han växte upp. Han tog examen från Winter Park High School 1998 och tog sedan en kandidatexamen i biokemi från Eckerd College och en magisterexamen i miljö-studier från University of Montana. Green för närvarande bosatt i Missoula, Montana, med hans fru Katherine, deras katt Cameo och deras hund Lemon. Tillsammans med sin äldre bror John Green startade Hank Green YouTube -kanalen "vlogbrothers" år 2007, efter en överenskommelse att sluta helt med textbaserad kommunikation under ett år och bara videoblogga projektet kallades "Brotherhood 2.0". Efter projektets slut hade ett community växt runt kanalen kallat "nerdfighteria" från namnet deras efterföljare "Nerdfighters" och i oc...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hank_Green
*  Dagens Media | Dagens outfit – och andra inlägg i modebloggsdebatten
Dagens outfit – och andra inlägg i modebloggsdebatten. Dagens outfit – och andra inlägg i modebloggsdebatten. Saxat från Dagensmedia.se. En ny kommentar på diskussionen om modekritik alltså, och det här är statistik som visar svart på vitt att den kritiska hållningen i bloggarna är närmast obefintlig. Saxat från Dagensmedia.se. – Vi kommer framöver fokusera mer på den sociala mediesfären och digital kommunikation, och kommer därmed kunna tillhandahålla mer material, lättare, till bloggare och andra sociala forum, säger Johan Gip. Och visst finns det en fara i att säga modebloggare har makt, för ALLA modebloggare har inte makt och de bloggare som har någon form av makt har kanske inte samma typ av makt heller. Men jag hade ju gärna hört mer om varför Peak Performance nu ska satsa på sociala medier om de inte behöver det. Dagens media idag. Detta är dagens tillskott till köpta inlägg-debatten. Katrin är ingen modebloggare, men debatten berör de flesta bloggare som någon gång nämner varumärken. Kanske är hela de...
https://dagensoutfit.wordpress.com/tag/dagens-media/
*  kod Archives - Bineros blogg om webbhotell, domäner och annat kul på nätet
WordPress: supersäker inloggning Att använda WordPress är kul men det gäller att tänka på säkerheten nu när systemet har blivit så populärt. Vi på Binero håller dig uppdaterad om vad du kan göra för att skapa en så säker miljö som möjligt för din WordPress-blogg. L s mer: WordPress: supersäker inloggning Tweet. Säkerhet , Wordpress Gratisteman för WordPress en fara. Säkerhet , Tips , Wordpress ASP.NET MVC3 – Nu har vi det med. I april var Binero bland de absolut första att stöda .NET4 , och nu är vi en av de första webbhotellen att stöda MVC3. L s mer: ASP.NET MVC3 – Nu har vi det med. Etiketter .SE .se domän Affiliate Apple bilder Blogg Domännamn Drift e-handel E-post Facebook Framtiden Fredag FreeBSD Förbättring Google Internet Internetworld Intervju Kontoret lagringslösning Linux Marknadsföring Medarbetare Microsoft Nördigt Plugin plugins Roligt SEO sociala media Sociala Medier Spam Statistik Storage Support Säkerhet Tips twitter Tävling Uppgradering Video Webbhotell Wordpress Öppet. Blogg Domänkampanj .NU...
http://blogg.binero.se/tag/kod/
*  | Billy Öhgren
Billy Öhgren. Please enable javascript to view this site. Billy Öhgren. Om Billy iPhoneutvecklare Kontakta mig Portfolio Hotell. Select a Page: Om Billy iPhoneutvecklare Kontakta mig Portfolio Hotell. To Top. wptv. 18 Nov 2009. No Comments In Tips Utbildning By Billy. Webbtv för webbutvecklare. On 18, Nov 2009. No Comments. In Tips, Utbildning. By Billy. Förra fredagen sändes det andra pilotavsnittet av den nya webbtvsatsningen WPTV. Johan leitet är personen bakom satsningen och jobbar som programansvarig för högskoleutbildningen Webbprogrammering 120hp vid Högskolan i Kalmar. I det första avsnittet fick vi höra gästen Erik Falk som berättade som 24 hour business camp där han tillsammans med tre andra killar från HIK som skapade handlat.nu. I det andra avsnittet är Marcus Wilhelmsson gäst och pratar om Linux. Adressen till WPTV är www.webbprogrammerare.se/wptv Tags. hik, plugget, wptv. Sök i bloggen:. Meny: Kontakta mig Om Billy Portfolio Referenser Top Panel Twinglysök. Billy på Sociala medier: Min LinkedIn-...
http://billyohgren.com/tag/wptv/
*  | Billy Öhgren
Billy Öhgren. Please enable javascript to view this site. Billy Öhgren. Om Billy iPhoneutvecklare Kontakta mig Portfolio Hotell. Select a Page: Om Billy iPhoneutvecklare Kontakta mig Portfolio Hotell. To Top. plugget. 18 Nov 2009. No Comments In Tips Utbildning By Billy. Webbtv för webbutvecklare. On 18, Nov 2009. No Comments. In Tips, Utbildning. By Billy. Förra fredagen sändes det andra pilotavsnittet av den nya webbtvsatsningen WPTV. Johan leitet är personen bakom satsningen och jobbar som programansvarig för högskoleutbildningen Webbprogrammering 120hp vid Högskolan i Kalmar. I det första avsnittet fick vi höra gästen Erik Falk som berättade som 24 hour business camp där han tillsammans med tre andra killar från HIK som skapade handlat.nu. I det andra avsnittet är Marcus Wilhelmsson gäst och pratar om Linux. Adressen till WPTV är www.webbprogrammerare.se/wptv Tags. hik, plugget, wptv. Sök i bloggen:. Meny: Kontakta mig Om Billy Portfolio Referenser Top Panel Twinglysök. Billy på Sociala medier: Min Linked...
http://billyohgren.com/tag/plugget/
*  Soffbord & småbord – Köp online, på nätet & i butik – Svenssons i Lammhult
nfcurrency:"kr" }} St ng Se varukorg Till kassan Det finns inga varor i din varukorg. Se alla produkter. Se alla resultat. Bord Soffbord sm bord. Soffbord sm bord Soffbord & småbord, Serveringsvagnar. Inred med soffbord och småbord. Att få till den där perfekta känslan av att ha lyckats med en komplett inredning som verkligen känns rätt är inte alla förunnat. För att få till detta krävs det en lite konstnärlig ådra samt en god estetisk kunskap. När du har denna kunskap så ser du också vad de små tingen har för betydelse. Detta gäller allt från matbord, soffbord och småbord. Kanske är det just småbord av dessa tre som är det som gör att den lilla möbeln får en stor plats i både rummet och hjärtat på den som inreder. Andra viktiga små ting vid inredning kan vara pallar och andra inredningsdetaljer. När du tittar på professionella inredare, så är det just det lilla som får den stora platsen. Detta ser vi gång på gång i olika inredningsmagasin och TV-program. Du kan också tänka på detta när du inreder ditt hem, o...
https://svenssons.se/bord/soffbord-och-smabord/
*  Maria Ferm
parti = Miljöpartiet de gröna. 'Maria Theresa Ferm', född 28 augusti 1985 i Eriksfälts församling, Malmöhus län, är en svensk politiker miljöpartist och riksdagsledamot sedan 2010. Hon är Miljöpartiet de grönas talesperson i migrationspolitiska frågor och sedan 2014 även partiets gruppledare i riksdagen. Hon var tidigare även talesperson i rättspolitiska frågor. Uppväxt och utbildning Grön Ungdom Riksdagen Andra uppdrag Övrigt Källor Externa länkar. Tidigare har hon varit ledamot av Gröna Studenter s riksstyrelse och varit språkrör för Grön Ungdom Malmö. Maria Ferm valdes in i riksdagen för Malmö kommuns valkrets i valet 2010. Hon var en av totalt åtta kandidater som tog sig in riksdagen tack vare personval, efter att ha kryssat sig förbi toppkandidaten Karin Svensson Smith. Under mandatperioden 2010–2014 var hon ledamot i riksdagens justitieutskott samt suppleant i socialförsäkringsutskottet och EU-nämnden. I riksdagen har hon bland annat lyft frågan om amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Ferm
*  Kannibalgalaxens senaste middag | ESO Sverige
Weekend Visits to the ALMA OSF. Med den nya metoden har astronomer kunnat se igenom de mörka stoftstråken i galaxen Centaurus A och observera maten , en liten spiralgalax, för närvarande förvriden och skev, i aldrig tidigare skådad detalj. Mellan 200 och 700 miljoner år sedan förefaller det att vara sedan denna galax åt upp en mindre, gasrik spiralgalax. Det är denna mindre galax vars rester nu verkar malas runt inne i de centrala delarna av Centaurus A och sannolikt sätter igång bildandet av nya generationer av stjärnor. Sammansmältning av galaxer är det vanligaste sättet att förklara hur sådana elliptiska jättegalaxer bildas. Med de nya bilderna, tagna med instrumentet SOFI och teleskopet NTT vid ESO:s La Silla-observatorium, har astronomerna kunnat få en ännu skarpare bild av galaxens struktur, denna gång helt fri från skymmande stoft. De ursprungliga bilderna, som togs i nära infrarött ljus genom tre olika filter J, H och K , kombinerades med en ny metod som tar bort stoftets mörka, skärmande påverkan och...
http://eso.org/public/sweden/news/eso0944/
*  Nils Gustafsson: July 2010
... skip to main. skip to sidebar. Nils Gustafsson. On social media, political mobilisation, and serendipitous notes in general from a Swedish Ph D in Political Science. Wednesday, 21 July 2010. Uttala sig är silver. Statsvetenskaplig Tidskrifts senaste nummer - som presenterades i Almedalen härom veckan - har de svenska politiska partierna som tema. Samtliga riksdagspartier och "utmanarna" Fi, Sd, Junilistan och Pp avhandlas i var sin uppsats. Det är ett synnerligen lättillgängligt och läsvärt nummer. I de olika uppsatserna är det egentligen bara partierna som är det sammanhållande elementet; författarna har valt ytterst olika metoder och frågor. En kort genomgång av uppsatsernas slutsatser visar dock att det kanske inte är något revolutionerande innehåll: - Moderaterna hatar inte välfärdsstaten längre Anders Lindbom, "Moderaterna och välfärdsstaten". - Det är inte konstigt att Socialdemokraterna går i koalition Peter Santesson-Wilson, "Socialdemokraterna. Från minoritetsregering till koalitionspartner". - ...
http://nilsgustafsson.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
*  plug-in Archives - Plucera Webbyrå/Reklambyrå
... Plucera på Instagram Plucera på Facebook Start. Portfolio. Plucera Webbyrå. WordPress. Webbdesign. Trycksaker. Blogg. Kontakt. Offertförfrågan. Blogg. Tidigare inlägg. Vår favorit-plug-in har uppdaterats och vi bidrog 4 oktober 2011 I ett av de projekt som vi arbetar med, stötte vi på lite problem när det gällde att skapa en bra och användarvänlig rutin för kunden att uppdatera en specifik funktion Taggar: plug-in, Simple Fields, Sponsring, Utveckling, WordPress. Postat i: WordPress. Därför undviker vi betal-plug-ins till WordPress 25 januari 2011 WordPress är ett fantastiskt verktyg. Möjligheten att bygga vilken webbsida som helst i detta verktyg är ovärderligt. Den stora WP-siten, WPMU.org, som också stå bakom sidan WPMU-Dev betal-plug-ins, släppte en bloggpost Taggar: betal-plug-in, plug-in, WordPress, WPMU-Dev, WPMU.org. Postat i: WordPress. Plugin för åldersverifiering till WordPress 12 januari 2011 För någon månade sedan lanserade vi en ny webbsida åt vår kund Norrtelje Brenneri. Till denna webbsid...
http://plucera.se/blogg/tag/plug-in/
*  Swedish Corner~Down Under: February 2010
Posted by. SwedishCorner ~ DownUnder...Pernilla. Email This. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Pinterest. Min man och jag var på en demolition yard, där man kan köpa begagnade dörrar, fönster, skåp... Posted by. SwedishCorner ~ DownUnder...Pernilla. Email This. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Pinterest. Labels: hem, möbler, toalett. Mitt i köket, genomgång från korridoren genom köket och sedan in till matsalen/vardagsrummet. Posted by. SwedishCorner ~ DownUnder...Pernilla. Email This. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Pinterest. Labels: hem, kök. Mittimot köket finns en breakfast bar och det är där jag har min dator. Härifrån kan jag se TV:n i vardagsrummet och samtidigt se in i min sons rum plus att jag kan prata med min man när han diskar eller lagar mat. Posted by. SwedishCorner ~ DownUnder...Pernilla. Email This. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Pinterest. Labels: hem, kök. Posted by. SwedishCorner ~ DownUnder...Pernilla. Email This. Share to Twitter. Sha...
http://swedishcornerdownunder.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
*  Mixathem: september 2011
... Mixathem. Fräck lampa med överdimensionerade glödlampor. Rätt mycket industrilook på lampan, men t e x ovanför köksbordet skulle den vara rätt fräck. Upplagd av. Mixathem. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Belysning. Upplagd av. Mixathem. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Inspiration. Upplagd av. Mixathem. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Hus, Inspiration. Den 28 september är det primär för deras butik. Upplagd av. Mixathem. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Foto: Resident. Upplagd av. Mixathem. kl. Inga kommentarer:. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Etiketter: Belysning. söndag 25 september 2011. Skön söndagskväll. Upplagd av. Mixathem. k...
http://mixathem.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
*  Tipsy Tessie: september 2009
Kategorier allmänt, Foton, ozzy. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Kategorier Foton, Leo. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Kategorier digital scrapp, ozzy. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Det var bara i tisdags jag höll på att få ett bryt på en klart 5-års trotsig Leo som skulle testa mina gränser. Så bra med mat, det får han : Hoppas att han inte fortsätter i den takten, herregud då kommer han ju att vara jättestor bara på några veckor : Han är en riktigt liten söting. Kategorier allmänt, digital scrapp, fotobok, ozzy. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Kategorier digital scrapp, Leo. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Kategorier digital scrapp, illustrationer, ozzy. Skicka med e-post. BlogThis. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Först förlossnings...
http://tispsytessie.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
*  Skapat av mig
Jag har mätt bredden x höjden på tygerna här ovan, full bredd är förkortat med FB. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Nu har jag sytt upp lite nya vårmössor, två tyger och med kontrastsöm. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. I bland är det bara så kul att följa ett mönster från början till slut. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. Men så satt jag och funderade på när det stannade upp och varför. Varje gång jag gjorde ett inlägg så gick det ju snabbt, men varje gång blev jag missnöjd med att inläggen tappade stilen som jag byggt upp med kameran och datorn. Skicka med e-post. Dela på Twitter. Dela på Facebook. Dela på Pinterest. En söt liten kofta är ju fin som den är, men helt plötsligt ser man en hel outfit framför sig och som i vanlig ordning bara måste j...
http://skapatavmig.blogspot.se/

Syngamidae: Syngamidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Syngamidae i ordningen Strongylida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Strongylida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur.Peyronies sjukdomArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Tunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Yohimbin: Yohimbin är en kemisk förening som fungerar som en selektiv alfa2-receptorantagonist. Ämnet används för att dilatera pupillen i ögat och har tidigare använts mot erektil dysfunktion.Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Tan (kaninras)Erektion: Erektion (även stånd) innebär att könsorganet ansvälls och förstoras, vanligen i samband med sexuell upphetsning.UrinrörsförträngningTestistorsionKorsad filtartad bindväv: Korsad filtartad bindväv är en bindvävstyp som tål mekaniska krafter i alla riktningar. Den förekommer bland annat i läderhuden och karaktäriseras av en stor mängd kollagena fibrer och relativt lite grundsubstans, fibrocyter och fibroblaster.Elastin: Elastin är ett protein i bindväven som är elastiskt och låter många typer av vävnad i kroppen återfå sin utformning efter att ha blivit utsträcka eller indragna. Det är elastin som ser till att huden återgår till sin normala position efter att den blivit intryckt eller nypt.TelekonverterAgarplatta: En agarplatta är en petriskål som innehåller ett tillväxtmedium (oftast agar plus näring) som används för att kultivera mikroorganismer och små plantor likt mossan Physcomitrella patens, som används vid forskning.MiniatyrbullterrierKennelklubbKollagen: Kollagen är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur. Proteinet finns även i andra flercelliga djur.