Underarmsskador: Skador på den del av armen som är mellan armbågen och handleden.Regionalt blodflödePletysmografiUlnafrakturerPronationKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.StrålbenSupinationArmartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.StrålbensfrakturerNitroprussidOmega-N-metylargininHyperemiInfusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.LBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Handstyrka: Handens gripkraft.BlodådrorArmKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.HandSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.UlnarartärHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Handlov: Området på armen som är beläget mellan metakarpus och underarmen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.SvettningTourniqueterHudtemperaturRadialnervKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.ArmbågeArmbågsled: Leden mellan över- och underarmen.Sympatiska nervsystemetInjektioner, intraarteriellaMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.NoradrenalinKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Free Tissue FlapsHandledReflexElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.StrålbensartärHudfysiologi: Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.BlodcirkulationKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Datorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Bentäthet: Mineralmängden per kvadratcentimeter benyta är det mått som används i klinisk praktik. Egentligen borde densiteten anges i gram per milliliter. Oftast används absorptionsfotometri eller röntgendatorto mografi för bestämning av bentäthet.Jontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Bretyliumtosylat: Ett medel som blockerar frisättande av adrenerga signalsubstanser och används vid behandling av ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi. Syn. bretylol.Belastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.KroppsrörelseKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.FingrarKetorolak: Ett derivat av pyrrolizinkarboxylsyra som är strukturellt besläktat med indometacin. Det tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och används huvudsdakligen för sin smärtstillande verkan.BenbrottUlnarnervTidsfaktorerVasomotoriska systemetCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.KarpallederKärlkapacitans: Måttet på ett blodkärls förmåga att öka blodvolymen utan en större ökning av blodtrycket. Kärlkapacitansen är lika med skillnaden i volym delad med skillnaden i tryck.Felställningsfrakturer: Benbrott där brottdelarna hamnat i ett felaktigt läge. Om två intill varandra liggande ben läker ihop i ett brott blir resultatet en korsställning.NormalvärdenHandskador: Allmänna eller icke specificerade skador på handen.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Fotonabsorptiometri: Icke-invasiv metod for mätning av benmineralinnehåll. Metoden används huvudsakligen för diagnos av benskörhet, men också för mätning av benmineralisering hos spädbarn.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.PrilokainIschemisk kontrakturIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Stödförband: Täckande stödförband av glasfiber, plast eller gipsbandage för skydd och immobilisering av olika kroppsdelar vid frakturer, dislokationer och infekterade sår. Förband av glasfiber eller plast är lätta re, mer strålningsgenomsläppliga, motståndskraftigare mot fukt och flexiblare än gipsförband. Syn. gipsförband.Kompartmentsyndrom: Tillstånd där lokalt förhöjt tryck inom ett begränsat område negativt påverkar cirkulation och vävnadsfunktioner i området. Kompartmentering ses oftast i benen, men armar, lår, skuldror och skinkor drabbas också. Orsaker till förhöjt tryck kan vara skada, hårt sittande förband, blödning och fysisk träning. Till komplikationerna hör nervkompression, kramp och sammandragning.Rekonstruktivkirurgiska teknikerMediannerv: En av armens huvudnerver. Hos människan utgår mediannervens fibrer från ryggradens nedre nackkota och bröstryggens övre (vanligtvis C6 - T1), löper via armnervnätet och leder sensoriska och motoriska nerver till delar av underarmen och handen.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.TyraminKryckor: Trä- eller metallkäppar utformade för att kunna vara till stöd för personer som har svårt att gå.NitroglycerinUpper ExtremityKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Gång med hjälpmedelTransplant Donor SiteKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Framben: Främre extremitet hos fyrfota djur.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Kroppstemperaturreglering: Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.Gymnastik: Systematiska fysiska övningar. Hit räknas även kallistenisk gymnastik, avsedd att främja styrka och vacker hållning.Rörelseomfång i ledNervkompressionssyndromIsometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.Bäckenhögläge: Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.TryckreceptorerKinestesi: Förmågan att förnimma muskelrörelse, vikt, kroppsläge osv.EnzymhämmarePipecuroniumVilaBiomechanical PhenomenaMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Metakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.TennisarmbågeCyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.SyrgasförbrukningArmens benVärmesjuka: En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.Benskörhet: Benskörhet som beror på att mängden av benvävnad minskar. Skelettetblir poröst och bräckligt och risken för frakturer ökar. Två typer förekommer: benskörhet efter menopaus (postmenopausal osteoporos) och åldersrelaterad benskörhet.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Frakturer, slutna: Benbrott som inte åtföljs av yttre sår.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Frakturfixering: Användning av fästanordningar av metall för att hålla fast brutna skelettben i rätt läge för läkning.LårArm-huvudvener: Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.SmärtaBretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.H-reflexC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.ProstaglandinerTänjbarhet: Mått på töjbarheten hos en kammare, som t ex en lunga (lungtänjbarhet) eller urinblåsan. Tänjbarheten anges som volymförändring per tryckenhetsförändring.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Bindvävshinna: Benämning på de fasta hinnor som omger och stöder muskler och andra vävnader.Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Alfaadrenerga receptorerNjurdialysHumerusTennisBen och benvävnadDiafyser: Rörbenens mellersta del (skaft).Glykogenupplagringssjukdom typ V: En glykogenos beroende på fosforylasbrist i muskelvävnad. Den kännetecknas av smärtande kramper efter ihållande fysisk aktivitet.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.SammandragningMikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.TryckFysiska processerBenplattor: Implanterbara fixeringsanordningar som fästs vid benfragment med skruvar för att hålla ihop fraktursprickor och avlasta brottstället under tiden för benläkningen.Enalaprilat: Den aktiva metaboliten av enalapril och en kraftig ACE-hämmare som ges intravenöst. Det är ett effektivt medel vid behandling av primärt högt blodtryck och har goda hemodynamiska egenskaper vid hjärtsvikt. Medlet ger kärlutvidgning i njurarna och ökad natriumutsöndring.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Muskelspolar: Skelettmuskelstrukturer som fungerar som mekanoreceptorer, ansvariga för sträckreflexer. De består av ett knippe inkapslade skelettmuskelfibrer av några olika typer, reglerade av sensoriska nervceller.Armskador: Ospecificerade skador på armen/armarna.Nedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Vattenförlust, omedvetenVentryckBlodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.SenorDelaware: En av de minsta delstaterna i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 5300 km2, och folkmängden uppgår till 783 600 invånare (2000). Huvudstad är Dover. Angränsande stater är Maryland, New Jersey och Pennsylvania.Armplexus: Det stora nätverk av nervtrådar som försörjer armen med nerver. Armplexus sträcker sig från nacken till armhålan. Hos människa utgår plexusnerverna vanligen från de nedersta cervikalsegmenten och det övre bröstsegmentet av ryggmärgen (C5-C8 och T1), men variationer kan förekomma.Aminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.RygglägeKonstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.RotationWound Closure TechniquesLedningsanestesiPropranololVibrationDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.BeröringFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.TrimetafanBaroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. PeronealnervLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Luxationsfrakturer: Benbrott där ändarna inte vill förenas, utan blir avrundade och bildar falska leder.BehandlingsresultatSympatolytikaMineral: Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.Resultats reproducerbarhetBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.ElektrostimuleringAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.StödskenorRyggMuskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.Exostoser, multipla ärftligaAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Panna: Den del av ansiktet som är ovanför ögonen.UlnarnervkompressionssyndromLymfödemKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Svettning, överdriven: Onormalt kraftig svettning, ffa på handflator, fotsulor, i armhålor, ljumskar och perineum. Svettningen tros ha emotionella orsaker. Generellt stark svettning kan orsakas av varm och fuktig omgivning, feber eller fysisk ansträngning.Hudens åldrande: Förändring av hudens struktur och elasticitet med tiden. Den kan vara en effekt av fysiologiskt åldrande eller av ultraviolett bestrålning, vanligtvis genom exponering för solljus.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Skuldra

*  Endura Fs260 Pro Sl Lite Short Sleeves köp och erbjuder, Bikeinn
dig sval Lätt underarm mesh för ökad ventilation Lycra ärmar...
https://bikeinn.com/cykling/endura-fs260-pro-sl-lite-short-sleeves/1351042/p
*  Renalt blodflöde
... rbf är blodflödet till njurarna varav ca når njurbarken blodflödet syftar till att filtrera blodet från slaggprodukter och gifter samt att kontrollera natrium vätskebalansen och ph värdet i blodet vad njurarna i den processen filtrerar bort bildar primärurin en som sedan kommer att lämna kroppen som urin blodflödet är ungefär av hjärtminutvolymen flödets tryck mäts vid utredning av njurens funktion rbf är relaterat till renalt plasmaflöde som avser volymen på den blodplasma som når njurarna trycket från det renala blodflödet är autoregulerat genom två mekanismer myogen mekanism samt tgf tubuloglomerulär feedback båda mekanismerna leder till upprätthållande av konstant blodflöde genom njurarna http www hu liu se lakarprogr t kompendier njurensfysiologivt ainhoaindurain pdf blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att parasympatiska nervsystemet hämmar det hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodflöde
*  Vasodilation
... betyder att kroppens blodkärl dilaterar enkelt uttryckt att blodkärl ens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig synnerhet i de stora venerna stora artärer och mindre arteriolerna processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulation en i hela kroppen ökar dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet således att genomblödningen av vävnaden ökar detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och systemtrycket blodtryck et sjunker se även vasoaktiv intestinal peptid kategori kardiovaskulära processer kategori angiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasodilation
*  Barton MacLane
... infobox skådespelare namn barton maclane bild barton maclane in smart blonde trailer jpg bildstorlek bildtext barton maclane i trailern till smart blonde födelsenamn födelsedatum december plats columbia dödsdatum dödsplats santa monica andra namn barton mac lane barton maclane barton mclane år aktiv maka charlotte wynters hans död partner hemsida noterbara roller guldbaggen kristallen oscars emmyawards tonyawards goldenglobeawards baftaawards imdb sfdb barton maclane född december i columbia south carolina usa död januari i santa monica kalifornien usa amerikansk skådespelare han har en stjärna för insatser inom television på hollywood walk of fame vid adressen hollywood blvd http projects latimes com hollywood star walk barton mac lane filmografi i urval den laglösa staden efterlyst dr socrates den stora razzian dagars frist bengal tiger flygets hjältar man lever bara en gång smart blonde myteriet i statsfängelset den gyllene jorden melody ranch silverfloden captain scarface källor externa länkar katego...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Barton_MacLane
*  Niklas Frykman: Uppe i ottan med näringslivet
... Läs min lista "A till Ö" om vad jag tycker i olika frågor. fredag, oktober 17, 2008. Uppe i ottan med näringslivet. Nu på morgonen har jag varit på frukostmöte med företagarnätverket BNI. Tack till Andreas som bjöd in mig. De har den masochistiska rutinen att träffas 07:00 varje fredag och lyckas ändå vara både trevliga och inriktade på nya affärer även om den dykande ekonomin var mycket närvarande. Det är ju det som företagare gör. Som man t.ex kunde se på Lyxfällan igår med damen som hade skobutiken i Surahammar och fick hela 2500 kr över till sig själv efter att ha sålt skor för 48 000 i månaden. Nu ska jag snart trava upp till tåget och åka till Stockholm för att se och lyssna på Alexander Bard och Johan Norberg som ska gå holmgång om liberalismens väsen. Vem som är för och vem som är emot vet jag inte. 33 år, liberal och gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Eskilstuna. Åsikterna på bloggen är mina egna och inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Folkpartiets. Stöd mig på Facebook. Niklas Fryk...
http://frykman.blogspot.com/2008/10/uppe-i-ottan-med-nringslivet.html
*  Hyperemi
... faktamall hälsotillstånd name hyperemi latinskt namn hyperæmia image infarktiarpea rotan sydämmessä jpg caption hyperemiskt område i hjärtmuskelvävnad efter en infarkt diseasesdb icd icd icdo omim medlineplus emedicinesubj emedicinetopic meshid d hyperemi är ett begrepp för ökat blodinnehåll i vävnader eller organ vid aktiv arteriell hyperemi ökar tillströmningen av blod till området som blir rött och varmt t ex vid en inflammation i huden passiv venös hyperemi hypostas beror på försvårat avflöde av venöst blod ett sådant område är som regel kallare än omgivande hud och har en blåaktig färg cyanos källor bra böckers lexikon kategori hjärt och kärlsjukdomar kategori patologiska kroppsliga tillstånd kategori blödningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperemi
*  625-626 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan)
Full resolution TIFF - On this page / på denna sida - Ingeborg, norska prinsessor - Ingeborg 3. nästa sida next page. Under de händelser, som stodo i samband med hertigarna Eriks och Valdemars fängslande och död 1318 och upproret mot konung. skulle få ett betydligt inflytande på de förenade rikenas angelägenheter; men då hon snart lät leda sig af den danskfödde Knut Porse och egenmäktigt förbigick förmyndarregeringen och rådet, blef snart hennes maktbefogenhet alldeles kringskuren. 20 juli 1322 ingingo 35 rådsherrar den ryktbara föreningen i Skara till skydd mot I:s intrång i styrelsen, och 20 febr. Under ett par år inträffade nu slitningar mellan hertiginnan och rådet, och Knut Porse sökte därvid på egen hand sätta sig i besittning af Skåne. och rådet en förlikning, hvarefter hon måste afstå sin morgongåfva, men fick behålla, hvad hertig Erik gifvit henne; dessutom tillerkändes henne den penningsumma, som kräfdes att täcka den skuld, hennes lättsinne åsamkat kronan. Knut Porse, som af danske konungen Kristof...
http://runeberg.org/nfbl/0349.html
*  Jon Tomasson (Grip)
jon tomasson grip jon tomasson grip jon tomasson grip född i slutet av talet nämnd levande sista gången var son till tomas jonsson grip och dennes hustru katarina troligen dotter till en man vid namn ulvase och med säkerhet till ramfrid gustavsdotter lejon jon tomasson är mest känd som far till drotsen bo jonsson grip och dennes bror tomas vilka båda föddes i jons enda kända äktenskap med ingeborg bosdotter natt och dag i övrigt vet man inte mycket mer om honom än att han förde ett griphuvud i sitt sigillvapen och ägde jord i trögds snevringe och hammarkinds härader den äldre sonen tomas jonsson är nämnd levande men dog någon gång mellan mars och oktober sistnämnda år han var sannolikt häradshövding i bankekinds härad se även grip adelsätter källor äldre svenska frälsesläkter vol ii kategori personer i sverige under talet kategori män kategori svensk adel kategori födda talet kategori avlidna talet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jon_Tomasson_(Grip)
*  .. Saker förändras .. Pelle Billing .. 11 kommentarer pÃ¥ “Saker förändras”
28 april 2010, av Pelle Billing. Skulle man sett denna bild för 10-20 år sedan. Ja, det kan man fråga sig. Det senaste decenniet verkar ju varken män eller kvinnor kunnat vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som på 90-talet, då det var standard att stanna hemma minst 1och1/2 år. Mia skriver:. Nej det kan jag intyga som har barn på dygt 20, men även en liten, Då fanns det mig veteligen EN pappa som var föräldraledig och som brukade dyka upp i parkerna där jag bodde. 29 april 2010 kl. katten skriver:. Pelle Billing skriver:. 29 april 2010 kl. Visst gick vi män med barnvagn även då och vi gick till lekparken med barnen. katten skriver:. 29 april 2010 kl. Att hitta sin identitet och klara av att säga nej och sätta emot psykopaten i pojkgänget, ungdomsgänget ocv., det är inte så lätt om man inte haft en juste manlig människa att identifiera sig med. Hur det gick med projekten vet jag inte. Det första som slog henne var att det berodde på narkotika eller alkohol medan det visade...
http://pellebilling.se/2010/04/saker-forandras/
*  Arméns artillericentrum
... {{Militär enhet enhetsnamn = Arméns artillericentrum ArtC |officielltnamn = |grenfärg = armé bild = 150px |bildtext = |datum = 1991-1997 land = 'Arméns artillericentrum ArtC ' var ett svenskt truppslagscenter inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1991 och 1997. Staben var förlagd inom Kristinehamns garnison i Kristinehamn i Värmland. Tryckta källor. Externa länkar. Arméns artillericentrum bildades den 1 juli 1991 i samband med försvarsutredning 1988 genom att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar i arméstaben slogs samman med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, vilka bildade så kallade Truppslagscenter. Denna omstrukturering resulterade i att arméns skolor avvecklades och de nyuppsatta truppslagscentren övertog ansvaret över utbildningen vid skolorna. I samband med denna omorganisation avskiljdes Arméflyget från artilleriet och bildade ett eget truppslag. Arméns artillericentrum bestod 1991 av arméstabens artilleriavdelning, Artilleriets officershögskola ArtOHS,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arméns_artillericentrum
*  Arméns luftvärnscentrum
... {{Militär enhet enhetsnamn = Arméns luftvärnscentrum LvC |officielltnamn = Arméns luftvärnscentrum grenfärg = armé bild = 150px |bildtext = |datum = 1991–1997 land = Sverige |lojalitet = |försvarsgren = Armén |typ = Luftvärn |roll = Truppslagscenter storlek = Stab föregångare = |efterföljare = |ingående delar = Luftvärnets officershögskola och tekniska skola Luftvärnsskjutskolan |ingående delar beteckning = Skolor kommando struktur = Milo M |högkvarter = Norrtälje |förläggningsort = |övningsplats = Väddö skjutfält |smeknamn = |beskyddare = |motto = |färger = Rött och vitt 'Arméns luftvärnscentrum LvC ' var ett truppslagscenter för luftvärn et inom svenska armén som verkade åren 1991–1997. Arméns luftvärnscentrum bildades den 1 juli 1991 i samband med försvarsutredning 1988 genom att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar i arméstaben slogs samman med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, vilka bildade så kallade Truppslagscenter. Denna omstrukturering resulterade i att a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arméns_luftvärnscentrum
*  Armékår
... armekår av det franska corps d armée är benämningen på ett större militärt förband sedan början på nittonhundratalet brukar en armékår bestå av två till fyra divisioner under befäl av en generallöjtnant mindre fristående enheter som ingår i en armékår brukar kallas kårförband en raketartilleri bataljon brukar oftast vara ett kårförband fram till slutet av talet ingick tre armékårer i den svenska krigsorganisationen kalla kriget se publicerat april läst april historia för att lättare kunna lösa de logistiska problemen med att förflytta stora fältarmé er från en punkt till en annan på småvägar och dessutom hålla alla soldat erna mätta och otörstiga kom napoleon bonaparte på idén att dela upp sina arméer i mindre självständiga enheter bestående av en lämplig kombination av truppslag armékårerna skulle förflytta sig på en dagsmarsch s avstånd ifrån varandra och närhelst det drog ihop sig till strid kunde de då snabbt koncentrera sin sammanlagda styrka mot fienden denna innovation var en bidragande orsak till...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Armékår
*  Sambadefensiv / Med bindel om armen
Med bindel om armen. Så var det dags för den sista delen av tre av vår intervju med David Leinar som går under namnet Med bindel om armen. Här är den sista delen av intervjun. I följande del av ”Med bindel om armen” kommer David Leinars sejour i ÖIS från och med 2009 till 2011 års slut att sammanfattas. Tyvärr, kan tyckas, kommer en del gammal skit i att grävas upp och ältas ännu en gång – men dessa år är förknippade med en hel del motgångar så det är. Sambadefensiv fortsätter den goda traditionen med att intervjua lagets nuvarande David Leinar om hans karriär, hur han ser på rollen som lagkapten, utländska anbud och mycket mer. Efter en viss fördröjning på grund av arbete och familjeliv kommer äntligen del fyra i intervjuserien Med bindel om armen. De föregående delarna i intervjun hittar ni här, här och här. Så var det då äntligen dags för del tre av fyra i vår intervjuserie Med bindel om armen. I denna del avhandlar vi den hittillsvarande säsongen och Björns syn på säsongen så här långt. Vi stannar dock in...
http://sambadefensiv.se/category/med-bindel-om-armen/
*  Intendentur
... kallas i de flesta armé er traditionellt den verksamhet som ägnar sig åt förvaltningen och hushållningen vid förbanden den centrala intendenturverksamheten utövas vanligen av en enhet inom försvarsministeriet och dessutom finns intendenturenheter vid alla truppavdelningar av viss storlek traditionell intendentur i svenska armén i svenska armén förstås traditionellt som intendenturärenden alla sådana ärenden som har att göra med truppernas materiel och underhåll medan alla ekonomiska ärenden traditionellt räknades till kassaväsendet högsta ledningen av intendenturärendena utövades av arméförvaltningen s intendentsdepartement som ledes av en generalintendent och som arbetar på en utrustningsbyrå en underhållsbyrå och en civilbyrå som bemannades av anställda tjänstemän inom intendenturkåren och av arméförvaltningens civila personal närmast lägre myndighet var arméfördelning schefen som hade en fördelningsintendent till stöd för att handlägga ärenden i intendenturavdelningen vid arméfördelningsstaben vid reg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intendentur
*  Med hand på penna
... förkortat mhpp eller m h p p är en metod för att skriva en namnteckning där en annan person för pennan och undertecknaren håller handen på pennan eller handen metoden används för personer som har svårt att skriva på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kategori civilrätt kategori funktionshinder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Med_hand_på_penna
*  Handen på hjärtat- hållbar balans krävs | Parkstugan
I alla tal som nu levererats från Alemdalen har vare sig Moderaterna, Folkpariet eller för den delen partiet som inte gillar invandrare levererat några konkreta förslag tyvärr gillar jag människor. Det har däremot Centerpartiet fast jag gillar inte förslagen och socialdemokraterna.. Annie Lööf är publik och ska inte underskattas som politiker. Annie Lööf bryter mot traditioner och som kvinna förtjänar hon därför stödet. Mitt hjärta går faktiskt ut till alla som nu kämpar mot arbetslöstheten, sjukdomar och en nedmontera välfärd som genom valfrihet begränsar livsvillkoren och gör oss alla till fångar. Vi behöver en balans och handen på hjärtat vi behöver bra politiska ledare oavsett hudfärg, kön eller livsstil. Precis som vi behöver en åsiktsfrihet. En frihet att formulera oss och ta ansvar för det vi utrycker. Tack Martin Moberg, Rekommenderad medialäsning: Ab om att Stefan Löfven anlänt till Visby och direkt ger Reinfeldt kritik för en fördröjd jobbpolitik, DN om med örat mot marken, DN om Palme tillbaka i po...
https://parkstugan.wordpress.com/2012/07/07/handen-pa-hjartat-hallbar-balans-kravs/
*  Hexmasters Faktoider: Napoleons hand
En mängd gissningar har lanserats, på såväl större som förhoppningsvis mindre allvar: kanske han frös om handen, eller om den darrade Parkinson. Kanske han kliade på något utslag eller höll sig för magen på grund av smärta från magsår eller magcancer, eller dolde sin kalaskula, höll i en talisman, vred upp klockan eller klämde på en påse luktsalt. Kanske konstnärerna inte ville eller kunde måla händer. Studerar man gamla statyer och porträtt så kan man se en hel rad poser och gester: det pekas med fingrar och händer, hålls hattar och skriftrullar, klivs fram med handen på svärdet osv. Han menade att det var god stil för talare att hålla en hand innanför togan, till skillnad från råbarkade handviftare som den samtide Demosthenes. Därefter överfördes den till England, bland annat av Fran ois Nivelon som i sitt nya land gav ut etikettsböckerna Rudiments of Genteel Behaviour 1737 och Book of Genteel Behaviour 1738. Bland myriader nickningar, bugningar och gester finns just detta, att hålla handen innanför västen,...
http://faktoider.nu/napoleons_hand.html
*  Betänketid
... är en mekanism i turneringsspel i nästan alla brädspel som är avsedda för två spelare på sådant sätt kan varje omgång av matchen sluta i tid och turneringen kan fortsätta varje spelare får dessutom lika chanser eftersom spelarna får lika mycket tid vardera att förbruka under spelets gång om inte turneringen har tidshandikapp betänketid verkställs vanligtvis med hjälp av spelklockor som exempelvis schackklockor schackspelaren måste använda samma hand vid klocktryckningen som vid pjäsförflyttningen tidspress tidsbesvär eller zeitnot är en situation som uppstår då väldigt lite tid återstår på spelarens klocka samtidigt som spelaren måste slutföra sin serie av återstående drag beroende på betänketiden se även dragserie snabbschack kategori schacktermer kategori termer med anknytning till tid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betänketid
*  Tibialis Anterior
... faktamall muskel namn främre skenbensmuskeln latin musculus tibialis anterior grayämne graysida bild gray png bildtext höger ben sett från sidan bild tibialis png bildtext tibialis anterior proximaltfäste tibia distaltfäste os cuneiforme mediale och första metatarsalbenet i foften blod arteria tibialis anterior nerv nervus fibularis profunda funktion dorsalflexion och supination av foten antagonist fibularis longus gastrocnemius soleus plantaris tibialis posterior m tibialis anterior eller främre skenbensmuskeln läst januari är en muskel som sitter på framsidan av smalben et dess huvudsakliga uppgift är att vinkla fot en uppåt i olika sammanhang funktion dorsal flexion och supination av fotled dess antagonister är två mycket starka muskler nämligen gastrocnemius och soleus i vardagen så har denna muskel ett antal oanvända muskler till synergist er som styr tå rna i dess olika rörelser men dessa muskler är normalt mycket underutvecklade ett vanligt fenomen då man exempelvis går in ett par nya kängor eller...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibialis_Anterior
*  Löpning och viktnedgång? - Motion & träning - Kolhydrater iFokus
Så för att sammanfatta det - äter du inga kolhydrater bränner du fett från första stund oavsett puls...men sen är det klart - ju hårdare kroppen får arbeta desto mer energi fett kommer den att göra av med och ökar också på efterförbränningen. Fett har kroppen alltid användning för och det skall mycket till innan det lagras...det behövs ju som "virke" till hormoner, hjärnan, musklerna och för att skydda våra celler osv... Kolhydraternas enda uppgift är ju att användas som bränsle och är man väldigt inaktiv så behöver man inte så mycket.... Tar man den mängd pulver som motsvarar proteinet i ett ägg så hamnar du på ca 1.90 kr för denna mängd .... Träning är ju nedbrytande för kroppen i den stund den utförs muskelnedbrytande och det pågår fram till vi tillför byggnadsmaterialet mat för att kroppen skall lappa ihop sig igen och göra sig starkare till nästa gång den utsätts för träning....lång mening.... Det beror på en gynnsammare hormonbalans en mer anabol hormonbalans vilket i praktiken innebär lägre kortisol oc...
http://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d7158e4b9cb46221d069182-lopning-och-viktnedgang
*  Triceps extension
... miniatyr px triceps extension triceps extension är en styrketräning sövning som isolerar triceps muskeln övningen går att utföra stående sittande med stöd för ryggen eller helt utan stöd källor aktiverade muskler triceps brachii kategori styrketräningsövningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triceps_extension
*  Hudförändringar
... Symptom en.se. Symptom. Om oss. a. b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å. ä. ö. Hudförändringar. Definition En hudförändring är en ytlig tillväxt eller märke på huden som inte liknar omgivningen. Beskrivning Hudskador kan grupperas i två kategorier: primära och sekundära. Primära hudförändringar har variationer i färg eller struktur som kan förekomma vid födseln, till exempel födelsemärken eller som kan förvärvas under en människas livstid, såsom de som är förknippade med infektionssjukdomar t.ex. vårtor, akne, eller psoriasis, allergiska reaktioner t.ex. nässelutslag eller kontakteksem eller miljöfarliga ämnen t.ex. solbränna, tryck eller extrema temperaturer. Sekundära hudförändringar är de förändringar i huden som beror på primära hudförändringar, antingen som en naturlig utveckling eller som ett resultat av yttre påverkan på primära hudförändringar t.ex. rivsår. De vanligaste typerna av primära hudförändringar: Macule. Ett litet, runt, platt märke, mindre än 1 cm i diameter. Färgen på e...
http://symptomen.se/symptom/hudforandringar/
*  För känslig & stressad hy | Lumene
För känslig & stressad hy. Lumene. Sweden Svenska. International English USA English Finland Suomi Sweden Svenska Russia Русский 한국 한국어. Logga in Önskelista. Lumene.se använder sig av cookies för att göra din vistelse hos oss så bra som möjligt. Genom att besöka oss godkänner du användandet av cookies för en personligare, bättre upplevelse på sajten. Läs mer. Wild arctic nature - Refined by science. Hudvård Makeup Vår Story Change location. Upptäck vår hudvård. ANSIKTE. Kategori. Serum. Dagcreme. Nattcreme. Ögoncreme. Rengöring & ansiktsvatten. Peeling & ansiktsmasker. BB. Specialvård. Hudbehov. Lystergivande. Mot rynkor. Fastare hy. För känslig & stressad hy. Återfuktande. Balansera kombinationshy. Produktserie. Bright Now Vitamin C. Bright Now Visible Repair. Complete Rewind. Arctic Aqua. Ultra Sensitive. Kroppsvård Sol For men. HITTA DE RÄTTA RENGÖRINGSPRODUKTERNA FÖR DIN HUD. 2 enkla steg. Upptäck vår makeup. Ansikte. Primer. Foundation. BB. CC. Puder. Rouge. Highlighter. Concealer. Ögon. Primer. Mascara....
http://lumene.com/sv/kanslig-stressad-hy
*  Handled
... Image:RightHumanPosteriorDistalRadiusUlnaCarpals.jpg. 220px. center. Höger handleds baksida. Image:RightHumanAnteriorDistalRadiusUlnaCarpals.jpg. 220px. center. Höger handleds framsida. Höger handled, baksida respektive framsida. Bilder: Brian C. Goss / commons:. Wikimedia Commons. Public Domain. PD. Image:Gray334.png. 220px. center. Handledens ligament. Image:Gray335.png. 220px. center. Handledens ligament. Handledens ligament, fram- och baksida. Illustration: Gray's Anatomy, 1918. Public Domain. 'Handled', 'radiokarpalled' latin : 'articulatio radiocarpea' är i människans kropp den flexibla och smala led en mellan underarm en och hand en. Handleden består egentligen av flera leder av olika typ. Den viktigaste är radiokarpalleden mellan strålben et ' radius ' samt i begränsad omfattning armbågsben et ' ulna ' och handlov en ' carpus '. Tillsammans med handlovens leder medger radiokarpalleden utsträckning extension / dorsalflexion och nedsänkning flexion / volarflexion av handen på nästan 90°. Dessutom f...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Handled
*  Blodtryck
Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck kallas pulstryck, och kan vanligen antas genom trycket på puls en kraftigt tryck, högt pulstryck och svagt tryck, lågt pulstryck. Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mm Hg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. Högt blodtryck hypertoni är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Då blodtrycket är så lågt att inte vitala organ kan perfunderas, ' genom vattnas', kallas tillståndet chock. Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. När aortan inte kan tänjas särskilt mycket, exempelvis när den är förkalkad eller redan väldigt uttänjd av högt blodtryck, så kommer pulstrycket att bli mycket högre, eftersom det krävs en mycket högre tryckförändring för att få en viss volymändrin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Till startsidan. Vad f r man betala. Stäng Skriv ut Skriv ut ca 9 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Symtom vid högt blodtryck Du kan få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet, men det är reaktioner som också kan ha flera andra orsaker. Eftersom trycket varierar från en gång till en annan mäts det oftast vid flera tillfällen för att se om det är för högt. Om du har mätt upp ett högt blodtryck och inte har varit i kontakt med vården innan bör du gå till vårdcentralen för att göra en ny mätning. Frågor att ställa till läkaren Om du får diagnosen högt blodtryck kan det vara bra att se till att följande frågor besvaras av läkaren: Hur högt var blodtrycket. Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling är följande frågor bra att få svar på: Vilka läkemedel är för blodtrycket och hur verkar de. Om du misstänker eller är ...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/
*  Vården missar ofta för högt blodtryck | SvD
Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Vården missar ofta för högt blodtryck. Att upptäcka och behandla högt blodtryck för att minska risken för stroke måste prioriteras högre i vården. I dag på Världsstrokedagen vill vi uppmärksamma våra landstingspolitiker på att så många som en av fyra svenskar har för högt blodtryck. Idag prioriterar landstingen behandlingen av lättare sjukdomstillstånd, såsom snuva och halsont, vilket gör att kroniska sjukdomar såsom att ställa diagnos och behandla högt blodtryck inte får de resurser som behövs. Det är nu dags att våra landstingspolitiker agerar för att minska det stora lidandet stroke orsakar och för att komma till rätta med de enorma kostnaderna. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har konstaterat att var fjärde svensk vuxen har högt blodtryck och att de allra flesta med högt blodtryck vare sig vet om det eller har rätt sorts behandling för detta. X Högst på landstingens agenda idag står att patienterna inom någon dag ...
http://svd.se/varden-missar-ofta-for-hogt-blodtryck_7621848
*  KickBlodtryckHögt blodtryck
Vid Dr Ananya Mandal, MD Högt blodtryck- eller kickblodtryck är bekant som ”den tysta mördare”, därför att illviljan som den är en av mest som vanligt är dödliga, villkorar över hela världen, mest folk är omedvetet dem har villkora, därför att det framlägger med mycket få eller inga tecken. Diagnosen därför ofta göras inte, tills sjukdomen har fortskridit nog för att orsaka tecken, som arrangera på den har ofta liv - hota resultat liksom för att slå. Blodtryck Blodtryck är pressa som utövas mot väggarna av blodkärl, som hjärtan pumpar blod till och med dem. Anstränger det ökande hjälpmedlet för ett blodtryck för mycket förläggas på artärväggarna som kan leda till komplikationer liksom en slå, en njureskada eller en hjärtinfarkt. Det finns numeriska två figurerar av blodtryck - de systolic pressar, och de diastolic pressar. De systolic pressar är det högre figurerar och indikerar pressa av blod när hjärtatakterna. Diastolic pressa är det lägre figurerar och indikerar pressa av blod, när hjärtan vilar mellan tv...
http://news-medical.net/health/High-Blood-Pressure-Hypertension-(Swedish).aspx
*  Baroreceptor
Från dessa receptorer går signaler via nerver in i cirkulationscentrum i hjärnstammen. De baroreceptorer som sitter i karotisbulben kommer inte att stimuleras vid blodtryck under 50 till 60 mmHg, men över detta kommer de att progressivt öka signaleringen till höjning av blodtrycket. Andelen signaler som går från baroreceptorerna är proportinellt med hur mycket kärlväggen sträcks, vid en stor sträckning kommer fler signaler skickas och vid en liten sträckning kommer färre signaler skickas. NTS fungerar som en vidarkopplingsstation för ett flertal funktioner, och alla signaler som skickas till detta område kommer att skickas vidare. I detta fall kommer det går ett inhiberande neuron till vasomotoriska arean och ett stimulerande till kardioinhibitarirska arean ‘‘nucleus ambiguus’’ och ‘‘nucleus motorius dorsalis nervi vagi’’. I det vasomotoriska arean finns ett område, C1, som i sig själv ger en viss kärlkontraktion, till dessa går det som sagt inhiberande neuron från NTS. Så genom att skicka olika mycket inhibe...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baroreceptor
*  Blodtrycksmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodtrycksm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Gå direkt till innehållet Gå direkt till navigeringen. Stäng. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. R ttigheter i v rden. Om man inte r n jd med v rden. Hitta vård. Hitta vård. Jämför vårdcentraler. Jämför tandvård. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Underso...
http://1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Undersokningar/Blodtrycksmatning/
*  Mödravårdscentral
Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där: graviditet stest med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen preventivmedel srådgivning p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m. graviditetskontroller övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten förberedande inför förlossning föräldrautbildning förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet gynekologi ska hälsokontroller s.k. Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande: Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest. Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin. 33 inget. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin. 39 inget. F...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mödravårdscentral
*  Bainbridgereflexen
... innebär den effekt hos hjärta t då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvens en det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde reflexen är viktig för att hjärtat skall kunna kompensera för ett ökat venöst återflöde som annars riskerar att leda till blodstockning och påföljande ödem bainbridgereflexen bygger på sträckreceptorer i förmaken precis i gränsen mellan förmak och ven respiratorisk sinusarrytmi effekten att man kan se en förändring i puls under inandning kallas respiratorisk sinusarrytmi den beror på att det intratorakala trycket minskar under inandningen vilket ökar det venösa återflödet detta registreras av förmakens stretchreceptorer som ökar pulsen någon för att kompensera för det ökade återflödet referenser kategori respirationsfysiologi kategori blodtryck...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bainbridgereflexen
*  MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion mediawiki abusefilter warning forgets sign in discussion glöm inte att signera ett automatiskt filter har identifierat att du försöker göra ett inlägg i en diskussion utan att signera ditt inlägg signering av inlägg används på alla diskussionssidor och görs genom att lägga till fyra tilde tecken sist i ditt inlägg dessa tecken omvandlas sedan automatiskt till din signatur och en tidsstämpel det går även bra att klicka på pennan i verktygsraden ovanför redigeringsrutan om du fortfarande är säker på att du vill genomföra den här ändringen utan att signera tryck bara på spara en gång till här nedanför anser du att du felaktigt har fått detta meddelande så får du gärna rapportera detta fråga gärna på wikipediafrågor eller ställ en fråga till någon av våra faddrar om du behöver hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Abusefilter-warning-forgets-sign-in-discussion
*  Hjärtfrekvens
Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta puls en, som är hur hjärtslagen yttrar sig i blodådrorna som dunkande vågor. För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker för att pumpa ut blod med sådan kraft att kroppens vävnader får tillgång till blodet, som innehåller bland annat syre, hormoner och näringsämnen. I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven parasympatiska nervsystemet som sänker hjärtfrekvensen. Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar hjärtfrekvensen. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också uppkomma vid systemiska sjukdomar som feber, anemi och giftstruma, eller vid stress såsom vid ångest eller rädsla. Det finns gränser för hur långsam och snabb hjärtfrekvensen kan vara. En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver för a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärtfrekvens
*  Sinusrytm
... miniatyr den övre ekg bilden visar hjärtats löpande impulser den nedre visar ett intervall tiden under ett hjärtslag och markerar hjärtvågorna om ett hjärta slår i denna rytm har hjärtat sinusrytm oavsett vilken hastighet den slår med sinusrytm kallas hjärtat s rytm om hjärtats impulser kommer från sinusknutan ekg mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte en sinusrytm har ett intervall tiden mellan ett hjärtslag och ett annat som innehåller vissa elektriska förändringar som kan ses som vågor på ett ekg de kallas p q r s och t vågor som bildas av de elektriska impulser som går genom hjärtat under ett hjärtslag ett stort hjärta behöver starkare impulser för att fungera av dessa är r vågen den våg som normalt känns vid puls mätning en normal sinusrytm har en hjärtfrekvens mellan och slag r r intervall per minut och normala vågor fastän vanligare slag per minut medan hjärtfrekvensen kan uppskattas med pulsmätning krävs ekg för att se hur i synnerhet p och t vågorna fungerar dessa ska h...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusrytm
*  Heavenly Emperor Heart - Egenvårdsshopen.se
kr. Varukorg 0 produkt produkter. 0 produkter produkt. Ta bort denna produkt från mina favoriter. Lägg till denna produkt till mina favoriter. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. Man kan också uppvisa symptom som varma och fuktiga händer/fötter, torr mun, munsår samt förstoppning.. Heavenly Emperor Heart h3 Heavenly Emperor Heart - kinesisk örtblandning mot insomnia på grund av oro och hjärtklappning. /h3 p Traditionellt använt vid problem att somna, vakna under natten, mycket drömmar, hjärtklappning och oro. /p h3 Tänk på: /h3 p - Använd ej om du har feber br / - Använd ej utan att rådgöra med läkare/örtläkare om du har ...
http://xn--egenvrdsshopen-pib.se/sv/kinesisk-ortmedicin-och-patentformler/29-heavenly-emperor-heart.html
*  Pressmeddelande
är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin suntheanine kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var. Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress....
http://helhetsdoktorn.nu/theaninpressmeddelande.htm
*  Pulslös elektrisk aktivitet
... faktamall hälsotillstånd name pulslös elektrisk aktivitet image caption diseasesdb icd icd icd emedicinesubj med emedicinetopic pulslös elektrisk aktivitet pea tidigare benämnd elektromekanisk dissociation emd är ett medicinskt tillstånd där ekg mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärta t men inget blodtryck kan uppmätas det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet pea leder till akut hjärtstopp tillståndet kan uppstå av många olika akuta sjukdomstillstånd två exempel är om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör då kan det minska sammandragningskraften så mycket på hjärtat att det inte orkar med att ge puls men de elektriska impulserna från sinusknuta n fortsätter att komma vissa förgiftning sskador kan påverka hjärtat så att inte pumpförmågan fungerar vid dessa tillstånd gäller det att sätta in behandlingen mot den bakomliggande orsaken till pulsstoppet källor referenser kategori hjärt och kärlsjukdom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulslös_elektrisk_aktivitet
*  Kronotrop
... sådant som påverkar hjärtfrekvens en sägs ha kronotropiska effekter normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen utan vare sig sympatiskt eller parasympatiskt påslag skulle sa knutans egna intrinsiska takt avgöra hjärtrytmen denna beror på vävnadens förmåga att depolariseras vilket avgörs av jonkanaler samt jonpumpar positiva kronotroper sympaticuspåslag flera katekolaminer och derivat analoger de flesta adrenerga agonister se adrenerga receptorer dopamin negativa kronotroper acetylkolin betablockerare läs även kronotropi står i relation till inotropi dvs sådant som påverkar kontraktiliteten samt dromotropiska effekter vilket är sådant som påverkar retledningssystemets konduktionshastighet kategori fysiologisk feedback kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronotrop
*  Sympatiska nervsystemet
... tillsammans med parasympatiska nervsystemet utgör icke viljestyrda eller autonoma nervsystemet förenklat kan man säga att detta system aktiveras i situationer där människan blir utsatt för psykisk eller fysisk stress aktiverar flykt och kampresponser fight or flight och förbereder kroppen för fysisk aktivitet fysiologiskt gör en aktivering av det sympatiska nervsystemet att kroppen bland annat omfördelar blodflödet bort från matspjälkningssystemet omfördelar blodflödet bort från huden det känns som man kallsvett as med mindre blodflöde blir huden kallare och svetten kan inte förångas vidgar pupillerna höjer hjärtats slagfrekvens och höjer blodtrycket ökar utsöndringen av glukagon och minskar den av insulin så att kroppens energireserver frigörs främst genom att blodsockret stiger som ju hela kroppen använder som snabbtillgängligt bränsle och hjärnan främst sympatikoton sympatikoton definierar en person som lider av en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet denna typ av symptom kan lindras med hjälp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sympatiska_nervsystemet
*  Allt om träningsredskap, träningsmaskiner och träningsutrustning
Om du letar efter ett bra träningsredskap och vill ha bra information om vilka olika träningsutrustningar som finns på markanden eller hur man använder en träningsmaskin, så är det här rätt ställe för dig. Det finns massor av olika träningsredskap och det är inte lätt att hålla reda på alla. Vad vill du ha ut av din träning. Det finns många frågor som påverkar val av träningsredskap som du ska använda. För varje träningsredskap som vi pressenterar finns en beskrivning runt den så att du ska kunna förstå om detta redskap är något för dig. Träningsredskap och träningsutrustning som vi fokuserar på På den här hemsidan kommer vi att fokusera på träningsredskap, träningsmaskiner och träningsutrustning för allmän träning. Det vill säja, vi kommer inte att ta med träningsutrustning som är specialliserade för en eller flera idrotter. De träningsredskap som vi kommer att beskriva här, är mer av den typen som alla idrotter kan ha nytta av. Med ett multigym kan du träna hela din kropp på ett effektivt sätt. Ska man på e...
http://traningsredskap.net/
*  Linda Björkström - I wasn't born with enough middlefingers -
Hår-/Hudvård Kropp/träning. Träna med mig. Nu under hela Maj månad har vi ett alldeles superbra erbjudande på gymmet - jag får ta med mig kompisar till gymmet som får träna gratis tillsammans med mig. Därför tänker jag nu se till att utnyttja detta till fullo. Ni som vill ska alltså härmed se till att boka upp någon dag som ni kan följa med mig till gymmet och träna. Man behöver inte vara proffs eller vältränad för att sätta sin fot på ett gym - alla börjar på sin egen nivå och tar allt i sin egen takt. För er som alltså är nyfikna på att komma igång är ju detta då ett superbra tillfälle, då jag kan passa på att ge lite tips och tricks under passets gång :. Kan jag - kan ni. 2012-05-05 @ 09:43:28 Kropp/träning Permalink. Kan du inte skriva vad du tränar när du bränner fett, dina bästa tips fettförbränning med andra ord. Postat av: Linda Jo det kan jag absolut göra. : Knåpar ihop ett inlägg så fort jag får tid över. :- Jag skulle vilja ha fler träningsinlägg... :-P Som ovan skrev, bästa tipsen för att förbränn...
http://lindabjorka.se/2012/may/trana-med-mig.html
*  Endotel
... eller endotelium är det lager av celler endotelceller som täcker blodkärl ens insida endotelet utgör alltså gränsskiktet mellan blod et och resten av blodkärlsväggen hela det cirkulatoriska systemet från hjärta t till minsta kapillär täcks på insidan av endotel endotel är inte ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i många aspekter av kroppens biologi hit hör kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation genom utsöndring av kväveoxid hur blodkärlen dras ihop eller vidgas motverkar blodkoagulation genom utsöndring av plasminogen aktivator har även antiinflammatoriska egenskaper samt mekanismer som skyddar mot oxidation av lipoprotein som ldl uppskattningsvis väger alla endotelceller i kroppen ett kilogram endotelcellerna är polära celler de olika sidorna den som ligger mot blodet och den som vetter mot övriga blodkärlsväggen är fundamentalt olika och fyller olika funktioner den del som ligger mot blodet kallas för apikal medan den basala delen ligger mot basalmembran et på grund av end...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endotel
*  The Reflex
... singel av duran duran utgiven april det var den tredje singeln från albumet seven and the ragged tiger och nådde förstaplatsen på både den engelska och amerikanska singellistan samt i flera andra länder singelversionen är ommixad av nile rodgers låtlista singel the reflex make me smile come up and see me live singel the reflex dance mix the reflex version make me smile come up and see me live singel u s the reflex dance mix edit new religion live in l a cd singel inkluderad i singles box set the reflex make me smile come up and see me live the reflex dance mix listplaceringar lista topplacering källor fotnoter kategori singlar av duran duran kategori musiksinglar kategori engelskspråkiga sånger kategori singelettor i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Reflex
*  Reflex (gospelkör)
reflex gospelkör reflex gospelkör reflex är en av norges mest kända gospel kör er grundades kören har gett ut ett tjugotal album och är fortfarande aktiv externa länkar kategori musikgrupper bildade kategori norska körer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reflex_(gospelkör)
*  Under Armour® Men's HeatGear® 10" Reflex Short | Academy
under armour men s heatgear reflex short academy...
https://academy.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10151_10051_665311_-1__?color=Casipian%2FHigh-Vis Yellow&N=46909993 101 4294951429
*  Mathimlen: Vem har rätt? Jo, jag jag jag!
Mathimlen: Vem har rätt. Jo, jag jag jag. Mathimlen om allt som går att äta och mer därtill. December 26, 2005 Vem har rätt. Jo, jag jag jag. I bilen hem från svärmors julbord så argumenterade jag för att gossen inte skulle ha lampan tänd i bilen eftersom det kunde bli reflektioner i framrutan. Maken skämtade genast till det med något om djupa tankar eller nåt. Han ansåg att jag borde sagt "reflex". Jag vidhöll att man kunde använda reflektion om annat än tankar och funderingar. Det skulle ha känts helt naturvidrigt att säga "reflex" om den där spegeleffekten. Nu har jag slagit upp i SAOL, naturligtvis har jag rätt: reflex - återsken, återspegling etc. reflektion - återkastning, återspegling etc. Ha ha ha ha ha ha ha. Så trevlig och vänlig är jag. Andra bloggar om: reflektion, besserwisser, SAOL. posted by Space babe at Monday, December 26, 2005. 0 Comments: Post a Comment Home. About Me. Name:. Space babe Location: Stockholm, Sweden Mattokig fisk som vill ha kock. Skriver om det som faller mig in, vilket oft...
http://mathimlen.blogspot.com/2005/12/vem-har-rtt-jo-jag-jag-jag.html
*  Motljusskydd
... ett motljusskydd är en skärm som hindrar ljus som till exempel solen eller lampor från att komma in i objektiv et på en stillbildskamera eller film videokamera det förhindrar att bilden får solstick så som ringar i olika färger på bilden särskilt viktigt är motljusskyddet vid motljustagningar eftersom mycket störande reflexer kan uppstå om solen lyser direkt på objektivet professionella filmare använder sig oftast av motljusskydd med fällbara skärmar för att kunna skydda objektivet mot solstick beroende på brännvidden alltså kunna fälla skärmarna närmare vid inzoomningar motljusskydd kan även vara bra till att skydda kameralinsen mot stötar se även objektiv fotografiska filter referenser kategori fotografisk utrustning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motljusskydd
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Bakgrundsbelysta Tangentbord - Hitta bästa pris, information och test
... Tangentbord Datorer Delar Kringutrustning M ss tangentbord Tangentbord. M ss tangentbord. Kringutrustning. Bakgrundsbelysta Tangentbord. Gilla dela. Bevaka denna filtrering. Spara denna filtrering i min lista. Visa. av 1174 produkter. Produktnamn. Alltid synlig. Design. Rullbart/vikbart. Visa kolumn:. Bakgrundsbelyst tangentbord. Visa kolumn:. Anslutning. Tr dl s. Visa kolumn:. Typ av tangentteknik. Mekaniskt. Scissor switch. Dome switch. Visa kolumn:. Plattform. Visa kolumn:. Tillgängliga färger. Visa kolumn:. Hårdvaruanslutning. Visa kolumn:. Bakgrundsbelyst tangentbord. Handledsst d. N-key rollover. Spills kert. Visa kolumn:. Lägsta pris. - Alltid synlig. Corsair. Pris i lager. Alltid synlig. Dustin Home. Priset ändrat idag. Sökresultat i realtid. Fler s kkriterier. Lägg i lista. Visa som:. Lista. Produkt Lägsta pris Omdöme Rank Design Bakgrundsbelyst tangentbord Anslutning. Logitech Illuminated Living Room Keyboard K830 Nordisk Tangentbord 895:- 51. Corsair Gaming Strafe RGB Cherry MX Silent Nordisk ...
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=v1204
*  Cherry Tangentbord - Hitta bästa pris, information och test
... Logga in. Meny. M ss tangentbord Datorer Delar Kringutrustning M ss tangentbord. Kringutrustning. Datorer Delar Hem. Cherry Tangentbord. Tangentbord. Gilla dela. 0 Feedback. Bevaka denna filtrering. Spara denna filtrering i min lista. Tangentbord, ibland förkortat tgb finns till priser från några tior för enkla standardtangentbord upp till modeller för tusentals kronor som då är trådlösa, ergonomiska och kanske till och med har en liten OLED-skärm i varje knapp. Jämför priser från 260 butiker i denna kategori. Visa. Sök. Filter: 76. av 1174 produkter. Produktnamn. Alltid synlig. Design. Standard. Kompakt. Rullbart/vikbart. Ergonomiskt. Visa kolumn:. Bakgrundsbelyst tangentbord. Visa kolumn:. Anslutning. Kabelansluten. Tr dl s. Dockning. Visa kolumn:. Typ av tangentteknik. Mekaniskt. Membran. Scissor switch. Dome switch. Visa kolumn:. Plattform. PC. Mac. Surfplattor. SmartTV. PS3. Xbox 360. Xbox One. Wii. Xbox. Visa kolumn:. Tillgängliga färger. Svart. Vit. Gr /Antracit. Silver. Bl. R d. Lila. Brun. Orang...
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=380&t=1417
*  Virtuellt tangentbord
... ett virtuellt tangentbord är en programvara som låter en användare att använda alternativa metoder för att skriva tecken istället för att använda knappar på ett fysiskt tangentbord många smartphone s har virtuella tangenbord där tecken matas in genom en så kallad tryckplatta som även utgör telefonens bildskärm populära tangentbord för android det finns väldigt många olika virtuella tangentbord för android de flesta av dessa hittar man på android market swiftkey x slideit swype touchpal better keyboard externa länkar kategori tangentbord...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtuellt_tangentbord
*  Gruber och Benjamin diskuterar Das Keyboard - Array.se
I senaste avsnittet av podcasten The Talk Show diskuterar Dan Benjamin och John Gruber bland annat det nya tangentbordet Das Keyboard Model S Professional For Mac. John Gruber and Dan Benjamin talk about whether Michael Knight’s keyboard could replace the Apple Extended Keyboard, the upcoming iPad event and potential software demos, the future of One More Thing, whether Siri and LTE will come to iPad 3, and who will be on stage. Intressant för er som inte riktigt gillar det tangentbord som kommer med din Mac utan vill ha något mer rejält, som klickar. Priset om du förhandsbeställer är $113 som sedan går upp till $133. Taggar: das keyboard Gruber Podcast The Talkshow Andreas Nilsson är grundare och redaktör här på Array.se. Intressant men vem vill ha ett trådat keyboard till sin fina iMac. Är det något som verkligen saknas till Mac så är det ett suveränt tangetbord med kvalitet och bra känsla. Jag har letat som en galning och det enda vettiga som ändå inte är bra nog för mig som arbetar som skribent är ett frå...
http://array.se/nyheter/gruber-och-benjamin-diskuterar-das-keyboard/
*  Hot Leg support tour November 2008
... Namn = Hot Leg support tour November 2008. Pågick = 4 - 24 november 2008. Genre = Rock, Hårdrock. Last tour = Hot Leg UK tour Oktober 2008. This tour = Hot Leg support tour November 2008. Next tour = Red Light Fever tour }} 'Hot Leg support tour November 2008' var en turné av och med det brittiska rockbandet Hot Leg. Turnén pågick mellan den 4 november och 24 november. Gruppen var under de första fyra spelningarna förband till det amerika nska rockbandet Alter Bridge. De tre avslutande konserterna med Alter Bridge fick dock ställas in då sångaren Justin Hawkins fått halsproblem. Den 14 november var gruppen tillbaka igen och var de resterande konserterna förband till den amerikanska hårdrock sgruppen Extreme. Den 24 november var det 17 år sedan sångaren i Queen, Freddie Mercury, dog. Som en hyllning till Mercury avslutade Extreme turnén med ett potpurri av Queensånger tillsammans med bland annat Justin Hawkins och Pete Rinaldi. Låtlista. Detta var en typisk låtlista för denna turné. ' I Believe in a Thing...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hot_Leg_support_tour_November_2008
*  Dysmeli
'Dysmeli' är en missbildning som innebär att man saknar delar av olika kroppsdelar, som arm en, hand en, ben et eller fot en, Det kan även syfta på total avsaknad av arm eller ben. Ordet kommer från grekiskans ”dys-” som betyder avvikande och ”melos” som betyder arm- eller ben. Med dysmeli menas alltså en arm eller ett ben som vid födseln inte ser ut som ”vanligt”. Detta kan förstås innebära allt från en liten avvikelse, som ett extra finger eller tå, till en total avsaknad av arm eller ben. Reduktionsmissbildning innebär att delar av arm eller ben saknas. Det kan exempelvis saknas ett längsgående ben, men det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför. Då man inte vet var man skall sätta gränsen för vad som är dysmeli och för att registreringen är ofullständig i de flesta länder är det svårt att bedöma förekomsten. Gränsen mellan det som betraktas som ”normalt” respektive ”avvikande” är diffus. I en europeisk undersökning Frantz & O'Rahilly 1961 fann man missbildningar inom arm eller ben dysmeli hos un...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysmeli
*  Steglängd
Med 'steglängd' menas sträckan mellan fötternas nerslag i marken i färdriktningen vid exempelvis löpning. Då steglängden ökar ökar den muskulära påfrestningen i benen och bålen vilket medför att viss styrketräning kan vara motiverad. Färdhastigheten är kombinationen av steglängd och antal steg per sekund vilket då medför att man kan öka hastigheten på två sätt: större steglängd eller fler steg per sekund. Problemet med att öka repetitionshastigheten är att hjärtfrekvensen har ett maximum och blodflödet måste kunna fördelas lika mellan båda benen för att inte orsaka mjölksyra som i sin tur hämmar rörelsen. Därför finns det ett ungefärligt genomsnitt på cirka 3 steg per sekund vid långdistanslöpning och upp till 6 steg per sekund på kortdistanslöpning eftersom man då struntar i mjölksyraökningen. Med det ovan sagda blir det steglängden som måste ökas och om denna ökas med bara 5% kommer exempelvis löptiden på 10 km att minska med motsvarande. Om du alltså springer 10 km på 45 minuter kommer en ökning av steglän...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Steglängd
*  Bentäthetsmätning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Bent thetsm tning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har. St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. St ll en anonym fr ga. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Bentäthetsmätning är en undersökning som visar om du har benskörhet, något som ökar risken för benbrott. En anledning till mätningen kan vara att se och följa effekten av medicinering vid benskörhet. Bentätheten mäts med hjälp av röntgen eller ultraljud för ...
http://1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Bentathetsmatning/
*  Deffa
... är ett slanguttryck som används av kroppsbyggare och andra tränande för den process man går igenom för att tappa fett massa deffa är ett förkortat slang för definiera i detta fall muskler som ligger under fettet de flesta som deffar kan inte bygga muskler samtidigt utan behöver ett energiöverskott för att åstadkomma detta den motsatta processen kallas då för bulk huvudsakligen är det energiöverskott kontra energiunderskott som skiljer bulk från deff men det kan också skilja en del andra saker som varierar från person till person kardiovaskulär träning energifördelning etc skillnaden mellan att deffa och att banta är att när man deffar fokuserar man på att bevara musklerna så mycket som möjligt efter kroppsfett behöver män börja tänka på detta detsamma gäller för kvinnor vid innan det tar kroppen nästan enbart från fettet och låter musklerna vara att deffa betyder inte att man ligger på ett kaloriminus det är underskott att deffa betyder i klartext att definiera sin kropp med andra ord tappa fettmassa och...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deffa
*  Muskelinflammation | KiropraktorDialog
Muskelinflammation. KiropraktorDialog. Startsida. Sökorsaker. Kiropraktik. Idrottskiropraktik. Kliniken. Kontakt. Arbetsskador. Armbågsbesvär\Tennisarmbåge. Axelbesvär. Belastningsskador. Benlängdsskillnad. Ont i bröstryggen. Bursit - Slemsäcksinflammation. Diskbråck. Fibromyalgi. Handledsbesvär. Huvudvärk. Hälsporre. Ont i höft. Fotledsskador. Ischias. Ont i knä. Ont i korsryggen. Ont i ländryggen. Migrän. Musarm. Muskelinflammation. Muskelsträckning. Nackspärr. Ont i ljumsken. Ryggskott/ryggvärk. Spänningshuvudvärk. Underarmsbesvär. Whiplash. Muskelinflammation. Muskelinflammation r vanligt i de st rre muskelgrupperna. Boka tid f r behandling. Inflammation i ryggens, nackens, axlarna eller h ftens muskler beror oftast p en veranstr ngning eller en l sning i ryggradens leder. Kiropraktisk behandling sl pper p l sningar i ryggraden vilket f r till f ljd att muskeln slappnar av och l kningsprocessen snabbas p. Ryggproblem som ryggskott, ont i ryggen, ischias, nacksp rr, ont i l ndryggen, ...
http://kiropraktordialog.se/sv/sokorsaker/muskelinflammation/
*  BTH-forskare utvecklar beslutstöd för störningshantering av tågtrafiken på uppdrag av Banverket
... - Blekinge Tekniska Högskola - in real life. BTH-forskare utvecklar beslutstöd för störningshantering av tågtrafiken på uppdrag av Banverket. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har tilldelats 4.3 Mkr i forskningsmedel från Banverket för att under tre år driva ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla metoder och algoritmer för omplanering av tågtrafiken vid störningar. Det innebär att ett stort antal operatörer kommer att dela och konkurrera om tillgången till järnvägsspåren i såväl ett planeringsskede som operativt när störningar inträffar. Det är en utmaning i sig att avgöra hur prioriteringen mellan olika tåg ska ske när det finns ett gemensamt mål och en operatör, vilket är fallet i många andra länder. Men det är en ännu större utmaning när antalet operatörer ökar, vilket har skett kontinuerligt sedan avregleringens början 1988. Banverkets trafikledare, som är ansvariga för att styra och omplanera trafiken vid behov, har en mycket komplex uppgift. Om det inträffar oförutsedda störningar, t ex ...
http://bth.se/info/pressreleaser.nsf/sidor/2ea4c86a24fe5ccfc12576e7003889e9?OpenDocument
*  Kaliber 20 mm m/40
kaliber mm m kaliber mm m miniatyr upright höger en patron x mmr även känd som bofors m en kaliber utvecklad av bofors i karlskoga patronen användes i mm automatkanon er för pansarvärn och luftvärn den användes tills början på talet i luftvärnets robot förband till mm lvakan m kategori ammunition...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliber_20_mm_m/40
*  Rörelsefenomen hos växter
Som en följd av detta har växter utvecklat förmågan att växa i riktning mot ljuset för att få tillgång till så mycket ljus som möjligt. Man skiljer på vitala rörelser, det vill säga rörelser som fordrar medverkan av levande celler, som böjning eller vridning av fastsittande växter eller växtorgan, och mekaniska rörelser, som exempelvis innefattar hygroskopi ska rörelser, en typ av rörelser som beror på variationer i fuktighetshalt. Om retningsrörelsernas riktning bestäms av retningens riktning kallas de för tropistiska rörelser tropismer. Om retningsrörelsernas riktning däremot är oberoende av retningens riktning och endast beror på växtorganets byggnad kallas de för nastiska rörelser nastier. Retningsrörelser vars riktning bestäms av retningens riktning förstås genom taxis, som innebär rörelse mot eller från ett visst slags stimulus retning. ] 'Tropismer' är växtrörelser som utlöses som svar på stimuli i form av till exempel ljus, temperatur eller beröring, och vars riktning bestäms av retningens riktning. T...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rörelsefenomen_hos_växter
*  Parkaden
'Parkaden' är ett parkeringshus för 800 bilar i centrala Stockholm beläget i hörnet Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan i kvarteret Hästskon. I samband med Norrmalmsregleringen planerades tjugo parkeringshus i centrala Stockholm som skulle ge tillsammans upp till 30 000 parkeringsplats er se även cityplan City 67. Alla kom inte att uppföras men ett av de första som blev färdig var 'Parkaden', på den plats där Smålandsgatan en gång mötte Malmskillnadsgatan. Efter ombyggnationer av andra parkeringshus i city som Elefanten och Wahrenberg är Parkaden det sista bevarade parkeringshuset ovan jord från tiden. Parkeringshuset 'Parkaden' är konstruerat efter principen "lutande däck" med "expressramp". Det innebär att bilarnas vertikala förflyttning vid infart erhålls genom att våningsplanen lutas uppåt i körriktningen, så att ett helt varvs körning i huset motsvarar en våningshöjd. Vid utfart används en så kallad expressramp, som är en cirkelrund spiralformad utfartsramp vid husets kortsida mot nordväst. In- och utfa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parkaden
*  Stabilt sidoläge på barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjäns
Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Då måste man hjälpa barnet genom att lägga det i stabilt sidoläge, så att luftvägarna hålls öppna. Lägger man barnet i stabilt sidoläge, eller framstupa sidoläge som det också kallas, finns det ingen risk att tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. Det är viktigt att man har kontrollerat att barnet kan andas själv med normala andetag, innan man lägger det i stabilt sidoläge. Om barnet inte andas normalt ska man istället göra mun mot mun-andning. Om man inte får någon reaktion från barnet ska man utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga ...
http://1177.se/Dalarna/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Akuta-rad/Stabilt-sidolage-pa-barn/
*  Bengt Åkerblom (läkare)
bengt åkerblom läkare bengt åkerblom läkare bengt valdemar åkerblom född april i gävle död augusti i malexander upphovsman till åkerblomstolen bengt åkerblom var en av pionjärerna i användandet av elektromyografi i sina studier om sittande och stående resultaten av studierna publicerades i avhandlingen standing and sitting posture vid karolinska institutet stockholm han fann att stolar formade efter kroppen oftast inte gav något stöd för korsrygg en utan att de hade stödet för högt upp och därför inte var välfungerande dessutom behövde sitsen luta bakåt för att stödet för ryggen skulle fungera väl han rekommenderade också att sitsen skulle vara låg för att undvika tryck mot lårens undersida vilket hindrar blodflödet till benen som en följd behövde också borden sänkas för att man ska undvika spänningar i axlarna baserat på denna princip ritade arkitekten gunnar eklöf stockholm många olika stolar som sedan producerades av flera fabriker i sverige och utomlands stolen såldes bland annat på nk under namnet åkerbl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Åkerblom_(läkare)
*  Taxi, Taxi!
Taxi, Taxi. Taxi, Taxi. {{Infobox musiker namn = Taxi, Taxi. bild = bildtext = bildstorlek = färg = grupp eller band genre = Indiepop |aktiva år = 2005 – bakgrund = Stockholm, Sverige |skivbolag = Rumraket |artistsamarbeten = |medlemmar = Miriam Eriksson Berhan Johanna Eriksson Berhan |tidigare medlemmar = |webbplats = }}. 'Taxi Taxi!' är en svensk popmusik duo från Stockholm bestående av enäggstvillingarna Miriam Eriksson Berhan och Johanna Eriksson Berhan födda 16 januari 1990. Deras musik är en sparsmakad blandning av folkpop och singer-songwriter. Duon upptäcktes 2005 genom sin sida på Myspace. Systrarna hade publicerat två låtar, mest för att visa upp för sina klasskamrater på Rytmus musikgymnasium. Ryktet om Taxi Taxi. spred sig och snart kom både erbjudanden om spelningar och skivkontrakt. dröjer inte längre, Dagens Nyheter den 18 september 2009. Deras första EP 'Taxi Taxi!' släpptes den 7 maj 2007 på skivbolaget Rumraket. Skivan fick ett översvallande mottagande i både svensk och brittisk press. Även ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taxi,_Taxi!
*  Stereokartering
miniatyr|Wild A8, ett äldre analogt stereoinstrument. 'Stereokartering' eller 'flygfotogrammetri' är när man ur flygfotografier mäter terrängen och objekt på den för att framställa kartor. När man skall producera en karta genom stereokartering behöver man ett underlag bestående av ' lodbild er', flygbilder tagna lodrätt nedåt, där bilderna är tagna i stråk med en viss 'övertäckning', överlappning, för att man skall kunna betrakta marken i stereo. När man skall kartera i stereo krävs lodbild er, bilder tagna lodrätt nedåt, med inbördes övertäckning, det vill säga att objektet som avbildas skall finnas med på två bilder som överlappar varandra över objektet. För att man skall kunna betrakta dem i stereo och kunna mäta i dem måste man även 'orientera' dem, förflytta dem relativt varandra och terrängen. Innan bilderna kan betraktas i stereo måste de 'relativorienteras', vilket innebär att bilderna justeras, orienteras, relativt varandra så att punkter i terrängen sammanfaller när bilderna betraktas i stereo. För ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereokartering
*  Går Dollar Fingrar Trappa Upp Fotografering för Bildbyråer - Bild: 14463411
 Går Dollar Fingrar Trappa Upp Fotografering för Bildbyråer - Bild: 14463411. Svenskt. E-posta oss. Telefon: +1 615-771-5611. Registrera dig gratis eller. Anv ndarnamn. L senord. Logga in. Bilder. Film. Gratis bilder. Formgivaromr de. medlemsomr de. Resurser. Bildatlas. Priser och nerladdningsplaner. Abstrakt. Industrier. Näringsliv. Djur. Helgdagar. Illustrationer. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Föremål. Dokumentärt. Resor. Webbdesign graphics. Teknik. Mer. Abstrakt. 2D 3D Animation. Djur. Dokumentärt. Föremål. Helgdagar. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Video Produktions Element. Resor. Teknik. Mer. Abstrakt. Djur. Föremål. Illustrationer. Industrier. IT. Konst/arkitektur. Människor. Natur. Näringsliv. Resor. Teknik. Webbdesign graphics. Mer. Alla som r n jda. Foto. Illustrationer. Videor. precis vektor/RAW. Foto, Illustrationer. Your download plan was renewed. Congratulations and thank you for your business. Read more. Payment Management. Bakgrundsdollarfingrar går ...
http://se.dreamstime.com/fotografering-för-bildbyråer-går-dollar-fingrar-trappa-upp-image14463411
*  Russinfingrar
... thumb|Ett skrynkligt finger "'Russinfingrar'" kallas det vardagligen när huden sväller och man får skrynkliga fingrar om huden varit i kontakt med vatten en längre tid. Effekten har konstaterats hos makaker och tros finnas hos de flesta av aporna. " ", svt.se, 9 januari 2013. Läst den 11 januari 2013. Uppkomst Funktion Referenser Externa länkar. Uppkomst. Forskning har visat att effekten uppstår för att blodkärl i fingrarna drar ihop sig vilket får huden att vecka ihop sig. Tidigare trodde man att effekten uppstod på grund av osmos. Att cellmembranen, som är semi-permeabla, släpper igenom vatten men inte molekyler som är lösta i vattnet, som proteiner, socker och salt. Man trodde att eftersom sötvatten har en lägre halt av dessa molekyler än vad människan har i kroppen, så trängde vatten hela tiden in i kroppen och huden svällde. " ", Lärarhandledning från universeum.se. Kopia hos Internet Archive. Senast hämtad 11 januari 2013. Flera frågor har varit obesvarade. Som varför skrynklorna endast uppstår på ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Russinfingrar
*  Camillas lilla sida: Blogcandy!
februari 5. februari 15. februari 16. februari 11. februari 17. Jag har fått så mycket kommentarer av er söta läsare på sistone, så nu är det dags att ge lite blogcandy till någon av er. Om du inte har en blogg, så kan du ändå ha en chans att vinna det genom att lämna en kommentar till detta inlägg. helt ljuvligt blogcandy, sötsaker jag gärna skulle lägga fingrarna på : har lagt en länk i min blogg.... Jag vill jättegärna vara med i utlottningen, trots att jag inte har någon egen blogg att länka till... vill gärna va med och vinna= har länkat i min blogg: http://jonizblogg.blogspot.com/. Så mycket fint, jag vill ju gärna också ha en chans att vinna, så jag har länkat till dig på min blogg. Hej jag vill gärna vara med och tävla om ditt underbara candy-paket som du lottar ut. Jag tar gärna en lott och hoppas på tur, jag har även länkat i min blogg. Vilket fint paket = Jag tar gärna en lott och hoppas på tur i detta lotteriet. Jag är gärna med i din tävling om det går bra även då jag är alldeles ny läsare och de...
http://camillaslillasida.blogspot.com/2009/01/blogcandy.html?showComment=1233671940001
*  Ketorolak
... miniatyr px strukturformel ketorolak är en kemisk förening med formeln c h no och saluförs under varumärket toradol i sverige ämnet är ett smärtstillande och inflammation sdämpande nsaid läkemedel som verkar genom att hämma enzym erna cox och cox läkemedlet används huvudsakligen för måttlig till svåra postoperativa smärtor och även mot akut njursten toradol finns som injektionsvätska med mg ketorolak per ml för administrering intramuskulärt eller intravenöst och på grund av detta så används läkemedlet huvudsakligen på sjukhus då det måste administreras av en sjuksköterska eller läkare biotillgänglighet en för ketorolak är på källor kategori aromatiska ketoner kategori cox hämmare kategori icke steroida antiinflammatoriska läkemedel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ketorolak
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Läderhud
Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något. Läderhuden kan histologi skt delas in i två skikt, så kallade 'strata': det papillära skiktet som gränsar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Läderhud
*  En ung mans väg ...
en ung mans väg en ung mans väg en ung mans väg är en svensk dramafilm från i regi av carl barcklind om filmen filmen premiärvisades december den spelades in vid palladiumfilms ateljéer i hellerup danmark med exteriörer från torups och skabersjö slott i skåne som förlaga har man karl gustav ossiannilsson s roman en ung mans väg till ena pigo som utgavs det handlar om den unge osäkre pojken mannberg med ett oantal antal finnar och ett lyckligt sexliv enligt han själv roller i urval christian schröder harald mannberg jur kand helen gammeltoft marianne gyllenborg von dufvas niece torben meyer agapetus von dufva slottsherre på högvalla axel hultman jonas lundström överliggare kallad luntis filip beck borg på högvalla förvaltare oda larsen borgs hustru sven hylsberg börje deras son lena hägg frida asti jensen märta karina bell olga deras döttrar johannes ring mannberg general haralds far mikael mannberg götes osäkre son killen som alltid förlorar i slutet kategori svenska dramafilmer kategori filmer kategori filme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ung_mans_väg_...
*  * Officiell Tråd - Marantz SR7002/8002 * - Förstärkare - Minhembio forum
Galleriet. 21 relaterade trådar Marantz-klubben! för oss med känsla för kvalité 363 inlägg. 4 inlägg. 2 år sedan. Yamaha DSP AX1 9 inlägg. 3 år sedan. 5 inlägg. 4 år sedan. Kontrollera din reciever via RS232 107 inlägg. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag började ställa in mig på den - och så får man höra det här. http://www.dolby.com... whitepaper.pdf Redigerat av Chuck Spin, 09 september 2007 - 19:52. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag börj...
http://minhembio.com/forum/index.php?showtopic=166927&st=0&p=1538758
*  Ommatidiotus falltni
... är en insekts art som beskrevs av stsl ommatidiotus falltni ingår i släkte t ommatidiotus och familjen caliscelidae artens utbredningsområde är spanien inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c beitrag zur kenntnis der fulgoriden entomologische zeitung herausgegeben von dem entomologischen vereine zu stettin stettin flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori ommatidiotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ommatidiotus_falltni
*  Halsbandsmetoden
... engelska necklacing innebär att man avrättar någon genom att träda ett gummidäck fullt med bensin om hals en på offret och sen tända på referenser kategori avrättningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsmetoden

Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Benjamin Smith Barton: Benjamin Smith Barton, född 10 februari 1766, död 19 december 1815 i New York, var en amerikansk botaniker.HyperemiBlodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Ligatur (medicin): Ligatur (från senlatinets Ligatura= förband) är en underbindning eller tillknytning av ett blodkärl i samband med operation för att hindra blödning.Anaerob uthållighet: Anaerob uthållighet är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under förhållandevis kort tid med hjälp av både aeroba och anaeroba processer. Alltså med hjälp av metaboliska processer som både kräver, respektive inte kräver syre.PatellarreflexAnoto: Anoto Group AB är ett svenskt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Anoto grundades av entreprenören Christer Fåhraeus.OsteopeniFingerormMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Richard von VolkmannIschemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Nervus medianus: Nervus medianus (latin: "mellersta nerven") är, i människans kropp, en nerv som löper längs med över- och underarmarnas mitt ned till handen. N.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Krycka: Krycka är ett redskap för att kunna ta sig fram när ett eller båda benen inte fungerar normalt. Kryckan är en form av hög käpp där ovandelen fästs under armhålan och som sedan med stöd av armen och handen kan manövreras som ett extra ben och avlasta trycket och behovet av benet.NitroglycerinPsykrotrof: Psykrotrofa kallas organismer, framför allt mikroorganismer, som är köldtoleranta.Bradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.