Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prospektiva studierBehandlingsresultatTidsfaktorerRiskfaktorerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Retrospektiva studierLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Proportional hazard-modellerRecurrencePrognosEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Prediktivt värde av testerRiskbedömningAge FactorsPostoperativa komplikationerSurvival AnalysisDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och RiskSjukdomsgradsmåttLost to Follow-UpMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Survival RateKaplan-Meier EstimateProteskonstruktionFörenta StaternaJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.ProteslossningKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.SverigeNederländernaDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.RökningChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.TidNorgeKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.RegisterMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Hjärt-kärlsjukdomarKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.OddskvotSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.RegressionsanalysRörelseomfång i ledPrevalensTaiwanTumörrecidiv, lokaltHöftprotes: Höftledsersättning.Barns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").StentarGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Sensitivitet och specificitetKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Statistik, icke-parametriskSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.HöftledHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Remission, spontanHöftledsplastik: Utbyte av höftleden.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Resultats reproducerbarhetPsykiatriskt status, skattningsskalorVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Epidemiologiska metoderPatientföljsamhetTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.TumörstadieindelningHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.SmärtanalysYrkessjukdomarHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)PatienttillfredsställelseTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.SannolikhetKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.OsteotomiElektrokardiografiItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.SurvivorsTumörerSpinalfusionGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.BentransplantationPostoperativ periodKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).PsykokirurgiLivsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.FetmaGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.PatientavhoppBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Socioekonomiska faktorerVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Kognitiva störningar: Störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, resonerande och ömdöme.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Knäprotes: Konstgjord knäled.Randomiserade kliniska prövningar, principerMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.UtbildningsnivåLändkotorAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.PensionerAutotransplantationEmbolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.ProstatatumörerHälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Sjukpenning: Försäkring som kompenserar för inkomstbortfall till följd av sjukdom eller skada. I Sverige är sjukpenningens storlek beroende dels av den sjukpenninggrundande inkomsten, dels av sjukskrivningens omfattning, dvs deltid eller heltid.SchizofreniCementering: Sammanfogning av föremål med hjälp av viss typ av bindemedel (cement), t ex vid fixering av benbrott, som vid höftartroplastik, där höftledspannans del sätts ihop med lårbensdelen. Inom tandvården anv änds cement för att sammanfoga delar av en tand eller ersättningsmaterial med befintlig, naturlig tand eller för att fästa tandregleringsband vid tänderna.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.RemissionsinduktionHöftartrosBehandlingssviktBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Hjärnaneurysm: Medfödd eller förvärvad utbuktning i kärlväggen av blodkärl i hjärnan. Säck- eller bärformade åderbråck är den vanligaste varianten och bildas oftast vid artärförgreningar nära hjärnbasen. Bristning leder till subaraknoidalblödning eller intrakraniella blödningar. Jätteaneurysm (>2,5 cm i tvärsnitt) kan trycka ihop intilliggande vävnadsstrukturer, inkl. okulomotoriska nerven (tredje hjärnnerven).Schizofrenins psykologiDödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Psykotiska störningarForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.Bencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.Ledinstabilitet: Brist på stadga i en led eller ledprotes. Bidragande faktorer är ledsjukdom och skicket hos ledens omgivande strukturer, som ledkapsel, ledband och muskler.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Ortopediska teknikerLäkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.NäringsundersökningarLedsjukdomarLårbenshuvudnekrosJugoslavien: Tidigare (1918-1991) en statsbildning på Balkanhalvön bestående av delstaterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. 1992-2003 namn på en förbundsrepublik bestående av Serbien och Montenergro. Sedan februari 2003 ingår dessa två i en stat, Serbien och Montenergro. Landets yta är 102 173 km2, och folkmängden uppgår till 10,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Belgrad.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Förmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Polymorfism, enkelnukleotidGränspsykos: En personlighetsstörning med drag av instabilitet i förhållandet till andra människor, i självuppfattningen och affekter, och med uttalad impulsivitet som börjar tidigt i det vuxna livet och visar sig i olika sammanhang.Angioplasty, Balloon, CoronaryHöftledspannaVårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Yrkesmässig exponeringKnäled: Leden mellan lårben och skenben.SmärtaKognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Aktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.BefolkningsstudierReoperationLedningsafasi: En form av talrubbning förknippad med störning i den dominanta hjärnhalvan orsakad av avbrott på nervsträngen mellan Brocas och Wernickes areor. Taluppfattningsförmågan är normal, men den drabbade förväxlar ord och återger fraser felaktigt (parafrasi).Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Stress, psykologiskTyp 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.NormalvärdenPatienturvalPolyetylenNeurokirurgiska teknikerDuplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Diskektomi: Kirurgiskt avlägsnande av en ryggradsdisk, helt eller delvis. Den vanligaste indikationen för ingreppet är diskförskjutning eller bråck. Förutom genom sedvanligt kirurgiskt ingrepp kan operationen utföras som perkutan diskektomi eller laparoskopisk diskektomi, av vilka den perkutana metoden är vanligast.Neuropsykologiska testerKirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.SingelblindmetodLedgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.StrålningsskadorFörväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Poissonregression

*  Hälso- och sjukvårdslagen
När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landsting et ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill. Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting där han/hon bor om det finns i hemlandstinget. Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning där det inte är självklart att en behandling/bedömning är bäst framtagen i hemlandstinget. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. Däremot har patienten alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna och vistas här kontinuerligt, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för vard...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälso-_och_sjukvårdslagen
*  Judiska kalendern
Kalendern byggde ursprungligen på direkt observation av månens fas för att bestämma månad samt observation av mognaden av korn för att bestämma eventuellt skottår. Detta till skillnad mot den nästan helt och hållet månkretsloppskopplade islamska kalendern och den nästan helt solkretsloppkopplade gregorianska kalendern. Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar. Speciellt för den judiska kalendern är att dygn et börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. 30 dagar under skottår. Veadar eller 'adar beit' – andra adar är då den egentlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Riskfaktor
... är ett mått en viss faktor för hur hög risk en är att något ska ske till exempel är solning av solarium en av riskfaktorerna att få cancer riskfaktorer kan beräknas för risken att en person ska drabbas av en sjukdom men det används också för risken att en person ska drabbas av ett brott när man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler exempelvis personens ålder kön och miljö kategori risk kategori epidemiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskfaktor
*  Kohortstudier
... är inom statistik en studie på en grupp individ er med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod en födelsekohort är det vanligaste exemplet men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där andra exempel är överlevnad efter hjärtinfarkt ett visst år en kohortstudie prospektiv eller retrospektiv kan sägas vara den näst sista ofta sista länken i kedjan för att konfirmera ett samband mellan sjukdom och exponering vid en kohortstudie går man från orsak till effekt och startar följaktligen med att identifiera exponeringen vid en retrospektiv studie på historiska data är proceduren analog fastän den sker i analysen varefter man jämför sjukdomsmönstret i de olika exponeringskategorierna man får då möjlighet att skatta inte bara de relativa utan också de absoluta riskerna inom en kohort kan individer plockas ut för att ingå i en fall kontrollstudie denna sorts studie kallas nested case control eftersom det är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kohortstudier
*  Retrospektiv studie
En retrospektiv studie utgår från "svaret", det vill säga att vilka individer som blivit botade eller inte, respektive vilka som blivit sjuka eller inte, är givna. Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad ' recall bias '. Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. Detta har förklarats med att personer som har en sjukdom ofta är mer benägna att själva söka efter möjliga orsaker till sjukdomen i sitt förflutna, och därmed lägger mer energi på att komma ihåg exponeringar än vad som är fallet för friska kontroller. För...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Wiseman's Wisdoms: En Parpersprodukt
PARP har sedan levt vidare som ett verktyg för att tillse att NATO:s partnerländer strävar mot de standarder som gäller för att med interoperabilitet framgångsrikt kunna delta i internationella insatser. En av de största frågorna de senaste åren i försvarsdebatten har varit personalförsörjningen sedan värnplikten lades vilande sommaren 2010. "Sedan 2010 är värnpliktssystemet vilande och helt ersatt av frivillig personal, vilket ger fler utbildade soldater och sjömän som är redo att delta i insatser utomlands, eller insatser som mer direkt rör Sveriges säkerhet" Sannolikt menar man att värnpliktssystemet som helhet byts ut mot anställd personal. Ordmoln från rapporten, dvs hur många gånger ett ord eller sammansatta ord förekommer har införts = 1 förekomst genomfört* = 3 förekomster kommer att = 62 förekomster FN = 6 förekomster nord* = 20 förekomster EU = 27 förekomster Nato = 65 förekomster leder = 0 förekomster bidrar = 8 förekomster deltar = 9 förekomster samarbete = 27 förekomster stöd* = 36 förekomster br...
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/06/en-parpersprodukt.html
*  Incidens (epidemiologi)
'Incidens', av latinets 'incidens', perfekt particip av 'incidere' - infalla, är ett epidemiologi skt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal till exempel 500 nya fall av influensa i november, men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion. 'Kumulativ incidens' eller 'risk' anger andelen friska som insjuknar under en tidsperiod och anges vanligen som en proportion eller ett procenttal till exempel 7% av befolkningen fick influensa i fjol. 'Incidenstalet' eller 'incidensraten' anger antalet nya insjuknanden som uppträder per enhet persontid under en tidsperiod till exempel 70 fall av influensa per 1 000 personer och år. Incidenstalet anger egentligen hastigheten men uttrycks ibland som procenttal eller proportioner. Med persontid menas den sammanlagda tid som varje person ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_(epidemiologi)
*  Aneuclis incidens
... är en stekel art som först beskrevs av thomson aneuclis incidens ingår i släkte t aneuclis och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g xl forsok till gruppering och beskrifning af arterna inom slagtet porizon grav opuscula entomologica lund xiii taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori aneuclis...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aneuclis_incidens
*  Exochus incidens
... är en stekel art som beskrevs av thomson exochus incidens ingår i släkte t exochus och familjen brokparasitsteklar arten är reproducerande i sverige inga underart er finns listade i catalogue of life källor thomson c g hymenopterologische beitrage deutsche entomologische zeitschrift taxapad ichneumonoidea yu d s k kategori brokparasitsteklar kategori exochus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exochus_incidens
*  Calcageria incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran calcageria incidens ingår i släkte t calcageria och familjen parasitflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori parasitflugor kategori calcageria...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Calcageria_incidens
*  Chrysopilus incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran chrysopilus incidens ingår i släkte t chrysopilus och familjen snäppflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori snäppflugor kategori chrysopilus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysopilus_incidens
*  Evaza incidens
... är en tvåvinge art som beskrevs av mary katherine curran evaza incidens ingår i släkte t evaza och familjen vapenflugor inga underart er finns listade i catalogue of life källor systema dipterorum pape t thompson f c eds kategori vapenflugor kategori evaza...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evaza_incidens
*  Medicinsk prognos
... en medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp prognosen grundas på speciella egenskaper beträffande sjukdomen och den drabbade personen prognostiska faktorer dessa kan vara av olika typer till exempel sjukdomsspecifika såsom olika former av cancer samt cancerpropörers olika stadier demografisk a såsom den drabbade personens ålder eller beroende av andra samtidigt förekommande sjukdomar hos den drabbade personen exempel på sjukdomsspecifika faktorer vid akut lymfatisk leukemi blodcancer hos barn blir av barnen friska efter behandling vid bukspottkörtelcancer hos vuxna lever knappt av de drabbade år efter det att diagnosen ställts exempel på demografiska faktorer vid bröstcancer hos kvinnor som var yngre än år vid diagnosen levde efter år jämfört med av kvinnorna som var mer än år vid diagnosen denna statistik redovisades i usa exempel på samtidig förekomst av andra sjukdomar personer med hiv infektion och nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom p g a infektion er med sv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos
... betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp ordet härleds från grekiskans pro förut och gnosis kunskap termen kan användas i bland annat följande sammanhang försäljningsprognos medicinsk prognos radioprognos trafikprognos beat the traffic väderprognos prognosstyrning ru прогностика simple prediction...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prognos
*  Marknadsundersökningar, enkäter & frågeformulär – verktyg
Marknadsunders kningar, enk ter fr geformul r – verktyg. . S k Nav Exempel på enkäter och undersökningar. APSIS Survey. Om Apsis. Ett verktyg för att skapa digitala enkäter och marknadsundersökningar. APSIS Survey är vår lösning för att enkelt skapa, skicka och utvärdera internetbaserade enkäter. Lösningen är mycket lättarbetad och kan tack vare en integration med vår lösning APSIS Pro användas för att effektivt hantera till exempel inbjudningar och uppföljningar av seminarier. Lösningen används idag av hundratals kunder för marknadsundersökningar, personalenkäter och andra typer av avancerade formulär. Läs mer om vårt enkätverktyg. Boka en demonstration av APSIS Survey. Klicka här för att testa en enkät. . APSIS International AB Malmö. Stormgatan 11, 211 20 Malmö Hk. 040-24 97 70 Stockholm | Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm. 08-50 00 77 66 Göteborg | Norra Hamngatan 36, 411 06 Göteborg. 031-761 81 10 E-post: info@apsis.se. Vad vi gör Apsis erbjuder produkter tjänster inom nyhetsbrev e-postmarknadsföring ...
http://marknadsundersokning.com/
*  Inlagd Västeråsgurka
... Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. Inlagd Västeråsgurka skrivet: 2008-06-04 16:13. Citera. Om man vill ha konserveringsmedel i gurkorna så går det bra med Atamon. Loggat. Antal inlägg: 1269 Ta inget för givet !!!!. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #1 skrivet: 2008-06-05 14:39. Citera. För att denna produkt ska var på topp är det ekologiska gurkor som gäller, dom är torrare på något sätt dom har alltså inte så mycket bunden vätska och blir mycket bättre även om den kostar mer i inköp. Loggat Matforum är bäst. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #2 skrivet: 2009-08-15 20:07. Citera. Har googlat endel och hittat några recept men det hade varit kul att göra ett recept som någon har gjort och som är bra. Loggat. Antal inlägg: 372. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #3 skrivet: 2009-08-16 12:06. Citera. Loggat. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #4 skrivet: 2009-08-16 19:24. Citera. Blir det inte mycket smak av pepparrot i dessa. Loggat. Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. SV: Inlagd Vä...
http://matforum.se/index.php?topic=3217.0
*  Oljeslageri
... miniatyr waldemarsuddes oljekvarn med malverket kollergången på talet ett oljeslageri eller en oljekvarn var en fabrik för vegetabilisk olja härrörande från användandet av kvarn ar och stampverk slagverk till krossning av de oljeförande frö n och dylikt som nyttjas som råmaterial senare utfördes motsvarande operationer med hjälp av valsstolar kollergång ar och dylikt oljan utpressas ur det krossade materialet medelst hydrauliska pressar i stockholm finns waldemarsuddes oljekvarn en bevarad oljekvarn från talet källor kategori industrianläggningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeslageri
*  Gängkloppa
... är ett verktyg av stål som används för att hålla fyrkantiga gängbackar vid arbete med att skära yttergängor ordet gängkloppa har sedan börjat användas svängjärn avsedda för gängsnitt dessa äldre verktyg består av en ställbar hållare i mitten och ett handtag på vardera sidan för att vrida verktyget runt det material man vill skapa gängor på en rad valbara styrhål brukar ingå för att underlätta gängstarten för gängkloppan finns utbytbara gängbackar som skapar gängor med olika gradient stigning och för olika dimensioner av skruv eller rör gängkloppan används av till exempel rörläggare vid gängning av rör vid rördragning i fastighet er eller fartyg den traditionella gängkloppan har ersatts av elektriska gängmaskiner se även gängsnitt gängtapp gänga gängsystem kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gängkloppa
*  Negativt prediktivt värde
... npv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av de som testas negativa för en sjukdom som verkligen är negativa det negativa prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger ett lågt npv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det negativt prediktiva värdet d c d alternativt npv frac rm specificiteten rm prevalensen rm specificiteten rm prevalensen rm sensitiviteten rm prevalensen se även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Negativt_prediktivt_värde
*  Positivt prediktivt värde
... ppv är ett begrepp inom statistik en som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva det positiva prediktiva värdet beror på prevalens en i population en en hög prevalens ger högt ppv sjuka friska summa positivt test a b a b negativt test c d c d totalt antal a c b d a b c d det positiva prediktiva värdet a a b sensitiviteten prevalensen sensitiviteten prevalensen specificiteten prevalensen se även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines klassifikators positiver und negativer vorhersagewert...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Positivt_prediktivt_värde
*  Operation på datatyp
... en operation på en datatyp leder till att ett objekt av den datatypen förändras på ett eller annat sätt en operation kan också vara en så kallad noll operation som utförs på objektet utan att förändra det de tillåtna operationerna på datatypen heltal integer är till exempel i normalfallet addition subtraktion multiplikation division och modulo om man tänker sig att man har en datatyp väderstation kan man tänka sig att man har följande operationer mät temperatur mät luftfuktighet mät vindstyrka mät vindriktning starta temperaturloggning stoppa temperaturloggning starta luftfuktighetsloggning stoppa luftfuktighetsloggning starta vindstyrkeloggning stoppa vindstyrkeloggning starta vindriktningsloggning stoppa vindriktningsloggning läs av temperaturlogg läs av luftfuktighetslogg läs av vindstyrkelogg läs av vindriktningslogg en sådan datatyp skulle givetvis då kunna användas till att styra och läsa av data från en väderstation kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_på_datatyp
*  Operationskod
... en operationskod förkortat opkod än ett begrepp inom datorteknik en som avser den del av en maskinkod sinstruktion hos en processor som specificerar den operation som skall utföras opkodernas format och funktion specificeras i instruktionsuppsättning en hos processorn ifråga utöver själva opkoden har en maskininstruktion vanligtvis också en eller flera operand er som bestämmer den data på vilken operationen skall agera några operationer kan ha implicita operander där operanderna är inte direkt specificerade andra operation har inga operander alls operationerna som opkoden beskriver kan vara aritmetiska logiska programkontrollerande och systemfunktioner kategori datorteknik en opcode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operationskod
*  Kategori:Politik i Danmark – Wikipedia
Kategori:Politik i Danmark. Från Wikipedia. Hoppa till: navigering , sök. Wikimedia Commons har media som rör Politik i Danmark. Bilder media. Underkategorier. Denna kategori har följande 21 underkategorier av totalt 21. Danmarks Folketing ‎ 12 kategorier. Danmarks färgkodsmallar ‎ 7 sidor. Danmarks regeringar ‎ 2 kategorier, 49 sidor. Folketingsval i Danmark ‎ 7 sidor. Folkomröstningar i Danmark ‎ 1 kategori, 7 sidor. Politik på Färöarna ‎ 3 kategorier, 7 sidor. Danmarks gränser ‎ 6 sidor. Politik på Grönland ‎ 4 kategorier, 3 sidor. Danmarks politiska historia ‎ 7 kategorier, 7 sidor. Högerextremism i Danmark ‎ 1 sida. Konservatism i Danmark ‎ 1 kategori, 2 sidor. Liberalism i Danmark ‎ 2 kategorier, 7 sidor. Nationalism i Danmark ‎ 2 kategorier. Officiella residens i Danmark ‎ 3 sidor. Politiska organisationer i Danmark ‎ 3 kategorier, 8 sidor. Politiska partier i Danmark ‎ 11 kategorier, 11 sidor. Danska politiker ‎ 17 kategorier, 77 sidor. Socialism i Danmark ‎ 1 kategori, 4 sidor. Danmarks utrikespoliti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Politik_i_Danmark
*  Odense
kommun = Odense kommun. tätortskod = 461-10677 invnot = 'Odense' är Danmark s tredje största stad och den största staden på Fyn. Odense är huvudort i Odense kommun och ligger i Region Syddanmark. Kungen sökte skydd Albanikyrkan i Odense men den 10 juli 1086 blev både han och hans bror Benedict mördade i kyrkan. Domkyrkan var under medeltiden ett populärt pilgrim smål. 1157 förstördes staden vid ett anfall från vender na och även 1247 under inbördeskriget mellan Abel av Danmark och Erik Plogpenning. Även vid det dansk-svenska kriget 1658-60 blev Odense åtgånget när staden intogs av svenskarna den 31 juli 1658. Odense har idag en av Danmarks största hamnar. I början av 1800-talet inleddes en försiktig industrialisering, bland annat genom grundandet 1836 av 'M.P. Tornet blev populärt bland turisterna som bland annat kunde besöka någon av tornets tre serveringar. I Odense ligger Syddansk Universitet s största campus. Odense har ett fotbollslag som spelar i danska Superligaen, Odense Boldklub Odense Bollklubb. På ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Odense
*  Odense slott
... thumb px odense slott odense slott som ligger i kongens have i odense blev ursprungligen byggt som ett sjukhus domus hospitalis st johannis av johanniterorden senare blev det till ett kloster sankt johannes kloster blev klostret som då var nedlagt ombyggt till lensmand s residens men redan blev det ännu en gång ombyggt denna gång till odense slott på befallning av fredrik ii i h c andersen s barndom bebodde den senare kristian viii med sin gemål karolina amalia av augustenborg på odense slott h c andersens mor arbetade på slottet och sonen blev som barn inbjuden dit av prinsen där den unge hans christian enligt vad han själv berättar bland annat spelade upp några scener från holberg ägare av odense slott johanniterorden kronan staten odense kommun slott kategori kloster i danmark kategori slott i danmark kategori byggnader på fyn kategori johanniterorden...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Odense_slott
*  Kungen av Danmark (karameller)
kungen av danmark karameller kungen av danmark karameller miniatyr kungen av danmarks bröstkarameller kungen av danmark är karamell er med anis smak förr åts de som lindring vid hosta och allmänt bröstlidande idag marknadsförs bröstkaramellerna av karamellpojkarna under namnet kungen av danmark karamellerna är hårda lila rödaktiga och klassas som halstabletter de säljs idag både i originalversionen och i en sockerfri variant från och framåt hade den svenske godistillverkaren ernst johnson vars farbror drev jerlins karamellfabrik i hudiksvall ett patent i usa på en halstablett med namnet kongen af danmark united states patent and trademark office registration number historik tidigare hette tabletterna kungens av danmark bröstkarameller en benämning som fortfarande används som exempel på genitivattribut enligt historien fick kung kristian v av danmark vid ett tillfälle halsont och gavs av sin livmedikus anisolja som var dåtidens medicin mot ont i halsen kungen tyckte den rena anisoljan var stark och läkaren bla...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungen_av_Danmark_(karameller)
*  Danska mästerskapet i handboll för herrar
... 'Danska mästerskapet i handboll för herrar' är slutspelet efter Herrehåndboldligaen som utser vilka som blir danska mästare. Mästerskapet har spelats sedan säsongen 1935/1936. HG har vunnit flest titlar, 13 titlar, och Kolding IF har vunnit näst flest, 12 titlar. Medaljörer genom tiderna. Sæson Guld Silver Brons. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1936. 1936. IF Vidar titel 1. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1937. 1937. IF Ajax 1. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1938. IF Vidar 2. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1939. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1940. 1940. HG 2. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1941. 1941. HG 3. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1942. 1942. IF Ajax 2. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1943. 1943. HG 4. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1944. 1944. IF Ajax 3. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1946. Danska mästerskapet i handboll för herrar 1947. Vejlby-Risskov IK. Danska mästerskapet i handboll för...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_mästerskapet_i_handboll_för_herrar
*  Vor Frue Kirke, Århus
{{Infobox kyrka namn = Vor Frue Kirke bild = Vor Frue Kirke Århus.jpg bildtext = 'Vor Frue Kirke' i Århus som en gång varit domkyrka i Århus stift. Den finns i stadens historiska centrum, inte långt från Århus domkyrka. På 1950-talet återupptäcktes en äldre kyrka under den nuvarande vid en renovering av kyrkan och anslutande byggnadskomplex. Allmän historik Den underjordiska kyrkan kryptan Historik bakom den underjordiska kyrkan Klostret Källor och externa länkar. Allmän historik. I detta kloster utgjorde kyrkan den södra längan. Kristian III reformationskungen befallde att kyrkan efter reformationen skulle fungera som hospital för sjuka och fattiga. Den underjordiska kyrkan kryptan. Den ligger under Vor Frue Kirkes huvudbyggnad och byggdes år 1060, efter att den äldre träkyrka n hade bränts ner vid ett angrepp på staden. Vid restaureringen, som utfördes av det danska Nationalmuseet, hittades två gravar - i den ena fanns ett barn och i den andra en vuxen. Historik bakom den underjordiska kyrkan. Kyrkan byggde...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vor_Frue_Kirke,_Århus
*  Caroline av Danmark
miniatyr|Caroline av Danmark. 'Caroline av Danmark', född 28 oktober 1793 i Köpenhamn, död 31 mars 1881, var arvprinsessa av Danmark. Hon var äldsta dotter till Fredrik VI av Danmark och Maria Sofia Fredrika av Hessen-Kassel. Gift 1 augusti 1829 med arvprins Fredrik Ferdinand av Danmark. miniatyr|vänster|upright|Ferdinand och Caroline av Danmark ca 1860. Carolines födelse betraktades som en sensation och firades mycket. Efter hennes äldre syskons död blev hon sin fars favorit. Hon var på grund av sitt kön inte tronarvinge, men kallades trots detta ofta för kronprinsessa. Många äktenskap föreslogs, bland annat med en brittisk prins, med Sveriges tronarvinge Kristian August av Augustenburg och med Kristian av Hessen. Gift 1 augusti 1829 av politiska skäl med arvprins Fredrik Ferdinand av Danmark. Hon dog barnlös. Efter vigseln kallades hon inte längre kronprinsessa förrän maken 1848 blev kronprins. Caroline blev allvarligt bränd, framför allt i ansiktet, vid en eldsvåda 1830 och förblev vanställd livet igenom. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Caroline_av_Danmark
*  Assistens Kirkegård, Odense
assistens kirkegård odense assistens kirkegård odense assistens kirkegård i odense är en begravningsplats belägen mellan vägarna mot middelfart assens och fåborg begravningsplatsen anlades utanför den dåvarande stadsgränsen för att lösa problem med hygien och utrymme vid kyrkogårdarna i innerstaden kända personer begravda på assistens kirkegård carl bagger paul olaf bodding tagea brandt j c a carlsen skiødt l chr dæhnfeldt birgitte federspiel jens peter jensen professor labri otto lagoni finn lassen keld markuslund th schiøtz thomas b thrige povl wöldike källor http www danmarkskirker dk odense htm kategori begravningsplatser i danmark kategori odense...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Assistens_Kirkegård,_Odense
*  Danmarks medborgarskapslag
'Danmarks medborgarskapslag' Dansk indfødsret är de danska lagar som avgör vilka personer som är eller kan bli danska medborgare. Den omtalas i Danmarks rikes grundlag som §44 1st med lydelsen "Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov." Själva lagen obenämns som 'lov om dansk indfødsret.'. Att få medborgarskapet. Dansk medborgare kan man bli genom att födas till det, eller få medborgarskap. Alla vars föräldrar är danska medborgare, har rätt att bli medborgare. Adopterade som har danska adoptivföräldrar blir medborgare om de är under 12 års ålder. Färingar och grönländare betraktas som danskar på grund av Rigsfællesskabet. Statslösa personer kan bli danska medborgare efter 8 år. Övriga blir medborgare efter 9 års oavbruten bosättning i Danmark. Är man gift med en dansk medborgare minskas antalet år som krävs, likaså om man är sambo med en, därefter gifter sig. En specialregel är att om man är gift med en dansk som arbetar för danska intressen, och detta arbete kräver att den danska medborgaren befinner s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmarks_medborgarskapslag
*  Sofie av Danmark
... död var en dansk prinsessa gift med markgreve johan i av brandenburg hon var dotter till kung valdemar sejr av danmark och berengaria av portugal sofia fick uppleva att hennes bröder erik plogpenning och abel av danmark råkade i krig med varandra hon tog på sig uppdraget att medla mellan dem och lämnade därför brandeburg och reste till danmark trots att hon vid samma tidpunkt var gravid resan framkallade en tidig förlossning som orsakade hennes död familj sofies barn med johan i av brandenburg var johan ii av brandenburg omkr medregerande markgreve av brandenburg otto iv med pilen av brandenburg omkr markgreve av brandenburg erik av brandenburg omkr ärkebiskop av magdeburg konrad i av brandenburg ca medregent som markgreve av brandenburg far till valdemar av brandenburg helene gift med markgreven dietrich av landsberg källor kategori danska prinsessor kategori kvinnor kategori födda talet kategori avlidna kategori tyska markgrevinnor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sofie_av_Danmark
*  Hotell Köpenhamn - 128 billiga hotell | Expedia.se
Hotell Köpenhamn - 128 billiga hotell. Hotell i Köpenhamn. Hotell Köpenhamn. Köpenhamn. Erbjudanden med flyg + hotell i Köpenhamn. Billiga hotell Köpenhamn. Rating: 1.0 Stars 452 kr. Karta    . 3,5 av 5 856 recensioner. Resenär från Stockholm. Detta familjevänliga hotell nära flygplatsen i Köpenhamn ligger tio minuters promenad från Øksnehallen och Tivoli. Rating: 3.0 Stars 703 kr. Karta    . 3,2 av 5 1 169 recensioner. Vill du bo billigt o centralt o inte har så stora krav är det ok. Detta hotell nära stranden ligger i hjärtat av Köpenhamn, på gångavstånd till Tycho Brahe-planetariet och Tivoli. Detta familjevänliga vandrarhem i Köpenhamn ligger tio minuters promenad från Øksnehallen, Tivoli och Rådhuspladsen. Detta hotell i Amager ligger mindre än 2 km från Havnebadet, Tivoli och Strøget. Weekend 11-13 sept Bra hotell med perfekt läge nära city och mycket nära S-tåg station. Detta familjevänliga hotell i centrala Köpenhamn ligger tio minuters promenad från Wallmans Cirkusbygningen, Tivoli oc...
https://expedia.se/Kopenhamn-Hotell.d178252.Reseguide-Hotell
*  Mall:Fakta Danmark i paralympiska spelen
mall fakta danmark i paralympiska spelen mall fakta danmark i paralympiska spelen fakta land i paralympiska spelen land danmark kod den flagcaption kommitté år år säsong stad deltagare competitors sporter sports fanbärare flagbearer guld gold silver brons bronze placering rank sommarspel vinterspel dokumentation se mall fakta land i olympiska spelen se även mall fakta danmark i olympiska spelen danmark...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Fakta_Danmark_i_paralympiska_spelen
*  Erik Amdrup
... född februari i tønder danmark död februari var en dansk professor i kirurgi överläkare och författare amdrup var från assisterande överläkare vid københavns kommunehospital från till överläkare vid kirurgiska gastroenterologiska avdelningen i århus kommunehospital och professor i kirurgi vid århus universitet hans forskning på magsår och kirurgisk behandling av dessa vann ett internationellt anseende han var aktiv i upprättandet av institutet för experimentell klinisk forskning vid århus universitet och var en period institutets ledare år gammal debuterade amdrup som skönlitterär författare med kriminalromanen hilsen fra hans flera av hans romaner blev belönade som årets bästa danska kriminalroman romanen renters rente blev filmatiserad som dansk tv serie bibliografi utgivet på svenska misstänkt rösten ansiktet lucifers hov priser och utmärkelser palle rosenkrantz priset kategori danska kirurger kategori danska professorer kategori danska författare kategori danskspråkiga författare kategori kriminalför...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Amdrup
*  Kungsväg (Danmark)
kungsväg danmark kungsväg danmark kungsväg var i danmark beteckning för vägar som enbart fick användas av kung en eller de han gett tillåtelse till vägarna förband de kungliga slotten och låg med undantag för vägen mellan haderslevshus och jelling alla på själland de anlades mellan och varav de flesta i början av perioden de kom efterhand att öppnas för allmän trafik i slutet av talet öppnades de sista vägarna källor kategori vägar i danmark kategori danmarks historia kategori historiska vägar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsväg_(Danmark)
*  Gabriel Axel
... mørch född april i århus död februari var en dansk filmregissör skådespelare författare och producent han är mest känd för filmen babettes gästabud som fick en oscar för bästa utländska film axel föddes i århus i danmark men tillbringade större delen av sin barndom i frankrike han skulle senare återvända till danmark för att studera skådespeleri på danska kungliga teatern efter att ha tillbringat några år i paris där han bl a arbetade tillsammans med louis jouvet koncentrerade axel sig på teater tv och filmregi i danmark efter långfilmer inkl den röda kappan som han fick en grand prix de la technique på filmfestivalen i cannes för reste han ännu en gång till frankrike där han regisserade flera stora tv projekt som gav honom många utmärkelser kröntes hans långa karriär med en oscar för babettes gästabud från året innan källor externa länkar kategori danska filmregissörer kategori danskspråkiga författare kategori danska skådespelare under talet kategori danska författare under talet kategori personer från...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Axel
*  Sankt Ansgar Kirke (Köpenhamn)
sankt ansgar kirke köpenhamn sankt ansgar kirke köpenhamn infobox kyrka namn sankt ansgars kirke bild sctansgar jpg bildtext sankt ansgar kirke på bredgade i köpenhamn en augusti dag extra bild extra bildtext land län ort köpenhamn trossamfund romersk katolska kyrkan stift köpenhamn församling plats flagga lat d lat m lat s lat ns long d long m long s long ew markhöjd markhöjdref karta karttext invigd år november längd längdref bredd breddref höjd höjdref volym volymref golvyta golvytaref sittplatser sittplatserref stil material bbr webbplats sankt ansgars kyrka på danska sankt ansgar kirke är domkyrka för alla katoliker i danmark och församlingskyrka för katolikerna i det centrala köpenhamn kyrkan ligger på bredgade och invigdes alla helgons dag första november och är ett av arkitekt en g f hetschs främsta verk den är uppförd i klassicistisk stil kyrkan restaurerades åren i samarbete med danska nationalmuseet under ledning av professor n och arkitekten wilhelm wohlert kyrkan är namngiven efter sankt ansgar s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Ansgar_Kirke_(Köpenhamn)
*  1341
mcccxli var ett normalår som började en måndag i den julianska kalendern händelser okänt datum födda avlidna externa länkar händelser okänt datum magnus eriksson köper södra halland från danmark för mark silver danmark anfaller holstein och sverige går då i krig mot danmark man ser nämligen valdemar atterdag s expansionsplaner som ett hot mot det svenska innehavet av skånelandskapen ett antal hansestäder går med i kriget på danmarks sida heming nilsson blir svensk ärkebiskop den heliga birgitta påbörjar tillsammans med maken ulf gudmarsson en vallfärd till santiago de compostela födda juni edmund av langley hertig av york avlidna augusti petrus filipsson svensk ärkebiskop sedan oktober märta eriksdotter av danmark drottning av sverige gift med birger magnusson externa länkar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/1341
*  Sevärdheter i Köpenhamn | Arp-Hansen Hotel Group
Wakeup Copenhagen hotell. Köpenhamn – där gammalt och nytt möts Köpenhamn är Danmarks huvudstad och har ca 1 miljon invånare. I staden finns dock också ett stort antal gröna oaser som till exempel Kongens Have eller Østre Anlæg som fungerar som fridfulla andningshål. Köpenhamn är numera en blandning av spännande, modern arkitektur och äldre klenoder som exempelvis, som Kristian IV lät uppföra på 1600-talet. I Köpenhamn är det möjligt att på en och samma gång uppleva både charmen hos de gamla smala, stenbelagda gränderna och ny, hypermodern arkitektur – något som bidrar till att göra staden ytterst dynamisk och intressant. Bo på ett av våra centralt belägna hotell och utforska det vackra och spännande Köpenhamn och alla dess sevärdheter. Köpenhamns olika stadsdelar Köpenhamn består av många olika stadsdelar, var och en med sin egen karaktär. Østerbro och Frederiksberg är vackra och lummiga stadsdelar där du hittar många trevliga restauranger. Christianshavn är nostalgiskt och romantiskt med sina gamla korsvirk...
http://arp-hansen.se/om-arp-hansen-hotel-group/upplev-koepenhamn/sevaerdheter/koepenhamn/
*  Johan Ernst Heilmann (1735–1800)
johan ernst heilmann johan ernst heilmann johan ernst heilmann född den januari i haderslev död den november var en dansk präst heilmann blev student teologisk kandidat och reste därefter till hemmet i aarhus där han i fyra år predikade för stiftsprost christian pontoppidan under dennes sjukdom kallades han till sognepræst i lunde mellan odense och bogense han fick transport därifrån till kærteminde där han blev kvar till sin död bibliografi heilmann översatte från tyska christian fürchtegott gellert s oder og sange till danska och en så kallad förbättrad upplaga kom men är ett eftertryck utgivet utan hans medgivande heilmann diktade också original till psalm er utgivna i aandelige sange heilmann var vän med boktryckaren chr iversen i odense och i dennes olika nyårsutgåvor och samlingar finns flera arbeten av heilmann flera av dessa blev återutgivna såsom sorgespel et knud lavard och det musikaliska dramat goliath og david han använde ibland h a hans alvor vilket betyder johan ernst på iversens uppmaning åtog...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Ernst_Heilmann_(1735–1800)
*  Dansk front
... var ett högerextrem t danskt nätverk som bildades och upplöstes den juli nätverkets mål var att bevara danmark för danskarna och man motarbetade det mångkulturella samhället centralt i dansk front var webbplatsen danskfront dk som var öppet rasistisk vid starten kunde man på sajten läsa välkomsttexten folkene bag danskfront dk er en flok af fædrelandskærlige mennesker der alle har en biologisk verdensopfattelse til fælles med andre ord vi er racister vi som står bakom danskfront dk är en samling fosterlandsälskande människor som alla har en biologisk världsåskådning gemensamt med andra ord vi är rasister webbplatsen förmedlade nyheter av intresse för de radikala besökarna och fungerade som ett forum för extremnationalister från olika läger ofta förekom stormiga debatter mellan exempelvis antisemitiska nationalsocialist er och proisraeliska nationalkonservativa sloganen dansk front lanserades och användes i form av graffiti på t tröjor klistermärken och liknande sloganen förkortades ibland till sifferkode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dansk_front
*  Riksrådet i Danmark
Kristian I var i sin handfästning 1448 tvungen att lova att inte företa något ärende av betydelse utan samtycke av största delen av riksrådet. Trots denna stora makt var rådet dock inte någon ministär i nutida mening utan var, som i Sverige, en herredag som samlades för att rådgöra i viktigare fall. Under den nyare tiden bibehöll det danska riksrådet en större makt än det svenska eftersom Danmark längre än Sverige förblev ett valrike. Kungen ägde att själv utse riksråd ända till 1645 då Kristian IV var tvungen att bifalla adeln s begäran att då någon rådsmedlem avgick skulle adeln, landskommissarierna och riksrådet få föreslå 6-8 personer till kungens utnämning. Än mer inskränktes kungens valrätt genom Fredrik III:s försäkran 1648 där det föreskrevs att rådet självt skulle av dessa 6-8 personer sätta 3 på förslag och konungen bland dessa utse en. Den, som en gång var vald till riksråd, behöll sin värdighet till sin död, om han ej på grund av förbrytelser mot staten blev avskedad. Enligt Fredriks försäkran sku...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksrådet_i_Danmark
*  Ingenjörsregementet (Danmark)
ingenjörsregementet danmark ingenjörsregementet danmark militär enhet enhetsnamn ingenjörsregementet officielltnamn ingeniørregimentet grenfärg armé bild bildtext datum land lojalitet försvarsgren armén typ roll storlek regemente föregångare sjællandske ingeniørregiment jydske ingeniørregiment efterföljare ingående delar ingående delar beteckning kommando struktur högkvarter förläggningsort skive övningsplats smeknamn beskyddare motto färger marsch maskot slag årsdagar dekorationer segernamn webbplats befälhavare titel befälhavare ingenjörsregementet da ingeniørregimentet är ett danskt ingenjörsförband bildat genom en sammanslagning av sjællandske ingeniørregiment och jydske ingeniørregiment organisation stab pansaringenjörkompani utbildningsbataljon ingenjörsbataljon køreskole midtjylland referenser kategori danmarks armé kategori organisationer bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingenjörsregementet_(Danmark)
*  Beredskabsforbundet
... är en dansk civilförsvarsorganisation som organiserar frivilliga inom räddningstjänst en och håller kurser i brandbekämpning och första hjälpen bland övriga kommunala uppgifter finns beredskapsarbete vid terrorattacker och naturkatastrofer samt inkvartering förbundet finns representerat i dansk førstehjælpsråd førstehjælpsrådets pædagogiske udvalg och dansk råd for genoplivning förbundet är indelat i fem regioner som i sin tur är uppdelade i kretsar med ungefär medlemmar förbundet täcker ungefär av landets kommuner fram till omfattade förbundet även danske kvinders beredskab som numera ingår i civilforsvarskorpset beredskapsforbundet ger ut tidskriften beredskab historik organisationen upprättades juni under namnet dansk luftværnsforening man arbetade med att ordna med förberedelser inför luftangrepp samt med information till befolkningen vid krigsslutet var uppemot personer eller av den danska befolkningen engagerade som frivilliga i föreningen namnet ändrades till civilforsvars forbundet i samband med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beredskabsforbundet
*  IC4
ic ic infobox tåg namn ic aka bild dsb ic in aarhus jpg bildtext i århus fordonstyp motorvagn tillverkningsår byggt antal beställda tillverkare ansaldobreda axelföljd boggier längd över buffert längd över koppel m korgbredd drivhjulsdiameter löphjulsdiameter spårvidd mm drivmedel diesel transmission mekanisk slidstyrning strömsystem effekt kw effekt per ton kw t slagvolym liter största tillåtna hastighet järnvägen accepterar bara km h maxhastighet km h provkörd hastighet acceleration m s startdragkraft tjänstevikt ton sittplatser nedfällbara tjänstevikt per sittplats kg stolar i bredd operatörer ic är beteckningen littera t på en ny diesel motorvagn som beställts och i viss mån levererats till danska dsb från italienska ansaldobreda tåget ska gå i fjärrtågstrafik i danmark till exempel ålborg köpenhamn de består av fyra delar med fast led mellan tidsplan tågen beställdes i december och skulle börja levereras i slutet av olika förseningar och kvalitetsproblem har kraftigt försenat projektet år började ett exem...
https://sv.wikipedia.org/wiki/IC4
*  Henrik Bjelke
'Henrik Bjelke', född 13 januari 1615, död 16 mars 1683. Dansk-norsk officer och ämbetsman. Han var en tid överbefälhavare i danska marinen. Han var son till kansler Jens Bjelke och bror till general Jørgen Bjelke och kansler Ove Bjelke. Som ung var han inskriven vid universitetet i Padua, men sökte istället en militär karriär. Sin första tjänst fick han hos prins Frederik Hendrik av Nederländerna där han blev hovjunkare 1640. Han fick samma titel av Kristian VI av Danmark som även utsåg honom till major, även om han själv mestadels uppehöll sig i Oranien. I februari 1644 återvände han till Danmark, där han sändes hem till Norge för att tjänstgöra hos Hannibal Sehested. Han stred mot svenskarna i Hannibalsfejden och deltog bland annat i ett misslyckat anfall mot Vänersborg i början av februari 1645. Efter freden 1645 tjänstgjorde han hos Corfitz Ulfeldt. Han återvände till Danmark och blev länsherre på Island 1648 och dubbades även till riddare. Hans militära karriär tog fart när han 1653 lämnade armén och bl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Bjelke
*  Friderich Adolph Schleppegrell
... friderich adolph eller frederik adolf schleppegrell född den juni i norge död den juli var en dansk general av gammal lüneburg sk adel ssläkt thumb left upright schleppegrells gravsten schleppegrell blev löjtnant vid sin faders norska regemente samt kämpade och emot svenskarna han ville inte avlägga ed till karl xiii utan gick tillsammans med sina vänner helgesen och rye i preussisk tjänst under fälttåget mot napoleon i år gick han in vid danska hären avancerade till bataljon schef visade stor iver för soldat ernas utbildning samt vann deras fulla tillit och hängivenhet år fick schleppegrell som överste en brigad och anförde den på ett utmärkt sätt i nästan alla större slag det var han som först talade för att utfallet från fredericia den juli skulle företas av hela armén år erhöll han befälet över den ena divisionen i slaget vid isted men då han i sin otålighet öppnade striden för tidigt framkallades därigenom stor förvirring det såg ut som om slaget skulle sluta med en allvarlig motgång för danska häre...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friderich_Adolph_Schleppegrell
*  Hans Peter Ingerslev
... miniatyr h p ingerslev hans peter ingerslev född den maj i aarhus död den april var en dansk politiker son till caspar peter rothe ingerslev ingerslev blev student men ägnade sig sedan åt lantbruk och gjorde det ärvda godset marselisborg till en mönstergård och var han medlem av folketinget där han var en av ledarna för högern invaldes i landstinget och blev i augusti inrikesminister trots att han haft väsentlig del i den politik som föranledde de provisoriska finanslagarna stod han dock i ett gott personligt förhållande till vänsterns ledare därigenom och genom sin hänsynsfullhet emot folketinget kunde han mitt under den politiska striden genomdriva antagandet av en mängd viktiga lagar samt en ansenlig utvidgning av järnväg snätet anläggandet av frihamn vid köpenhamn med mera det var också han som förnämligast förberedde och utverkade det så kallade forliget varefter han gick över till den nya ministären reedtz thott sedan januari förestod han endast kommunikation sväsendet och de offentliga arbetena då...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Peter_Ingerslev
*  Rachel Rastenni
'Rachel Rastenni' 'Anna Rachel Rastén', född 21 augusti 1915 i Köpenhamn, död 20 augusti 1998 i Skodsborg, dansk schlager - och jazz sångare. Rachel Rastenni föddes i Köpenhamn och växte upp i en liten lägenhet i ett fattigt kvarter i stadens centrum. Föräldrarna var judar och hade immigrerat till Danmark från Ryssland år 1906. Fadern, Salomon Wolff Rastén, var skräddare och modern, Elka Elkanowitz, sömmerska. De fick fyra barn, storebror Adolf Rastén, som var journalist, Rachel och hennes tvillingsyster Lea. Rachel påbörjade sin karriär som dansare i ' Helsingør Revyen' år 1936 och debuterade som sångerska 1938, samma år även radio. 1940 startade hon en egen swing trio och samma år släpptes hennes debutalbum. Hon turnerade även i Sverige under denna tid. I likhet med andra judar tvingades hon lämna Danmark under den tyska ockupationen av landet 9 april 1940 – 7 maj 1945 och flydde till Sverige i oktober 1943 tillsammans med sin familj. Hon tillbringade resten av krigsåren i Sverige, där hennes framgång som s...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rachel_Rastenni
*  Valdemar Holmer
'Valdemar Holmer', född 5 september 1833 i Köpenhamn, död där 8 juli 1884, var en dansk kirurg. Holmer blev student 1851 och cand. med. Han var först militärläkare vid husarregementet, med vilket han deltog i dansk-tyska kriget 1864. Vid sidan av sin militärläkarverksamhet gjorde han en specialstudie över strupsjukdomar genom användning av den då i Danmark nya strupspegeln. Då reservkirurgposten på Kommunehospitalet s första avdelning blev ledig under Carl Withusen, sökte Holmer platsen och fick året efter vid Withusens sjukdom förordnande som överkirurg, och då Withusen drog sig tillbaka 1868, anställdes Holmer som överkirurg trots konkurrens av de äldre och mer rutinerade kirurger som Peter Plum och Carl Ludvig Studsgaard. Men Holmer visade sig klara denna tjänst med stor framgång. Ty kort efter hans anställning blev Joseph Lister s upptäckt känd och Holmer visade kort därefter att han förstod dess betydelse. Samtidigt med Matthias Hieronymus Saxtorph införde han 1870 ett förbättrat Lister-förband i Danmark...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Holmer
*  Liva Weel
'Liva Weel', född 'Olivia Olsen' 31 december 1897 i Köpenhamn, död där 22 maj 1952, var en dansk skådespelare och sångare. Weel scendebuterade som 19-åring vid 'Odder Sommerteater' där hon var sångare i revynumren. Hon kom till Det Kongelige Teater 1930 där hon spelade en gästroll som 'Pernille' i Holberg s ' Den stundesløse '. Några av Livas mest kända visor och kupletter är "Han har min Sympati" – 1924, "La Garçonne" – 1925, "Een er for lille og een er for stor" – 1928, "Glemmer du" – 1932, Gaa med i Lunden – 1932, "Sig de Ord, du ved" en dansk version av 'Parlez-moi d'amour' – 1932, "Man binder os paa Mund og Haand" – 1940 och "I dit korte Liv" – 1941. Den sistnämnda, med text av Poul Henningsen PH och musik av Kai Normann Andersen, ingår liksom flera andra av de sånger hon brukade sjunga i Danmarks kulturkanon. Flera nyinspelningar har gjorts av den, bl.a. med Kim Larsen och Mikael Neumann. År 1928 mötte Liva den mångsidiga kulturpersonligheten Poul Henningsen på en fest hos teaterdirektören Frede Skaarup...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liva_Weel
*  Thyra Eibe
... född november i köpenhamn död januari var en dansk lärare matematiker och översättare hon var den första kvinnan i danmark som tog en universitetsexamen i matematik thyra eibe var dotter till bokhandlaren frederik henrik eibe och ida camilla roulund som den yngsta av tio barn hon tog studentexamen på den språkliga linjen vid n zahles skole hon arbetade därefter som lärare på n zahles skole och slomanns skole och på den senare var hon den första kvinnan i danmark som undervisade pojkar i de högre årskurserna i matematik hon bytte sedan till h adlers fællesskole numera sortedams gymnasium där hon arbetade till hon var även censor vid polyteknisk læreanstalt hon var även författare till flera läroböcker i matematik däribland geometri for mellemskolen med opgaver hennes huvudvärk är dock hennes översättning av euklides elementa från grekiska till danska som gavs ut i olika omgångar i tretton band eibe tilldelades tagea brandts rejselegat for kvinder se även margrete bose kirstine meyer elna munch nielsine ni...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thyra_Eibe
*  Poul Vinding
... född den september i köpenhamn död den mars var en dansk professor vinding var son till rasmus vinding i dennes andra äktenskap han skrevs in som student vid köpenhamns universitet den april redan ett par år därefter i februari blev han utnämnd till professor men företog en flerårig resa till republiken förenade nederländerna england frankrike och tyskland efter att ha kommit hem från strassburg höll han en framgångsrik disputation over lukianos skrift om peregrinos proteus och blev strax därefter professor i grekiska vid köpenhamns universitet vilken post han innehade till sin död samtidigt gjorde han liksom fadern en juridisk och politisk karriär genom att bli assessor i hovrätt en och i kansli et assessor i højesteret justitieråd och slutligen etatsråd han var samtidigt medlem i en rad kommission er han dog plötsligt av ett slaganfall vinding ansågs vara den bästa latin isten i danmark efter ole borch och har efterlämnat en rad latinska minnestal över förnäma och berömda personer den svenska drottning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poul_Vinding
*  Studentmedarbetare
'Studentmedarbetare' är en person som studerar på högskola eller liknande och samtidigt har ett för studierna relevant arbete vid sidan om studierna. I Danmark är studentmedarbetare ett vedertaget begrepp och en majoritet av studenterna har ett relevant sidoarbete. Anställningen som studentmedarbetare skiljer sig från en anställning som praktikant genom att det inte finns någon formell koppling mellan arbetsgivarna och studiesätena. I Danmark har studentmedarbetare existerat inom statliga myndighet er sedan åtminstone en gång på 1940 -talet. I Danmark ligger ett vanligt danskt arbetskontrakt som grund för anställningen som studentmedarbetare. Studentmedarbetarna finns inom alla sektorer i Danmark men i olika omfattning. 56% av studentmedarbetarna jobbar inom privata sektorn, 29% inom statliga myndigheter, 9% i kommuner och 7% i en annan sektor. Studenter som har ett för studierna relevant jobb, och därmed betecknas som studentmedarbetare, har bättre betyg och större utbyte av studierna än studenter som inte ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Studentmedarbetare
*  Anetavlen
Oscar Ericsson fr n Bj rkvik, Sverige. Anetavlen : Immigration Emigration - S gning Udenlands - In English : Immigration : Oscar Ericsson fr n Bj rkvik, Sverige. Jag heter Ralph Ericsson och r sonson till Oscar. Farmor flyttade till G teborg och farfar till K penhamn. Han var gift med Marie Pettersson, men hon dog 1944 och han flyttade till Sverige 1947. Han gjorde ett kort flytt ( 6 m nader) tillbaka till K penhamn och dog i Sverige 1969. Han kunde d inte prata s jag kunde inte st lla fr gor till honom. Jag har mycket mer att ber tta och jag hoppas att du har det ocks. Jag forskar lite i sl kten och jag vill att du hj lper mig att hitta dina och mina danska sl ktingar. Det jag vet r att Oscar var gift med Marie Pettersson. Jag fick kontakt med n gon som hade k pt en orgel som var gjord av Oscar. Jag informerade honom om Oscar s mycket som jag kunde och fick flera g nger l fte om att han skulle spela n got p orgeln f r mig. Han heter James Howard Young, bor i Odense, och hans hemsideadress f r du h r:...
http://anetavlen.dk/discus/messages/5/3154.html?1243937909
*  Lis Hartel
... faktamall biografi namn lis hartel bild bildstorlek bildtext födelsenamn födelsedatum mars födelseort hellerup dödsdatum lis hartel född holst mars i hellerup död februari i köpenhamn var en dansk dressyrryttarinna hon tog silver vid olympiska sommarspelen samt och blev den första kvinnliga olympiska medaljören i ridsport hon vann dessutom ett flertal danska mästerskap och blev inofficiell världsmästarrinna i dressyr utmärkelser invald i danska hall of fame invald i international women s sports hall of fame källor kategori danska ryttare kategori danska olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori olympiska silvermedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från danmark kategori tävlande i ridsport vid olympiska sommarspelen kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från danmark kategori tävlande i ridsport vid olympiska sommarspelen kategori danska idrottare under talet kategori personer från hellerup kategori födda kategori avlidna kategori kvinnor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lis_Hartel
*  Cecilia (frilla)
cecilia frilla cecilia frilla cecilia födelseår okänt död efter år var en dansk hovdam först frilla och sedan hustru till kalmarunionen s kung erik cecilia var hovjungfru åt danmarks norges och sveriges drottning filippa av england efter dennas död år inledde hon ett förhållande med kung erik relationen omnämns som allmänt känd av riksrådets klagoskrift mot erik och som en orsak till skandal enligt en legend gav oluf axelsen thott en gång henne tre slag med sitt svärd och befol hende at sige hendes herre at hun en gang skulde skille ham ved danmark erik av pommern var också inblandad i en personlig konflikt av något slag med thott cecilia beskrivs som lojal och hon följde erik tillbaka till pommern när danmark norge och sverige hade avsatt honom som kung hon hade gift sig morganatiskt med erik inom den närmaste tiden efter filippas död edward rymar rodowód książąt pomorskich komitet badań naukowych szczecin volym tabell vii var detta skedde är okänt i pommern betecknas hon även i gåvoboken för ett kloster som...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cecilia_(frilla)
*  Peter Wilken Heiberg
... thumb staty av p w heiberg framför viborg sjukhus peter wilken heiberg född juli i köpenhamn död juni i viborg var en dansk läkare son till søren johan heiberg heiberg blev student vid metropolitanskolen studerade därefter medicin och tjänstgjorde som fältunderläkare under dansk tyska kriget och avlade läkarexamen därefter tjänstgjorde han som kandidat vid almindeligt hospital och kommunehospitalet i köpenhamn och studerade samtidigt fysiologi under peter ludvig panum vilket gav honom universitetets guldmedalj och medicine doktor sgraden år bosatte han sig i thisted och specialiserade sig i sin läkarverksamhet främst på kirurgi och gynekologi och gjorde sig redan innan antiseptik ens införande bemärkt i vida kretsar genom att utföra det första lyckade kejsarsnitt et i danmark under de följande åren genomförde han flera studieresor till kirurgiska kliniker i utlandet och utvecklade sin verksamhet år blev han distriktsläkare i thisted i viborg där han även blev läkare vid sjukhuset resultaten av sin verksa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Wilken_Heiberg
*  Christian Muus
Han påbörjade en utlandsresa 1679, men blev hemkallad från Hamburg och utsedd til präst i Kristiania stift i olika församlingar; han blev senere häradsprost och 1694 stiftsprost i Kristiania. Det dröjde inte länge, förrän hans uppträdande skaffade honom många fiender; man klagade över hans högmod och girighet, i det att han ville berika sig på prästernas bekostnad. Vad denna nådde fram till vet man inte, men till stor överraskning uppnådde han året efter förflyttning till biskopsstolen i Odense och levde därefter på Fyn i kiv och strid och ständiga processer liksom tidigare på Jylland. Kungen skall personligen på genomresa i Nyborg ha givit honom hård, men välförtjänt tillrättavisning för hans sorgliga vandel; men mycket hjälpte det inte. En ny undersökningskommission blev tillsatt 1717, och kort därefter skulle jubelfest en för reformationen firas. Muus predikade vid detta tillfälle i Sankt Knuts kyrka i Odense, men talet misslyckades helt. Detta bröt ned hans hälsa till den grad - möjligen i kombination med...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Muus
*  Kvinderådet
Tillsammans med Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed KILFF och Jødisk Kvindeforening utformade DKN, med Kirsten Gloerfelt-Tarp i spetsen, ett initiativ som skulle få judiska barn till Danmark för att de skulle undgå Nazityskland s judeförföljelser. I sin första ansökan till det danska justitieministeriet efterfrågade man uppehållstillstånd till 1000 barn. Planen var att det skulle finnas hem som kunde husa dem under uppehållet i Danmark, innan de kunde emigrera till Palestina. Vid denna tidpunkt hade den danska regeringen stängt gränsen för judiska flyktingar och var inte villig att göra några undantag. Myndigheterna som behandlade ansökningen föreslog regeringen att den skulle ge avslag, vilket också blev fallet. Regeringen var endast villig att ta emot ett mindre antal judiska barn som på förhand hade tilldelats uppehållstillstånd i andra länder. Kvinnoorganisationerna lämnade in en ny ansökan, och den här gången rörde det sig om 25 polska och statslös a barn vars familjer hade blivit utvisade ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinderådet
*  Fredrik av Schaumburg-Lippe
fredrik av schaumburg lippe fredrik av schaumburg lippe fredrik av schaumburg lippe född januari i ratiboritz och död december i bückeburg son till prins wilhelm av schaumburg lippe och hans maka bathildis av anhalt gift maj i köpenhamn med prinsessan louise av danmark äldsta dotter till sedermera fredrik viii av danmark och hans maka louise av sverige prinsessan louise dog till följd av hjärnhinneinflammation i ratiboritz barn marie av schaumburg lippe gift med fredrik sigismund av preussen christian av schaumburg lippe gift med sin kusin feodora av danmark stephanie av schaumburg lippe gift med viktor adolf zu bentheim und steinfurt gift maj i dessau med prinsessan antoinette anna av anhalt barn leopold av schaumburg lippe wilhelm av schaumburg lippe kategori födda kategori avlidna kategori huset lippe kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_av_Schaumburg-Lippe
*  Morten Wieghorst
... började sin karriär med Lyngby FC med vem han vann danska cupen år 1990 och danska mästerskapet år 1992, innan han 21 år gammel såldes till skotska Dundee. I december 1995 såldes han till skotska storklubben Celtic, där han var med till att vinna mästerskapet säsongen 1997/98 tillsammans med bland andra Henrik Larsson. År 2000 drabbades Wieghorst av den sällsynta sjukdomen Guillain-Barrés syndrom GBS, som kännetecknas av förlamning i armar och ben. Han lyckades dock kämpa sig tillbaka till fotbollsplanen, där han gjorde comeback för Celtic i november 2001. Efter 10 år i Skottland, hämtades Wieghorst sommaren 2002 hem till Danmark och Brøndby av nyblivna tränaren Michael Laudrup och blev en viktig kugge i Laudrups lagbygge som kulminerade i Wieghorsts tredje och sista säsong, där Brøndby vann danska dubbeln. Morten Wieghorst debuterade i danska landslaget med ett mål i sin debut år 1994 och spelade under de följande 10 åren 30 landskamper. Han deltog bland annat vid Världsmästerskapet i fotboll 1998, där ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Morten_Wieghorst
*  Vilhelm Bissen
... miniatyr vilhelm bissen christian gottlieb vilhelm bissen född den augusti i köpenhamn död där den april var en dansk bildhuggare han var son till herman wilhelm bissen miniatyr vänster staty av absalon i köpenhamn vilhelm bissen var faderns lärjunge och uppehöll sig i ungdomen än i italien än i danmark han medverkade vid flera av faderns arbeten modellerade bland annat häst en på fredrik vii s staty utförde a s ørsteds staty i ørstedsparken avtäckt och högg sin mors staty i marmor för konstmuseet bland hans övriga arbeten märks statyerna ægeus noach med duvan på handen hermes som gosse med ormstaven en naken gosse som tyglar en häst jägarinnan brons en dam som skall över gatan i dåligt väglag marmorstaty av en dam i modern dräkt båda de sistnämnda i konstmuseet där man också finner vasmålarinna med mera porträtt byst er utförde han av garibaldi med flera år utförde han en kolossalstod av ärkebiskop absalon för rådhusets försal pryddes rådhusets fasad med en staty i driven koppar framställande samme prel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Bissen
*  Peter Larsen
{{Infobox politiker namn = Peter Larsen bild =. avgick = 7 juli 1970. födelsedatum = 29 juni 1924. dödsdatum =. födelseplats = Østrup, Danmark. maka = Anna Lise Sørensen gifta 1950. parti = Venstre. yrke =. namnteckning = }} 'Peter Larsen', född 29 juni 1924 i Østrup, död 7 juli 1970 i Odense, var en dansk gårdsägare och politiker Venstre. Han var jordbruksminister i Hilmar Baunsgaards regering 1968-1970. Peter Larsen var son till gårdsägaren Hans Jørgen Johannes Larsen och Jenny Frederikke Mathilde Jensen. Efter folkskolan lärdes han upp inom lantbruket och fick en kortare utbildning på folkhögskolan Brejdablik 1945 och 1948 samt Vestbirk folkhögskola 1945-1946 och Nordens folkhögskola i Genève 1948. Han förpaktade familjegården från 1950 och var från 1966 dess ägare. Han var engagerad i Venstres Ungdom VU och var förbundsordförande i Otterup 1948-1950, Odense amt 1950-1952 och i Fyns stift 1952-1954. Han var också styrelseledamot i förbundsstyrelsen. Han blev invald i Folketinget 1953 för Otterups valkrets,...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Larsen
*  Dansk sportponny
Den 'danska sportponnyn' är en hästras av ponny typ som avlats fram i Danmark för att möta den ökande efterfrågan på atletiska ponnyer för tävlande ungdomar och barn. Rasen har avlats fram under de senaste 30 åren genom att korsa andra populära ponnyraser som Connemara och welshponny er som sedan utavlats med fullblodshäst ar för att göra dem mer atletiska. Den danska sportponnyn delas in i tre kategorier, baserad på mankhöjd där kategori 1 är den högsta, men ponnyerna är alltid under 148 cm, den högsta tillåtna mankhöjden för ponny. Då ponnyn utvecklats för barn och ungdomar är de lätthanterliga men samtidigt är de energiska och atletiska. Idag är den danska sportponnyn fortfarande inte helt etablerad hästras, utan man registrerar olika korsningar som är godkända i föreningen "Dansk Sports Ponyavl" Danska sportponnyavelsförbundet. 1976 startades föreningen "Dansk Sports Ponyavl" med målet att avla fram en ponny som inte bara var atletisk med talang för ridsport, men som även var tillräckligt lätthanterlig fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dansk_sportponny
*  Edvard Søderberg
... 'Hakon Charles 'Edvard' Søderberg', född 3 mars 1869 i Köpenhamn, död 5 januari 1906, var en dansk författare och poet. Edvard Søderberg var son till målarmästaren August Herman Søderberg 1843-1892 och Augusta Scharline Partenia Eleonora Hornhaver 1845–1915. Faderns släkt var av svenskt ursprung. Familjen var fattig och Søderberg blev målarlärling. Han avbröts ofta i sitt arbete av sjukdom och tillbringade mycket tid på sjukhus. Där mötte han grosshandlaren Emil B. Sachs, som hjälpte honom att ta examen från lärarseminariet, och blev kommunalanställd lärare i Ballerum utanför Thisted 1893. Från 1903 var han anställd på Søværnet s inkallelseavdelning i Köpenhamn. Søderberg började läsa och skriva på vers under sina sjukhusuppehåll, och påverkades framför allt av tidens främsta ryska diktare. Författardebuten kom 1897 med den psykologiska romanen 'Ægtemandens Dagbog', som väckte vis uppsikt, och uppföljdes av 'De Umyndige' 1899 och 'Det daglige Brød' 1901 som, i sina skildringar av social misär, kan räknas...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Edvard_Søderberg
*  Carl Edvard Guldberg
... carl edvard lemming guldberg född den oktober i nyborg död den augusti i köpenhamn var en dansk blind pedagog guldberg som blev teologie kandidat var andre lärare vid kungliga blindinstitutet i köpenhamn han konstruerade för blinda en sinnrik skrivapparat som består av en dubbel trälinjal med slid och rörliga klaffar man skriver i den med blyerts en plan skrift vars bokstäver blir runda ej som i den svenska planskriften för blinda fyrkantiga apparaten begagnades allmänt i danmark men då användandet är tämligen svårlärt vann den ej mycken spridning i andra länder även guldbergs yngste bror ludvig august friborg guldberg född den maj död den juni konstruerade flera apparater för undervisning av blinda i matematik geografi och reliefskrift källor kategori födda kategori avlidna kategori blindhet kategori danska pedagoger kategori personer i danmark under talet kategori män kategori personer från nyborg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Edvard_Guldberg
*  Tróndur Patursson
thumb|200px|Gøta kyrka 'Tróndur Patursson', född 1 mars 1944 i Kirkjubøur på ön Streymoy på Färöarna, är en av Färöarnas främsta levande konstnärer. Han är även känd som äventyrare och seglade på alla världens hav tillsammans med britten Tim Severin född 1940. Tróndur Patursson är son till Jóannes Patursson och hans fru Malan Patursson, född Hansen. Efter ett par vintrars privat undervisning hos Ingálvur av Reyni vidareutbildade han sig 1965-66 i teckning hos Hans Christian Høyer på Glypoteket i Köpenhamn. Senare gick han på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo 1966-67, var lärling under en tid hos bildhuggaren Ståle Kyllingestad och studerade därefter på Statens kunstakademi i Oslo i tre år. Han använder sig även av material från naturen, bland andra valbetar. Han är också känd för sina glasmålningar, som finns i bland andra Gøta kyrka 1991-94, Gøtugjógv, Tórshavns katolska kyrka 1993, altartavlan i Tornbjergkyrkan i Odense, samt den stora spegel- och glasinstallationen 'Kosmisk Rum' som gjordes i...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tróndur_Patursson
*  Godfred Haraldsson
... var son till harald klak tillsammans med sina föräldrar döptes han år i mainz där lothar i var hans fadder efter dopet stannade han kvar hos lothar tills de blev osams någon gång på talet och godfred återvände till sitt folk tillsammans med sin kusin rorik gjorde de år en räd mot dorestad som rorik tog i besittning godfred for vidare och härjade i flandern och artois innan han återvände till danmark för övervintring år återvände han för vikingatåg mot friser nas områden hans flotta for även upp längs schelde mot ghent året därpå for han upp längs seine karl den skallige fick hjälp av sin bror lothar godfreds fadder men vikingarna hade förskansat sig på en ö vid les andelys och frankernas landarmé förmådde inget mot dem denna pattställning varade under hela vintern på våren kom karl och godfred överens och vikingarna drog sig tillbaka antagligen med en summa pengar sista gången det talas om godfred är år lothar i ville ha bort rorek och godfred från dorestad för att låta det styras av sin son lothar ii de...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Godfred_Haraldsson
*  Niels Larsen Stevns
... född juli död september var en dansk målare och skulptör biografi nils larsen stevns var joakim skovgaard s främste medarbetare i arbetet med fresk erna i viborgs domkyrka påverkad av skovgaard men i en mera modernt förenkad och färguppdriven stil än denne målade stevns senare biblisk a kompositioner en något kantig teckning utmärker hans italien ska landskap i akvarell och även hans fullbordade fresker ur h c andersen s liv i diktarens minneshall i odense och i helgeandshuset i slagelse hans mäktiga och mycket personliga monumentalmåleri präglas av ljusa färger och en klar och expressiv form bra böckers lexikon källor kategori danska målare kategori danska skulptörer kategori mottagare av thorvaldsenmedaljen kategori personer i danmark under talet kategori födda kategori avlidna kategori män kategori svensk uppslagsbok...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niels_Larsen_Stevns
*  Köge Huskors
... var namnet på en häxprocess som utspelade sig i staden køge i danmark under häxprocessen beskrivs som en masspsykos invånarna i ett visst hus i staden påstods vara besatta av djävulen vilket ledde till att femton kvinnor brändes levande på bål för häxeri källor scandia ciceronen kategori europeiska häxprocesser kategori danmark under talet decennium kategori danmark under talet kategori køge kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köge_Huskors
*  Skogskapellet
extra bild = Skogskapellet 2009.jpg extra bildtext = Skogskapellets interiör, 2009. 'Skogskapellet' ritades av Gunnar Asplund och uppfördes 1919 - 1920 som det första kapellet på Skogskyrkogården i Stockholm. Till en början ritade Asplund ett stenkapell men fick beskedet att det blir för dyrt och att han måste tänka om. Under tiden hann Asplund att åka på bröllopsresa till Danmark och besökte då det lilla 1700-talsslottet Liselund Slot på ön Mön i Danmark som Skogskapellet och dess omgivning bär tydliga drag av - ett enkelt träkapell placerat mitt i skogen. miniatyr|upright|left|Asplunds skiss från 1918. Förhallen bärs upp av tolv kolonner lika många som apostlarna. Taket är ett svart tjärat, valmat spåntak, vilket kontrasterar mot de vita kolonnerna och de vita väggarna. Skogskapellet är genomtänkt in i minsta detalj och innehåller många detaljer och symboler. Kapellets enda utvändiga utsmyckning är Carl Milles lilla ' Dödsängeln ' som finns på taket över entrén. Originalet är tillverkat i delvis förgylld ko...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogskapellet
*  Carl Withusen
... carl david withusen född augusti i köpenhamn död september var en dansk kirurg han var son till carl christopher withusen withusen dimitterades från metropolitanskolen och tog läkarexamen han fungerade därefter som kandidat på frederiks hospital som marinläkare under slesvig holsteinska kriget och hemkommen från en studieresa med längre vistelser i frankrike och england som kolera läkare i köpenhamn åren var han reservkirurg på frederiks hospital och tävlade om ett lektor at i kirurgi tillsammans med matthias hieronymus saxtorph åren var han distriktsläkare i köpenhamn och samtidig prosektor hos sophus august vilhelm stein reservkirurg på almindelig hospital år blev han överkirurg vid det nya kommunehospitalet men blev redan bestående arbetsoförmögen på grund av slaganfall och tvingades att ta avsked samtidigt som han erhöll professor s titel han var därefter verksam som läkare i ytterligare några år men efterhand tog sjukdomen överhand han bedrev tidvis flitigt författarskap i danska medicinska tidskrif...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Withusen
*  Rigshospitalet
... thumb px rigshospitalet rigshospitalet eller kort riget är danmark s främsta sjukhus beläget i stadsdel en østerbro i köpenhamn genomfördes strax under operationer och antalet anställda översteg sjukhuset är också känt från lars von trier s tv serie riket sjukhuset grundades det ägdes av danska staten till därefter av hovedstadens sygehusfællesskab sedan drivs sjukhuset av region hovedstaden externa länkar kategori sjukhus i danmark kategori byggnader i köpenhamn kategori østerbro kategori region hovedstaden kategori bildanden...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rigshospitalet
*  Tøger Seidenfaden
... född den april död den januari i malignt melanom var en framträdande dansk tidningsredaktör seidenfaden var mest känd för sin tid på den danska dagstidning en politiken där han var ansvarig utgivare och chefredaktör från den oktober till sin död dessförinnan hade han varit utrikesredaktör och chefredaktör på weekendavisen samt administrerande direktör för danska tv nekrolog i politiken januari han blev utnämnd till dannebrogsriddare http www bt dk danmark toeger kaemper sit liv mod kraeften seidenfaden var son till tidigare chefredaktören på dagbladet information erik seidenfaden och teologen lone knutzon dotter till skådespelaren och sceninstruktören per knutzon han gifte sig med journalist tine eiby tillsammans med henne hade han tre söner seidenfaden var en tongivande röst som satte sin prägel på samhällsdebatten i danmark och han kom ofta med initiativ för att rikta uppmärksamheten mot områden som han menade var problemfyllda inte minst var han aktiv i samband med muhammedkrisen externa länkar källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tøger_Seidenfaden

Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Spårväg i Danmark: Spårvägar har i Danmark funnits i Köpenhamn, Århus och Odense. Sedan 1972 finns inga spårvägar i Danmark, men alla de tre historiska spårvägsstäderna planerar nu snabbspårvägar, på danska letbane.Spårväg i Finland: 250px|thumb|right|Linje 1 mot Hamnen vid Salutorget i Åbo år 1959Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Paul LindquistLista över städer i Nederländerna: En lista över alla städer i Nederländerna som har mera än 100.000 invånare:Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Johan Peter HoltsmarkKomorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:HyperintensitetStrokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringTaipei 101: Taipei 101 (Taipei Financial Center) är en skyskrapa som ligger i Taiwans huvudstad Taipei. Byggnaden invigdes den 31 december 2004 och är 508 meter hög, vilket gjorde den till världens högsta skyskrapa fram till dess att Burj Khalifa invigdes i Dubai 2010.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Mortalitet: Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen.Typ 1-diabetesHypertoniSmärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.