UtandningAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.SkyddsmaskerInhalation: Inandning.PsykoneuroimmunologiMyelencefalonAndningAndningsmekanikEtherBarnläkarassistenterLuftförorenande ämnen, radioaktiva: Luftföroreningar som visar radioaktivitet.RespiratorerAceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.NäshålaLäkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Andning, dead spaceRetortamonadidaeImmunglobulin, tung kedja: Viktiga beståndsdelar av immunglobulinmolekyler. De utgör de större av de två typerna av polypeptidkedjor som svarar för de olika immunglobulinernas biologiska och immunologiska egenskaper. De skiljer sig åt, beroende på vilken Ig-klass de kommer från, innehåller mellan 450 och 600 aminosyrarester per kedja, och har molekylvikter mellan 51 och 72 kD. Varje immunglobulinmolekyl har två tunga och två lätta kedjor.SiloxanerMiller Fishers syndrom: En variant av Guillain-Barres syndrom, kännetecknad av akut insättande okulomotorisk störning, ataxi och förlust av sträckreflexer med nedsatt styrka i extremiteter och bål. Ataxin beror på störningar i de perifera känselnerverna och inte på skada i lillhjärnan. Svaghet i ansiktsmusklerna och känselbortfall kan även förekomma. Tillståndet framkallas av autoantikroppar mot en myelinkomponent i det perifera nervsystemet.Dyspné, paroxysmal: Anfall av andnöd, ofta efter flera timmars sömn i bakåtlutande ställning. Andningssvårigheten beror ofta på lungödem efter hjärtsvikt. Attackerna åtföljs ibland av hosta, kvävningskänsla, kallsvettning och takykardi.PythiosisKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.AndningsfysiologiSmörjmedelStrålningsövervakningSjukhuskyrka: Sjukhusavdelning som administrerar kyrklig service för personal, patienter och anhöriga. Häri ingår gudstjänster, meditation, personliga samtal osv.Grifola: Medlemmar av svampordningen Aphylophorales. I Sverige är den mest kända arten korallticka (Grifola frondosa). Den är ätlig och anses välsmakande.De Langes syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av långsam växt, svår mental efterblivenhet, kort kroppsväxt, lågt, morrande skrik, brakycefali (kortskallighet), lågt placerade öron, sadelnacke, karpmun, intryckt näsbrygga, buskiga sammanväxande ögonbryn, kraftig hårväxt och missbildade händer. Sjukdomstillståndet kan uppträda sporadiskt eller hänga samman med ett autosomalt dominant ärftlighetsmönster eller duplicering av den långa armen på kromosom 3.Corneal KeratocytesModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAndningssystemetHudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Loratadin: En histamin H1-receptorantagonist av andra generationen som används för behandling av allergisk snuva och allergiska nässelutslag. Till skillnad från klassiska antihistaminer saknar loratadin dämpande cns-effekter, som t ex dåsighet.TotiviridaeAndningsfunktionstesterSprayapparaterKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Positive-Pressure RespirationLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Resultats reproducerbarhetTryckNormalvärdenAndning, konstgjordAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.TidsfaktorerMetoxsalen: En naturligt förekommande furokumarinförening som finns i ett flertal växtarter, inkl. Psoralea corylifolia. Det är ett fotoaktivt ämne som bildar DNA-addukter vid UVA-strålning.Organförvaring

*  Ahmet Cantekin
'Ahmet Cantekin' f. 1955 är en författare som skriver barnböcker och läromedel på kurmanci nord- kurdiska, han illustrerar även i sina egna verk. Ahmets namn när han illustrerar är "Cano" Tjano/Tchano och han är grundaren bakom förlaget HayKurd som betyder "Armeniskkurd". Bibliografi Verk som Ahmet medverkat i Verk som Ahmet översatt Verk som Ahmet verkat som illustratör i. Bibliografi. - Çapa yêkem. : ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. - 71 s. : ill. - Çapa yêkem. : ill. - 58 s.: ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. : ill. - Çapa yêkem. - 34 s. : ill. - 22 s. : ill. - Weshanên Haykurd ; 5 - ISBN 91-87508-04-4 Kurdî Şîrin E - Kolik : pirtûka xebatê. : ill. - 18 s. : ill. : ill. - 26 s. : ill. - Stockholm : Statens institut för läromedel SIL, 1988. - 30 s. : ill. 5-34 : ill. - 22 s. - 24 s. : ill. Verk som Ahmet medverkat i. Tûte xanî çêdike / Gunilla Wolde ; wergera Kurdî: Ahmed Cantekin, kurmancî, Ferhad Shakely, soranî. : färgill. - ISBN 91-89014-02-2 Em bix...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Cantekin
*  Disilan
... kemibox vardagligt namn bild disilane png bildtext bildbredd bild disilane d vdw png bild text systematiskt namn dikiselhexahydrid övriga namn kemisk formel si h utseende färglös gas cas nummer smiles molmassa densitet löslighetord hydrolys löslighettemp smältpunkt smältextra kokpunkt kokextra huvudfara nfpa ld disilan är en kemisk förening av kisel och väte ämnet tillhör gruppen silaner och har samma struktur som etan framställning användning se även källor framställning disilan framställs genom hydrolys av magnesiumsilicid mg si http www springerlink com content r g r fulltext pdf rm mg si h o rightarrow si h sih mgo h processen ger silan och disilan vilket gör den olämplig för produktion av ren silan där disilan är en ovälkommen förorening som ökar risken för självantändning användning både silan och disilan används inom halvledarindustrin för att applicera tunna skikt av kisel på ett substrat se även etan källor kategori silaner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Disilan
*  Etylgrupp
... thumb right etylgruppens struktur en etylgrupp är en funktionell grupp i organiska kemiska föreningar etylgruppen består av två kol atomer och fem väte atomer och har strukturformel n ch ch namnet etyl är härlett från etan ch ch ämnen som innehåller en etylgrupp kan ha etyl i namnet ett exempel på detta är etylalkohol som är en alternativ beteckning för etanol ch ch oh se även metylgrupp propylgrupp butylgrupp kategori funktionella grupper...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etylgrupp
*  Tetraedrisk geometri
... mini px en generaliserad struktur med centralatomen i rosa tetraedrisk geometri är en mycket vanlig molekylär geometri med koordinationstal et i idealfallet kan en tetraedrisk molekyl skrivas som ax där a ofta är sp hybridiserad och samtliga x identiska i en sådan molekyl är bindningsvinklarna cos och dipolmoment et eftersom molekylen är fullständigt symmetrisk exempel på plantrigonala molekyler joner är metan ch ammonium jonen nh sulfatjon en so och fosfatjon en po i fall som avviker från idealfallet där alla x inte är identiska finns kolen i alkan kedjor etan halogenalkan er etc kategori molekylär geometri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetraedrisk_geometri
*  Andningsskydd
... thumb right ett tidigt andningsskydd andningsskydd är utrustning som skyddar mot inandning av föroreningar i luft ofta krävs det en avancerad analys av föroreningarna i luften för att man ska kunna välja ett effektivt andningsskydd och filter för att säkerställa friskluftintag är vissa andningsskydd kombinerade med en fläkt eller en tryckluftsanordning vid all användning av andningsskydd riskerar man att få för lite syre i inandningsluften man kan till exempel inte gå in i en sluten tank med bara en enkel mask med filter lufttillförseln måste säkras på annat sätt filtrerande halvmask halvmask helmask huva se även filtrerande halvmask detta är den enklaste formen av andningsskydd skyddet består vanligtvis av filtermaterial som skyddar mot damm men kan i vissa utföranden även skydda mot gas er masken täcker mun och näsa halvmask inandningsluften passerar genom ett eller flera filter in i masken genom en inandningsventil och utandningsluften går ut genom en utandningsventil filtren kan bytas ut när de är fu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andningsskydd
*  bajadera.sebajadera.se
bajadera.se. bajadera.se. webshop. Red Line Motorolja. Red Line Växellådsolja. Red Line Tillsatser. Red Line Övrigt. Granberg Skyddskläder. Dräger Skyddsmasker. Miljövänliga motoroljor i världsklass. Red Line har ett omfattande program av oljor, smörjmedel och tillsatser avsedda för allt från vanlig vardagskörning till riktigt extrem racing. Red Line oljorna är polyolester baserade, en syntetoljebas som hämtats ur växtriket. Denna bas är den mest avancerade med extrem vidhäftningsförmåga på metall, hög temperaturstabilitet, en stabil viskositet och en mycket hög miljövänlighet. Egenskaper som ger motorn bästa möjliga skydd och hållbarhet och skapar förutsättningar för motorn att ge bästa möjliga prestanda med bästa möjliga påverkan på miljön. Hos oss kan Du köpa Red Line produkter. Beställ i vår webshop eller köp av oss på de tävlingar och evenemang vi kommer till. Granberg - När handen får välja. Granbergs sortiment omfattar byggnation och anläggning, mekanisk industri, offshore, fiskindustri och förädling, ...
http://bajadera.se/
*  Respirator
... n används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv. Grundfunktionen är att respiratorn pressar in luft i lungorna för att sedan passivt släppa ut den när andetaget avslutats. Det finns en rad olika inställningar på moderna respiratorer vilket gör att andningen kan individualiseras för att passa bäst till patientens sjukdomstillstånd. De respiratorer som konstruerades av svensken Carl Gunnar Engström runt 1950 har väldigt lite gemensamt med de moderna, elektroniska respiratorer som används idag. I det tidigare arbetsterapihuset på Ulleråkers sjukhusområde i Uppsala finns ett medicinhistoriskt museum som har respiratorer från Curaisse-respiratorer via Bangs respirator från 1952 till modell Engström 2000 som fanns på 1990-talet. Luften från denna kolv överfördes till ett separat patientsystem där man kunde ställa in andningsvolymen och andningsfrekvensen. Detta görs om respiratorbehandlingen förväntas pågå under lång tid, eller om man planerar att operera...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Respirator
*  Purple Area: Tricia Guild letade inspiration på Skansen
... tisdag, oktober 24, 2006. Tricia Guild letade inspiration på Skansen. Tricia Guild var nyligen i Stockholm och besökte bl a Skansen för att titta på svenska gamla mönster och sömnadskonst. I intervjun, som man kan lyssna på igen på TV4, säger hon att skandinaviska mönster är väldigt mycket ränder. I de mycket gamla klädesplagg hon studerade på Skansen såg hon dynamiska färger och dämpade mjuka ränder och ofta en mix av flera mönster i ett och samma plagg. I slutet av intervjun säger hon att hon tycker att vi inte ska vara rädda för att hitta vår egen stil och våga vara individualister. Hon har själv inga regler när det gäller mönstermix utan tycker att man kan blanda så länge man kan se en harmoni. Hemma hos mig/trädgård. Jul. Kök. Trädgård. okt 2015 2. sep 2015 18. aug 2015 14. jun 2015 16. maj 2015 17. apr 2015 16. mar 2015 18. feb 2015 13. jan 2015 25. dec 2014 21. nov 2014 22. Wallpaper from the 70s Marimekko igen - Suvetar Fläkten Star är både fläkt och kristallkrona Annorlunda bokhylla från MDF Ita...
http://purplearea.blogspot.com/2006/10/tricia-guild-letade-inspiration-p.html
*  ANNALEENAS HEM // home decor and inspiration: LEKFULLT
7 september 2010. Barnrummet har varit en utmaning för mig. Och nu när inspirations fabriken hade det som sin tema, så var jag tvungen att ta en extra titta på det rummet. Hur ser förvaringen ut och om barnen har bra lekyta. I det här rummet huserar mina två små buskillar Matteus och Kaleb. Jag har kört min favoritstil i barnrummet också, vintage möter retro: Mera inspiration till barnrummet hittar du i FABRIKEN. 7 september 2010 12:22 Så fint rum barnen har. Härlig inspiration. Jag gillar speciellt stoeln som hänger på väggen. Kram J Svara Radera. Ser ut att vara ett barnrum att trivas i. Svara Radera. 7 september 2010 17:12 Väldigt fint, harmoniska färger och lagom barnsligt. Kram Anna Svara Radera. 7 september 2010 17:31 Vakkert!!Flotte farger Svara Radera. b 7 september 2010 18:06 Vilket härligt rum. Rolig idé med stolen på väggen :- Svara Radera. Liker de morsomme og kreative ideene du har, som bla. stolen paa veggen og ikke minst det herlige lysledningen paa veggen. 7 september 2010 21:19 Så mysigt barn...
http://annaleenashem.blogspot.com/2010/09/lekfullt.html?showComment=1283875609336
*  Psykoneuroimmunologi
... är ett forskningsfält där sambandet mellan immunförsvaret hjärnan och de psykologiska funktionerna studeras immunförsvaret styrs till viss del av hjärnan genom det autonoma nervsystemet och hormon insöndring djurförsök har visat att okontrollerbar stress ökar känsligheten för infektioner och studier talar också för att människors sårbarhet för många sjukdomar ökar vid sådan belastning se även immunologi histamin psykoneuroendokrinologi stress sårbarhetsmodellen källor nationalencyklopedin psykoneuroimmunologi nätupplaga läst november kategori immunologi kategori medicinsk etiologi kategori psykofysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoneuroimmunologi
*  Psykoneuroendokrinologi
... är läran om sambandet mellan neuroendokrinologi och psyke t det är ett tvärvetenskapligt fält där psykologi psykiatri neurologi och endokrinologi möts ämnet har framför allt betydelse för etiologi och farmakologi psykoneuroendokrinologin började växa fram som forskningsfält på talet och då i synnerhet gällande studier på hur stress yttrar sig psykiskt och endokrint ungefär samtidigt lades fram belägg för att posttraumatisk stress kan yttra sig i tyreotoxikos och att hirsutism hos kvinnor korrelerar med emotionell hyperreaktivitet tre stora forskningsområden för psykoneuroendokrinologin är stress reaktioner endokrina tillstånd vid psykiska störningar samt sambandet mellan näringsrubbningar endokrina sjukdomar och beteenden eller psykisk hälsa ämnet ägnar sig också åt att studera hjärna ns funktion och topografi vid olika tillstånd som faller inom området till exempel hur hippocampus och putamen s volym korrelerar med olika psykiska tillstånd kognitiva förmågor och hormonrubbningar ett näraliggande forskni...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoneuroendokrinologi
*  Stress–sårbarhetsmodellen
'Stress–sårbarhetsmodellen' är en teori om uppkomsten av vissa sjukdom ar och ohälsa, som utgår från att människor har olika medfödda och förvärvade förutsättningar att klara av fysisk eller psykisk stress vilket är avgörande för huruvida man utvecklar till exempel psykisk ohälsa eller autoimmuna sjukdomar till följd av detta. svensk psykiatri, utgår från att det finns två komponenter som bestämmer individens sårbarhet: medfödda och förvärvade svagheter. Sedan dess har deras teori modifierats, och används som förklaring för uppkomsten av viss ohälsa och för att förklara att två individer klarar samma påfrestning olika bra. Modellen används också för att förklara flera kroppsliga sjukdomar som autoimmunitet, vissa endokrina sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar och andra stressrelaterade sjukdomar. Vad som sammanbinder dem är att de har en multifaktorell etiologi, samt dels det finns en individuell sårbarhet, dels att stressaxeln aktiverar en inre respons som leder till sjukdomens utbrott. Genetiken förklarar a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress–sårbarhetsmodellen
*  Anaerob
En 'anaerob organism' eller 'anaerob' är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt. Organismer med anaerob metabolism kan erhålla energi utan att förbränna syre genom att någon kolhydrat såsom glukos oxideras till enklare beståndsdelar. Anaerob oxidation sker primärt hos vissa typer av bakterier och protozoer, men förekommer kortvarigt även hos större organismer, exempelvis i den mänskliga kroppen vid ischemi eller hypoxi syrebrist. obligata anaerober, som inte kan använda syre för tillväxt och till och med skadas av det aerotoleranta/lufttoleranta organismer, som inte kan använda syre för tillväxt, men tolererar närvaron av det fakultativa anaerober, som kan växa utan syre, men kan utnyttja syre om det finns Hos människor finns dessa organismer vanligtvis i mag-tarmkanalen. Obligata anaerober kan använda jäsning eller anaerob respiration. I närvaro av syre, använder fakultativa anaerober aerob respiration, utan syre jäser en del av dem, vissa använder anaerob respiration. Den energi som fri...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anaerob
*  Kategori:Tioetrar
kategori tioetrar kategori tioetrar kategori svavelorganiska föreningar kategori etrar kategori sulfider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tioetrar
*  Aceton
{{Kemibox Vardagligt namn = Bild = Acetone-CRC-MW-ED-dimensions-2D.png Bildtext = Strukturformel Bildbredd = 110px Bild2 = Acetone-3D-vdW.png Bild2text = Molekylmodell Bild2bredd = 90px Systematiskt namn = Propanon Övriga namn = Dimetylketon Kemisk formel = CH 3 CO CH 3 Utseende = Färglös vätska CAS-nummer = 67-64-1 SMILES = CC =O C Molmassa = 58,08 Densitet = 0,791 Löslighet = löslig Smältpunkt = -94 Kokpunkt = 56 Huvudfara = |NFPA704 =. Aceton är mycket brandfarligt och ångorna kan vara irriterande för ögonen. Aceton är ett mycket bra lösningsmedel med förmåga att lösa många plaster, fetter, oljor samt organiska föreningar i allmänhet. Aceton bildar vid reaktion med fenol en förening kallad bisfenol A vilken i sin tur används vid framställning av polykarbonat, polyuretan och epoxiplast er. Stora mängder aceton används som lösningsmedel för acetylen i gasbehållare. Idag tillverkas aceton industriellt genom oxidation av isopropylbensen kumen med peroxid er. Eftersom det är svårt att balansera behovet av fenol...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aceton
*  Limpfittz Projekt Wave logg - Galleri
Visst det är jätte bra och snyggt på utsidan, men jävlar så tragiskt det är på insidan... Har funderat länge på att köpa en sluten vattenkylning istället, dels för att den är Blå/vit och det kommer styra HELT vilket färgschema jag ska köra i datorn, men dels också att jag inte tycker den är speciellt snygg... Men har också hört många som haft problem med att dem låter väldigt mycket. Här har vi alltså insidan på FDDR4, ganska litet jämfört med mitt gamla Lian Li ... Får se hur det här kommer sluta ... Standard som fan att sätta igång Spotify på iPaden när man inte har dem ordentliga högtalarna i kopplade medans man bygger lite. It s your turn soon... Startade om datorn och nu har den rullat fint sen dess... Har läst att den ska vara väldigt bra och tyst samtidigt, men i fall att köpte jag även en AF120... Om ni någon gång ska ha bort kylpasta kan jag rekomendera Aceton på en tops, det fungerade väldigt bra. I och med att den inte är gjord för radiatorer så förväntade jag mig inga mirakel - och mirakel fick ja...
http://sweclockers.com/galleri/10458-limpfittz-projekt-wave-logg
*  Balsalim
... är ett lim bestående av celluloid upplöst i aceton det används bl a vid bygge av flygplanmodell er i balsa trä limmets främsta egenskaper vid modellbygge är att det torkar snabbt och ger styva fogar en misslyckad fog kan lösas upp genom påpensling av aceton och rättas till kategori lim...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balsalim
*  Försvarssprej
... försvarsspray är en aerosol i sprejburk som är användbar i självförsvar ssyfte de kraftigare gaserna pepparsprej och tårgas sprej är olagliga för privatpersoner att köpa och inneha i många länder därför har det växt upp en marknad med licensfria och lagliga försvarssprejer för privatpersoner lagliga försvarssprejer finns i flera olika varianter de flesta innehåller någon form av markeringsfärg ofta röd eller blå och en irriterande vätska för ögonen ofta aceton eller alkohol räckvidden på försvarssprej ligger mellan och meter beroende på varumärke och de har en hållbarhet mellan och år kategori mindre dödliga vapen...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarssprej
*  Näshåla
miniatyr|Översikt över näshålan och de övre luftvägarna. I den bakre delen av näshålan är denna förbunden till de övriga luftvägarna mot nässvalget genom choaner na. Undantaget är den yttre delen av näsborrarna som täcks av hud. Näshålan indelas funktionellt i tre områden: Vestibulen, det respiratoriska området och det olfaktoriska området. Den yttersta delen av näshålan består av vestibulen 'vestibulum nasi' vilken täcks av hud flerskiktat skivepitel som är en fortsättning av huden på ansiktet. I detta område finns även talgkörtlar som med dess utsöndring av fett också bidrar till att fånga partiklar. Huvuddelen av volymen i näshålan återfinns i det respiratoriska området, där passerande luft värms, fuktas och filtreras av slemhinnan innan den förs vidare genom respirationssystemet till lungorna. Ytan i det respiratoriska området täcks av nässlemhinnan som består av flerradigt cylinderepitel med flimmerhår cilier. Den inre medial a väggen av de båda näshålorna har en jämn yta, medan den yttre lateral a vägge...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Näshåla
*  Nasalitet
... sammanfattande term för olika klangförändringar av talet som beror på olika grad av inblandning av näshålan främst vokal er påverkas nasaliteten påverkas av velofarynxfunktion en se artikeln hypernasal öppen nasalklang är klangen när mjuka gommen inte sluter tätt upp till näshåla n så att även språkljud som inte ska vara nasala blir det orsaken kan vara anatomisk som vid gomspalt eller neurologisk som vid dysartri orsaken kan också vara vilje eller vanemässig hyponasal sluten nasalklang är klangen när stopp eller förträngningar gör att språkljud som ska vara nasala d v s m n och ng inte blir det på rätt sätt man skiljer på främre och bakre främre sluten nasalklang uppfattas när förträngningen sitter långt fram i näshålan fenomenet kallas även cul de sac fr återvändsgränd och kan enkelt åstadkommas om man kniper åt näsborrarna bakre sluten nasalklang kallas det när förträngningen finns långt bak i näshålan kring den normala tillstängningsplatsen upp till näshålan orsaken kan exempelvis vara en stor adenoi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nasalitet
*  Dead space (anatomi)
] 'Dead space', kallas ibland för 'döda rummet', är en anatomi sk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker. Luftväg arna börjar vid näsan och mun och går via luftstrupe n till lungorna och ut i alveolerna. Om man tar djupa andetag, istället för lätta, så minskar man den procentuella andelen luft i dead space, eftersom volymen i lungorna blir större i förhållande till volymen dead space, som är konstant. Denna del av dead space kan förstoras om man andas genom ett rör, tex en snorkel. Då kommer en del av den koldioxidrika luften som vi andas ut att vara kvar i röret och åka ner i lungorna igen, och därför medverka till att syrgasutbytet försämras, den procentuella andelen luft som är dead space ökar då. Fysiologiskt dead space är summan av anatomiskt dead space, som är konstant, samt summan av luft som inte bidrar till gasutbytet i lungorna. Ibland kallas detta område, som syns främst i patologiska sammanhang, för "alveolärt dead space". "Alveolärt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dead_space_(anatomi)
*  Pulmonell shunt
... en pulmonell shunt eller shunt i lungor na innebär ett område i lungorna där blodflödet är normalt men där det inte sker något gasutbyte från alveoler na till blod et shuntar kan bero på flera olika saker gemensamt är att de medför en ökning av fysiologisk dead space i lungorna kategori hjärt och lungsjukdomar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulmonell_shunt
*  Miller Fishers syndrom
Det kan vara svårt att leva ett normalt liv när man har haft Miller Fishers syndrom eftersom man får en svag förlamning och en känsligare kropp. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1542411.ab Efter sjukdomen har man en smärta som kvarstår i månader. Det finns en risk att man får problem med ögonen efter sjukdomen, att ögonmusklerna inte fungerar som de skall och man blir vindögd. Vilka men får man av Miller Fisher och finns det risk för återfall. Hur märker man att man har Miller Fisher. Är MFS relaterat med en annan sjukdom och finns det någon koppling med ålder. Vilka men får man av Miller Fisher och finns det risk för återfall. Patienter med Miller Fishers syndrom börjar successivt återhämta sig själva, för att sedan oftast bli helt återställda inom loppet av 3-12 månader. Vanligtvis blir man helt återställd efter Miller Fishers syndrom men i vissa fall då man inte blir helt återställd får man problem med både balans samt dubbelseende. Det finns dock inga siffror som visar hur vanligt det är med återf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Miller_Fishers_syndrom
*  Radaris people - Miller, Perry … Miller, Porfiria
radaris people miller perry miller porfiria radaris people miller perry miller porfiria miller perry miller philbur miller pia miller pervis miller philip miller pierce miller pessy miller philippus miller pierre miller peta miller phill miller pieter miller pete miller phillips miller pilar miller peter miller phillis miller pinkie miller peterson miller phillip miller pinky miller petra miller phillys miller piper miller petrina miller philomena miller pj miller peyton miller philp miller plat miller pg miller phineas miller platt miller ph miller phoebe miller pm miller phacharin miller phylis miller pok miller phaedra miller phyliss miller polly miller phebe miller phyll miller pollyanna miller phil miller phyllis miller porfiria miller philander miller pi index up a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z rss feed...
http://radaris.com/abc/ob0r
*  Dennis Miller
Den tidigare Saturday Night Live -kollegan Al Franken menar dock inte alls att han har förändrats så mycket, Franken menar att Miller alltid har varit konservativ när det gäller vissa frågor. Miller tog steget över från det Demokratiska partiet till det Republikanska partiet, delvis på grund av terror attackerna den 11 september 2001. Under det tidiga 1980-talet var han värd för 'The Trolley Show', ett nyhet s magasin för tonåring ar som visades under lördagseftermiddagarna på 'KDKA-TV' i Pittsburgh. Han avslutade alltid med frasen: "That's the news, and I am outta here!". År 1990 släpptes en CD med ståuppkomik, 'The Off-White Album', som hämtade inspiration från den observation s- och metafor drivna humor han var känd för i 'Saturday Night Live' och visade prov på den politiskt baserade humor som skulle influera honom senare. År 1992 ledde han talk showen 'The Dennis Miller Show', till skillnad från Jay Leno och David Letterman fokuserade Miller här mera på politiska och sociala frågor och gav utlopp för sin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_Miller
*  Stanley Miller
'Stanley Lloyd Miller', född 7 mars 1930 i Oakland, Kalifornien, död 20 maj 2007, var en amerikansk kemist och biolog som är känd för sina studier om livets uppkomst, i synnerhet Miller-Urey-experimentet som visade att kolföreningar kan skapas från oorganiska substanser av ganska enkla fysiska processer. Miller studerade vid universitetet i Berkeley, Kalifornien, och tog examen 1951 för att senare fortsätta för Harold Urey vid universitetet i Chicago där han tog sin examen i kemi 1954. Miller fortsatte sin forskning vid California Institute of Technology från 1954 till 1955 och anslöt sig därefter till avdelningen för biokemi vid Columbia University, New York, där han arbetade de följande fem åren. Han återvände sedan till Kalifornien där han arbetade som assisterande professor från 1960 till 1962, organisationsprofessor 1962-1968, och sedan som kemiprofessor vid universitetet i San Diego från 1968. Ända sedan dess har det förekommit protester och invändningar om att den tidiga miljön på jorden knappast var u...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stanley_Miller
*  Inger Miller
... född juni är en amerikansk före detta friidrott are kortdistanslöpning millers storhetstid var i slutet av talet hon ingick i det amerikanska stafettlag på meter som vann guld vid os i atlanta hon var även med i laget som vann guld vid vm i aten höjdpunkten i millers karriär var vm i sevilla då hon både vann guld på meter och silver på meter bakom marion jones millers personliga rekord är från det året på meter och på meter miller var även med i det lag som ursprungligen vann meter vid vm men laget blev av med sina medaljer på grund av dopning sskandalen vid balco laberatoriet källor kategori amerikanska kortdistanslöpare kategori världsmästare på meter löpning kategori världsmästare på x meter löpning kategori olympiska guldmedaljörer kategori amerikanska olympiska guldmedaljörer kategori tävlande vid olympiska sommarspelen från usa kategori tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen kategori kvinnor kategori födda kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inger_Miller
*  McCabe & Mrs. Miller
mccabe mrs miller mccabe mrs miller mccabe mrs miller är en amerikansk film från i regi av robert altman baserad romanen mccabe från av edmund naughton i rollerna syns bland andra warren beatty julie christie och keith carradine musik av leonard cohen användes i filmen filmen är en revisionistisk western altman hänvisade till den som en anti westernfilm beatty spelar i filmen den skrävlande mccabe och julie christie spelar den ambitiösa bordellmamman mrs miller filmen betonar det meningslösa våldet och innehåller inga heroiska karaktärer att tala om det något okonventionella budskapet i filmen gjorde att den endast blev en måttlig framgång produktion filmen spelades in i vancouver oktober januari manuset var till en början tämligen traditionellt men ändrades radikalt i början av inspelningen av altman och beatty under inspelningens gång bodde beatty tillsammans med motspelerskan och älskarinnan julie christie i en lyxvilla och altman ägnade kvällarna åt fester eller att se fotboll på tre fyra tv apparater sam...
https://sv.wikipedia.org/wiki/McCabe_&_Mrs._Miller
*  Reaktivitet
... thumb kalium är ett ämne som reagerar mycket lätt med andra ämnen i denna film kan man se när kalium reagerar med vatten reaktivitet är benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas inert a kategori kemiska reaktioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktivitet
*  Smörjning
'Smörjning' innebär att man med hjälp av ett smörjmedel skapar bättre tribologi ska förhållanden i kontakten mellan två ytor. Men även andra vätskor och gaser kan fungera som smörjmedel, till exempel vatten och luft. I tunna spalter där smörjmedel tillförs kan ett tryck uppkomma i smörjmedlet som är tillräckligt högt för att bära den last som lagts på och därmed helt separera ytorna. Genom att axeln inte ligger koncentriskt i lagret uppkommer en spalt som blir allt trängre. Smörjmedlet pressas in i den allt trängre spalten och ett tryck uppkommer – jämför med att tvinga in en grupp människor i en allt trängre korridor. Fullfilmsmörjning är mycket effektiv eftersom friktion en normalt blir väldigt låg och nötning en blir i princip obefintlig. I dessa fall är kraften fördelad på en väldigt liten yta och kontakttrycket blir därför högt, så högt att ytorna deformeras och skapar den konvergera nde spalt som behövs för att effektiv smörjning ska uppstå. Denna uppkommer om smörjmedlet med högt tryck tvingas in i spa...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smörjning
*  MOTOROLJA ONLINE & TILLSATSER PÅ NÄTET - JOSEMA.SE
Om josema.se. Dieselbakterier Köp rengöringsmedel mot dieselbakterier här. För invändig motorrengöring och bensin bränslesystem rengöring samt rengöring av katalysator. I paketet ingår invändig motorrengöring och komplett dieselsystem rengöring samt extra skydd till motor. Marknadens kraftfullaste partikelfilter rengöringsprodukter. Baserat på 1 betyg. OLJETILLSATSSERVICE Oljetillsatsservice för bensin och dieselmotorer inför oljebyte. Lagerstatus 21 st i lager. Lagerstatus 36 st i lager. ARDECA MULTI-TEC+B4 10W-40 5 LITER 5 Liter Semisyntetisk 10W-40 motorolja för bensin och diesel ARD010016-005. Motorolja online Josema är Generalagent /Grossist av Ardeca Lubricants smörjmedel i Sverige Här köper du motorolja online till bilen. Vi säljer det bästa av Ardeca Lubricants smörjmedel till privatpersoner och professionella. Ardeca Lubricants smörjmedel är av allra högsta kvalitet som vi säljer till ett mycket överkomligt pris. Vi håller på att bygga upp ett nätverk av professionella distributörer så att våra produ...
http://josema.se/?iId=139&bIsViewOnlyBtnBack=0&sTabMenuList=ArtPopular
*  Smörjmedel för män! - YACOUB.SE
Smörjmedel för män. - YACOUB.SE. . Kontakt. Öl är kanske det bästa sociala smörjmedlet för män. För 20 år sedan då man fortfarande trodde människors köpprocess grundade sig på rationell åtaganden hade man kanske marknadsfört ölen som törstsläckare eller dess goda smak. Men varför köper vi öl egentligen. Givetvis finns det sjukt många svar på det, men en av dessa är att det är en manlig identifikation. Det är ett smörjmedel men också ett verktyg för att subliminalt kommunicera att vi är manliga som dricker öl, det finns inget bättre än öl och ingenting som heller gör oss gladare. Givetvis är detta inte sant, men det spelar ingen roll, för i den manliga kulturens regler är det så och därför ska man följa den eller anses udda. Hur mycket öl hällde du ut i buskarna utan att dina kompisar såg dig när du började dricka under tonåren. Jag älskar öl och det gör de i min umgängeskrets också, men inte till den grad att de gör vad som helst för det, men ändå är det som sägs och kommuniceras i umgänget.. Och är inte den ...
http://yacoub.se/smorjmedel-for-man/
*  Glidlager
Tappen glider som på en "kudde" av trycket i smörjfilmen med en friktionskraft bestämd av smörjmedlets viskositet och tappens periferihastighet. Glidlagret rätt utformat ger ingen som helst kontakt mellan metallytorna vilket ger en mycket låg friktionskraft vid måttliga hastigheter och lagerslitaget blir enbart beroende av hur ren smörjoljan är. I zon I till II sker övergången mellan friktion vid kontakt mellan lagertapp och lagerhus vid låg hastighet, vidare via gränsskiktssmörjning till ett optimum i slutet av zon II vid full hydrodynamisk smörjning. Glidlager, som i många fall inte kan ersättas av kul- eller rullager används inom rad olika maskintyper, till exempel i förbränningsmotorer, ångturbiner, valsverk, propelleraxlar, stora kuggväxlar till fartyg, järnvägsaxlar och många andra maskintyper. Ofta används speciella detaljer till exempel bussningar tillverkade i speciella material med bra glidegenskaper. Det förekommer även att detaljernas material väljs så att de har bra glidegenskaper mot varandra ut...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glidlager
*  Smörjnippel
thumb|Smörjnippel på ett lager thumb|En smörjnippel på dörren till en VW Beetle Cabriolet 1956 'Smörjnippel' är ett munstycke som medger tillförsel av smörjmedel exempelvis i form av smörjolja eller smörjfett, för att minska friktion, och därmed slitage, i en mekanisk rörelse. Själva smörjnipplen har oftast en inbyggd backventil för att inte släppa tillbaks det inpressade smörjmedlet. Det finns en mängd olika varianter av smörjnipplars utseende allt efter smörjmedlets egenskaper och smörjverktygens utseende. Smörjnipplar finns i olika storlekar och i raka eller vinklade varianter för praktisk åtkomlighet för smörjning., från Esska-Teknik. Smörjnipplar kan vara inpressade i maskindelarna men olika typer av gängor är den vanligaste fästmetoden, framför allt om smörjnippeln sitter i rörliga maskindelar. Användningsområden Terminologi Referenser Externa länkar. Användningsområden. Behovet av smörjnipplar var mer utbrett innan det kom smörjfria alternativ som exempelvis engångssmorda kullager eller glidlager utan ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smörjnippel
*  Motorex
Moderbolaget Bucher AG Langenthal är ansvarigt för utveckling, produktion och försäljning av smörjoljor, underhållsprodukter och rengöringsprodukter av märket Motorex. June 2007 www.motosportsuisse.ch Motorex är det största företaget i Schweiz som tillverkar olika typer av smörjoljor och säljer dem i över 75 länder över hela världen. 1938 flyttade firman från Bützberg till Langenthal och in i den första företagsbyggnaden i det nuvarande industriområdet. 1965 upphörde tillverkningen och försäljningen av sko- och golvvårdsmedel av märket REX. Inom racersporten har Motorex gjort sig ett namn med särskilda racerprodukter som företaget utvecklat i samarbete med racerteam. Sedan 2005 har dessa team vunnit 11 världsmästartitlar i motocross, med förare som Yves Demaria och Marvin Musquin, och 8 världsmästartitlar i enduro, där framför allt David Knight och Ivan Cervantes har utmärkt sig. Motorex säljer smörjmedel för många olika användningsområden, både för professionella användare inom verkstad och industri och för ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motorex
*  Cyclecorner | Cyklar | Cykeltillbehör | Cykeltillbehör
Cyclecorner. Cyklar. Cykeltillbehör. Cykeltillbehör. Din kundkorg är tom. Visa Kundkorg. Checka ut. Summa Kundkorg: 0. Cyklar City. Racer. MTB. Freeride/Downhill. Elcyklar. Junior. Tillbehör Barnstolar. Belysning. Cykelhjälmar. Däck. Cykeldatorer. Fitness. Flaskställ/Flaskor. Hjul MTB/Racer. Lås. Pakethållare. Pedaler. Cykelpump. Sadlar. Skärmar. Skor. Smörjmedel. Trainers. Väskor. Verktyg. Kläder Ben / Armvärmare. Byxor. Handskar. Jackor. Mössor. Skor. Skoöverdrag. Strumpor. Tröjor. Underhåll Cykelpump. Rengöring. Slang. Smörjmedel. Verktyg. Komponenter Bromsar. Gafflar. Hjul. Kedja. Nav. Sadelstolpar. Styren. Styrlager. Styrstammar. Växelöron. Butiker Hammarby Sjöstad. Kungsholmen. Alingsås. Verkstad Stockholm Sjöstaden. Stockholm Kungsholmen. Alingsås. Downhill 0 Kundkorg. Mitt Konto Kundkorg Nyheter 0. Cyklar City. Racer. MTB. Freeride/Downhill. Elcyklar. Junior. Tillbehör Barnstolar. Belysning. Cykelhjälmar. Däck. Cykeldatorer. Fitness. Flaskställ/Flaskor. Hjul MTB/Racer. Lås. Pakethållare. Pedaler. Cyke...
http://cyclecorner.se/
*  Swea energi | Värme, Diesel, Pellets och Smörjmedel nära dig!
Swea energi. Värme, Diesel, Pellets och Smörjmedel nära dig. Ring 020-450 800 för mer information och beställning. Beställ här. Läs mer här. Hej, hur kan vi hjälpa dig. Jag vill beställa. Ring 020-450 800 så blir du automatiskt kopplad till närmaste försäljningskontor. Det går även bra att beställda direkt via vårt formulär här på hemsidan. Jag vill veta mer om smörjmedel. Swea energi levererar smörjmedel för alla dina fordon och maskiner. Vi erbjuder välkända varumärken som har ett brett sortiment och ligger mycket långt framme när det gäller smörjningsteknik. Läs mer. Jag vill se era erbjudanden. Jag vill veta mer om Swea tankkort. Tack vare vårt nya samarbete med euroShell får du tillgång till drygt 125 Shell TruckDieselstationer i Sverige plus ett supportnät som omfattar cirka 50 stationer. Läs mer. Jag vill ha en egen mack. Mer info om denna tjänst kommer inom kort. Jag vill komma i kontakt. Email: info@sweaenergi.se Tel: 020-450 800. Vi på Swea Energi hjälper våra kunder att fylla bränsletanken på ett e...
http://sweaenergi.se/
*  Volframdisulfid
... kemisk beteckning ws är ett ämne som länge använts som fast smörjmedel på grund av dess låga friktionskoefficient dess goda lågfriktionsegenskaper beror på en lagrad struktur där hexagonala flak ligger lager på lager och glider lätt mot varandra volframdisulfid kan köpas i pulverform och tex blandas i smörjfett för att sänka friktionen i applikationer med glidande kontakter det finns företag som belägger komponenter med volframdisulfid det rör sig då oftast om en blästring sprocess där pulver skjuts fast på ytan och på så sätt ger smörjande egenskaper dagens metoder att belägga ytor med volframdisulfid är dyra det anses dock vara ett av de mest effektiva fasta smörjmedel att tillgå ämnet har följande egenskaper extremt låg friktionskoefficient klarar höga temperaturer upp emot grader celsius hög lastbärande förmåga inert och miljövänligt material kategori volframföreningar kategori sulfider...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Volframdisulfid
*  Cotopering
... är en teknik för att rena och återvinna hydraul och smörjoljor direkt i maskinerna och under pågående normal drift via en separat processor produkter som möjliggör cotopering har utvecklats och tillverkas av det svenska företaget cot clean oil technology alla hydraul och smörjoljor förorenas av partiklar förbränningsrester sot vatten och smuts som kommer in i motorns smörjsystem via otätheter därtill kommer bland annat metallpartiklar som skapas vid friktion och slitage i hydraulsystemets eller förbränningsmotor ns rörliga delar även om oljan byts ut finns avfallsprodukter kvar i systemet som förorenar den nya oljan så snart systemet startas igen det standardmonterade oljefiltret avlägsnar endast de partiklar som är större än mikron ett oljefilter som filtrerar med cotopering via en cot processor arbetar man annorlunda processorn monteras som en sidoström till systemet en del av oljan passerar ett progressivt mikrofilter som filtrerar bort partiklar i storlek från mikron i yttersiktet ned till mikron i k...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cotopering
*  Smörjfett
... är ett halvflytande smörjmedel bestående av en smörjolja förtjockad med procent av olika typer av förtjockare smörjfettets konsistensen mäts i så kallade nlgi klasser den vanligaste konsistensklassen nlgi är tixotrop dvs fast då fettet inte utsätts för någon yttre mekanisk påverkan vilket gör att fettet till skillnad från smörjolja stannar vid smörjstället när fettet dras in i det smorda kontaktområdet får det egenskaper motsvarande en smörjolja flytande för att när rörelsen upphör återta sin fasta form basolja från det omgivande smörjfettet kan också blöda in i kontakten en av europas största tillverkare av smörjfettsprodukter är företaget axel christiernsson ab med huvudkontor i nol norr om göteborg exempel på smörjfett för specificerade ändamål armaturfett gummivänligt bromsfett dkw fett för växellåda n i bilar av märket dkw konsistensfett kullagerfett vapenfett med krutlösande egenskap vattenpumpfett kategori maskinteknik kategori produkter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smörjfett
*  DSG-växellåda
] miniatyr|none|Schematiskt diagram av en dubbelkopplingstransmission miniatyr|none|Dubbelkopplings-växellåda: M: Motor A: Primär drivaxel B: Dubbelkoppling C: Slutdrev D: Mellandrev för jämna växlar E: Mellandrev för udda växlar F: Utgående axel. Växellådans i- och urkoppling sköts helt automatiskt och valet av utväxlingsförhållande sköts antingen automatiskt eller semiautomatiskt via rattpaddlar eller växelväljarspak. Principiellt är det egentligen två separata manuella växellådor och kopplingar, som är ihopbyggda och arbetar som en enhet. Dagens DSG-växellåda är konstruerad av BorgWarner, och var från början licensierad till VAG-koncernen. Genom att använda två oberoende kopplingar, kan en DSG-lådas ena sida ha nästa växelläge redo för en snabbare växlingsfas och behöver inte använda någon momentomvandlare som i en konventionell planetväxel -baserad automatväxellåda. För- och nackdelar. 'Fördelar' Bättre bränsleekonomi upp till 15 procents förbättring jämfört med en konventionell automatväxellåda. Snabb up...
https://sv.wikipedia.org/wiki/DSG-växellåda
*  Ledvätska
... en vätska som finns innesluten i kroppens leder bland annat knä finger och armbåge lederna är benförbindelser som ger oss vår rörlighet benändarna är klädda med brosk som minskar friktionen leden är innesluten i en ledkapsel här fungerar ledvätskan som en sorts smörjmedel ledvätskan förser också ledbrosket med syre och näringsämnen ledvätskan gör så att till exempel fingrarna inte knakar när vi rör på dem men ibland saknas ledvätska och det är då vi hör att det knakar när du tränar produceras mer ledvätska vilket gör att lederna knakar mindre det finns en mängd besvär och sjukdomar kopplade till lederna och ledvätskan bland annat ledinflammationer ledgångsreumatism fibromyalgi och bechterews sjukdom kategori leder kategori kroppsvätskor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ledvätska
*  Styrd borrning
'Styrd borrning' är en schaktfri borrteknik som används vid byggande av ledningsnät. Borrhuvudet styrs från marken och har en utformning som gör det möjligt att borra krokigt, t.ex. När den dras tillbaka, förstorar den borrhålet samtidigt som den drar med sig ledningen eller skyddsröret. Som smörjmedel under borrning och tillbakadragande används en blandning av bentonitlera och vatten. Metoden klarar ledningsdiameter upp till 1200 mm och längder upp till 1500 meter. Styrning och lägesbestämning AT SBR -borrning StyroRock Styrd AT-Hammare Storlek - Mini till Mega borriggar Källor. Ska den styrda borrningen fungera, måste operatören i varje ögonblick veta exakt var borrhuvudet befinner sig, och åt vilket håll det rör sig. Två system finns - i båda fallen mäts borrhuvudets läge och rörelse av en sensor monterad bakom borrhuvudet. Signalerna från sensorn sänds antingen via en ledning inuti borröret till borrmaskinen eller genom marken till en mottagare ovanför borrhuvudet. AT-borrning även kallad SBR-borrning är ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Styrd_borrning
*  RIEJU DRAC RR - Twostroke.se
rieju drac rr twostroke se adly aprilia baotian btm tms benelli beta bultaco ch racing cpi daelim derbi gas gas generic gilera hm honda hooper hyosung italjet keeway kymco malaguti masaru motorhispania peugeot pgo piaggio vespa puch rieju roxon sachs sherco hrd suzuki sym tgb tomos vento viarelli yamaha zundapp övriga kina m fl mc hjälmar mopedstyling mopedtillbehör mopedtrim mätare koso m fl utrustning mopedguider tips visa kundvagn köpvillkor beställning betalning priser leveranser garantier manualer faq vanliga frågor återköp returer kontakta oss orderstatus bli återförsäljare b b login användarnamn lösenord glömt password login drac rr efter rieju drac rr efter alarm avgassystem avgassystem backspeglar batteri bromsar cylinderkit dekaler drev kedjor däck fartbegränsare förgasare förgasartillbehör handtag kablar vajrar koppling luftfilter membran mätare reservdelar chassi reservdelar motor reservdelar original smörjmedel styling chassi styling ljus styren stötdämpare tändning verktyg vevparti vevparti till...
http://twostroke.se/group.asp?group=59
*  Cornelia de Langes syndrom
... faktamall hälsotillstånd name cornelia de langes syndrom cdl image caption diseasesdb icd ilds q icd cornelia de langes syndrom cdl eller brachmann de langes syndrom kännetecknas av medfödda missbildningar kortväxthet och utvecklingsstörning syndromet beskrevs första gången av w brachmann och av barnläkaren cornelia de lange i amsterdam förekomst symptom orsaker källor referenser förekomst i usa beräknas ett cdl förekommer hos ett barn på i en studie i storbritannien uppges i stället ett barn på symptom låg födelsevikt ökad behåring hirsutism på rygg skuldror öron armar och ben litet huvud mikrocefali lindrig till svår utvecklingsstörning orsaker mutationer av gen t ex på korta armen p av kromosom genen har beteckningen nipbl nipped b like och styr bildningen av kodar för äggviteämnet proteinet delangin hos fler än hälften finns en mutation i nipbl smc l på x kromosomen har upptäckts hos cirka procent smc och smc a ger en lindrig variant av syndromet källor referenser kategori genetiska sjukdomar kategor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cornelia_de_Langes_syndrom
*  David Lange
'David Lange', "långi", född 4 augusti 1942 i Auckland, död 13 augusti 2005 i Auckland, var en nyzeeländsk politiker. 2003 erhöll han Right Livelihood Award för sina insatser för att minska antalet kärnvapen i världen. Lange förespråkade en kärnvapenfri zon i stillahavsområdet och nekade amerikanska fartyg som var kärnvapenbestyckade att anlöpa nyzeeländska hamnar. Den 10 juli 1985 inträffade en annan dramatisk händelse med anknytning till kärnvapenfrågan. Anledningen till att man lät sänka fartyget var att 'Rainbow Warrior' snart skulle lämna Auckland för att bege sig till Mururoa -atollen i Franska Polynesien för att protestera mot, och försöka störa, franska provsprängningar av kärnvapen. Nya Zeeland reagerade häftigt mot den hemliga och aggressiva operation på ett vänligt sinnat lands territorium som det franska attentatet mot Greenpeace-fartyget utgjorde. David Lange bedrev genom sin finansminister Roger Douglas en kraftigt marknadsanpassad politik som öppnade upp den nyzeeländska ekonomin för ökad tillv...
https://sv.wikipedia.org/wiki/David_Lange
*  Cornelia nympha
... är en insekts art som beskrevs av stsl cornelia nympha ingår i släkte t cornelia och familjen lyktstritar inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c hemiptera homoptera latr hemiptera africana flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori lyktstritar kategori cornelia...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cornelia_nympha
*  Antoni Lange
... född död mars var en polsk poet författare dramatiker filosof översättare med stor sakkunskap om ockultism ande och buddhism lange är den polska dekadenspoesins främste representant källor kategori polska poeter kategori polskspråkiga poeter kategori polska dramatiker kategori polskspråkiga dramatiker kategori polska översättare kategori polskspråkiga översättare kategori polska filosofer kategori polska författare under talet kategori polska författare under talet kategori personer från warszawa kategori födda kategori avlidna kategori män...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoni_Lange
*  Brachmann
... brachman louise brachmann tysk författare brachmann de langes syndrom kategori tyska efternamn...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brachmann
*  Kii blogg
... MER OM Kii. Kii SHOP. Kii blogg. Postat. 5 oktober 2015 av. cornelia i Mode Kvinna Höstredo med collegetröjan. Vi har inte många varor från Intromuse men det vi har är så snyggt. Som den här fina collegetröjan i ett mönster som är snyggt och som inte blir för mycket. Halsband Pipols Bazaar Byxor Rodebjer. LÄS HELA INLÄGGET. Postat. 5 oktober 2015 av. cornelia i Mode Kvinna varma toner i kalla tider. Mycket kommer i brun och beige vilket är lite extra fint om man är varmare i sin hudton. Clubs and Spades har kommit med denna tunna, fina stickade tröjan i en väldigt varm och ljus beige färg som vi älskar. Skjorta Kronstadt Väska Holger Skor Selected Homme Byxor Velour Solglasögon Shwood. LÄS HELA INLÄGGET. Postat. 4 oktober 2015 av. cornelia i Mode Kvinna mixa grått med blått. En väldigt bra och lite kallare kombination för höstens och vinterns blekare dagar. Ofta vill man inte ha färger som går i alldeles för varma färger eftersom att det kan ge ett blekare utseende på en själv. Kofta Acne Tröja/Kjol Bric...
http://blog.kii.se/
*  City Boy
'City Boy' var en brittisk rockgrupp bildad i Birmingham under tidigt 1970-tal av Lol Mason och Steve Broughton sång, Max Thomas keyboard och Chris Dunn gitarr, men senare bas. Ett krav för kontraktet var att de utökade ensembeln med trummor och bas, och gruppen rekryterade då Mike Slamer bas och Roger Kent trummor. Från början spelade Slamer bas och Dunn gitarr, men efter att Lange upptäckt att Dunns förmåga att spela gitarrsolon inte var den bästa bad han Slamer försöka sig på solot. Det visade sig vara så lyckosamt att de två medlemmarna därefter bytte instrument, på Langes direkta uppmaning. Det första, självbetitlade, albumet visade dock på gruppens kvalitéer både som kompositörer och inte minst stämsångare. Han var beredd till drastiska åtgärder, och redan efter andra skivan Dinner at the Ritz fick trummisen Roger Kent respass av Lange för att han inte levde upp till den önskvärda standarden. Denna gång blev låten en tämligen banal kärlekshistoria med en del av ett telefonnummer som titel. Det visade si...
https://sv.wikipedia.org/wiki/City_Boy
*  Mamma Madeleine: Läskiga hormoner.
... Mamma Madeleine. En 2 barnsmammas dagbok. torsdag 18 februari 2010. Läskiga hormoner. Morgonen började helt upp ned. Allt blev skit konstigt och jag förstod ingenting vad som hände med mig. Robin stod med jackan på ca 06.30 för att gå till bussen då jag vaknar upp och börjar gråta. Fick för mig att lillan inte rört sig i magen på hela natten och när jag försökte skaka på magen hände det inte heller något. Drabbades av en lätt panik och blev väldigt ledsen men efter lite tröst från Robin så kunde han bege sig till jobbet och jag somnade om. Milton skötte sig själv denna morgon som tur var. Han tittade på barnkanalen i 2 timmar själv innan han väckte mig. Då kom han in och sa -mamma sverige vann. Ööö jaha okej, slog då upp ögonen och såg på tvn i sovrummet att någon svensk hade vunnit skidskytte haha. LillaAktuellt var det som var då. Kul kul. Var då ganska utvilad och kände mig då lite mer normal igen. Vi käkade frukost och gjorde oss iordning för en dag ute på Hölö med Annelie och Cornelia. Innan vi åkte...
http://minmilton.blogspot.com/2010/02/laskiga-hormoner.html
*  Heja Abbe.: Igår kväll.
... skip to main. skip to sidebar. 30 november 2009. Igår kväll. Kl 22:49. 21 kommentarer:. ippis. 30 november 2009 23:10 Åhh vad fint. Blev riktigt avis, trots att lussekatter är det värsta jag vet ; Svara Radera. Myaraq. 30 november 2009 23:13 Vad stor storebror har blivit, så snabbt. Svara Radera. Marie-Louise. 30 november 2009 23:20 Vad mysigt det ser ut. Vi hade också julbak igår, så mysigt med 1:a advent. Svara Radera. Minoriteten i majoriteten. 30 november 2009 23:25 Du är en fantastisk skribent och fotograf, jag vet att du hört det förut men det tål att upprepas. Svara Radera. Cornelia. 30 november 2009 23:42 Hej. Det där ser riktigt mysigt ut. Jag tänkte passa på att jag har skrivit ett inlägg där jag tipsar om din blogg. Och jag lånade då ett kort från din blogg, nämligen fotot på den fina lövtavlad som Abbe gjorde. http://www.hejaabbe.com/2009/11/abbe-gjorde-en-tavla.html Jag hoppas det här är okej med dig. Dock är mitt inlägg schema lagt och kommer inte att synas förren den 4:e dec. Men som sagt,...
http://hejaabbe.com/2009/11/igar-kvall.html
*  Harriet Backer
miniatyr|Harriet Backer, omkring 1920 ] 'Harriet Backer', född 21 januari 1845 i Holmestrand i Norge, död 25 mars 1932, var en norsk målare. Hon anses vara en av Norges viktigaste kvinnliga målare och är känd för sina interiörmotiv, landskapsbilder och detaljer förmedlade med fylliga färger och stämningsfull ljusättning. Harriet Backer var syster till pianisten Agathe Backer-Grøndahl. Liv och karriär Samlingar och verk Litteratur Se även Källor Bildgalleri. Liv och karriär. Harriet Backer växte upp i Holmestrand, och från tolv års ålder i Kristiania. Där utbildade hon sig i teckning och målning för bland andra Jacob Calmeyer, på Johan Fredrik Eckersberg s målarskola, för Christen Brun och på Knud Bergslien s målarskola. Senare var hon elev till Eilif Peterssen och Léon Bonnat. I tio år bodde hon tillsammans med sin väninna Kitty Kielland i Paris. Harriet Backer arbetade i en realistisk tradition inom målarkonsten, och hon räknas både som naturalist och en tidig impressionist. Hon var en av Fleskum-målarna, ar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harriet_Backer
*  Svenska Mad
Den svenska utgåvan startade i september 1960 och gavs ut av Williams förlag på initiativ av entreprenör en Rolf Janson senare bland annat grundare av Bokförlaget Bra Böcker. Under denna tid hette tidningen kort och gott 'Mad', men på omslaget kunde man se varierande titlar, som till exempel 'Svensk Madtidning' på nr 1/1997. Den lades ner ännu en gång 2002, men gjorde en kort comeback med två nummer samma år till följd av ett stort ståhej i massmedia. Uppmärksamheten innebar dock inte några höjda försäljningssiffror och några nya Mad-utgåvor har inte sett dagens ljus sedan dess. Mot slutet av den svenska utgåvan medverkade även en yngre generation serieskapare som David Liljemark, Daniel Ahlgren, Olle Berg, Kerold Klang, Henrik Lange och Johan Wanloo. Populära inslag i såväl den amerikanska som den svenska utgåvan av 'MAD' har varit parodierna på aktuella biofilmer och TV-serier. Nr 1/1960 till och med nr 2/1976 utgivna av Williams förlag Nr 2½/1976 till och med nr 8/1993 utgivna av Semic Press Nr 1/1997 till...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Mad
*  Oscillerande indikator
... är en term som används inom finans världen för olika metoder att statistiskt förutsäga kursrörelser för aktie r valutor råvaror med mera generellt sett rör sig aktiekurser både uppåt och nedåt över tiden det är denna upprepade vågrörelse som kallas oscillerande från olika statistiska formler kan man få indikationer om nuvarande trend är sannolik att hålla i sig eller om den är på väg att ändra till motsatt riktning en del av de statistiska hjälpmedlen kallas oscillerande indikatorer stochastic oscillator utvecklad av george lane är en oscillerande indikator som är konstruerad för att hitta situationer då en aktie anses vara överköpt eller översåld och är därmed en ledande indikator köpsignal ges när stochastic kurvan sjunker under en viss tröskel och säljsignal när stochastic kurvan stiger över en viss tröskel se även teknisk analys kategori teknisk analys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillerande_indikator
*  Bella Vista Motel Franz Josef Glacier (Franz Josef, Nya Zeeland) - Motell recensioner - TripAdvisor
Bella Vista Motel Franz Josef Glacier Franz Josef, Nya Zeeland - Motell recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Är du inte redo att boka. Bella Vista Motel Franz Josef Glacier. GÅ MED LOGGA IN. Franz Josef. Franz Josef Turism. Hotell i Franz Josef. Franz Josef semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Franz Josef. Franz Josef flyg. Restauranger i Franz Josef. Franz Josef sevärdheter. Franz Josef bilder. Karta över Franz Josef. Hotell. Alla hotell i Franz Josef Erbjudanden på hotell i Franz Josef Sista minuten Franz Josef. Efter hotelltyp. Franz Josef vandrarhem. Mest prisvärda hotell i Franz Josef. Romantiska hotell i Franz Josef. Lyxhotell i Franz Josef. Efter hotellklass. 5-stjärniga hotell i Franz Josef. 4-stjärniga hotell i Franz Josef. 3-stjärniga hotell i Franz Josef. Populära bekvämligheter. Franz Josef Hotell ...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g609170-d637362-Reviews-Bella_Vista_Motel_Franz_Josef_Glacier-Franz_Josef_Westland_National_Park_Te_Wahipounamu.html
*  Franz Josef TOP 10 Holiday Park (Franz Josef, Nya Zeeland) - Campingplats recensioner - TripAdvisor
Franz Josef TOP 10 Holiday Park Franz Josef, Nya Zeeland - Campingplats recensioner - TripAdvisor. Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska. Vi stöder följande webbläsare:. Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari. Är du inte redo att boka. No rush. We've saved this trip in your cart so you can come back any time, compare prices, and complete your booking. Franz Josef TOP 10 Holiday Park. 1 Meddelanden. Logga in så att du aldrig går miste om resenyheter. GÅ MED LOGGA IN. Franz Josef. Franz Josef Turism. Hotell i Franz Josef. Bed and Breakfast i Franz Josef. Franz Josef semesterbostäder för uthyrning. Semesterpaket till Franz Josef. Franz Josef flyg. Restauranger i Franz Josef. Franz Josef sevärdheter. Franz Josef bilder. Karta över Franz Josef. Hotell. Alla hotell i Franz Josef Erbjudanden på hotell i Franz Josef Sista minuten Franz Josef. Efter hotelltyp. Franz Josef vandrarhem. Mest prisvärda hotell i Franz Josef...
http://tripadvisor.se/Hotel_Review-g609170-d1396099-Reviews-or60-Franz_Josef_TOP_10_Holiday_Park-Franz_Josef_Westland_National_Park_Te_Wahipounamu.html
*  Franz Reichelt
... miniatyr px franz reichelt och hans tvivelaktiga fallskärmskonstruktion franz reichelt även känd som frantz reichelt eller françois reichelt född död februari var en österrikisk skräddare och fallskärmsdesigner som främst är ihågkommen för sitt dödsfall efter att han i ett försök med sin design ade fallskärmskostym hoppade från eiffeltornet reichelt föddes i wien och flyttade till den franska huvudstaden paris le saut du siècle édouard launet summer supplement of libération publicerad juli han erhöll franskt medborgarskap och en av hans systrar bosatte sig också i frankrike från juli började franz reichelt konstruera och utveckla en fallskärm suit en kostym som inte var mycket större än vad som normalt bärs av en flygare men med tillägg av ett par stavar ett sidenkapell samt en liten mängd gummi som gav den möjlighet att vecklas ut och bli vad reichelt hoppades på en praktisk och effektiv fallskärm efter drygt tre år var reichelt färdig med sin uppfinning och i början av februari meddelade han pressen at...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Franz_Reichelt
*  Franz Naegele
... miniatyr franz naegele franz karl naegele nägele född den juli i düsseldorf död den januari i heidelberg var en tysk läkare han var far till hermann franz joseph naegele naegele blev extra ordinarie och ordinarie professor i obstetrik vid heidelbergs universitet han var en av sin tids främsta obstetriker i tyskland och blev berömd främst för sina skrifter om bland annat bäcken läran och förlossning smekanismen bibliografi i urval ueber den mechanismus der geburt das weibliche becken lehrbuch der geburtshülfe für hebammen trettonde upplagan ny bearbetning av hermann fehling tredje upplagan das schräg verengte becken källor kategori tyska läkare inom obstetrik och gynekologi kategori tyska professorer i medicin kategori personer verksamma vid heidelbergs universitet kategori tyska läkare under talet kategori personer från düsseldorf kategori födda kategori avlidna kategori män kategori ugglan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Franz_Naegele
*  Lungfunktionstest - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Fakta och råd. Fakta och råd St ll en anonym fr ga. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Regler och rättigheter. Regler och rättigheter Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. H r kan du st lla en anonym fr ga eller ta del av redan st llda fr gor och svar. Lyssna - Talande webb. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Visa mig även information från: Blekinge. Jönköpings län. Jag vill tipsa dig om en artikel på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Lungfunktionstest/. Allmänt Ett lungfunktionstest görs för att undersöka hur lungorna fungerar. Man kan få göra det om läkaren misstänker att man har till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Lungfunktionstest går att göra på flera olika sätt men de vanligaste metoderna kallas PEF-mätning och spirometri. Ibland vill läkaren att man undviker vissa läkemedel fö...
http://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Lungfunktionstest/?expandshare=1
*  Förgasare (medicin)
förgasare medicin förgasare medicin förgasare används inom vården för att förgasa vätskor som skall användas inom anestisin till exempel lustgas i förgasaren förgasas vätskan och ett överskott av den tillförs gasblandningen som skall inandas överskottet andas sedan ut via ett överskottsutsug förgasarna måste kalibreras för att fungera optimalt referenser kategori medicinsk teknik kategori anestesi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förgasare_(medicin)
*  Datsun Sports
... 'Datsun Sports' är en sportbil som introducerades 1959 av den japan ska biltillverkare n Nissan Motor Co. Ltd. Den ersattes 1960 av den uppdaterade 'Datsun Fairlady' som tillverkades i två generationer fram till 1970. Datsun Sports S211 Datsun Fairlady SPL212/213 Datsun Fairlady SP310/SP311/SR311 Motor Källor Referenser. Externa länkar. Datsun Sports S211. Datsun Sports baserades på chassi t från 210-modellen, inklusive den lilla enlitersmotorn. Den fick en öppen kaross gjord i glasfiber armerad plast. Tillverkningen blev en stor besvikelse då endast 20 bilar byggdes. Datsun Fairlady SPL212/213. Redan efter ett år kom den uppdaterade Datsun Fairlady. Utseendemässigt var den en kopia av företrädaren men det var en helt ny bil. Karossen var nu byggd i stål och chassit hämtades från Datsuns lilla pick up som till skillnad från 210-modellen hade individuell hjulupphängning fram. SPL212 ersattes efter ett år av SPL213 som fick starkare motor med dubbla förgasare. Bilen var enbart avsedd för export och byggdes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datsun_Sports
*  Facel Vega FV
'Facel Vega FV' är en personbil, tillverkad av den franska biltillverkaren Facel Vega mellan 1954 och 1959. Den uppdaterade 'Facel Vega HK500' fortsatte sedan tillverkas till 1961. I början av femtiotalet förlorade Facel ett kontrakt på kaross er åt Panhard. Jean Daninos såg möjligheten att utnyttja den lediga produktionskapaciteten till att bygga en bil under eget namn. Då Facel främst var karossbyggare saknade man resurser att bygga egna motor er. Detta löste man genom att köpa in V8-motor er från amerikanska Chrysler. Daninos hade avsikten att bygga bilar i samma klass som trettiotalets franska storheter, som Bugatti Type 57, Delahaye 135 och Talbot-Lago T150. Traditionella franska bilentusiaster uppskattade dock inte den jämförelsen, på grund av motorns ”utländska” ursprung. Bilen döptes till 'Facel Vega FV', efter den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbild en Lyran. Produktionen startade 1954 och bilens eleganta formgivning och lyxiga interiör imponerade på publiken. Det höga priset höll dock nere efterfråg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_FV
*  MGA
'MG MGA' är en sportbil, tillverkad av den brittiska biltillverkaren MG mellan 1955 och 1962. MG hade tävlat på Le Mans 1951 med en strömlinjeformad TD. Den var baserad på ett vidareutvecklat TF-chassi och kaross en var mycket lik tävlingsbilen. MG TF var en urmodig konstruktion som sålde allt sämre och BMC:s ledning gav grönt ljus för projekt EX175. Eftersom rationaliseringarna inom koncernen var i full gång skrotades MG:s egen motor och bilen fick BMC:s B-motor istället. MG:s nya sportbil hade tävlat på Le Mans våren 1955, men den officiella debuten var först i september samma år. Den öppna bilen hade en enkel sufflett och lösa sidorutor. Produktionen uppgick till 58 750 bilar. MG hade länge byggt motor er med dubbla överliggande kamaxlar för tävlingsbruk. Sommaren 1958 presenterade man en sådan variant av B-motorn för privatkunder. För att hantera den förbättrade prestandan hade bilen skivbromsar runt om och särskilda fälg ar med centrummutter. Dessvärre led motorn av tillförlitlighetsproblem som skrämde b...
https://sv.wikipedia.org/wiki/MGA
*  Matra Murena
... är en bakhjulsdriven sportbil tillverkad av den franska industrikoncernen matra i samarbete med biltillverkaren talbot mellan och matra bagheera hade varit en försäljningssuccé dels beroende på det låga inköpspriset men där fanns ändå utrymme för förbättringar kunderna hade framfört huvudsakligen tre klagomål motor n var för liten byggkvaliteten för dålig och dessutom var chassi t mycket känsligt för rost matra tänkte åtgärda detta när man planerade efterträdaren murena matra murena debuterade på bilsalongen i paris efter psa koncernens övertagande av chrysler europe marknadsfördes bilen under namnet talbot matra bilen var liksom företrädaren tresitsig och byggde på ett chassi i stål som kläddes med karosspaneler i plast men chassit var nu helgalvaniserat för att komma undan rostproblemet matra erbjöd två fyrcylindriga motoralternativ och den större litersmotorn kunde förses med dubbla förgasare för högre effekt matra murena sålde inte alls lika bra som företrädaren en orsak kan vara att den var betydlig...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matra_Murena
*  Vauxhall Velox
'Vauxhall Velox/Cresta' är en personbil, tillverkad i fem generationer av den brittiska biltillverkaren Vauxhall mellan 1948 och 1972. 'Velox L' introducerades 1948 tillsammans med den fyrcylindriga systermodellen Wyvern. Konstruktionen var mycket modern, med toppventil smotor, hydrauliska broms ar, och en självbärande kaross med utbyggt bagageutrymme. 6-cyl radmotor Stötstångsmotor. ohv. 54 hk. 1951 kom 'Velox E' med en större pontonkaross. Redan efter ett år fick modellen en ny, kortslagig motor. Den fanns med två olika effektuttag, beroende på kompressionsförhållande. 1954 kompletterades programmet med den exklusivare 'Vauxhall Cresta'. 6-cyl radmotor Stötstångsmotor. ohv. 55 hk. 6-cyl radmotor Stötstångsmotor. ohv. Liksom den tyska koncernkollegan Opel Kapitän var karossen influerad av det rådande amerikanska modet, med fenor och panoramaruta fram. Även bakrutan gick runt hörnen och var tredelad som på Buick och Oldsmobile från den här tiden. Hösten 1959 kom en lätt ansiktslyftning med bland annat hel bak...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vauxhall_Velox
*  Alfa Romeo 8C
'Alfa Romeo 8C' är en sportbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Alfa Romeo mellan 1931 och 1939. Chassi t vidareutvecklades från företrädaren 6C medan motor n var baserad på den större racervagnen P3. Även om 8C togs fram med motorsport som främsta användningsområde, byggdes ett antal landsvägsvagnar med snällare motorer. Det var en rak åtta, bestående av två fyrcylindriga motorblock med varsitt cylinderhuvud i aluminium med dubbla överliggande kamaxlar, monterade på ett gemensamt vevhus. I sitt första utförande var motorn på 2,3 liter och många komponenter var gemensamma med 6C-1750 -motorn. Till 1935 förstorades motorn till 2,9 liter och försågs med dubbla kompressorer. 140 hk. 165 hk. 220 hk. Dubbla förgasare, dubbla Roots-kompressor. kompressorer. 180 hk. Dubbla förgasare, dubbla Roots-kompressor. kompressorer. Den byggdes med lång hjulbas Lungo på 3,10 m och kort Corto på 2,75 m. Alfa Romeo lyckades bra med sin föresats och 8C var väl så framgångsrik som sin företrädare. Bland annat vann Alf...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_8C
*  Matra Bagheera
... är en sportbil tillverkad av den franska industrikoncernen matra i samarbete med biltillverkaren simca mellan och matra hade haft oväntat stor framgång med sin mittmotorsportbil m men matra hade alltför få återförsäljare för att nå större försäljningsvolymer när efterträdaren bagheera planerades sökte matra därför samarbete med en stor biltillverkare för att få tillgång till produktionskapacitet och försäljningsnät nybildade chrysler europe nappade på matras förslag eftersom man ansåg en sportbil skulle väcka uppmärksamhet åt övrig verksamhet matra övervägde att ge bilen ett litet baksäte men till slut valde man att bygga kaross en så bred att man fick plats med ett tre säten i bredd i kupén bilen byggde på ett chassi i stål som kläddes med karosspaneler i plast motor n hämtades från simca ti tillsammans med en rad andra komponenter bilen debuterade i samband med le mans timmars passande nog vanns tävlingen av en matra sportvagnsprototyp kunderna uppskattade bagheerans vägegenskaper men många tyckte att ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matra_Bagheera
*  ”Ett avtal inte alls omöjligt” | Klimathotet | Aftonbladet
Den blev citerad över hela världen, och ökade intresset för klimathotet. Enligt Stern är världen närmare än väntat att få till ett bra klimat­avtal i Köpenhamn. Han har utgått från det allmänt accepterade kravet att vi ska begränsa temperaturhöjningen till två grader, jämfört med år 1750. I dag släpper världen ut 47 gigaton – miljarder ton – koldioxid om året. Enligt Stern behöver utsläppen komma ner till 44 gigaton koldioxid 2020, för att vi ska ha 50 procents chans att klara tvågradersmålet. ”Bara” två gigaton kvar Nicholas Stern har analyserat samtliga löften om utsläppsnerskärningar som rika och fattiga länder gjort inför Köpenhamnsmötet, allt från USA:s till Indonesiens utfästelser. Slutsatsen är att om de infrias, så kommer människan att släppa ut ungefär 46 gigaton koldioxid 2020. Därmed är det ”bara” ytterligare två gigaton av nerskärningar som världens länder måste komma överens om under Köpenhamnskonferensen. När chefen för FN:s miljöprogram, Achim Steiner, presenterade Sterns nya rapport i Köpenham...
http://aftonbladet.se/klimathotet/article12177986.ab
*  Energideklaration för bilar
'Energideklaration för bilar' gällande personbil ar skulle gör det lättare för kunden att jämföra bränsleförbrukning en och utsläppen för olika bilmodeller. I dag finns det dock ingen obligatorisk energimärkning av bilar och inte heller någon officiell standard. Som en följd av EU-direktiv et 1999/94/EG http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0094:20081211:SV:PDF ”om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar” har i Sverige Konsumentverket på uppdrag av den svenska regeringen tagit fram rapporten ”Märkningssystem vid marknadsföring av nya bilar” http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/kategorier/rapporter/2007/rapport-2007-5-markningssystem-vid-marknadsforing-av-nya-bilar-d.html, publicerad 2007. Enligt förslaget ska energimärkningen för bilar bygga på samma idé som den rådande märkningen för vitvaror. Energideklarationen för bilar föreslås i utredningen innefatta:'. Tydlig uppgift avseende bilmode...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energideklaration_för_bilar
*  Keelingkurvan
... miniatyr keelingkurvan atmosfärisk halt av koldioxid vid toppen av mauna loa hawaii keelingkurvan är en graf som visar atmosfär ens koldioxid halt uppmätt på toppen av berget mauna loa hawaii sedan grafen visar dels de naturliga säsongsvariationerna i koldioxidhalt i atmosfären och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år de naturliga variationerna beror på att planeten andas när det är vår på norra halvklotet så växer växtligheten extra fort och binder då extra mycket koldioxid resultatet blir att halten koldioxid i atmosfären minskar på liknande sätt som den minskar då människor och djur andas in denna inandning fortsätter under sommaren men när det blir höst på norra halvklotet så kommer istället en utandning så att koldioxidhalten ökar ökningen av halten beror på att förmultning en dominerar under hösten och i den processen avges koldioxid klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat värden i t...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Keelingkurvan
*  Koldioxidintensitet
... thumb koldioxidutsläpp i ton per capita i termen koldioxidintensitet kan syfta på olika mått för ett lands koldioxidutsläpp det kan vara total eller nettoutsläpp i förhållande till landets bnp eller i förhållande till landets energikonsumption de första innebär grova mått på kvoten mellan de totala koldioxidutsläppen och den ekonomiska aktiviteten ett annat relaterat mått är att titta på koldioxidutsläppen för ett land som andel av landets befolkning koldioxid per capita kategori nationalekonomi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidintensitet
*  Baldos
... miniatyr baldos efter shell eco marathon miniatyr baldos ii innan race i eurospeedway shell eco marathon baldos som betyder isflak på samiska är den miljöbil som under åtta månader konstruerades och tillverkas av studenter vid luleå tekniska universitet bilen deltog i tävlingen shell eco marathon som går ut på att köra så långt som möjligt på energimängden ekvivalent mot en liter bensin baldos är byggd av kolfiber och höghållfast aluminium samt utrustad med en högeffektiv hybriddrivlina av serietyp energikällan är i grunden en cc förbränningsmotor som körs i ottocykel med i kompressionsförhållande och ren etanol e som bränsle för att förhindra knackning används ett realtidsreglerat system för avgasåtercirkulering av inert gas under tävlingen räknas den förbrukade energimängden om till motsvarande mängd bensin teamet från luleå som tävlade i klassen urban concept lyckades ta sig hela km på en liter bensin samt endast släppa ut g koldioxid per kilometer detta räckte till vinst i klassen samt nytt världsrek...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baldos
*  Solar Serpents in Paradise « Below The Clouds
Motorvägar är traditionellt inte speciellt miljövänliga och brukar inte bidrag till något mer än ökade koldioxidutsläpp. En av de städer som har milvis av motorvägar är Los Angeles och just där hoppas svenska arkitekten Måns Tham att man kan förändra vägnätet till ett slingrande kraftverk som generera ström genom täcka vägbanorna med solceller. Inte nog med det, Måns Tham föreslår även att man ska ha algodlingar längs motorvägsnätet. Algerna ska rena bilarnas avgaser från koldioxid och man kan sedan förädla algerna och göra biobränsle av dem. Om ni undrar hur mycket el de nya vägarna skulle kunna generera så kan se en uträkning på det efter hoppet. Santa Monica Freeway downtown to the beach : 24 km avarage 40 m width = 960.000 m2= 600.000 domestic panels 1,6 m2 Peak effect for Santa Monica Freeway 115 MW = 150 GWh per year 115 GWh is enough electricity for all households of Venice, CA. Karma från Fisker Automotive. Dags för en bil igen. Den här gången är det en miljövänlig bil med det kitschiga namnet Karma. ...
http://belowtheclouds.com/2010/11/03/solar-serpents-in-paradise/
*  CASTROL ELIXION REDUCERAR KOLDIOXIDUTSLÄPPET AVSEVÄRT - Castrol Sverige
Castrol lanserar Castrol Elixion Low SAPS 5W-30, motoroljan som är det senaste inom smörjmedel för tunga fordon. Castrol Elixion Low SAPS är framtagen för att öka driveffektiviteten hos tunga fordon och har genom tester visat att den kan sänka driftskostnaderna väsentligt för tunga lastbilar samtidigt som den även minskar koldioxidutsläppen. Castrol Elixion Low SAPS är den enda motoroljan som har godkänts enligt ACEA E6 och E7 och den enda europeiska 5W-motoroljan som godkänts av lastbilstillverkarna. Castrol Elixion Low SAPS ger tunga fordon ett bättre motorskydd, minskad oljeförbrukning och förbättrad prestanda. – Vi har tagit fram en olja som förlänger livslängden på tunga fordon samtidigt som den minskar både driftskostnader och utsläpp, säger Catarina Hagstrand, Key Account Manager - Nordics. Ytterligare tester har gjorts för att bevisa att motoroljan optimerar motorns prestanda inom följande områden: Minskade utsläpp – Genom att byta till Castrols Elixion Low SAPS kan en lastbilsflotta bestående av 50 l...
http://mynewsdesk.com/se/castrol/pressreleases/castrol-elixion-reducerar-koldioxidutslaeppet-avsevaert-206070
*  Cool Biz
... japanska クール ビズ kort för cool business är en japan sk kampanj initierad av japans miljödepartement sommaren med mål att minska utsläppet av växthusgaser genom att uppmana offentliganställda att dels klä sig svalare dels inte ställa in luftkonditionering sanläggningar på lägre än grader celsius baserad på en nätenkät uppskattade departementet att man genom kampanjen minskat koldioxid utsläppen med ungefär ton http www env go jp en press a html pressrelease från departementet result of cool biz campaign externa länkar källor kategori naturskydd i japan kategori wp projekt japan...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cool_Biz
*  Iskärna
... thumb borrning har producerat en iskärna för iskärna i betydelsen små partiklar som bildar iskristaller se iskärna isbildning en iskärna är ett prov från en glaciär eller någon annan många år gammal anhopning av snö och is en iskärna har instängda luftbubblor från äldre perioder sammansättningen av iskärnorna speciellt närvaron av olika väte och syre isotop er ger en bild av klimat et vid den tiden exempelvis kan man skatta historiska lufttemperatur er och koldioxid nivåer andra saker som kan utläsas från iskärnor är tidigare vulkan utbrott och skogsbränder tidslängden för vilket iskärnan kan ge klimatuppgifter från spänner mellan några år upp till år för iskärnor från antarktis som borrats upp av epica kategori datering kategori glaciologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iskärna
*  Oregonpetitionen
Personerna bakom petitionen menar att det saknas vetenskapliga bevis för att mänskligt utsläpp av koldioxid, metan och andra växthusgas er kommer leda till katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och störningar i jordens klimat samt uppmanar även USA:s kongress att inte skriva under Kyotoprotokollet. Oregonpetitionen framförs ofta i klimatdebatten som en indikation på att det skulle råda någon sorts oenighet bland klimatforskarna men petitionen förnekar inte på något sätt att jorden genomgår en antropogen global uppvärmning. I ett manuskript som medföljde uppropet hävdades att den förväntade uppvärmningen till följd av koldioxidutsläppen skulle bli försumbar och att koldioxidgödsling av växter skulle absorbera mycket av utsläppen. Petitionen har fått kritik för sin bristande kontroll av dem som undertecknat petitionen ifall de verkligen är forskare inom området. Av de undertecknade skall enligt kritiker enbart drygt 2 000 verkligen ha definierat sig som forskare inom områden som på något sätt har koppling...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oregonpetitionen
*  Swedish Tissue
... faktamall företag företagsnamn swedish tissue ab bild bildtext nummer typ privat aktiebolag sätesort kisa sverige nyckelpersoner lorenzo bianchi verkställande direktör bransch pappersbruk produkter tjänster antalanställda cirka swedish tissue ab tidigare långasjönäs pappersbruk är ett företag beläget i kisa östergötland som producerar mjukpapper i form av moderrullar som används vid tillverkning blöjor servetter näsdukar och liknande i kisa produceras årligen cirka ton mjukpapper varav drygt går på export företaget ingår i den italienska koncernen sofidel som är den näst största papperstillverkaren i europa med en årlig produktion på över miljon ton papper och en omsättning på miljarder kronor koncernen finns i europeiska länder samt usa och har totalt anläggningar sofidel har sitt högkvarter i staden lucca i norra italien swedish tissue ab och sofidel är den första koncernen i världen som gått med i wwf s climate savers programme medlemmar i programmet lovar att sänka sina koldioxid utsläpp och sofidel ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Swedish_Tissue
*  E5 (bränsle)
e bränsle e bränsle e är en form av motorbränsle som består av etanol och bensin i sverige säljs all oktanig bensin som e bränsle med undantag på gotland observera att oktantal et inte avser procentandelen bensin utan är ett mått på bränslets förmåga att motstå knackningar enligt en överenskommelse mellan svenska petroleuminstitutet en organisation som sammansluter de största svenska motorbränsleleverantörerna och bil sweden som sammansluter biltillverkare och importörer så garanteras att bensindrivna bilar klarar den procentiga etanolinblandningen orsaken till etanolinblandningen är av miljöhänsyn minskning av fossila koldioxid utsläpp samt miljöfarliga ämnen som finns i motorbensin är den högsta inblandning som eu tillåter för att bränslet ska få kallas bensin källor kategori bränslen en e fuel...
https://sv.wikipedia.org/wiki/E5_(bränsle)
*  Linfärja
... en linfärja även kabelfärja är en färja av roro typ främst för person och fordonstransporter över mindre vatten färjan drivs av en lina eller mer bestämt en kraftig stålvajer som ligger i vattnet mellan de två färjelägena uppspänd i kraftiga betongfundament bredvid dem färjans motor arbetar sig åt ena eller andra hållet med hjälp av linan och har således inget roder för att ändra färjans riktning fördelen är att färjans konstruktion kan göras enklare och enligt trafikverket färjerederiet kan upp till bränsle sparas och därmed motsvarande mängd koldioxid utsläpp nackdelen är att färjelägena måste ligga någorlunda mitt emot varandra likaså får avståndet mellan dem inte vara för långt ytterligare en nackdel är att fartygstrafik som ska passera färjeleden inte kan gå så nära färjan utan risk att fastna med propeller eller roder i färjans lina vid vissa mindre färjeleder är passage av färjeförbindelsen helt förbjuden då färjan är i rörelse blixtljus används ofta för att uppmärksamma passerande på detta källor...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linfärja
*  Haldaneeffekten
... efter j b s haldane är en effekt som innebär att förhöjt partialtryck av koldioxid pco kommer att förskjuta syrets dissociationskurva från hemoglobin åt vänster högre koldioxidkoncentration i blodet kommer alltså att göra att hemoglobin ets affinitet för syre minskar mekanismen är att koldioxid bildar en karbamat med n terminalerna på hemoglobinets proteinkedjor detta ändrar laddningen och medför en alloster förändring och denna allostera variant av hemoglobin kallas karbaminohemoglobin omvänt har syre en låg affinitet för karbaminohemoglobin så när karbaminohemoglobinet når den syrerika miljön i lungornas kapillärer kommer detta leda till att koldioxiden dissocierar från n terminalen så att man får oxyhemoglobin detta frigör en viss del koldioxid och är en inte obetydlig orsak till koldioxidfrisättning i lungorna kategori cirkulationsfysiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haldaneeffekten
*  Nettoprimärproduktionen
Främst är det gröna växter, alger och bakterier som utför omvandlingen och dessa kallas primärproducenter. Olika organismers konsumtion av varandra bildar en näringskedja där primärproducenterna utgör det första steget, eftersom de producerar sina livsnödvändiga organiska ämnen från oorganiska föreningar. De fotoautotrofa producenterna framställer med hjälp av fotosyntes en organiska föreningar av koldioxid och vatten med solljus som energikälla. De kemoautotrofa producenterna använder sig också av koldioxid men erhåller energi genom att utföra oxidation av oorganiska föreningar i en process som kallas kemosyntes. Bruttoprimärproduktionen är benämningen på den mängd energi som de autotrofa organismerna i ett organismsamhälle binder i organiska föreningar. Nettoprimärproduktionen är den mängd energi av bruttoprimärproduktionen som de autotrofa organismerna använder till att växa. Under fotosyntes och kemosyntes bildas kolhydrat er som lagras i biomassa n och dessa kolhydrater kan sedan primärproducenten själv ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nettoprimärproduktionen
*  Växternas evolution
Under ordovicium, för ungefär 450 miljoner år sedan, dök de första landväxterna upp. on the basis of fossil spores" Dessa började dela upp sig i olika former under sen Silur, för ungefär 420 miljoner år sedan och frukerna av deras diversifiering syns med god detaljrikedom i fossila lämningar från tidig devon i Rhynie-flinta. Gräsen och många andra grupper utvecklade då nya metaboliska processer för att klara sig när halten av koldioxid i atmosfären blev lägre och förhållandena i tropikerna blev varmare och torrare under de senaste 10 miljoner åren. En viktig förutsättning för växternas utveckling inträffade för ungefär 1,5 - 2 miljarder år sedan, när en eukaryot isk organism fångade in en cyanobakterie som levde vidare inne i dessa celler och vidareutvecklades till det som nu är kloroplast. Om man antar att kransalgerna har förändrats ganska lite sedan landväxterna skiljde ut sig innebär detta att de utvecklades från grenade, trådformade, haplontisk a alg er som levde i grunda sötvattenansamlingar, kanske vid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Växternas_evolution
*  Havsförsurning
miniatyr|Koldioxidcykeln mellan atmosfären och havet 'Havsförsurning' är den process då pH -värdet i haven långsamt sjunker. Detta sker framför allt genom att koldioxid från atmosfären tas upp av hav en. På motsvarande sätt kommer pH att minska under vintern genom att kallt vatten kan lösa mer koldioxid samtidigt som primärproduktionen upphör och ersätts av nedbrytning. http://fof.se/tidning/2008/1/haven-forsuras-rekordsnabbt#overlay=tidning/2008/1/haven-forsuras-rekordsnabbt De senaste kunskapssammanställningarna tyder på att det finns ett stort kunskapsbehov om de gemensamma effekterna av havsförsurningen och andra miljöhot på ekosystem. En ytterligare försenande faktor är att haven är en internationell angelägenhet, som behöver samarbete och koordination mellan många länder, både när det gäller forskning, bevakning och åtgärdsprogram. miniatyr|Skillnaden i pH mellan nuvarande värde och förindustriellt värde En ungefärlig skattning har gjorts av havsförsurningens utveckling över tid:. Tidpunkt pH pH-förändr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsförsurning
*  Fotorespiration
... sker i fotosyntes ens senare steg mörkerreaktionerna calvincykel n som följer efter ljusreaktionerna fosforylering fotolys och reduktion av väte transportören i ljusreaktionerna omvandlas solens energi till kemiskt bunden energi vilken används till att i mörkerreaktionen binda koldioxid och vätejoner till glukos glukosets uppgift är att lagra den energi växten tagit från solens ljus kärnan i mörkerreaktionen är enzym et rubisco som också kan katalysera den omvända reaktionen är koldioxidhalten låg hos växten kan rubisco börja använda sig av syret som just producerats och då alltså motverka fotosyntesen de vanligaste växterna c växter använder sig av calvincykeln och har alltså de ovannämnda begränsningarna vissa specialiserade växter har förmåga att motverka fotorespiration en grupp c växter använder en annan reaktion som ger dem möjligheten att växa där halten koldioxid är avsevärt lägre samtidigt är dess begränsning att de kräver mer energitillförsel än c växterna och därigenom mer ljus en tredje grupp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotorespiration
*  Exoterm reaktion
... thumb en exoterm reaktion brinnande trä en exoterm reaktion är en kemisk reaktion där energi oftast värme avges sprängämne n består av kraftigt exoterma reaktioner som avger energi i form av värme vilket resulterar i en explosion där energin avges extremt snabbt inom de branscher som sprängämnen används militär vägbyggen m m utförs ingående forskning inom de exoterma reaktionerna motsatsen är endoterm a reaktioner där energi måste tillföras för att reaktionen ska fortgå efter exoterma kemiska reaktioner bildas energifattiga ämnen exempel väte syre vatten energi när man eldar ved cellulosa sker en exoterm kemisk reaktion energin som bands upp i trädet när det växte strålar ut som värme och ljus samtidigt som det bildas koldioxid och vatten en ungefärlig exoterm kemisk reaktion sker i vår kropp födan vi får i oss innehåller kolhydrater enzymer i kroppen fungerar som en katalysator kolhydraterna reagerar med syret i kroppen och ger energi i form av värme så vi kan röra oss och hålla oss varma det bildas ock...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exoterm_reaktion
*  Geoffrey W. Coates
geoffrey w coates geoffrey w coates geoffrey w coates professor i kemi vid cornell university usa har utvecklat en metod där koldioxid används i stället för olja vid tillverkning av plast koldioxid är en råvara som är billig och förhållandevis lättillgänglig metoden väntas avhjälpa två problem höjda råvarupriser och utsläpp försökstillverkning i kommersiell skala förväntas utföras av novomer externa länkar kategori amerikanska professorer kategori amerikanska kemister kategori män kategori levande personer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_W._Coates
*  Koldioxidinfångande och lagring
... omdirigering geologisk lagring av koldioxid...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidinfångande_och_lagring
*  Kolmonoxidförgiftning
{{Faktamall hälsotillstånd Name= Kolmonoxidförgiftning Image=Carbon-monoxide-3D-vdW.png Caption=Modell av en kolmonoxidmolekyl. DiseasesDB=2020 ICD10= ICD9= 'Kolmonoxidförgiftning' är en förgiftning med gasen kolmonoxid, CO. Förgiftningen orsakas av att man andas in gasen som finns i bilavgaser, röken från bränder i organiskt material t.ex. husbränder, samt cigarett rök och även måttlig rökning av vattenpipa. De första tecknen är ofta huvudvärk, illamående och trötthet. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=243 http://www.helsingborgslasarett.se/forvardgivare/undersokningarochbehandlingar/tryckkammarbehandlinghbo/cointox.4.13d8f3cc116d3f5d692800021898.html Kolmonoxidförgiftning är ett akut tillstånd som kräver omedelbar vård. Hemoglobin har betydligt högre affinitet för kolmonoxid än syre ca 200 ggr vilket gör att inhalerande av högre doser kolmonoxid leder till inre kvävning hypoxi då syret konkurreras ut, vilket kan leda till respiratorisk svikt. De flesta symtomen beror på hypoxin. http://svenska.yle....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxidförgiftning
*  Counter Rotating Ring Receiver Reactor Recuperator
... är en utrustning för att spjälka koldioxid till kolmonoxid av kolmonoxiden är det sedan möjligt att bilda kolkedjor som kan användas som bränsle externa länkar källor kategori energiteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Counter_Rotating_Ring_Receiver_Reactor_Recuperator
*  Fakta om Euro 6 - Volvo Årsredovisning 2012
Fakta om Euro 6 - Volvo rsredovisning 2012. Fakta om Euro 6. Nya emissionsregler som g ller inom EU fr n den 1 januari 2014. En femtedel s stora utsl pp av kv veoxider som Euro 5. H lften s stora utsl pp av partiklar som Euro 5. Certifieringsreglerna har ndrats s att det bl.a. blir obligatoriskt att uppfylla emissionslagstiftningen ner till en omgivande temperatur p minst minus sju grader. Emissionslagstiftningen omfattar kv veoxider NO x, partiklar vikt, partiklar antal, ammoniak NH 3, kolmonoxid CO och kolv ten HC....
http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar12/sv/pervarldsdeleuropa/pops/facts/fakta-om-euro-6.html
*  Platinasvamp
... eller porös platina är en mjuk porös och svampliknande grå massa med stor katalytisk aktivitet ren kolloidal platina antänder väte i närvaro av syre eller kolmonoxid den används därför som katalysator vid kemiska reaktioner i många fall använder man av kostnadsskäl hellre järn eller nickelkatalysatorer istället och platina används endast då inga andra godtagbara alternativ finns den katalytiska förmågan minskar kraftigt om platinasvampen kommer i kontakt med arsenik även i mycket små mängder platinasvamp erhålls medelst glödgning av ammoniumklorplatinat iv kategori katalysatorer...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Platinasvamp
*  Astma hos barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Man ska ringa 112 om barnet får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande medicin har svårt att ligga ner på grund av andningsbesvär. Astma gör att barnet har svårt att andas Astma är en sjukdom i luftrören som gör att det blir svårare för luften att passera till och från lungorna. Andas barnet däremot in födoämnet det är allergisk mot kan det ge symtom enbart från luftvägarna. Symtom Tecken på astma Typiska symtom vid astma är återkommande andnöd i perioder, ibland hosta med segt slem och ofta pip och väsande ljud från luftrören när barnet andas. Om barnet har astma och plötsligt får svårt att andas, och den egna medicinen inte hjälper, ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning. Man ska ringa 112 om barnet har mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande medicin har svårt att ligga ner på grund av andningsbesvär. NO-mätning När man har allergisk inflammation i luftrören, som till exempel vid astma, har man mer kväveoxid, NO, i luften man andas ut. Om barnet enbart har besvär av ...
http://1177.se/Gotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma-hos-barn/
*  Astma hos barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Man ska ringa 112 om barnet får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande medicin har svårt att ligga ner på grund av andningsbesvär. Astma gör att barnet har svårt att andas Astma är en sjukdom i luftrören som gör att det blir svårare för luften att passera till och från lungorna. Andas barnet däremot in födoämnet det är allergisk mot kan det ge symtom enbart från luftvägarna. Symtom Tecken på astma Typiska symtom vid astma är återkommande andnöd i perioder, ibland hosta med segt slem och ofta pip och väsande ljud från luftrören när barnet andas. Symtom som kan förekomma är andningssvårigheter pipande och väsande ljud när man andas långvarig hosta varje gång man är förkyld långvarig hosta, ofta nattetid, som inte har någon annan förklaring återkommande andssvårigheter, ofta i kombination med hosta, när man idrottar, eller anstränger sig på något annat sätt. Man ska ringa 112 om barnet har mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande medicin har svårt att ligga ner på grund av andningsbesvär. NO-mätning ...
http://1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma-hos-barn/?expandshare=1
*  Läkemedel vid astma - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Läkemedel som används vid astma Vid astma används framför allt olika typer av mediciner som man andas in, till exempel luftrörsvidgande medel och kortison. Vissa av medicinerna finns också som tabletter, men de har inte lika bra effekt som när man andas in dem. De kan användas om man har svårt att tåla andra luftrörsvidgande medciner. Om man har astmabesvär trots att man behandlas med kortison, kan man även behöva luftrörsvidgande medicin, beta-2-stimulerare, som är långverkande. Har man astmabesvär trots att man tar både kortison för inandning och luftrörsvidgande mediciner, kan det behövas ytterligare läkemedel. Eftersom astma innebär att luftrören drar ihop sig blir det svårare att blåsa ut luften när sjukdomen blir värre. Därför ska luftrörsvidgande läkemedel inte användas som enda behandling om man inte har mycket lätta astmabesvär eller glesa astmabesvär. Om man drabbas av en riktigt svår astmaattack, till exempel så att man har svårt att andas in medicin, kan man få läkemedlet med hjälp av en spruta. F...
http://1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-astma/
*  Nyheter | Astmaochallergilinjen.se
Nyheter. Astmaochallergilinjen.se. Hem. Sidkarta. Allmänhet. Vårdpersonal. Astma. Det händer i kroppen vid astma. Orsaker. Symtom. Diagnos. Har du astma utan att veta om det. Behandla din astma. Astmatestet. Barnastma. Barnastma och allergi. Astmadiagnos. Astmaanfall hos barn. Inhalatorer för barn. Barn och husdjur. Astma och städning. Astma och träning. Allergi. Vad är allergi. Olika typer av allergi. Korsallergi. Symtom vid allergi. Förkylning eller allergi. Är allergi ärftligt. Hur vet jag om jag har allergi. Gravid med astma eller allergi. Behandling av allergi. Allergitestet. Anafylaxi. Riskfaktorer. Symtom. Orsaker. Nötallergi och jordnötsallergi. Getingstick och anafylaktisk chock. Diagnos. Behandling. KOL. Skillnad mellan KOL och astma. Symtom. Diagnos. Behandling. Nyheter. Beställ material. Meny. Astma. Barnastma. Allergi. Anafylaxi. KOL. Nyheter. Beställ material. Nyheter. Astma Allergilinjen / Nyheter. 28 januari. Astmalinjen. Astmainhalator med återkopplingssystem gav bättre vård och sänkta kostna...
http://astmaochallergilinjen.se/nyheter/
*  Riskförbundet mot astma och andra allergiska sjukdomar
... omdirigering astma och allergiförbundet...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskförbundet_mot_astma_och_andra_allergiska_sjukdomar
*  Unga Allergiker
... ua är en organisation för barn och unga mellan och år med astma allergi eller annan överkänslighet ua s medlemmar finns i lokalföreningar runt om i landet lokalföreningarna arbetar självständigt men knyts samman genom en förbundsstyrelse och ett kansli ua vill göra skillnad för barn och unga med astma och allergi genom sina aktiviteter vill ua stärka självkänslan hos barn och unga och visa att det är de som sätter gränser inte allergin bland annat anordnar ua läger och konferenser ua bedriver påverkansarbete och sprider kunskap målet är att öka förståelse för vad det innebär att ha astma och allergi en förbundsstyrelse leder ua s verksamhet det är organisationens medlemmar som beslutar vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen detta görs på riksöverläggningen rö som hålls vartannat år på rö går medlemmarna igenom arbetet som ua har genomfört och ska genomföra de kommande två åren hannah rosenqvist är generalsekreterare för förbundet unga allergiker är ett partipolitiskt och religiöst obundet riksförbund so...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Unga_Allergiker

EtanSkyddsmask: En skyddsmask eller gasmask är en ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform. Sedan slutet av 1960-talet kallas dessa enbart skyddsmask och används numera enbart om ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform.Psykoneuroimmunologi: Psykoneuroimmunologi är ett forskningsfält där sambandet mellan immunförsvaret, hjärnan och de psykologiska funktionerna studeras. Immunförsvaret styrs till viss del av hjärnan genom det autonoma nervsystemet och hormoninsöndring.Cheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Respirator: En respirator, eller ventilator, är ett medicinskt hjälpmedel för att hjälpa patienter med andningen. Respiratorn används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv.AcetonDead space (anatomi): Dead space, kallas ibland för döda rummet, är en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker.SiloxanerSmörjfett: Smörjfett är ett halvflytande smörjmedel bestående av en smörjolja förtjockad med 5 - 30 procent av olika typer av förtjockare.Rhinopias eschmeyeri: Rhinopias eschmeyeri är en fiskart som beskrevs av Condé, 1977. Rhinopias eschmeyeri ingår i släktet Rhinopias och familjen Scorpaenidae.Dorothea LangeLoratadin: Loratadin är ett så kallat antihistamin som används mot tillfälliga allergiska besvär. Loratadin säljs i Sverige under produktnamnen Clarityn, Versal och Loratadin.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Metodologi: #OMDIRIGERING Vetenskapsteori