Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Variation (Genetics)UppfödningQuantitative Trait, HeritableModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Resultats reproducerbarhetRegressionsanalysQuantitative Trait LociFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.TvåäggstvillingarDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Enäggstvillingar: Två foster som utvecklats ur ett befruktat ägg. Syn. monozygota tvillingar.Sannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Selection, GeneticBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Faktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.Inheritance Patterns: Olika sätt på vilka gener och deras alleler samverkar vid överföring av genetiska egenskaper som har effekt på utfallet av genuttryck.Inavel: Korsning av genetiskt närbesläktade växter eller djur.TidsfaktorerEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Principiell komponentanalysBayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Monte Carlo-metod: En statistisk metod för approximativ lösning av ett matematiskt problem genom att studera fördelningen av någon slumpmässig variabel, ofta datorgenererad. Namnet anspelar på den slumpmässighet som är typisk för de hasardspel som utövas på Monte Carlos kasinon.Statistik, principerGenetisk korsningModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurGenetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.TvillingarKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Epistasi: En form av genetisk motverkan som innebär att en gen hindrar andra icke-alleler att uttrycka sin fenotyp. Gener, vars uttryck ändras av icke-alleler, sägs vara hypostatiska eller uppvisa hypostasi.Genetic LinkageAlleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.StickprovsstorlekGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.PsykometriKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Sjukdomar bland tvillingar: Sjukdomstillstånd hos tvillingar, den ena eller båda, när som helst under levnadstiden.Age FactorsAvvänjningNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Polymorfism, enkelnukleotidBiometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.NormalvärdenKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Multifaktoriell nedärvning: Ett fenotyputtryck (fysiskt särdrag eller sjukdomsbenägenhet) som bestäms av mer en en gen. Polygena är sådana som bestäms av många gener, medan oligogena är sådana som bestäms av ett fåtal gener.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Gene-Environment InteractionLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Sensitivitet och specificitetObservatörsvariationGenome-Wide Association StudyTvillingstudier, principerMatematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.Minstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.SannolikhetBias (Epidemiologi): Avvikelse från resulteten eller slutledningarna av fakta, eller processer som leder till sådan avvikelse. Det kan finnas flera källor till bias: ensidiga eller systematiska mätvariationer av det sanna värdet (systematiskt fel). brister i utformningen av studien; fel i slutledning, tolkning eller analys pga felaktiga data eller brister i datainsamlingen. Ingen subjektivitet anses dock föreligga vid bedömning av bias under dessa omständigheter.Matematisk analys, datorstödd: Datorstödd tolkning och analys av olika matematiska funktioner, relaterade till en bestämd problemställning.Neuropsykologiska testerMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Biomechanical PhenomenaRiskfaktorerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Biological EvolutionSjukdomsgradsmåttGenetisk heterogenitet: Förekomsten av tillsynes lika särdrag, för vilka genetiska belägg tyder på att olika gener eller olika genetiska mekanismer verkar i olika stamträd. I kliniska sammanhang avser genetisk heterogenitiet förekomst av ett antal olika genetiska defekter som ger upphov till samma sjukdom, ofta pga mutationer på olika platser på en och samma gen, vilket gäller vid många sjukdomar hos människa, som t ex Alzheimers sjukdom, cystisk fibros, ärftlig lipoproteinlipasbrist och polycystiska njursjukdomar.Stokastiska processerFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Genetic PleiotropyGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Prospektiva studierStamtavlaBefolkningstäthetKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Materialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.NormalfördelningBinomialfördelning: Metod för sannolikhetsfördelning, som används för att t ex beräkna antalet gånger man får ett visst utfall (incidensfrekvens) efter ett visst antal upprepade försök. Ett speciellt fall av binomialförd elning är Bernoullifördelningen.Dopplereffekt: Skillnader i den iakttagna frekvensen hos t ex ljud-, ljus eller radiovågor då vågkälla och observatör rör sig i förhållande till varandra. Effekten har uppkallats efter den österrikiske 1800-talsfysikern Johann Christian Doppler.Prediktivt värde av testerPolymorfism, genetiskDental belastningsanalys: Beskrivning och mätning av olika faktorer som leder till fysisk belastning på tandlagningar, proteser, tandställningar och därtill använda material, eller på de naturliga tandstrukturerna.Signal-To-Noise RatioSocial miljöKognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Ortodontiska bågfästenKroppssammansättningPsykomotorisk funktionHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.HeredityStatistik, icke-parametriskLod-poäng: Den totala relativa sannolikheten, uttryckt på en logaritmisk skala, att det föreligger ett länkförhållande mellan valda loci. Lod är en akronym för "logarithmic odds."Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Modeller, neurologiska: Teoretiska framställningar som efterliknar nervsystemets aktiviteter, processer eller fenomen. I simuleringarna ingår matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.KroppsrörelseOrtodontiska trådarGenetisk drift: Variationer i allelfrekvensen mellan olika generationer.FödelseviktForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Stress, psykologiskKroppsstorlek: En kropps fysiska mått.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Beteendegenetik: Det experimentella studiet av förhållandet mellan en organisms genotyp och dess beteende. Fältet spänner över allt från genernas effekter på enkla sensoriska förlopp till komplex organisering av nervsystemet.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.BefolkningMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.ViktökningFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Artefakter: Konstgjorda föremål.Förenta StaternaGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Individualitet: De psykologiska särdrag som skiljer individer från varandra.SeasonsBehandlingsresultatUrbefolkningen i EuropaAntropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.SjälvförmågaFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.ArmbågsbenPoissonregressionArbetsprestationADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.StickprovsundersökningarPersonlighetsprofilformulärGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.PersonlighetKroppskonstitution: Kroppens fysiska kännetecken, inklusive funktionssätt, ämnesomsättning, sättet att reagera på stimuli samt motståndskraft mot sjukdomsalstrande organismer.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.ReaktionstidSyskonAnxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Markov-kedja: Inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system som hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förflutna endast genom nuet (2008-02-07 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251446).Tandlegeringar: En blandning av metaller eller metallföreningar med andra metalliska föreningar i varierande proportioner för bruk som tandreparationsmaterial.SjälvuppfattningDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Statistiska fördelningarBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Psykiatriskt status, skattningsskalorKognitiva störningar: Störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, resonerande och ömdöme.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.FingrarArtsspecificitetBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Rörelseomfång i ledSignalbehandling, datorstöddSlumpmässig fördelningHartscementSmärtanalysDominanta gener: Gener som återspeglas hos fenotypen såväl i det homozygota som heterozygota tillståndet.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Socioekonomiska faktorerFetmaHandstyrka: Handens gripkraft.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Sexuellt beteende hos djurAvsikt: Vad en person tänker sig göra.BiostatisticsKärnfamilj: En familj som består av äkta makar och deras barn.KvalitetskontrollNumerisk analys, datorstöddGenetic Association StudiesMödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Design av tandregleringshjälpmedel: Utformning och framställning av utrustning för reglering av tandställning eller riktning av tänder.MiljöövervakningRetrospektiva studierTrötthet: Tillstånd av utmattningskänsla efter en psykisk eller fysisk ansträngning, kännetecknat av nedsatt prestationsförmåga och uppmärksamhet.Vikter och måttEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.BefolkningsdynamikKalibrering: Fastställande av korrekta mätvärden på ett mätinstrument genom jämförelse med standardvärden, eller inställningar av kontrollapparatursom motsvarar vissa givna värden för spänning, ström, frekvens osv .Bildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Psykologiska testerMotoriska färdigheter: Förmåga att utföra komplexa rörelser.Genom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.

*  ANOVA
... omdirigering variansanalys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/ANOVA
*  Genetisk variation
'Genetisk variation', genetisk mångfald, är ett mått på hur genetiskt olika individer inom en population är. Genetisk variation är en förutsättning för naturligt urval, anpassning och evolution. Riktat urval kan åstadkomma bestående förändringar i senare generationer endast om variationen har en genetisk komponent; urval inom en genetiskt enhetlig grupp har ingen effekt på avkomman. Sådan variation utgör en variationsreserv som kan komma till uttryck vid behov av anpassning till nya förhållanden och utgör därigenom en förutsättning för artens fortbestånd. Den verkliga omfattningen av genetisk variation i naturliga populationer har upptäckts framför allt genom nya metoder att separera och karakterisera protein molekyl er och DNA-sekvens er. Genetisk variation skapas genom nya mutation er och genflöden mellan populationer med olika geninnehåll och minskar framför allt genom genetisk drift i små populationer. Ursprungliga, länge odlade sorter har byggt upp en genetisk anpassning till lokala förhållanden och utgö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetisk_variation
*  Sekulära variationer
... 'Sekulära variationer' av latin 'sæcularis', "som hör till seklet " är förändringar, trender, som är så långsamma att en eventuell tidsperiod har en längd på sekler eller mer. Motsatsen är 'periodiska variationer' - de har tillräckligt kort tidsperiod för att en människa ska kunna mäta eller uppleva en eller flera tidsperioder under sin livstid. Termen 'sekulär variation' eller 'sekulär drift' används såväl inom astronomi n och meteorologi n/ klimatologi som andra områden där tidsserier kan tillämpas, såsom ekonomi, operationsanalys och biologisk antropologi. Inom astronomin brukar långperiodiska företeelser kallas för sekulära fenomen, vilket låter antyda att deras förklaring inte ligger nära till hands. Solstrålning ens långsiktiga variation på grund av solens vandring i Vintergatan är en soleffekt, som bland annat återverkar på jordens klimat. Ett annat exempel på sekulär variation är månens sekulära acceleration, som orsakas av tidvattnet. Geomagnetisk sekulär variation syftar på förändringar i Jorde...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekulära_variationer
*  Frank J. Cannon
... miniatyr|right|Frank Cannon 'Frank Jenne Cannon', född 25 januari 1859 i Salt Lake City, död 25 juli 1933 i Denver, var en amerikansk politiker och publicist. Han representerade delstaten Utah i USA:s senat 1896 - 1899. Han var son till George Q. Cannon som var en betydande religiös ledare. Cannon utexaminerades 1878 från University of Deseret nuvarande University of Utah. Han flyttade 1880 till San Francisco för att arbeta som journalist. Han flyttade 1882 tillbaka till Utahterritoriet. Han grundade 1888 tidningen 'Ogden Standard'. Cannon representerade Utahterritoriet 1895 -1896 i USA:s kongress som icke röstberättigad delegat. Utah blev 1896 USA:s 45:e delstat. Republikanerna Cannon och Arthur Brown valdes till de två första senatorerna. Cannon bytte redan 1897 parti till Silver Republican Party. Cannons mandatperiod löpte ut i mars 1899. Han kandiderade utan framgång till omval. Delstatens lagstiftande församling kunde inte enas om en efterträdare men i januari 1901 kunde Thomas Kearns slutligen till...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_J._Cannon
*  Avel
... är vanligast för stora däggdjur som hund, katt, häst, får, nötkreatur och tamsvin, men förekommer även kommersiellt för att förädla exempelvis akvariefiskar och papegojor. Avel förekommer främst på grund av ekonomiska och estetiska hänsyn, men också för att föra gener och arv vidare för hotade arter. Nutida nötkreatur och tamgrisar har avlats från uroxe n respektive vildsvin et, och blev tidigt viktiga för människans försörjning av såväl kött som för mjölk och andra produkter. Avel på djur avsedda som livsmedel – vilket även inkluderar får och tamhöns broiler – har ständigt strävat mot att ta fram individer som växer fort och ger mycket kött, ägg eller mjölkprodukter. Hundar har även tjänat som människans nyttodjur genom århundradena, och exemplar har avlats för många olika syften, såsom vallhund ar, S:t Bernhardshund för att leta upp folk i berg, kamphund ar för att slåss, jakthund ar såsom tax för att jaga i gryt, och så vidare. Det finns tre huvudsakliga metoder som används vid avel:. Isolering: En gr...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avel
*  Martha Hughes Cannon
... född död var en amerikansk läkare och politiker hon valdes år till delstaten utah s första kvinnliga senator och blev samtidigt även den första kvinnliga senatorn i usa som helhet hon tjänstgjorde i två mandatperioder se även susanna m salter referenser kategori födda kategori avlidna kategori kvinnor kategori amerikansk kvinnohistoria kategori amerikanska politiker...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Martha_Hughes_Cannon
*  Rasklubb
'Rasklubbar' är avelsförening ar som tillvaratar intressen som rör hundras er. De flesta är anslutna till en nationell kennelklubb, som därmed auktoriserar verksamheten. Det finns även rasklubbar som är helt fristående, då räknas inte deras raser eller hundar som officiellt erkända. Rasklubbarna har ansvar för avelsprogram som syftar till att hålla efter sjukdomar och hålla ner inavel sgraden. Klubbarna anordnar även utställningar samt andra rasfrämjande aktiviteter, tävlingar och prov, till exempel jaktprov eller bruksprov. Däremot är det den nationella kennelklubben som har ansvar för rasstandard och stambok. I Sverige finns två typer av rasklubbar: 'Specialklubbar' som är anslutna direkt till Svenska Kennelklubben och 'rasklubbar' som i sin tur är anslutna till specialklubbarna. Både specialklubbar och rasklubbar kan ha ansvar för såväl en som flera raser. Hur de fördelar uppgifter och ansvar sinsemellan varierar. De svenska rasklubbarna och specialklubbarna med länkar återfinns i faktarutan i respektive r...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasklubb
*  Poitevin
'Poitevin' är en tung hästras från Frankrike, som mest använts för att avla fram mulor men även att dra flodbåtar i floddeltat. Speciellt en enastående härdig mulsort som är närmare 160 cm i mankhöjd vid namn Mule du Poitou avlas från Poitevinhästarna tillsammans med åsnan Baudet du Poitou. Poitevinhästen har sitt ursprung i den primitiva, utdöda Skogshäst en som levde i norra Europa sedan den senaste istiden. Dessa hästar korsades med andra tunga hästar från Danmark, Nederländerna och Norge som fördes till Frankrike under 1600-talet för att dika ut de stora träskmarkerna i området. Sedan behovet av arbetshäst ar minskade kraftigt efter mekaniseringen av jordbruken, var rasen nära att dö ut men ett aktivt avel sarbete sedan 1970-talet har ökat antalet hästar inom rasen. Efterfrågan på mulor har ökat kraftigt de sista åren och därmed det ekonomiska intresset att producera mulor; en mula kostar mer än en medioker poitevin-häst. Eftersom hästarna inte ger mycket pengar vid försäljning hamnar tyvärr många av häst...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poitevin
*  Fågelfjärilar
Till fågelfjärilarna räknas några av de största fjärilarna i världen, däribland paradisfågelvinge n 'Ornithoptera alexandrae' vars vingspann kan vara upp till 28 centimeter. På grund av sin storlek och färggranna utseende har fågelfjärilar blivit populära bland fjärilssamlare världen över. Det har lett till att vissa arter insamlats okontrollerat och blivit hotade. Framgång med uppfödning i fångenskap är också en orsak till att insamlingen av vissa arter av fågelfjärilar i det vilda minskat. Många arter av fågelfjärilar har flera underart er eller varianter....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fågelfjärilar
*  Statistisk modell
... en statistisk modell är en uppsättning av matematiska ekvationer som i form av stokastiska variabler och deras sannolikhetsfördelningar beskriver beteendet hos ett studerat objekt uttryckt i matematiska termer är en statistisk modell ofta tänkt som ett par y p där y betecknar antalet möjliga observationer och p den uppsättning möjliga utfall som dessa kan ge se även bayes sats regressionsanalys sannolikhetsteori kategori statistik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistisk_modell
*  Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus
... Show simple item record. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. En undersökning har genomförts genom enkäter och intervjuer med fastighetsägare och boende i flerbostadshus samt genom litteraturstudier. Undersökningen visar på ett behov av individuell mätning och debitering. Men brister i mätmetoderna gör det svårt att uppnå en rättvis fördelning av värmekostnaderna. Dessutom är mätningarna svåra att förstå för de boende. Två huvudsakliga incitament för fastighetsägare att installera individuell mätning och debitering är ener...
http://dspace.mah.se/handle/2043/11290?show=full
*  Skanska drivande för den första globala standarden f - Skanska
Skanska drivande f r den f rsta globala standarden f - Skanska. Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra prestandan och din användarupplevelse. Du är här Skanska i Sverige Here you will find information regarding Skanska's operations in Sweden. Väg och anläggning. Förmåner. Globala möjligheter. The European Network of Construction Companies for Research and Development ENCORD CO2 Measurement Protocol r namnet p den nya metoden f r m tning och rapportering av koldioxid enligt Scope 1 och Scope 2 inom byggsektorn. Metoden st ds av ett antal viktiga milj organ, d ribland World Business Council for Sustainable Development WBCSD, Carbon Disclosure Project CDP, Global Reporting Initiative GRI, World Green Business Council WGBC och World Resources Institute WRI. Skanska kommer h refter att till mpa ENCORD CO2 Measurement Protocol i hela verksamheten. L nkar till ENCORD: http://www.encord.org/?page id=260 Sajt d r du kan finna mer information om protokollet http://www.encord.org/wp-content/up...
http://skanska.se/en/About-Skanska/Pressmeddelande/Nyhet/?nid=blGDqIf5
*  Repeterbarhet
... med repeterbarhet eng repeatability menas variationerna i mätresultat et när man upprepar en mätning inom en kort tid om man till exempel mäter längden av en person som inte står helt stilla med till exempel sekunders mellanrum får man lite olika resultat beroende på ryggens hållning huvudets position och trötthet hos mätare n repeterbarheten är en av mätningens många felkällor kategori mätteknik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Repeterbarhet
*  Anekdotisk bevisföring
... eller anekdotisk evidens kallas det när man för att bevis a något en tes hänvisar till enstaka fall ofta personliga erfarenheter och upplevelser exempelvis norrmän är skurkar det vet jag för jag blev lurad av en norrman en gång de som klarar alkohol sämst är de som inte fått prova hemma det vet jag eftersom mina vänner som varit nyktra som barn nu dricker mycket anekdotisk evidens har låg reliabilitet det nämns ofta i kontrast till vetenskap lig bevisföring det finns emellertid vissa fall där anekdotisk bevisföring är giltig till exempel om man vill motbevisa tesen att en företeelse inte existerar i ett sådant fall räcker det med ett enda tillförlitligt fall som bevisar motsatsen till exempel en människa kan inte bli längre än cm men robert wadlow blev ju cm se även anekdot argumentation kategori argument inom kunskapsteori kategori argumentation...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisföring
*  Regressionsanalys
... miniatyr px regressionslinjen i blått är funktionen som bäst approximerar de röda datapunkterna regressionsanalys regression är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data enkel linjär regression vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen är då y a bx där y vertikal är den beroende den som påverkas variabeln och x horisontell är den oberoende den som påverkar interceptet med y axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt felet kan beräknas med exempelvis minstakvadratmetoden eller maximum likelihood linjär regression förutsätter att variablerna är på intervallskalenivå andra varianter av regressionsanalys multipel linjär regression multipel regression icke linjär regression kvadratisk regression kubisk regression kvantilregression där medianregression är ett specialfall enkel logistisk regression sinusregression se även konfidensintervall...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys
*  Regression
... kan syfta på regressionsanalys en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data regression geologi havet upplevs dra sig tillbaka regression psykologi ett slags försvarsmekanism regressionstestning en metod inom programvarutestning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regression
*  Livets uppkomst
De flesta förklaringsmodeller som finns utgår från en rad upptäckter kring livets molekyl ära och cellulära ursprung, som här räknas upp ungefär i den ordning de presenterades: Gynnsamma förhållanden leder till att små, enkla molekyler, så kallade monomer er, som till exempel enskilda aminosyror bildas. På detta sätt kom den första ribosom en till, och proteinsyntes kunde ske i större skala. Fysiker John Desmond Bernal benämnde denna process 'biopoes', och beskrev flera väldefinierade stadier under livets uppkomst: Uppkomsten av biologiska monomer er Uppkomsten av polymerer Evolution av molekyler till celler Bernal menade att den darwinistiska evolutionen kan ha inletts redan under det första eller andra stadiet. Bland andra förklaringar till förekomsten av komplexa molekyler har föreslagits ett utomjordiskt stellär t eller interstellärt ursprung. På grund av detta har man föreslagit att en RNA-värld ska ha föregåtts av en PAH-värld. I en vattenrik omgivning skulle oligomer er och polymerer tendera till att d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst
*  Multipel linjär regression
... inom statistik är multipel linjär regression en teknik med vilken man kan undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan en responsvariabel y och två eller flera förklarande variabler x till sitt förfogande har man sammanhörande mätvärden på x och y variablerna och är intresserad av att undersöka huruvida följande linjära modell kan antas beskriva detta samband y beta beta x cdots beta m x m varepsilon i denna modell antas den sista termen varepsilon vara en stokastisk variabel som är normalfördelad som sådan beskriver den de små avvikelser mellan observerade y värden och de y värden som man förväntar sig att x värdena skall ge upphov till nämligen beta beta x cdots beta m x m enkel linjär regression är ett specialfall av multipel linjär regression då man har en y variabel och endast en x variabel y beta beta x varepsilon se även multivariat statistik regressionsanalys kategori statistik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_linjär_regression
*  Simulering (medicin)
Diagnosen simulering ges således när lurendrejeriets vinstmotiv är uppenbart, och skiljer sig därmed från den relaterade diagnosen Münchhausens syndrom. En patient simulerade kolik för att undvika ett offentligt möte, medan den andre simulerade en knäskada för att slippa följa med sin husbonde på en lång resa. Historiskt sett har simulering varit vanligt hos soldater och rekryter för att undvika undvika att gå i krig eller ta del i en viss strid. Fysiska metoder som har rapporterats inkluderar försök att lura termometrar, orsaka uppsvullnader, fördröja sårläkning, träna för mycket, överdosera medicin eller droger och skada sig själv. Simulering förefaller vara vanligare i samhällen med tvångsarbete industriell simulering och de med allmän värnplikt militär simulering eller de där det finns möjlighet att stämma medicinsk personal för felbehandling medikolegal simulering. Simulering är vanligare bland kvinnor än bland män och är vanligare bland de som arbetar inom hälsorelaterade fält. Diagnos och detektion. : ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simulering_(medicin)
*  Numerisk integrering
'Numerisk integrering' även 'numerisk integration' eller 'numerisk kvadratur' är beräkningen av integral er med hjälp av numeriska metoder. En integral kan beräknas exakt om tillhörande primitiva funktion är känd, men för de flesta funktioner existerar ingen enkel primitiv funktion. Numerisk integrering innebär att integranden den funktion som ska integreras i stället approximeras med en enklare funktion vars primitiva funktion är känd, exempelvis ett polynom. Studiet av effektiva metoder för numerisk integrering är ett huvudområde inom numerisk analys. Integrering kan tolkas geometriskt som beräkningen av storleken på ett område som begränsas av kända funktionskurvor. Det enklaste sättet att uppskatta denna integral är 'rektangelmetoden'. Ytan approximeras därmed med en rektangel vars bas är 'b'-'a' och vars höjd är funktionsvärdet för en godycklig punkt 'c' på intervall et. Detta ger formeln. Ett alternativ är att approximera ytan som en parallelltrapets, vilket ger upphov till trapetsmetoden och formeln. O...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Numerisk_integrering
*  Sjukdomsvinst
... betecknar de fördelar som en person kan åtnjuta på grund av ett sjukdom stillstånd primär sjukdomsvinst är när sjukdomen löser ett problem till exempel när personen har lovat att utföra saker som hon eller han inte skulle ha klarat av ens i friskt tillstånd då kan personen hänvisa till sjukdomen och få omgivningen att acceptera att åtagandet inte kan fullföljas sekundär sjukdomsvinst är när personen får uppmärksamhet sympati och hjälp på grund av sitt sjukdomstillstånd se även hypokondri simulering medicin kategori medicin kategori psykiska störningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdomsvinst
*  Skattningsfunktion
... inom matematisk statistik anger termen skattningsfunktion gradient en vektor n av partiella derivator av logaritm en av likelihood funktion en formellt sett för en observation x med likelihood funktionen l theta x ges skattningen v av v frac partial partial theta log l theta x frac l theta x frac partial l theta x partial theta v är en funktion av theta de parametrar som ska uppskattas och x observationerna egenskaper medelvärde under vissa förhållanden är väntevärde t av v vid observationen x noll givet theta mathbb e v theta lika med noll om man skriver om likelihood funktionen som en täthetsfunktion l θ x f x θ får man att mathbb e v theta int x infty infty left frac partial partial theta log f x theta right f x theta dx int x infty infty frac frac partial f x theta partial theta f x theta f x theta dx som under vissa förhållanden kan förenklas till mathbb e v theta int x infty infty frac partial f x theta partial theta dx frac partial partial theta int x infty infty f x theta dx frac partial partial ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skattningsfunktion
*  Algoritm
Den kan också beskrivas som en systematisk procedur för hur man genom ett begränsat antal steg utför en beräkning eller löser ett problem. De använder olika instruktioner och kan kräva olika mycket resurser som antal steg, eller 'operationer', och storlek på minne, för att lösa samma problem. Om man vill implementera en snabb multiplikation av stora tal kanske man väljer att räkna antalet elementära additioner och multiplikationer, medan den som väljer mellan sorteringsalgoritm er antagligen föredrar att räkna antalet jämförelser som utförs. Hur många steg eller hur mycket minne en algoritm behöver är olika för olika indata. Även med en enkel beräkningsmodell är det ofta ett oöverstigligt problem att uppskatta hur många operationer eller hur mycket minne en algoritm behöver, räknat som funktion av indatas 'storlek'. Därför väljer man oftast att diskutera en algoritms asymptotisk a tids- eller minnes-komplexitet, det vill säga hur antalet steg växer som funktion av indatastorleken. '2 - Den algoritm är effekti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Algoritm
*  Genetisk programmering
'Genetisk programmering' är en teknik där maskiner kan programmera sig själva genom en form av trial and error. Målet med metoden är att automatiskt generera en eller flera programsnuttar, algoritm er, som löser ett väl definierat problem så bra som möjligt. Processen som genererar algoritmer, träning en, baseras på att man låter en eller flera population er av algoritm er utvecklas över flera generation er. Varje generation består av ett antal algoritmer, individ er, med olika god förmåga att lösa det aktuella problemet. En individ med högre fitness, dvs en bättre algoritm, har större sannolikhet att väljas ut som föräldrar för skapandet av nästa generation. För att bättre individer ska skapas applicerar metoden genetiska operatorer på de utvalda föräldrarna. De vanligaste operatorerna är sexuell reproduktion, där två föräldrar kombineras till ett eller flera barn, mutation, där en förälder förändras slumpmässigt, samt asexuell reproduktion, där en förälder förs vidare oförändrad till den efterföljande gener...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetisk_programmering
*  Pseudoslumptalsgenerator
"Sanna" slumptal, av den typ som enligt rådande uppfattning om fysikens lagar kan produceras av en hårdvarubaserad slumptalsgenerator exempelvis genom tärning skast, kan därför inte genereras av en algoritm. Slumptal används av många olika typer av programvara, exempelvis inom kryptografi, Monte Carlo-algoritm er, vetenskapliga simulering ar, och datorspel. Det utmatade värdet kan vara en enstaka bit eller ett tal med ett fåtal bitar, exempelvis med ett processorregister s storlek. Om implementationen bara har tillgång till en begränsad mängd minne, vilket är fallet för alla program som körs på fysiska datorer, kan 'S' bara anta ett ändligt antal olika värden. Det är också i princip möjligt att låta 'g' ersätta 'S' med 'S'+1 och därmed låta 'f' beräkna det 'n'te slumptalet direkt. För att en slumptalsgenerator inte ska producera samma sekvens tal varje gång den körs, bör 'S' sättas till ett unikt värde när generatorn startas, vilket kallas för att så ett 'frö'. Fröet beräknas ofta genom att ta den aktuella ti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudoslumptalsgenerator
*  Prioritetskö
... en prioritetskö är en abstrakt datatyp för att lagra och hämta data skillnaden mot en vanlig kö är att när man plockar ut ett element ur kön får man alltid ut det med lägst högst prioritet oavsett i vilken ordning elementen lagts in till varje element i prioritetskön finns ett prioriteringsvärde detta kan utgöra ett bestämt nummer eller kan det avgöras av elementens inbördes ordning givet av någon jämförelsefunktion om man exempelvis lagrar namn i prioritetskön skulle elementen kunna ges prioritetsvärden efter deras alfabetiska ordning på en prioritetskö måste man kunna utföra minst två operationer lägga till ett element i prioritetskön samt eventuellt ange dess prioritetsvärde plocka ut det element som har lägst alternativt högst prioritetsvärde vanligtvis har man även andra operationer den vanligaste är en som returnerar det element som har lägst högst prioritetsvärde utan att avlägsna det från kön implementation en prioritetskö implementera s vanligtvis med hjälp av ett partiellt ordnat vänsterbalanse...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prioritetskö
*  Kromatiskt tal
I detta fallet kan man tänka sig ett antal hörn eller punkter som, på olika sätt, kombineras ihop med andra hörn. Där K {n} är beteckningen för en så kallad komplett graf K-graf, en graf där alla hörn är i kontakt med alla de andra hörnen, vilket också alltid gör att en komplett grafs antal hörn är samma som det kromatiska talet. Dessa är enkelt förklarade som cirklar, med andra ord ett hörn är i kontakt med nästa och det hörnet är i sin tur i kontakt med ytterligare en och så vidare till man når det första hörnet igen. En stjärngraf S-graf betecknas med S {n} och är består av ett hörn i mitten och omges av ett antal hörn, alla dessa hörn är i kontakt med mittenhörnet men inte med varandra. Det finns ett hörn i mitten som är i kontakt med alla andra hörn som omger den. Det verkar först inte vara något större problem att färglägga dessa hörn med minimum antal färger, men att bestämma det kromatiska talet för en graf har faktiskt en NP nondeterministic polynomial time, Stephanie Ellen. Alla algoritmer som tagit...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kromatiskt_tal
*  Kontorsmaterial - Jämför priser på PriceRunner
Skriv en recension. Här listar PriceRunner alla butiker - även de som inte valt att samarbeta med oss. Denna butik har valt att inte vara en PriceRunnerkund i denna kategori, därför saknar denna butik direktlänkar och är inte heller kontrollerad av oss. Klicka här för att lägga till produkter i din lista och jämför sida vid sida. Medelbetyget för denna återförsäljare är baserat på betyg från faktiska köpare och är insamlat via våra verifierade recensioner. Antal butiker. Lägg till i min lista. Produkten är tillagd. Delar av trädgården väntar på att mindre info Gå på skattjakt i en magisk värld, avbildad i underbara, välgjorda och detaljrika tuschteckningar. mindre info Brittiska Letraset ligger bakom Twin-Tip ProMarker, en marker med två spetsar. Vi rekommenderar att köpa till minst en förpackning patroner. Levereras i enklare pappförpackning. Designer: Wolfgang Fabian mindre info Den klassiska Lamy Safari finns tillgänglig i många läckra färger - här i mattsvart hållbar ABS-plast. Dammar inte, ger ett result...
http://pricerunner.se/cl/483/Kontorsmaterial?page=3&retailer=56416
*  Heuristik (datalogi)
heuristik datalogi heuristik datalogi en heuristik är inom datalogi en metod eller algoritm för att lösa ett beräkningskomplext problem snabbare när klassiska metoder är för långsamma eller för att hitta en ungefärlig lösning när klassiska metoder misslyckas med att hitta en exakt lösning detta uppnås genom att göra avkall på optimalitet komplett genomsökning korrekthet eller precision vanliga tillämpningsområden är matematisk optimering datautvinning och artificiell intelligens heuristiker kan till exempel användas för att lösa np fullständiga problem till exempel handelsresandeproblemet exempel på heuristiker är suboptimering giriga algoritmer och tumregler kategori datavetenskap...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heuristik_(datalogi)
*  Polymorfisk kod
... är källkod som använder en polymorfisk motor för att självmodifiera koden medan original algoritm en förvaras intakt detta innebär att koden ändrar sig själv varje gång programmet körs men kodens mjukvarans innebörd inte kommer att förändras alls denna teknik används bland annat för att förhindra antivirusprogram mens upptäckt av datorvirus och internetmaskar källor kategori programmering...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymorfisk_kod
*  Dual (optimering)
dual optimering dual optimering dualitet är ett viktigt begrepp för att analysera matematiska optimering sproblem dual funktion det duala problemet konvexa problem tillämpningar se även referenser dual funktion varje optimeringsproblem har en dual funktion givet ett optimeringsproblem minimera f x under villkoren g i x le quad i ldots n så är den duala funktionen boyd och vandenberghe kapitel d lambda inf x left f x sum i n lambda i g i x right den duala funktionen är en konkav funktion det duala problemet det duala problemet eller dualen till ett minimeringsproblem är maximerandet av den duala funktionen maximera d lambda under villkoren lambda ge om d är det optimala värdet för det duala problemet och f det optimala värdet för det ursprungliga problemet gäller alltid att d le f konvexa problem konvexa optimeringsproblem är problem sådana att f och g i är konvexa funktioner för dessa problem gäller under vissa förutsättningar att d f ett tillräckligt villkor är att det existerar ett x sådant att g i x för al...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dual_(optimering)
*  Naturopatisk medicin
... också naturopati eller naturmedicin är en komplementär eller alternativ behandlingsmetod som bygger bland annat på kroppens självläkande förmåga metoden fokuserar på anledningen till sjukdomen och att hela människan ska behandlas utan att skadas en naturopatisk behandlingskur kan till exempel bestå i ett ändrat levnadssätt eller kosthållning och de preparat som ges hämtas oftast ur växtriket majoriteten av den naturopatiska medicinen är pseudovetenskap och många utövare har blivit anklagade för kvacksalveri se även salutogenes källhänvisningar kategori alternativmedicin...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturopatisk_medicin
*  Kategori:Kontaktdon
kategori kontaktdon kategori kontaktdon kategori elektriska komponenter kategori standarder och konventioner...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kontaktdon
*  Hästskonjure
... vid hästskonjure föreligger en sammansmältning av njurarna kaudalt till en u formad oparig njure de två nedre ändarna på njurarna växer samman under fosterstadiet och bildar formen av en hästsko denna missbildning ger inte upphov till några problem utan brukar upptäckas vid operationer för andra problem kategori missbildningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hästskonjure
*  Konkret kategori
'Konkret kategori' står inom det matematiska området kategoriteori oftast informellt för en kategori vars objekt är mängd er med någon bestämd extra matematisk struktur, och vars morfism er är de vanliga mängdteoretiska funktion er som "respekterar" denna struktur. Exempelvis består kategorin av grupper av just grupper, alltså mängder tillsammans med gruppstrukturer, och av grupphomomorfi er, alltså funktioner mellan grupper som överför grupprodukter i grupprodukter. Ett annat exempel är kategorin av reella linjära rum, där objekten är vanliga linjära rum vektorrum och morfismerna är de linjära avbildning arna. Detta motiverar definitionen av 'glömskefunktorn' 'G' från 'C' till kategorin 'Set'; den ges av : G \bigl M,S \bigr = M \hbox { och } G f = f. Däremot kan mycket väl olika 'objekt' i 'C' avbildas på samma objekt i 'Set'; detta händer varje gång en och samma mängd mängd kan förses med flera olika 'C'-strukturer. Eftersom det i detta fall inte finns någon extrastruktur att glömma bort, så är glömskefunkt...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konkret_kategori
*  Kollimering
... miniatyr i den undre situationen har kollimering av ljusstrålarna skett kollimering är att få ljusstrålar att bibehålla strålarnas parallellitet vid optisk överföring viktiga tillämpningar är till avancerade kikare och teleskop där det gäller att speglar prisman är rätt riktade och inom strålbehandling kategori optik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollimering
*  Autosom
... en autosom är en kromosom som inte är en könskromosom d v s alla kromosomer utom x kromosom en och y kromosom en autosomala kromosomer finns i samma uppsättning hos båda könen människan har st kromosompar varav st är autosomala de innehåller gener som bestämmer kroppslängd ögonfärg funktioner i olika organ m m det e kromosomparet bestämmer i huvudsak vilken kön barnet får se även genetik nedärvning kategori genetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autosom
*  Familj
De olika data man har från etnografi, historia, lag och socialstatistik tyder på att den mänskliga familjen är en institution och inte ett biologiskt faktum grundat på det naturliga blodsförvantskap sförhållandet. Familjens uppgift var att skydda mot den yttre världen." '"intimacy, love and trust where individuals may escape the competition of dehumanizing forces in modern society."; " he family as a repository of warmth and tenderness embodied by the mother stands in opposition to the competitive and aggressive world of commerce embodied by the father. Den förser med vad som behövs men vad som saknas i andra sociala arrangemang. Zinn och Eitzen menar att det populära förnuftet är att familjestrukturer från förr i tiden var större än de som är idag, och familjer var stabilare och gladare under en tid då de inte var tvungna att kämpa mot problem som oäkta barn och skilsmässa. De besvarar detta genom att säga att "det finns ingen gyllene familjeålder som lyser mot oss långt tillbaka i historien." "there is no g...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Familj
*  Gunnar Dahlberg
'Gunnar Dahlberg', född 22 augusti 1893 i Lofta församling, Kalmar län, död 25 juli 1956 i Uppsala, var en svensk läkare och rasbiolog. Gunnar Dahlberg studerade medicin vid Uppsala universitet, och tog medicine kandidat examen 1915, medicine licentiat examen 1920, och disputerade 1926. Under dessa år hade han flera tjänster som bland annat provinsialläkare, och 1922-1924 var han Herman Lundborg s assistent vid Statens rasbiologiska institut. När Herman Lundborg skulle pensioneras från Statens rasbiologiska institut 1935, utsågs Gunnar Dahlberg till hans efterträdare som professor och chef där. Lundborg, som var pronazist, var emot utnämningen och tyckte att hans livsverk gick i stöpet; han blev så förbittrad att han drog sig tillbaka och vägrade delta i det offentliga livet. Vid det laget hade Dahlberg blivit mycket uppmärksammad för sin avhandling om tvillingar, 'Twin births and Twins', och forskning om inavel bland människor. Som rasbiolog skulle han utforska matematiska metoder att tillämpa vid population...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Dahlberg
*  Shompen (folk)
shompen folk shompen folk miniatyr höger grupp av shompenfolket år shompenfolket är ursprungsbefolkning en i det inre av ön stora nikobar som är en av nikobarerna mellan indien och thailand i indiska oceanen de kom till stora nikobar från sumatra för mer än år sedan samhälle shompenfolkets antal uppskattades år till och i slutet av talet levde de isolerat i tio grupper spridda i det inre av ön och har gradvis minskat i antal sedan dess deras språk vet man mycket lite om men är troligen ett isolerat austroasiatiskt språk de lever som jägare samlare och deras främsta vapen är pil och båge de använder inte koger utan bär pilarna i handen en jägare bär pilbåge spjut yxa kniv och elddon genetik shompen har aldrig varit talrika beroende bland annat på inavel källlor kategori etniciteter kategori indiska etniciteter...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shompen_(folk)
*  Självpollinering
... när pollen kornen fastnar på pistill ens märke i samma blomma som de kom från kallas det självpollinering om befruktning sedan sker kallas det självbefruktning liksom det gör hos djur vid självbefruktning får avkomman anlag som är en omkombination av den enda förälderns anlag det genetiska variationen hos avkomman blir därför mindre än om den hade uppstått genom korspollinering risken för inavel ökar och därför finns det hos många växter olika metoder för att förhindra självpollinering och underlätta korspollinering ungefär av alla blomväxter är självbefruktare och många av dem är så långt anpassade till den metoden att de har blommor som aldrig öppnar sig botanik systematik evolution mångfald marie widén björn widén red isbn självbefruktande arter är ofta nyligen uppkomna ur korsbefruktande förfäder trots risken för inavel och bristande variation har självpollinering flera fördelar risken att inte bli pollinerad försvinner och avkomman kommer att likna föräldern och därför trivas i samma miljö som föräl...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Självpollinering
*  Heteros
... thumb px blandrashund heteros är ett fenomen som innebär korsningsvitalitet d v s den förbättring av egenskaper som kan ske vid korsning av population er där de mest fördelaktiga gen erna samlas i en individ så att avkomman överträffar sina föräldrar detta är det önskade resultat vid avel och representerar motsatsen till inavel ett fördelaktigt resultat uppnås genom ökad heterozygoti om t ex den ena av föräldrarna i sina kromosom er bär på anlagen aa och bb medan den andra har aa och bb får avkomman uppsättningen aabb förutsatt att anlagen a och b båda är dominerande och befrämjar vitaliteten blir heterozygoten avkomman som har båda dessa gener starkare än sina homozygota föräldrar motsatsen till heterosiseffekten är inavelsdepression ekonomiskt drar man nytta av heterosiseffekten inom växt och djurförädling genom att korsa olika arter raser sorter eller inavlade linjer genom s k hybridavel källor bra böckers lexikon kategori populationsgenetik...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heteros
*  I en tid som vår
... album infobox namn i en tid som vår typ studioalbum artist marie fredriksson utgivning november i en tid som vår är ett studioalbum från av den svenska popsångerskan marie fredriksson albumet återutgavs till cd i boxen kärlekens guld då på skivmärket capitol albumet spelades in och samproducerades med hennes make mikael bolyos i deras hemstudio i djursholm sverige originalversionen sålde exemplar vilket räckte till en guldskiva låtlista bonusspår på års nyutgåva listplaceringar referenser noter externa länkar låtlista i en tid som vår drömmen efter så många år min trognaste vän ber bara en gång vinterängel aldrig tillbaka mer mild varm vår berusa mig tro bonusspår på års nyutgåva tid för försoning herren ber för dig listplaceringar lista topplacering referenser noter externa länkar kategori album av marie fredriksson kategori album utgivna på emi kategori musikalbum kategori svenskspråkiga musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/I_en_tid_som_vår
*  En ny tid är här...
en ny tid är här en ny tid är här en ny tid är här är ett musikalbum av svenska rockgruppen november albumet släpptes sommaren på skivbolaget sonet och blev en försäljningsframgång med veckor på kvällstoppen låten mount everest släpptes som singel och låg två veckor på tio i topp listan att sjunga hårdare rock på svenska var det i stort sett bara pugh rogefeldt som gjort innan november låtlista mount everest en annan värld lek att du är barn igen sekunder förvandlas till år en enkel sång om dej varje gång jag ser dig känns det lika skönt gröna blad åttonde ta ett steg i sagans land balett blues listplaceringar kvällstoppen sverige källor kategori musikalbum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ny_tid_är_här...
*  Maximum Usable Frequency
... med maximum usable frequency muf menas den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för att vid en given tidpunkt utbredning via jonosfär en skall vara möjlig mellan specificerade orter per definition skall integrerat över en dagarsperiod sannolikhet en vara att detta sker d v s under dagar har fältstyrka n i mottagningspunkten specificerat värde eller bättre under dagar är det sämre dessa dagar behöver inte nödvändigtvis vara i följd utan kan vara fördelade hur som helst inom dagarsperioden muf styrs av solen s inverkan på jonosfären vilken varierar såväl småskaligt som storskaligt muf beror alltså på tiden på dygnet tiden på året tidpunkten inom solfläckscykeln solfläckarna har en storskalig variation på ca år med en liten överlagrad variation på år vad denna variation ytterst beror på vet man ännu inte riktigt en småskalig variation har en periodicitet på ca dagar och den har man med visshet kunnat knyta till solens rotationstid som är ca dagar varv något olika vid solens pol er jämfört med sol ekvat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maximum_Usable_Frequency
*  Jack Frost (manhwa)
Saker och ting börjar dåligt för Noh-A och hon inser att skolan inte alls är som den verkar vara. Fast i ett krig mellan vampyr er, monster och andra varelser måste Noh-A lära sig hantera sin nya roll som ”The Mirror Image” samt den mystiske och brutale Jack Frost. 'Noh-A Joo' är den nya studenten på Amityville Highschool och är känd som en”mirror-image”. Hennes blod har förmågan att läka sår. Hon visar inga tecken på besvikelse över sitt nya ”liv” - delvis eftersom hon till en början lider av minnesförlust - och får vid flera tillfällen sitt huvud avhugget, oftast av Jack Frost. Han påstår sig vara den starkaste i Amityville och att ingen eller ingenting kan döda honom. 'Helmina' är en lång kvinna som ansvarar och bestämmer över det norra distriktet. Hon verkar känna till de flesta av Jack Frosts hemligheter och beter sig ofta sadistiskt mot honom och andra. Det visar sig att hon har en stor blomträdgård som växer över döda studenters gravar. 'Hansen' är en student som bytte från det västra distriktet till d...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Frost_(manhwa)
*  High-Speed Downlink Packet Access
I Sverige kallas denna teknik för 'Turbo-3G' eller '3,5G' och används av telekomoperatörer vid så kallat mobilt bredband. Grundprincipen för HSDPA-tekniken bygger på att alla momentant tillgängliga resurser i varje cell kan tilldelas en eller flera användare vilket gör att det effektiva resursutnyttjandet ökar. Genom att använda flera kodningar till samma enhet kan man med denna modulering nå en maximal hastighet på 14,4 Mbit/s. Vid denna hastighet får enheten maximalt antal kodningar, 15 st. Uppfylls inte någon av dessa två krav går basstationen över till att använda enbart det långsammare protokollet QPSK, som oftast har en maximal hastighet på 1,8 Mbit/s. HSDPA använder sig av tidsramar på 2 ms för att skicka data. Fördelen med att ha kortare tidsramar är att man får mer effektivitet när en omsändning krävs, samt att det är mindre risk att förhållandena på länken ändras från det att analysen av länken görs tills ett paket skickas. Basenheten analyserar då signalstyrkan för varje nod, och använder sedan res...
https://sv.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
*  Mulligatawnysoppa
... infobox mat maträtt mulligatawnysoppa bild mulligatawny soup jpg bildtext mulligatawnysoppa bildstorlek px land stad ursprung upphovsman år huvudingredienser kött kyckling nötkött eller lamm curry och ris matsort soppa serveras som förrätt huvudrätt serveringstemperatur varm variationer influerat influenser från mulligatawnysoppa är en currysoppa av indiskt ursprung på tamil så betyder milagu thanni pepparvatten receptet finns i många varianter men i väst har den ofta en gurkmeje gul färg och innehåller kyckling nötkött eller lamm den görs tjockare med hjälp av ris eller linser kulturella referenser mulligatawny är den soppa som serveras till förrätt i sketchen grevinnan och betjänten miss sophie nämner att hon är särskilt förtjust i just mulligatawnysoppa i tv serien seinfeld i avsnittet the soup nazi omnämns mulligatawnysoppa vid flera tillfällen hos den soppförsäljare som kallas the soup nazi externa länkar källor kategori soppor kategori mat och dryck i indien kategori mat och dryck i storbritannien...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulligatawnysoppa
*  Peter Brock
... född den februari i hurstbridge australien död den september i gidgeannup var en australisk racerförare racingkarriär brock är mest känd för att ha vunnit bathurst nio gånger vid flera tillfällen tillsammans med jim richards han vann även sandown nio gånger vilket har lett till att han klassas som en av tidernas bästa enduranceförare han vann atcc tre gånger och för holden märket han förknippas med än idag avled brock under ett rally efter att ha förlorat kontrollen i en högfartskurva brocks död togs emot med bestörtning i australien där han var lika välkänd som formel världsmästarna jack brabham och alan jones mark webber har beskrivit brocks popularitet i f racing peter brock blev så populär för att han alltid tävlade hemma det uppskattas verkligen i australien fansen vill kunna se sina hjältar på plats hans begravning blev en statlig begravning efter att hans familj officiellt gett sitt godkännande kategori födda kategori avlidna kategori australiska racerförare kategori förolyckade tävlingsförare kat...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Brock
*  Kosmologiska principen
Dess verkan kan vara mer eller mindre omfattande, men fler än tre grader av utökad stränghet har sällan åberopats. Den kosmologiska principen Den perfekta kosmologiska principen Ytterligare avgränsningar Observationellt stöd Referenser Se även. Den kosmologiska principen. 'Den kosmologiska principen' tar sin utgångspunkt i att observatörer på jorden inte intar någon begränsad, ovanlig eller privilegierad plats inom universum som helhet, i sin roll som observatörer av de fysik aliska fenomen som framkallas av enhetliga och universell a lag ar. Princip en säger att universum är homogen t och isotrop t på stor skala. Det vill säga att det ser ungefär likadant ut, oavsett var man än befinner sig och vart man än tittar. Med andra ord är till exempel förekomsten av stjärnor inte något unikt för Vintergatan. Homogenitet betyder att samma observationella belägg står till buds för observatörer på olika platser i universum. Isotropi betyder att samma observationella belägg finns att se i godtycklig riktning i universum...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologiska_principen
*  Brandcell
... utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid gränserna för brandcellen är utrymmets väggar tak och golv syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser hur länge en brandcell ska stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp för bostäder är kravet att det ska kunna brinna i minst minuter innan en brand sprider sig från en bostad till nästa källor kategori brandskydd...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandcell
*  Jämtlandsbuss
E Bohman som ett privat företag vid namn 'Bohmans Omnibustrafik'. Samtidigt målades buss arna gröna i två nyanser, en färg som bussarna i Östersund fick behålla till den 31 december 2000. Med tiden kom företaget i kommunal ägo och bytte namn till AB Jämtlandsbuss. Under andra halvan av 1986 invigdes det nya stora bussgarage t i stadsdelen Odenskog i Östersund, varvid det gamla garaget övertogs av Bilbolaget och Wist som sålde Volvobilar respektive lastbilar och bussar. 1995 lades Östersunds kommunala stadstrafik ut på entreprenad, vars anbud vanns av Swebus som under de följande åren, 1996–2000, körde nästan all trafik som Jämtlandsbuss tidigare hade, dvs stadstrafiken samt landsbygdstrafiken i Östersunds kommun. Det enda som fanns kvar av Jämtlandsbuss efter år 1996 var några anställda, samt ett fåtal färdtjänstbussar, som kördes under firmanamnet Jämtlandstrafik. Färdtjänst trafiken och de nyaste bussarna övertogs dock av Danielssons Busstrafik när dessa vann anbudet på denna trafik 2000. Kvar av kommunala ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtlandsbuss
*  Felintensitet
'Felintensitet', 'z t ', är en funktion av drifttiden av en teknisk komponent eller system och anger ett mått på antal förväntade fel under en specifik tidsperiod då systemet är i drift exempelvis fel/år. Om felintensiteten är konstant över tiden brukar den anges som 'λ'. Funktion för systemets tillstånd Definition av felintensitet Badkarskurvan Skillnaden mellan felintensitet och felfrekvens Se även. Funktion för systemets tillstånd. Antag ett system eller komponent som antingen är i funktion eller ur funktion. Låt den tidsberoende funktionen för systemets tillstånd vara X t, där:. X t = \begin{cases} 1, & \mbox{i funktion} \\ 0, & \mbox{ur funktion} \end{cases}. Definition av felintensitet. \mbox{Felintensiteten } z t = \frac{f t }{R t } = \frac{F' t }{1-F t }. F t är systemets Fördelningsfunktion och anger sannolikhet att komponenten/systemet har felat vid tiden t, f t är täthetsfunktion derivatan av F t. Överlevnadsfunktionen, R t, är sannolikheten att systemet/komponenten är hel vid tiden t, dvs. Om feli...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Felintensitet
*  Martin Mobergs betraktelser...: Ska tiden vara en del av (s)-reformpaket...?
Vi har en tröttkörd och idélös moderatledd minoritetsregering som inte har mer att komma med i form av politiska förslag än att sänka skatterna, mot detta moras har vi socialdemokraterna som med Stefan Löfven har funnit en väg ut från detta där jobben och utbildningen är viktigare, men där resan än så länge inte har nått sitt mål. Jag läser så ett inlägg av Staffan Lindström , som tar upp vad som är skillnaden i den politiska inriktningen mellan de två politiska alternativen och hur S kan ta initiativet tillbaka från högern: Den stora skillnaden mellan en borgerlig fördelningspolitik och en socialdemokratisk är alltså inte att medelklassen tjänar på den, det gör den hursomhelst. Då kan en reform, som syftar till att ge sagda grupp mer tid till att vara med sina nära och kära, vara en sådan reform som socialdemokraterna kan lägga fram och vinna på i längden, att enbart tro att ett återställande av allt som borgarna har ställt med ska räcka i valet om två år njae det kommer inte att förslå långt. Bloggarkiv sep...
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2012/04/ska-tiden-vara-en-del-i-s-reformpaket.html
*  .. LÃ¥na – fÃ¥ – hyra: vad är vad?
lã na â fã â hyra vad ã r vad lã na â fã â hyra vad ã r vad fã re pengarnas tid var det lã tt att skilja pã att lã na fã och hyra lã na pengar din spjutspets har gã tt sã nder och du ska pã jakt vad gã r du din gode vã n gro har tvã spjutspetsar och du fã r lã na hans ena nã r jakten ã r ã ver lã mnar du tillbaks den lã nade spjutspetsen fã samma situation som ovan men nã r du kommer och ska lã mna tillbaks spjutspetsen sã ger gro â guhum hrbrum argh â vilket betyder â ã h du kan fã den behã ll den du â hyra i dagens juridiska termer kan man inte prata om hyra i detta fall dã man dã bã r blanda in pengar â och det fanns som bekant inte pã gros tid men en variant ã r â om vi fortsã tter utgã frã n exemplet ovan â att gros vã n gã r med pã att lã na ut spjutspetsen till gro â mot att gro ger sin vã n ett kg av det mammutkã tt som han fã r ut av jakten med spjutspetsen gro fã r alltsã hyra spjutspetsen fã r kostanden av ett kilo mammutkã tt idag pratar man om att lã na pengar men egentligen ã r det inte det vi m...
http://itemb.se/lana-–-fa-–-hyra-vad-ar-vad/
*  Konjunktiv
... ens ursprungliga huvudfunktion är som predikat i vissa bisatser som har med hypotetiska och möjliga förhållanden att göra. I de germanska och romanska språk en har dock konjunktiven även övertagit funktioner från det försvunna moduset optativ, vilket man kan använda även i huvudsats er och som uttrycker talarens önskan, indirekta uppmaning eller syn på vad som vore lämpligast. Konjunktiv i svenska Konjunktiv i tyska Konjunktiv i romanska språk Konjunktiv i franska. Egentligen antar dock "må" just formen presens konjunktiv i sådana situationer; för verb med infinitivslut på tryckstark vokal är presens konjunktiv nämligen identisk med infinitiven. Exempel på det senare är "om du 'vore' här, skulle jag kyssa dig". Traditionell att-satskonjunktiv förekommer endast efter verbet "önska": "jag önskar att du 'vore' här". Även här används e-suffix, men det till en speciell rot som preteritum konjunktiv delade med de gamla pluralisformerna för dåtid. För de allra flesta av dessa verb är den stammen identisk med den...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv
*  Capability Maturity Model Integration
'Capability Maturity Model Integration', 'CMMI', är en metod för att utvärdera, certifiera och förbättra kvaliteten på användningen av utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisation er. CMMI bedömer hur väl organisationen följer utvecklingsprocessen, medan CMM bedömer hur bra utvecklingsprocessen är. CMMI togs fram av Carnegie Mellon University i USA under 2005, som en kombination av tre separata tidigare modeller. CMMI definierar fem 'mognadsnivåer' som anger nivån av kvalitetskontroll och vilka mekanismer som har införts i organisationen för att säkra kvaliteten:. Nivå 1 'Initial' - begynnande : Företaget har ingen standardiserad process arbetssätt för utveckling av mjukvara. Det saknas också projektuppföljning, som skulle kunna hjälpa till att göra säkrare skattningar av kostnader och löptider för framtida projekt. Målet för detta steg är att få grundläggande kontroll över tidsplaner och kostnader. Nivå 2 'Repeatable' - upprepbar : Företaget har installerat processer för 'konfigurationshantering', men för ö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
*  Gotlandshöna
... n är en svensk lantras som härstammar från två besättningar på fårö den var som de flesta andra lanthöns nästan helt utrotad på talet orsaken var korsavel med framför allt leghorn dess stamtavla kommer förmodligen österifrån till skillnad från de andra svenska lanthönsen som kommer från väst den har officiell lantrasstatus och den bevaras som genbank av svenska lanthönsklubben på uppdrag av jordbruksverket hönsen är oftast vildfärg ade eller bruna men vit svart och blått förekommer även randigt och blommigt vita fjädertoppar förekommer hönorna har bra ruvlust och lägger omkring ägg om året vikt höna kg tupp kg ägg gram källor kategori svenska lanthönsraser...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlandshöna
*  TDDD44 > Kursinformation
Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut. Under period HT1 period 1 kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning". Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade. Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuk...
http://ida.liu.se/~TDDD44/2012/info/courseinfo.sv.shtml
*  Träningsdagbok - Håller reda på träningen!
Träningsdagbok - Håller reda på träningen. Toggle navigation. Träningsdagbok Träningsdagbok. Bloggar. Om Träningsblogg.com. Träna med bra golfklubbor. Kost för de hälsomedvetna. Håll huden mjuk och elastisk efter träning. Träna med bra golfklubbor. Så gör man för att undvika att drabbas av ryggskott. Träningsdagbok. Håller reda på träningen. Ny sida för fitnessintresserade, ännu bara på danska 22.10.2014 En helt ny gemenskap för fitnessintresserade har lanserats, Fitspire.com. Sidan är ännu endast på danska, men kommer med stor sannolikhet att dyka upp på övriga nordiska marknader också. På Fitspire kan du hitta personliga tränare, gym, evenemang och produkter. Fitspire är en servicefinder där du hittar de som erbjuder fitnesstjänster. Samtidigt så är det en bloggportal för fitnessbloggare, där både vanliga bloggare och personliga tränare kan blogga. Fitspire är även en webbutik för fitnessprodukter, där du som besökare kan hitta det du behöver i träningsväg, och du som bloggare kan tjäna pengar på att rekomm...
http://traningsblogg.com/
*  Lista över fornborgar i Östergötland
Mycket tyder på att den anlades under romersk järnålder, ca 0-400 e Kr, då det bara 500 meter från borgen finns en bosättning och stensättning från denna tid. Fornborgen mäter ca 650 x 230 meter och omgärdas av 10 till 70 meter långa murrester. miniatyr|Brudbergets fornborg 'Brudbergets fornborg' ligger i Borgs församling och stupar till större delen brant á ca tio meter och har därmed haft ett naturligt försvar åt alla väderstreck utom mot sydost, där marken är mera långsluttande. Den mäter ca 180 x 100–130 m öst-västlig riktning och begränsas i norr och öster av branta stup som har gett naturligt skydd åt fornborgen, i söder av en brant sluttning och i väster av en sänka i bergryggen. Den mäktiga murmassans väldiga block ger ett mer påtagligt intryck av avsiktligt byggnadsverk än många andra östgötska fornborgar, men även här är stora partier i söder och delar i väster nedrasade, intill 15 m från vallen. Ett fynd som avvek från de övriga och som visar att borgplatån har använts även före fornborgens uppföra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_fornborgar_i_Östergötland
*  Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister
en av rikets herrar och justitiekansler. Hans befordringar gick därefter så snabbt, att han, ännu inte myndig, 1802 utnämndes till protokollsekreterare, 1803 till adjungerad ledamot av Svea Hovrätt samt 1805 till lagman i Skåne. 1809 förordnad till revisionssekreterare, befordrades han kort efter statsvälvningen, i vars förberedelser han spelat en ganska viktig roll, till justitiekansler, med vars ämbete chefskapet för justitierevisionen och säte i statsrådet då var förenade, och upphöjdes, då han lämnade denna befattning, 1817 till en av rikets herrar. 1840, när Karl XIV Johan ville liberalisera statsrådet, kallades han av kungen till justitiestatsminister, men undanbad sig denna post och fortsatte att, med undantag av en och annan kortare utrikes resa, vistas i sin födelseort till sin död. Denna vetenskap blev också framgent hans älsklingsämne, på samma gång hans förhållande av lärjunge till Berzelius knöt en vänskap, som underhölls genom en ända till Berzelii död aldrig avbruten brefväxling. Man har anmärk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gabriel_Trolle-Wachtmeister
*  Plintboll
... är en bollsport som påminner om basket men i stället för två basketkorgar används två plint ar med utsedda bollfångare plintboll förekommer på skolgymnastiken regler deltagarna delas in i två lag på spelplanen ställer man ut två plintar en på vardera kortändan en utvald person ur varje lag får ställa sig på plinten som står på motståndarnas planhalva plintboll spelas ofta med en mjukstoppad boll målet är att passa bollen till egna lagets bollfångare på motståndarsidans plint lyckas man med det får laget en poäng det är inte tillåtet för en spelare att springa med bollen utan den måste passas till en medspelare det är heller inte tillåtet för bollfångaren på plinten att lämna plintens ovansida under spelets gång denne får däremot sträcka sig efter bollen vinner gör det lag som först uppnår förutbestämd poäng eller det lag som har flest poäng när den valfria tidsgränsen är uppnådd vill man göra det lite svårare kan man lägga till regeln att man måste studsa bollen via golvet till bollfångaren på plinten fö...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plintboll
*  Återvätning
... är ett begrepp som användes för att mäta den fukt som till exempel en våt blöja avger när den utsättes för tryck mätningen går till så att till exempel en barnblöja vätes med en viss bestämd mängd vätska normalt destillerat eller avjoniserat vatten med koksalt nacl ett absorberande skikt av till exempel absorberande papper filterpapper eller collagen väges och placeras på blöjan och belastas med en vikt under en viss tid det absorberande skiktet väges sedan igen skillnaden i vikt mellan det våta och torra absorberande skiktet kallas för återvätning engelska rewet kategori mätning...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvätning
*  March 2012 - Page 6 of 28 - uppochhoppa.seuppochhoppa.se
... TEAM Uppochhoppa. Ett väldigt bra system att introduceras för pulsträning i, dock blir det så mycket mer värdefullt med en instruktör som kan guida och berätta kring känslan som tillhör en pulszon, eftersom siffrorna aldrig kan bli exakta om man inte de facto gjort maxpulstest alldeles nyligen. Har du aldrig pulstränat och det finns activiosystem där du tränar ge det fyra-fem-sex gånger, du kommer säkert gilla det. På köpet får du dessutom helt ny kunskap om din kropp och dina träningszoner som du sedan kan nyttja. Jag vill att instruktören ska kunna berätta även om jag vet hur jag ska känna och hur jag kan tänka och använda ord som inte stör mig när jag är i zonen. Tillräckligt med kompetent engagemang att förmedla att instruktören finns där för dem, för att deltagarnas träning ska bli så bra som möjligt. Hon skriver och bloggar lite som terapi och har precis börjat träna igen efter ett långt uppehåll, då träningen tidigare helt styrde hennes liv. Den är också en kanal för kommunikation med klienter som...
http://uppochhoppa.se/2012/03/page/6/
*  En gång till (sång)
en gång till sång en gång till sång...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gång_till_(sång)
*  Marknadsundersökningar, enkäter & frågeformulär – verktyg
Marknadsunders kningar, enk ter fr geformul r – verktyg. . S k Nav Exempel på enkäter och undersökningar. APSIS Survey. Om Apsis. Ett verktyg för att skapa digitala enkäter och marknadsundersökningar. APSIS Survey är vår lösning för att enkelt skapa, skicka och utvärdera internetbaserade enkäter. Lösningen är mycket lättarbetad och kan tack vare en integration med vår lösning APSIS Pro användas för att effektivt hantera till exempel inbjudningar och uppföljningar av seminarier. Lösningen används idag av hundratals kunder för marknadsundersökningar, personalenkäter och andra typer av avancerade formulär. Läs mer om vårt enkätverktyg. Boka en demonstration av APSIS Survey. Klicka här för att testa en enkät. . APSIS International AB Malmö. Stormgatan 11, 211 20 Malmö Hk. 040-24 97 70 Stockholm | Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm. 08-50 00 77 66 Göteborg | Norra Hamngatan 36, 411 06 Göteborg. 031-761 81 10 E-post: info@apsis.se. Vad vi gör Apsis erbjuder produkter tjänster inom nyhetsbrev e-postmarknadsföring ...
http://marknadsundersokning.com/
*  Inlagd Västeråsgurka
... Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. Inlagd Västeråsgurka skrivet: 2008-06-04 16:13. Citera. Om man vill ha konserveringsmedel i gurkorna så går det bra med Atamon. Loggat. Antal inlägg: 1269 Ta inget för givet !!!!. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #1 skrivet: 2008-06-05 14:39. Citera. För att denna produkt ska var på topp är det ekologiska gurkor som gäller, dom är torrare på något sätt dom har alltså inte så mycket bunden vätska och blir mycket bättre även om den kostar mer i inköp. Loggat Matforum är bäst. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #2 skrivet: 2009-08-15 20:07. Citera. Har googlat endel och hittat några recept men det hade varit kul att göra ett recept som någon har gjort och som är bra. Loggat. Antal inlägg: 372. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #3 skrivet: 2009-08-16 12:06. Citera. Loggat. Antal inlägg: 2076. SV: Inlagd Västeråsgurka Svar #4 skrivet: 2009-08-16 19:24. Citera. Blir det inte mycket smak av pepparrot i dessa. Loggat. Hasse Forumvärd. Antal inlägg: 1369. SV: Inlagd Vä...
http://matforum.se/index.php?topic=3217.0
*  Oljeslageri
... miniatyr waldemarsuddes oljekvarn med malverket kollergången på talet ett oljeslageri eller en oljekvarn var en fabrik för vegetabilisk olja härrörande från användandet av kvarn ar och stampverk slagverk till krossning av de oljeförande frö n och dylikt som nyttjas som råmaterial senare utfördes motsvarande operationer med hjälp av valsstolar kollergång ar och dylikt oljan utpressas ur det krossade materialet medelst hydrauliska pressar i stockholm finns waldemarsuddes oljekvarn en bevarad oljekvarn från talet källor kategori industrianläggningar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeslageri
*  Gängkloppa
... är ett verktyg av stål som används för att hålla fyrkantiga gängbackar vid arbete med att skära yttergängor ordet gängkloppa har sedan börjat användas svängjärn avsedda för gängsnitt dessa äldre verktyg består av en ställbar hållare i mitten och ett handtag på vardera sidan för att vrida verktyget runt det material man vill skapa gängor på en rad valbara styrhål brukar ingå för att underlätta gängstarten för gängkloppan finns utbytbara gängbackar som skapar gängor med olika gradient stigning och för olika dimensioner av skruv eller rör gängkloppan används av till exempel rörläggare vid gängning av rör vid rördragning i fastighet er eller fartyg den traditionella gängkloppan har ersatts av elektriska gängmaskiner se även gängsnitt gängtapp gänga gängsystem kategori verktyg...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gängkloppa
*  Multivariat statistik
... är statistisk analys som behandlar mer än en variabel åt gången beräkningar sker på vektor er eller matris er i stället för skalär er och multivariat statistik blir därför mer beräkningstungt än univariat statistik med teknikens utveckling får man idag ofta många olika mätvärden från apparater och experiment som man vill analysera då används multivariat statistik med hjälp av datorer för de algebra iska beräkningarna i undersökningar inom psykologi som tex intelligenstest används ofta den multivariata metoden faktoranalys exempel multipel linjär regression multivariat variansanalys manova linjär klassificerare lda stödvektormaskin svm artificiella neuronnät ann kanonisk korrelationsanalys cca principalkomponentanalys pca oberoende komponentanalys ica faktoranalys fa kategori statistik lv daudzdimensiju statistiskā analīze...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Multivariat_statistik
*  Masreliez teorem
'Masreliez teorem' beskriver en rekursiv algoritm inom tekniken för utvidgade Kalmanfilter, uppkallad efter den svensk-amerikanske fysiker n Johan Masreliez, som är dess upphovsman. Masreliez doktorsavhandling 1972 handlade om "robust estimering" och han tog fram en " estimator " för ett slags robust medelvärde. Sedan utvecklade han detta resultat till att konstruera ett "robust" Kalman-filter för approximativ icke- gaussisk filtrering med linjär och observationell tillståndsekvation 1975. Masreliez och hans kollega Douglas Martin var först med användningen av stokastisk approximation i samband med robust estimering. Martin introducerade en klass av robust interpolator och ” smoother ” algoritm er motiverade av ett teorem, vilket gäller som approximativ utjämnare av betingat medelvärde för vektoriella Markovprocess er i additivt ickegaussiskt brus. Teoremet har sedan dess fått ett antal tillämpningar, till exempel att med god approximation uppskatta det exakt villkorade medelvärdet i icke-Gaussiska observatio...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Masreliez_teorem
*  Monte Carlo-metod
'Monte Carlo-metoder' är en brett använd klass av algoritm er som används för att simulera olika fysiska och matematiska system. De skiljer sig från andra simuleringsmetoder till exempel molekyldynamik genom att vara stokastisk a, d.v.s. icke-deterministiska i någon form - vanligtvis genom att förlita sig på slumptalsgenerator er oftast används dock pseudoslumptalsgenerator er - till skillnad från deterministisk a algoritmer. På grund av algoritmernas upprepande natur och den stora mängden beräkningar som är inblandad är Monte Carlo metoder anpassade för dator beräkningar. En 'Monte Carlo-algoritm' är en Monte Carlo-metod som används för att finna lösningar till matematiska problem vilka kan ha flera variabler och som inte kan lösas enkelt med andra metoder som exempelvis integralkalkyl. Namnet på metoden kommer från det berömda kasino t i Monte Carlo och myntades kring år 1940 under Manhattanprojektet. Metoden användes där för att lösa diffusionsekvationen i samband med bestämning av reaktorfysikaliska param...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo-metod
*  Monte Carlo (musikgrupp)
monte carlo musikgrupp monte carlo musikgrupp infobox musiker namn monte carlo bild bildtext bildstorlek px färg grupp eller band födelsenamn pseudonym er född död bakgrund mullsjö västerbottens län sverige instrument genre dansband roll aktiva år skivbolag artistsamarbeten medlemmar tidigare medlemmar inspiratörer inspirerat relaterade band hemsida monte carlo är ett dansband från mullsjö i nordmalings kommun i sverige bandet består i dag av torgny norén trummor elly norén sång keyboard urban norén gitarr sång ulf forslund bas sång hans forslund sång gitarr och michael arevärn sång gitarr bandet bildades och har gett ut ett album silvertråd och gyllene nålar under talet spelade monte carlo ofta på danser runt om i norrland nu för tiden gör de endast enstaka spelningar per år diskografi silvertråd och gyllene nålar kategori svenska dansband kategori musikgrupper bildade kategori nordmalings kommun...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_(musikgrupp)
*  Carlo Cudicini
... infobox fotbollsspelare spelarnamn carlo cudicini bild carlo cudicini jpg bildstorlek px fullständigtnamn carlo eduardo cudicini längd cm lateralitet smeknamn födelsedatum födelseort chelsea tottenham hotspur los angeles galaxy antalseniormatcher mål landslagsår landslag antallandskamper mål carlo cudicini född september i milano är en fotbollsmålvakt från italien cudicini spelade mellan och för chelsea fc innan han skrev på för tottenham hotspur i januari i en match mot reading fc i oktober fick cudicini en allvarlig hjärnskakning efter att ha blivit attackerad i luftrummet flög han våldsamt bakåt och slog i nacken och bakhuvudet han var länge medvetslös och svalde tungan det var i samma match som čech fick en skallskada kategori italienska fotbollsmålvakter kategori födda kategori spelare i ac milan kategori spelare i como calcio kategori spelare i ac prato kategori spelare i ss lazio kategori spelare i chelsea fc kategori spelare i tottenham hotspur fc kategori spelare i los angeles galaxy kategori mä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cudicini
*  Carlo Gozzi
... thumb right carlo gozzi carlo gozzi född december i venedig död april var en italiensk dramatiker och författare gozzi var stationerad som officer i dalmatien instiftade han accademia dei granelleschi tillsammans med sin bror gasparo gozzi han ansåg carlo goldoni as realism och beroende av fransk komedi som en styggelse medan goldoni sökte sig bort från commedia dell arte ville gozzid på nytt blåsa liv i denna som han uppfatte äktnationellt italienska konstform påbörjade han därför sina fiabe byggda på den traditionella komediens typer och inspirerade av venetianska sagor under sina första år hade han enorma pubikframgångar med sina arbeten men intresset svalnade efter hand svensk uppslagsbok malmö även utanför hade han stora framgångar en av hans fiabe le turandot bearbetades av friedrich schiller gozzi skrev även några av tyska romantici påverkade tragedier med inlagda scenera av komik utkom memorie inutili della vita di carlo gozzi och gozzis opera edite ed inedite bibliografi i urval marfisa bizzarra...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carlo_Gozzi
*  Beräkningsfysik
Med 'beräkningsfysik' avses vetenskaplig forskning som strävar efter att lösa problem i fysik med hjälp av dator er. Beräkning kan betyda helt enkelt numerisk lösning av matematiska ekvationer som inte går enkelt att lösas analytiskt. Men med den enorma datorkapacitet som finns tillgänglig nuförtiden används beräkningar ofta till att försöka efterlikna fysikaliska processer såsom de sker i verkligheten, och därmed uppnå bättre förståelse om dem. Beräkningsfysik kan anses vara en del av den teoretiska fysiken i och med att den baserar sig på någon matematisk ekvation eller algoritm, och ger resultat som efter jämförelse med experiment leder i bästa fall till bättre insikt om ett fenomen i naturen. Men å andra sidan är beräkningsfysikens arbetsmetoder ofta mycket olika de i rent matematisk teori, och därmed anser en del forskare att beräkningsfysik kunde anses vara en tredje huvudsaklig arbetsmetod inom fysiken, vid sidan om teoretisk och experimentell fysik. Givetvis är dock frågan om denna klassificering huvu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beräkningsfysik
*  Carlo Tassara
... s p a var ett stålföretag med säte i breno i provinsen brescia italien idag är företaget i första hand ett holdingbolag bolagets uppkomst philip tassara började tillverka järn och spik i fiorino en förstad till voltri flyttades produktionen till voltri där ett järnbruk var byggd som han kallade ricompensa grundade han ett järnbruk kallat stella d italia metalcam noterades för förvärv av breda fucine från sesto san giovanni carlo tassaras främsta aktuella innehav in mittel spa holding metalcam spa mediobanca assicurazioni generali intesa san paolo edison asm brescia ubi banca monte dei paschi di siena telecom italia in vinci aktieägare bolaget kontrolleras av argepa ett bolag som skapades år som säkerhet för italiens deltagande i zaleski gruppen cirka av argepa ägs av giuseppe tassara och hans hustru carla dufour kategori italienska företag kategori företag bildade...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carlo_Tassara
*  Carlo Forlanini
... född juni död maj var en italiensk läkare forlanini var professor i inre medicin och chef för medicinkliniken i pavia han är mest känd för den av honom utarbetade metoden att med hjälp av utfyllnad av kvävgas luft eller syrgas i lungsäcken åstadkomma en sammantryckning forlaninibehandlig även kallad pneumothoraxbehandling utgjorde länge den vanligaste typen av kollapsterapi vid behandling av lungtuberkolos källor svensk uppslagsbok malmö kategori italienska professorer i medicin kategori födda kategori avlidna kategori män kategori personer från milano...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carlo_Forlanini
*  Oscillerande indikator
... är en term som används inom finans världen för olika metoder att statistiskt förutsäga kursrörelser för aktie r valutor råvaror med mera generellt sett rör sig aktiekurser både uppåt och nedåt över tiden det är denna upprepade vågrörelse som kallas oscillerande från olika statistiska formler kan man få indikationer om nuvarande trend är sannolik att hålla i sig eller om den är på väg att ändra till motsatt riktning en del av de statistiska hjälpmedlen kallas oscillerande indikatorer stochastic oscillator utvecklad av george lane är en oscillerande indikator som är konstruerad för att hitta situationer då en aktie anses vara överköpt eller översåld och är därmed en ledande indikator köpsignal ges när stochastic kurvan sjunker under en viss tröskel och säljsignal när stochastic kurvan stiger över en viss tröskel se även teknisk analys kategori teknisk analys...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillerande_indikator
*  Kroppsvikt
... avser den vikt en människa s eller djur s personliga vikt är kroppsvikten kan påverkas av bland annat födointag som i sin tur kan påverkas av exempelvis ätstörningar och hormoner och sjukdomar kroppsvikt används inom sporter till exempel boxning och tyngdlyftning för att dela in deltagare i olika viktklasser normalvikt ett bmi mellan och för en vuxen person räknas som normalvikt dock bör påpekas att en mycket muskulös person kan ha ett bmi som skulle definieras som övervikt eller fetma för vilken person alltså bmi inte är ett användbart mått inte heller barn har samma referensintervall som vuxna jämför isobmi äldre personer mår bättre med ett något högre bmi än vuxna som inte nått medelåldern för personer i pensionsåldern kan den ideala vikten ligga på ett bmi mellan och http www se jonkopings lan tema halsa livsstil att andra en vana sa bedomer du din vikt ar true jämför också överviktsparadoxen noter es peso el peso de un ser humano...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsvikt
*  LCHF - gick upp efter 1 vecka
... Spara inloggning Gl mt lösenord. start. matdagbok. motionsdagbok. min profil. grupper. bloggar. forum. recept. artiklar. info. Forum. Skapa ny forumstråd. Visa. Senaste uppdaterade trådarna Nya trådar Mina bevakningar Kategorier. Biggest Loser 2013 Biggest Loser 2014 Biggest Loser 2015 Byta/köpa/sälja - Kläder etc. Framgångar Fritt forum Frågor om kost - kostråd Förbättringsförslag GI Hälsa & matvanor Isodieten LCHF Mat & Recept Motivation Tekniska frågor - Support Träning & Motion Träningskompisar sökes Vanliga frågor Viktkompisar sökes Viktminskning Viktutmaningar Viktökning Övriga ämnen. gick upp efter 1 vecka Forum » LCHF. Skapad av: thygesen 2012-06-16 07:18:34. Bevaka denna tråd. Hej. Jag har kört LCHF lite mer än moderat, men med vissa dagar där jag har "syndat" lite. Specielt i början eftersom jag är glad för mjölk.. Men första veckan gick det egentligen bra. Gick ner nästan 3kg, men strax efter där gick jag upp 700gram. Dom flesta dagarna äter jag inte mer än 20 kolhydrater.. Som jag har förståt...
http://matdagboken.se/?p=forum&visa=trad&TradID=7661&Sida=1
*  Kategori:Kroppsvikt och mått
kategori kroppsvikt och mått kategori kroppsvikt och mått kategori kroppskonstitution kategori metabolism...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kroppsvikt_och_mått
*  Gungstol
... fil åke axelsson gungstol jpg miniatyr modern gungstol från av åke axelsson en gungstol är en stol som är monterad på en sorts böjd skida som gör att man med hjälp av sin kroppsvikt kan få den att gunga fram och tillbaka den är ofta gjord i trä externa länkar kategori sittmöbler...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gungstol
*  Centimorgan
... förkortat cm är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys för att ange längden av dna segment cm motsvarar en rekombinationsfrekvens på det vill säga det är sannolikhet att ett cm långt dna segment klyvs av en överkorsning till nästa generation översatt till en fysisk karta motsvarar ett segment om miljon baspar i genomsnitt cm men detta kan variera avsevärt beroende på hur vanligt överkorsning är i den aktuella dna regionen enheten är uppkallad efter thomas h morgan enheten kan användas för att ange längden av identiska dna segment hos olika individer i genomsnitt halveras den totala längden av de identiska segmenten i cm för varje generation om två individer har långa identiska segment mätt i cm på samma position i deras autosomala dna är personerna därför sannolikt nära släkt längden av identiska segment är emellertid resultatet av en slumpmässig process mutationer och rekombination och längden är därför inte ett särskilt exakt mått på hur långväga släktska...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Centimorgan
*  Födelsehemort
... avser den ort där en person bor när den föds det är inte nödvändigtvis samma ort som födelseorten den ort där personen rent fysiskt föds om ett barns föräldrar bor på en viss ort men barnet föds medan de är på besök någon annanstans i världen räknas således föräldrarnas bostadsort ändå som barnets födelsehemort historik och användning begreppet födelsehemort används bland annat i svensk folkbokföring där bestäms födelsehemorten till den församling där personens mor var folkbokförd när personen föddes denna ordning har varit i bruk sedan skatteverket se läst december den rent fysiska platsen för nedkomsten ofta ett sjukhus anses inte som särskilt viktig och skulle ge ett överdrivet födelsetal för vissa församlingar eller kommuner i förhållande till andra fr o m januari är födelsehemorten för barn som föds i sverige endast namnet på den kommun var barnets mor var folkbokförd vid tidpunkten för barnets födelse undantagsvis barnets far om modern inte var folkbokförd i sverige när barnet föddes för släktforsk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Födelsehemort
*  Psykometri
Problem med mätningsmetoder hittar man i alla vetenskapliga discipliner men de utgör framför allt, inom psykologin, ett särskilt problem då man refererar till de psykologiska karaktärerna: är det verkligen någon idé att översätta åsikter, attityder och anpassningssvårigheter till nummer. Psykometri är dock inte en metod för att mäta psyket eller personligheten, utan en metod att mäta/utvärdera tester som säger sig mäta psyket/personligheten. Problemet med att mäta människors psykologiska karaktärer grundar sig i att dessa inte kan iakttas direkt den inre världen kan bara speglas genom beteenden och på så vis baseras resultaten på sannolikhetsteser: ex, vi mäter intelligensen hos en individ utifrån observationer av särskilda beteenden hos denne och man hypoteserar sannolikhetsskälen för huruvida beteendet och karaktären, som vi vill undersöka och mäta, har för samband. Så som man använder olika mått inom fysik för att beskriva olika studieobjekt vill psykologer undersöka exempelvis nivån av ångest för att besk...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykometri
*  Genuskontrakt
'Genuskontrakt' är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet bygger på att det finns en så kallad ' idealtyp ' av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. Ur kontraktet skapas förutsättningar för generella sätt som respektive kön förväntas bete sig på vilket ständigt blir bekräftat av de rådande normerna i samhället. Det hela bygger på idén att vi främst är människor och inte kön och att när vi beter oss på sätt som anses typiska för vårat kön så kan det liknas vid ett sorts rollspel som alla har skrivit under på att delta i. Genuskontraktet innehåller regler för de av bägge kön ens förväntade rättigheter, skyldigheter, ansvar och egenskaper. Genuskontraktet i dess mest strikta form ger ett förhållande mellan man och kvinna där arbetsdelningen är total - båda vet sin plats. I detta förhållande är mannen plats är i den produktiva, offentliga, sfären vilket oftast tar sig uttryck i lönearbetet medan kvinnans verksamhetsområde ä...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genuskontrakt
*  Köttdjur
... miniatyr en ung tjur köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion till skillnad från mjölkkor som används för mjölk produktion nötkreaturens kött kallas nötkött när nötkreatur uppföds i en boskapsinhägnad för att äta upp sig kallas de gödboskap användning köttdjur nyttjas huvudsakligen för produktion av mat till människor och andra djur men de används också till läder och produkter som används i schampo och kosmetika exempel på köttdjursraser ras ursprung aberdeen angus skottland aubracko frankrike arouquesa portugal belgisk blå belgien charolais frankrike chianina italien hereford nötkreatur hereford storbritannien highland cattle skottland texas longhorn spanien eller england wagyu japan referenser kategori nötkreatur...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Köttdjur
*  Påläggskalv
... är en term inom djurskötsel n kalv ar föds kontinuerligt i en kobesättning de skickas till slakt i varierande åldrar beroende på priser och efterfrågan men när äldre djur behöver ersättas eller besättningen utökas behåller man vissa kalvar man väljer då individer med god härstamning enligt genetik ens lagar dessa lägger man på d v s de får extra god omvårdnad för att de ska utvecklas till utmärkta produktiva vuxna djur jfr lägga på sig lägga på hullet numera används termen mest i överförd betydelse det är vanligen inom företag organisation er och idrotten som man talar om påläggskalvar då handlar det om unga och framåtsträvande personer som man vill utveckla till framstående medarbetare eller spelare gärna i ledande positioner kategori nötkreatur kategori näringsliv kategori svenska idiom...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Påläggskalv
*  Enbaspolymorfi
... thumb individ och har nästan samma genvariant de skiljer sig åt på ett enda baspar enbaspolymorfi eng single nucleotide polymorphism snp och ofta uttalat som snipp är en positionsbestämd variation i arvsmassa n som berör en enda nukleotid till exempel kan sekvensen aa t gcc vara förändrad till aa c gcc enbaspolymorfier kan men behöver inte ge förändringar i aminosyra sekvensen i kodande gener på grund av att flera tripletter kan koda för samma aminosyra därför behöver inte polymorfin märkas om däremot variationen ligger inom ett funktionellt avsnitt av dna kan den ge effekter på till exempel metabolism av läkemedel och mottaglighet för sjukdomar forskare har börjat studera snp er i avsikt att hitta variationer som är länkade till sjukdomar men de är även användbara för populationsgenetiska studier exempelvis i gwas studier med hjälp av snp mikromatrisanalys kategori molekylärbiologi...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Enbaspolymorfi
*  En ung mans väg ...
en ung mans väg en ung mans väg en ung mans väg är en svensk dramafilm från i regi av carl barcklind om filmen filmen premiärvisades december den spelades in vid palladiumfilms ateljéer i hellerup danmark med exteriörer från torups och skabersjö slott i skåne som förlaga har man karl gustav ossiannilsson s roman en ung mans väg till ena pigo som utgavs det handlar om den unge osäkre pojken mannberg med ett oantal antal finnar och ett lyckligt sexliv enligt han själv roller i urval christian schröder harald mannberg jur kand helen gammeltoft marianne gyllenborg von dufvas niece torben meyer agapetus von dufva slottsherre på högvalla axel hultman jonas lundström överliggare kallad luntis filip beck borg på högvalla förvaltare oda larsen borgs hustru sven hylsberg börje deras son lena hägg frida asti jensen märta karina bell olga deras döttrar johannes ring mannberg general haralds far mikael mannberg götes osäkre son killen som alltid förlorar i slutet kategori svenska dramafilmer kategori filmer kategori filme...
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_ung_mans_väg_...
*  * Officiell Tråd - Marantz SR7002/8002 * - Förstärkare - Minhembio forum
Galleriet. 21 relaterade trådar Marantz-klubben! för oss med känsla för kvalité 363 inlägg. 4 inlägg. 2 år sedan. Yamaha DSP AX1 9 inlägg. 3 år sedan. 5 inlägg. 4 år sedan. Kontrollera din reciever via RS232 107 inlägg. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Är det inte så att det räcker med att förstärkaren har HDMI 1.2 och klarar okomprimerad PCM för att spela de nya ljudformaten korrekt. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag började ställa in mig på den - och så får man höra det här. http://www.dolby.com... whitepaper.pdf Redigerat av Chuck Spin, 09 september 2007 - 19:52. Ångest! Jag fick höra på Reference Audio för några veckor sen att 6002:an skulle komma typ september-oktober så jag börj...
http://minhembio.com/forum/index.php?showtopic=166927&st=0&p=1538758
*  Ommatidiotus falltni
... är en insekts art som beskrevs av stsl ommatidiotus falltni ingår i släkte t ommatidiotus och familjen caliscelidae artens utbredningsområde är spanien inga underart er finns listade i catalogue of life källor stål c beitrag zur kenntnis der fulgoriden entomologische zeitung herausgegeben von dem entomologischen vereine zu stettin stettin flow fulgoromorpha lists on the web bourgoin t kategori halvvingar kategori ommatidiotus...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ommatidiotus_falltni
*  Halsbandsmetoden
... engelska necklacing innebär att man avrättar någon genom att träda ett gummidäck fullt med bensin om hals en på offret och sen tända på referenser kategori avrättningsmetoder...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsmetoden
*  Frekvensspektrum
... thumb exempel på talsignal i tidsdomän och frekvensdomän frekvensspektrum fördelning av amplitud er som en funktion av frekvensen hos vågorna i en signal radioteknik mer specifikt inom radioteknik en pratar man om ett frekvensspektrum som ett avgränsat område med frekvenser där man får lov att sända en viss typ av radiomeddelanden en slags bandbredd med andra ord exempelvis är frekvenserna mellan och mhz i de flesta länder dedikerade för rundradiosändningar av fm typ eftersom radiofrekvenser är ändliga naturresurser har de flesta länder någon form av myndighet för att dela ut tillstånd att få använda frekvenser inom ett visst frekvensspektrum till ett visst ändamål denna myndighet har inte bara att se till att det egna landets frekvenser används på ett effektivt sätt utan även koordinera dessa med andra länders dels för att inte sändare ska störa varandra i gränstrakterna men även för att utrustning med radiosändare ska kunna användas i flera länder till exempel mobiltelefoner tv mottagare m m se även sp...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvensspektrum
*  http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
... => http://www.vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892...
http://vogue.es/living/galerias/el-hotel-villa-padierna-en-marbella/3916/image/345892
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204794
*  http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
... => http://www.vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796...
http://vogue.es/living/galerias/sol-y-sombra/371/image/204796
*  http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231
... => http://www.vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231...
http://vogue.es/living/galerias/visita-feria-art-miami/4649/image/399231

Växtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenFordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Epigenetik: Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Epigenetiken handlar om hur DNA läses av och hur DNA uttrycks.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriInavelsdepression: Inavelsdepression är inom populationsgenetiken beteckningen på en viss typ av genetiskt betingade funktionsnedsättningar hos individer i en population som kan uppkomma vid inavel, framför allt om populationen är alltför liten. Dessa beror på en ansamling av många små genetiska försämringar, som var för sig inte påverkar individernas överlevnadsduglighet särskilt mycket, men som sammantaget ger påtagliga negativa effekter.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Verklig bildPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Fibonomialkoefficient: Inom matematiken är Fibonomialkoefficienterna eller Fibonacci-binomialkoefficienterna tal definierade somHyperintensitetMikrosatellit: Mikrosatelliter är DNA-segment som består sekvenser av 1-6 baspar som repeteras i en lång följd. Mutationshastigheten i segmenten är hög.Lokusheterogenitet: Lokusheterogenitet är när mutationer i olika gener, oberoende av varandra orsakar samma fenotyp (egenskap/sjukdom). Ett exempel på ett sådant fall är att ögonsjukdomen retinitis pigmentosa kan orsakas av autosomala dominanta (alla med genen får sjukdomen), autosomala recessiva (de med två anlag får sjukdomen, de med ett anlag bär på sjukdomen utan att bli sjuk) eller x-kopplade mutationer.Gargaphia solani: Gargaphia solani är en insektsart som beskrevs av Heidemann 1914. Gargaphia solani ingår i släktet Gargaphia och familjen nätskinnbaggar.Proband: Proband, är en terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan personens anor.Epizooti: Epizooti är en utbredd smittspridning av en allvarlig, smittsam djursjukdom.Epizooti i NationalencyklopedinDistriktsveterinärerna: Smittskydd och epizooti, läst 2014-10-03 Läran om sådana sjukdomar och deras utbredning kallas epizootiologi.Sprödhet: Sprödhet är motsatsen till seghet. Ett sprött material kan inte motstå deformation utan att plastiskt deformeras, till skillnad från sega material som i större utsträckning deformeras elastiskt.Blåförskjutning: Blåförskjutning är motsatsen till rödförskjutning, d.v.